Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • İki başlı çocuk kızamık ç'karıyor Indianapolis,19 A.A.US başlı çocuğun başlarından bili yeniden hastalandığından,cuk hastahaneye nakledilmiştir,Doktorlar,bebeğin kızamık çı« karmakta olduğunu tahmin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • Dünya güzeli Londra d a seçil cek Londra,19 A.A.1954 dünya güzellik kraliçesi seçimi bu yıl burada ytopılacaktır.Organizatörler,bu tyıl daiha fazla sayıda güzelin iştirak ede cegini soy/edikleri müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • McCarthy hasta son günlerde Başkan Eisenhower ve Ordu Vekâletine çok şiddetli hücumlarda bulunan Amerikanm 1 No-lı komunwt avcısı McCarthy,Milwankee şehrinde anjinden muztariptfir Resim,McCarthy'yi Jo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • D.P nin aday yoklamaları tehir edildi Ankara.19 AA.Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Başkanlığından tebliğ edilmiştir:Partimiz mebus yokiamalannın görülen lüzum üzerine 28 Mart 1954 Pazar gününe tehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • Jandarmaları taşlı yan kiptiler Dün MecMiye4cöyde kıptîlerle polis arasında müessif bir hâdise olmuştur-Jandarma Er Okulundan Şevki Çevük Aziz Bakacak ve Remzi Köse adında üç er,dün öğl'eden sonra Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • Üçlü Pakt görüşmeleri Türk,Yugoslav ve Yunan askeri temsilcileri 24 Martta Ankarada toplanıyor Paris,19 A.A.Yugoslav Tanjug ajansının halber ver diğme göre Yugoslfeuv millî savunma vekâleti tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • HAVALAR DÜZELDİ—Bir kaç gündür bulutlu giden havalar dün düzehnig ve güneş kendini göstermiştir-Resimde güzel günden istifade eden çocuklar Karaköyde uçurtma uçururlarken görülüyor,v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • Alman ordusu kuruluyor Batı Almanya Mebusan Meclisi ba mevzndaki tekitti kabul ederek anayasayı tâdil etti Bonn,19 AP)Batı Almanya Parlâmentosunun Ayan Meclisi mesabesinde olan Bundestag bugün,hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • Hidrojen bombası infilâkinde ihmalkârlık tkS Amerikan Senatörü 300 kişinin yaralanmasına sebep olan hatayı yapanların tecziyesini istedi Washington,10 A.A.Temsilciler Meclisinin dünkü toplantısında de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • Kumar oynatan,adam vuran Hacı!izmir,19 MiJiyet)Basmahane semtinde oturan sabı-Jtalı kumarbazlardan İsmet ile Bferdeşj Kemal içlerinde Mekke ye giderek Hacı olup gelmiş olan Mehmet Şengil adındaki şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • New York'ta açık mayolar yasak New-York,19 A.A.Belediye Reisi Michaelian dün verdiği beyanatta şehir hudutları dahilinde kalça ve •bel kısımları açık mayolarla dolaşılmasını meneden bir nizamname çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • n\AÇIKTA TAŞINAN ETLER Belediye talimatnamesi et nakfld:için hususî arabalar şart koşmaktadır-Buna rağmen bu şehirde etlerin sık sık açıkta taşındığı görülmektedir-Yukarki resim,dün fotoğraf çamız tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • İngiltere,sterlin tahdidini gevşetiyor Kararın Ingfltereyle ticaret yapan memleketlere,bu arada Türkiye'ye de tesiri olacak Londra,19 A.A.Maili Bu haberlere bakılırsa,îngll mafıf illerde dolaşan haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • Amerikanın Avrupaya gıda yardımı Bu yıl 20 milyon insana 5 milyon yiyecek paketi gönderilecek Washington,İS AP)Bt* iîeşik Amerika Dış Faaliyetler İdaresi başkanı Harold Stfessen Birleşik Amerikanın «M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • Dün geceki yangın Çarşıkapı muhitini heyecana veren yangın,70 bin liralık hasara sebep oldu Dün gece Çarşıkapıda muhiti korku ve heyecana veren bir yangın olmuştur.Çargııkapı Yeniçeriler caddesinde «F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • Polonya Başvekili azledildi isçi Partisi Merkez Komitesi Başkanlığına getirilen Bierutftm yerine Stankievitz tâyin edildi Londra,19 Nafen)Fokxnya Başvokiıl Bierut Baş vekâlet ten alınarak Polonya Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • Rodosta ingiliz elçilik binası taşa tutuldu Makarios'un Rodosu ziyareti üzerine Rumlar birçok yerlerde nümayiş yaptıia?Atina,19 AA)İngilterenin Atina Büyük Elçiliğine gelen haberlerde bildirildiğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • Türk Alman siyasi ve iktisadî görüşmeleri Adenauer,Menderes ve Köprülü arasında cereyan eden görüşmelerde umumî meseleler incelendi Borçlar meselesinin de mevzubahs edileceği,iktisadî mahiyetteki müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • D.P.İstanbul adayları yarın belli olacak koyan 81 kişi içinden kuvvetli bir liste çıkarılmasına çalış I yor Şehrimizde seçim hazır-Bu cümleden olarak Dehklan ve partiler arası faa-mokrat Partinin ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • Millî futbol takımımız dün sis yüzünden gelemedi Bugün M3t 10 da gelecek olan futbo cularımız törenle karşılanacaklar Dün gece saat 21,15 tef t inada geçirmek mecburiye» yurda dönmesi beklenen tinde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • îııjîün şehrimizde havanın sou Ödeyin ¦iılif »Miraları acık ge ceği,rüzgârların hafif eseceği,ulurtet derecesinin artacağa ahinin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • iki partinin işbirliği suya düştü Seçim pazarlığında,anlaşamayan C.H.P.İle C.M.P.arasında münakaşa başladı Ankara,19 Milliyet)Cumhuriyet Halli Partisi ile Cumhuriyetçi Mîllet Partisi arasındaki 'işbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1954
  • Fevzi Uça her Paris'e gitti Pazartesi günü Paris'te yapı lacak olan NATO havla,kuvvetleri toplantısında memleketimi zi temsiı'en bulunacak olan hava kuvvetleri kumandanı Korgeneral FevBi Uiçaner,berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Hie 20 Mart 1954 Cumartesi Bu.15 Om.âhır 1373 7 Mart 1360 vakit VASATI EZANI Giineğ Öfle İkindi Akşam Yats!İmsak 6.04 12.22 15.47 18.21 19 51 4.24 1143 6.00 9.26 12.00 1.31 10.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • KOKKEliAWS it Eğitim mıütefıasaısı Sir Riûhapd Livingston?^pazartesi glinil saat 16.30 da İstanbul Ünıveiöitesı Konferans salonunda cEJğiuoade başanaızlı^Jıı bazı seöeblerı» mevzuunda bir konterans ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Peynir piyasası durgun gidiyor Peynir piyasası durgur» geçmektedir.Buzhane1] rde de küHiyetli miktarda stok 'bulunduğu belirtilmekledir» Diğer-taraftan istihsal bölgelerinden gelen haberlere göre bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Bileklerini camla keserek intihara teşebbüs etti Haydarpaşa Devlet De miryollan lojmanlarında kal makta olan Adnan adında «bir genç,sevdiği kızın kendişile ilgilenmeylşine üzülerek,bileklerini camla k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Türkiye Muallimler Birliği tarafından verilecek konferanslar Türkiye Muallimler Birliği Pxens Sabahattin KomLıtesi,tarafından her sene ter tip edilmekte olan seri konferanslara hu yıl da devanı edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Yazan Bedirhan ÇINAR Tefrika No-13 Tıp tahsil ettiğini söyleyen yoicu tahmin ve teşhisinde yanılmamıştı Birden "Aman Allah-diye bağırdığımı hatırlıyo yorum.Sancı devam ediyordu.Bir an belki geçer diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Teni pamuk rekoltesi i Pamuk ı iıiısal ve ihracatında muniiunluk verici bir gelı.rae kayd dildi Son günlerde dış piyasalardan pamuk üzerine yeni teklifler gelmeye bağlamıştır.Bu arada Viyana Ticaret A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Almanya bizden balık konservesi istiyor Bonn ticaret müşavirliğimizden alâkalılara gelen haberlere göre Almanya meni»,leketimizden külliyetli miktarda balık konservesi alacaktır.Bu husustaki müracaatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Jantlarıma umum kumandanı Şehrimizde tetkikler apıyor Jandarma umum kumandanı Orgeneral Kemâl Y*»şınkılıç Trakya bölgesinde yaptığı teftişlerini bitirmiş ve şehrimize gelmişti.Istanbuldaki jandarma b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • TA&V.IU1DEN tik YAPRAEC Kara Çavuşun kara bahtı ULUNAY Balkan harbinden beri ae ferber halde yaşayan Mr Kava Salih Çavuş «ardır.Bu adam her Türk gibi va zifesini yapmakla iktifa ötmemiş.Kendini askerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Ucuzluk Kralının muavini yarın Istanbul» gelecek Isviçrenin Tiçino Kantonu Migro kooperatifleri «basıkam ve Senatör Duttwieter' in muavini M.Charles ÎBoch^trasser şehrimizde teskılâ tın kurulması için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Kahve fiatlanm ucuzlatmak mümkün olamıyor Kahve ithali için yapılalı hazırlıklar sona ermiştir.İthalâta hafta içinde başlanacaktır.Bu arada gümrük depolarında bulunan kahvelerin çekilmesi için de teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Bir İtalyan ticaret heyeti memleketimize geliyoritalya ile memleketimiz arasındaki ticarî münasebet ler süratle inkişaf etmök&e-dir.Bu cümleden olarak önümüzdeki günlerde bir ticaret heyeti temaslarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • HALKIN SESİ Lâmbaları yatımıyan sokaklar!Üsküdnrda Şenmipaş» caddetkündc oturan ofcuyucumuz Necmettin ibrahim,den aldığımız bir mektupta;semtin «Parlak ve Bostan» sokaklarında bir aydanberi elektrik l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Milletlerarası Milano Sergisine iştirak ediyor uz Önümüzdeki günlerde açılacak olan Milletlerarası Milano Sergisine memleketimiz de katılacakta-Sergide teşhir ed i i ecel:mallarımız dünden itibaren gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Talebeye ocak ve havacdsk hakkında luigi verilecek Millî Eğitim Vekâleti ilgililere kir tamim göndererek ilk,orta okul ve lise öğ renciierine uçak bilgisi verilmesini bildirmiştir.Millî Eğitim Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Türkiye Millî Talebe Federasyonunun onuncu kongresi Tuıi&ye IVtuü Talebe i? fc-derasyoxtu İU unou büyük kou^res.22 mart pasartesi günü saat 15 de Izmmîe yapılacaktır.Kongreye cehrimizden:İstanbul üniv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Almanya külliyetli miktarda tütün alacak Tütünlerimizin yabancı pıyasaiarüa büyük rağbet gördüğü anlaşılmaktadır.Bu arada Aıman styary imaiâtçuarı,titi.yü.memleketimizden külliyetli miktar da tütün it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Sir işçi bakır ezen silıadUin altında can verdi Eyiıpie Sagmacılar köyünde Müslim Timuçin adın da birine ait Bakır imalâtha nesinde çalışan Osman Çaylak adında 55 yaşlarında bir işçi,"bakır ezmeğe mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Bir kadın bahçesini kazarken,bir iskelet buldu Kartalda Karlıtepe mevkiinde 119 'numarada oturan Şehrin Handan adında bir kadın,evinin Iwrhcesini kazarken,baş,el,bacak ve kol kemiklerinden mürekkep bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Sovyet emperyalizminin msf kûrevl kaynağı ve bu tkaynag m da,mücerre/i komünizmden zi yade,ananevi Rus emperyalizminden |inarc-t olup olmadığ;etraflıdaki tartışmalar davam etmektedir Çarlar devri Rusy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • ft I S-A HABFRIFR İC Merkez jBaokası tarafından dün yayınlanan bir bültene göre tedavüldaki paramızın mlk tan 1/445,200,432 Uradır.Buna göre piyasadaki parairoz gqsen haftaya nazaran Mt milyon lira az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Poll S T fc if Beyazıtta Çadırcılar cadde sinct i seyyar koltukçuluk yapaa 3vlustafa Duman,bir aiacak meselesinden Sabahattin Karabulut admda birini bıçakla foacağmcian yakalamıştır.Suçlu yakalanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Istanbul Şekerciler Derneğinin kongresi dün yapıldı istanbul Şekerciler Derneğinin yılîak kongresi dün saat 15 de Esnaf Hanında ya pılmıştır.Toplantıda söz alan Dernek azaları boyalı şekerlerin sıhhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • İthalâtçılar kâr haddini» düşürülmelinden şikâyet ediyor Kâr hadlerinden ithalâtçıya kalan nısbetm yüzde 10 na kadar düşürülmesi milstehük uzeruıde müsbet bir tesir yapmıştır.Ancas;tüccar durumdan şik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Ölümle neticelenen I iki feci kaza oldu Bir Alman mJhendisi denizde boğularak bir elektrikçi de direkten düşerek 31 iû Evvelki gece Haydarpaşa da bir Alman yüksek mühendisin ölümü ile neticelenen fecî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • iskenderun ve Duınlupınar umanımıza salı günü gelecek Akdenizde bulunan İsken denin ve Dumlupınar *vap»r lan hava muhalefeti yüzünden dört günlük bir rötarla ancak salı günü limanımıza gelecekîlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1954
  • Elektrikli trenler* Sirkeci Soğuksu ve Haydarpaşa izmit hatları yakında elektrikli trene kavuşacak Sirkeci Soğuksu demiryolu hattının iBİektrifikasyonu için bir «müddetten beri devam eden çalışmalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Hafcegfofc» fep«.r»toTU defa.bsyök bob» oldu A^Esababa^ 1» APJ Habeşi3tan imparatoru Haile Sili &e sekizinci defa büyük bat)olmuştur.Bu sefer ikinci ogit Harar dükünün bir erkek çocugı 3ünyaya gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Yeni bir atom bombardıman uçağı yapıldı Los Angeles,19 AA)Amerikan hava îruvvetleı Kurmay Başflfcanı General Na tâıan Twinning,diin gece Lo Angelea'te verdiği demeçte seri halinde imal edilen B-5i tep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Evde grev ilâ» edtat kadın Londra,19 Nafen)tngil terekie ETredjrick Arthur Simpasa isminde 39 yaşında bir adam karışanın ilcide birde tek başına grev ilan ederek ev işini görme diginden ve üzerine de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • iyasî Icmaî Hindicin?meselesi Fransız meclisinde Fransız muhalefet partileri,Hindicini meselesinde hükümetin şimdiye kadar takip ettiği siyasete aleyhtar olduklar n için Luııiol kabinesini sığaya çekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Cinde,açlık tehlikesi artıyor Pekinde çıkan bir kızıl gazete» 60 milyon Çinlinin yiyecek kıtlığı içinde ^bulunduğun u itiraf etti Hongkong.19 Nafen)Komünist Çinide hüküm,süren yiyecek kıtlığı gayet ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Amerikanın nüfusa süratle artıyor Washington,19-A~M Nü fus şayianı balosundan bildiri] digine göre,1 şubatta Amerika mn nüfusu 161.331.000 dir.Buna denizaşırı askerî binik leri dahildir.Bw*dan önce ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Suudi Arabistan Kraiı Kahirede bekleniyor Kahir3,19 A.A.Suudi Aftabistan Kralı kahirede betklen inektedir.Kahirede dört günlük resmî bir ziyarette ^bulunacak olan Kral Suud Almaza askerî hava alanına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Hastahane penceresinden düşüp öldü Londra,19 CA-A-20 yaşlarında ibir genç kız.dua.T!»ce 24 metre yükseklikte bir lastaıhane penceresinden düerek ölmüştür.Genç kız baJuçede çalışmafca olan bir ameieye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Mao Se sıhhati yerindeymiş Hongkong» 19-A-A)Komünist Çim leşlerdi Vekil yardimcısı.ıbugjiıt Pekin;Radyosu»,nun.Hongtkong'da dinlenen bir neşriyatında.Mao Se Tung*im sıhhatte olduğunu bildirmiş tir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • 1953 gözelî boşanıyor Brî ay evvel evlene* Christine Martel,Kaliforniyalı zengin kocasından ayrılmaya karar verdi HoJlywoodv 1& AA)Universai International Filin Şn'keti sözcülerinden «biri.953 güzelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Papa» Uk defo balkonda göründü Roma,19 Nafen)Papa Pius XII uzun ıastanğım müteakip bugün Wo.defa olarak St Petes meydanında Papa:Sarayı balkonuna çjkanak* iki dakika müddeti 3 toplanan halk kalabalığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Atom kıyameti Avust rafyalı bir atom afimi 20 yıl içinde dün yanın atomla »iilitebileceğini söyledi Sydney» 19 A.A-Bura.da.büyük Sinagog da toplanan cemaate iradettiği bir hi tu.bede Sydney Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • «Dıımltıpınar Donizaltısı Şehitleri» merasimle anılacak Izmir,19 T:H.A.Geçen sene 4 nisan günü Akdenizden bir manevradan dönerken Çanakkale Boğazında Nara Burnu,önünde isveç bandıralı Naboland şilebin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Geç» yi bir Rus esir kanpteisyançı Berîa'mn tevkif edildiği günlerde çrifea» isyanda yüzerce esir öldürülmüş Berlin» 19 A.A)Sovyet esir kampından tahliye edl.en bir AJmaû doktor* geçen yıl' bir Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Mısırda esrar kaçakçılarıyla çarpışmalar Lübnan'da mücadelenin Şiddetlenmesi üzerine kaçakçılar Mısırda,faaiiyetktcmi şiddtetieııdialiJer Kahine* 1® CNafea» Maur aaüüfeıande emrar kaçakçıları ide sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Moskova civarına büyült Mr meteor düştü Moskova.19 A-Mosr kova radyosunun dün gece 'büdürdigine göre,6 M^ıtta Mo£/kovadan 50 kilometre kadar ötede Ni'kolskaya şehrine büyük bir meteor taşı düşmüştür.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Madame Waddington bir a-Taj Miss Waddington'la foirlik-istirahat odasına çekü!di hülâsa çok nahoş bir hâdise iltendim-Brangmarley HiN'ie vukuuna imıkân bile veri-emiyecek kadar müessif bir aâdiee-Söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • FIKRA Hilton oteli Bir yazımızda Hilton Oteli içia İstanbul'un sekizinci tepesi tâbirini kullanmış ve mı tepenin de öbür yedi tepe gij bi bu şehre nıalediknesi ge-rektiğini söylemiştik-Gerçekten de,aü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Kısa harici haberler TfrTemsilbüer Meclisi,Ameri» kan vergi mevzuatının umuml bir sekilide tâdilini derpiş eden kanun tasarısını 80.muhalife karşı 39 ayla tasvip etmiştir.EEALYA İT 1945 den 1953 e ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Japonyada uçakla tren çarpıştı» ikisine-de birşey olmadı Milıo Japonya 19 Reuter)Burada bir nakliye uçağı ile bir tren ara sın d.a vuku bulan çarpışma bir mu cize kabilinden^ zayi atsız atlatılmıştıri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Belçikada askerlik hizmeti indiriliyor Brüksel* 19» Nafen)ı 11 nisanda,yapılacak genel seçimlerden sonra kusulacak olan yeni hükümetin Belçika'da 21 ay olan mecburi askerlik müddetini 18 aya indireceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Koreye davet edileni hukuk profesörleri DaKas Taxas)19.A.A.Bugün öğrenildiğine göre,Ame cdka Hariciye Vekaleti Hukuk Fakültelerinin ileri gelen profe »örterini KJoreda hukuk müjşa virligine davet etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Arjantin sahillerinde dev kaplumbağalar Buenos Aires.19 A«A0 Arjantin sahıllüerini dev deniz kaplumbağaları istilâ etmektedir.Balıkçılar,boyları bir buçuk metreyi aşan ve 140 kilo ağırlığında olan kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • Zsa Zsa Gabon Rubirosa'yı affetmiş Hollywood;19 A-A.Zsa Zsa Gabon Porfiri» Rufoirosayı» 'gözüne indirdiği yumruktan dolayı affettiğini söylemiş,fakat henüz evlenme karan vermediğini bildirmiştir-Zsa Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1954
  • İKTİBAS ılmasına nsöz sebep oldu Lay iıw wjjü» ofcut Bt^M,dteJL Sırb3Sİ hasis oSctaftuiHi a*ak cstsmiro toplantısın* atlatm ık iç'ü Salamda bir Sstiima rsstfa* BaMreniiaı en şık gazinola*' maıcLıı bLi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.03.1954
  • kulüplerinin çıplak kraliçesi MARTA BÜNVEB New-York g* ce kulüplerimde bir çok çıplak dansta vardır ve bunlar,bu gece kulüplerinin başlıca numarasını teşkil ederler' Burada resmini gördüğünüz Marta Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1954
  • HKKGÜN TÂRİHTEN MERAKLI BİR OTA Sultan Mahmud'un karşısına çıkan fahişe "Efendim,kaynım beni baştan çıkarttı.Ben de o aile içinde kalabilmek için asker kıyafetine g'rdim.Günahım yoktur,2.Sultan Mahmud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1954
  • £M M MP?iM %ğ$^U Hf 9 IK.^H Br ^B ^1 i W Hfi ^ji Doktor Konrat Adenauerin An karadaki temaşan Evvelki gün memleketimize gelmiş olan Bata Almanya Başvekili Doktor Adenauer şere-İne Başvekil Adnan Mende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.03.1954
  • Izmir Gazeteciler Cemiyetinin davetlisi olarak Izmirde iki maç yapmak üzere Kadeş vapura ile şehrimize gelen Beşiktaş fatbol takımı.Gazeteciler Cemiyeti azaları ile bir arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1954
  • Türk futbolünde son hâdiseler Millî takımımız» dört gün içinde girmiş olduğu iki imtihandan yüz akı ile çıkmasını bildi-Ve» Ulu Tanrının inayeti ile» çekilen kur'ayı da kazanarak;Haziran içinde Isviçr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1954
  • Yunanistan Yugoslavyayı yenerse üçüncü maç şehrimizde yapacak Atina,19 SHA)28 martta Atinada yapılacak,olan Yunanistan Yugoslavya Dünya Kupası karşılaşmasım Yunanlılar kazandık lan takdirde üçüncü kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1954
  • Isviçrede Dünya Kupası maçlarına hazırlık Lozan,1» SHA)tsviç renin külün şehirlerinde dünya kupası maçları için hummalı bir faaayet göze çarpmaktadır.Final maçla n yaklaştıkça mevcut he^e can clatha z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1954
  • Kısa Spor Haberleri TENİ BİR GÜNEY AMERİKA YÜZME REKORU Boenos Aires,19 SHA)Arjantinli kadın yüzücülerden Batıriala Rod© 200 metre serfcest stil yüamede 2.27.3 le ye ni bir Güney Amerika rekoru tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1954
  • Memleketimizin sayılı profesyonel boksörlerinden Tafag Zlya-is müsabakalar yapmak üaeıto dün Avrnpaya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1954
  • Bu hafta yapılacak olan maçlar G.Saray Genç Millî Takım Genç MÜ)ü takım namzetleri,ilk idman maçını bu gün saat 15 de Mitfaatpaşa Stadında Galatasaray amatör takımı ile yapacaktır.Taksim Genç Millî Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1954
  • Beşiktaş kulübünün senelik kongresi Beşiktaş kulübünün senelik kongresi 28 Mart 1954 pazar günü saat 9,30 da Beşiktaş Spor caddesinde 90 No.lu Kulüp lokalinde yapılacaktır.Nizamnamenin beşinci maddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1954
  • Amerikanm Sacramento şehrinde yapılan otomobil yarışf&nnda ölümle neticelenen çok feci b!r kasa olmuştan Müsabık hırdan Kay Smith 140 kilometre süratle viraj alırken arabanın muvazenesini kaybetmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1954
  • Bir İtalyan futlol münekkidinin ispanya maçı hakkındaki görüşleri Roma maçından sonra» takımımızı ve oyuncularımızı bir hayii ovan Sinyor Sergio Vaîentini netica itibariyle İspatıyo.ları teknik» bizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1954
  • Tommy La^on'un fikirleri Londra,19 Nafen)Ingilterenin meşhur futbol oyuncusu santraför Tommy Lawton,Daily Mirror gaze tesine yazmış olduğu yazıda zamanımızın genç fut bol oyuncularından Jpahs et mekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1954
  • Basketbol lig maçları Bugün Modaspor Darüşşafaka İle ve Beyoğluspor d» Kurtuluşla,yann ise Galatasaray.Kaddcöysporla ve Fenerbahçe de Vefa ite karşılaşacaklar lardır.ikincilik üzerine büyük İstanbul b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1954
  • A t inada atletizm m Atina,19 SHA)Mevsimin ilk atletizm müsabakaları diln burada kalabaîık bir seyirci küt leşi önünde yapılmıştır.Çok çekişmeli ve heyecanlı ce ıreyan eden müsabakalarda şu neticeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.03.1954
  • Evden kaçan milyoner kızları Los Angeles,19 A.A.Bt ri bir milyonerin kızı o**11 13 ya şında bir kız çocuğu bug-iin ev ı'ermdan kaçmışlardır.Judy land Howard ve Judy Geller adlarındaki çocuklar son def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1954
  • Bu şehir hepimizindir on'a hor bakmıyalım Hiç çekin neden şehrin sokaklarını pisletebiliyor,en mutena parklardan tareddiit etmeden istediğimiz çiçekleri kcparabîtiyoruz.Bu hafimizle şehrimizi ne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1954
  • Bitişik barda çalışıyorsunuz değil mi?Yüzüne bakmadan cevap verdi:Evet Bu akşam sizi numara nızı yaparken gördüm.Cok güzel şarkı söylüyor ve çok iyi dans ediyorsunuz.Tebrik ederim deui.Çok yorgunum.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1954
  • Tetkikler Malenkov'nn bir yıllık iktidarı Rnsyada huzursuzluk devri oldu Georgi Malenkov'un 6 martta sona eren Ok Başvekillik devresi bir fıuzursuzluk,tethıa ve Sovyet balkı ı&in daha.iyi box hayat te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1954
  • Eden,Rus ithamlarına sert fair cevap verdi İngiliz dış İşleri vokili,"Bîr eşmenin değsri bugün her zamandan daha kıymetlidir,dedj Londra,19 A.A.Dün.her zamandan daha kıymet-Muhafazakâr Parti merkez] l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarilıî Roman Sazan:Kemal SAMANClGtt İrini Arsîana yaslandı,merhametle yüzüne baktı,sonra munis bir kedi gibi güzel başını yözüne sürdü ftl Üzülme,sen ve ailesini alsın çıksın,baban.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1954
  • 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 i 2 3 4 Ei-j ¦r 5 J P 6 HI 1 9 10 11 12 1 S^lCatı sağa 1 Aklın vakitsiz iflâsı,2_Soyadı Sinan odan bir okuyucu muz;Bir nota;Bir renk.3 Bir peyk;Dikjy.4 Gösterme;Bîr tereddü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Alman ordusu kuruluyor Bagterafı birincide)bu birlikleri,kurulması tasavvur edilen Avrupa Ordusuna verebilecektir.Anayasadaki gerekli tadiller esasen Bundestag Me busan Meclisi)tarafından kabul olunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • MİM takımı miza yurt dışından gelen tebrik telgrafları Ankara,19 A.A.Fut bolcularımızın son muvaffakiyeti üzerine dün Yugoslavya ve Yunanistan Futbol Fe derasyonlarından tebrik telg rafları gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Amerikanın atom plânı i Resmî çevrelerin müsbet olarak vasıflandırdığı plân dün Basyaya verildi Washington,19 AP)Ame rika bugün Ruayaya Atom Ener jisinin suih devrinde inkişaf ve istimalini ilgilendir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Kumar oynatan adam vnran Hacı Bitarafı birincide)Bu avretle başhyan kavga büyümüş ve 10 kişiden müteşek kil kumarbazlar birbirlerine gir mislerdir.Neticede hadiseye po Ilı müdahale etmiş ve sanıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Ruslar,Avusturyadaki baskıyı arttırıyor Berlin konferansını müteakip vuku foulae hâdiselere kızan Sovyetler İşgal kuvvetlerini çoğalt* Viyana.19 AA.Kamu mat aleyhtarı Viyana basım.Sovyet işgal makamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Jandarmaları kiptiler Bastarad birincide)ederek.Zincirükuyu civarında,sebepsiz yere» kıptîler tarafından taşlandıklarını ve bu yüzden yola devam edemediklerini bffldirmişlerdlır Bunun üzerine karakol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Türk Alman siyasî ve iktisadî görüşmeleri Baştarafı birincide)İktisadî meselet'er meyajinıda ise Türk.Alman ooıç.mrı mev autftur.Bu hususun İKİ Daıjddt arasındaki g-öruyierın tesmtı ba tunundan uzun m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • D.P.İstanbul adayları yarın belli olacak Bitaraf t birincide)mucibince* yoklama kurulu 24 kışı tesbit edecek,geri kalan 6 mebusun seçimi ise Genel idare Kurulunca yapılacaktır.D.P.listesinin çok kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • 5 inci Kore değiştirme Bı la %r ırlıaımız 5 inci Kore değiştirme birliği Izmirde toplanmaktadn\Şehrimizden katılacak olan grup bugün saat 16 da Uludağ ve Bandırma vapurlarile Izmire müteveccihen yola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • îidrojen bombas Buştaraf ı birincide üzere tahkikat açılmasını t lep etmişlerdir.Atom enerjisinin parlî mento komisyonunda üye c lan her iki temsilci,bu hac se hakkında şimdiye kadt yayınlanan malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Amerilcada komünizm menediliyor Tâli komisyon komünist partisinin ıuen'ini derpiş eden kanunu müzakere ediyor Washington,19 A.A.Temsilciler meclisinde teşkil edilan taıi komisyon,Birleşik Amerikada ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Millî takım dün gelemedi Bitarafı birincide)muvassalat edeceklerdir.Ro madaki muvaffakiyetli mac ve kur'ada Isviçreye gidebilmek hakkım kazanmış olmamız memlekette büyük bir sevinç ve memnuniyet uyand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • ingiltere sterlin tahdidini gevşetiyor Baharatı birincide)diyesi muamelelerine koymuş bulunduğu bakiye takyidatın,ço gunu kaldırmak üzeredir.Böyle bir haraket Arjantin,Brezilya,Paraguay,Peru ve Urugua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Prenses Eşref Rom t da Roma,19 A.A.îran Şahının kız kardeşi Prenses Eşref refakatinde kocası Ahmet Şefik olduğu halde Roma'ya gelmiştir.Zürih'ten gelmekte olan Prenses uçak meydanında Roma ve Vatikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Dün geceki yangın Baştarafı birincide* Fotoğrafhanede ise film ve ecza gibi kolay yanıcı bazı eşyaların bulunması yangının süratde büyümesine sebep olmuş ve bu arada binanın üst katında oturan Varten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • ttalyada komünizmle mücadele Scelba-komünist partisine karşı çok şiddetli bir kampanya açtı Roma.19 AP)Koyu komünist düşmanı Başvekil Scelba ile İtalyan komünistleri a* raaindaki mücadele çetin bir sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Rodosta ingiliz Elçilik binası taşa tutuldu Ba«tarafı birincide)hasara eden nümayişçiler taşlar atarak bazı camların kırıl,masına sebebiyet vermişlerdir Cumartesi günü îyoniyen adalarını ziyaret etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • 2 kadın ve 6 çocuk yandı Parkersbure Virginia)19 A.A.Parkesburg ci varında bir çiftlikte vuku;gelen bir yangın sonund,iki kadın ve altı çocuk yanı rak öLmüstür.Yangın bi petrol ocağının infilâkı yü Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Amerikanın Avrupaya gıda yardımı Baştarafı birincide] Stassen Önümüzdeki aylar i cinde Batı Avrupa memlîketl* rmın iktisadi şartlarının düzeL mesml beklemesine rağmen bı yiyecek paketlerinin gönderüm»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Süveyş bölgesinde dün yeni çarpışmalar oldu Mısır askerleri ciü.ı iki İngiliz subayına atsş açtı.Sir bir.bışı öldü Kahire,10 ANKA)Süveyş Kanalı 'bölgesindeki gergin durum gittikçe nazikleşmektedir Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Eıbrısta askeri Us kuruluyor Îngilterenin Orta Doğu karargâhı bu yaz Lefkogeye naklediliyor Lefkoşe,19 AJU Bu gün burada ingiliz yüksek komuta heyetine mensup su baylar mühim bir toplantı yapmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Polonya Başvekil azledildi BaştenA blrincldo)4lr.Bir zamanlar Ctamhurbaşka m ajan Bierut,bu vazife lâgvo lunca Başvekilliğe indirilmiş,şimdi de İşçiler Partial başına getirilerek bir derece daha indir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • Mısırlı kadınlar greve son verdi 61:Necibin teminat vermesi üzerine 7 gün 4 saat devam eden grevden vazgeçildi Kahire,19 iff )Kadm hak lanmn hararetli müdafii Dürnye Şefik ile 8 arkadaşı bugün öğleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1954
  • İki muhalif partinin işbirliği suya düştü Baştarafı birincide)PartisS tarafından Anayasaya aykırı olduğu müflâhazasıyki tamamen reddolunduktan son ara.iş küçük seçim kombine zorlan şeklinde pazarlığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Lokman Hekim r.HAFIZ C M r.Dahiliye MUt^haasM» Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra UJ0-1T.00 d* hasta Kaimi eder.İstanbul Divanyo*u No.104 m um m t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • AMME* KAKACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de n t b a L t KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:431*4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi' S Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:SAHNE Ley la RKDI.tr AN Sahneye koyan:Muhata Ertugrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Paear matine saat.tam 17 de Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan;A.A.Mi İne Türkçesi:M-Burian Baıhaeye koyan:A V N I DILLIGİL Sah.Çarşamba suare 20-30 da-Çarşamba mati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • İstanbul Ticaret ^orsasından Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar Kanunu,senelik aî" datlann 31 Marta kadar ödenmesini âmirdir.Bu.tarihten sonra «senelik,aidatın cefalı olarak tahsil edifr mesi gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Denizcilik Bankası T.Â.0.Denizyolları İşletmesinden:İskenderun hattına yapılacak ilâve yok seferi Demdfr)şilebi 24-25 Martta tstaabuklan hareketle fekendenma kadar ilâve bir yük seferi yapacaktır.Sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Elektirik Şebekesi Yaptırılacaktır İller Bankasından s 1 Rize iline bağlı Pazar kasabası için 2 adet 160 KV Ahk trafo istasyonu üe Alçak Gerilim elektrik şebekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • fotantoul Asliye 12 noi Hukuk Yargıçlığından Davacı Artin Tıngır tarafından Beyoğlu Sıraseryi Riee ver-j g\apartman No:1 de Malkulyan yanında oturan karısı Elemi Tıngır aleyhine açn'an fooşanma dâvası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Ifci'lANBUL BELEDİ XJDNI ŞJ llî It TİYATROSU c*at 21 de Drama Kuan* "Sazan Marcefle Maurette Turkçeei Bedreddin Tunçel Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pasartesi akşamlan temsil yt k£ur.Telefon:42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • itUUhtet ADone şartları Lr.R*.Ssnauk 42 00 Altı aylık 22 SO Üc aylık 00 B*r ayl* 80 Ecnebi memlekette*» İki mislidirlifin şartlar* ve 3 Uncu sayfa saat.4 T.Lve 8 İnci sayfa stmt.2,00 T.L.ı Hanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Beyoğlu İlçesi Seçim Kurulu Başkanlığından 5545 sayılı millet vekilleri seçimi kamumiMt» 68 inci a*addesi hükmüne tevfikan İlçe Seçim Kurulu üyeSfikleri için Beyoğlu Adalet Dairesinde 23/H/954 günü ea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Muhtelif cins ve eb'atta boru ve boru parçaları satın alınacaktır T.C.D.Demiryolları İşletme»!Umum Müdürlüğünden Teklif verine suretiyle muhteM cins ve eb'atta boru ve boru parçaları satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Bahçeli Ferah Evler Arsası Müessesesinden:Yarınki Pazar günü saat 9 dan 15 e kadar her saat başmda Beyazıt Dişçi mektebi önütatfe bırluıfaoak 2 otobüs amaları görmek üzere Bayın müşterileri ücretsiz o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • İSTANBUL 12.67 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar Okuyan.Mualla Gökçay,Ça lanlar:Hakkı Derman,Şerif tçtf,Şükrü Tunar 13.45 Cumartesi konseri Pl)W.A.Mo cart:«Saraydan-kız kaçırma» u rertür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Sfthip ve Basmuharrfai:AM Ned KARACAN Tan iğlerini flUea idare «den Mea'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldı» yar:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Konya as.sa,al.ko.Başkanlığından As-ihtiyaç için 8000 ton yiyecek yem.yakacak taşıttınlması işi kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.Muhammen fiatı Konya garnizonu dahBinde beher tonu 350 kuruş,geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince yol kaplamaları çok bozulmuş ve eskimiş olan 1481.1443,1462-1463.1451.148?1453-1448 sokaklarda yeniden parke döşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • 1200 ton Sönmemiş Kireç alınacak Devlet Demiryolları Merkz 9 uncu Kom.Reislisinden 1 1200 ton sönmemiş kirecin satın allaması kapalı zarf ueulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Malzemenin muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Devlef Hastanesine erzak alınacak İzmir İli Devlet Hastanesi Satmalına Komisyonu Başkanlığından Muhammen Geçici Miktarı Muhammen flatı tutarı teminatı Cinsi Kilo Adet Krş-Sn.Lira Krş-Lira Krş Koyun et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Gaziantep Belediyesinden:Parke taşı alınacak 1 Kapalı zarf usulüyle 300-000 adet parke kaldırım taşı alınacaktır-Beher taşın muhammen bedeli 12 kuruştur-2 ihalesi 30/3/954 Salı günü saat 16 da Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 60 too taze bakla,30 ton semizotu.20 ton taze kabak,4 ton taze soğan ve 68 bin adet kıvırcık salata kapalı zarfla 13 Nisan 954 Sah saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden 2354 yılı İKİNCİ ÜÇ A YLİK* DEVREDE Hadde mamutte rinin satış esasları aşağıdadır;1 Hadde mamullerimiz ÜÇER AYLİK DEVRELER halinde satışa ara edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • TBNÎ NEŞRİYAT LOKMAN HEKİM MECMUASI «Lokman Hekim» mecmuaavam 75 inci sayısı çaktı-Şifalı muz.Tıb-ı nebevi.Çocuk içtiği süt ile tabiatını değiştirir,Uykudan evvel ne yapmalı.Kötü fümler,Zavallı çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Iv^pamo Aı tlm Kapanış Sterling 734.784—Dolar 280.30 280 30 Fx.Franga 0-8».0.80 isviçre Fr «403 64.03 Belçika Ft 5JJI 5.60 isveç K*.64.12.50 64.12.50 Florin 78-68.40 78.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8