Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • ffka GİYDİRİLEN GÖÇMEN ÇOCUKLAR DP.Sosyal Yardım Kolu tarafindan Zeytfnburnunun gecekondu semtinde oturan Türkistanlı göçmen çocuklarına giyim eşyası verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • Kibrisin Yunanistana ilhakı gün meselesi imiş Ada Rumlarig Birleşmiş Mİİletlerda İlhak talebinin olup bittıye bağlanmasına çalışıyor Lefkoşe,23 T.H.A.Yunan hükümetinin Kıbrıslı ilhakı meselesini bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • Genç Millî takım dün döndü Alman yada yapılan Dünya Genç Millî takımlar futbol şampiyonasında dördüncü olan genç millî takımımız» yorucu bir hava yolculuğundan «sonra» dün öğle üzeri şehrimize dö düşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • Koraltan Kayseride BMM.Reisi,dün muhalefet liderinin konuşmasına cevajj verdi Ankara,23 Milliyet)Demokrat Parti bugün An* karadaki seçim kampanyası* ıu birdenbire hızlandırmıştır.Şehrin muhtelif yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • Tövbekarını oluyorlar n^/uhalif partilerimizden II biri «yalana,dolana» vurguna paydos» kelimeleri yazılı seçim propagan-da afişleri bastırıp altına da imzasını koyarak duvarlara yapıştırdı-Maziyi düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • Celal Bayar dün Batman petrol tesislerini açtı Ramanda elde edilen petrolün akıtılması münasebetile Bayar,kısa bir hitabede bulundu Batman.23 A.A-Memleketimiz hergün,iktisadî kalkınma sahasında-yeni y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • ti seçim Kurulu itirazları tetkik etti Belediyenin İpek Sinemiasmda açtığı sergi,seçim propagandası ile ilgili görülmedi II Seçim Kurulu dün de toplanarak,ipek sineması üstündeki galeride açılan Be le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • Dün Beyozıfta iki parti aynı yerde toplantı yaptı D.P.ve C.H.P.hatipleri dört saatten fazla karşıLkiı söz düellosu yaptılar Seçim mücadelesi başladığın dan beri şehrimizdeki siyasi top lantılarm en al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • Rita Hayworth'un çocukları New-York.23 AP)Rita Hayworth'un çocuklannı ihmal ettiğs yolunda bir şikâyeti müteakip çocuk mahkemesi yargıcı George Smyth bugün sinema aktrisinin iki çocuğu Devamı S»:7 SU:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • BU DA ALTINCISI Beyaz perdenin emekli yıldızlarından Jospeh ne Baker.Akio Yamamoto adlı bir Japon çocuğunu evlâtlık olarak almış,tır-Josephine Baker'in bu şekilde beş tane daha evlâtlığı vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • Kasım Gülek öfkeleniri ş CHP.Genel Sekreteri konuşmasının lâkaydî ile karşılanmasına içerliyerek diğer toplantılarda konuşmak istemedi izmir,23 Müiyet)Cuırthuriyet Halk Partisi Ge nel Sekreteri Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • Giresunda müessif bir kaza Cumhuriyet Meydanında yajulan toplantıda bir sed çöktü,üç kişi öldü.16 kişi yaralandı Giresun,23 A.A)Bugün saat 09-55 te Giresunda Cumhuriyet Meydanında açıkhava toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • Atatürk'ün kabrine çelenk koyan yavrularının Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı heyecanla kutlandı Yurdun her tarafında geçit törenleri yapıldı.Bayram miinasebetile şehir baştanbaşa donandı 23 Nisan Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • V Bıı^ün şehrimizde havanın nnnı 1 1 miryeJtle bulutla göçeceği,rttz.1 yârların orta kuvvete eseceği 1 sühunet derecesinin degişnırye 1 ceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • An ka roda seçim faaliyeti O HP.seçim taktiğini değiştirerek toplantı yerine sohbetler tertip ediyor Kayseri.23 Milliyet)Eüyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan bugün şehrimize gelmiş ve büyük bil k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • İnönü dün de Sivasta aynı şekilde konuştu C.H.P.lideri,bundan Önce nutuklarındaki tenkitleri tekrar etti Sivas.23 Milliyet)CH.P-Genel Başkanı bugün Kayseriden şehrimize gelmiş ve C-H.P.tarafından tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1954
  • Başvekil dün mühim bir hitabede bulundu Orduda konuşan Adnan Menderes,ileri memleketlerin seviyesine ulaşıncaya kadar temel atmalara devam edileceğini,söyledi BM Türkiyenin Kanünf devrindenberi bugüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • 23 frisan «IIâkimJyet-1 Milliye» bayramıdır.Radyo programları bu münasebetle yapılacrVf şenliği saatinin ya nında şöyle yazıyorlar:«Mil lî oyun havalan,bağlama takım,zurna ve davul.Ha.demek oluyor İd,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Dolma bahçede yeni bir otomobil kazda Hızır Yüceleş adında birinin idaresindeki 2140 plâkalı hususî otomobil,fazla sür'at yüzünden,Dolmabah çe'de,tramvay yolu kenarındaki elektrik direğine çarpmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • ft 8 SA HABERLER ^İstanbul Belediyesi Neşriyat Müdürlüğü yaz aylarında halka geceleri kültür filmleri göster meye karar verniiş ve bu husus ta faaliyete geç il mistir.•jfc-Yeşüköy Hava Alanında in jas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Hie 24 Nisan Iiu.20 n Şa.ban 1*54 Nisan 1378 Cumartesi 1370 VA* ttT VASATİ EZANİ Güıu iş 5.08 10.10 öğle 12.12 5.15 tkİIK ii 16.01 9.04 AJcgj im 18.58 12.00 Yata ı 20.38 1.41 if tmsa k 3,16 8.1»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • KOXGKK İstanbul Yaprak Tütün iş 'Çileri sendikasının yıllık genel kurul toplantısı pazar günü saat 13 de Bsşiktaşta Batı Trakya Göçmenleri,Koruma DeımeğJnâe yapılacaktır.ÇAY Çamlıca Kız Lisesinin^ ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Taşkızakla yapılan şilep yakında denize indirilecek Denizcilik Bankasının memleket dahilinde inşa et Girmeye karar verdiği şileplerden ilkinin inşaatı tamamlanmak üzeredir.Taşkızak tersanelerinde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Şcîıir hattı vapurlarının ya2 tarifesi Şehir hattı vapur seferlerinde,yaz tarifesinin tatbikine önümüzdeki günlerde {başlanacaktır.Bu husustaki hazırlıklar sona ermek üzeredir.Alâkalılar tarafından ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Çöplerin ne şekilde imha edileceği tetkik ediliyor Belediye şehrin temizliğiy le alâkalı olarak yeniden bazı kararlar almıştır.Bu cümleden olarak tamizlik amelelerinin aylıkla rı arttırlımıştır.Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • HALKIN SES!Şirvanezade sokağa tamir istiyor.Lâleli Kemalpaşa mahal leşinde Şirvanizade sokak ta oturan bir okuyucumuz yazıyor:«Belediye Sarayı inşaatından toprak taşıyan tam yonlar yüzünden Şirvaniza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • illi Piyangoda Kazanan numaralar Millî Piyangonun 23 nisan ke şidesi dün Ankarada çekilmiştir.Kazanan numaralan aynen bil diriyoruz:200.000 Ura kaşanan 282426 100.000 lira kazanan 287388 20.000 lira k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Gece Üniversitesi kurulması için tetkikler yapılıyor Maarif Vekâleti,yüksek tahsile devam eden gençlerimizin tahsil müddetince karşılaştıkları geçim zorluk larını gidermek ve daha çok sayıda gencân ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Yakında yeni bir sigara fabrikası kanılacak Tekel maddelerinin ıslâhı hususunda hazırlanan programın tatbikine devam edilmektedir.Bu arada Tekel İdaresi devamlı olarak artan sigara istihlâkini karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Yakalanan kumarbazlar Bir kadının işlettiği 1.tımarhanede 5 bin liralık rulet takımı ile 4615 lira e!e geçti Dün sabaha karşı Taksimde,bir kadın tarafından işletilen bir kumarhane basıl mistir.Taksim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Gemiler,limanda demirliyecek yer bulamıyor Son hafta içinde limanımıza,40 a yakın yerli ve ya bancı bandıralı gemi çeşitli ithâl malı getirmiştir.Bu yüzden mevcut rıhtım tesislerinde ve şamandıralar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Yalova ekspres seferlerine bir Mayısta başlanacak Denizcilik Bankası tarafından Yalova ekspres seferlerine 1 mayıs cumartesi sabahından itibaren başlanacaktır.Paşabahçe tipi vapurla yapılan ekspres se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Kıskançlık yüzünden iki cinsî sapık kavga etti Evvelki gece Galata'da kanlı bir kavga olmuştur.Bu semtte Derici sokağın da 3 numaralı kahvenin üzerinde kalmakta olan Hüseyin Baka ve Nizamettin Mirzalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • P ISTE if Y^niköy'de Bahçeli evlerde' 6 numarada oturan Osman Ka rapföl ve Pol Pavloviç adında iki kişi,iş yüzünden kavgaya tutuşmuş ve birbirilerini taşla muhtelif yerlerinden yaralamışlardır.Yaralıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Devrilen gar ocağı yangına sebebiyet verdi Vefa'da Kovacılar cadde-sinde Halime Karabaş adında bir kadına ait 112 numaralı evde,evvelki gece,yan makta olan gaz ocağının dev rilmesi ile yangın başlangı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Öğretmen gezileri Türkiye Muallimcr Birliği muhtelif yurt dışı gezileri tertip etti Türkiye Muallimler Birli ği Turizm Bürosu önümüzdeki yaz tatili için yurt dışı geziler tertiplemiştir.Bu geziler,otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • Alanları Yazan:Bedirhan ÇINAR Tefrika No:5 "Zehir umumiyetle kadınların ve tecrübeli katillerin silâhıdır,Yüzbaşı Kenanın cesedi bulunduğu zaman İlhan İzmirli.Şişli civarında buiunuyor ve oldukça karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1954
  • 27 nisan,müstakil millî Azerbaycan cumhuriyetinin KizU Rus istilâsına uğradığı,hür riyet ve istiklâlinin çalındığı milli bayrağının indirilip yerine Kızıl Rus bayrağını çekildiği,devlet adamlarının,or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • II Hatırlarda olduğu veçhile.Sigsbee H Waddington Gallagher:isminde bir polis memo* runu New-York'ta arayıp bulmak heves ve ümidiyle harekete geçmişti-New-York şehri de bütün büyük insanlar ve şehirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Bir Amerikan askeri nakliye uçağı düştü Kuzey Kanana 23 A.A^)C 119 tipinde bir Ameri kan ı askerî nakliye uçağ.nın Golds bor o yakınında düşüp parçalandığı Papo hava üs-I siinden dün bildirilmiştir.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Radio-ofetiviteye maruz kalan Japon balıkçıları Washington,23 Resmen bildirildiğine göre Bir s leşik Amerika hükümeti dün i Japon hiikûmetir.e müracaat' i ederek,geçen mart ayının birinci günü hidroje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • tirdöa» kuvvetlerini takviye ediyw Amman* 23 AA.Ürötirr Başvekili El Mülkî bugün be-yanatta bulunarak,bugün dnruma sebebiyle* Afcap lejyoanu nun mevcuduma" ve silâhlarını arttırmak maksadiyle.Ürpün i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Betty II ut ton.kocasından ayrıldı Vasihingion,23 A.A.Halen.Vashi*?gton-rda Capita ole tiyatrosunda çabşmakta olam sahne artistlerinden Be t ty Hvut ton' un kocasında n ay rrldığı ba i tiyatro ı çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • işe nef erlikten başlamı Scotland Yardın bu gün en kıymetli elemanı olan G jorga Hothariil 1919 da terhis edilince issiz kalmış ve bir taasdüf eseri oiarak polis mesleğine intisap etmişti Brükselin şı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Hidrojen bombasına dair anket^ ingiltere'de yapılan bir ankette» bombanın harb ihtimalini amltmıyaiağı bildirildi Londra,23 A.A.Dört milyon nüsha basan Daily Mail gazetesi*,hidrojen bora bası hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Amerika,Hindistan'a evaraedecek Stassen,Hindistanin Fransızlara yardıma giden uçakları geçirmem a kararına rağmen yardımın kesüm jyecsğmi söyledi Vashington,23 A.A.Hindistana yapılacak yardı Yabancı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Firari bir idam mahkûma damda vuruldu Nev-York 23 Nafen)New Jersey'de Trenton ha pıshan esinde ölüme mahkûm John Vazoriteh bir gardiyanı yaralıyarak hapishaneden kaçmıya muvaffak olmuş fa kat verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Kısa harici Haberler AMERİKA Jt Birleşik Amerikada muh telif komisyonlar,suçların azal tılmask mevzuunda tetkikler yapmaktadırlar.Geçen sene zar fmda.işlenen suç sayası yeniden artmıştır.İNGİLTERE •fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Yeni Belçika hükûmti yamin etti Bruikselles,23 A.A.Van Acker kabinesinin 16 vekili bu sabah kral Baudou âav önünde yemin etmiştir;Vekiller saraydaki bu tören den sonra,hükümet beyan-namesi meselesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Garip bir gemi geliyor Çin korsanlanyla savaşacak surette inşa edilmiş olan bir şilep Kanada'dan askerî mal* zenıe getiriyor Montreal,23 AP)Çine seferler yaparken korsanların taarruzuna uğradığı takdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Korkunç bir cesaret işi 17 yaşında bir kız,iddia uğruna rayların ortasına geçin ekspresi durdurdu Viceuce» 23 AA.Rayların ortasında,kollarını kavuşturmuş vaziyette dm an 17 ya» şında bir kıs Trieste P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Hindistan'daki Fransız müstemlekelerinden biri işgale uğradı Pondichery,23 A.A.Hindistan'daki Fransız.1 emlâ kinin Hint birliğine iltihakı na taraftar olanlardan bir grup bugün tecrid edilmiş bir hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • 40 inci dönem Yedeksubay namzetlerinin test tarihleri Ankara,23 T.H.A.3 39 uncu dönem yedek subay lann orduya ilhakını mütea kip 40 inci dönem yedek su bayların kayıtları ile sevıt leri yapılmıştır.Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • En iyi ev kadını müsabakasını 28 yasında bir kadın-kasandı Dayton Beaefc,23 A.A.1954 ün en iyi kadını müsabakasını elli müsabık arasında Charleston'lu bayan June Terrell kazanmıştır.Jüri,28 yaşındaki.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Saika» ittifakı Yugoslavya Cumhurreisi Mareşal Tito'nun Ankara'da bulunduğu son günlerde yapılan Balkan Paktının üçlü bir ittifaka kalbedileceği hakkındaki tebliğ beklendiği gibi dost Yunanistan'da da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Arjantinde bfr Peron rnükafafa ibate edildi Buenos^Aires,23 A.A.Arjantin ve-yeni teşkil edilen meslek sahibi kadın ve enlemeler geneli konfederasyonu,her iki yılda bir-dünya,nın herhangi bîr memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Fransız Batiskafı yine daldı Dakar,23 AA.Fran sız donanmasına mensup Funs-3 Batiskafı dün Dakar açıklarında fenni maksatlar la ikincj dalışını yapmıştır.Batiskafta binbaşı Houot ile Fransız Afrike Ens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • Ramaaanr geliyor* Bona sax.Lıarvalt JJçia ttalcvlma buknuy* lüzum yok.CaeU avlularında» f Söyle bir geçiniz kufi:Oralar kfciEÜk dfilencâ tiiplert Jtarafın-I dan işgal edfclmiş mıiunuyer.Manian bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1954
  • çıkış İlâhları kızdırıyormuş Dağ eteklerindeki köylüler bir Japon sefer heyetinin zirveye tırmanmasına maniolda Yeni Delhi,23 Himalayanin zirvelerinden biri olan Matnasli'ye çıkv mağa hazırlanan Japon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.04.1954
  • 23 Nisan Çocuk Bayramı 23 Nisan Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı dün bütün yi:r t ta olduğu gibi şehrimizde de törenlerle kutlanmıştır,Ba münasebetle okullarda müsamereler tertip edilmiş ve yukarcl-ıU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1954
  • HKBGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Şerhasın 2 milyonluk ordusu Termopili zor geçebildi Iran Hükümran Yunan Kumandanı Leonidasa,"Sî'âhını teslim etn diye haber gönderine?Lsonidas şu cevabı "gelda a?Uğna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1954
  • Bikini mücadelesi devam YAZ GELtRKEN Yaz m yaklaştığı şu günlerde dünyanın her yerindeki moda müesseseleri yeni modelleri hazırlamaktadırlar.Bu arada yeni mayo modelleri üzerinde de titizlikle durulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.04.1954
  • ^SSŞ.Şgİ&İi,B-Spor kalecisi Lefterin bir akınını Önlerken Dünkü profesyonel lig maçlarında Fenerbahçe-B.Spor 3-1 ivet 2-0 Profesyonel küme lig maçlarına dünde Dolmabahçe sta dında devam edilmiştir.Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1954
  • FORTUNE GORDIEN MEVSİME İYİ BAŞLADI New-York,23 XT.H.A.Paskalya münasebetile Sam Fransiskoda yapılan atletizm müsabakaları esnasında dün ya disk atma rekordmeni Fortune Gordien ilk müsabakasında diski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1954
  • F« Bahçe basketbolculan Ankaraya hareketlerinden önce Karda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1954
  • Futbol haberleri İTALYA MACARİSTAN JUNIOR TAKIMLARI MAÇI Roma,23 SHA)İtalya Macaristan junior takımlarının futbol karşılaşması 19 mayıs günü Floransada yapılacaktır-27 haziranda yapılması düşünülen İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1954
  • 200 metre yüzmede yeni bir dünya rekoru Tokyo,23 6HA)Bu rada yapılan yüzme musaba kalarında 18 yaşındaki Japon yüzücüsü Masam Fufukava 200 metne yüzme de 2.35.4 ile yeni bir dünya rekoru tesis etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1954
  • Seltic takımı Iskoçya şampiyonu oldu Londra,2?SHA)Bu hafta sona eren Iskoçya lig maçlarında Seltic takımı 959 954 Iskoçya lig şampiyonu olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1954
  • Genç Milli takımımız dün yurda avdet etti Uçağın yolda arıza yapması yüzünden kafile Yeşilköye ancak 13.30 da inebildi,iniş esnasında vuku bulan ikinci bir arıza seyahatin ve sporcuların bütün neşesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.04.1954
  • Beşiktaş-Kasımpaşa bugün karşılaşıyor Galibiyet ibresi her nekadar Siyah beyazlılarda görünüyorsa da genç ve enerjik Kasımpaşalıların bu maçı kendi lehlerine çevirme ihtimalleri de yok değildir Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.04.1954
  • ÖPORTAJ I» »tanbul inasında bir gezinti ört katlı eruazz&m bîr bina iç nde kurulmuş alan ratfyo tasyonundako stüdyoların ye^û u yadlyl geçmiyor.İşin *rip tarafı bu stüdyolarda butunan aletlerin ku îan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1954
  • Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇUK TIYATİIOSU temsilleri DOVER YOLU Komed'.3 perde Yazan:A.A.JVÎüne Türkçesi:M-Burnu?Saimeve beyan-A V N t DILLİGİL.Sah.Çarşamba suare 29-38 da-Çarşamba matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1954
  • Lokman Hekiiv.Dr.HAFIZ C ti M A L Dahiliye Mlit:s*m*swi Pazardan başk« her eftin sabah saat 10.30-n.n.O ö&leden sonra 14.80-17.00 de ha«ta Kabul eder.istanbul Divan» yo«u No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1954
  • Hakkın var.Seninle jılaşmaktan daima mem-olacağımı tahmin ederlerlye doğru eğildi,taban kabzasının cebinden cık c üzere olduğunu anladı,»anın üstünde duran tab ı sigarasu söndürdü.Zannedersem Luk-il*}
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1954
  • Rüzgûıiı havalarda Baş,diş,adale,soğuk algınlığın» dan mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılır.%4e0a\înaUi\r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1954
  • to ıı I 2 3 4 5 6 7 0 9 to II ÎHÎSffl Sili ¦tv.'iıv.ı II r:H:fi:İİlî.tUîil Î3TT ^rr* ımifiıı mm ¦SPf ¦mrnra Miilfilfi rr îjljjffi J.Saldan sağa 1 2 Demokratik seçimin yarattığı acayip sportmen.3 Bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1954
  • "1 GÜZELLİK VE CAZİBENİZİ ARTTIRIR İ U$t)WÜ 10Ö de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1954
  • W3UAMMEA M A KSİ M Bu akşacı M Saat 21 de OlBALt K 4 m KARAKOLU Cumartesi,P^zar matineler 15 to KARACA Tetefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1954
  • Brezilya'ya 'sipariş edilen kahveler geliyor Brezilya'ya ısmarlanmış olan 40 bin çuval kahveyi getiren vapur 2 mayısta şen rimize gelecek ve bu suretle buhran önlenmiş olacaktır.Diğer taraftan tevziat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1954
  • Kom şusumı jiletle boynundan yaraladı Kasımpaşa'da Ambar arkası sokağında oturan Mehmet Ali Eratalar adında biri,geçimsizlik yüzünden komşusu Zekiye Tekeoğlu ile kavgaya tutuşmuştur.Bir ara Mehmet eJr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1954
  • Tarihi Roman yazan:Kemal SAMANCIGÎ& Yeniçeriler AIiyoTİçi sıkıca bir kütüğe bağladılar Resul:"Ru hainin menhus yüzünü herkes görsün,dedi 116-O halde oturalım,ajhz tadile bir yemek yiyelim,son ra çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1954
  • Tecessüsler i¦—I I ı f Amerikada yeni bir Atom I »II ı tU'.casusluğu hadisesi mi?Wasfaington'daki bütün hâdiseleri ikinci dereceye düşüren «Oppenhiemer hâdisesi» bu hafta da ehemmiyetini mu hafaza et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.04.1954
  • Kayınvalidesine kusan bir İcadın tentürdiyot içti Sarıyerde Hasanpaşa sokağında 7 numarada oturan Şadan Safsoy adında bir ka dm,kayınvalidesine sinirlenerek tentirdiyot içmek suretile intihara teşebbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Başvekil dün mühim bir hitabede bulundu Baştarafı birincide)dan iki hafta evvel Fransızlara ihale edilmiştir ve Fransız 'hükümeti bunun garantisini kabul ettiğini bildirmişt.r 150 milyon liralık bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • İnönü dün de Sıvasta aynı şekilde konuştu 15u$ tarafı birine ide)na bir talihtir-Sivas kongresi bizim birinci kongremizdir-Arkadaşlarım» yeni seçim,yeni iktidar getirecektir.Seçim mü nasebetiyle vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Avrupa Ekonomi komisyonunun yoni azaları Nev-York,23 A.A.Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Sosyal Konseyi Av ustur ya,Finlandiya,irlanda,Ital ya ve Portekiz'in Avrupa E Komomi Komisyonu âzaîığı na bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Ankarada seçim faaliyeti Baştarafı 1 incide)"Size dün en ağır bir lisanla hitap eden kimselerin,bugün ayağınıza kadar gelerek mazlum insanlar gibi gö dinmelerinin asla samimi olmadiğim 1950 de takdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Dünya sulh kampanyası açılıyor New-York,23 AP)Başkan Eisenhower dün gece Amerikanin Sovyetlerin zehirle,yici propagandalarına karşı v« dünya sulhunu sağlamak ve dünyayı atom çağının korkusundan kurtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Atlantik Paktı Vekiller konseyi dün toplandı Bir gün süren toplantı da genel sekreter NATO'nun curumu hakkında izahat verdi Paris,23 A.A.Atlantik konseyi toplantısı Chaillot sarayında Grenviç ayariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Dün Beyozıtto iki parti aynı yerde toplantı yaptı Baştarafı birincide} Sezer,Rıfat Onat ve Nusret Sa fa Coşkun hayat pahalılığın ele almışlar ve İktidara şiddet li,hücumlarda bulunmuşlardır.Demokrat P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Kibrisin Yımanistana ilhakı gün meselesi imiş Baştarafı 1 incide)taraftan ilhakın artık bil "gün meselesi» olduğunu yaymaya çalışmaktadırlar.Fakat Türkiye hükümetinin,mesele böyle bir durum arzettiğj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Tövbekar mı ©hıyarlar [Başmakaleden devam!iki bin lira sermayeli bir esnafa devretmiş,böyle küçük yerlerde oturanlar vergiden muaf oldukları için esnaf m mallan!gümrükten vergisiz geçmiş,fakat tüccarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Giresunda müessif bir kaza Ba^tarafı 1 incide)Şentol isminde bir çocuk ölmüştür-Emine Izmen Maliye Vekâleti Müsteşarı Mehmet İzmenin annesidir-Bu kaza üzerine toplantıya son verilmiş ve kazadan bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Kasım Gülek öfkelenmiş Başta rafı 1 İncide)rniş olacak ki akşam saat 20 de Cumhuriyet Halk Partisinin Atilâ ocağında bir konuşması hususundaki talebi reddetmiş ve İsrar üzerine zoraki ocak binasına gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Celâl Bayar dün Batman Petrol tesislerini açtı Baytara!birincide)Bu münasebetle yapılacak törende hazır bulunmak üzere Ankaradan saat ooda uçakla hareket eden Celâl Bayar.işletmeler Vekili Sıtkı Yırca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Cenevre konferansında Rus taktrğî Londra',23 Nafen)Cenevre konferansı arifesinde Sovyet Rusya yeni bir manevraya girişmiştir.Komünist Çinin "besinci büyük devlet,olarak kabul edilmesini isteyen Moskov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Bir Türk gemisine ihtiyatî haciz kondu Kopenhag,23 A.A.Kopenhag limanında bulunmakta olan "komodar Hakkı Burak,adlı Türk gemisne "Goen ve Wızke„ sigorta şirketinin talebi üzerine ihtiyati haciz konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • İki kişi kazaen düşüp yandandı Muzaffer Ökten adında bir devriye memuru,Eminönünde Kantarcılar cadde sinde inşa edilmekte olan hanı kontrol etmek isterken ikinci katın merdiven boşluğundan düşmüş ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • İ)Seçim Kurulu itirazları tetkik etti Baştarafı birincide)çin,C.H.P.nin bu itirazını reddetmiştir.Toplantıda ayrıca Şile ilçe Seçim Kurulunun teşekkülüne ait itiraz reddedilmiş ve Belediyece tahsis ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Rita Hay worth'un çocuklan Boftarafı birincide)nun ihtiyatî vesayet altına alınmalarmı kararlaştırmıştır.Yargıç bu hususta mıntaka polis müdürüne talimat ver* miş derhal çocukların evlerin-den alınara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Yeni icadlar güçlük yaratıyor Fîlâdelflya,23 A.A.Meş hur atom âlimi ve Carnegie ens UtüsU müdürü Vanevar Bush,Amerikan felsefe cemiyefinde söz alarak şöylo demiştir:İlmi İcatlar o derece artmış tır k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Hindicimde kızıllar ağır kayıp verdi Hanoi,23 AP)Fransî» komutanlığı Dien Bien Fu kale sinin kuzey liftti kesiminde yeni mevziler elde etmeğe çalışan komünist kuvvetlerin ağır ka yıplar verdirilerek g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Millî Hâkimiyet ve ocuk Bayramı Baş tarafı 1 incide)olduğu halde Sultanahmet mey danından hareket ederek halkın coşkun tezahüratları aras-nda Beyazıt meydanına gelmişlerdir.Tören'e istiklal marşı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Koraltan Kayseride Bastarafı birincide)rinde ve kahvelerde hasbihal şeklinde propaganda yapma* yi tercih etmektedirler.Bütün bunlara mukabil halkın seçime ve parti faaliyetlerine en az alâka gösterdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.04.1954
  • Beynelmilel Denizcilik sergisine iştirak ediyoruz 15 mayısta Napoli'de açılacak olan Beynelmilel Denizcilik sergisine bu sene Denizcilik Bankası da iştirak etmeğe karar vermiştir.Banka bu sergide,Deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Tan iğlerini fiilen idare eden Mea'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • 50 ton İngiliz beziri alınacak Devlet D s mir yolları Merkez 9 uncu SıtınaSma Komisyon Reisliğinden 1 50 ton İngiliz bezirinin satın alınması kapalı zart usulü ile eksiltmeye konulmuştur* 2 Malzemenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • Ankara vilâyeti daimi encümeninden Beypazarı Geleğra yolunun 0 000 28+200 kilometre leri arası tesviye sanat yapılan ve stablize kaplamaları birin* ci kısım inşaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • Nafia Vekâletinden:Ereğli limanı gümrük ve işletme binası» ambar binası,ve teferruatı inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarf usulüyle ek* siltmeye konulmuştur* 1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 600
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • Burdur Vilâyeti Daimi Komisyonu Başkanlığından 1 Burdur Vilâyeti dahilindeki köy içme su işlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak 75000 li'ra bedel keşifli anbuatmanii beton borular ve ferşiyatı işi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • Motorla Deniz Nakliyatı yaptırılacak Petrol Ofisi Umum müdürlüğünden Petrol Ofisi İzmit Bölgesinden Marmara sahillerindeki depo ve acentelere gönderilecek takriben 10-000)ton akaryakıt;madenî yağ.malz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • Siirt Valiliğinden 1 Beşiri Beşiri istasyon yolunun 29511)yirmi dokuz bin beş yüz on bir lira keşif bedelli ikmali inşaatı 2490 sayıl:kanun gereğine,vahidi fiat esasları üzerinden açık arttırma ve eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • İller Bankasından:Hidro-Elektrik Tesisat ve *nşaatı yaptırılacaktır D Yozgat Karanlıkdere hidro elektrik tesisatı malzeme' montaj ye inşaat işleri tesisat işler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • TASHİH Ankara Belediye Reisliğinden 17 20/4/954 tarihlerinde Milliyet gazetesinde çıkan 3/5/954 tarihinde ihalesi yapılacak olan Ankara Belediye Reisliği şehri dahilinde mezarlıklardan ot temizleme iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • Parke Yol Yapımı Mersin Yollar 5.Bölge Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Seyhan ilinde Adana Akkapı ve Adana Mıdık köy yollarının parke oiarak yapımı olup» keşif bedeli 421.081-50)Dörtyüz yinnibir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • Kullanılmış Anbalâj Kâğıdı Satışı Maliye Vekâletinden:Beşiktaşta Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü deposunda mevcut takriben 10 ton kullanılmış anbalâj kâğıdı açık arttırma ile toptan satılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • Erzuıum Maarif Müdürlüğünden:Eksiltme Muvakkat Tapılacak iş Eksiltme günü Şekli Keşif bedeli teminatı Erzurum kalesi,Karanlık Küm-5/Mayıs/1954 Açık eksiltme 16255.38 1219.15 bet ve Çifte Minareler Med
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ gEHÎR TU ATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Rice Türkçesi Asude Zeybekoğlo Her çargamba aksamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamlan temsil y.«ktur.Telefon:42157 Komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • ütJİk c,navf* Var Piyes 8 Perde Yazan:Frederick KNOP1 Çeviren:SAMiyt Tevfik Sadu'lah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 31 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • milliyet ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayük 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi m:juleketlere iki mislidirilin şartlar' 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.o-2,50 T.L,İlanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • starfcul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mikdarı yazılı malzemeler açık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı olmak üzere tzmit Dz.As-Sa Al-Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • İNŞAAT İLANI T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Aşağıda isimleri yazılı şube ve ajans lojmanh hizmet binaları ve tadilât yapılarıdır-YERİ tik keşi f tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapım Açılır Kapanış Sterling 734.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8i 0.30 İsviçre Fr.64.03 «4.03 Belçika Fr!5.6C 5.60 isveç Kf.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 78.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • RA D Y ÜTTArl'ML 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar Okuyan:Mu alla Gökçay 13.45 Cumartesi konseri pl)14.45 Dans müziği pl)14.30 Saz eserleri 14.50 Haf tanın programı 15.00 Şarkı lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden:1 Şehir mezarlığında bulunan ve bulunacak olan ot vesairenin temizlenmesi ve mezar tesviyesi işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 22000)li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • Devlet Demiryolları ilânları 1 Eskişehir'de yaptırılacak Gar binası ikmâl inşaatı işi fiat birimi esası üzerinden,teklif alma yolu ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin muhammen bedeli 1.036.168)lira v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.04.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemizce îstanbulda Haliçte Hahcıoğlu mevkiinde satış deposuna 12000 hematit piki naklettirilecektir.Kapalı teklif mektuplarımı)3 Mayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8