Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • KAATİL fZCm M*P«-dil veriş yüzünden 37 yaS,arkada,Şevket NobJrfka^LlTrJ1 göstermekledir.verilecektir.ReMm,Kaıa kolda ifade veren kaatıli,bu benim ikinci cinayetim,derken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • Mısır ve Suriye bir andlaşma imzalıyorlar Andlaşmaya,Türk Irak paktına muhalif Arap devletleri davet edilecek [ANKA AJANSI] ŞAM,28 Suriye Hükümeti tarafından hayatını korumak için sıkı emniyet tedbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • HASARA UĞRAYAN YENİ UÇAK [SAMİ ÖNEMLİ] Devlet Hava Yollan'n in İngiltere'den yeni getirttiği «Heron» tipi dört motorlu uçaklardan «Hak» uçağı dün meydana inip pist üzerinde seyrederken bilinmeyen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • Meclisten NOTLAR Levent Esmer [Hususi muhabirimiz] İf Bugün Meclisin dinleyici locaları saat 14 de tamamen dolmuştu.İf Müzakereleri 57 si kadın olmak üzere 517 dinleyici takip etti.Bu suretle bu sahad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • mmm&\N $wt-mm JÛ t IA.P.J RE IPnİYF REİCİV Marinette Ronton adındaki bu sevimli genç kız,whhkVI ı c.nbNlı bir film artisti veya bir rövü yıldızı değil Fransanın en genç Belediye Reisidir.23 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • iv «T GROMİKO'NUN POZU IA P 1 Ciddi ve sert bir eda ile,foto muhabirlerine poz veren bu adam,Sovvet,Dıs ı»™ic Muı 5 Vekil Yardımc»sı Andrei Gromiko'dur.Gromiko,Londrada yapılan Bir-*gX!S2X^ tCmSİl M^^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • MILLET MECLÎSİNİN TOPLANTİSİNDA 1955 bütçesi 34 e karşı 495 reyle kabul edildi Başvekil aleyhte kullanılan reylerde de itimadın intibaını sezdiğini söyledi.Bölükbaşı da partiler arası iyi havanın bozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • Kasını Giilek'in *C.H.P.Genel Sekreteri,Türkiyenin,nüfusuna kıyasen dünyanın en büyük ordusunu teçhiz ettiğini söyledi [ASSOC İ VI 1.1)PRESS] BRANTFORT,Kanada)28 Türkiyenin ana muhalefet partisi C.H.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • BAŞMAKâtE İ ALLAH İ razı I OLSUN!Halk Partisi zamanın-İ da,İsmet Paşanın Başve-killiği,yalmz İsmet Pa-I şanın değil,hattâ Refik İ Saydam'larm,Saraçoğlu'i lann Başvekillikleri esi nasmda meselâ gazeten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • {ANADOLU AJANSI!PAKİSTAN PRENSLERİ TARAFINDAN BAYARA HEDİYE EDİLEN YAK CİNSİNDEN BİR İNEK Bayar Pakistan'dan Irak'a hareket etti Karaşi Üniversitesinde yapılan bir törenle Reisicumhur ile eşine ve Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • ISOQtidu bu i Asıl ilâç Bir çok ilâçlar bulunamıyor.Yeniden ithal edilenler de karaborsaya düğüyormuğ.Evvelâ bütün şu buhranların ilâcı bulunsa,ötekiler kolay.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • Hariçte tahsile giden talebeler Devlet hesabına okuyacak talebelere verilecek yol masrafı ve aylık tahsisat tesbit edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 1955 senesi içinde yabancı memleketlerde dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • ^4 11111 m 11 r ı 1111 ı t f 111 1111 ı 11 c 11111111111 11 ı l 1111111 111 m 11.11 111,111111 11111 1111 i 11 111 1111 l r l ı 11 r,iziAoa zvHia niisio nj5i 5vii hvivisvh VMIIIIIlllllllllMIH "hva ışn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • Dedektif bürosu kapatılıyor Eski İkinci Şube Müdürü Fethi inaler tarafından kurulan ve beş gündenberi faaliyet halinde bulunan Türk Detektif bürosu ilgililerce tasvip edilmemiştir.Emniyet Genel Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • Renkli Rüyalar Diyarı JAPONYA Röportaj Serisi 3 üncü Sayfada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1955
  • Balkan Paktı Vekiller konseyi in toplandı Adnan Menderes'in riyaset ettiği toplantılarda son günlerin ehemmiyetli hâdiseleri ele alınıyor [ŞARK AJANSI]' ANKARA,28 Üçlü Balkan Paktı devletleri Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • PiMİR YUMRUK MÖ OMU yEN/ESÎLECÇ ĞÎNÎzf T4H/V1ÎN E^TrC?iz#* JOHNaMÜREHY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • Bîr ebe tevkif edildi Büyükçekmecenin Ekşinoz köyünden Ayşe adında bir ebe,Emine Avcı adında bir kadının ölümüne sebebiyet verdiği iddiasiyle adliyeye verilmiş ve sorgusundan sonra tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • TUTUM BANKASI Tu/JDiYE ASFALTINDA MKST $2 DİKKAT Son?ara Yatırma Târiki 7MART ACELE EDİNİZ.100 LralkBirH E5AP Açtiriniz,Hesabiniz Varsa osâltini?Hek 100 Liraya BETSİN US I VERİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • samı nmmım Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.10 Abdullah,Mirasyedi Necip'e açıklan açığa posta okudu Yenibahçeli Halim Efendi:Anlatsınlar bakalım.Necib Bey,buyurun anlatın.Mirasyedi Necib:Ben,dedi,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • Brezilyadan ithal edilen kahve yarın gümrüklerden çekiliyor Dün şehrin bir çok yerlerinde kahve bulunamadı.Karaborsacılık yapan sekiz kişi yakalandı Kahve sıkıntısını önlemek maksadiyle ilgililerce al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • Yeşilköy yolundaki kazanın faili bulunamadı Bakırköyde Londra Asfaltı üzerinde Yusuf Niyan adında bir ameleye çarparak ölümüne sebebiyet veren vasıta,dün geç vakte kadar bulunamamıştır.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • Yalova'da bin dönümlük bir arazi yandı Yalovanın Kurt köyünde Atpazarı sırtındaki Devlet Ormanında 8 saat süren bir yangın olmuştur.1000 dönümlük bir arazinin yanmasile neticelenen yangına,Kurt köyünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • Denizlerde fırtına Lodos dinmiş,bu defa şiddetli bir gündoğu rüzgârı İstanbul limanında kuvvetli su cereyanları husule getirmiştir.Şehir hattı vapurları,iskelelere yanaşmakta güçlük çekmektedir.Karade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • ffinmwrnwnni Su b a f sonu çekilişinde 250.000 LİRA Kazanan 1500 müşterimizin isimlerini gösterir listeler şubelerimizde,müşterilerimizin emrindedir.Kazananlara ayrıca mektupla haber verilmiştir.NİSAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • TÜRK TİCARET BANKASI KASIMPAŞA AJANSI 3 Mart Perşembe günü sayın müşterilerinin hizmetine giriyor.Açılış dolay isiyle haftalık hususî keşide ve muhtelif para ikramiyeleri Hususî surette yaptırılan zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • TEŞEKKÜR Rahmeti rahmana kavuşup âlemi ebediyete karışan faziletli ve çok müşfik annemiz Hacı NURİYE ÇELEBİ'nin aramızda bıraktığı derin boşluğu doldurmak hususunda candan alâka ve muhabbetlerile tft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • KISA ÜÇ motor silindiri yenilenen Ordu vapurunun tamiratı bitmiş ve gemi Karadeniz seferine çıkmıştır.M.T.T.Birliği Tıp Derneği tarafından 2 mart Çarşamba günü saat 17 de Beyoğlu Şehir Galerisinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • Basın Balosu hazırlıkları 26 Mart cumartesi gecesi Taksim Belediye Gazinosunda verilecek olan Basın Balosu için cazip dekorlar hazırlanmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • Türkân tekrarladı:Vâdedeceksin.Düşün,ki beni bütün ömrümde başkalarına,hattâ Selime muhtaç olmaktan kvxtaracak bir miras bırakıyorsun bana.Senin yaşamanı ona tercih ediyorum.Demek ki seni beğenmediğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • Av Kanunu değiştirilecek Yürürlükte olan Av Kanununun günün icaplarına uydurulması için çalışmalara başlanmış ve Basın Yayın Turizm Genel Müdürlüğünce Avcılık Kulübünün mütalâası sorulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • Emniyet teşkilâtının çeşitli ihtiyaçları temin edildi Ankaradan 'dönen Alaaddin Eriş temasları hakkında geniş izahatta bulundu İstanbul Emniyet Teşkilâtının ihtiyaçları mevzuunda birkaç gündenberi Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • İçtiği afyondan zehirlendi Süleymaniyede Dökmeciler sokağında 24 numarada oturan Ali Kıray adında birisi,fazla miktarda içtiği afyondan fenalaşmış ve kaldırıldığı Bakırköy Akıl Hastahanesinde ölmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN:«Babamızı Evlendireceğiz» Ann Sheridan Sterling Hayden Amerikan filmi İngilizce.AB:«Dişi Kurt» Kerima May Britt İtalyan filmi Türkçe ATLAS «Korkusuz Kardeşler» Robert Taylor An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • Kızılay Eminönü Şubesinden:25 seneyi mütecaviz bir zamandan beri Şubemizin reisliğini yapmış olan Sayın M.Necip Hancı vefat etmiştir.Cenaze namazı,1 Mart 1955 tarihine müsadif Salı günü Beyazıt camiin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1955
  • m ıı muini mimimin m intuitu ı.ıı ılımlımın mm.İlli Ml 1111MI KİMİMİ III III III I Kahvesiz düşünceler KAHVE yok,dediler.Tiryakisi değilim.«Yok» sözü arzumu gıdıkladı.Şimdi mis E gibi taze kahve tütüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • Mtfe a ŞARTIM** 9Uff* V A •ooo SOOOl ttgVani/q ?er' 0/f#/akça mına kadar bir hesap açtırınız TÜRKİYE KREDİ rBA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • [REUTER TÜRKTEL] SANAT HAYATINA VEDA ™BrT nııno Gtglı,önümüzdeki haziran ayında,san'at hayatından çekileceğini açıklamıştır.Gelecek ay,65 yaşına basacak olan Gigli,plâk doldurmağa ve televizyon yayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • ACI BİR KAYIP Naciye Çetiner'ln kocası.Ahmet Çetin'er,Ayhan Çetiner,Kayhan Çetiner* in babası,Nedim Ersözlü.Necdet Ersözlü'nün üvey babası,Hatice TimoçüVin kardeşi,Feride Kiper'in damadı,Arif Kıpeı.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • Arabacılar Cemiyeti Validen yardım istedi Arabacılar Cemiyeti İdare heyeti,dün sabah İstanbul Valisini ziyaret etmiştir.Heyet Prof.Gökaydan bazı isteklerde bulunmuş ve arabacı esnafının motorize bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • Piyano mukavemet rekoru kırıldı [ASSOCIATED PRESS] MONTREAL 28 29 yaşında Montreal'li bir piyanist olan Paul Gingras 27 saat 15 dakika ile yeni bir devamlı piyano çalma rekoru kırmıştır.Piyanist bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • Gazetecilerin dostu Prenses [ANADOLU AJANSI] LONDRA.28 Hâlen Bahama adalarında bulunan Prenses Margaret,kendisini karşılamağa gelen halk arasında bulunan iki gazetecinin mahallî polis tarafından ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • Ürdün Kralı Hüseyin kuzeni ile evleniyor 19 yaşındaki genç Kralla Prenses Dina'mn ne vakit evlenecekleri henüz bilinmiyor AMMAN,28 Dün akşam Kahireden 19 yaşında bulunan Kral kuzeni olan dönen ve heme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • BONN'DA NÜMAYIS Bf'Ü lin,i/a Mc'!Pa7!And'a?7l"'ftrmı tasdlk 'tw^ bulunmaktadır.Almanyanın silâhlanmasını,NATO'ya girmesini ve Batı Avrupa Birliğine katilmasınt istemeyen komünistler,bunu da jırsat bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • Bu sütün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz aslını öğrenmek istediğiniz Mr gey varsa lütfen BANA SOR'a yazınız)İsimsiz:Suallerinizden bir kaçma cevap verece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • Elizabeth Taylor'un bir oğlu daha oldu Meşhur yıldız ikinci çocuğunu dünyaya getirdiği gün 23 yaşına gjrdi Santa Monica.28 AP)Sinema'" yıldızı Elizabeth Taylor,dün iki mes'ut hâdiseyi yaşamıştır.Birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • İLKBAHAR KEŞİDESİNDE NİŞANTAŞINDA Hacı Emin Efendi Sokağında)KONFORLU APARTMAN DAİRESİNİ KAZANMAK İÇİN 14 MART Akşamına kadar ŞUBE VE AJANSLARIMIZDA HESABINIZI AÇTIRINIZ.AYRICA 52 MÜŞTERİYE DOLGUN PAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • "EN İYİ ARTİST,IA.P.Hollywood'daki «Yabancı Muhabirler Cemiyeti-bu sene en iyi artist olarak Gregory Peck'i seçmiştir.Los Angeles'te yapılan bir merasimde,sevimli film yıldızı Susan Hayward,yakışıklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • TAKVİMDEN BIB vınB m tr I A* AAA ULUN AY I Nezakei ve tevazu' 1 w İ A BDİ İpekçinin Japonya hakkında yazdığı dikkate değer Ş seri röportajlaruı «Milliyet» in dünkü nüshasında intişar eden kısmında muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1955
  • y.ı^,r,l yy(i jW!l|l RENKLİ RÜYALAR DİYARI JAPONYA FELÂKETİ GÜLEREK KARŞILAYAN İNSANLAR 10 Memur âmirinin odasına girer,yüzünde a ğ ı kulaklarına va~ ran büyüklükte bir tebessüm vardı.Gözlerinin içi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • 1 955 YILI İKRAMİYELERİ Bahçeli EVLER APARTMAN DAİRELERİ ARSALAR PARA ve ÖĞRENCİ İKRAMİYELERİ 460.000 Liradan a* olmamak üzere YARIM MİLYON Ayrıca 50 Kişiye 10 sene vadeli l.DOO.000 liralık MESKEN EDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • I i x-W SAĞLIK FİLMİ HASTAYA BAKMAK r Hazırlayan Dr.Recep FERDİ Resimler NEZİH İL İP I" 8 Hastaya bakmak en medenî ve insanî hareket-v:j lerin başında gelir.Zira hastanın afiyet ve âkibeti y% i kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • Çanlar benim için çaldı Millî heyecanı coşturan maceralarla dolu bu kitap bugün Türk Dünyası)dergisinin ikinci sayısı ile birlikte çıktı.Yazan:M.Necmettin Deliorman Kuzguncuk Nuri LDemirağ Korusu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • 28 ŞUBAT KEŞİDEMİZDE ANKARA ŞUBEMİZDEN 14518 HESAP No.lu Bayan NİMET SAVAŞ 10.000 Lira KAZANMIŞTIR.İZMİR Şubemizden bayan AKİLE KARAN'a 1.000 Lira İSTANBUL Bay Abdülkadir Olgaç'a 1.000 ANKARA Ali Niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • Yugoslav ve Yunan talebe mümessillerinin temasları Balkan Paktı yıldönümü münasebetiyle şehrimize gelmiş olan Yunan ve Yugoslav Talebe Birliğine mensup delegeler,T.M.T.Federasyonu temsilcileriyle tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • Zelzele mütehassısı raporlarını hazırladı Teknik Üniversite Sismoloji Enstitüsü profesörlerinden «Hagi Wara» nın memleketimizde zelzele ile alâkalı tetkiklerinin birinci kısmı sona ermiş ve profesör b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • GRİPİN GRIPİN BAŞARI İLE KULLANILIR Gripin,baş,diş,adale,sinir ve so* ğuk algınlığından mütevellit bütün ağrıları sür'atle teskin eder Gripin,grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler DİKK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • ŞAN Sj NEMASINDA Bu akşam suareden itibaren ANNSHERİDAN STERLING HAYDEN Ve dünyanın en sempatik üç afacanı Panoramik perdede BABAMIZI EVLENDİRECEĞİZ RENKLİ «TAKE ME TO TOWN» Technicolor Not:Ailenin he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • T I I ¦¦l1-I Bggf Y N I M S L K Sinemasında 2.nci HAFTA AŞK ve İHTİRAS Lana TURNER Pier ANGELLİ Carlos TOMPSON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • TEHLİKELİ ARZI Esasen,Janie Martin'e delice Asıktı.Martin,onun ilk sevdiği •rkek değildi.Muhakkak ki,Janie ondan evvel bir çok kimselerden hoşlanmıştı.Fakat,Martin'e karşı duyduğu hisler,bambaşka idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak His hayatınız:Arzu ettiğiniz bâzı hamleler yapabilecek cesareti duyuyorsunuz.Fırsat,bu fırsat.İs hayatınız:Oldukça çetin bir durumda kalacaksınız Çok dikkatli ve uyanık b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • Lâle Filmin bir senedenberi büyük bir titizlikle hazırladığı senenin en güzel Türk filmi.KAD YERSE 2 Mart Çarşambadan itibaren BULVAR ve TURAN 3 Mart Perşembeden itibaren LÂLE,AR,ELHANRA Sinemalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • 3fc^sP^ Ç?AĞA HAN MERASİM Birkaç hajtadan beri Kahire'dekl bir otelde ciddî surette hasta yatan Ağa Han,Pazar günü kalkarak reisi bulunduğu «maili mezhebinin Afrikadaki liderlerini kabul etmiştir.78 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • Yaralı kafilemiz yarın Kore'den geliyor Koreden yaralı kafilesi getirmekte olan General Blacford 'gemisi yarın r~-eye varacaktır.Bu gemide bulunan 3 subay,2 astsubay ve 22 erimiz uçakla derhal Istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • Kuyumcular Derneğinin hazırladığı hediyeler dün verildi Kapalıcarşı yangınında yararlıkları görülen Vilâyet,Emniyet ve İtfaiye mensuplarına Kuyumcular Derneği tarafından hediyeler verilmiştir.Bu münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADAR—İSLAM FÜTUHATI Yazan:ALİ RIZA SAĞMAN 50 İslâm ordusu famamiyle hazırlanmış bulunuvordu Eğer bu defa dahi bu Müslümanlar yüz geri edilmez ve tamamiyle kırılıp geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.03.1955
  • Kansere karşı yeni bir ilâç tecrübe ediliyor [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON,28 George Washington Üniversitesi Tib Fakültesi Doçentlerinden kadın bir doktor,kanser ile mücadelede kullanılan yeni bir ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1955
  • GAİBE İHTAR Bakaya suçundan maznun Ali Oğ.931 Doğ.lu Mehmet Kaya bütün aramalara rağmen bulunamamıştır.Hakkında 241.P.A.Adli Amirliğince soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği C.M.U.K.nun 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1955
  • IĞINDA TARİH f?£SAO EKREM KOÇU Topkapu Sarayında Kırk Gün:26 ğ I Son baklava alayı,Sarayın üç mutbağı Saray aşiresi ö aklava Alayı her sene İstanbul halkının eğlencelerinden bi-D rüıi teşkil ederdi.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1955
  • AAA A Istanbul 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük Orkestra.İdare eden:Orhan Borar 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Sadi Isı lay,Yorgo Baconos,İzzeddin Ökte,Ulvi Erguner 13.15 Şarkılar.Okuyan:Ahmet Üstün.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1955
  • |Darülâcezede| jiçocuk vefiyatı!|İ yükseliyor 1 j| ÂRÜLÂCEZE'de çocuk-]l W\J 'ar arasında ölüm sayı-sı artmıştır.Sebebi,müesseseye gelmeden evvelki bakımsızlığa atfedilmektedir.Belki.i» Fakat hâdise,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1955
  • İiİlİİİİİlplllİll^ LAJİ3 OSUUNU pÖvC/ÜESZSÎM yaa!OMU TEkf EÜAM-E YEKE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1955
  • Yanan bir çocuğa derilerini veren gönüllüler [ASSOCIATED PRESS] OKLAHAMA CİTY,28 6 yaşında bir çocuğun hayatını kurtarmak için derilerini vermeğe gönüllü olanlaı.sayısı her gün biraz daha artmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1955
  • jA*.AYDA İSİMLERİ OLAN İNSANLAR Aydaki Okyanuslar,Kraterler,daha şimdiden 600 Meşhur adamın ismini TAŞIYOR!Arza en yakın oluşu dolayısiyle ay,insanların dâima alâkasını çekmiştir.Çok eski zamanlardanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1955
  • Artık nikâh kıyılması bir dakika meselesi idi.Fakat zaman Ü geçiyor,Nuri ile babası görünmüyorlardı.Nihayet baba,geldi.H Üzüntülü idi:«Maalesef,NJuri gelemeyecek.40 derece ateşle ya-tıyor.Dün gece geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.03.1955
  • YILIN SPORCUSU KİM OLACAK?Mustafa ve Murat'ın reyleri 20 bini geçti 4 SON BOTUM 1 Mustafa Dağıstanlı 20108 2 Murat Güler 20016 3 Letter K.Andonyadis:18808 4 Turgay Seren 15915 5 Ercan Ertuğ 6775 6 Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1955
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:İstanbul Teknik Üniversitesinin İnşaat,Mimarlık,Makine,Elektrik ve Maden Fakültelerinde mevcut bilim kollarında Üniversite Doçentliği imtihanı açılacaktıris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1955
  • Aşçı Aranıyor Fenerbahçe garnizonuna imtihanla azamî beş lira gündelikle aşçı alınacaktır,isteklilerin en geç 31 Mart 1955 tarihine kadar Fenerbahçe aktarma ambarı müdürlüğüne müracaatları.2681-681)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1955
  • SHELL Motorunuzu Korur 0 y TEMİZLEYİCİ DAYANIKLI KORUYUCU m 4 MEVSİM YAĞİ SHELL X-I00 motor oh.SMELL KOMPANI OF TURKEY LİMİTED İSTANBUL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1955
  • Liman Md.İliklerine ve Denizcilere Ehemmiyetli İlândır Zeytinbumu Ağır Bakım Tamir Fabrikası Sahilinden Tul 28.53.30 f Tul 28.56.30 ileriye Arz 40.58.45 f «rz 40.47.30 daireleri arasında her hafta sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1955
  • BORSA İst.Borsasının 28/2/1955 fiatları Açılı» fcapamt t Sterlin 100 Dolar 280.30-280.50 ini,traıısı» frang* o.ao-u.tN im ureı mii I0(isviçre rranm «4.03 64.0* 100 Dolaı 280.30-280 oo ueigika Frangı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1955
  • T C ZIR A AT BAN KAS I Tasarruf hesapları 1955 Yılı İlk çekilişine konan ikramiye tutarı 200.000 lira.BÜYÜK İKRAMİYE 100.000 Lira BUNDAN BAŞKA 40 Tane 1.000 40 500 80 250 Liralık para ve 20.000 liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1955
  • Anilin Boyaya ihtiyacı olan küçük sanayicilere ihtiyaç sahiplerine tevzi edilmek üzere Ticaret Vekâletince Odamız emrine verilmiş olan anilin boya talebine ait müracaatların 7 Mart.955 pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • hava manevralarının ilk safhası dün başladı İngiliz ve Amerikan uçaklarının katıldığı bu manevralarda İtalya ve Türkiyeyemefruz atomik hava akınları yapılacak [ASSOCIATED PRESS] NAPOLİ 28 Atlantik İtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • Bayar,Pakistan'dan Irak'a hareket etti İ Baştaraft 1 incide Bayar,hükümet konağından Karaşi limanına büyük törenle,Genel Vali Gulam Muhammed yanında olduğu halde gelmiş iki memleketin bayraklariyle do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • Genç bir kadın yanarak öldü Dün sabah Galatada çıkan bir yangın,genç bir kadının ölümüne sebep olmuştur.Ayni semtte,Denizci Pettah çıkmazında 8 sayılı ahşap bir evde oturan Elif Çiçek gaz sobasını yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • Amerikanın yeni tip kruvazörleri [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,28 Amerika donanması hesabına inşa edilen ve güdümlü mermiler atabilecek kudrette iki yeni tip zırhh kruvazörün ilki bu temmuzda hizmete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • BOYUNDAN BÜYÜK İŞ 13 yaşındaki Saim,ekmeğin taş tan da çıkarılabileceğini öğrendikten sonra,gitti,kendisine bir bakırcının yanında iş buldu.Haftada 7,5 lira da ücret alıyor.Kendisine sorarsanız «eh,yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • Millâuet r-h£h Cja&at&u Sahibi ve Baş*,humıi ALİ NACİ KARACAN Ycu\işlerini fiilen idare den:ABDİ İPEKÇİ Basıldıçjt yer MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik 83 Tl* 6 Aylık 17 Ti.3 Aylık 9 Tl* 1 Ayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • Mısır ve Suriye bir andlaşma imzalıyorlar t Bastarajı 1 incide kiye ile imzalamış olduğu paktı feshetmediği takdirde bu ittifaka alınmayacağını da söylemiştir.Suriye devlet adamları ile,bugün de görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • Meclisten Notlar t Baftaraft 1 incide Arazi vergisi kanununun komisyona iadesinden duyulan memnuniyetin Başvekil tarafından ifadesi Meclisi coşturacak derecede şiddetli alkışlarla karşılandı.İt Reyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • Basyada dün seçim yapıldı Komünist Partisi namzetlerinin hepsinin tabiî surette kazanacağı bildiriliyor [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA 28 16 Sovyet Cumhuriyetinden 11 inde seçmenler sandık başlarına gider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • Avysfuralya'da seller 6 bin kişiyi mahsur bıraktı Sel sulariyle çevrilen 3 kasabanın hariçle irtibatı kesildi,50 bin kişi evlerini terketti [ASSOCIATED PRESS] SYDNEY 28 Şimdiye kadar en az 65 can kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • 1955 bülcesi 34 e karsı 495 reyle kabul edil;t Baştaraj% 1 incide iklime iktidar ve muhalefetin icraatı ile hayatiyet ve devam imkân verdiğini görmekle bahtiyar olacağımızı ve bu mevzuda kendimize düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • Hariçte tahsile giden talebeler t Baştarafı 1 incide Yol masrafları ise şu şekilde tesbit edilmiştir:Amerika ve Kanada Doğu bölgesi)gidiş 1200,dönüş 1500,Amerika ve Kanada Orta bölge)gidiş 1400,dönüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • t-HİCRÎ Sah RUMİ 1374 1 1370 Recep MART Şubat e 1S55 M VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.35 12.37 Öğle 12.27 6.26 İkindi 15.35 9.34 Akşam 18.00 12.00 Yatsı 19.29 1.31 İmsak 4.56 10.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • İstanbul İhracat İthalât Ve Sanayi T.A.Ş.Yönetim Kurulundan:Şirketimiz Ortakları Genel Kurulu aşağıdaki gündemde yazılı hususatı müzakere ederek bir karara bağlamak üzere 17 mart 1955 tarihine tesadüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Tedavi yeri.2 Akide'nin cemi.3 Zeki değil de işbilir İlâve.4 Kan dökülmesine rağmen en temiz spor Başbuğ.5 Kaatil gemi.6 Hem kadın,hem de erkek ismi.7 Rey Kurusun rumzu Yunan'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • ZAYİ Kambiyo Müdürlüğü tarafından Yapı ve Kredi Bankası Galata Şubesine hitaben tanzim edilmiş 9000 kg.palamut balığına alt 1260 dolar kıymetinde 11 Şubat 1955 tarih ve 2007 sayılı K başlıklı mektubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • ZAYİ İstanbul Kambiyo Müdürlüğü tarafından Yapı ve Kredi Bankası Galata Müdürlüğüne hitaben yazılmış 4700 kguskumru balığına «it 1269 dolar kıymetinde 26/2/1955 tarih ve 2741 sayılı K başlıklı mektubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM 45 Müseccel bir iahişe Bonaparte adı taşıyamaz n Bahusus şimdi!Yâni tam ingiltere ile tehlikeli bir harb arifesinde bulunulduğu şu sırada.Evet,vaziyet vahimdi.İngiltere gizliden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • ISTANBUL GA7ETECİIE BAHÇELİ EV lO ARSA BUZ DOLABI Çamaşır Makinesi ro RADYO 100 Kol Saati Çeşitli İkramiyeler BİLETLERîBAYİLERDE" IPOSTAHANELERDE SATILMAKTADIR.A* I 'MÜRACAAT:GAZETECİLER ÇGICİİİŞ* CEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • onya' da seçimleri demokratlar kazandı Yeni kabineyi teşkil edecek olan Hatoyama,Sovyetlerle müzakerelere girişeceğini açıkladı [ANADOLU AJANSI] TOKYO 28 Japon Diyet Meclisi için yapılan seçimler neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • Kasım Gülekln yeni beyanatı t Baştarajı 2 incide çenlerde Türkiyeye jet av uçakları ve enstrüktörler temin etmiş olup,Türk pilotları,NATO çerçevesi dahilinde burada kurs görmektedir* ler.Gülek Kanadad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • Çocuk hırsızlar [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 Son zamanlarda küçük yaştaki çocuklar arasında hırsızlık vak'alannın arttığı tesbit edilmiştir.Bugün de bu kabilden bazı hırsızlıklar olmuştur.14 yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1955
  • Balkan Paktı Vekiller Konseyi dün toplandı t Baştarajı 1 incide siyaseti ve Irak'la yaptığımız anlaşma etrafında geniş izahat vermiş,Reisicumhur Celâl Bayar'ın,Pakistan'a yapmakta olduğu seyahat ve ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.03.1955
  • PROFESYONEL LİG BU HAFTA TEHİR EDİLMİYOR G.Saray Beşiktaş maçı sonunda yapılacak Küme Tertip Komitesi dünkü toplantısında Beşiktaş G.Saray karşılaşmasını yapılacak ordu maçı dolayısiyle liglerin sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1955
  • Fransız Ordu fakımı dün şehrimize geldi İstanbul garnizon takımı ile kar şılaşacak olan Fransız Ordu takımı dün uçakla şehrimize gelmiştir.Aynı,saatte başka bir tayyareyle de Türk Ordu takımı da gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1955
  • Fenerbahçe ve Galatasaray şehrimize döndüler Ankara ve izmir'de yaptıkları ikişer karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe ve Galatasaray profesyonel futbol takımları,dün şehrimize dönmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1955
  • Garnizon takımları maçını idare edecek hakem,bugün geliyor Türkiye Fransa Ordu maçını idare etmiş olan Belçikalı hakem Mr.Franken,Paris İstanbul garnizon takımları futbol maçını idare etmek için bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1955
  • Mısır Bulgaristan futbol maçını Yunanlı bir hakem idare edecek ATİNA 28 T.H.A.Yunan Futbol Federasyonu tarafından açıklandığına göre,beynelnülal Yunan hakemlerinden Piamando* poulos,Sofya'da yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1955
  • 3 Nisanda tslanbulda oynayacağımız Fransa Millî maçını kazanmamız lâzım.Bize takımlarını prestiji ancak Ordu takımımız,Roma yolu'nu parlak bir zaferle açmış bulunuyor.Spor dünyasında hatırı sayılır me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1955
  • Uludağ'daki kayak müsabakaları sona erdi BURSA,28 Bir kaç gündenbe:i Uludağ'da yapılmakta olan kayak müsabakaları bugün yapılan bayrak yarışı ile nihayete ermiş bulunmaktadır.Bugünkü bayrak yarışına i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1955
  • Hollanda,profesyonelliği kabul etti AMSTERDAM 28 T.HA.Son zamanlarda bir çok tanınmış futbolcusunun yabancı memleketlere transfer olması ve bu yüzden millî takımlarının zayıf bir duruma düşmesini gözö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1955
  • 5ve6M ARTTA ISVEÇLE KARŞILAŞACAK Millî Güreş Ekibinin kadrosu kelli oldu Güreş kampında dün yapılan seçmelerde Hasan Gemicinin kaburga kemiği sakatlandı.Onun yerine Hüseyin Akbaş güreşecek 5 ve 6 mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1955
  • Millî basketbolcu Erdoğan Partener dün şehrimize geldi Almanyadan uçakla gelen,millî basketbolcumuzu Galatasaraylı arkadaşları hava meydanında ka rşı ladıları «Pazartesi Dusseldorf'tan uçuyorum Erdoğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1955
  • Basketbol lig maçları tehir edilmiyor 5 ve 6 mart geceleri Spor ve Sergi Sarayında yapılacak Türkiye İsveç Greko Romen millî güreş teması sebebiyle,birinci küme basketbol lig maçları dün Basketbol Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor