Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.04.1954
  • 28 Nisan 1954 Çarşamba Adres:Nuruosmaniye Tarbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YI1:4-SAYI:1428 Posta Kutusu TELEFON FİATI 15 4 9 Z 2 9 6 14 K u r n f MÜSTAKİL SİYASI GAZETE Bugün ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Kötü bir şaka yangına sebebiyet verdi Bahariye mensucat fabrika sında şakalaşma yüzünden bir yangın başlangıcı olmuş turişçilerden birinin arkasına toplu iğne ile iliştirilmiş olan bir kâğıt,bir başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Yeni gümrük kanuna haziran da yürürlüğe girecek Yeni gümrük tarife kanunu 6 Haziranda yürürlüğe girecektir.Buna ait.hazırlıklar devam etmektedir.Bu arada Odalar Birliği ka nunu üzerinde tetkikler yawl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Mektep kütüphaneleri İslah edilecek Öğretmen ve öğrenciler için bir kaynak ve bir mafceriyel vazifesi görmek maksadı-İe teşkil oluaan her derecede ki okul kütüphanelerindca gereken şekilde istifade e^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Alanlar Yazan:Bedirlian ÇIN AK U Tefrika No.9 Çok güzelsin Dünyaşka.Seni seviyorum senin ıçsn "n Bir daha bakıştılar.Gözleri konuşuyor ve anlaşıyordu,j Yüzbaşı yutkundu-Bir şey söylemek istiyor,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • HALKIN SESİ Vapurlar daha temiz tutulmalıdır—Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Şehir hatları dahilinde çalışan vapurlar,son zaman larda ihmâl edilmeye başlandı.Bu ihmâl,vapurların neredeys2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • KISA HA istanbul Üniversitesi Ede' Fakültesi mezunları cemi ir serî konferans tertip et konferans dün Prof.Hilmi eken tarafından «Edebi-Fakült elerinin vazifeleri mda verilmiştir.Uâkahlar,Avrupa Tediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • HİSTt 3anliyö treninde biletsiz seyahat etmekte olan t özalar,Hasan örücü ve J nan Kılıç adında üç kist,I erine cezalı bilet kesmek ı kondüktör Nedim Cande dövmüşlerdir.Suçlular;ıda takibata girişilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Zarfcüık suretiyle bir tacirin 1700 lirasını çaldılar Sirkecide bir oteld^ kalmakta olan Bekir Çetinkaya admda Samsunlu bir tacirin 1700 lirası,Tahtakalede zarfçılık sureliyle çalınmışlar.Suçlular zab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Mirgos teşkilâtına ait hazırlıklar son safhada Şehrimizde kurulmasına karar verilen Migroa teşkilâ tına ait hazırlıklar ilerlemek tedir.Bu arada 15 kişilik bir isveç mütehassıslar heyeti önümüzdeki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Et tanzim satışları bugün başlıyor Et tanzim satışları yapmak üzere belediyenin Et ve Balık Kurumu ile müştereken yap tığı çalışmalar müsbet bir şe kilde randıman vermeye iıaş laınış bulunmaktadır.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Ham afyon satışları çok arttı Son günlerde dış piyasalara Vc'.pı'an ham afyon satışla rı çok artmıştır.Bu arada son 24 saat için de Amerika,isveç ve Norveç e 415 bin lira tutarında ham afyon ihraç edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Bir Kürtaj iddiasının duruşması başfiadı Suçlu mevkiindeki kadın 'kocaman bâr komplosuna maruz kaldım,diyor Bu arada söz alan kadın şöyle demiştir:Ben,çocuk düşürmedi ğim gibi bir hamilelik de geçirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Şile suya kavuşuyor 284 bin lira sarfiyle inşa j edilecek su tevzi deposunun j teme!i dün atıldı Şilede 248 bin lira sarfry le inşa edilecek olan su tevzx deposunun temeli dün töreıi le atılmış ve yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • TAKVİMDİN ©ft.YAPRAK Boğazın "inci,si ULUNAY ilerde Tarabyada ya Lonak» otelinin sahiıgin dolayısiyle beeessürü havi göndelAktup ve telgraflara,len samimi alakaya!vâ&ttası ile teşekkür ve bu teşekkürd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • 28 Nisan 1954 Çarşamba Ştf VASATI EZANI *9 5.2 10.00 S 12.12 5.10 4i 16.12 00 »m 19.02 20.43 12.00 lı 1.42 ak 3.09 8/07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • 24 saatte yede kâza Son 24 saat içinde muhtelif semtlerde yedi otomobil kazası o!du Son yirmi dört saat içinde şehrimizde yedi vasıta kazası olmuştur.Sadi Mutlu adında bir şoförün idaresindeki 8056 pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Lstanbula yeniden 1600 çnval kahve verildi Belediye iktisat Müdürlü günce yapılmakta olan kahve tevziatına devam edilmektedir.Yeniden Ekonomi ve Ticaret Vekâletince şehrimize 1600 çuvaihk bir tahsis y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Belediye tahvilleri yakında piyasaya çıkarılacak Belediye,Emlâk Kredi Bankası kefaletiyle çıkaracağı 50 milyon liralık tahvilâ ta ait mukavele Banka ida Te meclisi ile Belediye adı na Prof.Gökay taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Teknik Okula ilâve edilecek yeni şubeler istanbul Teknik Üniversitesine bagh olarak faaliyete geçen yeni Teknik Okula önümüzdeki ders yılında iki şube daha ilâve edilecektir.1 Maden ve Sınaî kimyayı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Konservatuar konserlerinin yirmi sekizincisi Türk Musikisine aid olarak Hicazkâr Kür di)klâsik fash ile ayın 25 inci pazar günü Taksim gazinosun da verildi.Hicazkâr kürdi)parlak makamlardandır.Klâsik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • TÖBEN Türkiye Emlâk Kredi Ban kasuun Atatürk Bulvarında Per tevniyal Lisesi karşısında yap tıracagı 74 daireden ibaret bloSk apartmanların temel'atma töre ni bugün saat 15.30 da yapUri lacaktır.TOPLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1954
  • Japonlar bizden pamuk ve pirinç alacak Mayıs ayı içinde Japon ta cirl erinden mürekkep bir heyet şehrimize gelecektir.Tacirler,memleketimizden pamuk ve pirinç almak üzere alâkalılarla temaslarda bu lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Siyasî İcmal Avrupalıları kandırmak için KomUnistleıiıı» merkezi Vh yanada bulunan,«Dünya sulh konseyi» isimli teşkilâtları Avrupa milletlerini «Avrupa ordusu» kurulmasına mani olmaya davet eden bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Amcrikada nüfus mütemadiyen artıyor New-York,27 Nafen)Bon istatistiklere göre.Birleşik An/rikada her yıl 4 milyon çocuk doğmaktadır.Bu rakam,1940 a nazaran yüzde elli f azladır-Bazı eksperlere göre,at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • trait petrolü işletilecek^ Bir Iran gazetesine göre hükümet bir İtalyan şirketiyle olan mukavelesini yenilemiş Tahran,27 A.A.«Farman» gazetesine göre,îr an hü kûmeti «Supor» italyan şirketiy le olan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Arap Devletleri Genelkurmayları dün toplanamadılar Kahire.27 T.HA.Burada toplanacağı ilân edilen «Arap devletleri genelkurmay başkanları toplantısı» bugün yapılamamış ve toplantının belli olmıyan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Gece teknik okulları Ankara,27 T.H.A.Halk Eğitimi faaliyetleri sahasında ciddî bir önem taşıyacak olan «Halk Eğitimi Meslek Kuraları ile Grce Teknik Okulları» na ait Yönetmenlikler Maarif Vekâ leti Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Hi rı di stan d a içki yasağı KaJküta,27 Anka)«Swa mi isimli bir Hindu'nun Andrha eyaletinde içki yasağını durdur malî için açlık grevi ilân etmesi,Hindistan içici yasağı du ruraunu gergin bir hale so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Yeni Irak hükümeti bugün belfi olacak Bağdat 27 THA.Irak Kralı İkinci Faysal tarafından Irak hükümetini kurmaya memur edilen Nuri Sait istişarelerine devam etmektedir» Nuri Said n yarın hükümeti kurac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Bir infilâk neticesinde beg kişi öldü Toulouse,27 AA)Tam ve Gaıonne'da Caylus kampın da yapılan atış talimleri esnasında bir havan topu mermisi infilâk etmif,dört assubay öğrenci ile bir öğretmenin Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Amerikanın incir ithalâtı I I.Amerikalı incir yetiştiricileri ithalâtın tahdit edilmoüini istiyorlar New York,27 AP)Tl cari mehaf il ile yakından alâk&sı olan bir kaynağın bildirdiğine göre C£foraia i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • İranda dün 140 kiş!tevkif edildi Tahran,27 T.H-A.Iran petrollerinin beynelmilel petrol şirketleri tarafından satılması hususunda,İran hükümeti ile bu ş.rketler mümessilleri arasında yapılan görüşme» l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Mümessiliğiniz de ne iâtff?Kanunu temsil ediyorum Madame-Lord Hunstonton:Neyi temsil ediyormuş?diye sordu.Madame Waddington;Kanunu» dedi» Kanunu temsil ettiğini söylüyor.Bırakın da ğu küstahın haddini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA Birleşik Amerikanın Bir leşmig MiUetlerdeki baş delege si Büyük BLçi Hanry Cabot Lodge,koınünlat Çinin Birleşmiş Milletler teşkilâtına alınmasına Amerikanın karşı koyacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • İKTİBAS Kadın olan ingiliz pilot yüzüne ameliyat yaptın Geçirdiği estetik erkeği tanımaya Amaliyattan sonra üu kadın o i muş artık imkân kalmamıştır II Bir kadının hele bu kadar müstesna bir kabiliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • ispanyada uçan daireler görüldü Bayonne,27 AA)Pirene hududu civarında Sarre bölgesinde dün gezint.ye çıkmış olan bazı kimseler» puro sigarası şeklinde bazı büyük cisim-ten» 2000 metre kadar yükseklikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Istanbul sebzecilerine zirai kredi Ankara,27 THA.Alâkalı makamlar tarafından verilen malûmata göre,îatantoulda mevcut hayat pahalılığını Önleyici bir tedbir olmak üzere İstanbul ve civarında bulunan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Atea orta okuhmun temeli atıldı Atça.27 AJU 26 Nfoar Pazartesi günü saat 15 tedevletçe yapılan yardımla orta okul yaptırma derneğinin yap tıracagı okul binasının teme!atma töreni kalabalık bir hal'i t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Sariye Savunma Bal Mısıra gidecek Kahire,27 TMAJ fi makamlardan:verilen mata göre» Mısır Ba Abdiik-âsır tarafından,ziyarete davet edilen Savunma Vekili Maruf lib:yakında Kahireye ket edecektir.Bilindi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Bİr Alman «yer yüzü cenneti» ni anyoı Karaşi.27 THA.bolmuş cennetti arama] duğunu söyliyen N Trunz adil bir Alman 1 manlar Adem.ile Ha' yaşadıkla!mı söylediği Pak starı yarım adaştı mistir-Çok dindar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • FIKRA Asıl zenginlik Ştfcâyet ettnpk,sızlanmak,pek kolaydır.Vo bis öylesine kolayl k düşkünüyüz kj,şikayet,şikâyet,şika ct derken hoyatm tadını batta tiüpedüa bayat* kopardığımıza düşılnmek bite istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Önümüzdeki Pazartesi LİRA TUTARIMDA İKRAMİYE DAĞITIYORİ TÜRKİYE İŞ BANKASI 135 Şube,Ajans ve Bürosu ile hizmetinizdedir Kasanınızda daimi olarak en az 150 tira bulundurunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1954
  • Mısır israil arasında yeni hadiseler oldu İki memleket hudutlarında makineli tüfek ve havanlarla çarpışmaiar cereyan etti Kudüs,27 AP)îsrail ordu sözcüsünün bildirdiğine göre.Gazze bölgesinde bir isra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.04.1954
  • m m mı m wdJ^Sk3 KAPLAN POSTU MAYOLU KIZ Hollywood'un tatlı kızı diye anılan tsveçH güzel Anita Ekberg'in hususiyetlerinden biri de mütemadiyen kaplan postu desenli mayo giymesidir-Arkadaşları,Anita i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1954
  • HÎI5GÜN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A Külhanbeylik nasıl ve nezaman başlamıştır i Yeniçerilerin devlet içinde saltanat kurdukları zamanlarda haysiyet sahipleri hamama gidemezlerdi Külhanbeyi)dar,dururuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1954
  • ZABETH,ADEN'DE ere Kraliçesi Elizabeth cası hâlen Aden'de buıktadırlar.Büyük kalatarafından karşılanan enin ziyareti muhasebesıkı emniyet tedbirleri a-tır.Resimde Kraliçe ndan ayrılırken görülü-Hindic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.04.1954
  • Tenis NÎCE ENTERNASYONAL TENİS TURNUASI FİNALİ Nice,27 T.H.A.Nice Te nis Turnuası finalinde Amerika j Vincent Fransanın 1 nolu o yuncusu P.Remy'i 6/3,6/3 6/1 yenerek şampiyon^ olmuş tur.Tek kadınlar f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1954
  • Atletizm CENUBİ AMERİKA ATLETİZM ŞAMPİYONA SINDA GÜZEL DERECELER Sao-Paulo,27 T.H.A.Cenubi Amerika Atletizm şam piyonasınn bitmesin» bfır gün kala yapılan yarışmalarda fev kalâde dereceler elde edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1954
  • 4 n Geçen Pazar Pariste yapılan Fransa İtalya millî maçı çok çekişmeli ve heyecanlı bir şekilde cereyan etmiştiritalya Fransa milH maçlarının 41 senelik bir mazisi vardır-Bu 41 sene içersinde Fransa-İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1954
  • LÜKSEMBURG ORDU TAKIMI,MtSIR'I YENDİ Lüksemburgr,27 T.H.A.Mısır ve Lüksemburg-Ordu ta kımlan arasında hususi mahiyette yapılan futbol karşılaşma smdâ Lüksemburglular 2-1 galip gelmişlerdir,lîk devre 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1954
  • İngiltere lig'in in kafi neticesi Londra 27 A.A.IngH tere futbol şampiyonası için dün son karşılaşmayı yapan Sheffield United takımı As ton Villayı 2-1 yenmiştir.Her takımın 42 karşılaşma yaptığı bu ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1954
  • 1954 seçimleri münasebe-Emniyete gelince,ikinci kiplerine karşı ezilmeden ttı tiyle,futbol tertip komitesi lig devresine birinciye naza-bir gol farkiyle malûp ola« yalnız bu haftaya mahsus ol-ran daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1954
  • Londrada yapılan bir bisiklet yarışında müsabıklar Hyde Parktan geçerlerken Uzun mesafe koşucuları ve yıpratıcı antremanları İyi bir atlet olmak için her yıl müsabakalar hariç en az 2 300 mil koşmak î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1954
  • Japon güreş federasyonu reisi dünya şampiyonasının Türk,Rus ve İsveç güreşçileri arasında paylaşılacağı kanaatinde Tokyo 27 A.A.Uni-J ted Press Spor muhabiri Les lie Nakaşima bildiriyor)22—25 mayıs ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • M M 1 l/iftA/a Evlenme memuru,şahitler ve evlenecek gençler yerlerini aldılar.Evlen me memura,sözlerine b.şlayabilmek için» bir müddet,salonu dolduran davetli kütlesinin susmasını bekkdi.Davetliler ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • Kayıp uçağın enkazı bulundu» bütün yolcular ölü Larioja,27 A.AO Yirmi bir yolcu ve dört kişilik mürettebatı ilo geçea Cuma gününden beri kayıp bulunan Arjantin uçağının enkazı La Rioya yakınlarında V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • İngilterede meyvalı.sebzeli kolyeler moda oldu Londra.27 Nafen)Ir.gilterode paskalya yortusunda çiçekli ve «meyvalı» kolyeler vo küpeler çok satılmıştır Modanın şimdi bu sahada tutunduğu görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • Errol Fiyim Mr vennot fj.bn-kasından tazminat aldı Roma» 27 Nafen)Artist Errol Flya.bir vermut fabrikasını dâva etmiş» 1800 sterling tazminat istemiş,fakat yalnız 150 sterling alabilm jjtir-Bu fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • Bütün ağrılara karşı GRiPiN başarı ile kullanılır 4 saat ara İle günde 3 adet alınabilir.GSîPiN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • Alio-evet daktHo—evet.odanızın numarasını söyler misiniz?501 mi dediniz Hemen şimdi geliyorum.Not defterimi de getiriyorum.Yazıyı burada kendi makinemde yazarım.Köse bahasını görmemişti.On iki yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t 2 3 ı 1 j i i i j I 1 3 s II 1 u O 5H 1 6 y I İ 7 i 9 j 8 i 1 I 4 9 I 'd 10 ç n İ "1 *j 3 "I 12 J s ¦t i Soldan sağa 1 Mevlevîlerin raksı;Çark mitolojisinin Bakûsü;Işık.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • YARATAN SABUN Cilt bakımı için hususi bir formolle imâl edilen Puro Tuvalet sabunu cildinizin gizli kalan güzelliğini mey dana çıkarır.hayranlık yaratan bir cazibe verir.SOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • Memleketimizde Nato hesabv na propaganda filmi çevrilecek Tanınmış italyan rejisörle rindim Sinyor GaJlo,önümüz deki ay icaade Nato hesabına•bir propaganda filmi çevirmek üzere memleketimize ge lecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • işçiler vapur ve otobüslerrfo tenzUât istiyor Istarftml îDemir ve Madenî Eşya işçileri Sendikası amraa hizmetinde çalışmakta olan vapur,tramvay ve otobüsler •de,işçilere tenzilâtlı tarife ihdas «dikme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • Kızılay iki bin kişiye giyecek dağıttı Kızılay Sarıyer şıibesi tara fından Ocak aylndan 23 nisa na kadar 2 bin yoksul vatan daşa ceket,pantolon,palto göğüslük ve iç çamaşırı ol mak üzere 3 bin parça e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • Telefon konuşmalarında büyük bir artış kaydedildi Telefon muhaverelerinde iki yıl içinde büyük bir artış olmuştur.Şehir içi konuşma yüzde 80,şehirler arası konuşma yüzde 60 ve milletlerarası konuşmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • Bir adamın çantasında 6 parça dinamit bulundu Kınahada taşocağmda ça lışan Tayyar Kurt adında bx ri,elinde bir çanta olduğu halde taşocağı civarında do laşırken şüphe üzerine çevrilmiştir.Tayyarın çan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • Yugoslavyadan bir ticaret heyeti geldi Yugoslavya Ticaret Odası mümessillerinden bir heyet şehrimize gelmiş ve dün Şehrimiz Ticaret Odasında tacirlerle görüşmelere başla mı.şlardır.Bu görüşmelerde bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • Talebe Federasyonu bir yurtdışı gezisi hazırladı Beynelmilel müzik ve drain,festivali 22 ağustos ile 66 eylül arasında Ingilterenin Edinburg şehrinde yapı lacaktır.Türkiye Millî Talebe Federasyonu Tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • 1 Fantezi j Ditayanm en mühim İnsanı kimdir?Amerika ve dünyanın bir numaralı komedyeni Dany Kaye "Dünyada en mühim!insan,başlıklı makalesinde {unları yazmaktadır:Senelerden beri "Dünyada en mühim insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • DihIzlebIm lırihî Roman yazan:Kemal 5AMANCIGII* Resul:Kimin aklına gelirdi ki,oğlumu da onu evlendireceğim,dedi 120 Resul yine geçti dedi.val laihi gördüm.Ben de gördüm1.Karamanlı Resul,arkasından gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1954
  • Avustralya elindeki buğdayı satamıyor Sydney,27 Nafen)Avustralyalı çiftçilerin elinde 100 milyon bugel buğday bulunmaktadır ve bunlar bu buğdayı satmak imkânlarını bir türlü bulamamaktadırlar.Bu sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • Amerika H harekâta Baçturafı birincide)ikna etmiştir.Yine bu şahsiyetlere göre,Baş İtan Eisenhover'in Hindfiçinldeki Fransız ve Vietnam kuvvetleri ne yardım edip etmemek karan Radford'un Londra müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • D.P.nin Bastarafı birincide)takım karma listeler tertip etj»«k ve adaylarımızdan her İl geden başka başkalarını fou listelere.ithal etmek suretiyle seç men vatandaşlarımızı-şaşırtmak istemektedirler.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • BAŞ.DİŞ.NEZLE.ROMATİZMA,ADALE.VE SİNİR AGRILARINIA KARŞI V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • Şüpheli bir ölüm oturan,ve Sultarihamamda bir manifaturacının oğlu olan Ferit Giritligil adımda 25 yaşında bir genç,dün sabah' saat 6,30 sıralarında,7331 plâkalı hususî otomobilinin içinde,amma sıkılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • Cenevre Konferansında Kore meselesi Baştarafı birincide)hatları itibariyle,Rusyamn ge çen şubatta Berlin Konferans.n da Almanya için teklif ettiği plana benzemektedir.Almanya ya dair Rus plânı batılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • Üçlü Balkan'.{ittüakı lito'nun Türkiyeyi ziyareti hakkında verdiği izahatı müteakip Yugoslav Parlâmentosu ittifak projesini tasvip etti Beterad,27 AP)Yugoslav Parlâmentosunun en yüksek teşekkülü,devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • Shell kumpanyası Türkiyede petrol araştıracak Şirket don hükümetimize müracaat ederek imtiyaz verilmesini istedi Ankara 21 Milliyet)Petrol Kanununun kabulü münasebetiyle dünyanın en tanınmış petrol şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • Bayar karma listelere kapılmayınız dedi Başta rafı 1 incide)gerek kredi mevzuunda ve gerekse ziraî âletler mevzuunda rahat bir duruma girdiklerini belirtmişler,mahsullerinin bereketlendiğini söylemişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • D.P bugün Taksimde büyük bir miting yapıyor Kaştarafj birincide)konuşmaları partililer ve partisizler arasında büyük merak,la beklenmektedir-Mitingde hazır bulunmak ve hitabeleri dinlemek maksadıyla d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • Yugoslavyadâ emlâki olanlar Baştarafı birincide)âettar Iksel tarafından Yugoslavya ile aramızdaki emlâk meselesinin mahiyeti açıklanmıştır.Settar Iksel ezcümle şun ları söylemiştir:u Yugoslavya ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • înöniinün garip bir konuşması Uoştarafı birincide)m yapmıştır,tnönü bugünkü konuşmasında yine Yabancı Sermaye ve Petrol Kanunu mevzularını ele almış ve bu arada Reisicumhur Celâl Bayarın Mersindeki nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • İzmirde iki parti arasında bir çatışma önlendi Caddelerde taşkınlık yapan bazı CHP-liler hakkında takibata geçildi izmir 27 Milliyet)Bu gün Çeşme ilçesinde parti pro pagandalan yüzünden gerek Demokrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • 2 bin kişi süt içti Şikago,27 ANKA)«Halis süt imalâtçıları» nın 29 uncu senei devriyesi münasebetiyle verilen davette,iki bin kişi bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • Leyla Gencer'in Beîgrat'daki ilk konseri Baş rolü sanatkârımız tarafından büyük bir muvaffakiyette oynanan «Madam Butterfly» operasının temsilinde Tito ve eşi de bulundu Belgrat 27 A.A.Burada bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • Kanserin sebebi Bitarafı biriııoide)Enstitüsünün yıllık kongre* sinde verdiği demeçte,öldürücü cinsten kansere sebebiyet veren şeyleri şu şekilde sıralamıştır.1 Sigara tiryakiliği 2 Nebat;cinsten marg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • Bir Türk kalyada tevkif edildi Mustafa Gatırtof.Avusturyadan İtalyaya 65 bin çakmak taşı sokarken yakalandı Bolzano italya)27 AP)Istanbulda yüzme hocalığı yaptığını söyleyen ve 50 yaşlarında bir şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • Seçim günü için alınan kararlar Baştarafı 1 incide)bitlerinin rozet.bazubent lev ha ve bayrak gibi şeyler taşı mamaları kararladınImıştır.Ayrıca,Beyoglunda bir sinemada gösterilmekte olan bir füm prop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • Seçim propagandaları bu gece sona eriyor Baştaraft 1 incide)radyosunda iki gündenberi âtvam eden konuşmalarının sonun cusunu yarın akşam yapacaktır,«Şehrimtzdeki siyasi çevreler bu defaki seçim mücade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • C.H.P.mitinginde çalman plâk hadisesi Savcılık plâk muhteviyatını tele akarak tetkik edecek istanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökaya ait bir plâğın CHP.nin pazar günü Tak simde yaptığı bir mitingde çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1954
  • Irak,Türkiye Pakistan Paktına katılmak istiyor Yeni hükümeti kurmaya memur edilen Nuri Sait Paşanın Tttrkiyeyi ziyaret edeceği bitiriliyor Kahire 27 T.H.A.Bu munu açıklayacağına muhak radaki siyasî çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • R A D Y O ıtTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Hafif keman melodileri Pl)13.30 Şarkılar:Okuyanlar Güzin Siper Feriha Tunceli 14.00 Radyo salon orkestrası konsari İdare eden:Semih Arge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TtFATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Bice Türkçesi Asude Zeybekoğlu Her.çarşamba akşamı taiebe gecesidir.Pazartesi akımları temsil yoktur.Komedi Kısmı Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Ttirkçesi:M-Buriac Sahneye koyan;A V N t DİLLİGİL Sah.Çarşamba suare 20.30 da-Çarşamba matin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • AM M EH MAKSİM Bu akşaıa Saat 21 de CtBALt KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telpfon:43184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • milliyet a Done şartlın Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayük 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi mamleketlere iki inişlidir.fifin şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o Hân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • hambiyo ve fstıam Kapaois Acılıs Kapanış Sterling 734.784—Dolar 280.30 280.30 Wt.Frangı 0.8ı 0.80 UtviQTe Fr# 64.03 64.03 Belçika Fr!5.61 5.60 Uvfeç Kr 54.12.50 64.12.50 Florin 78.68.40 73.68.40 Üret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Aü Naci KARACAN Tan işlerini Alien idare edm Ifec'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı ym:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından Üçüncü iç hastalıkları kliniğimizde hemşirelikle ikinci kadın doğum kliniğinde daktilo hemşire ve ebelik açıktır.İsteklilerin 7 Mayıs 954 akşamına kadar sözü seçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • JNŞAAT İLANI T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Aşağıda isimleri yazılı şube ve ajans lojmanh hizmet binaları ve tadilât yapılarıdır-YERİ İlk keşif tuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • Burdur Vilâyeti Daimi Komisyonu Başkanlığından 1 Burdur Vilâyeti dahilindeki köy içme su işlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak 75000 lira bedel keşifli anbuatmanlı beton borular ve ferşiyatı işi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • Parke Yol Yapımı Mersin Yollar 5.Bölge Müdürlüğünden s 1 Eksiltmeye konulan iş:Seyhan ilinde Adana Akkapı ve Adana Mıdık köy yollarının parke oiarak yapımı olup,keşif bedeli 421.08150)Dörtyüz yirmibir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 5 Mayıs 954 Çarşamba saat 11 de Balıkesir Lv.A Sa.Al.Ko-da Edremit ve Balıkesir için kapalı zarfla 20 ton süt ile 55 ton yoğurt satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • Van Belediyesinden Yapı işleri ilânı 1 Eksiltmeye konulan-iş mevcut elektrik santral binasına ilâve edilecek olan motor damı ile.fıskiyeli soğutma havuzu Ânşaatı olup keşif bedeli 35970.89 liradır.2 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • M.S.V.İst.Sa.Al.Ko.Başkanlığınca*?Açık eksiltme ile aşağıda cinsi,miktarlı tutarı,geçici teminatı» ihale gün ve saati yazılı maddeler Harbiye 1-No-Sat-Al.Kom.dan satın alınacaktır.Şartnameler komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • Erzurum Maarif Müdürlüğünden!Eksiltme Muvakkat Yapılacak İş Eksiltme günü Şekli Keşif bedeli teminatı Erzurum kalesi.Karanlık Küm-5/Mayıs/1954 Açık eks İtme 16255.38 1219.15 bet ve Çifte Minareler Med
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • M.M.V.1.No.S?Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birliklerin ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usuliyle »atin alınacaktırtiıaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • Kayseri Devlet Haste hanesi Baş Tabibliğinden KAPALI ZARFLA EKSİLTME İLAN Jfuhammep Muvakkat Azı Çoğu Fiatı bedeli teminatı Ginsİ Kl.gram Kl.gram Lira Krş-Lira Krş.Lira Krş.Koyun eti 16000.000 20 ton)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • M.M.V.1 No.Iu Sa.Al.Ko.Baş.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46« maddesinin F-fıkrası gereğince 1000 dönüm çayır yüzü kiralanacaktır-Evsaf ve şartlar her gün komisyonda ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • Zayi Samatya nüfus memurluğundan ahnış olduğum içinde terhis tezkerem de bulunan nüfus cüzdanımı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.337 doğumlu Domit oğlu Aııdon Çuçis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • Gayri menkul satışı Kadıköy 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden:953/276 Mirasçı ve hissedarlar arasında taksimi kabil olmıyan Kadıköy îçerenköy mahallesinin Huzurhoca sokağında yeni 12.taj 18 kapı No-lı 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • İller Bankasından:Hidro-EleMrik Tesisat ve İnşaatı yaptırılacaktır 1)Yozgat Karanlıkdere nidro elektrik tesisatı maızeme.montaj ve inşaat işleri tesisat işler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden 10/5/954 tarihinde teklif alma yolu ile eksiltmeye konulmuş olan Eskişehir gar binası ikmal inşaatı iğine ait zeyil ilân-Hân edilen ihale m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • SAHN Cinayet Var Piyes 3 Perde Yazan:Frederick KNOTİ Çeviren:Tevfik Sadu'lah Sahneye koyan:Muhsin Ertııf rul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Curna talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telsfon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1954
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ C ft M A 1,Dahiliye Mtttehaseı» Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden ¦onra 14.80-17.00 de harta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8