Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • En büyük hakikat:SEÇİM GÜVENLİĞİ Hiç şüphe yok ki,Türkiye,bugün,hür dünya milletleri arasında bahtiyar bir mevki işgal etmektedir.Bu bahtiyarlık,yalnız onun millî cevherini teşkil eden halis özünden,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • ÖLÜM TABAKASI Batı Almanyadaki Anti komünist teşkilâtın lideri Oklovich'i öldürmek üzere gönderilen Rus ajanı Yüzbaşı KhokloVun hürriyeti seçtiğini ve mühim ifşaatta bulunduğunu bildirmiştik' Resimde»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • Cenevre Konferansı bugün toplanıyor Batılı çevreler konferansta anlaşamazsak kıyamet kopmaz ya diyorlar Cenevre,25 û.A.AJ.Cenevre konferansı,bugün top lantılarına bağlıyacaktır.Birleşik Amerika Harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • Galatasaray Vefayı 3-1 n ağiûp etti Profesyonel kümede haftan m en mühim karşılaşması dün Galatasaray ile Tef» arasında oynanmıştır.Maç.Yeşil beyazlıların hücum üstünlüğü ile devam etmişse de fırsatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • Atletizmde Mısırı mağlûp ettik Dün sona eren karşılaşmalarda takımımı» 96-88 galip geldi Kahire,25 AP)Türkiy« ile Mısır arasında iki gündür yapılan ve bugün sona eren atletizm karşılaşmasında Tür» üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • İngilterede olağanüstü bir toplantı Eden'in aniden Londra'ya dönmesi üzerine yapılan kabine toplantısına kurmay başkan lan da iştirak etti Londra» 25 Radyo)Cenevre konferansının arifesinde dün gece Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • DP VA CH.P nin Ankaradaki toplantıları D.P-nin Ehnadağda yaptığı mitinge 30 bin kişi iştirak etti Ankara 25 Milliyet)Bugün,partilerin propaganda faaliyetleri bakımından Ankara hararetli bir gün yaşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • to v.«S i flfc Till V SİHüt.n i A *v j SljH D-P.ulu dün Fatihte yaptığı toplantıyı takip edenler D.P.nin şehrim izdeki ilk Büyük mitingi dün yapıldı 80 bin vatandaşın takip ettiği toplantıda Köprülü C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • Bugün şehrimizde havanın kısmen buluttu ve kısa bir zaman yağışlı geçeceği sühunet derecesinin artacağı tahmin edümlstir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • Adnan Menderes Izmirde Yüz bin kişiye hitap etti "Vatanı satıyorsunuz demek o memleketi ihtilâle sevketmekfir,Başvekil Adnan Menderes,Hiç bir Türk hükümeti vatanını satmaz.Bu şekildeki hareketleri huz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • Başvekilin Manisa nutku Manisa 25 Milliyet)Bu salbaJh îzmirden Manisaya hare ket eden Başvekil Adnan Men deres bütün yol boyunca biriken halkın coşkun tezahüratı arasın dan gederek şehrimize gelmiş ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • Bayar Adana ve Mersinde konuştu Yabancı sermaye mevzuunda yapılan tenkldlere cevaben Bayar bizim aslımız Kuvay-ı Milllyeden gelmiştir dedi Mersin limanının temeli dün atıldı Adana 25 Hususi muhabi iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • ERENKÖY LİSESİNDEKİ TÖREN Bir müddet önce yanmış olan Erenköy Kız Li-'sesinin yerine inşa edilen yeni bina dün törenle açılmıştır.Bu merasimden sonra» öğren,çilerin iştirakile mezonlar günü de kutlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • İnönünün Samsundaki konuşması C.n-P;Genel başkanı.Petrol Kanunu,iç ve dış emniyet 'bahsindeki konuşmalarını tekrarladı Samsun,25 Milliyet)C.H.P Genel Başkanı tnönü bugun Cumhuriyet meydanında Devamı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • Taksimdeki C.H.Pmitinginde hadise çıktı CH.P.İller Fatihteki toplantıdan dönen D.Plilere tecavüz etti.Hadise adliyeye İntikal etti Dün şehrimizde partHerl Üzücü hâdise C.H.P,nin arasa seçim faaliyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1954
  • ÇAYIJ DEFİLE Izmir Cumhuriyet Kız Enstitüsü talebeleri tarafından sene sonu:münasebetiyle bir çay verilmiştir-Bu çayda bir de defile tertip edilmiştir.Orjinal elbiselerin teşhir edildiği defilede 17 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • 19ö0 senesi Hi m ay is Ink!tabında» evvel «Devlet Dei:yoTiarnun perişan hail htfkkurna fon idareninyüksek Lahf%etl0rinileh foirl iltf to*.Huturken,daha doğrusu derrileşirkcn bu zat zarardan kurtulamay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • P O t I ST 4g İt Kinahada'da bir taş ocağın da çalışan Idris Polat adında bir amele 33 adet dinamitle dört metre fitil çalıp kaçarken suç üstü yakalanmıştır.¦İt Bakırköyde terzilik yapan Milas Bag;sya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • KISA HABERLER ÜT toon günlerde muhtelif mera leketlerden Tjag.rsaldara karşı istek artmaktadır.Geçen hafta mn son gününde yalnız AmerL kaya 14362 lira d sterinde 1080 kilo bağırsak sevkedilmiştir.Yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • P.TX idaresi Hy danışma bürcsıı açtı P.T.T,idaresi halkın Posta,Telgraf ve Telefona ait so TUİaEBu cevaplandırmak üze re biri Büyükpostahanede,«diğeri de Beyoğlu P.TİT,mer kezinde ski danışma «gişesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • lite,9*-un 26 Niştin 1954 j Pazartesi Itıı.13 Siman 1370 VAKİT V AS AH EZ ANÎ Güneş 5.06 10.06 öğle 12.12 5.13 ikindi 16.01 9,02 Aücgam 19.00 12J)0 Yatsı 20.40 1.42 tmsak 3.12 8.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • Meyve ve sabze mevsiminin hululü münaseibetile şunu hatır latmayı faydalı bulduk ki in sanoğlunun bünyesi ancak ye misle beslenmeye müsait bir yfc radılışdadır.Eski eserler,tab lolar,âıeykelier hep bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • TOPLA'NUH jt ItstaıflMil-töntversitesi TDale be 3BhÜigi GengHk TDijaterosu ta raf.ndan tertiplenen münakaşa •h tr/plan t Hardan Hhjttmiüsü yaun &B&t 377 v3b ffiJmmöriü digpreoj ci lokalinde yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • Yazan-î Bedirhan ÇINAR Tefrika Nc:7 Macar tazı Yüzbaşıyı ilk defa Mr pastahaııede görmüştü îddia sahibi bir komiserdi-Hem de cinayet işleri ile uğraşan ve bu sahada ihtisas saihibi olduğu bilinen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • ¦Orta öğretim müesseselerinin imtihan ^günleri Maarif Vekâleti,Orta dere •celi umumi,meslekî ve tek aıik okulların 1954 yılı yaz ve gürz dönemlerine ait imtihan tarihlerini tesbit ederek ilgililere bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • SfeiUyil htfljubat Şampanyası hazırlıkları Toprak Mahsulleri Ofisi,"önümüzdeki âıaziran aymda açılacak olan yenj yıl mutat ysıa Şampanyasına ait hazırîiklara başlanmış ve artan ziraî istihsal karşısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • Kapalı travmay ve otobüs idurakian çogaHılryor istanbul 'Etoktrik Tünel Idaroai torafındaa ^hj ıin muhtelif semtlerin* yeniden kapalı tramvay ve ov o l/us durağı jsytırılmaktad.r.Bu cümleden olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • Tetkik gezisine çıkan yüksek Tahsil gençleri Edebiyat Fakültesinden 30 kişilik bir talebe 'kafilesi "san «it taribi bakımından tetkiklerde bulunmak üzere Edirne ye gitmişti.Kaüle bugün ^eh rimize dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • Şüpheli bir ölüm hâdisesine el konuldu Müddeiumumilik şüplıeli bir ölüm iı&disesine el 3coy «nuştur.©ün saibah saat 8 de Edirne treniyle şehrimize ge âen Murat Alj adında biri,Sirkeci garmda bir fenal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • bugün diploma aJacak Heybeliada Deaîz Harp O-Uculu ve Kolejinde,Deaniz Ye Bek Subaylarmui mezun temaları münasebetiyle feâr and içme ve Subay çıkış ttöreni yapılacaktır.Törene istiklâl marsı ile başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • Taşlılarla otobüsleri TCaşküaaOauia.oturan oka» yucumuz Nizamcttin Gürpınar yaosiyor:«Eminönü Taşlılarla arasmda çalışan Belediye oto iblisleri bugünkü İhtiyacı «karşılamaktan uzaktır.Qü nün hemen her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • Çuval ve kaimviçe satışları iharatetiendi 33ir müddetten heri duruğun igiaen çuval ^piyasası son günlerde canlanmış ve satışlar artanştırıBiğer taraftan,yeıtî W& 'hububat irriii4 ayaasiyle ilgili olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • Dün şehirde 8 otomobil kazası oldu Soyiettihikndaç uilmda bix şoförün idaresindeki tak :Sirkecide Fikret Okan adında bir çocuğa çarpmış ve ağu surette yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Yaralı Esnaf Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • Yavrukurt gösicrileatf devam ediyor Millî Hakimiyet ve Çocuk Bayramı münasebetiyle "Yav rukurtlar,israfından tertip edilen gösterilere devam edil «nöktedir.Bu gün Eyüpte ve yarın da Bakırköyde birer Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • 18 kumarbazj yaka Sandı Sabaha karşı suçüstü yaka* lanan kumarbazlar dün müddeiumumiliğe teslim edildi Evvelki gece sabaha karşı Emniyet memurları Tieyoğlunda %ir kumarhaneyi basa,rak 18 kumarbazı suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • m ii santralları acildi to!efor,u Fatih,Bakırköy ve Yeşil-köy otomatik telefon santral lan dün saat 3.5 5e Pati'h san tralı binasında yapılan bir tö renle açiiauştır.«Bu münasebetle bir konuşma yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • pide imaline izin verildi Belediye murakıpları tara fmdan şehrimizin muhtelif fi ışınlarındaki kontroller sıklaştanlmıştır."Yapılan murakabe neticesirıde hazı fırmiar şart lara mugayir şekilde işçi ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • Kız kardeşini tornavida ile yaraladı Evvelki gün Sanyerde H9 cıosman Bayırında kardeş arasmda bir kav/ga olmuş ve Şükrü Gexiq adında biri kaz %ardeşi Gülşeai tornavida ile Iboynundan yaraüaamştır.Yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1954
  • Bir aile zehirlendi Mangal kömüründen zehirlenen Kandilli rasathanesinin bahçıvanı da hamamda öldü Balaıbta oturan altı içişinin sehirlenmesiie neticeleneni "tbir hâdise olmuştur.j Bu semtte Köroğlu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Havanada gıda maddeleri işçilerinin grevi Havana» 25 A-A)Havana gıda maddeleri işçileri,Ingüterenin Bahoma adalarında yapacağı bakteriyoloji harbi tecrübelerini protesto maksadile yarın sabahtan itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Elimim altında siz varsı Diz ve sizi kullanmak zurundayım.Hulâsa size bu kadar uzun bir diskur geçen benkanun mümessiliyim ve sizi burada görülecek işler için kendime vekil tayin ediyor11111.Adam İm s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • FIKRA I »HI Bir noksan TAMKBUflBA Bir üniversite tatebeal,elin de kara kaplı bir kitap,eski yazı bilen bir adanı arıyor.Okutacak ve sayfa başına üo be» kuruş verecek.Kendisi eski y» »y!bilmiyor.Girişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Hayvan hastalıklarıyla mücadele Ankara» 25 T.H.A)Hay van hastalıklarının tamamen önüne geçmek üzere alakalılar bazı kararlar almışlardır.OBu cümleden ola-ak fazila görülen şap ve çiçek hastalıklarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Irakta kabine buhranı Kabinenin teşkil edilememiş olması yüzünden par* lâmento çalışamadığından 4 mayısa kadar tatile karar verdi Bağdat,25 Anka)Bir kay gündenberi devam etmekte olan kabine buhranı,he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Denize petrol bulaştırmaya karm tedbir almıyor Londra,24 Naf en)Bu haf ta Londra'da 30 memleketin iş tirakile toplanacak olan bir kon feransta,denize petrol bulaştır mak tehlikesini önlemek üzere alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • NATO sivil savunma komitesi ParUte toplanacak Ankara 25 T-H-AO Ka to'ya dahil devletler» sivil sa vunma vo mültecatere yardım komitesi 4 mayısta Paris'te toplanacaktır.K-uzLy Atlantik Paktına gi ren b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • italya'da Af Kanunu yanlış tefsir edilmiş Roma,25 A.A-Geçen Aralık ayında kabul edilmiş olan Af Kanununun yanlış t-efairi üzerine serbest bırakılmış olan bazı siyasî suçluların tek raff hapishaneye dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Votka ve çay İstihsali arttırılacak Ankara.25 THA)Bazı İnhisar maddelerinin memleketimiz İhtiyacını kargılıyamadiğini göz önüne alan inhi şarlar Umum Müdürlüğü,iatih şalin arttırılması için gerekli te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • İKBAHİYELİ GRUP MEVDUATI HESAPLARI Her 100 kişide:Bir kişiye yatırdığı paranın 2 MİSLİ 9 Bir kieiye yatırdığı para kadar PARA İKRAMİYESİ 20 kişiye muhtelif kıymetli hediyeler kazandırır 1 il—I Aynı um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Man Maularla mücadele şiddetlendirildi Nairobi 25 Nafen)Mau Maulara karşı mücadele şiddetlendirilmiştir.Son hafta içinde "isticvap edilmek üzere,4 bin şüpheli şahıs nezaret altına alınmıştır.Bunlar Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • İngiltere hükümeti tarihi şatoları satılığa çıkardı Lfccıdra,25 Nafen)İngil tere hükümeti ssıhibsüs kalan bir çok eski tarihi şatoları satmaya karar vermiştir.Eski sahiblcri •bu şatoların yüksek vergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • I MIH.I.I Çek Komünist Partisinde yeni temizlik Parti ileri gelenlerinden bir kısmı evvelce idam edilen Clementia'in suç ortağı olarak ağır hapse edildi Viyana.25 A-A.Çekoslovak Radyosunun dün akşam b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Hidrojen bombasında Amerikalılar ilerde Washington,25 A.A.Cumhuriyetçi mümessil ve kon gre atom enerjisi komisyonu başkanı Sterling Colo başına ¦verdiği bir tebliğde» 1952 ağus tosunda Rusya'da atom b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Kısa hariç] haberîer AMERİKA Atcwn enerjisi komisyonu başkanı Sterling Cole,racrUbesi yapılan Amerikan hidrojen silâhlarının Sovyet hidrojen bambasından taklit edildiğine dair ıhaberleri katiyetle' ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Rus işgali Avusturyaya çok pahalıya mal oldu Ruslar bütün fabrikaları söküp cöUirdliler yaptıkları zarar 420 milyon starlini buldu Viyana 25 Nafen)ikin saları Almanlardan tamirat ci Cihan harbinin son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Siyasî İcmal Asya devletleri ve Hindicin?Hindiçinldeki son gelişmeleri büyük bir alâka ile takip cden Birleşik Amerika hükümeti,Birleşmiş Milletlerin Koca,gibi borada komünist terle mücadele etmelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Zaiüdiye sual sorabilmek için çare Tahran,25 A-A.Mebus Said Mehdi P.rasto,Mec liste Başvekil Zahidiye hükümet programı üzerinde ilk is tizah talebinde bulunabilmek için akşamdan mecl 'sc taşınıp giece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Büyük harp malûlü Horald Russel hayatını anlatıyor mHayatımızın en güzel yılları,filminde baş roiü oynayan Horalcf,bu filmle hayatı arasındaki benzerlikleri izah ediyor •Hayatımızın en güzel yılla rı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1954
  • Amerika Iraka askeri yardan yapacak Bağdat,25 ANKA)Bu gün burada resmen açıklandı gına göre Birleşik Amerika hükümeti,Irak'a askerî yardımlarda bulunmaya muvafa kat etmiştir.Bu mevzu hakkında dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.04.1954
  • BESİMLE HADİSELER Bayarın seyahati Reisicumhur Celâl Bayan yurd gezisine çıkmış bulunmaktadır-Bu arada Adapazanuı da ziyaret eden Bayar,Adapazarlılara bitap etmiş ve onlara Adapazarınm yakında «Sar ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1954
  • HIRSIN TARİHTEN MERAKU BİR VAK'A verdiği güzel kadın!Gürcü aslından olduğu zannedilen güzel Ruhsatı,ihtiyar padişahı daii divana etıTiştl.Her gece gözy aşlar ile ona bir mektup yazardı I Abdülhamid ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1954
  • HOLLYWOOD'UN EN UZUN BOYLU KIZI Bir esmer güafltt olan Jan» Londruryt Hollywood'un en uzun boylu Tun olarak tanınmaktadır.1.92 boyunda olan Jane,ayni zaman,da iyi bir balerindir-Resimde.onun Long Beao
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.04.1954
  • ttiinktt maçın büyük bir kısmın da Vefa forlan Galatasaray kalesi önünde oynadılar» fakat netle» alamadılar* YukardakJ resimde Garbisin bir hücumunun Turgaym ellerinde' nHıa etlendiği görülUy ot Vefan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1954
  • 0 İMacaristan Dün| |ya kupasını ka-|zanamıyacaktır I 8 Bu sene İsvicrede yapı-lacak olan Dünya kupası maçlarının galibi kim ola-s oak?M Bu sual» bütün şöhretli 3 spor otoriteleri-kendi zar-5 viyelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1954
  • Bölge Ho Iter Bölge Halter kupa müsabakaları dün Şişli Gençlik Kulübü salonunda yapılmıştır.Çok çekişmeli ve heyecanlı bir şekilde crreyan eden bu müsabakalarda aşağıdaki neticeler alınmıştırmüsabakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1954
  • Ankara Lğ maçları Ankara 25 SHA)Ankara lig maçlarına bugün de devam edilmiştir.Günün ilk karşılaşması Gençlerbirliği ile jjrüneşspor arasında yapıl mış ye 6-1 Gençlerbirliği lehi ne neticelenmiştiriki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1954
  • Dün yapılan amatör maçları Dün Eyüp ve Vefa stad* nnda yapılan amatör maçla da aşağıdaki neticeler alınmi tır.Vefa Stadında:Galata 3 Süleymaniye Alemdar 1 Eyüp O Yeşüdirek 4 Cihangir S Darüşşafaka gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1954
  • Ankara Karmasının Adanadaki maçları Adana 25 SHA)Od karşılaşma yapmak üzere şehrimize gelmiş olan Anka ra karması ilk karşılaş» masun dün yapmış ve 3-1 galip gelmiştirikinci karşılaşmayı bugün Demirsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1954
  • Dün yapılan I Mevsimin ilk kürek yarış ması dün yapılmıştır.Alman neticeleri aşağıda veriyoruz:Tek çifte:1 Fenerbahçe 2 Galatasaray 8 Fenerbahçe 2 çifte:4 Fenerbahçe 2 Beykoz 3 Fenerbahçe ürek yarışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1954
  • jğm *ş V^ t°&QiM mm Türkiye Belçika 1-5)ordu m açında Belçika kalecisi Santrfo rumuzun bir akınını önlüyor Ordu takımımız on bini erce yabancının sevgi ve takdirlerini kazanmıştır Ordu takımımızın kaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • RÖPORTAJ I Kız talebe yurtlarında intizamsızlığın sebepleri Aşağı yukarı her yurtta "talimatname,deneti matbu kâğıtlara rastlanır.F k?t bu talimatnamedeki maddeler ancak kavi mücerrette kalmaktadır Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • DEKOR ISIY DEKOR İSI1 58 «Aziz Madam Stack.«Oturduğunuz apartıma-nra npıcısı Mr-Kizer 18 Şubat kfami cereyan eden şayanı ©essüf hâdiseyi bize bildirdi,feasen bu hususta gazetelerde lef!malûmat vermişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 j B 3 4 5 i 6 M* 7 d 9 BH 11 I I 10 I 1 |HH 11 I 1 i 12 HI Soldan sağa 1 Bir operanın ve bir Fran sız gazetesinin ads;Pamuk cin si.2 Ybrinde oluş,denk ge liğ;Tann.8 Çağd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • Tarihî Roman yazan:Kemal SAMANCIGİL Nergis:"Açıklara dümen kır diye dik bir «mir verdi,bu emir Karamanlı Resulü çok mütehassis etmişti 118 i Çedik Ahmet Paşa oturduğu yerden sağ elini uzattı.Karamanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • Et ve Balık Kurumunun soğuk hava depoları Et ve Balık Kurumu tarafından Beşiktaşta vücude ge tirılecek Et ve Balık Soğuk hava deposunun inşası sürat ie ilerlemektedir.Bu arada geçen hafta inşaatı ikma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • Suadiyede Ur geçit köprüsü inşa edilecek Devlet Demiryolları idare si tarafından Suadiyede tren istasyonunda bir geçit köprü sü inşa ettirilecektir.Bu husustaki hazırlıklar üt mal edilmiş,ve.ihalesi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • Avusturya bizden halı almak istiyor Son günlerde bilhassa Al vusturyadan piyasamıza hah almak için devamlı teklif lef yapılmaktadır.Avusturya hü kûmetinin memleketimizden halı ithalj İçin 100 bin dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • Şehrimize sebze tsevkiyfctv arttı Istühsal mjntakalarınctan şehrimize yapılan sebze sevkiyatı artmıştır.Bu arada,dün de muhtelif bölgelerden bir miktar turfanda sebze ge tirtümiçtir.Ayrıca hafta için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • Yeni Esnaf Hastahanesinin inşasına yalanda başlanacak Süleymaniyede yeniden yaptırılacak olan Esnaf Hcstahanesinin inşa hazırlıkları i'erîemdktedir BUindiği gibi Hastahanerin ihalesi,geçen hafta içLod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • Krz$ Aj2R!arm,snti komünist liderlari ö&ürrti-k veya kaçırmak için faaliyetlerini h:z andırac tkJarı anSaştiüyor Lnodra.25 Naâ:n)Anlaşıldığına göre,Sovyetler Av rupa'nın muhtelif memleketle imde anti-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • Saudi Arabistan,deniz ticaret filosuna arttırıyor Riyad,25 A.A)Dûn açıklanan gemi inşa anlaşmasına göre Suudi Arabistan Akdeniz ve Hind Okyanusunun en büyük denizci milleti haline "gelecektir.Veliahd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • İngilterede gıda maddeleri pahalanıyor Londra,25 Nafen)tngil tere'nin perakende mallar fiyat endeksi geçen ay 140 tan 141 e yükselmiştir.Bu yükselme bil hassa çay,tereyag ve yumurta fiyatlarının yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • I Tetkikler"!Televizyonun tngilterede yarattığı büyük ihtilâf Ingilterenin televizyon sin yaseti hakkında o derece ş&d detli görüş ayrılıkları mcyda na gelmiştir ki,münakaşa edilen mevzular ve ne yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1954
  • PI IPO Wm$M KULLANIR!PURO Tuvalet Sabunu,terkibinde bulunan krem hassaları sayesinde cildi yumuşatır.tazeleştirirhayranlık yaratan bir ca* cibe temin eder •*KÖP^O.«*PWKOKÜU' PlJHO 100 de 100 saftır.vl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • Cenevre Konferansı Baştan* blrlnohlo)Komibog yrtak davletlari hasabı Ha çalışacagız.AV-ÜSTKALYANIir GORÜgÜ Avustralya Dufetari Vakül Richard Oasey,Parla'Uki Avua tralya Büyük elgüigi tarafında» yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • fl~s!î T*3atmr*ro fo kosuıçmasv S'yasî partilerin radyo k J iaauşmaları devam etmektedir iBıasgün de saat 20,50 de îstm ¦foml radyosunda Dcraofem» îPirti adıra Istanbul Mebuw;Hâam SkisKxar'ow&iTOi^B^a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • Bir uçak düştü 25 x öUi var Buenos Aires 25 AA^'V Arjantin hava yolarına mensup bir uçak dün akşam üzeri tıa Roija yakınlarinda düşmüştür.Uçağın 25 yolcusunun da öldüğü zannedil»,arı ektedir.ff Uçak S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • Tu r i stik bir s&ha kapsiıümak «sfeniyer istanbul Orman,işletin* ¦Müdürlüğü,Büyükderedefci Bentler mesire mahallinin ka patılması için İsrarlı teşebbüs İere girişmiş bulunrnafctaa.'i Bundan üç yıl e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • Taksimdeki C.H.P mitinginde hâdise çıktı JESaştarafj birincide)Ancak Fatih mitingi,C.H.P,nütinginden daha önoe so na erdiği için buradan dönen Taksim ve civardaki D.P.li-ler owmobil ve otobüslerle;mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • ayar Ada nave Mersinde konuştu Baştarafi birincide)nina giden yollar yüzlerce o-1 tomobil,otobüs,motosiklelj ve kamyonla dolmuş bulunu yordu.Hava meydanı ade-j ta bir mahşer yerini almıştı.Saat 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • Manisa nutku Ba$t&rufı i.luoide)res konuşmasında s2çimler gösterilen itimat ve muhabbetten duyduğu memnu niyeti belirtmiş ve demiştir ki:«Bugün burada şahidi olduğu mux heyecan hemen bütün vatan sathı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • Japonyada grevler Tokyo,25 A.A-Hususi demiryolu firkatleri yol 'işçii* rinxn bağlı olduğu 60 sendika bütün Japonyada bugün 24 saat lik "iüı grev ilan etmiştir.Bu se beble tahminen 10 milyon Japon mu L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • Inönünün Samsundaki konuşması Başüarafc 1 İncide)tertip «edilen toplantıda konuğa' rak„ Adnan Menderesin dünkü nutkuna cevap vermiştir.İnöjıü konuşmasına Başvekilin dün Jcü konuşmasında memleket mo se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • Atletizmde Mısırı «ttik Baftarafı birinoide)Sırıkla «atlama:1 inci Muhittin Akın Türkiye)3.80 met-Te» 2 too Said 3«jjei CM»ır)3-60 m«tre.3 üncü Setvan Tekel Tihfkiyfr)3.40 metre-Cirit:1 inci Mustafa M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • Adnan Menderes îzmirde Yüz bin kişiye hitap etti Baştarafı 1 incide)v© teumyUIteriııin D-P.tte beraber olduğunu gostewH-Bag vekil Menderes bir buçuk saatten fazla konuştu.Her cümlesi görülmemiş bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • D.P nin şehrimızdeki ilk büyük mitingi dün yapıldı Bagtarafı birincide)olurda 4 yıl gibi kısa bir zaman da Demokrat iktidarından isteyehflirier halbuki onların iddia larma ragmen kanuni bir devlet vam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • iirini terk edan küçük ttalyada 7 yağında bir «ocak evinden kaçtıktan fccnra 1000 idiometre uçakta bulundu Roma 25 A.A.Les Po mille* eyaletinde Lecce yakınında oturan ailesinin yanın dan kağan yedi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • aPve€.fl.Pnia Ankaradaki toplantıları Bttştarato blr-ncido)•ere Ankara adaylaı-mın bir)kısmı ve partililer konuşmuş 3ar ve muhalefete fcücum ejleuek bilhassa yabancı ser-maye ve petrol kanunları hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1954
  • İngilterede olağanüstü bir toplantı j OBafteraft 1 tmaUtlİ Konuşmayı aaiitealdp ÎBgU* kabinesinin olağanüstü bil toplantıya caginhniiania v» bu toplantıya her Uc kurmay başkanmın da davet edümestne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • lambiyo ve esnam Kapanış Acılı?Kapanış Sterling 734.784.Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8ı 0.80 Igviçre Fr.64.08 «403 Belçika Fr' 6.61 560 isveç Kr.64.12.S0 64.12.50 Florin TO.68.40 78.68.40 üret 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEIIî II TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Tasan Elmer JMoe Türkçeai Asude Zoybekoglu Her çarşamba akşamı taiebe gecestdlr.Pasartesi akşamları temeli yoktur.Komedi Kıamı Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M* Burial Sahneye koyan:A V N î DİLLİGİL Salı.Çarşamba suare 20.30 da-Çarşamba mati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • IAMMER MAKSİM Bu akşam Saat 21 da O I B A L I KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • Cinayet Var Piyes S Perde Yazan:•Frederick KNOT!Çeviren:Tevfik Sadu'lah Sahneye koyan:Muhsin Ertııfcruı Çarşambadan başka her akşam saat tam 31 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Teİ3fon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • milliyet ADona şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayı'ık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirllSn şartlar^ 2 ve 8 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o-Hânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • Hurdur Vilâyeti Daimi Komisyonu Başkanlığından 1 Burdur Vilâyeti dahilindeki köy içme su işlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak 75000 lira bedel keşifli anbuatmanlı beton borular ve ferşiyatı işi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Yan işlerim fiilen idare eden Mea'ul MUdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • Ankara M.M.V.2 no lu sa,al ko,başk dan As-birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 132-250 metre küp çıralı çam kereste kapalı zarfla satm alınacaktır.Muhammen bedeli 33062 otuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • [siartul Levâz&m Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat llflnfiarı Kapalı zarfla Bursa Ab,Fizik Hastaihanesi 2.ci kısmı inşa ettirilecektir.Keşif bedeli 1.295.448,55 Ura,geçici teminatı 62.614 liradır-İha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • Baş,diş,nezle* romatizma,sinir ağrılarına karşı NEVROZİN günde 4 saat ara İle 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • M.M.V.1.No.Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birliklerin ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • M.M.V.1.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda oins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • Kayseri Devlet Hastahanesi Baş Tabibliğinden KAPALI ZARFLA EKSİLTME İLANI Muhammen Muvakkat Azı Çoğa Fiatı bedeli teminatı Cinsi Kl-gram Kl.gram Lira Krs-Lira Krs-Lira Krş.Koyun eti 16000.000 20 ton)2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • İNŞAAT İLANI T.O.Ziraat Bankası Genel MUdUrlUğUnden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Aşağıda isimleri yazılı şube ve ajans lojmanh hizmet binaları ve tadilât yapılarıdır.YERİ İlk keşif tuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • Parke Yol Yapımı Mersin Yollar 5.Bölge MlidürlUgUnden:1 Eksiltmeye konulan iş:Seyhan ilinde Adana Akkapı ve Adana Mıdık köy yollarının parke olarak yapımı olup.keşif bedeli 421.08150 Dörtyüz yirmibirb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • Ankara vilâyeti daimi encümeninden Beypazarı Geleğra yolunun 0 000 28+200 kilometreleri arası tesviye sanat yapıları ve stablize kaplamaları birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • Motorla Deniz Nakliyatı yaptırılacak Petrol Ofisi Umum mUdUrltlğUnden Petrol Ofisi İzmit Bölgesinden Marmara sahillerindeki depo ve acentelere gönderilecek takriben 10000)ton akaryakıt;madeni yağ.malz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • 50 ton İngiliz beziri alınacak Devlet Damiryoliarı Merkez 9 uncu Satmalma Komisyon Reisliğinden 1 50 ton İngiliz bezirinin satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Malzemenin muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • Samsun As.Sat.Al.Kom.Bşk.İlgından Askeriye ihtiyacı için 18 ton nolhut,22 ton mercimek,25 ton kuru fasuîya kapalı zarf usulüyle satın alınacaktırihalesi:10 Mayıs 954 Pazartesi günü saat 16 da yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • Siirt Valiliğinden 1 Beşiri Eeşiri istasyon yolumun 29511)yirmi' dokuz bin beş yüz on bir Lra keşif bedelli ikmali inşaatı 2490 sayıl:kanun ge'eğinct vahidi fiat esasları üzerinden açık arttırma ve ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • Ankara M.M.V.2 no.lu sa.al.ko.başk.As-ihtiyaç için Ankarada gösterilecek yerlere teslim şar-tıyla 285715 iki yüz seksen beş bin yedi yüz on beş litre kavacık ve 1000000 bir milyon Ktre hayat içme sula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış v« program 18.00 Haberler 13.15 Hafif müzik pl)18.30 Şarkılar.O kuyan:Radife Erten 14.00 Gluck'dan iki uvertür pl)14*20 Şarkılar:Okuyan:Göçmez kardeşler 14.45 Dana mü zigi pl)15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.04.1954
  • Ankara M.M.V.2.no.lu,sa.al.ko,başk,dan Afi-birlik ihtiyacı için Ankara ve îstanıbulda gösterilecek yerlerde teslim ve montesi yapılmak şartıyla iki adet pantograf tezgâhı kapalı zarfla satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8