Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.07.1954
  • Cumartesi 3 Temmuz 1954 ADRES:Cağaloğlu,Mollafenarfi sokak No.1 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:5 SAYI:1492 Telefon Santral:Posta kutusu:Fiatı:15 24217 492 Kuruş MÜSTAKİL S İ YAS GAZETE MEMURLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Lâubalilik mi.Çiçek bayramı münasebeti ile Gülhane Parkında yapılan şenlikler programında İstanbul Şehir Tiyatrosuna da Mr yer verilmiş ve piyes olarak da Sehakespearin,dekora Parkın tabiî dekoruna uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • lir Tiyatrosu sanatkarları arasında ihtilaf lhane Parkında Şehir Tiyatrotistleri tarfaından temsil edile olan Şekspir'in «Bir Yaz Ge-Rüyası» adlı piyes evvelki geınatkârlardan Kadri Ogelman,Kaplangil,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Hava Harp Okuluna talebe alınıyor Hava Harb Okuluna 1954 1955 ders yılı için talebe kaydına başlanmıştır.Türk vatandaşı olan ve askerî lise ve sivil lise ve muadili kolej mezunu bulunan gençlerle,lise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Kınahada'da cami inşa ediliyor Kınahada'da bir cami inşa edil» meşine karar verilmiştir.Belediye,cami için yer ayırmayan Prost plânının tâdilini uygun görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Bir yerli firmanın Ticaret Müdürlüğüne müracaatı Çardak Tuz gölünden senede 1500 ton sülfat dö sodyum istihsal eden yerli oir firma,dün Bölge Ticaret Müdürlüğüne müracaatla,istihsalin memleket ihtiyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Muayene olurken ceketini çaldılar Kasımpaşada oturan Sait Duyulmuş adında 40 yaşlarında birisi,Beyoğlu Belediye hastahanesinde muayene olurken ceketini,orada bulunan bir sandalyenin arkasına asmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Tehlike arzeden duvar,tamir ettirildi Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir temenni mektubuna,Belediye Neşriyat Müdürlüğünden gelen cevapta şöyle denilmektedir:Sayın gazetenizin 10/4/954 tarihli nüshasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Almanya'ya sevkedilen buğdaylar istanbul limanından dün muhtelif yabancı memleketlere 2.509.876 liralık ihracat yapılmıştır.Sevkedilen mallar arasında Almanya'ya satılan 12.280 ton buğday bulunmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Karaya oturan vapur yüzdürüldü Bir kaç gün önce Diliskelesi önünde 4850 ton buğday hamulesiyle karaya oturan ispanyol bandıralı Mira Loret gemisi yüzdürülmek suretiyle kurtarılmıştır Muayene sonunda g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Kandilli Kız Lisesindeki kurs sona erdi Kandilli Kız Lisesinde 15 gündenberi devam eden Eğitsel rehberlik kursu dün sona ermiştir.Kursta öğretmenlere,«öğrencilerin okul aile ve okul muhitine intibakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Kaymakamlar bugün toplantı yapıyorlar Şehirde gürültü ile mücadeleye devam edilmekte ve Belediye Zabıta Talimatnamesine riayet etmiyenler tecziye olunmaktadır.Diğer taraftan,bugün yapılacak Kaymakamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Fırınların kontrollerine devam olunuyor Fırınların kontrolüne ehemmiyetle devam olunmaktadır.Bu hususta Belediye tarafından teşkil olunan murakabe ekibi,muhtelif semtlerdeki fırınlarda âni teftişler y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Karabük Fabrikasının üçüncü üç aylık tevziatı başladı Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının üçüncü üç aylık tevziatı dünden itibaren başlamıştır.Ayrıca,Almanya'dan ithali kararlaştırılan on milyon lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Bir çoban tren kazasına kurban gitti Bakırköy'de bir çobanın ölümü ile neticelenen bir tren kazası olmuştur.Bu semtte Sümer mahallesinde birinci sokakta 30 numarada oturan Kadir Genişken adında 24 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Bebek sergisi filme alınıyor Gülhane Parkındaki «Bebek Sergisi» büyük bir rağbet görmekte ve bu arada bebek satışları fazlalaşmaktadır.Ote yandan sergi,önümüzdeki günlerde şehrimize gelecek olan B.B.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Son yirmi dört saatte 15 hırsızlık vakası oldu Son yirmidört saat içinde şehrimizde 15 hırsızlık hâdisesi olmuştur.Kadıköy,Eminönü;Fatih,Üsküdar,Beyoğlu ve Bakırköy semtlerinde cereyan eden bu hâdisel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • I İzmir radyo istasyonu neşriyatına iki ay ara verdi Dört aydanberi fasılasız bir şekilde yayın yapan İzmir Mithatpaşa Erkek San'at Enstitüsü radyo istasyonu,yayınlarına iki ay ara vermiştir.Türkiyeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Türk Yunan ve Yugoslav hava koordinasyon heyeti Ankara vapuru dün saat 12 de 559 yolcu ile Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Gemide,Muallimler Cemiyetinin tertip ettiği geziyi,iştirak eden 80 muallim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Pamukluların ithali İthal müsaadeleri çıkan pamuklu mensucatın,en fazla iki ay zarfında memlekete getirilmesi mecburiyeti bazı müşküller doğurmaktadır.Durum karşısında şehrimiz ithalâtçıları,ithal müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • KISA HABERLER Merkez Bankasının dün neşrettiği ne göre tedavüldeki paramızın iri 1.432.167.600 liradır.DUn limanımızdan muhtelif menilere 2.509.876 lira tutarında çeşitti ihraç edilmiştir.Yürürlükte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • 3LİSTE Şehrimizde misafir olarak bulunan ît Çelik adında 26 yaşında bir Beyoğlunda Abanoz sokağında 200 lirasını meçhul bir yankesiciye çarptırmıştır.Suçlu zabıtaca aranmaktadır.Kadıköy'de Mühürdar ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • eel maddeleri satışı arttı itli Tekel maddelerinin satışda devamlı bir artış müşahede iektedirrumla alâkalı olarak dün Te-Jmum Müdürlüğünde,fabrika irlerinin iştirakiyle bir toplanıpılmıştırplantıda,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Dün üç ceset bulundu siktaş'ta Şeref Stadı sahilinde aşlarında tahmin edilen bir c cesedi bulunmuşturakikat sonunda cesedin,Te-İdaresinde gündüz bekçiliği i ihsan Keçecioğlu'na ait oltespit edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • JRÎ Cumartesi 3 BüMt ft 1ST» Temmuz 28 «it 1954 Ktt VASATİ EZANİ *f 4J3 8.49 12.18 4.S3 di 18-18 8.34 am 194S 12.00 21.47 202 Ik 2.14 tJt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Bundan kısa bir zaman evvel İsrail Parlâmentosu yâni Knesset'in,galerisinde oturmuş tartışmaları dinliyordum.Bu münakaşalar gürültülü idi,zü-üç kişiden müteşekkil komünist mebuslar «Yalancı!«Faşist!ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Kıbrıslılar toplanıyorlar Kıbrıs Türk Kültür ve Yardım Cemiyetinin geçen hafta tehir edilen-kongresi,bugün saat 15 de,Nuruosmaniyedeki cemiyet merkezinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Şehirde işlenen suçlar azalıyor Emniyet Müdürlüğü 1953 ve 1954 yıllarının ilk altı aylarında şehirde işlenen suçların miktarını gösteren mukayeseli bir cetvel hazırlamıştır.Bu cetvele göre,bu yılın il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Üniversile'de kati netice henüz belli olmadı Bir kısım Fakülte Deka memnun oldu!İstanbul Üniversitesi ve Teknik Üniversitede imtihanların sona erdiğini bildirmiştik.Dolayısile her iki üniversitenin mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • 29.500 ton kömür dağıtıldı Kok kömürü tevziatı normal olarak devam etmekte ve günlük muvaredat,günlük teslimatı karşılayabildiğinden,stoklarda herhangi bir eksiklik vukubulmamaktadır.Tevziata başlandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Etler çabuk bozuluyor Sıcakların artması ve Belediye Karaağaç soğuk hava tesislerinin çalışmaması yüzünden son günlerde şehrimiz kasaplarında bozulmamış et bulmak imkânsız bir hale girmiştir.Bu mevzud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Malatya civarında yapılan hafriyat Kazılarda bulunmak üzere bir Alman arkeolog geldi Bundan 20 yıl önce arkeolojik tetkiklerde bulunmak üzere memleketimize gelmiş olan Alman arkeoloji profesörlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Bir turist kafilesi 14 Temmuz'da İzmir'e geliyor İtalyan bandralı Campidoglio yolcu gemisi ile 14 temmuz tarihinde İzmire büyük bir turist kafilesinin geleceği bildirilmektedir.Turistler,Efesteki Mery
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Unesco Çocuk Kampına iştirak edecek Türk heyeti 15 temmuz'da Paris civarında bir köyde toplanacak olan Unesco Beynelmilel Çocuk Kampına iştirak edecek olan Türk Heyeti tesbit edilmiştir.Galatasaray Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Sebze ve meyva fiatları Dün Hâlde yapılan meyva ve sebze satışlarında kayısı 30-70,Şam kayısı 80-160,şeftali 60-160.Değirmendere kirazı 30-120,vişne 50-110,yeşil erik 20-70,kırmızı erik 40-70,İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Çaldıkları rakıyı içerken yakalandılar Kasımpaşada Dereboyu sokağında 28 numarada oturan Cemal Dinçel'e ait bakkal dükkânına,müşteri sıfatile giren Cemal Öner,Necati Çmar ve Necdet Özkaya adında üç ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Yakacık yolundaki tecaüz hâdisesinin tafsilâtı [Baştarafı 1 incide] lim dedik.Sorup,araştırdık.Alâkalılarla konuştuk.Ve anladık ki cemiyet için yüz kızartıcı bir mahiyet taşıyan vak'alardan biri ile d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Bir Komiser,k nmandanı ile kavga e,Evvelki gece Taşhtarla'da rnıfes* sif bir hâdise olmuştur,iddiaya göre,Reşat Kural adında ekip şefi bir Komiser Muavini üe Taşlıtarla jandarma karakolu kumandanı Ass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Ankara gemisi dün Batı Akdeniz seferine çıktı Haber aldığımıza göre Türk Hava Kurumu,Yugoslavya Havacılık Birliği ve Yunanistan Hava Kulübü arasında bir koordinasyon heyetinin kurulması için üç memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • FEVKALÂDE TOPLANTI Ar istanbul Gazeteciler Sendikasının fevkalftde kongresi,5 Temmuz pazar» tesi günü saat 14 de Gazeteciler Cemiyeti Lokalinde yapılacaktır.SERGİ Unesco tarafından tertiplenen dördünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Motorlu ekipler takviye edildi Plaj ve eğlence yerlerini kontrol ekibi kuruldu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Âmirlerinin emrindeki motorlu ekipleri takviye maksadile,Amerikaya sipariş edilen j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Şile'de bir kazada altı kişi yaralandı Şakir Apaydın adında bir mühendis,ehliyetsiz olarak kullandığı Karayolları Müdürlüğüne ait 16427 plâkalı kaptıkaçtı ile Şilede Heciz Mezarlık mevkiinde bir viraj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Sekiz kumarbaz yakalandı Necati Onücü adında birinin,Galatada Değirmen sokağında 38 numaralı kahvede kumar oynattığı tesbit edilmiş ve dün sabaha karşı yapılan baskın sonunda sekiz kişi kumar oynarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1954
  • Eniştenin marifeti Kocamustafapasa'da oturan Hüseyin adında bir genç,Savcılığa ve Tapu idaresine baş vurarak,kızkardeşi ile müştereken sahibi oldukları bir evüı,eniştesi Mustafa tarafından,kendisini ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • i^mm Dİnlnmâ tnrPnİ Nişantaşı Kız Enstitüsünde bu yıl meui|JiuillU zun Qİan tûebejer dün törenıe dipı0malarını almışlardır.Resim diploma töreninden sonra mezun öğrencileri toplu bir şekilde göstermekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Şeker dağıtma yerlerinde dün bazı hâdiseler oldu Eyüp'te bir bayiin camları için bekleyen hi:Şehirde,şeker sıkıntısı,alınan bütün tedbirlere rağmen devam etmektedir.Bu arada resmî makamlar,tanzim satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Uruguay ve Avusturya bugün üçüncülük için karşılaşıyor [Baştarafı 1 incide] Kazanmak azmi ile çıkmış oldukları sahadan mağlûp ve aynı zamanda bütün ümitleri kırılmış olarak ayrılmalarına rağmen rakibl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • ACI BİR ÖLÜM Gülhane As.Tıp Akademisi eski müdür ve Göz Kliniği Profesörü Em,Tümgeneral Dr,Niyazi ismet Gözcü'nün eşi,Beria Soyer ile Bedia Güner'in anneleri,Ankara Mev ki Hastahanesi Ürologu Alb.Dr.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Sıcaklar devam ediyor jt«xi.IBagtaraf» 1 incide] ısınmasından ileri gelen basınç azalmaktadır.Bu bakımdan sıcaklığın azalması da beklenmektedir.Ayrıca,Trakya ve Karadeniz sahillerine bugün ve yarın ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • C.H.P.de ıslâhat TBagtarafı 1 incide] Öğrendiğimize göre,komisyon çalışmalarına Nihat Erim ve Cemil Sait Barlas grupları hakim bulunmaktadır.Nihat Erim grupu tadilâta taraftar olmayıp programın aynen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Fethi Çelikbaş ve Hulusi Köymen'e nişan verildi Ankara,2 Milliyet)Bugün Yugoslav Sefarethanesinde yapılan bir törenle İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş ile Bursa Mebusu D.P.Meclis Grup Başkanı Hulusi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Kocaları eve geç gelen kadınların buluşu Kagoşima,Japonya 2 Reuter)Kyushu adalarında bulunan Kagoşima'daki kadınlar,geceleri kocalarının meyhane dönüşünü beklemekten o derece bıktılar ki,nihayet hepsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • İki kelimelik cevaba on numara Ankara 2 ANKA)Devlet Olgunluk imtihanlarında çok manalı bir hâdise cereyan etmiş ve Atatürk Lisesinden bir öğrenci,kompozisyon suallerinden yalnız birisine verdiği tam i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Amerikan semalarında garip bir cisim görülüyor Mobile Alabama-2 A.A.Dün gece gümüş gibi parlak bir cismin Alabama Missisippi bölgesi üzerinden süratle uçtuğu Mobile hava üssündeki radar cihazları vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • İşçi Sigortaları Genel Kurul toplantısı bitti Ankara;2 AA.İğci Sigortaları 9 uncu Genel Kurul toplantısı bugün yaptığı iki toplantıdan sonra muvaffakiyetle sona ermiş bulunmaktadır.Öğleden evvelki kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Bir terbiyeciyi arslanları parçaladı Durban,2 AA.Durban'da Korkusuz adiyle tanınan arslan terbiyecisi William Coetzee,dün aksam bir sirkte yaptığı gösteri esnasında arslanları tarafından öldürülmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • 200 lise talebesi Paris'i altüst etti Paris,2 T.H.A.Evvelki gün Paris'in meşhur «Quartier Latin» adlı talebe mahallesinde toplanan 200 liseli kız ve erkek talebe caddelerde ve sokaklarda muhtelif çılg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Celâl Bayar Ankaraya döndü Ankara 2 MİLLİYET)Bir müddettenberi istanbul'da bulunan Reisicumhur Celâl Bayar,bugün uçakla Ankaraya gelmiştir.Diğer taraftan «ANKA» ajansının verdiği bir habere göre,Celâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Hayat pahalılığı meselesi Mecliste [Baştarafı 1 İncide] darlığı karşısında buhranı önlemek maksadiyle Vekâletin otomatik tahsisler yaptığını ve bu suretle piyasalardaki darlığın önlendiğini söylemiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Emekli bir albay dün gece evinden kaçırıldı [Baştarafı 1 incide] c—Bunun ne parası olduğunu sen daha iyi bilirsin» demiş ve müteakiben karşısındakini:Bu parayı vermediğin takdirde senin leşini yere se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Ereğlikömürleri işletmesinden Maden direği naklettirilecektir *$letmemizce Giresun,Samsun,Sinop,Ayancık,Cide,Akçakoca ve arasu bölgeleri sahillerinde Devlet Orman işletmelerinden satın alınan allnacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kont.Başkanlığından Askeriyenin ihtiyacı için Sivas'ta teslim 150 ton balyalı kuru ot alı-*ktu\Muhammen bedeli 24000 lira olup muvakkat teminatı 1800 li-ihalesi kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Kasırgadan 40 uçak parçalandı Fort Worth,Texas 2 AP)istikametinden gelen KW«li bir kasırga,buradaki haft üssünde 40 uçağı enkaz yığını getirmiştir.Maddî zarar bir ıî?mUywn dolar tahmin edillektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Antakya'da bir kaatil kaçarken öldürüldü Antalya,2 MİLLİYET)Bir ¦^ayet failinin bugün jandarma taj*«ndan öldürülmesiyle neticelenen "f hâdise olmuştur.Korkuteli ilçesinin Bademaltı kö-^de tarla ihtilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Istinyede bir taş ocağı çöktü,6 kişi ezilerek öldü [Baştarafı 1 incide] Gürültü üzerine hâdise yerine koşanlar 15-20 metre küp hacminde bir kaya parçasından ibaret olan yamacın,oda büyüklüğünde kayala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • 15 bin mahkûm tahliye ediliyor fBaştarafı 1 incide] Hararetli tartışmalara S\'~ep olan teklif Adalet Vekilinin muhalefetine rağmen şu şekilde kabul olunmuştur:6123 sayılı kanunun mer'iyete girdiği 1.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Ürdün ve İsrail orduları harbe hazırlanıyor Mısır Millî İstikamet Vekili Salah Salem de,«Mısır,İsrail'e ders vermeğe hazırdır» dedi Tel-Aviv,2 T.HA.Son hâdiseler üzerine beyanatta bulunan İsrail kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Yurda giren yabancı sermaye Ankara,2 MİLLİYET)Yabancı Sermaye Kanunundan faydalanarak Ticaret Vekâletince bu güne kadar kabul edilen müracaatların sayısı 35 i bulmuştur.Bu 35 firma tarafından memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Yakın Şark ve Balkanların müdafaası Fatin Rüştü,müdafaa sahalarının teşkilantlanması ve taazzuvuna çalışıldığını söyledi Ankara,2 T.H.A.Başvekil Muavini Fatin Rüştü Zorlu'nun Amerika'nın 4 temmuz isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Adenauer Avrupa Ordusunun kurulmasında ısrar ediyor Alman Başvekili,«Fransa,te bir Alman ordusu kurma] Bonn 2 AA.Bu akşam Ham burg Radyosu ile yayınlanan bir mülâkatmda Federal Batı Almanya Başvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Guatemala'da sulh paktı' dün imzalandı Anlaşma neticesinde 5 azadan müteşekkil yeni bir askerî idare kuruldu San Salvador,2 AP)Guatemala'lı asî lider Carlos Castillo Armas ile hükümet şefi Elfego Monz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • 50 kabuklu yumurta yutan bir obur 50 kabuklu yumurta,bir kırık bardak ve kül tablasını yuttu Nuremberg,Batı Almanya,2 Reuter)Burada bir züccaciye fabrikasında çalışan Hans Mauerer isimli bir işçi,2 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Hindiçinî'de Fransız birliklerinin ricatı Hanoi,2 AA.Fransız yüksek kumandanlığına mensup bir Fransız sözcüsü,Fransız birliklerinin dün Kızıl Nehir deltasının güney kesimini mecburiyet tahtında tahliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Betty Hutton boşandı Santa Monica,2 AP)Film ve sahne artisti Betty Hutton dün,ikinci kocasının kendisini tarifi imkânsız bir şekilde tartakladığını ve bir seferinde bir ay felce uğrattığını söyliyerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • Memurların tasfiyesine ait kanunun müzakeresi başladı [Baştarafı 1 incide] bulunması icabettiğini belirtmiş ve demiştir ki:«Memur hakkının yanı başında verdiği vergi ile bu memurları besliyen milletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1954
  • 4 merika Cumh,urreisi Eisenhower bir basın toplantısında İngiltere aşvekili Sir Churchill'in «komüstlerle yanyana sulh halinde yama fikrini geniş ölçüde benimse-'ini,fakat bunun bir yatıştırma iKİini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • 200,1500 millî takım seçmeleri yarın yapılacak Yarın Mithatpaşa Stadında 200 ve 1500 metre için millî takım seçmeleri ve İÜ üncü kategorinin 500,2000 metre rekor denemeleri yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Satınalma Komisyonu Başkanlığından Cinsi Miktarı Muvakkat İhalenin temniatı Tarihi Günü Saati Kazan sakızı 715-2000 kg.1875 23/7/954 Cuma 16 Çivili kayış 10.000 metre 4875 16/8/954 Pazartesi 10 Soyma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Semti Fatih Fener Beyoğlu Beyoğlu Üsküdar Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:Mahallesi Koçadede Kâtip Müslâhettin Galata Kemankeş Katim Mustafa Çelebi İcadiye Kapı No.Gayri menkulün Sokağı Y.Taj Cinsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Istanbul Belgrad boks karşılaşması Istanbul Belgrad boks karşılaşması,yarın gpce Moda'daki Açıkhava Sahasında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Ordu Valiliğinden Okul yapılacak mahal Merkez kazası Oceli köyü PL tip okulun temel üstü inşaatı işi Mesudiye kazasının Kotanı köyü Pl.5 a tip okul inşaatı Fatsa kazasının Geçi köyü Pl.6 tip okul inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Eskişehir Verem Hastahanesi Baştabipliğinden Cinsi Kemikli koyun,kemikli sığır ve kemikli dana eti 3 kalem Çeşitli yiyecek vesair lüzumlu bakkaliye maddeleri 55 kalem İlâç ve tıbbî malzeme 119 kalem M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa Bant 4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 T.L.Canlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • 1st.Borsasının 2/7/1954 flatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterlini 734 784 Dolar 280.50—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.1250 15.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Hastalık mevsim dinlemez GRİPİN KULLANINIZ GRİPİN,ioğuk algınlığından mütevellit bütün ağrı lara karşı faydalıdır Bayanların muayyen amantardaki sancılarında başarı ile kullanılır KİNİNLİ GRİPİN 4 saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Hoş bir teklif Bern 2 S.HA.Brezilya Macaristan'ın yaptığı maçtan sonra çıkan kavgada üç futbolcu gazoz şişelerinden yaralanmıştı.Beynelmilel futbol teşkilâtı F.I.FA.azalarından biri yarı şaka,yarı cid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Brezilya Macaristan maçının hakemine gelen telgraf Bern 2 SH-A.«Dünya Kupası» tarihinde «kavgalı maç» diye anılacak olan Macaristan Brezilya karşılaşmasını idare eden ingiliz hakemi Arthur Ellis'e Bre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • İstanbul Belediyesinden:H.T.4 tipi Katerpiller marka Buldozerlerde çalıştırılmak üzere operatörlere ve kamyon şoförleriyle tamirci ustalarına ve toprak işlerinde çalıştırılacak amelelere ihtiyâç vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • f inhisarlar Umum Müdürlüğü İlânlar,Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine ve resimlerine göre 11 adet kâğıt kesme makinesi bıçağı müteahhid nam ve hesabma pazarlık suretiyle satm al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Eyüp İcra Memurluğundan 53/262 T.Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen Eyüp Bahariye caddesinde 6 numaralı Örnek Çeltik fabrikasında bir adet çeltik kurutma makinası ve motörleri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Taşova Asliye Hukuk Hakimliğinden:954/70 Taşova kazasının Yemişen Mahallesinde mukim Şerif oğlu İdris Torun tarafından hazinei maliye aleyhine açtığı tescil dâvası muhakemesinde:Davacı tarafından tesc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle satın alınacaktırihaleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 50 ton koyun eti kapalı zarfla 9/Temmuz/954 Cuma saat 15.30 da Eskişehir As.Sa.Al.Ko.da satın alınacakta-Tutarı 175.000 lira.geçici teminatı 10.000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Bandırma İcra Memurluğundan Gayrimenkul satış ilânı 953/304 Satılacak gayrimenkulun mevkii:Edincik nahiyesi Yenice mahallesinde Tapunun 24/3/952 tarih cilt 39,sahife 74,sıra 43 de Hududu,miktarı ve ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • RA İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar Okuyan:Necml Rıza Ahıskan 13.45 Radyo salon orkestrası konseri İdare eden:Semih Argeşo 14.15 Dans müziği Pl.14.30 Saz eserleri 14.50 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Tehir edilen profesyonel küme maçları oynanacak mı?Tertip Komitesinin Pazartesi akşamı yapacağı toplantıma hayli münakaşalı olacağı tahmin ediliyor Dünya Kupası dolayısiyle tehir edilmiş bulunan profe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Grek* Romen millî fakım seçmeleri Balkan Greko Romen güreş müsbaakaları 18 Temmuzda Belgrad'da bağlıyacaktır.Bu müsabakalara katılacak millî takımımız bu gün ve yarın Spor ve Sergi Sarayında yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • 1 23456789 10 11 Soldan «ağa:1 Karşılık veren iki kelime)2 Bir vilâyetimize mensup,Büyük.3 Tersi gözleyen,Su.4 Şifa bulmağa yakın.Kabaca işaret.5 Sondaki bir nota,Lâhza,iptidai kurutma aracı.6 Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Trabzon Valiliğinden:1 Vilâyetimizin Vakfıkebir kazasının merkezinde,Cumhuriyet mahallesinde tapunun 98 tescil numarasında kayıtlı arsa üzerinde yeni' den yapılacak ilkokul binasının 80863.36)lira keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI j Tereyağı,İnşaat Malzemesi ve Ocak Taşı Alınacak 1 istanbul Birleşik Mahallî idaresine bağlı hastahanelerle daire ve müesseseler için lüzumlu 6611 kilo tereyağının beher
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Kızılcahamam Müdürlüğünden işletmemizin Peçenek bölgesi 12 nci Kızdcıkdere serisi 75 No.V Havza ormanlarından 5000 M3 çam ve köknar tomruğun istihsal V* Peçenek orman dışı istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KAK AÇAN Yazı islerini fiilen İdare ede" Mes'ul Müdür Faruk DEMIBTAŞ Basıldığı 7er:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1954
  • Ankara M.M.V.2.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 100.000 yüz bin)adet baltrap tabağı kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 15.500 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4