Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • lıigto şehrimizde havama umu tıiyeUp boratta geçeceği,ıttsrürUnn hafif eseceği,sühunet Icrecesiniıı yükseleceği tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • D.P.NlN ISTANBUL MEBUS ADAYLARI Demokrat Partinin seftrimizden gflsterwis olduğu mebus adaylan dün parti merkezinde bir toplantı yapmışlardır Bu töpjartıda şdaylâr* seçim faaliyetleri etrafında istişa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • inönü don Bahkesirde seçim nutkunu söyledi C.H.Pnin tertip eît;ğ toplantıda hiçbir hâdise olmadı.İnönü bugün İzmirde konuşacak Balıkesir,15 MilHyet)Seçimlerin yaklaşması müna* sebetiyle bir müddetten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • BoyarEge bölgesine gidiyor Cumhurbaşkanı Manisa ve İzroirde birer nutuk söyleyecek İzmir,15 THA.Pazartesi günü bir yurt gezisin» Çıkacak olan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Bandırma üzerinden Bursaya gidec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • V Yann Almanya İle karşılaşacak olan genç mîllî takım oyun.cuları antrenörleri Cihat Arman'la birlikte Genç takım,Avusturya ile 0 0 berabere kaldı Yarın Almanya İle karşılaşacak olan takımı* mız dünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • İl Seçim Kurulunun toplantısı İl Seçim Kurum dün de toplanmıştır.TopJajıtıda evvelâ,partilerin İstanbul'dan gösterdikleri mebus namzetleri katoui edilmiş ve bilahare Cumhuriyet Halk Partisinin bir mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • İşçi Partisinde ikilik çıktı Attlec ve Be van arasında çıkan ihtilâfın parti İçinde genlg akisler nyandırması muhtemel Londra 15 AP)Güney Doğu Asyadaki ingiliz Amerikan siyaseti hakkında in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • k Irlw^ J 1 Demokrat Partinin dön Aksaray'da yaptığı toplantıdan bir gorUntts D.P.ve CİP.nin dün yaptığı toplantılar Her İki parti de şehrimizin muhtelif yerlerinde siyasî toplantılar tertip etti Dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • Mareşal Tito bugün şehrîmize geliyor İki devlet reisi arasında yapılan müzakerelerde Balkan Paktının askerî bir ittifaka ifrağı kararlaştırıldı kaldıktan gidecek Yugoslav Devlet Reisi şehrimizde üc gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • Yugoslavya da Türk emlâkine ait anlaşma Yugoslavya Türk gayn menküllerine karşılık mal ihracı suretiyle 10-5 milyon Ura ödeyecek Ankara,15 A.A.Harici ye Vekaletinden bildirilmiştir:5 ocak 1950 tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • İPEK SİNEMASI BELEDİ-YEYE DEVREDİLDİ ipek Sineması,dün Fitaş Şirketi tarafından Belediyeye tes'im edilmiştir-Bu münasebetle Emlâk Müdürünün riyasetindeki Tbir heyet tarafından,sinemadaki demirbaş eşya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • İran Meclisinde kavga çıktı iktidarla muhalefet arasında çıkan kavgada mebuslar birbirlerine sandalyalarla hücum ettiler Tahran,15 T.H.A.İran Parlamentosunun bugünkü ilk toplantısı hâdiseli geçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • Hürriyeti seçen Rus diplomatının eşi ağlıyor Petkov'un karısı bir basın toptanrısında kocasının kaçırılmış olduğunu iddia etti Camberra 15 AP)Avust ralya hükümetinin memurla rından Vladimir Petrovu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • Mısırda yeni bir siyasî temizlik daha yapıldı Kral Faruk devrinin 180 diplomatı İle 40 gazeteci siyasî haklardan mahrum edildi Kahire,15 T.H.A.Mısır daki thtilâr Konseyi birkaç gün denberi yapmakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • Et fiatları Şehrimiz et fiatları,şimdiye kadar görülmemiş şekilde pahahlaşmıştır.Bu arada Vali ve Belediye Reis vekili Prof.Gök ay,dün kasapları kontrol etmiş ve 450—500 kuruş olan etiketle ri indirte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • Mısır'ın yeni Ankara elçisi Ankara 15 Milliyet)Mısırın Ankara Büyükelçisi Ahmet Hakkının Brüksele ta yin edildiğini bildirmiştim.Haber aldığımıza göre Hariciyemiz Mısırın Ankaraya göndereceği yeni elç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • Yugoslav Dışişleri Vekilinin beyanatı Koca Popoviç,Balkan Paktının askeri ittifak şekline ifratı Içİn üç devlet Hariciye Vekillerin^ önümüzdeki aylarda Ankarada toplanacağını bildirdi Ankara,15 Milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • AZLEDİLEN ATOM ALİMİ Amerika atom arafctnma servislerinde mühim bir mevki işgal eden ve ilk atom bombasını irifilâk ettirmiş olan a* tom âlimi Dr,Oppenheimer,emniyet müîâlhazalarıyla vazifesinden azle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • Binicilik mü sa bo kası Nis'te yapılacak milletlerarası müsabakada,Yüzbaşı Salib Koç» favoriler arasında gösteriliyor Nis 15 A.A.Milletler arası 25 inci binicilik musaba kası 17-25 nisanda.Nisde baş U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1954
  • Gl.Tunaboylu ktanbuida Birinci Ordu Müfettişliği ne tayin edilen Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği hare kât Dairesi Başkanı Korgene rai ismail Hakkı Tunaboylu dün saat 11.30 da uçakla An karadan şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • N &K YAPRAK istanbul tnstitüsü mü Evvelki gün wr gazetede «Istanbul Mezarlık me Hail ra;^rtnüe gömülü şair,müellif,hattat,mim*?be»,tekâr,hayır ve eser fikir We sanat udumiurıyla,devlet ricali,'tarikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • P m i.f S îT Ş£ Beşiktaş ta Aşık Kerem kağinda Alime t Topuz adında bi rine ait bakkal dükkanına giren meçhul bir harsız,60 Usa para/30 paket çay ve muhtelif cins «i gara alarak kagnuştır.Suçtu *aranm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • K S A HA BF.P1FR Belediye İktisat Müdürlüğü taraf-ndan dün Bursadan bir miktar turfanda sebze getirtilmjgltir.Hafta idinde yeni bir parti sdbze getirtilecektir.•fr Belediye tarafmdan Taksimde yaptırn'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Hie.16 J Nisan 1954 Cuma Ota.T2 Şa.'1373!3 Mm 1370 VAKtT VASATİ EZANİ CHİmş Ogle tkindi Akşam Yatsı tmsak S.19 İ2.U 15.59 18.50 20.28 3:32 L0.30 5.26 9.10 L2.00 1.37 8.43 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Dc/ğum,insan hayatına» sürprizler yaratan fizyolojik bir hadis3dir.Onun için hiç bir doğum hekimi takip ettiği bir lohusaamm ne gibi bir akıbetle karşılaşacağın,evvelden kes ttaemez.Ancak ilim ve tecr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • KONGRE Fatih Atikali Olculu öğrencileri koruma derneğinin te 'hir-«Iiien*t0jWantts: I5 mayıs cumartesi ğttııU »kulan,'krnıferans salontnMa yapılacaktır.îstanbul'Gazeteciler Sendi TEapi 'Kooperatifinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Dün Babkhaney e bol miktarda balık getirildi Balik mevsimine girilmiş bulunmaktadır.Bu sebeple vBa 1 ıkhaney eson günlerde bol miktarda balik gelmeye baş-¦laiBi^tır.Nitekim dün de 106 ton tutarında mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Küçük bir çocuk kazaen düşüp öldü Beşiktaşta Yıldız caddesin de Bakım garajı sahijbi Mit hat Sözerinaı dört yaşındaki oğiu Attila-u garajm kapısı o nünde vyığdı bulunan Ikerestelerin üzerinde oynarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • i Biar jeep iki çocuğun yabalanmasına sebebiyet verdi Beuı.ş:can adında bu şocorun ı _ijeep,iPaş^oaneeden B^ykoza gictefcketı i frenlerinde i naeydaröa?jgei«n arazadan-ötürü,yol üsUnvae oynamakta olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Bazı maddelerin alım satımı Borsada yapılacak Alım satımı Ticaret iBorsa sı dışında yapilan yumurta,bağırsak ve yağiı küspelerin,1 mayıs tarihinden itibaren,Borsa dahilinde muamele görmesi kararlaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Dış piyasa b'-yden bal istiyor Dış piyasalar memleketi mizden bal satın almak istemektedir.Bu arada geçen hnfa cinde Amerlkaya «ev kedilen i bir parti 1 baldan son ra,isviçre de ithalât için teş£ıbbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Paskalya münasebetiyle yumurta ihracatı arttı Paskalyanın yaklaşması dolayısiyie şehrimizden ya bancı memleketlere yapılan •yumurta ihracâtı çok artmış "tır.*Bu arada'dün ^Yunanis tana 300 sandık yumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Sağlık Vekil;tfctündağın şehr «tizdeki teftişleri Şehrimizde bulunan Sağlık Vekili Dr.Ekrem Hayri Üstündağ,dün Cerrahpaşa 'H5 "tahanes;ne giderek,klinikleri teftiş etmiştir.D-ger ta raftan,'Balta Lima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Kiliseden para çalarken suçüstü yakalandı Taksimde Faciei sakağında* 11 numarada oturan Yorgi Angeloğlu admda biri yanın da bir arkadaşı olduğu halde Tarabyadaki 'Ayayorift "kilise sine girmiş ve.para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Yağ 'tohumu müstahsillerim kredi verilecek Memleketimizde vyağ istih sal eden tohumların osUhsai| ini arttırmak için bu.günle r-i de Maliye Vekâletince tiban tedbirler alınmaktadır.Bu a rada hazırlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Bakıştan fllillî Şairi için bir anmu töreni yapılacak Pakistanm iMüil Şairi II r Muhammed IkbaUr.i£6na c!ira yıldönümü rniinaötbı1t; ie,20;nisan ssiı günü Emi nönü Öğrenci lokalinde biı amua töreni-te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • HALKİN SESİ "V Mimar kasım caddesi.Şehreminlade ibrahim Ça vuş mahallesinde MimuB-kaaım caddesinde oturan okuyucumu-Sevdıı Aksoy yazıyor:Semtimin hticra bir köşedır.Biz bundan müşteki de ğiliz.Fakat y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Istanbul Enstitüsü faaliyete geçti Istanbulu'Tarih,ilim ve Sa nat bakımından tetkik etmek ve bu husustaki çalışmalarla meşgul olmak üzere "istanbul Fetih Derneği tarafından "Is tanbul Enstitüsü,ismiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • KazJı çeşmedeki tren kazasınuı mesulleri tahliye edildi Kazlıçeşme istasyonunda vukua gelen ve üç kişinin ölüımü ile neticelenen tren ka zasınm mesulleri 'Mehmet Bayraktar,Hüseyin Çakır,Şemsettin Ine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Kanıgümrük ilkokulu dün açıldı inşa edilmekte olan Fatih Karagümruk Mihriznah Hatun ilkokul binası tamamlanmış ve dün saat 15ite Vali Prof.Gökny tarafından açıl mıştır.Bu münasebetle yapılan törende,Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Iliı ingiliz Profesörü lathiii mizde kunieranilar verecek C\aıbııdge tÜnftveesıtöSJ Felsefei'ıotesöiü A.XI.L?j Visdem bir kaç koıterans Vı-rmek üzere yakında ehr* rnure Relrcektir.Proftsör ilk konfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • 39 uncu dönem Yedek Subayların diploma töreni 39 uncu-dönem Süvari Ye dek Subay talebeleri önümüz deki çarşamba günü diploma alacaklardır.Bu i münasebetle Süvari Okulunda saat 15 de yapılacak I bir I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Et fjatiarı dün feir miktar daha Son günlere»* şehtr^^ki İteajprik i» kontiö aiiz ast satışlaiîi alıp yürüdü Şehrimizde,et fiat a nndaki pahalılık devam etmekte ve hâlen etin kilosu beş.beş buçuk 'lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Hçn*e*ülaıı!kotttrdi ve tahlil ediliyor Sağük Müdürlüğü sağlık ekleri ta raf nuian şehırdekiçme suları l&oıttrol vve îtekh lü edilmektedir.Bu arada yapdan muayene ne t.e esinde,hüeli su sa it«ıvy9P*n'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Yazan:Bedirhan ÇINAR Tefrika No»:40 Ölüm haberinin babamı,anacığımı ne kadar sarsacağını düşünüyordum Kapatıldığım hücrede ol dukça sıkınan saatler yasa dun.Ölüm haberimin'babamı,anacığımı ne kadar sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • KamazcHta liazirlik Ramazanın yaklaşmış olmaw münasebetiyle camilerde umumî bir temiz!ik yapılıyor Ramazana.az bir zaman kalmış ve bu münasebetle hazırlıklara başlanmıştır-'Mübarek Ramazanda şehiin bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Bakırköy I ciaafreti Arkadaşını öldüren Mühendis İhsan Aydının duruşmasına dün de devam edildi Bir mütfldet ewel Bakırköy-i de bir cinayet işienanis ve bu-t radaki Sümerbanka ait 'tiezfabr.kasında çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Kömürden zelrrleneıı bil anı ele öldü Büyükadada Sinan cadde-sinde bir inşaatta çalışmakta:olan Agâh Ra*inci adında bhş amele,dün sabah odasında;ölü olarak bu I u mnuştu r.Tafıkîkat sonunda Ağâhin oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1954
  • Saralı HMr 'kadın kuyuya düşüp boğuldu Kasımpaşada' Telsiz arkası meydanında 23 numarada oturan ^Nuriye Dikenler adın dalbeş anası saralı bir kadın dün sabah bahçesindeki bostan i kuyusundan su.a-^rrk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Mısır va Pakt Mısır BaşvekU muavini Albay Cemal Abdülnâsır ecnebi gazete muhabirlerine vferdiğii bir beyanatta Türkiye Pakistan Paktınla da temas ederek «Bu pakt bizim menfaatlanmıza aykırıdır.Esasen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Manş Denizinde yapılacak Nato manevraları Londra 15 Nafen)ingiliz amiralliği,30 nisan ile 8 mayıs arasında,Nato raayin tarama kuvvetlerinin Manş denizinde bir manevra yapacağını bildirmiştir.Bu manevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Ali Hanin kâtibesi Nicede kayboldu Nice,15 T.H.A.Nice Polisi,bir haftadan beri kaybolan Ali Hanın kâtibesi Madam Ranvinin izini hala bula mamıştır.Madam Ranvln,ce nubî Amerikada bulunan Ali Hanm Nice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Bu size ders olur,inşallah,dedi» ders olur da bundan böyie o Kırmızı Pd.iç gib.yarlere gitmezsiniz.îşi bu kadai hafif atlatabi diğiuze fcdr yiyip bin şükrediniz-Bununla iktifa etmezler se tutanlar sis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • FIKRA I Asıl kıyamet TARIK BUĞRA Mcda değişmeleri yüzünden kıyamete hülanettiğinıiz çok olmuştur-Bir vakitLer çarşafın ka Icrruwmi kıyamet alâmeti sayanfctr çıkmıştı,şiı.di de çarşafın sık sık görünme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Suriyede kadınlar rey hakkı istiyor Şam 15 ANKA)Suri ye Kadınlar B'.riiğı Başvekil.Sabri El Asaliye gönderdikleri bir dilekçede,Suriye kadinin erkeklerle si yasî haklarda eşit olmalarını ve önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Birleşmiş Milletlerin Arap mültecilerine yardımı New York,15 A.A.Bir leşmvş Milletler FüLsUn Arap mültecilerine yard m fonuna 1953.54 bütçe yılı için muhteüf memleketlerin iştirak hisseleri dün açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Portoriko'dii iki mebus serbest bırakıldı Portoriko,15 A.A.I g*ün burada bildirildiğine gör devlet güvenliği aleyhinde sad kurmak suçu he ocefc a;da tevkif edilmiş bulunan r taaddit kimseler için umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Bir Amerikan Üniversitesi?zenci ve beyazlara eşit hah Salisbury Rhodesia)15 A)Bugün neşredilen Rl desia üniversitesinin yeni s tüsüne göre» üniversiteye i necak öğrenciler,yerli ye Avrupalı olsun,sade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Adenauer Bidault görüşmesi Paris.15 AA)Fransız Hariciye Vekili Georges Bidault ile Federal Almanya Başvekili Konrad Adenauer arasında vuku bulacak,mülakat tarihinin.Fransız Hariciye Vekâleti Müsteşarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Rubirosa,Zsa Zsa Gabora bir at hediye etti Paris 15 Nafen)Dominikli diplomat ve Barbara Huttonun sabık kocası,Forfiro Rubirosa,artist Zsa Zsa Gabora bir midilli atı hediye etmiştir.Dominikli diplomat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • BR USB HBH IHBW MBBJ K39B BBiW J HBU ^SW HBU Ba.K.m.z TOrK».i I 1921 I I Yilindanberi Faaliyettedir I I MERKEZ:AMSTERDAM SERMAYE ve İHTİYAT Florin 45.000.000 B Dahilî ve Haricî Banka işlerinde 1 I 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Sovyet Rusya zehirli gaz stoku yapıyor Rusların kokusu,rengi ve tadı olmı» yan bir gaz imal ettikleri bildiriliyor Washington.15 A«A.Ordu Vekâletinden bugün Kongreye bildirildiğine göre Sovyet Rusya.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Moskova* havası en temi* şehirmiş Moskova.15 AP)Moskova radyosu bugün)dünyanın en 'havası temiz şehrinin Moskova olduğunu iddia etmiş ve yıldan yıla Moskova havasının New-York,Londra.Paris gibi kapita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Cpzaar'de sular alçalıyor Cezain 15 A.A)Büyük ¦hasara sebep olan sular azalmaya başlat iş ve yağmur bulutlan da dağılmıştır Bir çok yollar bozulmuş durumdadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • IUndiçinfrle kızıl esirle r yaralılara kan veriyor Saigon,15 A.A.Fransız birliği esir kampı kumandam bugün verdiği beyanatta,kamp ta bulunan yetmiş komünist Viet minhli esir gördükleri iyi muam leye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Merih'e seyahat Bir Amerikalı ilim adamı bu seyahatin mümkün olduğunu,yalnız seyahate iştirak edecek şahısların bulunmasının' güç olduğunu bildiriyor New-York,15 A.A.Aya seyahatten sonra Merih'e de se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • Kısa harîci haberler AMERİKA it Siyasi kaynaklardan ögrenildigina göre,Japonya on yıl iğinde Amerikan istihsal fazla sından 10Q.000.000 ûolarük zirai mahsul almak için müracaat ta bulunmuştur.FRANSA İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1954
  • İKTİBAS Mau Mau'iarı lafla yol getirmek mümkün müdür Bir İngiliz kadını silâhla hç bir şeyin haliedilemeyeceğiı İteri sürerek Kenya'ya gidip kara katilleri ikna etme ve yola getirmek istiyor madame Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.04.1954
  • H1İKGİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAKA Fatih Sultan Mehmedin Yeniçerilere verdiği ders Orduyu hümâyûn Bursaya girerken,Yeniçeriler SuStan Fat.hin önünü kesmişler,bir ihsan talebinde bulunmuşlar ı Fatih Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1954
  • MrsP.Tito'nun Ankaradaki ziyaretleri Memleketimizin misafiri bulunan dost ve müttefik Yugoslavyanın Devlet Reisi Mare-Tito dün sabah Ankara Kız Enstitüsünü ziyaret etmiştir-Mareşal burada genç kulanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1954
  • wm W$sm V* I i I M m Mayo modellerinin teşhirine başlandı Elaine MaMena sağda)ve Jea|n Bett,Long Beach'da mayo modellerini teşhire başlamışlardır.Her ikisi de,iki parçalı olan mayolarda» biri düz,diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.04.1954
  • i^^ım'4 *iu nıevsim Amerikada yal»1 an beynelmilel atletizm miLsabakalartndau birisinde bir mi!lik kodunun deparında atletler fırlarken Avustraiyeda Atletizm mevsimi iyi neticelerle kapandı Bu mevsim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1954
  • Futbol Haberleri TOM FlXNEY *SENENİN FUTBOLCUSU» Londra,Nafen)İngiliz fuflbol cemiyeti Tom Finne/i «senenin futbolcusu olarak seç mistir.Tom Finney jkendi tafci mj Preston North End takımm da sag toe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1954
  • Ordu takımımız final maçını Pazartesiye Belçika ile oynuyor Belçikada yapılmakta olan 1954 Duaya Ordulat arası Futbol şampiyonasının final kar şılaşması önümüzdeki Pazar tesü günü Türkiye Be çika ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1954
  • Profesyonel lig maçları programı j.17 Nisan 1954 Cumartesi Mithatpaşa Stadı:16.00 Fenerbahçe Beykoz P)18 Nisan 934 Pazar 14.00 t Spor Emniyet P)R.Nayir;Z.Kuyumlu;S.Kesim 16.00 Vefa B/Spor P)C.Ergiin;M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1954
  • Amatör lig maç arı 17 Nisan 954 Cumartesi Şeref Stadı:14.45 Demirspor Ortaköy 16.30 R.Hisar Cihangir Fenerbahçe Stadı:16.00 Yeşildirek Kurtuı'us Vefa Stadı:14.45 Rami Altınay N.Erge;H.Üzer;F.Talu N.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1954
  • y^m Âğa Han atçılığı bırakıyor mu Bu yıl dünyada yapılan bütün yarışlarda Ağa Han'ın saf kan İngiliz atları 80 müsabakada birinci olmuş ve 39699 sterlin kazandırmıştı Cannes,SHA)Bas Derby bakayı birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1954
  • an I II A I Î Yüzme yunalarında büyük sürprizler oldtv Dünyanın en büyük katim yüzücüsü 200 m-kurbagalatoUMla Hollawlah rakibine az bir farkla yenildi I I Trieste,15 SHA)Burada yaplan yüzme müsabakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1954
  • V-v GENÇLERİMİZ İSVİÇRE MAÇINA GİDERLERKEN—Almanya da yapılmakta olaa genç millî takanlar fufbol şampiyonasına iştirak eden genç takımımız üstüste zaferler kazanmaktadır.Dömi finale kadar yükselmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1954
  • Fransa kupası basketbol final maçı Paris,15 SHA)Fransa kupası basketbol final maçx 24 nisan gecasi Spor sarayında oy nanacaktir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1954
  • Yugoslav denizcileri ile yapılacık maç Şehrimizde bulunan Yu goslav gemisi futbol takunı üe istanbul Deniz Gücü taamları arasında Bugün saat 16 da Dolmabahçe Stadında bir karşılaşma yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1954
  • 200 metre ispanya rekoru kın İdi Madrit,15 SHA)Madrif te yapılan Üniversiteler arası ispanyol sp^r oyunı'annda a* let Liana 200 metreyi 22,1 de koşarak İspanya rekorunu kırmistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1954
  • HONG-KONG DA YAPILAN ATLETİZM MÜSABAKALARI Hong-Kong,15 SHA)Şeh rimizde yapılan atletizm müsa bakalar nda atlet Xavier 100 m,10.8 ve 200 m.h.9 luk bir derece yapmıştır.PARİS ENTERNASYONEL TENİS MÜSABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • Trieste ihtilâfı hal yoluna giriyor lıondra 15 Naîen)Ro-1 sî münasebatın,nazik bir saf ma^ Trieste iunterlandinda I haya girdiği kanataatindedirki Slav köyleri üzerindeki id lerdialaımdan vaz geçtiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • Adın Eddie Stack mı?dedi.Evet,seni bekliyordum.Biliyorum.Arka taraf* ta bir şapka,tur İcat elbise ve bir pardesü var.Onları e*fına geçti,bir atı dakikada 'Sazan:SILL 448 şoförün yanma oturduğu za fn^T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • II 12 Sokfan sana 1 «i-'Cam fabrikamız;Bir Tie fi «datı.î Dalaverenin örtlin de ©elm;Güney'de bir bölgemiz.3 Petrolümüzün mibrâ ki;Bir nefj edat!4 «on har îfl O ile değişince nehirler Icralı olur;Züpp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • PURO TUVALE' SAYESİNDE Tuvalet Sabunları SOO tie 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • VSstz'JbeGi'in seyaTiatinflfi değişiklik yapıldı Nairdbi,15 A.A.Burada öğrenildiğine göre,Mau Mau ta raftarlarj ve b yaz ark aleyhtar larnm kurdukları gizli Qnego cemiyetine mensup kimselerin ingilter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • adı Kamil v If Zeynep Kâmil nastaT»î,rp*wne yeshıde,doğumlar ve çocuk b dem hah;s ıf-«r»4-T ^Çf|1 E^ğlarbeşı ile Üsküdar arastadaki aapa bir yolda müt svazı bir sağlık merkezi vardır.Mısır Hıdivi Mehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • Vatansız kalan adam Sekiz aydır denizlerde dolaşan I^vytsky'yi hiç bir memleket kamil etmiyor Mareilya,US Nafen)iLevytsky isminde «bir adam sekiz aydan beri Güney Afrika-Fransa v« îtal'ya arasında den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • Suni kereste fabrikası Balıkcsirılr kanılacak fabrlkada arman artıklarından istifade edilecek Ankara» 15 AA.Balıkesirin Dursumbey ilçesinde ovman artıklanadan istifade etmek suretiyie bir sun'î kerest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • Dünyanın en gariıorkestrası Londra 15 Nafen)Lon drada Torkuayda *yaşh.arka daşlar,kulübü azaları bh orkestra teşkil etm'şlerdir Müzik âleti olarak yalnız ten ceflp,tava,sahan,fincan,kaşık i ve örgü şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • Taşköprüde "20 b?n dekar arazi sulanacak Ankara 15 A.A.Taşköprü ve Gök ırmak üzerinde Alama köyü altındaki boğa?da Taşköprü kazası köylerine ait takriben 20 bin dekar ara zisnin sulanması gayesiyle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • Teksasta şiddetli yağmurların tahribatı Alamo Texas)15 A.A)Rio Grande vadisine br haftadan beri düşmekte olan şiddetli yağmurlar 'bu bö gredeki 4000 ailenin evlerini terketmesine sebep olacak derecede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • »In-m DENİZLERİN KIZI lurmî Roman yazan:Kemal SAMANCIGÎİ» Arslan:''Güzel İrini,seni göremediğim gün içimde bir sabırsızlık hissediyorum dedi 108 Tam zamanında misafir oldun Aslan dedi,herif yanımızdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • I Tetkikler Üçüncü dünya harbi 1960 da çıkacakmış Tarafsız isveç hükümetininsavunma kurmay heyeti tara-1 fından yapı an araştı* maiar-i| dan anlafıMığına göre,Sovyet j Rusya,atom sl^hiannı Ame-1 sikad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1954
  • Iııgilteren'n yeni «çak J gemileri Londra lb Nafen)ingiltere Şehriyesinin yeni ikii uçak gemıs.run mayıs ayındservise "g-secegı biıda*:imekıtaöfcir.öunilar Hennes tıpm de Ceritaur ve Al'b.on uçak' gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • Et f iatları Baçtarafı 1 Hıolde)Ancak Y-ali,dükkânlardan uzaklaşır uzaklaşmaz kasaplar tekrar 450—500 lök etiketleri asmışlar ve «ataçları bu fiatlar üzerinden yaRjyuslardır.Buna ait diğer haberlerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz ağrısına «AŞARI IL€ KULLANIUR!£ağ,4iğ,adale,sinir ağrılarını derhal teskin eder» Grip ve Nezle {başlangıcında bir jgoik fenalaMsn ö&ler.Süratle bazmoflunur ve tesirini göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • Hürriyeti seçen RUS 4İfl!ömtl Bitarafı 1 İncide)mütemadiyen silerek gazete çilerle konuşmuştur.Toplantıya hiçihir fotoğraf çı alınmamıştır,Bayan iBefcrov gazetecilere "Şimdi konuşmak çok güç.Kocamın *
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • Bayar Ege bölgesine gidiyor Su tarafa birincide)20 Nisanda DP-19er tarafından tertip edi en bir 4»itingte konuşacak olan Oeial Bayatın Bahkesirden sonra.Manisa yolu ile Izmire geleceği ve burada mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • ireşal Tito bugün lirimize geliyor Baştarafı 1 incide)let arasındaki münasebetlerin daha da kuvvetlendin,mesi kararlaştırılmıştır.Diğer taraftan kıymetfi misafizimiz bugün de temas ve ziyaretlerine de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • Rusya,dünya hakimi olmak için çalışıyor Washington,15 A.A.I Ge neraj Mathew Rulgway.temsil ciı'er meclisi tahsisat komisyonunda verdiği izahat arasında,Amerika'da atom ve dig-r asker!tedbirler© ragman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • Uzak-Doğuda yeni bir savunma paktı kuruluyor Olu Par isten dönen Dulles İngiltere ve Fransa tie Buıiabafc&ta varıldığım bildirdi Syracuse New York)15 AP)Hariciye Veküi Foster Dulles bugün Amerikaya dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • Generoi Ne dp iyileşti Kdhtoe,15 AP)Mısır Cumhurbaşkanı Genera] Necip,21 martta Almaza hava alanın da bayud.gmdan beri bugün ilk defa «evinden çıkmış ve otomobil le evvela ask art hastahaneye sonra d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • il seçim kurulunun toplantısı Bastarafı birincide)da afiflerine itiraz ediliyor,ve kurulun bu hususta karara var mak üzere mahallinde bir tetki kat yapması isteniyordu^ Kurul,afişlerin yapujtır.ldıgı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • İşçi Partisinde ikilik çıktt Başta rafı 1 İncide)Başbakan Clement Attlee ile kat inesi mensuplarından sol cenan Ederi Aneurin Erevan hususi 1»r 4oplantıda açıkça münakaşa etmişler ve «netice de Bevan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • Mısırda yeni bir siyasî temizlik Başlarafı birincide)V«M Partisi Başkanı Mustafa Nabaj,Vafd Partisi Gene;Sek deteri Fuat Şeracettin,Vafd Ik tidan Pişisbci Vekili Muhamjmet Seraeettin,aynı iktidarın ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • 15.devlet resim ve heykel sergisi açıldı Ankara.15 AA)İS inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi.bugün saat M de Dil ve Tarih Coğrafya Fakt*esinde törenle açı «uştır.Törende.Maarif Vekili.Maarif Vetoâl-et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • OanizcTk Bankası ikra^'we veremiyor Denizcilik Bankasının memur ve müstahdemine sene nin ikinci ikramiyesini ve rip vermiyeceği hususu henüz bir karara ^bağlanamamıştır Dün bu konuyla alâkalı olarak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • D.P.ve CİP nin dün yaptığı toplantılar tta&Laru& birincide)Oailar Atatürk'A yaknz menfaatleri için sever.er-Nitesini piyango Düetleri afişlerini gördük îğte CH-P.nin A-tafcürk'e bağiıUğı-15.0 k.uruş l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • Binicilik müsabakası B*ftarafı biıtinoHo)edeceği bu müsabakalarda 10 milletlerarası büyük mükâfat dağıtılacaktır.Müsabaka favorileri arasın da Fransız olimpiyat şampiyonu Pierre Jerifctteres,Türk Yüzb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • Yugoslav dışişleri vekilinin beyanatı Baş tur af i 1 incide)cü âkit olan Yunanistan'ın pren sip itibariyle tasvibini almak «^»ekecektir.Koca Popoviç daha sonra öç İÜ paktın inkişafa için çareler arand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • Genç takım,Avus turya ile O O berabere kaldı Ba$ttarafı 1 iacidu)kars-laşınada,her ik.i takim da donuk ve ağır "bir oyun çıkarmış ve her ikisi de gol yapmak için büyük gayret sarfetmemiştir.Tumuanın C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • DOMIFINAL MAÇLARI Frankfurt 15 {AP)Arjantin ve Batı Almanya bugün Milletlerarası Genç Takımlar Futbol turnuvası am yan finallerine kalarak,Tür kıye ve ispanyanın yarrmda yer almıştır.Arjantin» Fransay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • Eski Fas sultanının bir kızı oldu Otananarive.15 AA.Eski Pas sultanı Seyid Muhamm-ed bin Yusuf un üç meşru karısından La ia Bahia.dün gece Sezaryan ameliyatı ile Mr ka çocuğu dünyaya getirmiştir» Çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1954
  • İnönü dün Balıkesirde seçim nutkunu söyledi Baştarafj birincide)yapılacağı istasyon meydan*-»a gitmiştir.Cumhuriyet Halk Partüileatfn vaki müracaatı üzerine gerek miting esnasında ve gerekse mitingden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • R A D Y 0 Istanbul 12.57 Açılış ve program Ş8.00 Haberler 13.15 Hafif larkilar pi)13.30 Sarkıla» Okuyan:Ayteo Ankan ve Su zan Köktürk 14.00 Opera ve operetlerden orkestra parçaları pi)14.20 Şarkılar O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎR TtYATROSU «aat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan filıner Rice TUrkçesi Asude Zeybekoglu Ut i aı.^tımba akşamı taıebe Keresidir Pazartesi akşamlan tenvıil yoktur.Telefon:42157 Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • I ambiyo ve esnanı Kapanış Acılı» Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı ast 0.*0 isviçre FT.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6i 5.60 İsveç Kf.64.12.50 64.12.b0 Florin 78.68.40 7368.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Sahip v» Başmuharriri:AÜ Naci KARACAN Yan ialerim fiilen idare edan Mee'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Cinayet Var Piyes 8 Perde Yazan:Frederick KNOT?Çeviren:Tevflk Sadııllah Sahneye koyan:MulMin Ertufrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tem 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • M A K S t M Bu akşau Saat 21 de C B A L I KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:48184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-IJurian Sahneye koyan:A VNİ DİLLİGİL Sah.Çarşamba suare 20 30 da-Çarşamba matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • EVINRUDE DENİZ MOTORLARININ BİR HARİKASI ^A u Ya f,5aıC AQ.UASOMIC V MOTOR HEMEH HEMEN SESSİZDİR.BEHZİH DEPOSU AYRIDIR.İLERİ,GERİ VE HÖIR IEVYESI VARDIR V KOPAR MENIESEll VE YARDAN AÇILIR.V BENZİN VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Asker!Kıtaat İlânları Eapah sarfla ^ursa As.Fizik Haetahaneei 2.d kısmı infa ettirilecektir-Keşif bedeli 1,295448,55 tira,geçici teminatı 52614 liradır-İhalesi 5/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Kullanılmış Anbalâj Kâğıdı Satışı Beşiktaşta Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü deposunda mevcut takriben 10 ton kullanılmış ambalaj kâğıdı açık arttırma ile toptan sati'lacaktır.İsteklilerin 150 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Sondcj yaptırılacak Burdur Daimi Komisyonu Başkanlığından 1 Boldur vilâyeti dahilindeki susuz köylerde içme suyu İçin.arteedyen araştırmasına a£t-sondaj y apttrılacaktM"-2 Bu işe ait gerekli her türlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Ankara M.M.V.2 No lu S Al.Ko.Bşk.As-İhtiyaç için Ankarada gösterilecek yerlere teslim şartıyla 285715 iki yüz seksen beş bin yedi yüz on beş ıitre kayacık ve 1000000 bir milyon fitre hayat içme suları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Fen işleri müdürlüğündeki keşüf ve şartnamesi gereğince Cinnhiuriyet,Talâtpaşa.Ziyagökalp,bulvarları ile Dr-Mustafaenvcrbey caddesi ve 1395.1390» 1437,1438.1434.1381.1382
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Kars ili daimî komisyonundan:20 000 metre iki inçlik,20000 metre 1/5 inçlik ga'vanizli demir su borusu satın ah«nacaktır-İki inçlik borunun beher metresi için 650 kuruş,bir buçuk inçliğinin beher metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Mardin Bayındırlık Müdürlüğünden Muayyen günde ihalesi yapılamayan Nusaybin Sağlık Merkezi hariç!«ti tesisat)yeniden kapalı sarf usulüyle 15 gün müddetle eksiltmeye bur.1 Keşif bedeli «2933510» Kra ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Sımsurs As.Sat.A?Kom.Bşk.lığından Askeriye İhtiyacı için 18 ton nohut.22 ton mercimek.25 ton kuru fasuiya kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.İhalesi:10 Mayıs 954 Pazartesi günü saat 16 da yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Nafia Vekâletinden:EregH Umanı gümrük ve işletme binası,ambar binası,ve' teferruatı inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur-1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 600000)l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Karaağaç Kurumları Müdürlüğünden:Şoför alınacak Et kamyomarında çalışmak üzere alınacak şoförlere gösterecekleri liyakata göre 250,275 ve bilâhare faaliyet ve hizmetine göre 300 liraya kadar ayhk ücre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • A Done şartları I*.Kr.Senelik 42 00 Altı ay/ık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere Ud imalidirlifin şartlar* 2 ve 3 üncü sayfa saat.4 TJL 7 ve 8.sayfa,saat.2,60 T.L,6 ı:İlanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • ZA¥l İKtanbul Kumkapmütfuö memurhığundan aldığım ve İğinde askerlik durumulmu göstev rem niüf ue tezkeremi zayi ettim-Yenisini alacağımdan eskisinin bükünü yoktur-929 doğumlu Basan Kanallar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden:1 Samsun Gelemen Devlet Üretme Çiftliğinde 110 000 lira keşin ve 6750 lira geçici teminatlı bh adet kurs binası inşaatı kapalı zai(f usulü ile ve birim fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Salihli Belediye Başkanlığından Yatık silindirli,soğuk kefalı 66 beygir takatında 260 de* virli Ruston marka çok az ve temiz kullanılmış kompresör motoru hava tüpü ve yeni kayışı ile mazot deposu» bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Aydın Vilâyet Daim!Encümeni Reisliğinden Aydın Tire yolumun 17 100.kilometresinde k&rgir ayakları mevcut 7.00X7-00 lik lkizdere köprüsü tabhyesinia betonarme olarak inşası kapalı zarif usulüyle eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Nafıa Vekâletinden:1 Elâzığ Van hattı üzerindeki Muş istasyonu bina ve tesisleri inşaat İşleri kapalı zari usulüyle eksiltmeye konulmmştur.2 Bu işin tahmin edilen bedeli 3-250.000)Ura olup ge-cici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • Ankara M.M.V.2.rio.lu,sa.al.ko,başk,dan As-birlik ihtiyacı için Ankara ve.îstantoulda çösterileceK yerlerde teslim ve montesi yapılmak şartıyla iki adet pantograf tezgâhı kapalı zarfla satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1954
  • hidro Elektrik Tesisatı yaptırılacak KEŞAP BELEDİYE REİSLİĞİNDEN:Kasabanın Adı İşin keşif bedeli Geçici teminat Keşap 288.080,47.15.273.22 1 Tuikanda adı geçen kasabanın hidroelektrik tesisatı yaptırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8