Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.03.1954
  • 1 Mart 1954 Pazartesi Adres:Ntırııonınnııiye TUftoeaar NokakNo:1$ İS'IANBİDL Töigraf:MİLİ^ÎYET İstanbul YIL:4 SAYI:1370 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 6 14 FİATI 16 Kuruş 31 lilüttet Bugün şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.03.1954
  • 2 Bf I L L I Y E T MV ı,ı TAKVİMDEN 8% YAPRAK İnsan denilen canavar ULUNAY Sessiz filmler zamantnda «rfaA'a» ya ait bir film seyretmiştim:Kaplan avcıları fon müthiş canavarı etrafı kalın bambularla çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Kızıl Cinde Milliyetçilerin faaliyetten Mareşal Çan Kay Şek'in büyük oğlunun Kızıl Q.u.de Milliyetçi komaıulolara.kumanda ettiği bildiriliyor i Hong Kong.28 Nafen)S Komünist Çin'den gelen son raporlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Devlet meteoroloji istasyonları İslah ediliyor Anikara,28 ANKA)Devlet Metoroloji işleri Genel Mudili lüğünün bu yılki faaliyet programında bilhassa mevcut istasyonların tevzii ve teçhizi yer almaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • SEKİZİNCİ BÖLÜM Georges Finch'in nikâh gir nüı her zaman olduğu gibi yine doğudan yükselen güneş,sanki Georges evlenmekle ona karşı büyük bir lütuf etmiş gibi en parlak ışıklarına bürünmüştü-Bu ışıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • İKTİBAS Himlistanda yetfıyen PoJyrhaehi» sayışa biridir karınca ırfcferradaa.Yer yOz&ıid«?ki ca/sJı nuh ûkatin yarışandan faz asını taş* ki eJec k kadar büyük bîr sayıya varan karıncaların gerdeğe gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • en araştırın Tedbir elmmadjgı takdirde sigara yüzünden asrın sonunda 1 milyon kişinin ciğer kanserinden öleceği söyleniyor Londra 29 Nafen)Londra Central Middle Hasta hanesinin baştabibi Dr.H.Joules g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Ürdün Kralı Hüseyin dün Irak'a gitti Bağdat,28 ANKA.Ürdün Kralı-Hüseyin maiyeti ile birlikte bu sabah Amanantian buraya vasıl olmuştur.4 gün.Irak'ta kalacak olan Kral Hüseyin yann Irak Kralı Faysal il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Tıbbî müstahzarat ithali için teşebbüse geçildi Ekonomi ve Ticaret Vekâ leti Avrupa iktisadî işbirliği teşkilâtına dahil memleket lerden tıbbî müstahzarat ithali için 10 milyon lria,rönt gen filmi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Kereste koçokçilığı Son gün İerde artan sahte dam* gali kereste kalıcılığına karşı tedbir almıyor Ankara,28 T.H A)Son günlerde memleketin ormancılık bölgelerinde kaçakçılık vak'aiarınm geniş ölçüde ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Amerika'da haydutlar bir mağazayı soydular New-York,28 A.A)Dün New-York'ta güpe gündüz bir mücevherat mağazası soyulmuştur.Üç haydut ellerinde tabanca ile mağazaya girmişler ve 20 kadar müstahdemi sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • H i sı d i sf a n-d q rröfus artışı Kontrolsuz bir.şeklide açtan doğumların açlık tehükesi yaratacağı bildiriliyor Yeni Delhi.28 Nafen)Hindistanın bugün karşılaştığı en mühim dâvalardan birinin nüfusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Türkiyedeki ziraî inkişaf_Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Avrupa İktisadî Komisyonu yayınladığı bir raporda ziraî inkişaf sakasında Türkiye'yi en muvaffak olan devlet olarak gösteriye:Cenevre,29 Nafen)B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Ru&ya'daki Japon haxb esirleri Tokyo.28 Nafen)Rusya ile siyasî münasabata.bulunamayan Japonya Kızıl-haç teşkilâtı vasıtasile Rusya ile temasa geçmiş ve halâ iade edilmeyen Japon harb esirlerinin iades
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Rusya Endonezya'dan kauçuk almak istiyor Djakarta.28 Nafen)Sov yet lhüJcûm*ti Ektdoaezya hüikûmetine müracaat etmiş ve bu memleketten 100,000 ton.kauçuk aknak istediğini bildirmiş tir-Liberal bir tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Papanın sıhhî dununu tekrar düzeliyor Vatikan,28 A.A.Papanın sıhhatmda bir dereceye ka dar salâh hissedilmektedir.Dün akşam yeğenleriyla uzun müddet görüşmüş ve hiç bir yorgunluk «seri göstermemiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Kısa harâei haber:er AMERİKA Amerikan hükümetinin Bir İeşik devletler deki Üç Polonya konsolosluğunu bu hafta kapat,mış olması yüzünden,polonya'da mukafbelel bilmisilde bulunmak İçin Ajnerika'ya,Danai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Kola takılabilecek bir radyo imâl edildi New-Yoik.28 Nafen)A merika ordusu muhabere sınfi mensubu ilci mühendis koj saati gibi kola takılabilece?bir radyo icat etmişlerdir-Bil santim derinliğinde ve 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Kuraklık,don,yangın ve haşerelerden zarar gören Çiftçilere yardım yapılıyor Ankara.2& T-EAO.Hükümet,kuraklık,don,yangın,zebsele gibi taibiî afetlerden ve mahsul haşerelerinden zarar gören çiftçilerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Damga Matbaasına yeni maJuueler sipariş edildi Ankara,28 ANKA)Malîye Bakanlığı son aldığı bir kararla istanbul'daki Damga Matbaasının bazı anakinaları değiştirilecek ve bu suretde matbaaya yeni bir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • Siyasî Icma feiecibe cüahaie Mısır İhtilâl Konseyini General Necibin,vesayetden kurtulmak için yaptığı şjebbüs bir vodvil kaimi aid Fakat görünüşe nazaran yun Son perdelerde faciaya ünecelo rüzgâr eke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1954
  • FIKRA Tuhaflıkla* Tuhaftk inşama kendisüu den başlıyor,sonra da herşeye sirayet edâveriyor,Neden tramvaylar.arahuJaar insanlar soldan değil de sağdan gider,ler diye mevcui;düzeni garip sediğiniz olmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.03.1954
  • Bayar Amerikedan ayrıldı lîir aya yakın bir müddet Amcrikayı ziyaret eden Reisicumhurumuz Celâl Bayar ewdlw gün Andre Doria transatlantiğiyle Xew-Yorktan ayrılmıştır-Bayar» geminin hareketinden evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1954
  • £2F lS« *ppk Eskiden bed devam edegelen iddialardan biri olan «Biz insan olduğumuz için insanları hayvanlardan güzel görürüz»* Aslında bazı hayvanlar insanlardan daha sevimlidir l» tezini ileri sürmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1954
  • HKRGUN TARİHTEN MERAKU BİR VAK'A Eski Hindistanda kızların evlenmesi bir mesele idi Erkekle kızın arasında gizli bir aşk Olmayınca,erkek kolay kolay dünya evine giremezde E-ski Htaidlstanda kadınlık,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.03.1954
  • Liseler greko-rom en şampiyonası îkl günden beri devam etmek te oıan Erkek liseleri Greko Romen güreş birincilikleri.dün Fatüı kulübünde yapılan müsa toakalarla sona ermiş ve şu ne tlceler alınmıştır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1954
  • Mekteplerarası kapalı salon at etiz m müsabakası Milli Eğitim Müdürlüğü tara tından tertip edilen okıularara 8i kapalı salon atletizm müsabakaları dün Kadıköy spor salo nunda yapılmış ve aşağıdaki ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1954
  • I Desportes Luton Townu 2 0 yendi Londra,28 SHA)Luton şehrinde Luton Town ile Brezilyanın Portuguesa Desportes takımlar;arasm da.oynanan futbol maçım Brezilyanın sabık şampiyonu 2-0 kazanmıştır.Maç-n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1954
  • Istanbul kır koşusunu Turhan Göker kazandı istanbul kır koşusu şampiyonluğunu kazanan Turhan Göker İstanbul kır koşusu birinciliği dün sabah aaat 11 de Levent par kurunda yapılmıştır.21 martta Ankarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1954
  • Dünkü hususî maçta X3CX3CX3C300000000CX F.Ba hçe K.Paşayı 3-1 yendi ws^»/WMy» Sahanın epsy ağır olmasına ragman karşılaşma seri ve zavkii olcu.Sarı Lacivertliler har İki devrede üstün bir oyun çıkarcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1954
  • Basketbol maçlarında F.bahçe 80 B.Spor s 76 Kadıköyspor:S0-Vefa:44 D.Şafaka:45-Kurtuluş:43 istanbul basketbol lig maç larma dün sabah Teknik V niversite Spor salonunda ka lababk bir seyirci kitlesi Ö«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1954
  • Siyah beyazlılara tehllkel!bir akım Karagücü kaledsi tarafından önlenirken Dörtlü turnuvanın ikinci gün karşılaşmalarında Adalet 6.Sarayı 3 2)Beşiktaş ist.Karagücünü 2 0)mağlûp etti Sarı Kırmızılılard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1954
  • Amatörler arasında;Fenerbc hçe s 4 B?ykoz 2 Dün Fenerbahçe Stadında profesyonellerden önce oynanan Fenerbahçe Beykoz amatörleri maçın] San lacivertliler üstün bir oyundan sonra 4-2 kazanmışlardırîlk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1954
  • Altay Izmir şampiyonu oldu İzmir.28 Anka)Lig-maç lanna bugün Alsancak sahasın da çok kalabalık bir sayirci küt leşi önünde devam edilmiştir.Demirspor Karşıyakayı 6-0 yendikten sohra lig şampiyonu mu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1954
  • Gecen yıl Oxford Kenıkric arasında yapılan kürek yalamalarından bir görünüş Oxford Cambridge kürek yarıcının 100 cü karşılaşmaai Londra,28 SHA)Oxford ve Cambrige Üniversiteleri ara sında yapılmak!a ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.03.1954
  • Konservatuarın dünkü konseri çok beğenildi Konservatuar tarafından tertip edilen Türk mûsiki»!konserlerinden biri daha dün saat 11 d,e Belediye Gazinosunda verilmiştiricra Heyeti yeni reisi Nuri Halil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1954
  • Her ikisi de bakımsızlıktan solar.Cildinize hususî bir ihtimafn gösteriniz.Banyo ve lavabonuzda' beyaz sabun yerine PURO kullanınız.Teniniz kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze olur.BOL KÖPÜKLÜ PURO me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIETAŞ Basıid-ğı yer:Nuri ÂKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1954
  • DÜNKÜ KISMIN HÜLASASI Komiser Emmet Rafferty cinayet isleyecek yaradılış ta bir kimse değildi.Onun ölüm cezasına çarpılmasından ziyade kendisini adım,adm bn yola sürükleyen se bcpler daha mühimdir.New
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1954
  • artınların erkeklerle bir ırada yıkandığı hamam J pony ada olduğu gibi,şehrin göbeğin-e de kadın ve erkeklerin bir arada yıkandığı bâr Iraman var.Ananelerimize,adetlerinize hiçbir surette uymayan bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1954
  • Mezbahanı n Müdür Muavini işe başladı On beş senedir B2diye şubelerinde vazife görmüş buluna» Galata Belediye Tahakkuk şubesi şefi Muammer Hal.cı Belediyenin Karaağaç kurumları mü dür muavinliğine tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1954
  • istiklal Marşı hakkında alınan kararlar Okullarımızda yapılan çeşitli merasimlerde,istiklâl Marşının bazen bir.bazen de iki kıta olarak söylendiği görülmüş ve bu hususta Mil lî Eğitim Vekâletince alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1954
  • HADİSELER f e İNSANLAR Sigara içenler kansere daha kolay yakalanıyor Sigara içmeli rai,ıçmenıell mi?ç Eğer Ünlü ingiliz tiyatro ym zarı Shakespear zamanımızda yaşamış olsaydı,«oırtmak mı,olmamak mı sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1954
  • t 3 4 8 6 7 8 O 10 fi 12 Soıj'an &ağâ 1 Garbı fetbetaaefctense Şarkı adam etmeyi tercih eden büyük padişah.2 Keçi ayak lı iı'ah;Olmamış.8 Bunama;Nam;Şimdi dahi.4—Bir dans;gimşirdcn yapılanı pek meşhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1954
  • DENİZLERİN KIZ Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANC1GÎL Gidelim mi Of!Beni güldüren orası bugün ağlatabilir.Gel gifmiyelim Aspasya.62 Sırp Ali)adını duyunca Yeniçeriler,çocuğun kime ait olduğunu öğrenmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.03.1954
  • îzmirde kanlı bir parti kavgası Bagtarafı birincide)met ve oğlunu kasıklarından tehlikeli surette yaralamış tır.Rakipleri d* ellerine geçirdikleri bir kürekle onu ba şından yaralamışlarsa da firara mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1954
  • Boğazdaki buz'aı Baştarafı birincide)ve gemilerin geçirilmesi için bir teşebbüste bulunulmuştur.Bus kırma vasıtaAariyle takviye edilen.sağlam yapılı şilebin çalış ması neticesinde bir kısım gemi ferin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1954
  • Kızılay Kongresi Baştarafı birincide)Kızılay.Fatih şubesinin daha faal bir şekle getirilmesini İs temişlerdir.Yapılan bir teklif üzerine reyini kullanan her aza cejni yete 5 er lira teberruda bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1954
  • Meclisteki konuşmalar Baştarafı birincide)vl fikirlerin zafiyetini ortaya koydu Bu konuşmadan sonra C.H.Pmeclis grubu adına kürsüye gpe len Faik Ahmet Barutçu,kendi partisinin bütçe kanunu Ayihası ilz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1954
  • Meclisten not'ar Başt&rafı birincide)müsbet işler yapıldığını be •lirtmesi ve Millî Savunma bütçesini tasvip edişi hariç her zamanki gibi menfi idi.Cezmi Türk denk bütçeden memnun olmadıklarını İsrari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1954
  • Suriycde sükûnet Baştarafı birincide)Suriyeyi dahilî har* tehlikesinden kurtaran Halep blokona mensup siyasî ve askeri şahsiyetlerle toplantılar yapmıştır Şam Radyosu bu sabah neşriyatına başlarken.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1954
  • İki zorba Baştaraf ı birincide)üzerine vaka mahalline pe lenler mütecavizleri yakala mış ve polise teslim etmişler dir* Cavit Tüfekçi ve Mehmet Kırınızı admdakd suçlular hakkında gereken kanuni i muam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1954
  • Seçmen kütükleri Baştdrafı birincide)Önümüzdeki seçimler için hazırlanmakta olan kütüklerin,b'ilhassa diğer senelere nazaran azam!itina ile hazırlaiî7?«p«şı v,e bu hususta mü teyakk«z bulunmaları lüzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1954
  • Kahire sokakların da kanlı çarpışma Baştarafı birincide)da çarpışmalar olmuş,talebelerin taş ve emsali şeyler at maları üzerine polis de ateş açmak mecburiyetinde kalmıştı^ Genearl Necib lehinde hem K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1954
  • Üçlü Balkan Paktının yıldönümü törenle kutlandı Baştarafı birincide)Vekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koral-tan,içişleri Vekili Ethem Men deres.Millî Eğitim Vekili Prof.Ri'fkı Salim B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1954
  • Arabacılar kongresi dün yapı'dı HBgfııırı birincide)Enver Kayanın riyasetin de çalışmasına başlıyan kongre,zaman zaman elektrikli bir hava içinde cereyan et mistir.Bu arada idare heyeti ve murakıp rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1954
  • Başvekil,iç politika durumunu izah etti Baçtarafı birincide)ıb ü t ç e konuşmalarına bir nevi istizah müzakfcreleri nazariyle de bakılabilir-Hülâsa bu ınüzakerederin demokratik hayatın en mühim safhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.03.1954
  • R A D İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.16 Dans müziği Pl)13.30 Şarkılar Okuyanlar:Perihan Kövenç ve Bülend Oral Çal anı ar:Sadi Işı lay,Yorgo Bacanos,Ercümend Batanay 14.00 Uvertürle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1954
  • Elekt rik Şebekesi Yaptırılacaktır İller Ban kas n da i 1 Rize iline bağlı Pazar kasabası için 2 adet 160 KVAlık trafo istasyonu il* Alçak Gerilim elektrik şebekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1954
  • 750 rulo 25 mm.eninde sarı bant 200 rulo 30 mm.eninde sarı bant satın alınacaktır I.E.T.T.İşletmelerinden "l Muhammen bedeli 12.350 Ura olan yukarıda yazılı i% 11/3/954 Perşembe günü saat 10 da Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1954
  • Müfettiş muavini alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Ofis Teftiş Hey'etine müsabaka imtihanı ile 13 müfettiş muavini alınacaktır-2 Yazılı imtihana 24 5.1954 Pazartesi günü saat 9 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1954
  • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ 31-12-1953 Tarihinde Biten Yirmiikinci Hesap Yılı Bilançosu AKTİF ALTIN:Safi Kg.DÖVİZ BORÇLULARI a 3133 sayılı kanuna göre:Hariçteki muhabirler Muhtelif to 5256 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Açılış Kapama Sterling 734.784—Dolar 281_280 30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr# 64.03 «4.03 Belçika Fr!5.61 5.60 isveç Kr.64.12.50 54".12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1954
  • Elektirik şebekesi yaptırılacak İller Bankasından 1 Gaziantep Vilâyetine bağlı Kilis kasabası için 1 adet *50 Ps-takatinde Dizel elektrojen grubu satınalmacak ve A-Gelektrik şebekesinin 2.ci kısmı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1954
  • Mr.S.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bask,dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile Batın alınacak 120 ton nohudun 60 tonuna teklif edilen fiat amiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar 120 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1954
  • Teklif isteme ilânı Türkiye Ziraî Donatın Kurumu Umura Müdürlüğünden t Kurumumuz merkezi ile İstanbul ve İzmir Şube Müdürlüklerimizde mevcut teknik ve ticari şartnamelerimiz eeaslan dahilinde 1250 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1954
  • Yalova Deneme ve Üretme Çiftliği Müdürlüğünden Müessesemiz muhasebe servisinde çalıştırılmak üzere imtihanla mütedavil sermaye muhasebesinden anlar bir adet memur alınacaktır» İmtihan 12 Mart 1954 Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1954
  • Otobüs pasoları I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden s İdaremiz otobüslerinde ücretsiz seyahat edeceklere yeril1 miş olan 953 senesine ait pembe renkli pasolann 1/3/1954 tarihinden itibaren muteber olmadığı ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Gebze teslimi 2500 zer liralık iki parti odun pazarlıkla 2/Mart/954 sah saat 10 da Selimiye As* Sa.Al-Ko-da satın alınacaktır-Her partinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1954
  • 5 adet paletli traktör satın alınacaktır Devlet Orman İşletmesi Ankara Merkez Müdürlüğünden:1 Onman işletmeleri ihtiyacı için 5)adet paletli trak tör agık eksiltme suretüe satın alınacaktır.2 Beherin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8