Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.05.1950
  • inönü bugün geliyor C.H.Partisinin seçim mücadelesi Cumhurbaşkanının Taksimde söyliyeceği bir nutukla sona erecek Cumhurbaşkanı İnönü bugün öğle üzeri Izmitte yapacağı ko-nuşmadan sonra akşama doğru ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1950
  • Memleket,partilerin mulku değildir!eçim kampanyası müna sebetile biıvok adaylar milo'oıon batjina geçer«1v t.iJrlii türJiı *ftıtuklaî-veriyorlar.Halk Par tilı'ier,Demokratlar,Millî Kalkınmacılar,Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1950
  • Ankaradaka ilâç definesi Ankara 7 Milliydi5.Bugün Ciltlik yolu üzerinde bir müddet evvel Şark ecza deposundan çalınıp la toprağa gömülmüş olduçu tahmin edilen bir miktar ilâç ouiunmuştur.İki çocuk çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1950
  • Bu,son günler içinde bütün dünyad en çok merak uyandıran eser olmuştur» «Hürriyeti seçtim» isimli kitabiyle beynelmilel bir şührı yapan Kravchenko'nün ikinci eseri Bugün ikinci sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1950
  • Venı gelen oyulmuş AMERİKAN PAL TRAŞ BIÇACİNT Her yerde arayınız.Oyulmuş U.S.A.Patent No.2262588
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1950
  • Emin ErJşirgil baskı varsa bununla adliyenin meşgul olacağını söyledi.Bazı çevrelerde idarî baskı yapıldığı hakkındaki iddialara cevab veren İçişleri Bakanı Emin Erişirgil Yazısı 5 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1950
  • r Birliği CİP.yi itham aiiiwor Kadınlar Birlisinin İstanbul il kongresi dün saat 10.30 da Mar mara lokalinde yapıldı.Kongreyi birlik başkanı akarak'hazır bu lunanları Atatürk'ün ruhunu taziz için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1950
  • bir fac Amasya 7 Türk Ajansı)I Bugün saat 15 te şehrimizden 35 kilometre uzaktaki bir köyde yapılacak olan Hidro" Elek trik tesisatının temeli ''atılmak üzere yapılacak törende bulunmak için otobüsler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1950
  • 1 C H.P.i {ğ Hoca,harap evine her a girişte:«Ama*:y*J g kılacağın zaman bana ha-i ber ver.Fakat her Alia-1 E hm günü,'pervaz kopar,i* s i ki çiviyle isi bitirir;kapı 1 kırılır,üç.tahta ile mesele-j| y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1950
  • Nazım Hikmet 6 gündür açlık grevine devam ediyor Cezaevi doktoru,avukatların iddiasının mübalâğalı olduğunu ve durum tehlikeye girerse müdahale edeceğini söyledi Üsküdar Cezaevinde açlık grevine başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1950
  • Dün Şehzadebasmdaki toplâtıda bulunanlar Foto:R.Ankan)Dün her tarafta Partileri faaliyeti Dün de şehrimizin muhtelif yerlerinde Demokratlar ve Halk Partililer propaganda toplantıları yapmışlardır.Demo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1950
  • İnönü ve D.Parti Başkanı Partisi iktidara gelirse işleri düzelteceğini söyledi.C.H.Partisi Başkanı da muhalefetin tenkitlerine cevap verdi EMsyar'ın nutku nun n Bursa 7 Milliyet)inönü bugün şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • Milliyetin Anketi acirlerimizle konuşuyoruz Ticarî sabada,bizini asıl derdimizin siyasî değil,iktisadî ol* duğu mütalâası hâkimdir.Bunu nazarı dikkate alarak tanınmış tacirlerimizle görüşmeler yaptık.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • Helikopterin tecrübesi dün Taksimde yapıldı Amerikan KAMAN Heiikop* "ter şirketi satış kısmı müdürü!vvniiâriı "B.V'Hi^içıfâgK dün s'â[fi;15 te Parkotelde bir basm top lantışı yaparak P.T.T.sıtmS mücad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • KONGRE:Teknik Okulu Talebe Derneğinin yıllık geın.1 kongresi bu gün saat 17.30 da okul binasın* da yapılacaktır.Türk Kültür Ocağının senelik kongresi,13 mayıs 1950 cumartesi günü saat 14 te Marmat* ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • Yağ ve peynir ucuzluğu Toptan fiatlardaki düşüş,perakende satışlara tam olarak aksetmedi Son günlerde sadeyağ ve beyaz peynir fiatları süratle düşmektedir.Dün bir teneke peynir 20 liraya ve sadeyağ 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • Abdülkadir Karamürsel için ihtifal yapıldı Beşiktaş Spor KJübünün ku rucularından Abdülkadir Karamürsel'in ikinci öiüm yılı münasebetiyle dün snat 11 de asrî mezarlıkta bir anma töreni ya pılmıştır.Tö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • Bıçakla yaralama Galatada Mektep sokağında bir genel eve giden taşralı Ramazan isminde biri,burada Perihan isminde bir kadınla kavga etmiş ve kadını bıçakla yaralamıştır.Sanık,hâdiseyi müteakip he men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • Limandaki Sis Evvelki gecedenbe*\şehrimiz ü zerine çökmeye fcaş/layan sis dün sabah kesafetini aıltırmış,deniz vasıtalarının seyrüseferine ma ni olmuştur.Saat 9.30 za kadar.Adalar ve Boğaziçi vapur se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • Altın fiyatları düşüyor Altın fiyatları son günlerde yine düşmeye bağlamıştır.Bu na sebep olarak da,Amerika hü kûmetinin piyasadan kâğıt para yi çekerek,altm sattırması gösterilmektedir.Fiyatların dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • Sokakta çocuk bulundu A&malunescit Öbek sokakta 3 numaralı evin kapısında bir haftalık erkek bir çocuk bulunmuş,Darülacezeye gönderilmiştir.Çocuğunu sokağa bırakan ana aranmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • C H.Pqrtili Kadınların Maksim toplantısı Kalabalığın femini için ofojüs ve faksiler saaflerce dinleyici fajıdılar Dün saat 16 da C.H.P.Taksimdeki Maksim salonlarında bir kadınlar toplantısı yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • HALKIN SES T Beşiktaş Beyazıt otobüs seferleri Beşitaşta oturanlar Beyazıda gidebilmek için ya tramvaya,yahut ta hususî otobüslere binmek mecburiyetindedir,ler.Hususî otobüslerin sayısı as olduğundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • 15 üayıs Paza bir program 15 mayıs pazartesi günü Fatih parkinda Türk hava şehitlerini anmak maksadiyle bir merasim ya pıiacaktır.Merasîmef bir yaya hava müfrezesi,bir askerî kit'a,bir polis taburu,yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • İktisadi teşebbüs lehine olarak fedakarlık ve feragat bahsi,evvelce temas eylediğimiz devletçilik konusiyle ilgilidir,iktisadî sahada kurduğumuz işletmelerin bir çoğunda,kurulma devrinin tecrübesizlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • KILIÇ ve YILAN f uıan V.KRAVCHENKO Tefrika No.2 Memurlardan birisi us ajanı olabilirdi Çıkan kısımların hülâsası:Kruvcheiıko,daima öldürülmek korku.su ile yaşadığı şehirden yeni bir vazifeye banlamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • Fındıklarımıza yeni müşteri İsviçre ile ihracat için temaslar yapılmasına başlandı Ötedenberi fındık ithalâtını İspanyadan yapmakta olan İsviçre,bu devletin,on güne kadar evvel,fındık fiatlerini yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • 50 yıllık işçiler için bir jübile yapılıyor Bakırköy be/fabrikasında elli yıldanberi çalışmakta olan işçilerin jübilesi rnı^ün fabrika da bir törenle kutlanacaktır.Bu törende si/or gösterilerini mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • Fuad Ama l efaletle tahliye ediliyor İbret Gazetesinde neşrettiği »Köpekler uluyor,baykuşlar ötüyor.ı adlı makaleden dolayı tevkif edilmiş olan Fuat Arna kefalete rapten tahliyesini istemişti.Sorgu ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • Bir şoför iki kamyon arasında yaralandı Dün Eskişehir 504 plâkalı kamyonun sahip ve şoförü Mehmet Dalyancı,Sirkeci Mimar Kemaleddin caddesinde kamyonu çalıştırmak üzere kolu çevirdiği sırada kamyon vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1950
  • TAKVİ 8 Mayıs 1950 PAZARTESİ Rumî Nisan 25 1366 Hicrî;Recep 20 1369 Vasati Ezani Gün 5.50 9.39 öğle 13.11 4.59 ikindi 17.05 8.53 Aksa i '2 0.17 12.00 Yatsı 21.59 1.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Afrika harbine ait yeni bir vesika Mareşal Rommel'e oyun oynayan adam Popski Aşağıda okuyacağınız meraklı yazının sahibi Wladimir Peniakoff,namı diğer Popsky,Afrikada Rommel kuvvetleriyle çarpışan ing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Kadın meselesi!ğj Birkaç gündür Halk Par» tisi propagandacılarının ağ-e E imla,i.Türk kadını» mev E zuu sık sık dolaşmağa baş-e ladı.İnönü'nün tamirdeki es-a prisini adeta büyük bir işa-e ret sayan şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Komünist Çin filosunun yeni teşebbüsü Hong Kong 7 A.A.Hong Kong Standard gazetesinin bildirdiğine göre,Komünist Çin filosu Çin Hindi açıklarında Hainan adasının güneyinde stra tejik bir ehemmiyeti ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Çekoslovakyadaki Çingeneler çıkarılıyor Bonn 7 Â.A.D.P.Aajansından bildirildiğine göre Çekoslovak makamları çingeneleri Almanyadaki Amerikan işgal bölgesine kütle halinde sürmeğe karar vermiştir Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Kanada ve Amerika donanmasını müşterek manevrası Pearl Harbour 7 A.A.Kanada ve Birleşik Amerika gemilerinden mürekkep bir filo şimdi Hawai adalarına doğru ilerlemektedir.Bu gemiler müştereken yapacakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Meğer televizyonu da Ruslar keşfetmiş Londra 7 A.A.Moskova radyosunun yayınlarından birinde bildirildiğine göre,televizyonu ilk defa Rus âlimleri keşfetmiştir.Radyo bu haberi müteakip bu sahada meydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Amerikan kadınları iktidarı ele alabilir Arazinin 50si,servetin 0 70 i,sanayiin 0 401 kadınlar elinde New York.7 Nafen)Son çıkarılan istatistiklere göre,Birleşik Ameıikada kadınlar gayet kuvvetli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Si YASI VAZİYET Üçler toplantısı ünün en mühim siyasî hâdisesini üç devletin,Amerika,İngiltere ve Fran sa Dışişleri Bakanlarının 10 Mayısta yapacakları toplantı teşkil etmektedir.Bu toplantıda dün yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Yunan belediye seçimleri Atina 7 Nafen)Yunanistanda bir kaç ay sonra yapılacak belediye seçimlerinde komüniastlerin belediyeler başına kendi adamlarını getirtmek üzere şimdiden büyük gayretler sarf et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Bira içine rekoru Londra,7 Nafen)Yeni Zelandada Edward Case isminde bir gahıs bira içme rekorunu kırmaya muvaffak olmuştur.Bu adamın bir öğleden somu 20 litre bira içtiği bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Doğum Cumhuriyet Gazetesi muharrirlerinden gazeîeci arkadaşımız Fethi Pirinççioğlu ile İnci Pirinççioğlunım bir çocukları dünyaya gelmiştir.Nevzada u zun ömürler diler.Anne ve babayı tebrik ederiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Fııclıs konuşmuyor Londra 7 A.A.Reynolds News gazetesinin yazdığına göro,yetkili çevrelerde,geçenlerde 14 seneye mahkûm olan ingiltere Atom Araştırma Bürosu Şefi doktor Fuchs'un kendisini isticvap etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Hırvat hükümeti teşkilâtlandırılıyor Belgrad 7 A.A.Hırvat hükümetinde değişiklikler yapılmış ve diğer beş federal cumhuriyette olduğu gibi yeniden teş*kilâtlandırıimıştır.Sanayi,odun sanayii ve içişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • isveçlilerin yeni hava dâfi ttopları Stockholm 7 A.A.Savunma Bakanı Alan Veest dün akşam Isveçin 13.000 metre yüksekliğe dakikada 70 ilâ 75 mermi atabilecek hava defi toplarına malik olduğunu açıklamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Tortumda feci Lir kamyon kazası oldu Erzurum 7 Milliyet)Dün saat 17 de Oltudan Erzuıuma gitmekte olan şoför Bekirin idaresindeki kamyon Şemşir mahallesi önünde devrilmiştir.Bir ölü,2 ağır,4 hafif yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Truman seyahate çıkıyor Washington 7 AA.Başkan Truman kuzey Amerikanın 16 eyaletini dolaşmak üzere bugün özel trenle Washingtondan ayrılmıştır,Truman seyahati sırasında bir çok demeçler verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Konıiııform askerî şefleri toplanıyor Viyana,7 Nafen)Sovyet Başkan yardımcılarından ve mareşallerinden Bulganinin riyaseti altında Kominform memleketleri askerî liderlerinin Prag şehrinde bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Pakistan silâhlanıyor Başbakan Liyakat Ali Han Amer ikada teşebbüse ^eçti New-York 7 A.A.Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han memleketinin inkişafı için Amerikanın malî yardımını istemektedir.Liyakat Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Çıkan kışındaı m hulâsası:¦Ayşe,güzel ve zeki bir kızdır.Fakat otuzuna yaklaştığı haide »ir kısmeti çıkıp da evlenemem.ştir.Bu yüz den kendini son derece yal nız hisseder,lîav.an arkadaşları gibi,erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Peron,Cumhurbaşkanlığına namzetliğini koymuyor Londra,7 Nafen)Arjan tinden gelen haberlere göre Cumhurbaşkanı Peron bu seferki Cumhurreisi seçimine namzet olarak girmiyecek fakat itimatlı adamı olan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Yılanlarla yatan fakir soğuktan şikâyetçi Lüle 7 A.A.Bir yılan ve kırılmış cam dolu camdan bir tabut içinde günlerdenberi aç kalan bir Hintli fakir cumartesi günü soğuktan şikâyet etmiştir,bir gömlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Ağa Kon kârda Ismaililerin lideri bu sefer de platinde tartılıyor Bombay 7 A.A.Ağa Hanın müritleri 1956 da kendisini altın veya elmasla değil,platinle tartacaklardır,75 yaşında bulunan Ağa Han,zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • S.Rusyada iç istikraz Beş senelik plân için çıkarılan tahvillere büyük ümit bağlandı Londra 7 Nafen)Moskovadan gelen haberlere göre,Sovyet hükümeti harp sona erdiği gündenberi çıkardığı beşinci dahilî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1950
  • Çekler Stalin'e hulûs çakıyor Prag 7 A.A.Prag Millî Tiyatrosunda dün akşam fevkalâde bir toplantı yapan Çekoslovakya Bakanlar Kurulu Staline gönderilen bir mektubun metnini hazırlamıştjr.Mektupta şöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.05.1950
  • TEFRİKA No.6 Sadece gözler ve kalblerle!Meryem affeylesin;yüreğimizde onun hâtıra ve havaline akıp giden bir meyil var!CıKen kısımların hulâsası;"Yağız yüzlü,çatık kaşlı gencin emri üzerine Ulubatlı,p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1950
  • tnm;ohı« Tfti—ı«ırııı»»r.Çıkan kısımların hülâsası:Callaghan gece 8 de uyandığı zaman Kine Thomson telefon ederek 48 saatt.r yazıhaneye gelmediği için işlerin biriktiğini bildirdi.Callaghan banyo yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1950
  • Parisin en tanınmış terzihan elerinin birinde şimdiden önü müzdeki y.za ait en son moda plaj kıyafet/erinin teşhirine başlanmıştır.Manken,başlıklı bir epenj ceket,kırmızı ile gri ve beyaz karışık jers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • İçişler Bakanının beyanatı Dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiş olan İç işleri Bakanı Emin Erişirgil,kendisile konuşan bir arkadaşımıza îstanbula selisinin tama mile hususî mahiyette olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • bayar'in nutku Baş taarfı 1 incide)programının fiilî semeresi o zaman görülecektir.D.P.beyannamesini bekliyorlarmış,bu beyanname,çıkacaktır.Çıktığı zaman beyannamenin hayale yer vermeyen yapılması müm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • Amerikada komünistler Şikago 7 AA.Radyo ile yayınlanan bir demecinde Cumhuriyetçi âyân üyesi Mac Carthy Dışişleri Bakanı Achesona karşı hücumlarını ve hükümet dairelerinde komünistlerin bulundu ğuna d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • înönünün nutku Baş taarfı 1 incide)yası partinin kıymetli fikirlerini halk efkârından bu kadar gizli tutmasını anlamak güçtür ve münakaşa etmek için halkı kâfi zamandan mahrum etmeğe de hakları yoktur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Malzeme alım şubesinden:Cinsi Mik dan Güvenme parası bulunduğu yer »alı» saati Hurda demir 11 Ton Haşerat ilâcı 109 kutu Dişçi kalıp takımı 7 adet Fernez marpucu 78 metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • t Mj&^faıa^jffiMiam&BBssBeai g*gBywffiv^2gsazsgga i kininli RiPiN BAŞ.Dİ5.NEZLE.ADALE SİNİR ROMATİZMA ve bütün aqnlara karşı GUNDE3KA$E ALINABİLİRranNNTffosLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • Kiralık Dalyan yeri)İstanbul Defterdarlığımdan Senelik kira Dosya Cinsi bedeli lerr.nat No.Lira Lira 513—635 Boğaziçi,Bebek,Ru-300 68 melihisarı caddesinde eski 31,33 yeni 39 sayılı dalyan.Yukarıda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • örfîlerin seçî faaliyeti Baş taarfı 1 incide)C.H.P.nin Taksimdeki toplantısı Toplantıyı Beyoğlu ilçe başkanı Ekrem Tur açmış,sözü il başkanı avukat îlhami Sancar'a bırakmıştır.Partinin istanbul adayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • Afrika harbine ait yeni vesikala tarafı 2 inci sahifedej göre,güya Mussolini,gizli olarak,cepheye yakın ulak bir kö ye gelmiş,48 saat sonra ayrılmıştı.Bu habere hiç te güven medim ve kontrol etmeğe bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • tMANHtftZA GELEN E G8DEN VAPURLAR CONCORDIA LINE AMERİKA AKDENİZ TÜRKİYE arasında 15 günde bir muntazam hattı YOLCU ve EŞYAYI TİCARİYE MARIT MAERSK ve EMMA BAKKE Vapurları limanımızda olup PİRE NAPOLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • banioi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini lülen idare eden:N.Baytck Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • Adıeson'un Paristeki faaliyeti Üç büyük devlet Dışişleri Bakanları arasında 10 mayısta yapılacak olan toplantıya iştirak için Parise gelen ve derhal temaslara başlayan Amerika Dışişleri Bakanı Acheson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • Memleket partilerin müikü değildir![Başmakaleden Devam] olan dış tesirlere gere mi ayar edeceğiz?Nerede kaldı ki,eğer Sayın Ilhami Sancar,dış politika işlerile biraz daha dikkatle meşgul olmak zahmeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • Kadınlar Birliği Baş taarfı 1 incide)az kadın aday göstermek için âdeta rekabete giriştiler.Bu inkılâpları yapan ve şahsen bizlere kadın birliği kapılarını kapatarak,kendi kapılarını açan ve geliniz i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • azsın Hikmetin açlık grevi Bus tctaıfı 1 incide)rumundaki halsizlik biraz daha fazlalaşmıştır.Eu şekilde devam ettiği takdirde kendisine gereken tıbbi müdahaleler yapılacaktır.Su içmiycn bir kimse anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1950
  • merasimle defned Başta Iran Şahı olmak üzere kişi cenazeyi takip etti Tahran 7 AP.ı Harp içinde Rusya ve İn gilt e renin mülte fikleri tarafından İrandan ayrılmağa mecbur edilen Şah Rıza Pehlevi Hanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.05.1950
  • Istanbul öğlen programı;12.57 Açılış ve programlar.13.00 Haberler,13.15 Dans müziği.Pl.13.30 Hafif bnle müziği,çalan:Semiramis orkestrası,14 0ü Karışık şavkı ve türküler Pl.14.30 Serbest saaf Konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1950
  • BESİSGSS^aSff^îai&St Iff 111 iş jilette değü saDun Br.r PURO TRAŞ SABUNU PURO TRAŞ SABUNU en sert sakal/art dahi 1 dakikada yumuşatır cildinizi kadife gibi yapar.TRAŞ SABUNU jiletin yüzünüzü tahriş et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1950
  • 18 ton sadeyağ kapalı zarfla 30/Mayıs/95ü günü saat 16 da.İskenderun As.Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Tutan 99000 lira olup teminatı 620U lira dır.Şartnamesi 1st.Lv.A.de öğleden evvel görülür.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1950
  • Ordu takımı kalesi cl5îer bir te hlikeyi atlatıyor Foto;R.A.Ordu karması eşiktaşa yenildi Leşiktaş iki devrecfe de hâkim oyaatiı ve galibiyeti hak etti Orau takımı ikinci maçını dün Şeref stadında Beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1950
  • r 19 Haziran 1950 tarihinde yapılacak çekilişe ait tasarruf hesapları ikramiye plânı 1 Adet 10.000 Liralık 10:000 1 2.500 2.5(X 4 ı 500 2.00 5 200 1.000 20 70 l 105 Ade* 18 Mayıs 950 akgamma Kaaar en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1950
  • Istanbul Belediyesi ilânları Keşif veya ilk şartname:tahmin bedeli teminatı bedeli Lira Kuruş Lira kuruş Lira Kr 91619 30 48480 00 31028 20 5830 97 3636 00 2327 12 2 29 1 21 78 îstanouı Kısıklı Büyükç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1950
  • Karabük Belediyesinden 1 Kasabamız su tesisatı ikinci kısım inşaatı 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi mucibince 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur.2 Vahidi fiat üzerine hesaplanan muhammen kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1950
  • KAMYONLARININ Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en elverişli tiplerini sayın müşterilerimize arzediyoruz.Model 249 1303/1304 201/202 Fabrika tonajı 7 6.5 2.3 Motor cins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1950
  • ABONE FÎATLERİ.Senelik 28 Liradır 6 Aybk 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FÎATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü ı 4a 4 üncü 4 İlân sayfalan santimi 2 Doğum,Nik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1950
  • SOLDAN ISAUA 1 Ses;gözü pek.2 Bir sühunet derecesi;bir deniz vasıtası.3 H-'"van ölüsü],sevinçli.4 ^ikâr,ser;tersi sahip.5 Mutfakta bulunanlardan.6 Kaba evet;insan yiyenin yarısı;bir harfin okunuşu.7 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1950
  • e ası şam Altay 4-0 ma Maçtan sonra bazı taşkın seyirciler Fenerlilerin bindiği otobüsü taşladı.Halit kulağından yaralandı izmir 7 Milliyet)Millî Eğitim Müsabakalarına bugün Alsancak stadında devam ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6