Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.05.1950
  • Yeni gelen oyulmuş AMERİKAN PAL TRAŞ BIÇAĞINI Her yerde arayınız.Oyulmuş U.S.A.Patent No.22G2583
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1950
  • eçimleri hangi parti kazanacak Jj\îl emleket asırlardanberi U^ il görmediği bir seçim 'faaliyetinin harareti içindedir.Muhtelif siyasî partiler,başlıca liderlerini ve sözcülerini yer yer seferber eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1950
  • Beşik taşta dün geceki cinayet Bir tramvay biletçisi iki kişiyi öldürdü.Bir kişiyi de yaraladı Dün,akşam İÎ2C1')saat 19.30 sıralarında Beşiktaş Ihlamur da,Nurtanesi sokağında feci bir cinayet işlenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1950
  • iş Bankasını soymak istediler Bu büyük işe küçük bir bekçi mâni oldu Zabıta,cüretkârane bir gangsterlik ve banka soygunu teşebbüsünü meydana' çıkarmıştır.Memleketimizde eşine pek ender tesadüf edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1950
  • Yarınki Milliyet'te eski Dışişleri Bakanımız Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın yazdığı mühim bir makaleyi neşredeceğiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1950
  • Helikopterle posta tevziatı Tecrübeleri yapılan Helikopter;dün Ankaradaıı' çelen posta paketlerini Sirkecide havadan asa^ı atarken Foto:R.Arıkan)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1950
  • i8* Jr Wi 49mK Demokrat Partinin dün Suit anahmette yaptığı toplantıdan bir görünüş Foto:R.Arıkan)D.Partinin Sultanahmet mitingi Salomon Adato konuşurken bazı Millet Partililer kendisini susturmak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1950
  • Ordulara tamim Seçim günü bütün subaylar garnizon içinde kalacaklar Ankara 8 Milliyet)Genelkurmay Bag sanlığı tarafından ordulara ve bu kanalla da bütün askerî müessese ve kıt'alara yapılan bir tamimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1950
  • Demokrat Parti,anname beklenen seçim ece neşretti Dış siyasetimiz değişmiyecek iktidar değişikliğinin yurdda hiç bir sarsıntıya sebep olmayacağı temin edildi Ankara 8 Milliyet)Demokrat Partinin seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1950
  • ayar Adanada da ir konuşma yaptı Bayarın bugün de Bursada İnönü'nün sordutu 4 suale cevap vermesi bekleniyor Adana 8,Hususi muhabirimiz Yusuf Ragıp bildiriyor)Bütün bir geceyi bir yığın yorgunluk,uyku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1950
  • 5 biçin benimle evlenmî-2 I yorsun az c Shaw,kaçlım saygiyîe s ğ selâmladıktan sonra ce-i vap verir:Çok basit madam,E İ çünkü sizi tanıyorum.E Halk Partisi bu fıkra-ğ I yi bilmese gerek!Be.Fa.j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1950
  • Dün akşam 19.45 te Haydar paşaya gelen Devlet Reisi inönü garda vagonun penceresinde kendisini karşılamağa gelen halka gülümserken Foto:R.Arıkan)nonu dun Ista ugünkü miting a geldi,onuşacak Cumhurbaşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1950
  • Sadık Âldoğan dün akşam tevkif edildi iki gün önce Ankaradan ihzaren şehrimize getirilmiş olan Millet Partisi Afyon milletvekillerinden General Sadık Aldoğan in 2 inci Sorgu Yargıçlığı tara fmdan serb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • Bir ajans telgrafı ingilizlerin rakılarımızı çok beğendiklerini müjdeler gJbi haber verdi.Rakı garp âlemine hattâ bütün dün yeniden tanıtılacak bir içki değildir.Seyyahlar,mui ı rirler,bilhassa sefare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • TAKVİM I I 9 Mayıs 195Q SALI Rumi;Nisan.26 136$ i ii:Recep 20 13(351 Vüsati Exam Qüh û.49 0 37 ÖjS'e 13.10 4.53 Aicîum 19,13 12.0» Yettsi 22.01 1.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • TOPLANTI s İstanbul Teknik Üniversite Talebe Birliğinin fevkalâde umu* mî heyet toplantısı bugün saat 17,de Teknik Üniversite konferans' salonunda yapılacaktır.yt Mültecilere Yardım Cemiye* tinin ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • Sarından iye Bakanlığı,alâkalılara yeni î ir tamim ffönderd Yeni Emekli Sandığı Kanunu münasebetiyle tatbikatta bir güçlükle karşılaşılmaması için,Maliye Bakanlığı,teşkilâtına bir tamim yollamıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • j birikintileri ve çamurdan geçile-mezdi.Bura halkı;su birikintilerinde yüzen kaz ve ördeklerin,ı bataklık ve çamurlara saplanmış,arabaların resimlerini I çekmişler,gerek canlı bir şahit olan bu resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • MAKALE s.kullanılacak kuvvetler ir kaç gün evvel gazete yayınları içinde,Batı Avrupa savunmasında kullanıla,cak kuvvetlerin teşkili hakkın da bir haber dikkat nazarı çekti.Bilhassa,hür milletler mukad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • İsfcıııhulun süt derdi Muhtelif mali müesseseler bu işi tetkik ediyor îstanbulun süt derdini halletmek için zaman zaman teşebbüslere geçilmiştir.Muhtelif sebeplerden dolayı şimdiye kadar hailediiemlye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • Stioptomcym geldi İthal edilen streptomicynlerden son parti de dün gümrükten çıkarılmıştır.Yurdumuzdaki fa/la talebi gözÖnünde bulunduran Sağlık Müdürlüğü karaborsanın ve israfın önüne geçmek için bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • Belediye kontroleri İstanbul Belediyesinin mura kıplan tarafından dün şehrimizde 35Û muhtelit esnaf kon'erol edilmiştir.Bunların arasında 72 manav,67 kasap,62 sebzeci,57bakkal 3i fırın,28 kahvehane ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • F.Arna tahliye edildi.Bir gazetede yazdığı «Baykuşlar ötüyur.başlıklı yazısında Cumhurbaşkanının ve Hükûmc tin manevi şahsiyetini tahkir etmekten sanık ve mevkuf bulunan Fuat Arna,talebi üzerine iüü l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • Adana seferden döndü Doğu Güney Akdeniz hattı nın ilk ya/seferini yapan Adana vapuru cııin limanımıza dönmüştür.Adana dönüşte Rodosa uğramış ve Rodoslular tarafından.bü yük alâka ile karşılanmış ve do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • Yeni tip fırmiar Bazı kimseler,fahrimizde asrı fırın inşası için teşebbüse geç miş bulunmaktadır.Bu fırınlarda,hamurun kesilmesi hususi makineler vasıta.siyle yapılacağı gibi,odun ve çalı yerine linyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • Ege vapurunda sunî gübreler tutuştu Haydarpaşa önünde yanan Norveç vapuıundaki sun'î gübrelerden bir kısmı 23 nisanda Denizyolları idaresinin Ege vapurile Trabzona gönderilmişti.Gemi Trabzona geldiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • Bir Amerikalı İcadın gazeteci geliyor Bir müddet evvel de memlc ketimizi ziyaret etmiş olan tanın mış A'merikan gazetecisi Mrs.Morgan bugün şehrimize gele çektir,Do^u seyahalniden dönen Mrs.Morgan 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • Y an:V.KRAVCHENKO Tefrika No.3 Yeni odamın iyice ogrenmı Çıkan kısımların hülâsası:avchenko;daima öldürül atsk Korkusu ile yaladığı New York'tan yeni bir vazifeye başlamak üzere Parise gidiyordu.Düşrr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • Tal i hs ez bsr kadın Trende çocuk doğururken kan kaybından öldü Ankara 8 Milliyet)Bu sabah İstanbul istika me tinden gelmekte olan yolcu treninde bütün yolcuların yüreklerini sızlatan müessif bir hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • İngiliz sanayi fuarı açıldı Londra,8 Nafen)ingiliz sanayii fuarı bugün hem Londrada ve hem de Birmingham'da ayni zamanda açılmıştır.Fuarda 3000 e yakın firma temsil edilmektedir.Tahminlere göre,15 000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • lira ihtilas eden iki arkadaş Anadolu Sigorta şirketinin tahsildarı ve bir arkadaşı tevkif edildiler Sultanahmet ikinci Sulh Ceza Yargıçlığı 26 bin liralık bir ihtilas fiiline el koymuş ve bu işin suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • Bir kadın pencereden düşerek öldü Galatada,Bankalar caddesin de,Okan Musa sokağında 111 No h apartımanda oturmakta olan 30 yaşlarında Sara isminde bir kadın,pencereden aşağıya düşmüş ve kafası parçala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • Gemi Siparişleri Marshall Yardım Plânı gere ğince tiraj hakkı tanınan muh telif Avrupa memleketlerinde in şa ettirilecek gemi ve liman vasıtalarının deniz inşaat firmalarına ihaleleri devam etmekte di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1950
  • İEkokufiar için kamp Bu sene Yeşilköy ve Küçük yalıda tesis ediliyor Bu sene ilkokul öğrencilerine mahsus Yeşilköy pansiyonlu ilkokulunda iki devreli aylık bir kamp açılacaktır.Her devresine 15ü kişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Suriyede buhran Halid El Azem'in başkanlığındaki Suriye kabinesi dün sabah erkenden istila etmigtir.Kabine,Harbiye Bak i:ı Ekrem Horani'nin istifasının doğurduğu buhranı müzakere etmek için dün iki to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Köpek ve rakibesi New York 8 Nafem Amerikanın Detroit şehrinde oturmakta olan bir kadın kocasının her sabah işine giderken köpeğinin ağzından öpüp kendisinin yalnız omuzunu okşaması üzerine mahkemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Peyklerdeki temizlikler on zamanlarda peyk devletler elçilik ve konsolosluklarında yeniden bir temizleme hareketi bağlamıştır.Londra B.B.C.radyosunun bildirdiği gibi Çekoslovakyada yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Üçler toplantısı P*it;embe günü bağlıyacak olan Üçler konferansının üzerinde en iazla ehemmiyetle duracağı meselelerden biri de komünizmin Orta Şarkta ileri doğru atmakta olduğu tehlikeli adımlardır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Afrika harbine ait yeni bir vesika Mareşal Rommel'e oyun oynayan adam Popski Beni alıp,askerî istihbarat Dairesine götürdüler.Orada,bir çok genç subay.Rommelri ve Afrika birliklerini mahvetmek için pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Komünist liderler toplanıyor Berlin 8 Nafen)Burada dolaşan haberlere göre,Doğu Alman yanın komünist liderleri ânı olarak Moskovaya çağrılmışlardır,özel bir uçakla dün Moskovaya hareket edenler arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Churchill partisinin durumunu izah etti Muhalefet lideri,Edenle arasında ihtilâf olmadığını açıkladı Londra,8 A.A.United Press.Muhafazakâr Parti siyaseti hakkında anlaşmazlık bulunduğu yolundaki haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • İki aday Son beş senede kaydetti-S i ğimiz terâkkiyi ölçmek mi S I istediniz?Tek parti devri-E nin namzeti ile bugünün a-E dayını mukayese edüıiz.E Bir aile dostumuz vardı.E j On sene evvel.Gazeteleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Rockfeller müessesesi Hayır işlerine bir milyar dolar sarfetti New-York 8 A.A.Rockfeller müessesesinin 1949 raporunda dün bildirildiğine göre dünyanın ilk milyarderi tarafından sadece para dağıtmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Tagorun 89 uncu doğum yıldönümü Yni Delhi,8 GHH)Bugün büyük Hint şair ve filozofu Rabindranath Tagore'un 89 uncu yıldönümüdür.Yazı hayatına sekiz yaşında atılıp seksen yaşına kadar durmadan yazan bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Hindistanda D.D.T.fabrikası açılıyor Yeni Delhi 8 GHH)Hindistanda Mysore şehrinde bir D.D.T,fabrikası açılmak üzere bütün hazıırlıklar ikmal edilmiştir.Fabrika yakında açılacaktır.Bundan başka bir de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Atom çalışmalarındaki tahdit kalkıyor New York,8 A.A.Drew Pearsonun ileri sürdüğüne göre Amerikan atom enerjisi komisyonu,atom araştırmaları üzerinde hâlen mevcut bazı tahditleri ortadan kaldırmak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • 20 milyona mal olan yangın Rimöııski yangınında 200 kişi açıkta kaldı Rimouski Kebek)8 AP)St.Lawrence nehri üzerinde bulunan bu şehirde rüzgârın azdırdığı bir yangın 2000 kişiyi yersiz bırakmış ve 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Komünistlerin Prag gösterisi Merasime 15 devletin komünist idarecisi iştirak etti.Prag 8 A.A.ingiliz,Fransız ve italyan komünist partilerinin temsilcileri de dahil olduğu halde 15 memleketin komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • İpek şosesin?inşaatına başlandı Urfa 8 Milliyet)Urfadan Mardine uğrayacak olan ipek şose'nin yapılmasına dün törenle başlanmıştır.Törende hazır bulunanlara hitap eden Vali Halis Bilâloğlu yol meselesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Fransaya gelen askerî yardım malzemesi Şer^urg,8 A.A.Askerî yar dim programı gereğince Fransa ya 1500 ton Amerikan silâhı getirecek «Clipper» yük gemisi bu ¦gece Şerburga gelmiştir.Bu,askerî yardım pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Komünist Cinde Ruslar hava alam yapıyor Hong Kong 8 Nafen)Komünist Çin topraklarında Sovyet uzmanlarının idaresi altında en büyük tayyarelerin inip kalkmalarını mümkün kılacak hava alanları yapılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Japonyada,dolar muamelesi yasak Tokyo 8 A.A.Mac Arthur' ün dün bildirdiğine göre,bir tem muzdan itibaren Japonyada dolarla yapılan her türlü muamele yasak edilecektir.Dolar yerine Japon hükümetinin ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Rusyadaki esir işçiler Washington 8 A.A.Birleşik Amerikadaki iki büyük işçi sendikaları teşkilâtından biri olan Amerikan İşçi Federasyonunun milletlerarası temsilcisi George Delaney ileri gelen şahsiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Sariye kabinesi istifa etti.Şam 8 A.A.Başbakan Halid El Azem beyin başkanlığındaki Suriye kabinesi,Savunma Bakanı Ekrem Horanînin istifasını takip eden buhranı görüşmek üzere dün yaptığı iki toplantıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Müthiş fırtına New York 8 CA.A.Fırtına yalnız New York eyaletinin kuîiyinde hasarlara sebep olmakla kaımamış ve Long Island Sound bölgelerinde de pazar günü 3 kili boğulmuş,çok küçük tonajda Vapurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • MOKMSI ÜLLERI Tozan 1 BEDİİ FAİK MILL!ROMAN TEFRİKA No.7 Bilmem sana bahsettim mi?Tarık kıymetli gazetecilerimizdendir.Lisede beraberdik.Pek temiz ve çalışkan bir çocuktu,gene de öyle ya.İki erkek,ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • AÇIK TEŞEKKÜR F.K.B.Tıp öğrencilerinden kızımız Zerrin Güç'ü kıymetli müdahaleleriyle hayata iade eden Beyoğlu hastahanesi opr.ü Asil Mukabil Atakana ve candan alâkalarını esirgemeyen eniştemiz bakter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Bevin iyileşerek çalışmaya başladı Londra 8 Nafen)Geçen hafta hastahaneden çıkmış olan Dışişleri Bakam Bevin bugün ilk defa olarak Dışişleri Bakanlığına gelmiş ve çalışmıştır.Bevinîn bugün bazı mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Bir tiren kazasında 81 kişi öldü Londra 8 A.A.Pencap ekspresinin raydan çıkması hakkında Hindistandan alınan son haberlere göre kazada ölenlerin sayısı öl dir.Kalkütadaki demiryolları makamları kazanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Ankaraya gelen Amerikalı general Ankara 8 Milliyet)Birleşik Amerika Ordu Muhabere Dairesi Başkanı tümgeneral Spencer B.Akin beraberinde bir albay olduğu halde bugün 12.15 te özel bir uçakla Atinadan ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • H el s ink i tie grevler durdu Helsinki 8 A.A.Lps)Bu sabah erken saatlerde sendikalarla işçiler arasındaki ücret meseleleri ihtilâfı üzerinde bir anlaşmaya varılmıştır.Bugün yapılması kararlaştırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1950
  • Japonya ve komünist Partisi Tokyo 8 A.A.Afp)Bir basın toplantısında konuşan Başbakan Yoshida Japon hükümetinin komünist partisini feshetmeği şimdilik düşünmediğini söylemiştir.Bununla beraber başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.05.1950
  • FATİH Sultan Mehmet TEFRİKA No.7 Bizanslı asker kılığındaki Türkü tanıyan haremağası,şaşkın şaşkın bakmıyordu Bir de biner:*tı getirdi efendim.Elile işaretler yaptı)Gayet cins ve imparator ahırlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1950
  • Karşısındaki kadın ancak otuz yaşlarında olmalıydı.Gayet güzel gözleri,simsiyah saçları,fevkalâde biçimli bir yüzü vardı.Genç adam bu yüzün ince ve mükem mel hatlarına hayran olmaktan kendini alamadı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1950
  • Afrika harbine ait bir vesika [Baş tarafı 3 üncü sahifede] güneyinde Acedabyaya kadar ilerlemişti.Artık Cebel bir savaş sahası olmaktan çıkmıştı.O günden itibaren hedef olarak kendime Mavak hattını se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1950
  • ikinci Dünya Harbinden ev va\kıral Carol Kumanya ahunda iken dedikodusu bütün dünyayı saran bir aşk macerası geçirmiş ve bu yüzden de tahtını terketnıişti.O zamanlar kızıl saçlı,çok güzel bir kadın ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.05.1950
  • Porta seçim beyannamesi Baş tacsrfı 1 incide)yen bürokratik kayıtlan ve devlet müdahalelerini asgariye indirmek,üzerinde ehemmiyetle duracağımız mevzulardandıriktisadî imkânlarımızın ve milli tasarruf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1950
  • iş Bankasıiiı so Baş taarfı 1 incide^ de çanta ile ne aradıklarını sormuştur.Kendisine «otomobil bekliyoruz» cevabı verilmiş,fakat muhatabının konuşmasıidaki fazla heyecan ve gayri tabiîlikten büsbütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1950
  • Sinop Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Cidede bulunan 9000)adet traversin Derinceye nakil işi 2490)sayılı kanunun 51)inci maddesi gereğince birinci müteahhit nam ve hesabına aynı şartlarla eksiltmeye çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1950
  • Lâctik Akpınar Köy Enstitüsü Müdürİiifjünben Cinsi Miktarı Kilo Azı ı Çoğu Fiatı tutan G.teminatı Kuruş Azı «lira» Çoğu Lira Krşekil Ekmeklik un Sadeyağ Elma «Misket* 120000 130000 7000 9000 1000 2000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1950
  • İ ı I ii RiP,NEZLE,ve SOĞUK ALGINLIKLARINA KARŞI KULLANILIR 'A ir.ui. JjiEkUP* ıMSti^^uüt.m»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1950
  • 1 Birinci sayfadan devam)na bir gün yaşadı.Maraş sırırlarında kar şılayan D.P.Adana teşkilâtından bazı simaların meydana doğru geldikleri görüldü.Az son ra da Bayarın otomobilinin görünmesiyle müthiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1950
  • İnönü dün akşam anbula geldi Cumhurbaşkanı inönü beraberinde refikası Bayan İnönü ve C.H.P.Genel Başkan Vekili H.Uran olduğu halde dün hususi trenle İzmitten şehrimize gelmiştir.İnönü Pendiüte ve Hayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1950
  • BeşikSaştal Baş taarfı 1 incide)Halil ile Ulviye Çelik arasında küçük bir meseleden dolayı kav ga çıkmış ve Halil sopa ile kadının başını varmıştır.Hâdise mah kemeye intikal etmiş ve Halil 250 lira ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1950
  • 24 ton koyun eti kapalı zarfla 30 mayıs 950 günü saat 11 de Hadım köy 79 No.lı.As.Sa,Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Kilosu 220 kuruş olup teminatı 3890 liradır.Şartnamesi komisyonda görülür.Talipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1950
  • 13.00 Haberler,13.15 Dans müziği Pl.13.45 Karışık şarkı ve türküler,14.20 Ev kadını,14.30 Şarkı ve türküler Pl.14.50 Valsler Pl.18.00 Caz müziği Pl.18.20 Konuşma,18.30 Sadi Yaver Ataman memleket haval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1950
  • İşletmeler Bakanı geld;işletmeler Bakanı Münir Birsel dün sabah şehrimize gelmiştir.Bakan birkaç gün şehrimizde kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1950
  • D.Partinin mifingi Baş taarfı 1 incide)dün saat 17 de Sultanahmet meydanında yapılmış ve binlerce vatandaş toplantı yerinde hazır bulunarak söz alan hatipleri ilgi ile dinlemişlerdir.Mitingi Eminönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1950
  • Seçimleri hangi parti kazanacak [Eügmaküleden Devam] bir tesir yaratabilmiş olduklarına ihtimal vermiyoruz.Bütün bu tezahürler,satıhta ne kadar hareket gösterir lersc göstersinler,derinliklere inememe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.05.1950
  • Fenerin şampiyon olması Fenerbahçenin bu yıl Millî Küme Şampiyonluğunu kazanması,kulüp tarafdarlarıriı çok sevindirmiştir.Bu şampiyonluğa ulaşabilmek için Altayla yapılan maçın 4 0 kazanılması lâzımge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1950
  • Neşriyat Genç hikayeci Tarık Buğra'nın bu isim altında hazırladığı edebî dergi satışa çıkmıştır.Pek çok kıymetli imzayı sinesinde toplıyan «Zeytin dalı» m okuyucularımıza tavsiye ederzi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1950
  • Z A Y t E.T.T.İdaresinden aldığım 5305 No,lu hüviyet varakasını zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.10007 Ferit Borazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1950
  • Sayın Doktorlarımızın v e Diş Tabiblerimizin NAZARI DİKKATİNE Evsaf ve teknik üstünlükleri dolayısile,az zamanda gördükleri büyük rağbet ve yakın alâkadan dolayı;her türlü DİŞÇt alât ve cihazlarımızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1950
  • ÜltUhjd ABONE FÎATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 u 8 a 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FİATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü »4 4 üncü p 4 İlân sayfalan santim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1950
  • m.Âıkrâtı maada eı» ettıtırverd î surette tasarruf io azam* sm j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1950
  • iki buçuk saat süren heyecanlı tenis maçı v/iesbaden 8 APj Amerikan tenis şampiyonu «Şahane-Gussie Morân,dün burada sona eren-Wiesbaden milletlerarası te nıs maçlarının finalinde,iki buçuk saat devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1950
  • ngiltere'nin 1950 Lig şampiyonu Portsmouth V/"N/V^/WS/WV/N/N/S*\1938 de ikinci kümeye düşmesi beklenen takım,kısa zamanda toparlanarak 2 yıl üstüste lig şampiyonluğunu kazanmıştır £u sene ae Port Smou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden;N,Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N,K.Gazetecilik ye Kollektif Şirketi Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1950
  • plMIİE HAR BANKASI Sermayesi 1.500.000 T.L.Kuruluşu 1928 Yenipostahane arkasında Aşirefendi Caddesi No.35—ât Vadesiz tasarruf tevdiatına 4,5 Vadeli tasarruf tevdiatına 6 Faiz verir ve vadeli mevduat f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1950
  • ikramiye Çekilişinde Yukarıda resmini gördüğünüz ve talihlisini lacaktır.Bu güzel ev İstanbulda Bakırköyünde,Bahçelievlerde,asfalt üzerindeÛirî 5 odası,geniş bahçesi,garajı ve' ayrıca 2 odalı bir bodr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1950
  • Ş;if x':v.ASLAN MARKI ACIR ALMAN PULLUĞU TIP LZ22SO A CL Toprak Cinsi I Sürme Derinliği Sürme Genişliği AfiırtıS» Gövde Yüksekliği LZ 22 SO Ağır 22 28 santim 75 santim 2x Minç)335/350 Kgr.52 saatin İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1950
  • ÎMANIMIZA GELEN VE GİDEN VAPURLAR IH H1L1 CONCORDIA LINE AMERİKA AKDENİZ TÜRKİYE arasında 15 günde bir muntazam hattı YOLCU ve EŞYAYI TİCARİYE MARİT MAERSK ve EMMA BAKKE Vapurları limanımızda o]up doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6