Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.03.1954
  • Adres:Nuruosmaniye Turî eaar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul Y I L 4 SAYI:1395 Posta Kutulu 4 9 2 TELEFON* 2 9 6 14 Fİ ATI i 15 Kuruş HliUiuet 4j kv k 'İHfiMUM jSp Bugün şehrimizde hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Şehrimizde turfanda sebze Batları ion günlerde istihsal ool-•rinden şehrimize turfansebze gelmeye başlamış-3u arada dün halde do jea 500—550,taze bakla Bezelye ise 150 kuruş muamele görmüştürsebze sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • a a a QUNUN MESELELERİ Türkün değişen kaderi a a a UNUN M ELELE cün değişen ka Türk kaderinin yeni bir dönüm noktasındadır.Artık ıınutmıyalım ki her şeyden evvel yakın mazinin hatalarını tamir etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Cemiuet TOPLANTI Topkapı Fakirlere Yardım Yuidunun umumi heyet toplan tısı,yarın saat 14.30 da Topka pıda yurd binasında yapılacak tır.ÇAYLAR Yeşilay Cemiyeti genel meı kezi tarafından tertip edilen y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Para yüzünden amcasının kızını yaraladı Dün Beyoğlunda kanlı bil vaka olmuş,b:r genel kadın ustura ile yüzünden yaralan mıştır.Taksimde Turan caddesin de 91 numarada oturan Se yahat adında bir genel k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • HALKIN SESİ Cevap olmalıydı!Bir müddet evvel,gaae» temizde intişar eden bir okuyucu mektubuna ilgi I tier den şu cevap gelmiştir;«Sayın gazetenizin 28/2/954 tarihli nüshasında intişar eden "Bir Çeşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Bir adam kahvede otururken öldü Yetmiş yaşlarında,hüviye,ti meçhul bir adam,Galatada Medrese sokağında 26 numaralı kahvede otururken fenalık geçirmiş ve ölmüştür.Ceset hüviyetini tesbit için morga kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Jandarmaları taşlayan kiptiler tevkif edildi Bir hafta önce Mecidiyeköyünde müessif bir hâdise olmuş,üç jandarma ile iki pc lis,bu semtte oturan kiptiler tarafından taşlanmıştır.Hâdise günü polis ekip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • "Alkolizmin önlenmesi,kongresine katılıyoruz Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından tertip edilen "Alkolizmin önlenmesi ve tedavisi,mevzuundaki kongre,28 mart ile 10 nisan arasında Hollandada Nordvijk şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Pamuklu tevziatına nisanda başlanıyor Memurlar kooperatifinin yapacağı tanzim satışlarına alt bütün hazırlıklar tamamlandı Memurlar Kooperatifi tarafından yapılacak olan pamuklu tanzim satışlarına ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • istihsal maddelerimizin sürümü arttırılıyor Ticaret ve Ekonomi Vekâ leti,devamlı olarak artan çt şitli istihsal maddelerimizin ihracat ve sürümünü artır mak maksadiyle yeniden bazı kararlar almıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Sanayi Odaları yeni komitelerle takviye ediliyor Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalarının yeni komiteleı le takviyesine karar verilini* tir.Bu husustaki hazırlıklara başlanmıştır.Ayrıca Ticaret ve Sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Limanımızdan yabancı memleketlere yapılan sevkıyat Limanımızdan yapılan ihracatta son günlerde bir azal ma müşahede edilmektedir Bu cümleden olarak ihracat dün 389 bin liraya kadaı düşmüştür.Dün yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Bahar Bayramı hazırlıkları ilerliyor Gülhane Parkında açılacak olan "Bahar Bayramı,hazırlıkları ilerlemektedir.Şenliklerin her bakımdan iyi olmasını temin maksadiyie "tertip komitesi,taralından yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • S* YAPRAK Edeb yahu!I tfekteph izoller gençlik spor mecmuası yuyınladan olduğu söylenerek i ve Spor takvimi nam» ¦nda neşredilen bir takiden II ve 12 mart günle de kopandmtş iki yapc getirdiler.Baza t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • KISA HABERLER Efoonomi ve Ti-Okulu Talebe Derneği ta ıdan,bugün saat 14.30 da vinil Öğrenci Lokalinde biı biyat matinesi» tertip edil ir.Erenköy Kız Lisesi öğren i arasında hazırlanan şiir ıbakası dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Hemşire kursları Hemşire mesleğine yardımcı eleman yetiştirmek için faaliyete geçildi Memleketimizin hemşire ye olan ihtiyacım göz önünde tuian Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti,vilâyetleri?gönderdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Yazan Bedirhan ÇINAR Fransızlar asker kanaat getirmiş,Mevzu birden değişmişti.Bir müddet Paristen,Parısin kendisine mahsus güzelliklerinden,eğlence yerlerinden,spor ve modadan bahsettik.Yüzbaşı Armond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • nUSTg Topkaprda Sagmacılar köle oturan Abdullah Çolak 3a bir] polise müracaat e-görsz tanıyabileceği bir La,kendisine işbulacagı vaa 200 lirasını doıahdırdıgtnı rmiştir.Suçlu aıajunakjba-Eyüp'te Bülbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Devlet Demiryolları yeni vagonlar alıyor Devlet Demiryollaısı işletmesi artan yolcu ve eşya nak liyatını karşılamak maksa diyle vasıtalarım takviye ei meye karar vermiştir.Bu arada işletme Yugoslavyay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Amerikaya krom ihraç ediyoruz Amerikaya yapılan krom sevkıyatı devam etmektedir.Bu arada Bakır vapuru,önümüzdeki günlerde Iskenderundan yükleyeceği 5 bin ton kromu Amerikaya götürecektir.Yozgat şilebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Hırsızlık vakaları Diiı de şehrimizde iki hırsız-Iık oldu.Para 1e mücevherat çalındı Çemberlitaşta Avukat sokağında 9/1 numaralı evin* zemin katında oturan Ahmet Dergelir admda birinin dai resine evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • itfaiye Şişhane meydanında tertibat aldı Şehrimiz itfaiye müdürlüğü tarafından Şişhane mey danına bir hoparlör konulmuştur.Yangın esnasında hopar lörle arabaların çıkışı bildiri lecek ve Şişhane meyda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Fransız havacıları şehrimize geliyor Fransız Millî Havacılık Okulu talebelerine mensup bir kafile,31 martta şehrimi ze gelecektir.Misafir talebeler için bir ziyaret programı hazırlan mış bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Yankesiciye benzetilen gazeteci Emniyet ikinci Şube müdürlüğüne bağlı 6 ncı k*sım memurları,evvelki gün bir gazeteciyi,Büyükpostahane binası önünde otobüse binerken,bir yankesiciye benzeterek çevirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Kocasiyle giden kadua sarkıntılık yaptı Sirkecide köftecilik yapan Bican adında biri,evvelki ge ce,yanında kocası olduğu halde Sirkeciden geçrnekta olan Naciye adında bir kadj na el ile sarkıntılık ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Kızılay fakir öğrencilere giyim eşyası dağıtıyor Şehrimiz Kızılay teşekkül leri tarafından yardın» faal t yetlerine devam edilmekte dir.Bu arada Kızılay Eminönü şubesi kadınlar kolu dün 275 fakir öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Türk Sesi gazetesi dün çıktı istanbul Milletvekili Dr.Mükerrem Sarol'un sahip ve başmuharriri bulunduğu "Türk Sesi„ gazetesi dünden itibaren intişara başlamıştır,mürler diler,neşir hayatının Yeni refi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1954
  • Buzların hasara uğrattığı şamandıralar tamir edildi Marmarada,birkaç gündür hüküm süren şiddetli fıı tma hafiflemiş ve gemiler normal seferlerine başlamışlardır.Diğer taraftan Boğazı dol duran buz küt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • Ingilterenm Rusya'ya ihracatı in İngiltere» Basya ve Polonyaya bir kaç büyük ticaret gemisi verebileceğini fakat petrol gemileri ihracına müsaade edemiyeceğini bildirdi til.Londra,25 A.A.Amiral İlk da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • Pakistamn mensucat sanayi gelişiyor Lahore 25 Nafen)Pa kistan mensucat sanayii soı senelerde büyük gelişmele göstermektedir.Bu husus t beyanatta bulunan Pakista Sanayi Vekili Abdül Kay yum Han,"Pakist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • Nev York Limanındaki grev genişliyor Nev York 25 A.A.Nev York liman işçileri bağımsız sendikası,üç hafta dan beri Nev York limanını felce uğratmış olan grevi At lantik sahilindeki diğer limanlara teşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • Bîr akıl hastahanesinde isyan çıktı Crovnsville 25 A.A.Crovnsvüle akıl hastahanesinde dün akşam isyan çık mıştır.Birçok hastabakıcının deliler tarafından hapsedU miş olmasından korkulmakta dır.Hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • ingiliz işçileri ücretlerinin arttırılmasında İsrar ediyor Londra 25 A.A.Ingıl tere işçi sendikaları mümessilleri işçiler tarafından ta lep edilen zammın kabulü hususunda dün işverenlere son bir mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • istikbalin bürolarında çalışacak memurlar Londra 25 AP)Bir in giliz âliminin dün açıkladığı na göre modern bürolarda yakmda maaşlarına zam iste mek müstesna her işi yapa cak olan elektronik memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • FIKRA Bir tiyatro ve bir greyfort hikâyesi.Açık*sagık hikâyeler dinlemekten hoşlanır ırasınız?Durun öyleyse» size bir kaç tanesini an lalı vereyim-Ne o?Eiâîcmin içende mi» dediniz?Bırakın erâlemi canı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • İKTİBAS Fransız tiya bir eseri nas Meşhut* iKÜallâf Jj.ien Green'tu D J.ma i ismine p;yasini ele aJan münekkit:Allah düşman o üş m in „a düşürmesi i diyoı r Bizde tiyatro münekkitilerinin büyük bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • Zsa Zsa ve Rubirosa Avrupaya gidiyorlar Hollyvood 25 A.A.Macar güzeli Zsa Zsa Gaboı beynelmilel çapkın Porfiric Rubirosa gelecek hafta ayn zamanda Parise gidecekler dir.Zsa Zsa,Avrupaya ayı ayrı gidec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • Kadınların yüzüne bakıp do* ğacak çocuğun cinsiyetini anlayan adam Capetovn 25 Nafen)John Ross isminde 42 yaşın da bir lokomotif kondöktö rü bir çocuğun doğmadan ev vel cinsiyetini sırf müştak bel ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • Beynelmilel hovarda karısından bıkmış Rubirosa.milyoner karısıyla birlikte bayat geçirmenin imkânsız olduğunu söyledi New fork,25 AP)Beynelmilel hovarda Porlirio Rubirosa karısı Barbara Hutton'dan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • P.'ccard'ın yeni c'feazı Plexiglas denilen bir maddeden yapılan cihazın bir deniz helikopteri olacağı bildiriliyor Brüksel,25 A.A.Profe sör Auguste Piccard Brük»3İ Muhtar Üniversitesinin fen fakültesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • Pekâlâ,dedi.gidlnfe,fakat midenizi susturunca hemen geliniz» Tabiî» efendini tabiî.Bir iki lokma yiyip gelirim-Yanınızda olmadığımı farketmenize vakit kalmadan buıaya dönmüş olacağım-Buraya değil,tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • Bunlar nasıl komünist Geçenlerde irat ettr.ği bir natakta Sovyet Rusya Başvekili Malenkov «Sosyalist vatanımız,komünist partimiz}» demişti' Son gelen Avrupa mecmualarında da Amerikalı bir gazeteci ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • Seylaııda giztt üâh depolan bulundu Kolombo 25 Nafen)Seylan polisi son günlerde yaptığı araştırmalarda bu a damn muhtelif yerlerinde gİ2 lenmiş silâh stokları buimtu tadır.Şimdi polis-teşkilât,şüphel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • Verem tedavisinde yeni bir usul bulunmuş Brezilya'ı bir doktor bulduğu usule hartalarını Uç haftada tedavi örteceğini İddia «diyor Rio de Janeiro,25 A.A.Burada intişar eden «Tribuna da Imprensa» gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • Serbest cşk t a r i katı Alman yada kurulan tarikatın lideri 4 sene hapse mahkûm oldu Deggendorf,25 AP)Almanyaıla kurıuimuş olan «Ser best akş» tarikatının lideri dün dört sene hapse mahkûm edil misti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA if Wa9hington'da yorucu bir iş gününden sonra evine dönen George Wolfe adında bir kam yon şoförü;karısı ve çocukları m televizyon başmda bir prog ram seyrederlerken görünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.03.1954
  • RESİMLE HADİSELER Türk Ocaklarının 43 üncü yıldönümü münasebetiyle dün saat 15 te Aksarayda Türk Ocakları Merkezinde bir tören yapılmıştır-Törene tstikla!Marşı ile başlanmış» rniteakıben Türk Ocakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1954
  • AVA GARDNER HAKKINDA YENÎ DEDİKODULAR Sinema dünyasının çim ve güzel yıldızı Ava Gardne-r hakkımda yeni dedikodular do'aşmaktadır.Söylentilere bakulırsa Ava.garîocı kocası Frank Sinatra'dan boşanmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1954
  • TÂRİHTEN MERAKU BİR VAKA Dünyaya tütün nereden yayıldı ve nasıl içildi Birmanyalıların sigaraları 39-40 santim huyunda idi.Bir uzun sigarayı bir aile sıra ile iç rlardi Bir nazariyeye göre tütün dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.03.1954
  • K;IS lisans »nziyetl bir hayli tartışmalara sebebiyet veren Fenerbahçeli Altan Dlncer Dasketbol liglerini karıştıran hâdise Aftan F.Bahçede oynayacak Umum Müdürlüğün tamimi tebliğinden itibaren sürürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Ekonomi
  • 26.03.1954
  • Âfc-~JL ^r:t •A-x İ/At' j& ^f;V;OSarîo dün bîr idman yaptı Halen şehrimizde bulunan Brezilya beşincini Olario dün Mithatpaşa Stadında bir antrenman yapmıştır* Geçen senelti liglerde Fluminense,Vasko d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Ekonomi
  • 26.03.1954
  • m w w$ j-U L üstad Selim Sırrı Tarcanm 80 İnci yıldönümü dolayısijje Çapa Eğitim Enstitüsünde yapv lan törende genç kızları raızin büyük alâka ile takip edilen jimnastik hareketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Ekonomi
  • 26.03.1954
  • Çapa Eğitim Enstitüsünde yapılan j'mnastik hareketlerinden güzel bir görünüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Ekonomi
  • 26.03.1954
  • 80 yaş Bütün ömrünü spora ve Türk gençliğinin bu yokla yetiştirilmesine harcamış Çkıymetli bîr hocanın» mera-r leketinize getirdiği mo-'dem spor anlayışını yer-'i IıeşUrınek,yerleştirebilmek için yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Ekonomi
  • 26.03.1954
  • Ernest Melchior Dünyanın en meşhur futbolcularından biri olan Mslchior Fransa ia kalab'I-i m hk için tâbiiyetini değiştirecek mi J Bugün dünyanın en şöhretli on futbolcusundan birisi olan ve hâlen Pra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Ekonomi
  • 26.03.1954
  • Bu hafta basketbolda m Fenerbahçe-Galatasaray takımları karşılaşıyor Fenerbahçeli ALtamn oynayıp oynıyamiyacağı hakkında çıkan son dedikoduların önü alındıktan sonra G.Saray He F.Bahçe nin bu hafjta y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Ekonomi
  • 26.03.1954
  • ÇEKLER ISVEÇI 7-0 YENDİLER Paris 25 SHA)Brnoda yapılan,buz üzerinde ho key millr karşılaşmasında Çekoslovakya takımı isveç.7-0 mağlûp etmeğe muvaffak olmuştur.1 UNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI Paris 25 SHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Ekonomi
  • 26.03.1954
  • Fenerbahcenln IngUterede Manchester Ctty ile yaptığı maçta Salahattinin bir kurtarış* İrgilız millî takımının tanınmış oyuncularından S.Creek'e göre:Dünya sporunun istikbali Radyo ve televizyonun şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Ekonomi
  • 26.03.1954
  • Atletizm RUSYADA YAPILAN KAPALI PİST YARIŞMALARI Paris SHA)Bu hafta Moskovada yapılan kapalı salon atletizm müsabakalarında aşağıdaki neticeler alınmıştır.Gülle atma:Grigalka 16,28 100 metre:Grigoref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Ekonomi
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mea'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ—Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1954
  • 1 1 2 3 4i i 6 7 8 0 10 11 12 ~1 2 3 4 S 6 i 7 8 10 BM E9 1 Soldan sağa 1 343 sene önce bugün do gan büyük Türk seyyahı.2 İşaret edatı;Bir para bütünü;Uygunsuz.3 Bir «art sigasi;Biı^ Viuygu;Sancının e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1954
  • İSTANBUL BELEDtYESt SEHÎR TtYATUOSD 21 d« Dram Kısım GELİN Yazan vlarcerie Maurette Türkçesi Bsdreddin Tunoel Her aı^ınba akşamı talcb« gecesidir.Pazartesi aksamlar» temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1954
  • HUUujet Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aj'ûk 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.Fien şartlar* 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o Hânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1954
  • Rutubetti ve soğuk havalarda bir adet orıpın almak faydalıdır.GRİPİN,adale,sinir ve softuk »lııııı I ıhından mütevellit Uitün ağrıları teskin eder.GRİPİN,bayanların muayyen asma ularda ki sancılarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1954
  • RÖPORTAJ i Bir oturuşta peş peşe kırk kahve içebilir misiniz?Zayıf,nahif ganç;"3 n dediğimi yaparım,diye kahvelerin başına oturduğu saman,kendisini seyreden kadınlar onu i ev sahibine 1600 sene hatırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1954
  • EKO Perde kapandı,yolumu za devam edin,diye bağrdı.Direksiyona geçerek yol verdikten sonra vakayı anlat ti.Kızı ciğeri beş para etmez herifin bjrile kaçmak ir çin hazırlanırken,babası bas tırmış,herif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1954
  • z İSVEÇ MEKTUPLARI Stockholm Radyosunda Türkiye hakkında yapılan neşriyat MeurnlekcUmiade sene kalarak sosyal meselelerle tfgill tavsiyelerde bulunan.İsveçü Pro tesör Gunnar Heckscher Stokholme avdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1954
  • Denizlerin Tarihi Roman Yazan:Kemal SAMANCIGH» Bize şartsız teslim olan bir kale hâkimini şartsızca bırakırız dedi.Ama siz Türkleri tanıyamamışsınız 87 I Arslan hemen sıçradı,Su ranzayı ve kızını elle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1954
  • İKTİBAS Fransız tiyatro münekkidi Boş tarafı 3 Üncüde)boynunuzu ne kadar sağdan sola-soldan da sağa çevnirseniz çevirin,belinizden başlayıp göz ve kulaklarınıza kadar bir ğok uzuvlarınıza istediğiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapama Afrilif Kapanış TM—280.30 784.280.30 0.8ı 64.03 5.6t 64.12.50 78-68.40 0,44.80 98,34 9.73.90 0.80 64.05 5.60 64.12.50 73.68.40 0.4480 93.34 9.73.00 22.00 23.25 108.00 109 50 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Mısırda İhtilâl Konseyi fevkalâde kararlar aldı Baştaradb birincide)niden iş başına gelmelerine yol açıklığı takdirde* yeni bir ihtilâle girişmek tahdidinde bulunmuştur.Tehdit ile bugünkü tebliğ arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Montesi skandalinin bl/şahidi kaybolcfu Roma.25 A.A.Viima Montesinin ölümü hakkında açılan tahkikatta en çok ehemrndyet verilen şahit Piero Pierotti ortadan kaybolmuştur.Pierotti,üç gün evvel ga zetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Hindiçîniye yeniden uçak gönderiliyor Washington,25 A.A.Umumıyetle itimad eüüir kaynak ların büdırdiklerine göre,milli güvenlik konseyi komünist VIeUmmii kuvvetlere karşı girişi,len taarruzda bombardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Akdeniz manevraları Başmakaleden devam)¡a kuvvetleri komutam general David M.Schlatterin idaresınde olacaktır.Manevralara katılacak gemiler arasında Fransız kruvazörleri "Montcalm»,ve "Gloire,ile İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • 3 üncü Kore Birliğimize nişan verildi Baştanı*ı birincide)len bu en büyük kahraman lık nişanını General Tahsin Yazıcı kumandasındaki birin cî Tugayımızdan sonra,ikinci defa olarak General Sırrı Acar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Particilik yüzünden işlenen cinayet Baskırafı birincide)Bu arada Mustafa San taban caeını çekmiş ve Halk Partili ocak başkanı Mehmet Ali'yi arkasından ve torn kalbinden vurarak öVdürmüştUr.Kaatil Must
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Rusya'nın Suriye'ye ihtarı Şam,25 TAA.Sovyet Rusyanın Şam Elçisi bugün Su Tiye Başbakanı Sabri Asali'yi ve Dışişleri Vekili Paydi Attasiyi ziyaret ederek,Orta Şark Savunması mevzuunda hazırlanan paktl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Adaylık için müracaat müddeti sona erdi ERZURUM D.P.ADAYLARI KISMEN BELLİ OLDU Başterafı birincide)yade foiziplern üstede rol oynıyacagı anlaşılmaktadır.Ankara'ıun diğer adayını Genel Kurul gösterecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Arap Birliğinin Bağdatta toplanması reddedildi Irak hükümeti KahiredekJ Arap sesi radyosunun neşriyatından da şikayet etti Kahire.26 T.H.A.Arap Birliği Genel Sekreter Yardım cm Ahmet Şukeyrinin bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Ucuzluğu temin edecek teşkilât Böyi'emiftir:Migro'nun kurulması mev zuunda çalışmalar ilerlemektedir.Biazat IlsvüçraJe bu işi muvaffakiyetle yapmış ve dâve timiz üzerine memloketiamae gelmiş bulunna S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • İzmirde modern bir hava alam kuruluyor Bastaraft birincide)inşası düşünülen yeni hava alanı Şenikler ile Çiğli arasındaki boşlukta ve deniz kenarında kurulacaktır-Müzakere ve etüdlter müsbet bir netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Evvelki gün şehrimizde iki cinayet işlendi Baştaralı birincide)öldürüimüıştür.Hâdise.Polonezköy Anadoiu'hisarı yolunda cereyan etmiş ve thenüz faili teebit etmek mümkün olmamıştır-Tahkikat sonunda-Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Dünyanın en büyük ampu'.ü Bagtarafı birincide)Alâkalılar ampulü yaka mıyacaklarını özür!eri]e bil direrek,yaktığımız tak tirde salon duvarlarının boyası tutuşur ve ziyafette bulunanların da saçlarınff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Endonezya heyeti Bartarafı birincide)um söytöyen heyet reisi,kar* şılıklı sefarethaneler açılmasına karar verildiğini bildirmiştir.Heyet reisi.Endone^yanrn tir Türkiye öbnak kjia çalıştığını ve babası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Bir kadın kendini kuyuya attı Fatihte Uzun Yusuf mahallesinde Denizci Mehmet sokağında 4 numarada olu ran Emine Özgün adında bu kadın,bir sinir buhranı so* nunda kendisini evinin önün deki kuyuya atmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Avrupa savunması Bagtarafı birinddft)Müttefik yüksek komisyonu bu husustaki tasvibini mektupla Başbakan vekili France Bluchere bildirmiştir.Batı Almanya anayasasında,Arvupa ordusuna iltihakını meşru k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Dr.Adenauer bugün memleketine dönüyor Baflfeuafı birincide)ânğu halde,Alman lisesine giderek» burada iki sınıfın derslerine girmiş,hocalarla tanıştıktan sonra» cimnastik salonunda okulun bütün öğrenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • JAPONY AYA YAĞAN ATOMİK KÜLLER Tokyo 25 AP)Asıl mesleği mühendislik olan Şi geyoşi Matsumae adlı bir sosyalist Japon mebusu bugün gazetecilere verdiği be yanatta,Rusyanın,kuzey kut bu dairesi yalunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Rus'ar atom külü çalmış Bitarafı birincide)rar gören mürettebatı tedavi etmek yolunda teşebbüse geçmeleri de bu ihtimali kuv vetiendiriyor.Yetkili Japon çevreleri de küllerin Rusların eline geçmesi ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Dicle Bağdat'' istilâ etti Bafttarafı birincide)Aknen haberlere göre 100 ev suların tesiriyle çökmüş binlerce ev ve mağaza da su ların istilâsına uğramıştır.Münakalât tamamen dur muştur.Nakil vasıtala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Bir film prodüktörü öldürüldü Hollyvood 25 AJL)Hollyvoodun tanınmış film prodüktörlerinden Alberto Clopolnıbo,dün otomobilinde ölü olarak bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • il Seçim Kurulunun kararı Baştın afi birincide)ve ilçe Seçim Kurulunun doğacak itirazlar dışında bu işle imlenmemesini «karartefetırmıştar-İttifakla verilen bu karardan sonra* müstakil olarak Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • 13 yaşındaki orkestra şefi Bagtarafı birincide)Kalabalık bir dinleyici küt leşi önünde,setin üstüne çıktığında çekingen görü nen Alain,şef mevkiine ge linçe çok ciddileşmiştir.Kon seri,bazen fazla "sk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Üniversitelilere ucuz yemek Baştarafı birincide)yemeklerine devanı edn'mektedtr Bu arada yemekler,öfren-çiler tarafından büyük bir raf bet görmüş ve tabldot miktarı mn 1000 kişiye çıkarılması is tenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Tersanelerimizde şilep inşa edilecek Memleketimizdeki tersane lerde 800-1000 tonhık koster' tipi küçük şilepler inşası için etüdler Sapılmaktadır.Tetkikler müsbet netice verdiği takdirde inşa edile ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Erzurumda iki kadın üçüz doğurdu ItSaçtarafı birincide)şehrimizde sevinçle karşılanmıştır.BİR AY ARAYLA DOĞURAN KADIN Massachusetts» 25 AP)Amerika Deniz HaStahaneai idarteei,tundan 10 gün evvel Chelsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1954
  • Amsterdajn'da fuhuşla mücadele Umumhanedeki kadınların pencerede ve kapıda ©tunnar lan yasak edildi Aınsterdam 25 AP)Amsterdam polisi dün umum hanedeki kadınların kendile rini pencerelerde teşhir eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • Muğla Verem Hastahanesi Baş Tabibliğinden Verem Hastahanesinan 1/3/954 tarihinden Şubat 955 sonuna kadar Myacj alan a©agı«a miSaTve muhammen bedeMeri yazılı iaşe maddeleri 17/4/954 Cumarteaı gimusaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • Ed irne Belediye Reisliğinden 50 lira aslî maaşlı Belediye İnşaat Mühendisliği ve 30 lira aslî maaşlı fen kalfalığı ınünıhaldir.Mühendislik kadrosu 1954 yılı için 80 lira maaş üzerinden kadrosu alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • Istanbul Lev âzı.t» Amir iğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As-ihtiyaç için 500 ton odun kapalı zarfla 8/4/954 Perşembe saat 11 de îzmit Kara As Sa Al-Ko-da satın alınacaktır.Tahmin bedeli 22-000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • rlİRALIK ODALAR Beyoğlu Cad-344 Noli Demir Hamının 4 ün-Icü katında kaloriferli 6 oöüa kiralıktır-Müracaat kapıcı Osman.Telefon:95401 84866
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • MAKSIM Bu akşam Saat 31 de OtBALİ KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • İstanbul Belediyesinden Deniz itfaiye» için Od adet komple «Radar» dhası ahnacakfcr.Hiç bir taahhüdü tazamtmuaı etmemek kayıt ve şartıyla)fiat ve teatim müddeti hakflanda 15/4/954 günfcae kadar İtfaiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • Prevantorium Sanatoriumu Baştabibliğinden Nevi Eksiltme ilânı Muhammen Muvakkat bedeli teminatı Kilosu Lira Krş-Lira Krğ-İhale tarihi,günü.saati Patates-soğan,sarımsak 41500 13150 00 Tereyağı 2000 140
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • 3650 Metre yeraltı kablosu alınacak T.C.D.Demiryolları İşletmesinden 3650 metre yer altı kablosu satm alınacaktır-Tekliflerin en geç 29/4/1954 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da İşletme Merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • Bolu Orman Araştırma istasyon Müdürlüğünden İstasyonumuz orman mahsullerini kaymetlendirme Şubesinde çalışmak üzere 250 lira barem dışı ücretle bir Labrand alınacaktır-Taliplerin en az orta okul mezum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif müzâk pl)Phill Spital ay orkestrası)13.30 Şarkı Jar.Okuyan:Ekrem Kongar 14.00 Operet ve revüierden müzik pl)14.20 Şarkılar:Okuyan:Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne TürkçesJ:M-Burian Sahneye koyan:A V N t D I L L I 6 t L-Sah.Çarşamba suare 26.30 da-Çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • M.S.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî IbirSMer flrtiyacı için aşağıda cins ve mikıdarları yazık yiyecekler kapalı zarf usulü ite satın aılımacaktır.İhaleleri aşağida gösterilen gün ve saatlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • Kocaeli Valiliğinden Cinsi Muhammen bedel %7-5 teminatı ihale saati 5 kalem et.36 925.00 lira 2 769 lira 37 krş.Saat 1100 5 kalem süt ve maddeler 17-727-50 ura 1.329 lira 56 krş.Saat 1500 25 kalem kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • Kiralık Yazıhane Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan Haydarpaşa Uman sahasındaki 9/4 kapı narmarah bir oda yazıhane alarak açık arttırma ile 'bir sene müddetle kiraya veril ecefetör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • Pazarlıkla Menkul Mal Satışı)İstanbul Defterdarlığından Muhammen beden Teminatı Liva Ktş.lâfa Krş.ÖO 00 6 '00 ÎI Veteriner işleri Modıiirlüğu hâlen Sirkeci Gümrük Veteriuör Müdüı'lüğünde bulunan 1 adö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • Levend-Tünel Otobüs Seferleri I.E,T.T.Umum Müdürlüğünden 29/3/1954 Pazartesi sabahından itibaren Levenıd üe Tünel arasmda,şimdilik tecrübe mahiyetinde ve sabahlan üç-akşamladı iki sefer ve yalnız iış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • Nafıa Vekâletinden ÇayeH betonarme iskelesi inşaatı işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ve birim fiatı esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur-1 Bu işin taJhsmin edilen keşif bedeli 350000—lira ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden:1 Şehrin muhtelif yerlerinde yaktırılacak asfalt kaplama ve mecra inşaatı işleri kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur 2 Muhammen bedeli 365.489)lira 39)kuruştur-3 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • inşaat ilânı Sümerbank Genel Müdürlüğünden 1 Malatya Pamuklu Sanayii Müessesemizin tevsii inşaatı birim fiat esasıyla ve kapalı zaıtf usulüyte eiksilitmeye konulmuştur-2 Yapılacak işin keşif Ibedeli 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • Kartal Belediyesinden Bedeli kegfi 12000 lira ve geçici teminatı 900 liradan ibaret vapur iskelesi bütün kaplama meydan inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır Eksiltmesi 8-4 954 pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1954
  • I KOMİLİ I Zeytinyağı ve BBknaû&rmm.safiyet ve nefaseti garantilidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8