Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • Amerika Savunma Vekili Uzak-Doğuya gidiyor Vüson'un bu seyahatinde Asyada müttehit bir cephe teşkiline çalışacağı anlaşılıyor Washington,11 A.A.Amerikan Müdafaa Vekili Charles Wilson Uzak Doğuda bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • 13 yaşında Uç çocuk bir kızı kaçırdı Ankara,11 Milliyet)Bugün Şereflikoçhisar kazasının Bgeli köyünde bütün şehirde derhal yayılan çok garip bir hâdise olmuştur.Bu köyden Kâzım,Tevfik ve Erol isminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • Yedek Subay namzetleri Ankaraya gitti 1 Yedek Snbay Okulunun 40 inci dönemine şehrimizden İştirak edecek olan gençler dun Ankaraya hareket etmişlerdir Besimde çeneler Haydarpaşa'da trene binerlerken «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • Dien Bien Fu yaralılarının nakli için çalı siliyor Kızıl Vietminb Kumandan ığı Fransızların yaptığı bir teklifi kabul etti Saygon,11 AP A.A.Kızıl Komutan general Nguyen Giap,bu gece Vietminh ve Fran s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • C H.P.içindeki kaynaşmalar Seçimleri idare edenlerin sorguya çekilmesi yolandaki temayflller gân geçtikçe kuvvetleniyor Ankara,11 Hususî muhabirimiz Levent Esmer bildiriyor)Halk Partisi içinde secimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • D.P.Meclis Grupu ilk toplantısını yapıyor i BM_Grupun bugünkü içtimaında hazır bulunmak üzere milletvekillerinin hemen hepsi Ankarada toplandı Birkaç günden beri şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • Köylü Partisi dağılıyor partinin sevk ve idareden tamamen mahrum olduğu anlaşılıyor Ankara 11 Milliyet)Seçimlerde hiçbir mebusluk kazanamıyan Köylü Partisi dağılmak tehlikesine maruzdur.Remzi Oğuz Arı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • Atma köprü projeleri Boğazda inşa olunacak köprülün plânları Amerikada tetkik ediliyor Vaşington 11 A.A.Güvenilir bir kaynaktan öğrenildiğine göre,istanbul Boğazı üzerinde bir asma köprünün inşası içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • Izmir Belediyesi kasaplarla mücadele ediyor izmir 11 Milliyet)Izmir Kasaplar Derneğinin şeh rîn ihtiyacını karşılayacak dan eti kesmiyeceklerini dün Belediye Başkanlığına bildirmeleri üzerine,Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • Cenevre konferansı Dünkü müzakerelerde Molotoy,Amerikanın Asyada kurmaya çalıştığı savunma paktına hücum etti Cenevre.11 AP AA)Sovyetler Birliği Dışişleri Vekili Molotov bugün Kore meselesi müzakere e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • Değerli hikayecilerimizden Sait Faik vefat etti Bir müddetten beri rahatsız bulunan modern Türk hikâyeciliğinin büyük değerlerinden 6ait Faik Abasıyanık vefat etmiştir» Sait Faik'ın ölüm haberi,edebiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • bir ev çöktü Taihtakale caddesinde İbrahim Çehreli adında birine ait 5 numaralı 2 katlı kargir ev,üzerine bir kat daha ilâve etmek için yapılan ameli ye sırasında dün birdenbire çökmüştür.Kaza sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • Kaat-i!Reşat Baylan Galatada bir cinayet işlendi Bir sabıkalı» karısmı elinden alan başka bir kadını öldürdü Dün şehrimizde bir cinayet daha olmuş,bir sabıkalı karısının kendisinden ayrılmasına sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • Mısır'ın Ankara Büyük Elçisi Mısır hükümeti» hükümetimiz Kahireye elçi tayin edinceye kadar elçisini göndermiyecek Ankara 11 T.H.A.Mısır'ın Ankara Büyükelçili ğine tayan edilen ve tayini hususunda hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • Nasrettin Hoca j Türk mizah sanatında Nasrettin Hocanın ismi a* sırlar boyu bir âtide gibi muhteşem bir manzara arzeder.Sözleri,nükteleri ve fıkraları düden dile,ağızdan ağıza dolaşmasına rağmen Hocan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • SÖGüTLÜÇEŞMEDEKt TREN KAZASI Evvelki geot sabaha karşı Soğütlüçeşmede iki vagonun devrilmesiyle neticelenen bir tren kazası olmuştur.Saat 0,25 te Haydarpaşadan Eskişehire hareket eden 60 numaralı kata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • Dün şehrimizde toplanan Amerikan elçileri» Henri Byroade İle beraber konferansı dün açıldı Şehrimizde yapılan toplantılarda Orta Doğuyu ilgilendiren mühim meseleler görüşülüyor Amerikanın,Yakın Şark G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • 5 inci Kore Birliğimiz hazırlanıyor İlk kafile Haziranayının ba$ıi da Izmirden ayrılacak İzmir,11 Milliyet)Hi* met sürelerini ikmal eden Kore'deki 4 üncü birliğimizi degl| tirecek olan 5 inci Tugayıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • C.H.P.nin eski İl Binası bugün gençli BaşvekH Talebe Fedsrasyonuna devredilecek binanın darhal tamir olunacağını bildirdi Cumhuriyet Halk Partisinin Talebe Federasyonunun manevi haksız iktisaba dayanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • Bugün şehrimizde havanın as bulutla ve hafif sagactakh geçe oegii rüzgârların orta kuvvette eseceği,sühunet derecesinin biraz artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1954
  • YANGIN YÜZÜNDEN ÇADIRA ÇIKANLAR "Bwelki sabah Fatihte,Bodrum çıkman sokağında Belediyeye ait KtJmür deposunda çıkan yangın» itfaiyenin bütün gayretine rağmen dün gece geç vakte kadar için için yanmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Yeşildirekte bir manifatura mağazan »»yııldu Yeşildirekte Fincancılar sokağında Mehmet Turhan vs Fishri Toçpay adında iki kii siye «ait 41 numaralı manifatura mağazası,dün sabaha karşı,meçhul hırsızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Yeni gemiler alınıyor Denizcilik Bankası yeniden beğ {emi almak için teşebbüse geçti Denizcilik Bankası yolcu ve yük nakliyatının artması ve mevcut gemilerin ihtiyaca kâfi derecede cevap vermemesi kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Umumî Mecus ve Ütiedıyt Meclis,seçimine hazırlık Umumî Meclis,Belediye Meclisi,köy ve mahalle ihtiyar heyetleri seçim muameie ler;hakkında Dahiliye VeKÛ leti Vüâyete 'bir tamim göndermiştir.Tamime gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Sebze fiatiarı bir miktar iıcuzlad.Mevsimin ilk kirazı şehrimize dün gelmiş ve ıperaken de ^750 kuruştan satışa çıkarılmıştır,i Diğer taraftan istihsal böl gelerinden bol miktarda seb ze gelmektedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Dün limanımızdan külliyetli miktarda ihracat yapfldı Dün imanımızdan mıihte ilif memleketlere İhraç edilen malların intanı 2^238.302 lirayı bulmuştur.Bu mikta rin 1.651.150 liralık kısmına Çekoslovaky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • HALKIN SESİ Ebusstıud tıkanağı önlenecek Bir müddet evvel neşret,tiğimiz bir okuyucu şikâyet mektubuna ilgililerden şu cevap gelmiştir.«Sayın gazetenizin 15/4/954 tarihli nüshasında intişar eden «Efou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • 52 Amerikalı iş adamı bugün şehrimize geliyor Yerin Ticaret Oltasında Amerikalıların iştlraftlyfo bir toplantı yapı&cak Türk Amerikan ticareti süratle ^gelişmekte ve bu inak satla çalısolınaktadır.Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • V a 8 S* 6« 0 OSVB B 6TVW6VM* ft BA 9 EYLÜLDE Biılün eşyasile dö«,eli dayalı bir eve sahih •labilirsinis* İÜ DÖŞELİ EV 8İRDEN S fiatiran* kndar cüzdan alanlar İm kuraya da girerlerm jun.YAPJ ve KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • "HUStViSMMN t)k YAMAK Haydarpaşada bayram t,v\el ki gün mebuslar akçam treadle Ankaraya gitmek üzere Haydarpaşa gar:ndu toplandılar.Mebuslarla gideceklerini öğrenen hulk İstanbulini her köşesinden akı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • KISA HABEfflFD •if Şehir Tiyatrosu Komedi' kısmı sanatkârlar^ 18 mayvs gecesi Kadıköy Yurt sinemasın I da,Kadıköy Yardimsevenler menfaatine "bir temsil vereceklerdir.Sinatkârlar,Melek hani mm kıskançl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • POLİS T if Fatihte Hafyzpaşa sokağın da oturan Hasan Oztiirk adonda biri,Küçük bir mesele yüzünden arkadaşı Recep Sayanı bıçakla alnından yaralamıştır.Yaralı tedavi altma alınmış,suçlu ya kalanmışUr.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Randevuculuk yapan bir kadın suçüstü yakalandı Mari adında bir kadının,Beyoğlunda Kuloğlu sokağın da Erkan apartmanının 3 nu maralı dairesinde randevuculuk yaptığı tesbit edilmiş,alınan tertibat sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Amerikadan getirflen civcivler üretme ÇiffcKiderine gönderildi Amerikadan memleketimi ze getirilen damızlık civciv ve hindiler,Ziraat ve Veteri ¦»er Umum Müdürlüklerine bağh Enstitü,Hara,Okul *e Üretm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Hie 12 Mayıs Bui-9 29 Sama 1954 Nisan son 1S7S Çarşamba 1370 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 4 46 0.30 Öğle 12.10 4.54 İkindi 16.06 8.50 Akşam 19.17 12.00 Yatsı 21.05 1.49 i İmsak 244 7.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • ASKERÎ BAHİSLER Bien Fu nasıl düştü ziyeti çoktan gören ye PYansanm yalnız basma olarak ^Çin Hindini müdafaa erlemiyfceginı anlıyan Amerikanın,Korede olduğu girbi oraya asker göndermek teklifinin ıBii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • itfaiye yangın ihbar numaraları değfştirücU Yeni telefon santrallai'i-nın faaliyete geçmesile Itfai-i ye yangın ihbar numarala rında zarurî değişiklikler ya;pılmıştır,itfaiye Müdürlüğünden bildirildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Hac mevsimi tnünasebcu. c hazırlıklara başlandı Hac mevsimiyle »lâkallı hazırlıklara başlanmıştır.Bu arada Denizcilik Ban *kae^ her «ene olduğu giıbj bu yıl da Hac için hususî vapur seferler] yapacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Brezilyadan yeni bir pmtl kahv» geliyor Kahve buhranını önlemek maksadile alman 'kararların tatbiki devam etmektedir.Bu arada ikinci parti kah veler de bir ay zarfmda lıma' nımıza gelmiş olacaktır.Böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Fırında pide alırken 1170 lirasını çaldırdı Arap Camide Abdüsselâm sokağında «17 mımaıada oturan Bayram Acar adında biri.fırından pide alırken içinde 1170 lira bulunan cüz daranı,meçhul bir yankecisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • 15 Kanadalı subay meonieke timizde tetkikler yapacak Kanada Harp Aikadem isine mensup stübayüardan 15 kişilik bir heyet bu ay içinde şehrimize gelecektir.Bir ay kadar memleketimizde kalacağı bildirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Zorba şoför lstediğ' paray» alamayan bir $ofÖı müşlerisinİD kaburga kemiklerim kırdı Usküdarda Validei Atik mahallesinde oturan Mebmet Muter adında biri.Nev zat adında bir şoförle taksi ücreti meseles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • NASRETTİN HOCA HAYATI VE HİKÂYELERİ Yazan:Hüsniye BALKANI* Tefrik» No-1 Nasrettin Hocanın hayahna toplu ve kısa bir bakış 1 Nasreddin hoca kinidir?Nerelidir?Hangi tarihte doğmuş' Hangi devirde yaşa ım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • TOPLANTI •fc Teknik Üniversite San'at Kulüfbü tarafından bugün saat 18 de,Gümüşsüyü binasında bir «Orhan Veli» günü yapılacaktır,KONGRE Tfc Türkiye Muallimler Birli,ginin senelik kongresi 15 anayis cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • izcilerimizden bir grup kında Ingiltereye gidecek 31 temmuzda Ingilterenl*' Devonda şehrinde açılac ve 27 Ağustos tarihaoe ikad devam edecek olan Milletlearası izci Kampına Türk izcileri de davet edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Yugoslavya îte tıcarelSmi/«ittikçe geUsiyw Memleketimiz ile Yugoslavya arasındaki ticarî rnü nasebetleri geliştirmek maksadiyle hazırlanan ticaret an laşmasına ek protokol yürür lüğe girmiştir.Bu prot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Hasta Inr fc"4fan İf**3kftr etti Fatijhte Fevzipaşa «caddesinde 81 numarada «turan Haüce Mükerrem Sargın adında bir kadın,kendisini tavandaki salıncak halkasına iple asmaik suretiyle intihar ¦etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1954
  • Almanya bizden 25 milyon liraLtk tütün alıyor Yabancı piyasalardan tütünlerimize yapılan talepler devam etmektedir.Bu ara da Doğu Almanya 25 milyon liralık mubayaada bulunmak üzere teşebbüse ^geçmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Michael Renıü'nin kayıııvaldesj öldürüldü Londra,13* AA.İngiliz* aktörü Michael Rennie'nin 64 yal şmdaki kayıl validesi dün apart mamnda öiii bulunmuştur.Polis,bir çorap yahut iple boğul muş olan kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • iyasî İcmal Hür Rumenlerin miri?bayramı Istanbukla oturan hür Rumenler Taksimde Ortodoks kilisesinde toplanmış» milli bay* ramlarını tesit eylemiş* Romanyalını bir an evvel esaretten kurtulması isin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Walt DisiMjybı kızı evlendi Santa Barbara,11 AP)Film prodüktörü ve canlı resimlerin yaratıcısı Walt Disney' in 20 yağındaki kızı Diane Güaey California Üniversitesinin aski futbolcularından 21 yaşın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Dr.Adojıane r'iu km evlendi Bonn,11 A.A.X Federal Almanya Cranhuriyeti Şansölyesi Dr.Adenauer*in en küçük tosa ile' Düsseldor-flu mimar Hevibert Multnaupt'im bugün yapılan düğününü seyretmek üzere bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Ankara Radyosu programında değişiklik yapılıyor Ankara,11 ANEA)30 Mayıs gününden itibaren Ankara Radyosu programlarında büyük bir değişildik yapacaktır.«Türk müziği» programları arttınlacaktr.Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Pariste bir Polonyah ca^us yakalandı Paris.11' AA.Fransız emniyet makamlarından bugün bildirildiğine göre,bir Polonyalı» buradaki Polonya Büyük Elçiliğine mahrem malûmat vermek suretiyle Fransamn dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • 29 Koreli harp esiri Hindistanda kalıyor Yeni Delhi.11 A-A.Hindistan Başvekili Parlâmento huzurunda şu beyanatta bulunmuştur:«Memleketlerine dönmek istemedikleri için Koreden Hindistana getirilen 88 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Atom topo He tatbikat yapıldı Germersheim 31 AP)Batı Almanyada Amerikan silâhlı kuvvetlerinin emrin deki 30 atom topundan biri bugün deneme mahiyetinde tertiplenen bir tatbikat sırasında Ren nehrinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Dünya nüfusa artıyor_25 sene sonra dünya nüfusunun asrm baffuıdakinin iki misli olacağı bildiriliyor Londra,11 CNafen)îstaisUklerin yapt*klan araştırma lara göre,1980 sinesinde dün yanın nüfusu 1900 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Bîr kedi düşmanı mahkûm oMö Londra,11 A-A.Bir Londra gazetesi idarehanesinde çalışan Edgar Stevens adında bir adam bir k'edi yavrusunu çalıştığı gazetenin kalorifer kazanına atarak öldürdüğü için üç a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Zsa Zsa gobor nişanlandı Burbank,11 AP)Sine ma artisti Zsa Zsa Gabor dün gece beynelmilel hovarda Porforio Rubirosa'nm hususi uçağı ile New York'tan,buraya gelmiş ve gazetecilere şunları söy lemistir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Asya'da soğuk dalgası Paris,11 A.A.Moskova radyosunun bildirdi grine göre,Sovyetler Birliğinin barı kısm-n da ve kuzey bölgesi üçerinde bir «ogruk dalgası süratle çe„ üşmektedir.Bu gece kuzeyde ismin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Suudi Arahistana Amerikan yardımı Washington,11 A-A Si-yasi çevreler Amerikanın Suu-dî Arabistana askerî yardım-da bulunmak üzere yakında görüşmelerin başlayacağına dair bazı belirtiler orduğunuı Suud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Güney Kore kuvvetini arttırmak istiyor Başkan Rhee,gt.Vaıi Fteet»te» Amerika Kore anlaşmasının gözden geçirilmesini istedi Seul,11 A.A.Güveuilir bir kaynaktan öğrenildiğine gö re,General Van Fleet'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Merih üzerinde tetkikler Seyyarenin dünyaya çok yaklaşması karşısında büuın KtiMUiDitf raauyeıe Waafaimjtan,IX A.A.Bu s 2ae Merih seyyaresinin $ok müsait fotoğraflarının anaaaat mümkün olacaktır.Bu fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Amerika ile Guatemala arasında gerginlik New-York,11 Nafen)Birleşik Amerika ile Guatemala arasında gerginlik başgöstermiştir-Guatemalada bulunan büyük bir Amerikan şirketinin mallarına el.konulması üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Kısa harici haber Ser JAPONYA İ^ Hokkaido adasının kuzeyinde vukubulan son kar fırtına smda ada açıklarında bulunan 60 kadar denizcinin Ölmüş olmasından korkuluyor.FRANSA İr Eski Fransız Reisicumhuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Dicle yükselmeye devam ediyor Basra,İt fT.H A)Dicle •nehr;sularının yükselmekte devam etmesi üzerine,durumları tehlikeye maruz kalan yüze yakı» köy sakinleri!başka mıntakalara nakledilerek köyler tabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Topfcrpı Sarayı Müzesin ziyaret günleri Topkapı Sarayı miizesu nazine seksiyonu perşeır ve pazar,diğer seksiyon!pazartesi,çarşamba ve cur tem günleri 13-17 arasın açıktır.Müze sah günleri palı kalacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • Muhallebi fiatlanna zan yapılması istend;Zaman zaman zam taJel de bulunan muhallebici bu hususta yeniden teşebt se geçmiş'erdir.Dün de A halleb.ciler Cemiyeti adı ¦bir heyet Vilâyete gider Vali Gökayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • İktararaı üniversitesi fakül frdertnden hirum bağh iki profesörie bir k&ç asistanın bolun duğu bir toplantıda talebelerin* kompozisyon:zatftndaa dert ya n lıyoıdn.Ortada öyle ter örnek de vnrda.ki;oJa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • İKTİBAS Dien-Bien-Gl.de Christian do La Cr at x de Castries a mm zartan» i defa Hindicini de vazife almış ve »on seferinde ancak bi generalin başarabileceği mühim bir işe meı nsr ecinnin General de La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • EWELKt KISMIN HULASASI Bettina ıslahhaneden kaçmıştı.Kendisini takip edenlerin gözünden kaybolmak için canını dişine takarak koşarken peşine bir de köpek takılmış,ikisi beraber var hırianyla aradaki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1954
  • TURK TİCARET BANKASI KADİKÖY V E ÜSKÜDAR AJANSLARI İÇİN ayrı ayrı tertiplenen Fetih ve Cumhuriyet Attırılan Husus!'keşidesi HER 15 0 LİKAYA bir kur'a numarası Bu ajanslarımıza para yatıranlar aynı zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.05.1954
  • Dünkü cinayet Dün şehrimizde yeni bir cinayet daha İşlenmiş ve Reşat Baykan adında sabıkalı bir adam karısının kendisinden ayrılmasına sebep olan bir kadını bıçakla yaralayarak,öldürmüştür-Resim,cinay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1954
  • r v.¦î t m m M Sultan Ahmet Camiinin Kubbesi İstanbulini en güzel ve en ehemmiyet' li selâtin camilerinden biri olan bu cami Sultan Birinci Ahmed tarafından yaptırılmıştır-Altı minaresi,muhteşem kubbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1954
  • SÜRGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Dördüncü Murad'm iki Tatar j X.Prensi hakkındaki fermanı İnayet Giray Han'ın mur'a variimişti.1637 yılındaydı.Osmanlıtahtında,4.Sultan Murad hu küm sürüyordu.Nasıl bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.05.1954
  • 19 MAYIS PROVALARI DEVAM EDİYOR 19 mayıs Spor v« Gençlik Bay ramında yaplacak beden hare ketlerinin provalarına bugün de Mithatpaşa stadında devam edil mistir.Bugünkü provalarda de hiz Harb Okulu ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1954
  • Liselerarası atletizm müsabakaları Eğitim Müdürlüğü ile Istanbul Atletizm Ajanlığının iki seneden beri tertip et mekte oldukları kız ve erkek liseler iyi e kız ve erkek enstitüler arasındaki atletizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1954
  • Reşat Erte'nin Burdura tayini münasebetiyle tasan hem üzülüyor,hem de hayret ediyor.Bu gün tam manasiyie bir demokratik hava içinde yaşadığı mız inkar edilmez bir hakikattir.Buna ragmen,bazı idare ami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1954
  • I Beşiktaşın Emniyeti 3 0 mağlûp ettiği maçta kaleci Sabllıin kurtarıcı Bugün profesyonel lig'de Beşiktaş-Emniyet karşılaşıyor ikinci devrede Uat Üste kötü neticeler alan ve pazar günü G.Saraya açık f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1954
  • İngiltere Yugoslavya Millî maçı hazırlığı Lcmdra,11 AA.Yugoslav A)ve B)milli ta k.mlan ile 16 mayıs günü Belgr&d ve Lubliyana'da kar f şılaşacak olan îngiliz A)ve B)takımları şu şekilde kurulacaktır:A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1954
  • 3u hafta yapılacak profesyonel lig maçları Bu hafta yapılacak olan profesyonel lig maçları 12 mayıs 1954 çarşamba Mithat Paşa Stadında:Saat 17 de Beşiktaş Emniyet.15 mayıs 1954 cumartesi Mithat Paşa S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1954
  • Millî voleybol takımımıza çağırılan voleybolcular 27 mayısta Belgradta yapı cak Türkiye.Yugoslavya mil İt voleybol maçı için hasır lık çalışmalarına ««çilen o yunculann İsimleri ilân edil mistir.İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1954
  • atletlerini Fenerbahçe Spor Kulübü geçen yıl tertiblemiş olduğu Türk Yunan enternasyonal atletizm müsabakalarını bu yıl da tekrara karar ver mlş ve ikinci yıl müsabakaları için şimdiden organizasyon h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1954
  • Arjantin'de spor seyirciSerine sigorta Buenos Aires 11 SHA)Arjantin hükümeti spof müsabakalarında kesilen bi letlere bir sigorta priminin" de zammedilmesini teklif etmiş ve neticede tekhf kabı/1 olunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1954
  • Karojer İsveçli Anderson'u çevirirken 82 kHo Sovyet güreşçisi Karojer ve ağar sıkleti Mekokfevlll Dünya Güreş Şampiyonası hakkında İsveç basınında yapılan Bizim takımın henüz son şekil ellerine geçmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.05.1954
  • Yunanisfanda zelzele Bir müddetten beri doğu Yunanfetanda devamlı şekikla zelzele olmaktadır.Bu ettmledeo olarak Selanik bölgesinin bir Sok köy ve kazaları harap olmuştur.Zelzelenin en çok tahribat ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1954
  • I Tetkikler Kibrisin siyasî tarihine ı ı kısa ve toplu bir bakış Yunan hükümeti Reisi Mareşal Papagos» bir kaç aydanberi daha da şiddet kesbetmiş olan Kıbrıs meselesini Yunan hükümetinin Birleşmiş Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1954
  • KİNİNLİ CRiPiN bayan kullanılırı *4.»aat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1954
  • Şehir Meclisi fevkalâde toplantıya çağrıldı Şehir Genel Meclisi 21 ma yıs cuma günü saat 15,30 da fevkalade bir toplantıya çağ rıl maştır.Toplantıda Milletvekilliğine seçilen iki Daimî Encümen azası y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1954
  • O başka.Alınmayan mektupları b.z burada on günden fazla saklamayız.Bu haiber Rafferty yi telâş içinde bıraktı.Sonra imha mı ediliyor* Umumî merkezdeki post restant servisine gönde rilir.Zarfın üstünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarihi Roman yazan:Kemal SAMANCIGlfc Nergis:"Prensle biz neredeyse nişanlanıp evleneceğiz.Bunu babam da Sürûri de biliyorlar,dedi 134 Bunda tereddüt edecek ne var,dedi,arzu ederseniz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1954
  • Vaizler vatandaşlara orman bilgisi verecek Ankara,11 T.H-A.Ziraat Vekâleti ormancılığımızın ilerlemesini temin ve tahrip edilmemesi yolunda gayet enteresan bir usul ittihaz etmiş ve harekete geçmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1954
  • Amerikada kuraklığın yapüğ,tahribat New York,11 Nafen)Ko 3orado,Teksas,Kansas,New.Mcksiloa,Oklahama havalisinde vukua ıçelen şiddetli kuraklık ve kum baskım yüzünden vukua gelm zararı telafi için nü k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1954
  • Güneşte muazzam bir infilâk vukubuldu New-York,11 TELA)Uzun senelerden beri gfinesin hareketlerini tetkik eden Amerikan astronomları bir kan gün evvel güneşin üzerinde muazzam bir infilâkm vukua geldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1954
  • Maoaristanda yeni temizli!bekleniyor Londra.U Nafen)Bu-dapeşteden gelen raporlara göre,pek yakında Rakosi'nin tasfiye edilmesi beklenmektedir.Bütün,mekteplere,resmi dairelere,yazıhanelere Rakosinin po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1954
  • into t; i b'.vi fticific/v can jvw fy* J-my^'/VA-DENİZE HASRET Karbuz kabuğu denize düşmedi ama,aylardan beri tuzlu suyun hasretini çekenler soluk soluğa kendilerini den-ize' bıratoveriyorlar.içte mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1954
  • RÖPORTAJ İstanbul Kız Lisesinin ananevi mezunlar günü Elli seneye yakın bir zamandanberi bu memleketin irfan ordusuna sayısız genç ve dinamik elemanlar veren İstanbul Kız lisesinde mezunlar günü aym z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Laniel güvenoyu istiyecek Paris,11 AP)İç siyaset alanında esaslı süratte sıkışan Fransız hükümeti bu akşam Baş vekil Joseph Laniel'e Hindicini harbi'ne dair Mrclis müzakere lerinin tehiri meşalesi bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Izmirde zararlı yağmurlar Izmir 11 MUliyet)Bir haftadan bewi fasılalarla devam,etmekte olan yağmur müstahsil için oldukça bü yük zararlara sebep ölmüş tur.Zira zeytin mahsulü ve gerekse pamuk tarfafea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Köylü Partisi dağılıyor f Başta rafı 1 incide)Geçen devre Köylü Parti sinin Mecliste sözcülüğünü yaçan Cezmi Türk Kastamonu veya Istanbula yerleşerek mesreği olan doktorluk la iştigal edecek ve siyase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Milliyetçi ve Kızıl Çin Ş Dört yıldan beri ilk pışmaıfa Rus fipî bir Taipeh.11 AP)Milliyet- 8i Çin hava gücü genel karargâhından bugün verilen malûmata göre Çin sahili açıklarında «milliyetçi ve kızıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Bag ta rafı İncide)ye Büyükelçi tayin edinceye kadar gelmiyeceği bildiri!mektedir.Büyükelçi Ahmet Remzi nin en geç mayıs ayının 15 ine kadar şelır.rrilze gelerek vazifesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • 250 BİN LİRALIK EŞYA ÇALAN HIRSIZ Beyoğlu ve İstanbul semtlerinde vukua gelen 60 ı mütecavia hırsızlık hâdisesinin faöi «lan Uğur Demiralp adında 19 yaşında bir hırsız yakalanmıştır-Galatasaray Lisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • jltP.leefis Grip» ük toplsuttau Bağ6arafi J incide;j madiği ve Meclis Başkanlığı na yine Refik Koraltanın getirileceği anlaşılmaktadır.Cumhurbaşkanlığı hakkında ise esasen-bütüa çevreler herhangi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • PURO Sabun Fabrikasının en son imalâtından j» PURO TUVALET sabunu:BOt KÖPÜKLÜ MEFİS KOKULU PURO 100 dz 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Petrol aramak için yapılan müracaatlar İşletmeler Vekili,üçüncü petrol arama miisadesini Overseas şirketine verdi Ankara,11 A.A.Bugün işletmeler Vekâletinde İşletme ler Vekili Sıtkı Yırcalı,petrol dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Dien-Bien-Fu nakli için Baçtarafı 1 incide)yeleri için bir gün esbit etmesi istenilmişti.Fransız Başkomutan muavini general Pierre V.Bode t,mesajın,Paris hükümetinden attnan talimata müsteniden paraşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Galatada bir cinayet işlendi Ba^tarafı 1 incide)lan Verjin» son bir kaç yıldan,beri kocasını ihmal etmekte ve Kadriye Tosunoğlu adında cinsî sapık bir kadınla düşüp kalkmaktadır.32 yaşında *bir kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Amerikan Savunma Vekili JSoşteraafı MriawMe?Güney Doğu Asyada milletlerarası 'bir müdafaa sistemimin vüscude getirilmesi için Amerikan diplomasisinin gayretlenil «bir kat daha arttırdığı bir şurada Ch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Suriye basınının protestosu Şam II A.A.Dün Suriye Mebuslar Meclisi ta rafından alınan ve yayınların ıbır elemeye tâbi tutulduktan sonra bazı şartlara uygun olduğu taktirde ya vınlanma müsaadesi verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • CH.P.içindeki kaynaşmalar Baştarafı I incide)ihtilâfları kendi noktai nazar-na göre tahlile çalışan yazısı,bu radaki C.H.P.çevrelerinde çeşit li tepkiler yaratmıştır.Nihat Erim'in temsil ettiği grup m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Sait Faik vefat etti Baştarafı birincide* it Faik.bir iki sene evvel Marc Twain cemiyetine âza olarâîk kabul edilmişti.Atatürk'te» sonra bu beynelmilel cemiye» te kabul edilmek şerefini kazanmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Cenevre Konferansı BafUnüEt 1 incide)tap eden Sovyet Vekili şun-I lan söylemijjEîrr «Böyle bir mahiyet taşıyan plânlar sulh dâvasına uyamıyacağı gibi milletlier tarafından da desteklenemez.Molötov ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • İzmir Belediyesi B&ftarafı birincide)Kasaplar Derneği bu vazi yet karşısında harekete geçmiş ve Belediyeden et alan kasapları tehdit ederek bilâ hare kendilerine et vermiyeçeklerini bildirmişlerdir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Bahriyeye mef tunmuş Hartford,11 A.A.Eaki bir bahriyeli olan Joseph Har v«y.gayri kanuni olarak bahrî ye üniforması giymekte» bir kal t» hapis yatmış,hapishaneden «ıktgı gün yine aynı suçla tav kif ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • 13 yaşında üç çocuk Baf tarafı 1 incide)meşine su almaya gelen İS ya» şmda Meryem adında bir kızı tabanca ile tehdit ederek köy,civarındaki ormana kaçırmış* lardır-Hâdise yarım saat sonra köyde duyulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • C.H.P.ııin eski il binası Bitarafı 1 incide)le biaa şu beyanatta bulunmuş tur:«Bahis mevzuu binanin birçok eksikleri olduğunu ye tamire muhtaç bulunduğunu gördüm.Devir Ve tahsisten beklenen fai denin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • israil,üç B nezrimde teğ Park,11 A.A.Kudüs radyosunun bil'dirdi^ine göre,üç büyük batılı devlet neadindeki taralı büyük elçilerin©,Paris,Londra ve Washington hükümetlerinin dikkat nazarlarını,Ürdünün,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Soyguncu duruşması Franguli soygunu ile diğer iki soygunculuk hâdisesinin failî olan gangster taslağı Nazif Kubat'ın duruşmasına dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edümiftir.Dünkü duruşmada Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1954
  • Amerikan diplomatlarının konferansı Başttarafı 1 incido)Londra elçiliğinden Mr.Iv/aı nın iştirak eUiği bu topliiirı da Orta Dcgunun siyasî a^ jverî ve iktisadi bütün aitse İçleri gözden geçirilecektin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASININ BUGÜN HİZMETİNİZDE $İLE 465 ŞUBE VI AJANSI VARDIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • Et Alınacak Bakırköy Bez Fabrikası Müessesesinden 1 Müessesemizin 1 senelik et ihtiyacı,ihaleye konulmuştur.2 İhale açık teklif alma usulü ile 17 Mayıs 954 Pazartesi günü saat 14 te müessesemizde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • Safaip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Tan iftarihl flUen idare eden Mea'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesinden Kayseri merkezimizde mevcut:120 ton muhtelif neviden pamuk telefi 15 ton haşıllı,haşılsız ve beyaz veya renkli muhtelif üstüpü 3 ton muhtelif parça be»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • Malatya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden Malatya Ceza ve Tevkif evinin 1954 yılı ekmek ihtiyacı 1/5/954 gününden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf uJMfr« lüyle eksiltmeye konulmuştur-1 Alınacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • M.Km V.1 no lu Sa.Al.Ko.Bask,dan Ankara:Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sebzeler kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.Aşağıda cins ve miktarları gösterilen sebzeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • Cinayet Var Piyes 8 Perde Yazan:Frederick KNOT1 Çeviren:Tevfik Sadu'lah Sahneye koyan:Muhsin Ertıığrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 91 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • M.M.V.1 No.İu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 200 ton kavun 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • M.M.V.1 No.Eu S a.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 55 ton beyaz peynir 24-90 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 200 ton taze ayşekadın fasulyası kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.İhalesi,hizasında gösterile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • R A D Y 0 İ!TANEUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği pl)13.30 Şarkılar Okuyanlar:Feriha Tuncelli ve Sami Özkanlı.14.00 Radyo Salon Orkastrası Konseri İdare eden:Semih Argeşo 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Başkanlığından A As ihtiyaç için aşağıda yazılı makarna ve şehriye kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.B İhale 31 Mayıs 954 Pazartesi günü saat 15 te komisyonumuzda yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • ta.NI.V.1 No.iu Sa.At.Ko.Bask,dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda tins ve miktarları yazılı 150 ton domatesin kapalı zarf usulü ile yapılan ihalesinde teklif edilen fiat âmiri itaca paha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • M.M.V.1 No.Sa.Al.Ko.Bşk.dan a kan Aşağıdaki caıs ve miktarları yazılı sebzeler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş Teklif edilen fiatlar amiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • Belediye Reisliğinden Erzincan)Erzincan şehri içme suyu ikinci kısım inşaatı ihalesine 29/4/954 tarihinde teklif edilen fiat uygum görülmediğinden yirmi gün müddetle ihalesi uzatılmıştır.1 Keşif bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • T.O D.D.İşletmesi Umum Müdürlüğünden 80O0 ton İthal çimentosu aatınalınacaktır 1 Teklif vermek suretiyle 8000 ton ithal çimentosu satın alınacaktır.2 Bu işe ait şartnameler 5 lira bedelle Ankarada Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • İnhisarlar U num Müdürlüğü İlânları Kırık kontrplake çay sandığı satışı 24 Mayıs 954 Pazartesi günü saat 14 te inhisarlar çay »telvesinde 17500 adet kırrk kontrplake çay sandığı açık arttırma suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Merkez Taşkışla binası içinde ahşap üzerine yağlı boya işi açık eksiltme ile ihaleye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 5932-50 liradır.2 Bu işe ait şartname ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • Pazarlıkla feşya satışı)İstanbul Defterdarlığından:Atubammen bedeli Teminatı lira Ki* lir» Krg.1036 45 77 78 Eminönü CHP.îl binasında bulunan dosyasındaki mevcut listede cins ve miktarı yazılı eşyalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • I Istanbul Belediyesi İlânları Bahar ve Çiçek Bayramı Tertip Komitesinden:Pansiyon kabul etmek isteyenlere Gülhane Parkında yapılacak olan Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle dışarıdan şehrimize gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • Elâzığ Yollar 8.Bölge Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:Malatya Akçadağ Devlet yolunun 10 ve 14 üncü kilometrelerindeki Demiryol Üstgeçit ve Sultansuyu köprülerinin betonarme olarak yapımları olup k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânlar* Yassıviran için 9000 ton odun kapalı zarfla 27/5/954 Perşembe saat 16 da Yassıviran As-Sa.Al.Ko-da satın alınacaktır.Bedeli 450000 lira,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.05.1954
  • Ânaltaya ili daimi komisyonu başkanlığından 1 lîimiz merkez ilçesine bağlı Mandırla köyünde 2978235 Ura.Alanya ilçesinin Oba köyünde 29901*46 lira've Serik ilçesinin Sanabalı köyünde 25687.17 lira muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8