Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.05.1950
  • 14 Mayıs Pazar Seçim C/timi tandaşlar reyini nasıl kullanacak,Oy verme,muteber olmayan oy ^^BMj^^IİPe 'arazlar Rey verecek olan vatandaşlara Pazar günü nasıl hareket etmeleri lâzım geddiğini,nelere di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1950
  • Rita Hayworth'im müsiüman olacağı rivayetleri çıktı![Reuter Ajansının dün Muristen bildirdiği bir telgrafa göre,l:ita Kayworth'un islâm düîmi ıctkik ettiğine,yakında Müslüman olacağına dair rivayetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1950
  • Ortaşarkta son vaziyet Şam'daki Rus Elçisinin kapı kapı dolaşarak Araplara silâh vermek teklifi doğru ise ateşin için için yanmağa başladığına hükmetmek gerekirrtaşark meselesi yeniden alevlendi.Arapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1950
  • Bir adam karısını koyun gibi kesti Ankara 11,Maliyet)Kırıkkale'nin Kara Ali köyünde tüyier ürpertici bir cinayet işlenmiş ve luskanç bi c koca ka rısını koyun keser gibi bıçakla boynundan keserek öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1950
  • Cıınıtııırbuşkamııı garda Vali,C.II.P.Müfettişi,1 inci Ordu Miifciiişi ve Halk Partililer uğurladı.Cumhurbaşkanı dün akşam Haydarpaşada kendisini uğurlayanlar arasında Foto:Milliyet)Cumhurbaşkanı lome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1950
  • Dün iki ingiliz takımı,Sunderland ve ullful City uçakla şehrimize geldiler ingiliz futbolculannın dün akşam Yeşilköy Hava meydanında aldığımız resimleriflngiliz futbolcularının gelinine ve şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1950
  • Celâl Bayar dün geldi Demokrat Par'ti Genel Balkanı Celâl Bayar dün akşam uçakla Izmirden şehrimize gelmiştir.Celâl Bayar hava alanında Prof.Fuad Köprülü,Adnan Menderes,parti müfettişi Hüsnü Yaman,II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1950
  • Trygve Lie'nin sulh teşebbüsü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dün Moskovada Gromyko tarafından karşılandı Prag 11,A.A.Dün gece bir basın konferansında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1950
  • Seçim suçlan Savcılık iki mecmuayı toplattı.Izmirde de bir kigi mahkemeye verildi Seçim Kanununun 134 üncft maddesi gereğince dünden itiba* ren seçime ait propaganda nesri* yatı yasak edilmiştir.Buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1950
  • Garbe açılan pencere Onlar:«Füzelerle aya gideceğiz.Biz;«Yaşasın!Helikopter geldi.Onlar:«Streptomisinin,tedavi edemediği hastalar için Neomisin.Biz:"Aksarayda bir üfürük:ü yakalandı.Oniar:«Talebe,hoca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1950
  • Dün Londra'da harp sonrasının en mühim siyasî konferansını akteden ve Ruslara karşı alınacak kat'i cepheyi görüşen Amerikan Dışişleri Bakanı Acheson;tngiliz Dışişleri Bakanı Bevin;Fransız Dışişleri Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1950
  • Son dakika Bir grizu faciası Trazegnies Belçika)11 AP)Cîıarleroi yakınlarında bir kömür ocağında vukua gelen infilâk yüzünden 14 maden işçisi ölmüştür.18 işçi daha tıkanan kuyuda bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • TAKVİM 12 Mayıs 1950 Vasatî Ezani Rumî Nisan 29 1366 Hicrî:Reeep 24 1389 Gün 5.46 9.30 Öğle 13.10 4.55 Akşam i 20.18 12.00 Yatsı t 221Ö5 1.4»-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • Sanıklar büf n suçu Şermine yii istanbul Ticaret Müdür lügü nün.imzasını taklit suretiyle 11 firmaya sahre permi vererek.Avrupadan milyonlarca liralık mal gelmesine sebep olan Ticaret Müdürlüyü memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • Valinin vaciyo konuşması İstanbul Vali ve Belediye Reisi PrüL.Fahrctun Ketim Gükay bu aksanı 211.30 da istanbul radyosunda muîad aylık konuş malarnidaa birini yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • K[SA H A B R L ER TOPLANTI:fc Avrupa ve Dünya Federasyonu Filerini Yayma Cemiyetinin yıllık umumi heyet toplantısı bugün saat 17.30 da cemiyet merkezinde yapılacaktır.KONFERANS:k ir Bugün saat 13 de B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • Muamele verdisine ait rapor Son defa Böl4e Sanayi Birli ğince sanayicilere dağıtılan yeni muamele vergisi tadil raporu sanayiciler tarafından ek bir rapor la yeni bir tadile tâbi tutulmuş ve Maliye Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • Bandırma vapunı Marmara &J tenezzüh seyahat!yapacak Bandırma vapuru geldikten sonra bir defaya mahsus olmak üzere Denizyolları idaresi ta rafından Marmarada bir günlük tenezzüh seyahat;tert'p edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • ALKÎN SESİ Tamire muhtaç yol Bostancı İçerenkoy caddesi 50 numarada oturan bir okuyucumuz yazıyor:İstanbul Vali ve Belediye Reisimize;«S Mayis tarihli MİLLİYET'in ikinci sayfasında okuyuculara ayrılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • Yazan V.KRAVCHENKO Tefrika No.5 Odamdaki telefon g yarısı aylarca çaldı Çıkan kısımların hülâsası:«Kravchenko,daima öldürül ffiük korkusu ile yaşadığı New Yor]:^an yeni bir vazifeye başlamak Jzere Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • Amerika ilim müesseseleri ve üniversiteleri daha geçen asırda,Şark hele Türk kültür tarihi ile ilgilenmiyorlardı.Amerika Şark Cemiyeti American Oriental Society)daha 1851 de tesis oiunmuij ise de en ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • LONDRA MEKTUPLARI Londra Milliyet)ingiliz Endüstrisi 1950 Fuarı Londra ve Birmingham'da açıldı.Bütün dünyanın alâkasını çeken bu fuarda asrın c-n yeni teknik tekâmülü teşhir edilmektedir.Yağışlı haval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • mahkûm oldy Bunlardan biri 4 sene 9 ay diğeri 4 sene 8 ay hapis yatacak Bir müddet ünce Hürriyeti Ebediye tepesinde bir soyguncu luk ve yaralama hâdisesi olmuş,Nüzhet Eşenkaya ve Mehmet Kalbiferah İsm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • 120 sabıkalı h'ıv yankesici tutuldu 120 sabıkası bulunan tanınmış yankesici ve kapkaççılardan Tev fik Özavcı,Salâhaddin'adında bir taşralının cüzdanını aşırırken suçüstü yakalanmıştır.Karakula getiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • Tekel Umum Müdürü şehrimize döndü Tekel Umum Müdürü Hadi Hüsmen Karacleniî belgesindeki tetkik gezisinden dönmüştür.Umum Müdür bugün 1-1.30 da bir baam toplantısı yaparak seyahati hakkında etraflıca i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • öğretmenlerin dinlenme kamp».Öğretmen jıcuilarım bitiren ler Derneği,hu s;ne bütün mem leketteki Öğretmenler için yaz kampları kurmaği karar vermiş ve alâkalılara gereken tebligatı yapmıştır.Kamp 1 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • D.Dz.Yollamadaki Amerikalı mütehassıslar Amerikalı uzmanlar Denizyolları idaresinde eakşmalarma devam etmektedirler.5ehir hatları,Istinye,Haliç fabrikaları miı dürleri,mütehassıslara,çalışma programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • İthâl malları ucuzluyor Karaborsada da döviz fiatiarı düşmeğe baş S adı Hariçten piyasamızda son günlerde bol rmkdarda dolar ve İsviçre frangı teklifleri gelme ğe başlamıştır.Bu halın piyasa üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • Savcılık iki eseri piyasadan toplattı Savcıkk,Ahmet Hami imzasiyle yayınlanan «Memozin» isimli bir kitapla,Osman Yüksel imzasiyle yayınlanan «Bu nesli nasıl mahvettiler» isimli broşürün toplattırılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • Denizyollarında,turizm çakıma ian Kahiredo toplanacak olan ulusurarası turizm kongresinde,turistlerin seyaûac şartlarını,kolaylaştırmak üzere bazı teklifler yapılacaktır.Bu arada milletlerarası kombin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • Ege tipi vapurların kazanları legjşiyo Aldığımız bir habere {öre Devlet Denlzyollan idaresi «lige» tipi vapurların,kazanları» değiştirmeğe karar vermiştir.«Baokokii tipi kazanlarla teçhiz edilecek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • Amerikadan bir tetkik heyetiyeîiyor Amerikadaki kıtalararası tetkikler enstitüsü Doğu Akdeniz memleketlerine bir seyahat tertip etmiştir.Ba arada,Emtiüiye mensup bir heyet de 12 temmuzda şehrimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • Bcîediye kontrolleri Belediyece son 48 saat zarfında 123 kasapı 138 sebzeci,137 manav,106 bakkal,ti sakatçı,16 tuhafiyeci,10 ekmek bayii,37 firm,î5 kanve,64 lokanta,31 berber,22 muhallebici,f pas tac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • if Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 1949 yılında 3 milyon 761 bin 631 lira kâr et mistirif Son günlerde kuzu eti ucuzlamağa başlamıştır.Şehrin birçok yerlerindeki kasaplarda kuzunun 170 180 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1950
  • Dünya GençlUc Teşkilâtı îcra Komitesi toplantısı Dünya Gençlik Birliği İcra Komitesi üçüncü toplantısını 5 Mayıstan itibaren 8 Mayısa kadar İtalya Millî Gençlik komitesinin davetlisi olarak.Floransada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • SÎYASÎ VAZİYET üçler toplantısı ünün en mühim siyasî hâdisesi,şüphe yok ki,Londracta İngiliz,Fran sız ve Amerikan Dışişleri Ba kanlarının yaptıkları toplantı ctır.Dün sabah başlayan ve öğleye kadar sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Alman Fransız kömür ve çelik sanayii birlisi Bonn 11 A.A.Federal Almanya hükümeti taraftarları da Fransız ve Alman kömür ve çe İlk sanayilerinin birleştirilmesini istihdaf eden Fransız teklifini harar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Pariste acılan gazeteciler vurdu Paris 11 A.A.Yakında Pariste bulunacak 350 yabancı gazeteci,gazete ve ajanslar muhabirleri için bir «Yabancı gazeteciler yurdu» açılacaktır.Fransız başkentindeki gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Yueoslawadan kacan bes talebe Bari 11 A.A.Yugoslarvyadan kaçmış bulunan 5 Yugoslav talebe Bari'ye gelmiş ve orada italyan polisi tarafından tevkif edilmiştir.Bu mülteciler pazar günü Dubrovnikten hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Yemin öderim gelecek.Tarımın teleiotj'.kapar Ka pamaz idareye koşup,iki gazeteyi cebine yerleştirdikten sonra,kimseye birşey söyîe mcüen dışarı fırladığını gören arkadaşları şaşırdılar.Gece Sekreteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Belline viirüvüs Berlin 11 AP)Doğu Almanya propaganda ğcü Gerhard Eisler dün,23 mayısta yapılacak olan gençliğin Berlirıu yürüyü« şünün «muntazam ve sakin» ola*-cağını söyianf"t:c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Yugoslav müzakereleri Atina il A.A.Atina ii» Belgrad arasındaki müzakerelss tabiî şekilde gelişmekte,iki ta« mesele üstünde durmaktadırlar.1 Demir ve kara yollarındı 1.Dmir ve kara yollarındı ulaştırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Amerikanın Ortaşark elçilerinin toplantısı Dün ortaya atılan haberlerin aslı olmadığı anlaşıldı Dün sabah gazetelerinden bi rinde Amerikanın Ankara,Bağ dat ve Şam elçilerinin şeririmizde bir toplatı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Bir seçim kahramanı Amerika Cumhurbaşkanı muavininin garip macerası Barkley ilk seçim mücadel dabağhanede bir fıçının içine y Size başımdan geçen ibret verici bir hâdiseyi anlatacağım.Zengin bir babam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Paul Hoffman'a yeniden geniş salâhiyet verildi Hoffman,gümrük engellerini halletmek için dolar kullanacak Washington 11 A.A.Temsilciler ve Ayan üyelerinden mürekkep bir parlâmento konseyi iktisadî işb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Kont Sforza Loudrada Dışişleri Bakanı üçlerle temas edecek Roma 11 A.A.italya Dışişleri Bakanı Kont Sforza,Londraya gitmek üzere bugün Romadan ayrılacaktır.Kont Sforza Kuzey Atlantik paktı memleketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Dünya sullıii için gayretler Hanfort.proiesi sulh için kullanılacak Washington 11 A.A.Washington'da 20 bin kişi huzurunda dün gece konuşan Başkan Truman,Birleşik Amerikanın dünyada sulhu muhafaza etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Sovvet İnsriliz ihtilâfı halledildi Moskova 1 A.A.Dün öğleden sonra ingiltere Büyük Elçisi David Kelly ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Gromyko arasında cereyan eden görüşmeler neticesi Moskova siyasî ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Amerikada cinayet salgınına karsı tedbirler Washington 11 A.A.Ayan Meclisinde Başkan Yardımcısı Ailen Bavkleyin başkanlığında üç Demokrat ve iki Cumhuriyetçiden müteşekkil Senato Komisyonu dün faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Bir facia!New York 11 A.A.Dominique Atteo adında bir kuyucu,Brooklin garajının altında kazmakta olduğu 7 metre derinliğinde bir kuyunun içinde canlı olarak gömülü kalmış ve 24 saatlik bir gayretten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Ticaret Bakanı Ankarada Ankara 11 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli bugün saat 14.45 te uçakla Diyarbakırdan şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Mısırda komünizm mücadelesi Kahire 11 A.A.Resmen bildirildiğine göre Mısır kabinesi,komünistleri şüpheli şahıs olarak kabul eden ve komünistlerin nezaret altında bulunmasını derpiş eden bir kanun tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • ihtiyar keçi Ottawa 11 A.A.Muhafazakâr bir saylav dün Avam Kamarasında Canterbury piskoposu Dr.Hewlett Johnson'u «ihtiyar keçi» olarak tavsifle,Johnson'u susturup hapse,atmanın zamanı geldiğini ilâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • mıı¦¦ 11mmı¦ iimiıı Milium1'iıımıifMmı^ Âkbank Türk Anonim Ortaklığı ISTANBUL ŞUBESİ Yeni Postane caddesindeki yeni binasında Yakında sayın İstanbul halkının hizmetine girecektir.YENİ POSTANE CADDESÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Ki Amerikan aileleri ve ascarî kazanç Pendleton 11 A.A.Başkan Truman,çarşamba gecesi Pendleton'da verdiği bir nutukta Amerikan ailelerinin yıllık gelirlerinin 1960 senesine kadar hiç olmazsa 4.000 dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Mısırda Life» satılmayacak Kahire 11 A.A.Mısır hükümeti Amerikan Life mecmuasının Mısırda satılmasını katî surette yasak etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Bir uçak kazası*.Bari 11 A.A.Tepkili Uçak Mektebi Komutanı ve Italyanm meşhur pilotlarından albay Leon Çini dün Lecce civarında uçağının henüz meçhul kalan sebeplerden dolayı yere düşmesi neticesi ölm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Dans Maraton rekoru kırıldı Lyon 11 A.A.ispanyol dansörü Pedro Masip ve Mimi Gogey adında korsikah bir kız Lyonda yapılmakta olan Milletlerarası Maraton Dans Müsabakasını bu sabah 821 saat 20 dakika d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • [nsillerede isçilerin zaferi!Londra 11 A.A.Dün akşam Avam' Kamarasında Muhafazakârların,demiryolları eşya nakliye ücretlerine zam yapıl masına dair talimatnamenin ilgası için verdikleri takrir 283 e k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Amerikada komünistler 81 memur hakkındaki dosyalar hazırlanıyor Washington 11 A.A.Demokrat Ayan üyesi Millard Tydings'in başkanlığındaki Ayan Meclisi bugün Mc Carthy tara fmdan komünistlik taraftarlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Aferin Sulhi'ye!Bu hafta adaylar kadar,i futbol meraklıları için de 1 1 mühim:İngiliz profesyonel 5 liginin şöhretlerinden Sun-derland takımı şehrimizde E maçlar yapacak.Spor muharriri arkadaşlar e bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Arnavutluk adalarında Soyvet üsleri Londra 11 A.A.ingiliz hükümetinin bir sözcüsü Lordlar Kamarasında verdiği demeçte,Arnavutluğa ait bir adada Rusların üsleri bulunduğuna dair haberi teyid etmiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1950
  • Aınerikada komünistlerin veni faaliyetleri Washington 11 A.A.Birleşik Amerika Federal Güvenlik ve Kontrol Gizli Teşkilâtına mensup üç başka teşekkül ile Saint-Louis'dcki Amerikan ordu muhasebesinde ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.05.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Uygunluk,2 Yeddi;tersi ricakâr name,3 Tersi cüzi;Yapma,4 İlgili,5 Calip gelir;Toplam.6 Tersi eski harflerden birinin okunuşu;Kü yük kanatlılardan biri.7 Madenî iplik;Ok;8 F ?na:Tâ.9 Avan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1950
  • Bunlar Râffanonun marifeti miydi?Evet.Kısa bir sessizlik oldu.Sonra •Charleston sesi değişmiş biraz daha tatlılaşmıg olarak devam etti:Slim biliyor musun,Juanitaya benden bahsetmeyi düşün men çok nâzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1950
  • AnkaradAı Pakistan Elçisi evinde h:r kokteyl parti vermiştir.Resimde Hr.llandu Elçisi ve eğ»r Pakısın-eiitivle bir arada görüyorsunuz.Fuh :H.Ezer Ankara)Sahte diploma ile hâkimlik eden ve AnkaroJa mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1950
  • Radyo 12 Mayıs 1950 İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Or ke.stra eserleri P)13.45 Şarkı ve türküler,14.20 Serbest saat 'konuşma veya müzik)14.30 Şarkılar Pl.i 14.50 Louise Carl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1950
  • AYHAN FATİH Sultan Mehmet TEFRİKA No.10 Ey ulu Panaia söyle onunla Desphıa mı,yoksa kızım Damar mı görüştü9 At,Bayraktar Dedenin çadırı önünde duruyordu.Ayağı kösteksiz, gemi» eğer kasma a-«lıydı Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • Londrada dünkü mühim konferans Baş taraiı 1 inci sayfada Umumiyetle iyi haber alan kaynaklarda hazırlık mahiyetindeki bu karşılıklı görüşler ortaya Jconduğu sırada Schuman'm sözlerinin dikkati çektiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • iye ve ırama Fecerasyon Millî takımı feşkii ececek oyuncuları toplanfıyo çağırıyor B,T.G.Müd.Futbol Federasyonu Başkanlığından:Suriye'de ve İstanbul'da yapılması mukarrj.Türkiye Suriye ve rürk.ye İran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • eçim [Bag tarafı 1 inci sayfadaJ te geçilmiştir.Ali Dayı ve Millet mecmuasının 11 mayıs 1950 tarihli sayılan top lattınlmış,sahipleri ve yazı işleri müdürleri hakkında kanunî muameleye başlanmıştırîzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • Mayıs seçim günü [Baş tarafı 1 inci sayfada teminat altında sandık başlarına gitmeleri lâzımdır.Hâkimlerin idare ve murakabesi altında cereyan edecek olan seçim muameleleri esnasında hem seçmenlik hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • Menderes nehri taşta Yollar kapandı,büyük miktarda pamuk mahsulü Bular altında kaldı Sarayköy 11 A.A.Dün ilçemiz çevresinde yağan sürekli ve şiddetli dolu ve yağmur neticesi,dereler ve bu meyanda büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • i@riKQl bombası Bomba'nın Aflanfik verileceği haberi Vaşmgton 11 AP)Birleşik Amerika askeri makamları nm Atlantik Paktı devletlerine atom bombaları temin edilmesine dair bir teklifi incelemekte oldukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • Frank Sinadra Ava Gardneri kovalıyor Güzel yıldız ise Barselonda bir boğa güreş çisile geziyor evleneceğine dair rivayetler dolaşmaktadır.Diğer taraftan Ava Gardner Barselona civarında Tossa köyünde İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • Yılanlarla yatan adam Hintli lak İr sıhhatini kaybetmedi,fakat yılanlardan 26 ti dayanamayıp ö'dü Lüle Fransa)11 AP)Engerek yılanları ve kırık şistlerle dolu bir cam kafeste 52 gün müddetle oruç tutma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • Alnıarıvarla komünist polis kuvvetleri Londra 11 A.A.Almanyanm Sovyet,bölgesinde bulunan «Alman polis kuvvetleri» hakkında Londraya gelen malûmata göre.bu polis kuvvetleri her biri 800 ilâ 1000 kişide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • Ortaşarkta son vaziyet I Başmakaleden dsvam] dirk i Araplar.Yahudileri tut-1 akları için Amerika ve İngiltereyi kendilerinin de Rusya,ya yaklaşacaklarını yayınlamak suretiyle tehdide başlamışlardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • Tffgve Lie'nin sulh teşebbüsü I Baş tarafı 1 inci sayfada] Londradaki üç Dışişleri Bakanı toplantısının mütezat şeyler olmadığını belirtmek istediğini beyan etmiştir.Lie,Moskova seyâh'g'ttftin çok evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • Teknik ünivErsiie Âkecemi boks maçı 13 Mayıs 1950 cumartesi günü saat 14.00 de Teknik Üniversite spor salonunda Teknik Üniversite ile Galatasaray kulübünden takvi yeli Güzel Sanatlar Akademisi arasmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • Cinde esir bulunan Amerikalı serbest bırakıldı Taipeh 11 A.A.Pekin radyosunun bildirdiğine göre 1948 denberi esir olarak tutulan William Smith ile Olmer Bender ismindeki iki Amerikalı havacı serbest b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • GZL 2\11 Mavis 195 0 ÇEKLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 282.25 100 Fransız Fr 0.80 100 Liret 044.128 100 îsvifire Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 Drahmi 01.376 100 Escudos 9.7890 SERBEST PİYASADA DÖVİZL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • CORGORDIA LUiE AMERİKA AKDENİZ TÜRKİYE arasında 15 günd« bir muntazam hattı YOLCU VE EŞYAYI TİCARÎYE B O R E A L S vapuru 17 Moyısta İSKENDERUN'd arı ve 19 Muyısta 1STAJNBUL'dan doğru Pire,Cenova,New
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • Nazım Hikmet Hastaneye yattı Adlî Tıp Meclisinin vermiş olduğu karar gereğince Nâzım Hıtemet dün Cerrahpaşa hastahaııasine yatırılmış ve iki gün önce btt nu reddeden şair,bu defa mümanaatta bulunmamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • İfalya millî takımı İngilizleri 5-1 yendi Milano 11 AP)italyan futbol millî takıruı bugün karşılaştığı ingiltere takımını 5-1 gibi açık bir farkla yenmiştir,ingiltere müdafaası,italyan for hattının tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • Almanlar ham tuzminalmdan sikâvctci Berlin 11 A.A.Doğu Almanya komünistleri Eusyaya veriLecek olan harp tazminatının dün azaltılmasını istemişlerdir.Partinin politbürosu Yalta ve Potsdamda kararlaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1950
  • Yazan CENGİZ ÖZGÜVEN Kötü haberler O zamanlar,Maksut gençti.Şimdiki karısına mektup yazmış,evlenme teklif etmşiti.Cevap bek lorken gösterdiği heyecana,tecrübeli bir evli olmak hasebi ile bıyık altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.05.1950
  • 1 Konya garnizon birlikleri için 500)ton buğday kapalı zarfla kırdırılacaktır.Muhammen tutarı 16000)lira,geçici teminatı 1200)liradır.2 Eksiltme 22.5.950 pazartesi günü saat 15)te Konya Lv.A.Sa.Al,kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1950
  • "A 21 inci sh4 BOL DOR MONTHLERY 1758 kilometrelik motosiklet yarışında 250 ccmlik kategoride yarışa iştirak eden TEK BİR JAWA'm.BİRİNCİ GELMİŞTİR Bundan başka POONA HİNDİSTAN'd» mukavemet yarışlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1950
  • Diyarıbakır il Jandarma Komutanlığı Satma İma Komisyonu başkanlığından Kırdırma Miktarı Kilo Fi.Muhammen tutan Ton Kr.Sn.Lira Kr.Buğday kırdırması 1205 3 50 42175.1 Doğu jandarma birliklerinin un ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1950
  • Karabük Belediyesinden 1 Kasabamız su tesisatı ikinci kısım inşaatı 2490 sayılı kanu nun 51 inci maddesi mucibince 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur.2 Vahidi fiat üzerine hesaplanan muhammen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:N.Baytolc Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi Matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1950
  • MttBB8KBXaBSBB\BAŞ.DİŞ.NEZLE ADALE.SINIR ROMATİZMA ve bütün aqnlara karşı 6ÜNDE3KASE ALINABİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1950
  • ICHATjA-PRii-WiKOV EN YENİ MODhL O^K MAKİMİ Çelik bilya v_Fennin en tertibatı 1ft |Vj IJC son tekem,sayesinde ^ll\Arm» liC mülâtını haiz 5 ayak yani 20 bıçaklıdırçok hafif ve kolay işler.Siparişler en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1950
  • Bir Yolcu:Beni Basra Körfezine,Hindistana ve Doğu/a en çabuk ulaştıracak yol hangisidir Acenta:Şüphesiz Par» Amerikandır,çünkü dünyanın en tecrübeli havayolları olmakla bunu sağlamıştır.PAN AMERİKAN H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1950
  • Sunderland Maçlarında seyircilerimize de düşen vazifeler var ün uçakla istanbul'a gelen Sunderland Futbol takımının şehrimizde yapacağı maçlarda,İngilizlerin hakiki oyunlarını görebilmemiz için,bu şöh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1950
  • Sunderland şehrimize Hullful City takımı da Yeşilköyden Israile geçti dönüşte memleketimizde maçlar yapacak Dön Yeşi Ingilterenİn birinci Hkinin tanının:5.Sunderland takımı dün akşam saat 20 de uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1950
  • İskoç Millî takımı Brezilyaya çağırıldı Rio de Janeiro,12,A.P.Brezilya Spor Federasyonu îskoçya milli takımını,24 haziranda bağlıyacak dünya kupası turnuvasından evvel Brezilya milli takımı İle bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1950
  • İJÎUUhjet ABONE FİATLERI Senelik 28 Liradı?6 Aylık 15 3» 8 1 8 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FİATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü n 4 4 üncü w 4 İlân sayfalan santimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6