Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • 4/toVlk^ttfafWU Bugün şehrimizde havama umu miyctle kapalı ve yağışlı geçecfffit rfcegârtaruı Jrawetli esece fi* Sühunet derecesini» değişmiş yeoe&i tahmin edilmiştir.mm I 1 7.1 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Meclis dün 3 vekâletin bütçelerini kabul etti Millî Savunma,Adalet ve içişleri bütçeleri aynen tasvip edildi.Orduya selâm telgrafı çekildi Ankara* 23 Milliyet)Meclis bugün sabah ve öğleden sonra topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Yeni petrol kanununun müzakeresi Geçici Komisyon mesaisini bir iki gün içinde tamamlayarak tasarıyı derhal MecJtse sevkedecek Ankara,23 ANKA)Bir müddi.ttenberi Petrol Kanunu lâyihasını müzakere etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Gür denizaltımız Filadelfiya'da Filâdekıya 23 A.A.Türk denizaltıs)«Gür» karşılıklı savunma yardım)programı geregtncs tamirat ve eğitim için bu gün Amerikan deniz üssüne gel mistir.Daıha önce SS.329)ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Basınımızın yenî bîr kaybı Şair Hüseyin Rifat işit dön vefat etti Türk basın* yeni ve acı bir kayba daha uğramış bulunmaktadır.Bir müddetten beri rahatsı* bulunan arkadaşımız Hüseyiıf Rıfat Işıl dün e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • ŞAH VB KRAUÇE SKİ YAPIYOR Iran Şahı ve Kraliçe Süreyya.Tahran yakınlarında Abaii dağlarında kış sporu yapmaktadırlar.Resim,gah ve Kraliçeyi ski yaparken gösteriyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Bir şehir meclisi âzası Darülaceze müdürünü düelloya davet etti Müdürün kendisine hakaret ettiğini söyleyen İsmail Atalay,İstediği silâhla dövüşürüm dedi îl Gene* Meclisi dün saat 16 da Başkan yardımc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • fzmirde parti mücadelesine Nasrettin Hoca da karıştı C.H.P.II bir sinemacı bir Nasrettin Hoca mukallidini D.P.toplantısına sokmak istedi izmir 23 Milliyet)Demokrat Parti tarafından bugün Dikili ilçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Kar yüzünden yarıda bırakılan maç Şiddetli soğuk ve kar dun yapılması kararlaştırılan bütün spor karşılaşmalarına manı olmuştur-Ba arada İstanbul Junior karmasının Şeref Stadında Ortaköyle yapt £ı kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Moskova Arapdevletlerini aleyhimizde kışkırtıyor Irak,Lübnan ve Suudî Aiabistanm Türk-Pakistaa paktına girmek istemesi Moskova ve Ankara,23 Anka)Mosko va radyosu bu akgamki Arabça neşriyatında Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Bavar KaroFnaâa tütün mahsulünü tetkik ederken Celâl Boyarın New Yorktalci ziyaretleri Metropoliten Operasında Devlet Reisimize muhteşem bir kabul resmi tertip edildi New York,23 A.A)Reı sicumhur Celâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Gl.Collins Parise döndü Generali Türk ve Yunan hal* kının gayret ve azminden sitayişle bahsetti Peris 23 A.A.Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatındaki daimî Amerftkan temsilci" «ti general Lavton Collins hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Buzlar arasında kalan motörler Tuna nehrinden koparak gelen büyük buz parçaları,kara Bularımızda ve bilhassa Kara deniz boğazı civanında gemiler için tehlike arz^tmeye baglamıstır^ Bulgaristan şahsile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Kıbrıs'ta grevler Dükkân kiralarına %ZS9 cam yapan kanun tasarısını protesto için dükkânlar 24 saat kapatıldı Levkoşe 23 AP)Hükümetin dükkân karalarına yüzde 250 ye varan bir nis bette zam derpiş eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Mebus adaylarının tesbitine başlandı Tâdil edilen Secim Kanıma dünden itibaren meriyete girdi Şehrimizde seçim için çalışmalara devam edilmekte" dir.Mebus adaylığı için De mokrat Parti H idare kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Inonu şehrimizde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı isme!îî.önu dün sabah ekspresle Arikşte* dan şehrimize gelmiştirinönü,bu seyahati,oğlu Ömoı inönü'nün kayın babası» Hayri Ögtltmaû'in ânî ölümü Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Gangster taslakları dün tevkif edildiler Hâdisenin tahkikatını yalnız baştna yapıp suç uları meydana çıkaran Başkomisar Alı Eren taltif eiilec k Galata Rıhtım caddesindeki Tekel Satış deposunu,sslâih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • ALYANAK CEMİLE «Alyanak» namiyle maruf Cemile Melek adında sabıkalı bir kadını dün yankesicilik suretiyle bir vatandaşın pahasını çarparken suçüstü yakalanmıştır-Resim,bugün adliyeye verilecek olan Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • C.H.P.fevkalâde kurultayı toplanıyor Yarınki toplantıda bazı kararların alı Ankara,23 Milliyat)Cum huriyet Halk Partisinin fevkalâ de Kurultayı perşembe günü saat 10 da Büyük sinemada tep Sanacaktır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • İrakta yakalanan komünist şebekes' JMis gizK merkezde Türkiye Pakistan Paktı aleyhinde vesikalar ele geçirdi Bağdat,23 ANKA)Irak polisi' sıkı bir araştırma neticesinde gizli faaliyette buluttan bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Papanın hıçkırığı tekrar başladı Vatikan 23 AA.Pa »anın sıhhati düzelmiye baş Sadığından beri kesilmiş olan hıçkırığı hafif olmakla beraber yeniden başlamıştır.Bu hal,önceden de korkul duğu gibi,kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1954
  • Kar ve tipi dün şehir hayatını altüst etti Tuna nehrinden kopan büyük buz parçaları Karadeniz Boğazına kadar indi.Buzlar arasında kalan 3 motorumuzun akıbeti meçhul Tipi yüzünden bütün nakil vasıtalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.02.1954
  • füfiCVSMMN %fo YAPRAK Taslaklar ULUNAY Dört budala Glalutada rıh tun üzerindeki Tekel deposumı ^gangsterlik» denilen ye ni usul şehir eşkıyalığı seteünde,yâni yüzlerini göster miyerek tabanca tehdidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • KISA HA BE P L R Ticaret Odaaı Mecjs âzala lundan Dr.Cudi Birtek,bugün saat 17.30 da Odan m toplantı galonunda «Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunuv mevzuunda bir konferans verecektir.Oksford Üniversitesı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • P o L i 8 T g if Şaban adında bir şoförün lüîiı esindeki kamyon,Bakırköy de Hatice Edlpogiu admda bir kadına çarpmış ve ağır surette yaralanmağına sebebiyet vermiş tir.Yaratı Bakırköy AJtH Hasta Hanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Türk Amerikan dostiuâu a d JNUN M LEL Amerikan dos Mütecavize karşı harbetmek için Amerika İtlafla,beraber Koreye koşan ve NATO'nun en kuvvetli ve güvenilir bir uzvu olan Türkiyeiiih bugün Amerika-ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • ¦ta.24 Şubat 1954 Çarfoırba Mu.20 ¦i âhır ¦n ill Şubat [12M9 VAKİT VASATİ EZANİ GUneş 6.44 12.51 1 ö£le 12.27 635 İkindi 15.29 36 Akşam 17,53 12.00 Yatsı 1.9.23 1.31 İmsak 5.05 11.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Amer ka/a s e y a hat Denizyolları işletmesi ile Türkiye Turizm Kurumu bu hususi bir amaşma yaptı Denizyolları işletmesi ile Türkiye Turizm Kuruma arasmda Amer ikaya deniz se~ yahatlerj için bir anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Yakında Kumka.pıdu bir Ana Okulu açılacak Millî Eğitim Vekâleti Ana Okulların sayılarını* artırmak ve bunları modern vasıtalar la tech-z etmek gayesiyle bir yönetmelik hazırlamış ve du rum Millî Eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Panama şilebinin kurtarılma* sı ihtimali kayboldu Rumeli.Feneri Önünae sis ten karaya oturan Panama bandıralı Danübiou si'ebin'n kurtar»İma ümitleri hanaımiyı le kaybolmuştur.Firtına yüzünden dürt dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Ofis afyon sauşuia devam ediyor Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan afyon satışları devam etmektedir;A-IâkalıJar tarafından verilen malûmata göre şimdiye ka dar vr.bancı,memleketlere sa tılmıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Belediye Finikeden beş ton portakal getirtti Şehrimizde kilo ile porta kal satışına devam edilmek tedir.Belediyenin Mısır Çar şısındaki:tanzim satiş yerine Finikeden yeniden 5 ton por takai gelmiş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Topüapı Yedüuüe yoluna ağaç dikilecek Şehirde bir çok yol' kenar lannın ağaçlandırılmasına çalı sı hn aktadır.Bu cümleden olarak Topkapı Yedikule yoluna 375 ağaç dikilmesine karar verilmiştir.Havaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Barbaros Dispanseri verimli şekilde çalışıyor Bir müddet evvel Beşiktaş ta-tesis edUen Barbaros Dis panseri verimli bir şekilde çalışmaktadır.Son bir ay zar fmda bu dispanserde 300 has ta muayene ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • 1050 lirasını tramvayda yankesiciye çarptırdı Altunbakkalda satırcı so* kağında 6 numarada otu«ua Kirkor adında biri,tramvay da seyahat ederken,pantalo nunıuı cebinde bulunan 1050 lirasını yankesicile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Sultanahmet'te bîr faciası oldu Sar hoşlu k sa i k a s i y I e ne sa&ep ola î baba Evvelki gece Sultanahmet in Akbıyık-semtinde 2.5 ya şında bir çocuğun haşlanarak dilimiyle neticelenen bir aile facia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • HALKIN_SEŞİ Çöpçü bekleyen bir sokak!Kurtuluşta Kuyu sokakta oturan okuyucumuz Şerafet I tin Özku.vnak'taıı aldığımız bir mektupta;çöpçülerin semtlerine ıığnuınadığı ııdan şikâyet edilmekte ve şöyle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • F S a 11 a r yükseliyor Halen bir kilo süt 90-100 bir danacana su 450 500 kuruşa satı.'ıyor Havaların bozması veka* rakışm tekrar bastırması aetice ıiıde şehrimizde gıda maddelerinin fiatlan derhal yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • I Beyaz kadın Hear Yazan:Bedirhau ÇINA.İİ,Tefrika.No-16 Rifat Beyin randevu taklifini kabul edecek gibi oluyordun Yapamam Zeynep,korkarım.Bunda korkacak ne var küçük hanım:Dedim ya bu zamanda usul böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Kavga ve dövüş vakaları bir hayk çoğaldı Son günlerde şehrimizde kavga ve dövüş vakaları nazarı dikkati çekecek kacfcar çoğalmıştır.Nitekim,dün ue muhtelif semtlerde polis ve adlî makamların müdahale"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Zeytinyağı fiatJarı bh-miktar ucuzîadı Zeytinyağı fiatlannda bir miktar gerileme müşahede olunmaktadır.Ayrıca henüz istihlâk mev simine girilmediğinden,piyasa da durgundur.Halen Ayvalık ve Edremit men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Kız kaçmnak isteyen üç zorba Adliyeye verildi Ramide oturan Aziz.Kıptan,Hasan Saçuk ve Emin Acar admda üç kişi» bu semt te Tatarlar mahallesine1 o otu ran Müııire aBşak adında 15 yaşında bir kızı feaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Gençlik,Atatürke ait bütün heykelleri temizletecek Millî Türk Talebe Bfcliğİ Genel idare Kurulu,Türkiye deki bütün Atatürk heykellerini temizletmeye Tc arar ver mistir.Bu hareket seneliğin Ataya jfcar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • 0 ıW URFl—IfiWWiy ÖLÜM Merhum avukat Hakkı Ögelman ve merhume Sabura ögelman'm oğLu eraekli Vali Süleyman Sami Koperuk'iıı d.ımadb Fahrünnisa Ögelman'm zevci-Engin İnönü.Hakkı Öğelman'ın babalara Ömer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • KONUCE if Türkiye Kızılay Cemiyeti Fatih şubesinin yıüıfc kongreai 28 şubat pazar günü saat 10 da Fatih Kaymakamlığı evlenme salonunda yapılacaktı**.ÇAY if Cifcali Kız Orta okulunun yıllık tanışma çay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Ucuz atlatılan,frir deniz kazası oldu Dün Ortakbvde ucuz atla tılan bir deniz kazası olmuştur.Kuzguncukta oturan Şükrü Çekmen ve Tfefos Toz admda iki kişi,sandalla Or taköyden karsı tarafa ı^ee mek is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Bir günde 15 hırsıahk vakası oldu Dün şehrin muhtelif semt lerinde 15 hırsızlık hâdisesi olmuştur.Bu arada Meşrutiyet cad desindeki Türk Anonim Şirketinin muhasebe odasından 1090 lira.para.Yıldi7 ffab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Beykoz ve Pasabahcede ya» tırabcak Uk okullar Beykoz Ortaçeşmede ve Pasabahcede yaptırılacak ilk okulların inşası ihaleye çıka munistir.Bu ilk okulların,be herinin kesif bedeli H2,775 liradır.Diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.02.1954
  • Anason rekoüstesi geçen seneye nazaran noksan Bu yıiki anason rekoltesi geçen yıllara nazaran az ol muştur.Tekel rekoltenin mü hım kısmını mubayaa etmiş tir.Buna rağmen hariçten bir miktar daha anason
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • K.ktLi.ı yeni akisleri Dünya gazeteleri Turk Pakistan paktının ehemmiyetini tebarüz ettiren yazılar neşrine devam eylemektedirler.Yalnz Moskova ile aziz dostu Mısır,de mokrasi cephesine ait her hayırH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Pasifik savunma anla ması i WasMngton'dan Japonyaya dönen General Hull.Himliçinîye Güney Kore birliklerinin gönderilmesini muvafık bulduğunu söyledi Tokyo,23 AA.Birleşik Amerika Uzak Doğu Başkomutanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Farukla tanışmak bir kız için şerefsizItkmİD Viyana,23 T.H.A.Avut tyKrya mahkemelerinden!biri,bir genç kız-ın sabık Kral Farukia «tanışması» keyfiyetinin,gerefsizlüc olduğu neticesine vamıştır.Hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Libya israil ile münasebetleı ini kesti K 'İrre 23 ANKA)Afap Birliği genel merkezina-uguii açıklandığına göre,Libya hükümeti aldığı ye nj bir kararla israil ile olan bütün münasebetlerin':kes iniştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Flüorin karışürıJımış,su,dig çürümesini önlüyor St.Paul Minnesota)23 A,AJ Amerika dişçiler birliği başkanı Dr,Lesue Fitzgerald,içme sularına flü orin kanştınlması sayesinde diş çürümesinin yüzde 65 az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Pauny hem düşünüyor» hem hem de Vaddinktona bakıyordu:Bu iş bana çok garip görünüyor,didi-Siz D)iseniz ve Ç)ile evli bulunuyorsanız ve O de dediğiniz gibi A)nin analığı ise.demek oluyor İd,siz A)nın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • unun ısıtıyor A ienauar,Parlamentoya müracaat ederek gençlerin 18 yaşından itibaren askere çağınlmasının kabu ünü istedi Jotov'un takip ettiği siyaset,Doğu AJmanyada bulundurmakta olduğu Rus işgal kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Atom tesirine çarşı hap Amerikan atom biî$ nleri atom radyoaktivitesine karşı vücudu koruyacak bir hap bulmaya çalışıyor Jacksonville,23 A-A.A merikan atom bilginleri,atom boınbardınianlaımda hasıl o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Bo ç para alan kral n-Stockholm'dü bir snemanııı vestiyer memuıu parası o madiği için borç alan adamın kral olduğunu hayretle gördü Stokhoim,23 AP)Süoöclıolmun büyük sim malarından birinde filmin başi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Üç Balkan memleketi gazeteciler konferansı Paris 23 A,A,Tanju*?Ajansının Belgraddan haber verdiğine göre,Yugoslav ga zeteciler birliğine mensup bir heyet bu sabah Ankara ya müteveccihen yola çıkmış bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Kaatil adı verilen yanar dağ tekrar gürlemeye başladı Jakarta 23 Nafen)Ka ati] adı verilen Merapi yanar dağının yeniden gürlemeye başladığı bildirilmektedir.Son zamanlarda bu yanardağ yüzlerce kimseni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • istanbul Hemşehriler Cemiyeti Hemşehrilik seminerleri açıyor istanbul Hemşehriler Ce miyeti,şehrin muhtelif semi lerinde "Hemşehrilik seminer leri„ açmaya karar vermiş tir.Bu münasebetle bu gür Cemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Konservatuvar Türk mtısiki&i konseri Konservatuvar tar^fııMan 28 şubat 954 pazar rabahı Taksim belediye gazine sunda Dr.Nevzat Âtİığ idaresi nd0verilecek olan Türk musikisi konserinde Beyatî maksmm.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Ingilterede evlenecekler için mektep açılıyor Londra 23 Nafen)East Susseks Eğitim Komitesi evlenecek çiftler için b.r mektep açmaya karar vermiştir.Bu mektep Sussekste kiralanan büyük bir malikâneae m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Norveçte *4Q0 ilk okul hoca» grev yapıyor Oslo 23 Nafen)OsTc da fazla ücret isteyen 14CK i ilk mektep öğretmeni grev ilân etmişlerdir.Bu vüzden Norveç başkentinin 48 ilk mektebi kapalı bulunmakta dır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Atom bombası kalb hastalığı mj yapıyor?Küre,23 A.A.Bugün bu rada yapılan bir tvttbî toplantı öa Hiroşimaya atılan atom bom basmdan sağ kalanlarda büyük öldürücü kalb hastalığı vakaları gıuiildügü iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • İsviçrede,kedi ve köpek eti satılam yacak isviçre hükümeti 1 Marttan itibaren her yerde kedi ve köpek eti satışın» yasak etti Bern,23 AA.İsviçre Federal Hükümeti arazisinde 1 Marttan itibaren kedi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • İKTİBAS Kürk'ün yirmi beş bin yıllık Bu gün iyi cinsten maye olacak kaâa bir kürk mantoya sahip oim k için sar» r yük îi bîr paraya ihtiyaç yardır Ba sene kışı» fazla oluşu kadınların,kürk giymeye kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Çöide yalamak isteyen Danimarkalının garp ilânı Londra 23 *AP)Bir Arap gibi yaşamak isteyen bir Danimarka m bu arzusunu ye rine getirmesine imkân vere cek yardımı temin maksadüe Times gazetesine oriji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • KiLsyamıı,Bulgaristan elçisi faaliyetini arttırdı Viyana 23 Nafen)Sof ya radyosunun verdiği bir ha bere göre,Kremlin in Bulga" ristana tayin ettiği yeni bü yükelçı Jüri Prichidov,geniş bir faaliyet gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Dergilere dâir Öteden beriden konuşuyorduk» söz döndü doljş.tı dergilere geîdi-Bir kaç sene öncesine kadsr sanat ve fikir dergilerinin biri batar» fo'r başkası çıkardı veya yeni bir dergi çıktı mı-d-d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Ktsa harici habsr er AMERİKA ¦fr İnanılır kaynakların haber verdiklerine göre Hollanda pren si BernıhardVn ordu umumî mü fettişi aıffftKa martta Ameıika yi ziyaret etmesi beklenmekte.dir.İNGİLTERE jç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1954
  • Marilyn Monroe,soğuk algınlığından basta Tokyo 23 AP)Kocası Joe di Maggienun bildirdiği ne göre Koreye yaptığı dört günlük ziyaret esnasında soğuk almış bulunan ve halen ateşi olan sarışın yıldız Ma r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.02.1954
  • rm tu' •3-m wm* AMERİKA KRALİÇESİ EVLENİYOR 1952 Amerika güzellik müsabakasında yüzıe* ce rakibi arasında birinciliği kazanan ve Amerika Kraliçesi seçilen Penny Duncan evlenmeye karar vermiştir.Bir kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1954
  • Iran Sarayında bir tahtın el değiştirmesi Delikanlı eline aldığı hançeri sUzdükten monras MŞimdi gönl ferahlığı İle uyuyunuz ben sabahleyin saltanat müjdesini getireceğim,dedi tslamiyetin Arabistanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1954
  • Celâl Bayar dönüyor Bir ay kadar evvel Amerikaya gitmiş olan Devlet Reisimi/Celâl Bayar.bâr kaç güne kadar Amerikadan hareket ederek,memlekete dönecektir-Bayar evvelâ şehrimize gelerek burada tezahüra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.02.1954
  • Seyrine tahammül olunamayan maç Londra 23(SHA)B.rm ci kümeden Vatiurd ile Midd lesbrough kulüplerinin ter tip ettiği bir dostluk karşılaş masını Vatford 3 0 kazanmış tır Bu maçı 9 bin kışı seyretmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1954
  • DÜN İÜ' MAÇ Dün.tmirdeki üç şehir genç takımları karma' maniamla iştirak edecek ojan Istanbul takımı son hazırlık karşılanmasını maalesef kar tipisi içinde ve çak kötü hava şartları altında Orta köyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1954
  • Yerinde bir karar Büyük kulüplerimiz güreş şubeleri kuruyorlar Bu karar tatbik mevkiine konacak olursa Türk güreşinin bundan büyük faydalar sağlıyacağı muhakkaktır 1948 olimpiyadlarmdan im ya na büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1954
  • Yugoslav güreş takımı dün 4 4 berabere kaldı Üç karşılaşma yapmak iize-çiç'e 3 dakika 42 saniyede tuş re şehrimize gılmiş bulunan la;Yû^oslavyan.n Parüzan Güreş Ağır sıklette Haydar Zat er' takımı Bon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1954
  • Fransa-İtalya maçına doğru Paris 23 SHA H ni sanda yapılacak plan italya millî maçında-Fransız millî' takımının nasıl bir tertiple çıkması tartışmalara yol aç mış bulunmaktadır.Seçiciler arasında en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1954
  • A4manyada hir muçra UoJu kınla* değerli fcaiecı vııaatn Yılmaz-Galatasaray»» basketfoolcu Erdoğan Partenerle taonuldao hareketinden evvel.Frankfurt 23 SHA)Fenerbahçe ve Emniyet takı minin kaleci terin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1954
  • Kadın lararası dünya artistik patinaj şampiyonasından bahsedilince ilk akla gelen isim:Sonja Henİe.Patinaj artistik şampiyonası bitti Oslo 23 SHA)Burada çatılı bir çekişmeden sonra yapılmakta olan Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1954
  • İstanbul ve Ankara K.GÜCÜ maçı yapılmadı Genç takım karmasının Ortaköy ile olan jj maçı da birinci devre sonu i da t jtil edildi;Dün Şeref Stadında ya-şılaşacaktır-pil ması icap eden Istanbul Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1954
  • F.Bahçe Ankaraya G.Saray ve B.J.K.Adanaya gidiyor Ankara.23 ANKA)İstanbul profesyonel lig ikincisi Fenerbahçe futbol takımının' bu hafta şehrimize gelerek iki müsabaka yapması kat'î olarak tekanür etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1954
  • Mektep bask t* bol maçlara Mektepler araş* basketbol maçlarına bugün de devam e dılecektir.Bugünkü maçların progra m\şu şekildedir:Erkek liseleri basketbol:Kuleli Pertevnihal.Ga latasaray Vefa,Haydarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1954
  • Altıncı hafta sonunda basketbol ig maçlarına hçenin Modasporu açık farkla tiresi hariç,haftanın karşılaşmane r m al neticelerle kapandı Gördüğe büyük alâka karşısında bilet fiatjan bir misli artkiasi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1954
  • Millî takım kadrosuna ithal ecHlen Beşiktaşlı bek Vedlî Tosuncuk Vedii nihayet millî takıma davet edildi ¦Milli takıma çağırılan 21 o cııktur Vuncudan sonra dün nihayet Federasyonun bu katarı fut-Çağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1954
  • BU GECE YAPILACAK GÜREŞ KARŞILAŞMALARI Sedirimizde misafir bulunan Yugwglavyanm Partizan cures takımı son karşıt aşmasını bu gece saat 21 de Teknik Üniver site Salonunda İstanbul karması na karsı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1954
  • ecegını Londra 23.SHA)Meş ingiliz atleti Gordon.Pi* 9"S ^ern ^e yapılacak olan 04 Avrupa atletizm şampiyb v^s.ı müsabakalarında,maruf g» lokomotifi Emile Zato ğŞ*M yeneceğini katiyetle id-"la etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.02.1954
  • O halde Gray için halâs çaresi yoktu» dedi.Maalesef ben yapaınıyacaktım-Bunu şimdi çok iyi an lıyorura-Rüzgârla sallanan bir yaprak gibi titriyordum-Büyük bir gayretle Pierre Jacques'ten bülteni istey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 24.02.1954
  • RÖPORTAJ I lirimizde H gün azlalaşıyor Başı sıkışan kaymakama koşar,yoldan şikâyetçi olan kay* m kamın kapısını çalar.Hattâ hattâ,karısı ile kavga eden,kocasına içerleyen vine cf^rcfîni gelip kaymakam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 24.02.1954
  • HADİSELER ve İNSANLAR İstatistikçilere göre dünyada neler oluyor Birleşmiş Mijuetler teşkilâtı um yayınlad.ğı istatistik yıllı,grnda verilen malûmata göre,1952 senesinin atasında dünya nüfusu iki mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 24.02.1954
  • 8 9 10 11 12 l istanbul'un kenan seni lennJien bin.2 14951a bu g ttünaj öldürülen şehzade;Yu •etme;Bir ajans.3 M-ğva Şehir Tiyatrosundan Şükriye l)mm.n eoyadı;Yalçın.4 Kuzey batı Afrikadadır;KaatiJlc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 24.02.1954
  • Tarihî Roman yazan:Kemal SAMANCIGtl* Sırp Ali saklanmak için gemi tezgâhlarında çalışıyor,Ni ilfer ve yavrularının hayali sanki onu boğuyordu 57 istanbul hakikaten humımah j bir çalışma imindeydi-Fati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 24.02.1954
  • İngiliz hava kuvvetlerine atom bombası dağıtıldı Hava kuvvetlerinin ayrıca raiyo ile idare edilen fUzs era de rahip oduğu bildiri lyor Londra.23 Nafen)Ingi-uçaklardaki ufak çaplı otomaliz hava kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 24.02.1954
  • Vali dün bazı okıUEan teftiş eiü Vali ve Belediye Reisi dün yeni Emniyet Müdürünün zi yaretini iade etmiş ve haşarı lar dilemiştir.Diğer taraftan Vali Gökay yine dün Kadı* köy ve Haydarpaşa mıntaka sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.02.1954
  • Papam» hıçkırığı Baştaraiı birincide)lalaştırması yüzünden basgostemniştir Hıçkırıklarla,başlamasını tehlike alâmeti olarak kahuL eden Papanın doktoru Profesör Galeazzilisi geçen haftalar zarfında old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Petrol kunuBtt Başta.alı birincide)hakkında geçici komisyon Baş* Kam.Eur^h mebusu Haıûk Şa* man,Ankara Ajansına şu beyanatta bulunmuştur:«MacISsMi 15/1/1954 tarühli Gelsesindte Petrol Kanunu lâyihasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Meclis dün Uç vekâletin bütçelerini kabul etti Baetaraft birincide)tie Halil Özyörük de sö& almıştı'» birisi seyyar mahkemeler kurulmasını ve Ağır Ceza main kemesi bulunan yerlerde Çocuk Mahkemelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Moskova Arap devletlerini kışkırtıyor Baş tarafı birincide)yadaki emperyalist emellerini tahakkuk ettirmek gayesine mâ tuf bulanmaktadır.«Mısır gazeteleri Amerika ve İngiltere'nin buna büyük ümitler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • İngiltere bahriyesinin yeni si 'ahları Londra,2S i A.A.Amiral lik Birinci Lordu J.P.Thomas bugün,İngiliz donanmasının ye ni silâhların inkişafında büyük hamleı'er yaptığını söylemiş £a kat bunların ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Birleşmiş i beğenmiyor İngiliz:Başvekili,"Bana kalsaydı bu teşkilâtı bugünkü şekliyle kurmazdım dadi Londra,23 AP)Başbakan Churohill bugün Avam Kamara sında yaptığı konuşmada,Bıi'leş miş Milletlerin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Dış ticaret I durumumuz İthalât ve ihracatımı/1952 yılma nazaran lehte-biiyüfr bn inkişaf kaydetti Ankara 23 T.ÎLA)Is,tatûst k Umum Müdürlüğü,memleketimizin 1953 yılındaki dış ticaret durumuna ait nih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Suriye ve Yımanistandan ilticalar Suriyeden kaçanlar bu menıte" kette yaşamanın imkân sı zl aştığını söylüyor Ankara,23 T.H.A.Resmi bir kaynaktan bugün açıklan dıgma göre,Sur iyedeki Türkle re yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Irakta yakalanan komünist şebekesi Başta rafı birincide)lar ve pusu ktrraa polisin-ânî baskınına maruz kalmışlardır:Baskııt neticesinde El Celbi adlnda bir şahıs yakalanmış bulunmak tadır-Toplantıda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Gl.Collins Bitarafı birincide)suaileıa cevaplandıran,gencr rai Collins şunları söylemiştir:"Türk ve Yunan halkının Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtının gayretlerine katılhrak hususundaki aztimleri ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Kar ve tipi Hm ş hir hayalını altüst etti Başmakaleden devam)Yurdumuz üzer iade birkaç ayrı alçak basınç merkezi iie Rusyada merkezlenen bin yüksek bas-nç merkezi ve burlarıa merbut ayrı karakterde oa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Gür denizaltı m iz Baştarafı birincide)nisaltL gemisi Tttirkiye'ye geç,meden.evvel altıncı tilonun NA TO ile müşterek mar.evraianna iştirak etmişti.Gejniyi buradg.Türk deniz ata şeai yüabaşı Haydar Ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Kıbrısta grevler Baştarafı birincide)azalar kısmen itaat etmişlerdir.Fakat matbaa işçilerinin bu emri yerine-getirmeyi vaat etmeleri üzerine yarın,hac bir gazete-çıkmayacaktır.Bu nunia beraber herhang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • İz irde parti nrt'Cade'esr Ötujtıaraiı birincide)ması:için Eioeayr eşeği ile bir ilkti?cıvaırdakiı evlerden biri ne sokmuşlar ve vazıyetten,polisi haberdar etmişlerdir.Yapılan tahkikat sonunda sinemam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • C.H.P.toplantısı Ka tarafı birincide)teklifte bulunmiyacaıklan,bunu secim için kurulacak ihtisas ko misyonunun teemmülüne b;rakucaklardır Bu teklifin deiegd lerdcn gedmesi de beklenmektedir.Hatırlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Basınımızın yeni bir kaybı Baş la rafı birincide)nına hizmet etmiş ve bilhassa hicivieriyîe tanınmış olan Hüseyin Rıfat IşıF'm kaybı derin bir teessür uyandırmıştır Arkadaşımıza Alla-htan mağfin-Lkede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Buzlar arasında kalan motörler Baş ta raf ı birincide)Henüz teyit edilmiyen bir habere göre bu motörler batmıştır-Aynı şekilde 6 motorun daha buzlara saplandığı bildirilmektedir Batmak tetolikesrine m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Ce!âl Bayarın New York'taki ziyaretleri Baştarafı birincide)silinden önce Metropolitan ope„ rası umum müdürü Lowell Woomoıur.d ile eşinin meşhur «Shetiy» lokantasında şerefi,rıne verdikleri yemekte şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Elizabeth** CebelüttarıVı ziyareti Cebelüttarık 23 AP)ingiltere,Karliçe EÜzabthin 10 ve 11 mayısta Cebelüttan ka yapacağı ziyaret esnasın da bu Akdeniz kales,iie ispanya arasındaki hududu ka patmıy pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Bir Şehir Meclisi âzası Darülaceze müdürünü düelloya davet etti Baştarufı birincide)yeyi neşelencürmiş ve tartışmalara bu hava içinde girilmiştir-Celse açılır açılmam söz alan ismail Aitalay.Başkana h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • ar Gangs!dün tevkif edildiler Başta rafı birincide Gangster taslaklarım görmeli ve sorgularmda bulunmak için büyült bir meraklı kitlesi Adiye koridorlarında bekleşmişti» Suçlular,Müddeiumumiye j£a de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • Mebus adaylarıniH tespitine başlandı Baçtnntfı birineide)tiyenler 14 nrart aksamına kadar II idare Kuruluna,mü-racaat edeceklerdir.Adayla" rın üesbitinden.sonra 2L mart ta yoklama yapılacak ve n *ti 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • yeni secim kamunu meriyete girdi Ankara 23 ANKA)Milliet Vekilleri Seçim Kanı* nunda yapılması derpiş edi len değişiklikler ve ilâve ı di len yeni maddeler busun res mî gazetede neşredilerek me oiyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.02.1954
  • t e ş k i 1 edeceği Delirtil,inektedir.Kurultay ilci gün devcam edecek ve mesaisi sonur.da bir seçim Beyannamesi yavınhyac aktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • 12.67 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl)13.30 Şarkılar O iuyan:Radife Erten 14.00 Radyo salon orkestrası konseri İdare eden:Semih Argeşo 1 m İvonoviçi,Tuna dalgaları vals)2 S.Jones
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHjR TİYATROSU 21 de Dram Kısıru HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyee 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfîk Sadııllah Her çarşamba akşamı talebe geoesidir.Pazartesi akç»araj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • Kambiyo ve esnam Ruparuç Acılı?Kapanıg Sterling 734 784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı J.8L 0.80 Isviçre Fr.64.03 34.0S Belçika Fr.5.6C 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • I U HI I H r.I I «Jlu—Lokman Hekim Dr.HAFIZ OEM Al.Dahiliye Pazardan bagka her gün sabah saat 10.30-1100 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata Kabul eder.İstanbul Divan* yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leyla ERDUBAN Sahneye koyan:Muhsin Ertu&rul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:4027«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Kumandanlığımız Toros motorunda çalışmak üzere bir kaptan ahnaeaktır.2 Alınacak kaptan 3656 sayılı kanun hükümlerine gire bileceği derece veya evvelce maaşlı hizmeti bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • Sayın Ortaklarımıza Amaç Ticaret Turk Anonim Şirketinden:Şirketimizin 1953 hesap yılı hissedarlar umumî heyetiaşağıda yazılı gündemdeki işleri görüşmek ve bir karara bağ lamak üzere 17 Mart 1954 Çarsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • İstanbul Levâzı n Amir iğinden verilen Askeri Kstaat Banları Kapalı zarfla Diyarbakır'da yol,su.elektrik ve kanalizasyon dahil olmak üzere 56 daireyi muhtevi iki blok apartıman ile 14 adet ikiz ev yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • Satmalına Komisyonu Başkanlığından Malın cinsi ftfktarı M' teminatı Tarihi Günü Saati Kafcrak testere 1450 adet 705 TL.10/3/954 Çarşamba 14 Muhtelif cıvata.t.25000 adet.188 TL.10/3/954 Çarşamfba 15 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • Tekel Genel Müdür.UğiS ilânları Sat.nalma Komisyonu Başkanlığından 1 Adama çocuk yuvası,revir ve isçi yemekhanesi ikinci ikmal inşaatı içi 10/2/954 Çarşamba günü eksiltmesine talip çıkmadığından tekra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • Satınalma Komisyonu Başkan'ığ!ıcfa ı Cinsi Miktarı M* teminatı İhalenin tarihi» günü* saati Baş ipi.15-000 Kg.2672.12/3/954 Cuma 10 Kazan sakızı 715—2000 Kg.1875—12/3/954 Cuma 11 1 Mevcut şartnamesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • Tosyada 110 Numaralı Çevlik Tarım Kredi Kooperatifinden Kooperatif&nizce Tosyanm Çevlik köytfc mevkiinde yaptırılacak kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usulüyle ye birim fiat esası üzerinden ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • ZAYİ 1st-Kız Lisesinden 953 54 senesinde aldığım pasomu zayi ettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hüJönu yoktur-815 Perihan Ahşar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • ZAYİ PERMİ Istanbul Kambiyo Müdürıtt günden aMıg.m 6/8/194?tarih V3 68488 No.lû 220 permiyi zayi ettim.Hükmü kalmamıştır,Marino Sessa Galata eelü Gümrük Sc kak 19/18 Çeçeyan.Han 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • lAMMem W ARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de CtBALl KARAKOLU "umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • Duyurma İskenderun Tekel M ijiîKüğündcn 1 954 yılı içinde idarelerimiz namına İskenderun Müdürlüğü transit ambarına deniz ve kara yolları ile gelecek bilûmum Tekel maddeleriyle bu idare ambarlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • 8 Adet Torna Tezgâhı Alınacak T.C Devlet Demiryolları İşletmesindsn 8 adet torna tezgâhı teklif atma suretiyle satın alınacaktır.Tekliflerin en geç 5/4/954 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • İst ııLul Belediyesi I ânları Kuru Erzak.Ycz ak ve K.ş.ık Sebze,Hayvan Yemi Alınacak 1 İstanbul Birleşik Mahallî İdamesi hastahaneleriyle diğer daire ve müesseselerine 954 malî yılı içinde hlzumu olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • Makbuz Bastırılacak İstanbul Sular İ iaresinden İdare ihtiyacı-için makbuz bastırılacaktır-Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden temi* olunabilir-İsteklilerin bu şartlar dairesinde hazırlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • istanbul Defterdarlığından:Eminönü Mercanağa mahallesinin Valde Hanı Hanısâgi* alt kat 425 kütük,201 pafta,339 âda.111 parsel,eski.yeni 54 kapı sayılı 2480)lira muhammen bedelli 15-50 metrekare üstü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • Yol yapımı Karayofları Genet Müdürlüğünden S 1 Eksiltmeye konulan iş:Aydın Sarayköy Be' ı.izli yolunun Kuyueak Sarayköy arasında Km-17 000 da» Donizliye kadar olan kısmında,bu arada bulunan Feslek va1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • Köprüler Yapımı Karayolları Geael Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Çoruh vilâyetinde,Çoruh Yusufeli yolunda Siryai,Çoruh Şavşat yolunda îmerhavj' Yusufeli Sarıgöl yolunda Hamrut)ve Borçka Marad11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • TEREKE Sarıyer Sulh Hukuk Hakimliğinden:953/43 Emirgân muvakkithane caddesi 38 No-da ikamet etmekte ve hâlen de 1st-Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastahanesinde tahtı tedavide bulunan Mehmet oğlu 327 doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1954
  • inmuje* 00 to 00 60 a cone şartları Senelik 42 Altı ayhk %z Uç ayhk İJ Bir aylık Ecnebi memleketlere misildirflSn şartlar1 2 ve 3 üncü aayf a aant.4 Tt* 7 ve 8 inci sayfa «ınt.2,ö° T' ilanlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8