Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • Bugün şehrimizde havama 1 ıınıuıniyetle buhıtlu ve öncele-1 ıi yağmur sağnaldı geçeceği,Kuhûnet derecesinin degişmiye.yeciğ tahmin edilmiştir.* wk its
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • Hindicini meselesi Fransa Meclisinde Mebuslar Dien Bien Fu mağlubiyetinin mesuliyetini hükümete yükledi Laniel ancak iki rey farkla güven oyu aldı Paris.13 A.P-A.A.j Fransa millî meclisi bugün Hindici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • Hindicimde şiddetli savaşlar Kızıllar» Hanoi'uin 50 kilometre civarına kadar sokuldu.İki taraf da ağır kayıplar veriyor Hanoi,13 A.A.öğrenil diğine göre,Hanoi'nin 50 kilometre kadar güneyinde Phuly bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • Amerikalı If adamları Ticaret Odasında yapılan toplantıda Amerikalı iş adamları ile yapılan görüşmeler Tliccariarimiz,Amerikanın Avrupada pazar aramasını şiddetle tenkit etti Evvelki gün şehrimize ge-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • Hollanda'da Lâle festivali Hollanda Michigan)13 A,A.Lale festivalinin açılışı doVayısüe Michigan'a bağlı bu 15.000 nüfuslu kasabayı 40.000 kişi doldurmuştur.Kasaba ve civarındaki sahayı rengârenk mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • MARKEZİNİS GELDİ Yunanistanın esk;Koordinasyon Vekili Spiro Markezinis dün Ankara vapuruyla şehrimize gelmiştir-Markezinis,bilindiği gibi bundan iki ay önce istifa etmiş ve Yunanistanda kabine krizini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • Devlet Demir Yollarında yapılacak ıslahat Artan İş hacmini karşılamak Uzare 20 motorlu tren ve 150 vagon alınacak Ankara» 13 AA.Münakalât Vekili Yümnü Üresini Vekâletinin 954 yılı faaliyetine dair ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • Bu kadın niçin yenilmiyor Hindistandan gelen ajans haberleri Hamide Banu adında 117.5 kiloluk bir kadıp güreşçinin şimdiye kadar hiç yenilmediğini bildirmişlerdi.Aynı haberlerden anlaşıldığına göre bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • Başvekilin yeni özet kalem mücürü Başvekâlet hususi kalem mü- dtiıiüğüna,emniyet genel müdür muavini Muzaffer Ersü tayin edilmiştir.Tayinin yüksek tasdike iktiranı üzerine,Muzaffer Ersü dün yeni vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • Seyhan ve Ceyhan nehirleri taştı iskenderun Adana yolunda birçok köprüler yıkıl 'ı,münakale tamamen durdu Adana 13 Mi'Hiyet)Ada na bölgesine son iki günden ber,yağan şiddetli yağmur lar yüzünden Seyha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • Rusların "misilleme,hareketi Sovyetler de bir İngiliz binbaşısını casuslukla itham ederek vazifesine dönemiyeceğini bildirdiler Londra 13 AP)Rus ya bugün halen Londrada bulunan bir ingiliz binbaşısı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • İran da bir Rus diplomatını ihraç ediyor Tahran,13 Anka)İran hü kûmeti Sovyet Rusyaya dün tevdi ettiği bir notada,Sovyet Rusya'nın Tahran eliçiliği ikinci kâtibi Fidirof'un İran'ın dahili işlerine müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • e Yeni Munich mi?Hindicini işlerinin almakta olduğu şekle bakarak yeni bir Munich felâketine uğruyoruz diyenler,var.Maalesef demokrasi âlemi artık bu ismi yadırgayacak halde değildir-ikinci Dünya Harb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • Onuncu Büyük Millet Meclisi bugün açılıyor mmm_ı Cebesoyun riyasetinde yapılacak toplantıda yemin merasiminden sonra Bayar bir hitabede bulunacak C.H.P.ve C.M.P.meclis grupları da dün toplanarak grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • D.P.Meclis grupu dünde toplandı Dünkü içtimaâa grup İdare heyeti ve Meclis kâtipliği seçimlerine devam edildi Ankara,13 Milliyet)Demokrat Parti Meciis Grupu bugün saat 15 de toplanmış ve Grup İdare he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • GÖK A Y VE DAMON Evvelki gün şehrimize gelmiş bulunan Amerika Birleşik Devletleri Haberler Servisi Orta Doğu,Güney Asya ve Kuzey Afrika seksiyonu Direktör Yardımcısı G-Huntrington Damon şerefine dün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • Bir hırsız ancak yaralandıktan sonra yakalandı Yıldızda Posta caddesinde 74 numarada oturan Şeref adında bir amele,dün sabaha karşı saat 3,30 sıralarında,üsküdarda,Hâkimiyeti Milliye caddesinde 174 nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • İtalya,Balkan Paktına muarız Dışişleri Vekili;Trieste ihtilâfı devam ettikçe bu paktın "askerî ittifak,haline İfrağına muhalif kalınacağını söyledi Roma,13 Anka)Dışişleri I susun Yunanistan hükümetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1954
  • Faysal'a suikast teşebbüsü Irak Kralının Pakistani ziyareti sırasında öldürülmek istendiği açıklandı Karaşi.13 AP)Sind eyaleti âli mahkemesi başsavcısı H.T-Raymond bugün bir duruşma sırasında.Irak Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • İM I XV*\S\NSV\K\V\W HAYATI VE HİKAYELERİ NASRETTİN HOCA Yazan:Hüsniye BALKANLI efrika No*:3 Nasrettin Hoca ile Aksak Timur'un münasebeti Şüpesiz,türbemin tamiri esna smda herhangi bir yerden geti ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Bahar Bayramı 22 Mayısta başlayacak olan bayrama ait hazırlıklara hız verildi Gülhane Parkında açılacak olan "Bahar ve ÇiÇek Bayramı,hazırlıklarına wz verilmiştir.22 mayıs cumartesi günü başlıyacak "B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Bir otomobil kazası sonunda dört krşi yaralandı 3 gün önce Beyoğlunda b'r vasıta kazası olmuş,4724 plâkalı kamyon Erkan ikiz adında birine çarparak ağır surette yaralanmasına sebebiyet vermişti.Erkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Piyasada ithal malı kâğıt bulunamıyor Piyasada ithal malı kâğıt darlığı başlamıştır.Bu yüzden fiatlar da bir miktar art mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • HALKIN SESİ Türeyen ikamet mahalleri Adresi bizde mahfus bir okuyucumuz yazıyor:«Çemberütaştak* "tarihî sütun,un yanında boş bir arsa vardır.Baharın gelmesi ve arsadaki çimenlerin büyümesiyle burası b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Şehrimîzdeki kuduz vak'aları çoğaldı Ku uza Mücadele Müessesesi Bashakimi bu hususta gazetemize izahat verdi Serseri köpeklerle kediler toplatürılmakta bunlar ze Yaz aylarınm yaklaşması dolayısiyle uk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Ham afyon ihracına devam ediliyor Birçok yabancı firmalar memleket'.'mizden afyon sa tın almak maksadyle alâkalı makamlar nezdinde teşebbüse geçmişlerdir.Bu arada dün limanımızdan Batı Almanya ve Belç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Em'rgândaki bir eczahaneyc hırsız girdi Emirgânda,Hekimata caddesinde Hristoya at 1 numn ralı «czahaceye,kapman demir parmaklıklarını sökmek surefc'yle ffren meçmıl brr ¦hırsız,çekmecenin gözünde buıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Kazlıçeşuıedeki tren kazasının,dunışmasma devam edildi Bir müddet Önce Kazİıçeş nıe istasyonunda vukua' ge ien ve aç kikinin ölümü Ue neticelenen tren-kazası mesullerinin duruşmasına dün 2 nci Ağır Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Fırında Arbede Pide almak isteyen müşterilerle fırın işçileri arasında kanlı bir kavga olda Evvelki gün akşam üzeri DavutpaşadakL hjc fırında müşterilerle fırın işçileri arasında kanlı bir arbede olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Bebekteki cinayetin suçlusu kaatil olmadığını söyledi Ik;yıi önce,Bebekte,bir eğlence dönüşünde Kemal adında birini öldürdüğü iddia siyle mahkemeye verilen po lis memuru Mehmet Allkının duruşmasına dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Kuyuya düşen bir beygir itfaiye tarafından kurtarıldı Usküdarda F^* ogiunaa oturan Ahmet dmcia bir sütçünün beygiri,Jun civar da bulunan kör bir kuyuya düşmüştür.Beyg ri kuyu dan çıkarmak için uğrsşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Har akşam minareler ji ışıL dadığı ve her gece davullarn se* v:rdigi mübarek bir Ramazan gününde dinden bahsetmek yersiz olmaz sanırım.Fakat dinin vicdanlara hita b etmesi hasefciyle şahıslara göre de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • TAKV8MMN tik YAPRAK hayranlığı Yirmi yaşında bir genu iki ayda kırk altı apartman soymuş.İki yüz bin Ura değerindje mücevherat çalmış-Nakid de başka.Bu genç bir Banka ıııemurunun oğlu imiş.Okuma miş,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • K İSA HABERLER if Türkiye Daktilografi «ürat şampiyonası bugün saat 14.30 da Spor ve Sergi Sarayın da yapılacaktırif Şehrinvzde temsiller vermekte olan Apollo-sirki h af tanın muayyen gum'erinde ilk v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • POLİSTE I if FındıkUda oturan ve Üskıi j darda bir dair.do memur oîa-j rak çalışan Hayri adında b*r:Tahtakaleda bir itriyatçı dükkânından bir kutu esans ça'.aar.%en suçüstü yakalanmıştr.İf Baki,Mustaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Hie.M 1373 14 Mayıs 19S4 Cuma Ru.T Mayıs 1370 VAKİT VASATI EZANI Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı imsak 4.44 9.26 13.10 4.52 16.06 48 atat 12,00 21.06 1.50 3.40 7.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • f v^öTnnnnnnı öinrv 9 EYLÜLDE »ütün esyftsile Havalı bir eve sahih alabilirsiniz.10 DÖŞELİ EV BİRDEN S Hazirana kadar cüzdan alanlar bu kuraya 4a YAPI ve KREDİ BANKASI L AJULft BJU»JUUUUUUÛ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Naboland aleylrne açılan tazminat dâvası Hazine tarafından Naboland acentesi aleyhinde açı aln beş milyon Lralık tazminat davasına dün 3 üncü Ticaret Mahkemesinde devam ed '•'mistir.Evvelâ,Dumlupmarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • Asit kaçakçılığı yananlar dün fo yargılandı Asfit kaçakçrîığı yapmaktan sanık olarak 9 uncu As-1-Ve Ceza Mahkemesinde yar güanmafcta olan Fedon ve diğer sanıkların duruşmasına dün de devam edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1954
  • TOPLANTI fc Mustafa Kemal Derneğinin senelik toplantısı,16 mayıs pa t zar günü saat 16 da Şişlide Ata türk müzesinde yapılacaktır.ÇAYLAR:i^ Yardim Sevenler Derneği Beykoz Şubesi tarafından tertipv edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • tie su t bir doğu.ti Gaz:t)emizm Tertip Heyetinden Kâzum Kirmızıh'mn bir taz çocuğu dünyaya gelmiştir.Küçük Negf^ye uzun ömürler diler,anne t* batoay:tetorik «deriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • Mr çukuru içinde bulunan antika alfanla?Cleveland.13 AA)Üç çocuk beyzbol toplarını ararken bir lâğım sistemi içinde krrk beş tane çok nadir yirmişer dolarlık altınlar bulmuşlardır.Çocuklardan ikis-ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • i Clork Gabi J stüdyosunu değiştirdi Meşhur film yıldın 25 senedir çahştığı M.GJVI.yi bırakarak 20 th Cefitury Fox'la fair mukavele imzaladı Hollywood,13 AJk.Yirmi beg sene çalıştıktan sonra M-6.M-Stü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • Teaor Meh-hior'un otomobilinde hırsuclık Chicago.13 A.A-Bir hırsız,opera tenoru Lauritz Melchior'un otomobilinden 4 bin dolar kıymetinde mücevherat ve altın madalya ça^ mistir-Hırsızlık kan koca Melch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • Bir kedi iki fare yavrusunu evlât edindi Londra.13 Naf*n)Gazetelerin bildirdiklerine göre,Noıfolk'ta Denton'da bir kedi jki fare yavrusunu «evlât» edinmiş ve bunları büyütmeye başlamıştır-Bu kedi.yav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • Buljraı Jar bir Ywgoslav çocuğum yarjtfadı Londra* 13 A.A Yugoslav Haberler Ajansı Tanjung'un bildirdiğine göre.huduttaki Bo!gar nöbetçileri 10 yaşında bir Yugoslav çocuğuna ateş asarak yaralamışları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • BK3B BSasi t y ftW üfİBBl j 1^ RHm| i#l £j?SS/L HöBfei^^5 sfanbufot en cjuzeloayfufi t/eri BOSTANCI,Altıntepe mevkiinde Adalara nazır bu şirin Villâ İçin SİZ de «n az 100 araklı bir hesap açtırınız 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • Kıbrıs ve Mısır Mısır ucan kastan imdat bckliyecek hale gelmiş,olacak ki simdi de Kıbrısa dönmüşada Kumlarını isyana teşvik ediyor.Mısırlılar ingiltere ile boy ölçüşemiyeceklerini anladıkları günden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • Truman iktidarı tenkit etti Sabık Başkan» Cumhuriyetçileri seçimden evvel verdikleri sözleri tutmamakla suçlandırdı Atlantic City,13 A.A.Birleşik Amerikanın eski Cumhurbaşkanı Harry Trumanbir işçi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • «Son ziyafet» taWosu restore edildi MHano.13 A.A)Leonardo da Vinei'nin meşhur «Son.ziyafet» tablosu,İtalyan mütehassısı MauTO Pellicioîi tarafından tamamiyle restore edilmiştir.Burada* bir manastır ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • Ifir Bas tele tropu Londra.ya silmek istiyor Londra^ 13 AtA-Bu sabab borada öğrenildiğine göre.Rus Belchoi bale trupunun Londra'da temsiller vermesi r çin,îngibz Dışişleri Vekâletinden müsaade talep e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • Boz dolabında kapalı katan kız Boston» 13 AA)Dokur yasında bir kız çocuğu ta r doksan dakika metruk bir bu:dolabında kapab kalmıştır Nihayet iki çocuk boa âdabıma kapışma içerden hafif hafif vurulduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • «AH Baba ve 40 haramile* füme alınıyor Varandan Fransa Fası)13 AJU Fransız film tarihinde ilk defa olarak bir film Arapçaya duble edilecek ve bütün islâm âleminde gösterilecektir-Filmin adı «AH Baba v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • Keso harici traberfer AMERİKA •fc Birleşik Amerika ziraat Vekâleti eksperleri,naylon,dak ron gitoi yeni bir sentetik mad de hazırlanmakta olduğunu fa kat bu defa bunun pamuktan «İde ed iteceğini açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • Milliyetçi ve Kızıl Çin donanması çarpıştı Chekiang açıklarında ma'a iki Kızıl Çin New-York,Û A.A)Newsweek Dergisinin bildirdiğine göre* Milliyetçi Çin ve Komünist Çin arasında ilk ciddî çarpışma yirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • İKTİBAS karşı isyan bayrağını attı Polisin bir çok imkânsızlıklar yüzünden basa çı Bu şerirleri balk birer ikişer öldürmeye başladı Gangsterlik denince akla der hal ve evvelâ Chicago geiir-Gangsterliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • Adam başını salladı» anlamaya çalışıyor,fakat muvaffak olamıyordu-Anlayamıyordu çünkü.Oı kızın ne canım sıkacak bir şey yapmış ne de ona kafa tutmuştu.Bir şey söylemediği halde hakarete uğramıştı.Deme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • iCutup Denizi çin gemiler Amerika Savunma Vekâleti Kutup Denizinde faaliyette bulunabilecek geni haşası için tahsisat istedi Washington,13 A_A.Ameıikan Savunma Vekâleti,ku tup denizinde faaliyette tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • Rusya,Batı Almanya ile uzlaşmak İstiyor Fakat,Almanlar Sovyet bölgesine ait kısmı tanımayı şidcet e reddediyorlar Bonn,13 A.A.îyi haber alan Alman mahfilleri,Almanya'nın Mciskovaya bir hüyük ol çi gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • Bir yıldız tehdit İtalyan ahuma artisti Pampaniniye,40 bin fim HPmezse evi mvİMaiı bibfiriUi Roma,13 AA)Evinin havaya uçurulacağına dair bir mektup almması üzerine İtalyan film yıldızı Silvana pampani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1954
  • fit fibtifan fehcaz daha Efc fiat%WTiiMfa3ri istikrar* sizlik de vata etmekte ve fâai Sar günden göne yükselroakfedJr.Bu cümleden olarak,inalı tefti semlerde kasaplarda satılan et fiyatları,birbir ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.05.1954
  • Anıt Kabri de 2 Mayıs günü yapılan genel seçimleri kazanan D.P-mebusları evvelki gön ilk Grup toplantısını yapmış ve Devlet Reisliği Meclis Başkanlığı ve divanı için adaylarını tesbit etmiştir.Toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1954
  • HIRGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bolu Sancak Beyi Mehmet Paşanın idam edilmesi Yoldaşlarını nallıyanları tiruıtmıyan yeniçeriler,"İsteriz* demekle Sancak Beyini dövdükten sonra öldürdüler sezemedi.Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1954
  • iftÜİ jjfe;f^MsÜ] pl Ejj»B tfej a»?Çinili Camiin Mihrabı Geçenlerde musanna' mermer minberinin resmini derceylediğımiz Çinili camiin bugün de en nadide ve nefis çinilerle müzeyyen mihrabının resmini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.05.1954
  • Turpin Londraya döndü Londra,13 SHA)İtalya orta siklet boks şampiyonu Ti berio Mitri tarafından birinci ravundun 27 nci saniyesinde tek aik nakavtla mağlûp edilen İn giliz boksörü Randolph Turpin,bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1954
  • Sporda ipnotizmadan istifade edilebilir mi Londra,13 Nafen)Spor sahasına çıkacak oyunculara ip notizma yapılabilir mi?ıNiza-mi addedilebilir mi?İngiliz kri ket lig şampiyonluğu musaba.katarında vukua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1954
  • İP ji^^(mm^,osg£*S£â£C;5 t» tjf Ü Marciano'nun zaferiyle mhayetlenen Walcot maçının foto-filini Avrupa-Amerika Profesyonel Boks Kongresi Dünya Boks Şampiyonları resmî Sekiz sıkletten beşinde Amerika,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1954
  • CANAVAR DAl DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YOLUNDA Londra,13 SHA)Burada Empresss Hall'de yapılan profes yonel boks karşılaşmasında,«Canavar Dal» lakabile maruf İngiltere sinek slkı'et şampiyonu Hein Ten Hof'u say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1954
  • Darüşsafaka şampiyon oldu Erkek Liseleri araduıda devam etmekte olan liseler arası basketbol birinciliği nihayetten mis.ve Galatasarayi 21.20,Hay darpaşayı 40-32 mağlûp eden Darüşsafaka lisesi şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1954
  • Almanya U)Haziran ortasında Dünya Şampiyonasında ts-11,0 V" viçre'de karariaşacağımu Alman milM takımı geçenlerde Bale'de 55400 seyirci önünde İsviçre üe yaptığı maçı 5—3 frrrııurrjtı Mac.«may miyet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1954
  • İL kendim kıracağım Genç atlet,ıslak ve ikinci sınıf bir pistte 20 mif esen rüzgâra karşı yaptığı bu dereceyi daha da indirebileceğime kani bulunuyor Londra 13 SHA)Ha rika ingiliz atleti Roger Ban niş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1954
  • Bir yanıtı daha Niyazi Sel Seleksiyon IH Fut/boı federasyona tarafından seçilmiş bın'unan seleksiyon komitesi azasından milli takımın ve Fenerbahçe'nin eski sagaçıgı Niyazi Sel,Beden Terbiyesi Umum Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1954
  • Spor Muharrirlerinin bugünkü toplantısı Haziran ortasında İsviçre de yapılacak dünya kupası maçlarına iştirak edecek memleketler,kadrolarını tes bit etmişler ve hazırlıklara başlamışlardır.Futbol tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1954
  • Bonn Büyük Elçiliğimiz 1 1 Dün Anadolu Ajansı.Ankara mahreçli bir haberin* de,Bonn Büyük Elçiliğimizin Hariciyeye ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne gönderdiği,genç milli takımımızın AJmanyadaki başa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.05.1954
  • Baonfeforfa M* inil dünya rekorum kırdığı Bannfctor'üı ırkdaaı va koltoj arkadaşı ChjtUway.torUtt kaçar saniyede seçtiğini söylayo* Bannister'in iştira!edeceği müsabakalaı Londra» 18 SHA)Harika 1 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • Evlilik Müessesesi ve Cinsiyet değiştirmek için lâsm olan sağsık vazadilmişftir.Hukukci «bazı eksikliklerin tofafjsitt.e ydfltfjjini ngyteraefrtediriKr «Geçenlerde 'bir arkadaş uğradı:Yahu.dedi.«kırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • Kartalın yeni iskelesi dün işletmeye açıldı Şehla* hatları vapur iskelelerinin tasnaırine devam edil inektedir.Bu arada motorlu gemilere gore yeniden inşa edilen KartaiI iskelesi dün işletmeye acıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • Ankara vapuru Bata Akdeniz seferinden döndü Bajtı Akdeniz seferkine çık mış olan "Ankara,yolcu get nıiai dün saat 16 «da 454 jk 1h ou ile limanımıza dönmüştür.Gelen yolcular arasında Yunanistan eski m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • Balıkhaneye bol miktarda balık getiriliyor "Son günlerde Balıkhaneye yen;den hol miktarda balık getirilmiştir.¦Getı,'rilen muhtelif cms ba 'ıklar arasında,bilhassa Tcal' kan balığı pek mebzuldür.Kaîka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • DlNÎZLEiÎN KIZI larilıî Roman Sazan:Kemal SAMANCIGİL-Ahmet Reis Prensin öldüğünü zannedere!tenha yollardan gizlice kendini hır meyhaneye attı Gemide bir kaynaşma,b& sevinç başladı.Herke-b rbi line sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • Apartman hırsızının iki suç artanı yakalandı 64 hrhaî&ğm f aü olan 19 yaşmdaki Uğur Erap 'dün Müddeiumumiliğe ^eritmiştir.Tahkikat samında.ITjsrur' i Metin ve Semdi adında ki gençlerle işbirliği yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • zamanlardaki sancılara karşı QEFfR KİNİNLİ 18* GRiPiN KULLANİNİZ 4 sort ara ile günde 3 adet aiınabiiır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • "HiÖayet,camiitvn tamiri sona erdi Tüaikiyse Anıtlar ©emeği tarcrfmdan tamir «efttirîlen İ3aih#ekapıdaki H-dayet fcar miinhı onanını sona ermiş »ir.Sem-flerden beri "harap bir îbaflde ntreÖınKm cami,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • Tecessüsler ir al içe nihayet evine dönüyor 15 mayıs günü ingiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth,bugüne kadar tahtta bulunan bir ingiliz hükümdarı mn yapmış olduğu en uzun ve şayanı dikkat seyahatin-den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • Buna rağmen %e$ki de ha tanda ük defa olarak büb gayretleri bir netice ver ıyar,yorgunluk ve ağrılar a» kurtulamıyordu.MusJu kapadı,havuzlarla vücutta kurulamaya başladı.Banyonun zcmaıi ıslanmış ayağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • Ill I i" »wmuniya ¦must BULMACA 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 1 J i 1 I i i 3 j 1 1 1 A 1 J 5 8;J «X I 8 1 i a i i I 1 1 'I 1 1 1 I t I 11 1 i 1 t2 I 1 1 1 J 1 ¦8 1 Süratle ardına düşme;KL ye.2-Birdenbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • "Hora,ismdi loırtarma cemisi lJmanimwa getiriliyor Denizcûtk Bankası geıni kurtarma işletmesi tarafiûr dan İngHtereden y«nd satm «İmara «ve Hora riami "verilen ikaartarma tjemisi yarin limanımıza gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • Eroinci Dede Süleymansuçüstü yakabndı Sabıkalı Eroin satıcrhurm dan dede namiyle maruf Sü leyman "Kürelinin şıfrüheli hareketlerini gören uıeımırkur.Kendisini takibe başla mış ve sabıkalıyı dün 100 gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1954
  • Kızılay dün 250 öğrenciye çamadır dağıttı Kızılay istanbul şubesi ta rafından fakirlere yapılan y an?duıılaxa devam edikn ekt e dir.Bu maksada,kurum tafrafmdan dün 238 mektep talesroe çamaşır ve yiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Sosyal Meseleler Din ve Baştarafı 2 ncide)«tyaiKı'anan Avcı taburları hare ket ordusu yetişinceye kadar 13 gün İstanbul'u kana bulamıştı.İşte tarihin bu ibret kürsüsünde yetişen büyük Ata ürk genç Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Seyhan ve Ceyhan nehirleri taştı Batfarafı birincide)Adana Iskenderu^ şosesi üzerinde Yolçatı mevki '•indeki betonarme Karaçaj köprüsünü seller götürmüştüriskenderun Adana ar* sındakd karayolu münakâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Hindiçinîde şiddetli savaşlar Başta rafı 1 incide t Dünkü savaşlarda iki tarafın da kaybı büyük elmuştur.Phuiy,karakolu Vietminh asileri ta rafından şiddetli bir havan atesine tutulmaktadır.Zannedildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Japonyada kasırganın tahribatı Tokyo 13 AP)Asahi gazetesinin bukünkü bir har berine göre pazar günü ku zey Japonya i'e sahil suların da hüküm süren korkunç bir kasırga 900 kadar Japon ba İrkçısının ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Demiryollarında ıslahat Baştarafr 1 incide)maktayız.Bunların bu sene içinde ve en kısa bir zamanda memleketimize gelebilmesi için gerekli temasa da geçmiş bu* Ilınmaktayız.Yük nakliyatına kâfi gelmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Türkiye Havacılığında yeni sistem Ankara,13 T.H.A.Sivil havacılığımızda y:ni bir idare ve seyrüsefer sisteminin tatbiki hususunda.etUdlere başlanılmış tır.Verilen malûmata göre,Baynelmilel Havacjhk it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • 19 Mayısta «Ti I mimini,turkuşu Ankara.13 ANKA)Bu senek;19 Mayıs Spor Bayramı gösterileri tamamen Türk musikisinden alınmış temlerle yapılacaktır-Kız öğrencilerin gösterilerinde çalınacak melodi »Tin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Genlik yo'unda t ir otobüsle k ımyon çarpıştı Bursa,13 Milliyet)Bugün saat 17.30 sıralar.nda Gemlik yolu üznindek^ Tepe D^vrent •mevkiinde vukubu'an otobüsle kamyon çarpışması bu kişinin ölümü ve üç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Yaramaz çocuk için çağrılan polis KaUıire,IS T.H.A.Bugün burada enteresan b'r hadi se cereyan etmiş ve bir kadın üç yaşındaki çocuğu için polis çağırdığından hakkında takiba ta geçilmiştir,Birinci Fua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Şeker hastaları rozet takıyor Sydmey,Avustralya)13 Reuter)Avustralyada şeker hastalığına müptelâ olanlara,sarhoş zanniyfe tavkifler ni önle inek üzere hususi bir rozet da gıtUmaktadır.Avustralya şeker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Keçinin şahadehl Mahkemeye ceibedilen keçi* hakikî sahibini seçip ellerini yaladı Barsemna,İspanya)13 Reuter)Mahalli mahkeme,sahi bini kendisinin tayin etmesi için çalınmış bir keçi'nin mahkeme ye cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • D.P.Meclis Grupu dün def toplandı Baştorafı 1 İncide)bar ve AVi Ocak arasında gayet dağınık b'r şekilde toplanan rey ler son turda Nazlı Tılabar lehine tezahür etmiş ve bu suret le Nazlı Tılabar altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Faysal'a suikast teşebbüsü Baştarafı birincide)reketinin mevcudiyetine açıklamıştır-Hâdise ile ilgili olarak hâlen mevkuf bulunan 3 sanık,Riyaz Ahmet Hâşimi,M-C-Silveira adlı bir tüccar ve emekli Tümg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Irak'a Amerikan yardımı Bağdadi 13 A.A.General Harry Mayers'in başkanlığında beş kişiden müteşekkil bir Ame rikan askeri heyeti Bagdad'a gel iniştir.Heyetin ziyareti,25 nisan tarifinde ask?ri yardım r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Silâhsızlanma tali komitesi dün toplandı Londra'da beş devlet temsilcisinin İştirakiyle yapılan toplantıda atom meseleleri görüşülecek Londra.13 AP)Birleşmiş Milletler teşkilâtının 5 devlet temsilcile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Dünya seyahatine çıkan Alman gazeteci tzmir,13 Milliyet)30 yaş larmda bir Alma» gazetecisi ikinci dejfa olarak byx Dünya turuna »çıkmış ve bugün otomo bille şehrimize gelmiştir.Bu seyyaha İzmirdea de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Amerikalı iş adamları c ÖJNjtarafı birincide)lantıyı Ticaret Odası Reisi Sait İbralüm Esi açmış ve yaptığı konuşmada,Türkiyede son dört yılda,her saha da başarılan işleri izah etmiş,iktisadî ve airai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Savarona Izmirde İzmir,13 Milliyet)Donan mamıza mensup Savarona inek tep gemisi Deniz Koleji talebelerini,hamilen bugün limanımıza geWstir.İki gün limanımızda kalacak «lan Savarona cumartesi günü lima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Rusların "misilleme,hareketi Baştarafı J incide;avSinierkıden Charles R.E.Landon'dur.Bir sözcü bu Rus ûthamı karşısında In çl-Uz hükûmctiıua "hayrete düşmediğini söylemiştir,ingiltere geçen hafta Lond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Yeni Munich mi?Başmakaleden devam)usulleri cidden tetkike değvr.Fransa'da.Avrupa ordusu aleyhtarlarini kâfi derecede işledikleri?Hindicini dâvasını da istedikleri şekilde çıkmaza soktukları için Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Bir hırsız yaralandıktan sonra yakalandı Baştarafı birincide)çi dükkânına,hırsızlık maksadiyle girmiştir.Dükkânın önünden geçmekte olan 319 yaka sayılı polis memura Hayri Üstcan ile mahalle bekçjsi Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Onuncu Büyük Millet Meclisi bugün açılıyor Baş tarafı 1 lacide)Cumhurbaşkanı Meclis xi yıaset dilvanı seçimleri yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Meclis açış nut krunu verecek ve kabinenin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Meşhur olmak kolay değildir Hollywood,13 A.A.Sevimli yıldız Virçrina Mayo şöhrete ulaşmanın pek kolay olmadiği kanaatindedir.Yıldız,bugün yabancı gazete muhabirleri ile yaptığı konuş,mada «benim için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1954
  • Hindicini meselesi Fransa Meclisinde Başta radb 1 incide)ri ısraila istemekteydi.Buna mukabil Laniel Cenevre Konferans;sebebiyle bu umumî müzakerenin tehiri gerektiği fikrindedir.Çarpışan bu iki görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • Kapalı Zarf Usulüyle Eksiltme ilânı Sivas Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Sivasta yaptırılacak Meydan camii ve şadırvanı onarımı olup keşif bedeli 17130 lira 74 kuruş,geçici teminat 128
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • Antalya ili daimi komisyonu başkanlığından 1 İlimiz merkez ilçesine bağlı Mandırla köyünde 29782.35 lira.Alanya ilçesinin Oba köyünde 29991.46 lira ve Serik ilçesinin Sanabalı köyünde 25687.17 lira mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • Kocaeli İnhisarlar başmüdürlüğünden 1 Başmüdürlüğümüz transitine gelecek ve gidecek bilûmum inhisarlar emtiasının tahmil,tahliye ve nakliye işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır* 2 Eksiltme 24/5/954 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • İstanbul Jandarma satın alma komisyonu Reisliğinden 1 Jandarma birliklerinin ihtiyacı için 350.000 adet orta boy ve 2.250.000 adet küçük boy şimşir düğme kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-Tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • Moloz tcşı alınacak Devlet D jmiryoiları Haydarpaşa Satın alma Komisyonundan Komisyonda mevcut şartnamesine göre ve Samatya Florya arasındaki istasyonlarda günde asgari 70 M3 teslimi şartile takriben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • Tskel G-n-l Mü ürlüğü ilânlar?Kırık kontrplake çay sandığı satışı 24 Mayıs 954 Pazartesi günü saat 14 te İnhisarlar çay atölyesinde 17500 adet kırık kontrplake çay sandığı açık arttırma suretiyle satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • T.C.D.D.İşletmesi Umum Müdürlüğünden 8OO0 ton İthal çimentosu satın alınacaktır 1 Teklif vermek suretiyle 8000 ton ithal çimentosu satın alınacaktır.2 Bu işe ait şartnameler if lira bedelie Ankarada M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • T.C.ZİRÂAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahipleri arasında tertiplenen Bir bucuk milyon liralık ikramiyenin üçüncü çekilişi:30 HAZİRAN 1954 İki büyük ikramiye Her biri 30.000 Lira AYRICA BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • ivr.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bask,dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı 150 ton domatesin kapalı zarf usulü ile yapılan ihalesinde teklif edilen fiat âmiri itaca paha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • KATIP Gedikpaga orta okulu 1-A n aldığım 953 954 ders ına ait pasomu kaybettimttİKBÎ alacağımdan eskisinin taufi voktur-1452 tîlkü Menri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • mit 0 ıı—ıj Lokman Hekınr I r.HAFIZ CSMAF.Dahiliye Ml:hawns» Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-H.oo öğleden sonra 14.80-17.00 de hasta «abui eder.İstanbul Divan» yoıu No.104 T—Wtf* ı''i fc—rf—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • ve esnam fcasejue.Acılif Kapanif terung T84.764^.lar 289—280.30 r.Frangı 8» 0.80 ı/içre Fr.64.03 64.0S elçıka Fr.5.6i 6.60 veç Kr.64.12.50 64.12.50 lurin 73.68.40 73.66.40 iret 0.44.8u 0.44-80 rahmi 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • R A D Y0 i TANBUL 12.57 Açılış ve program 1300 Haberler 13.15 Dans mü zığı pl)13.30 Şarkılar Okuyanlar:Alparslan,Nevin v« İSaliha özertem.14.00 Opera ve pperetlerden orkestra parçaları pl)14.20 Şarkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • is tntul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 1 Aşkale askerî hastahane ihtiyacı için 6500 kilo koyun eti kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Tahmin «dilen bedeli 16250 liradır.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • Petrol Ofisi istanbul Bölgesi Müdürlüğünden Doç markalı kaptı kaçtıya ait 21066 mrma»ra!lı resmî plâka zayi ^edilmiştir.Yenisi alınacağından eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur-6034)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • Memur alınacak I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Umum Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi kadrosunda münhal bulunan barem içi 225—ve 250.liralık kadrolara müsabaka imtihanı ile iki memur alınacaktır.İmtihana girece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • Karayolları Umum Müdürlüğünden Sayın İstanbul Halkından Rica Vapurlarda kart doldurmak suretiyle »on günlerde yapılmakta olan mebde münteha trafik sayımlarında vatandaşlarımızın gösterdiği işbirliği z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • İller Bankasından Görülen lüzum üzerine Yozgat Karanlıfcdere hidro-elektrik tesisatı için teklif verme müddeti:24 Haziran 1954 günü saat 12 ye kadar uzatılmıştır.İsteklilerin belge için en geç 16 Hazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • Nafıa Vekâletinden Tahmin edilen bedeli 600 bin lira olup 12,16.20-27/4/954 tarihli Resmî,Gazete.Akşam Postası ve Milliyet gazeteleri ile 3/5/954 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilân edilen Ereğli Güm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • Be'ediye Reisliğinden Erzincan)^rwncan şehri içme suyu ikinci kısım inşaatı ihalesine 29/4 954 tarihinde teklif edilen fiat uygun görülmediğinden yirmi gün müddetle ihalesi uzatılmıştır.1 Keşif bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • Bandırma Belediye Riyasetinden Belediyemize teknik okulu fen kısmından mezun bir fen Viemuru alınacaktır.Aylık ücreti 350 lira olup memurin kanununun 4 üncü maddesindeki şartlan haiz isteklilerin doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • gtfıip ve Başmuharriri:AM Naci KARACAN Tan ialeriri fMIea idare eden Mea'ul MUdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesinden' Kayseri merkezimizde mevcut;120 ton muhtelif neviden pamuk telefi 15 ton hası İh.haşılsız ve beyaz veya renkli muhtelif üstüpü 3 ton muhtelif parça be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1954
  • Elâzığ Yollar 8.Bölge Müdürlüğünder^ Eksiltmeye konulan iş:Malatya Akçadağ Devlet yolunun 10 ve 14 üncü kilometrelerindeki Demiryol Üstgeçit ve Sultansuyu köprülerinin betonarme olarak yapımları olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8