Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • Tusk Pakistan dostluk paktının mahiyeti Fuat Köprülü müşterek tebliğ hakkında izahat vererek anlaşmanın tecavüz!bir maksat taşımadığını belirtti Orta Doğudaki boşluğu dolduran pakt,gerek Amerika ve ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • Petrol kanunu tasarısı müzakere ediliyor Komisyonun dünkü toplantısında petrol işletme eri sermayesinin yüzde 12.5 nUti c ev ete ait olması kibul edi-i Ankara,20 Milliyet)Pet-izâfoat vermiştir.Vekil,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • Anasının kuzusu Little Rock Amerika)20 AP)Arkansas eyaletinin bu şehrinde yaşayan bir kadın dün gece geç vakit polise telefonla başvurmuş,merak içinde olduğunu-oğlunun eve gelmediğini söylemiştir-JKad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • Esin Epçei Bir kızımızın Amerikadaki muvaffakiyeti New-York Herald Tribune gazetesinin tertip ettiği Beynelmilel Gençılk Toplantısına mem leketimizi temsilen kat.lan Atatürk Kız Lisesi son sınıf ög re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • »UZ REVÜSÜ Çir müddet evvel şehrimize gelen Scala Buz Revüsü hazırlakûarını bitirmiş ve evvelki geceden i* tibaren gösterilerine başla-1 mıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • Yeni Meclis binası yaz aylarında tamamlanacak Meclis yeni binaya eski bina da Ankara Ankara 20 T.H.A.Ba yındırlık Vekâleti,seneler denberi büyük masraflarla inşa edimekte olan Yeni Büyük Millet Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • S P.O R Amatör ve profesyonel küme karşılaşmalarının tehir edil-Jftfifi sebebiyle dün şehrıimizde hiç bir futbol karşılaşması yapamamıştır-Büyült bir alâka giren basketbol lig maçlarında T^ Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • Kahve buhranı yaratanlar cezalandırılıyor Ticaret Vekâleti bir tebliğ yayınlayarak spekülatif harekette bulunan tüccara ithal müsaadesi vemhniyeoeğini bildirdi Ankara» 20 A.AO Ekonomi ve Ticaret Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • Yugoslav I güreşçileri 5-3 mağlûp Istanbul Esirgenir boks i karşılaşması da Istanbul i takımının 7—0 galibi,yetiy-le sona erdi Yugoslav Partizan Güreş Kulübü şehrimizdeki ilk karşılaşmasını dün gece T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • NewYork'a dönen Devlet Reisimi Amerfkadaki görüşmeleri sırasında Bay ar,Amerikada resmî ziyaretlerini tamamladı N wyorka dönen Devlet Reisimiz 27 Statta uçakıa Amerikadan ayrılacak A.A.lanmışlardır.Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • Mısır ve Rusyadaki akisler Arap devletleri pakt aleyhinde tahrik ediliyor.Rusya bize ve Pakistana nota verecekmiş Kahire 20 T.H.A.Türkiye ile Pakistan arasında işbirliği yapılacğaına dair neşredilen m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • Kara Kuvvetleri Kumandan iğ,Ankara,20 A.A.Mü» Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Bazı gazetej'srde,Kara Kuv# vetleri Kumandanlığına 2 ncî Ordu Kumandanı Abdülkadir Seven'in tayin edildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • Bugün şehrimizde havanın çok bulutla ve muhtemelen kar yagışh geçeceği sühunet derecesinin düşeceği tahmin edilmiştir.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • tansının hazırlığına başlandı Memleketine dönen Dulles,dörtler konferansının en iyi neticesi Rusların niyetini öğrenmemiz oldu,dedi Washington.20 AA.Kore harbine iştirak eden 16 devlet komitesi dıün A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • BİR İNGİLİZ TtCANlSlNİN MARİFETİ Evvelki gün Londradaki meşhur Madame Tussannds müzesine giren genç bir adam,çantasından çıkardığı bir çekiçle Churchill'İn ye müteakiben de ingiliz Millî Eğitim Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • i gangster Tekel m soymaya kalktı Güpegündüz depoya giren gangster taslakları kasadaki 14 bin lirayı ele geçiremeden firar ettiler Dün.güpegündüz.Galata'da polis karakolunun 150 metre kadar yakınında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • Bir Rus subayı hürriyeti seçti Berlin,20 AP)Kızıl Orduya mensup bir teğmen ile 19 yaşındaki bir Sovyet askeri bu gür.Doğu Bernnden ingiliz kesimine geçmişler ve teğmen ba«ti makamlarından siyasî melce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • Tahranın bekâret kemeri Tahran,20 CAP)Başba kan Zahidi hükümeti bugün Tahranın «Şahr'ı Nev» denilen küçük fakat Ortadogunun belki de en hareketli mahallelerin den biri olan Umumhane sokağ na tam manas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • REHABİLİTASYON MERKEZÎ AÇILDI Memleketim ızae ıık Yedikule Verem Hastahanesinde meydana,getirilen «Rehabilitasyon Merkezi» dün saat 11.30 da açılmıştır Bu münasebetle yapılan törende,Vali ve Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1954
  • İngilterede cinsî sapıklar tehlikeli şekilde artıyor Muhafszakâr bir mebusun tahkikat komisyonu kuruması tek if i kabul edildi Ijondra,20 AP)Muhafa-Cemiyetinin bjr stn".a »akar Mebus Sir Robe.Bç ot.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.02.1954
  • RAZ&» $6HESWim Söy'emedi gitti Bir anket İki başlı çocuk Söylem îdi gitti Bir lafla Şehir Meclisini allak bullak eden Mehmîd Kuran İpek ve Melek ainemas ndan 150.000 lira anaforu kimin ald:ğım söyleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Bîr sandalcı boğuldu Tedbirsizliğinin kurbanı oJan sa ıdaiCiMa cesedi heoüz bulunamadı Haliçte ölümle sona eren bir kaza olmuştur Ömer Korkut adında biri Arapcamii iskelesinden kayığına fazla miktarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Bahçe ve sokak aralarındaki kuyular kanatılacak Eyüp Kaymakamlığı kaza hudutları dahilinde yemden bazı yolların yapılması tein faaliyete geçmiştir.Bozuk cadde ve sokakların tamiri ne önümüzdeki mart a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Üsküdar da yapılacak D.Pocak kongreleri Domakrat Parti ÜsKüdaı ilçesi Toptaşı ocağıma senelik kongresi,bugün saat J5 te ocak lokalinde yapılacak tır.Diğer taraftan ayni ilçeye bağlı Selâmi Ali Ocağı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Tanınmış bir Amerikalı gazeteci geliyor Amerikanın tanınmış gazetecilerinden Ansel Mover sah günü şehrimize gelecek ve ayni gün Ankaraya gidecektir.Amerika Büyükelçisi Avra Varren'in davetlisi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Troleybiis şebekesi hazırlıkları Taksim Beyazıt ve Ye nikapı semtleri arasında tesis edleeek troleybiis lıattr nın ilk hazırlıkları için I.E.T.T.işletmeleri faaliyete geçmiş bulunmaktadır ilk olarak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Küçük bir kre çocujh» yan maktan güçlükle kurtanîdı Fatihte küçük bir çocukun tehlikeli bir surette yanma" sile neticelenen bir kaza ol muştur.Bu semtte Sinana ğa Çeşme sokağında otuıan Dursun adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Sular idaresi su kuleleri inşa ettiriyor Sular idaresi,şehrin bazı semtlerine "su kuleleri,inşa ettirmek için faaliyete geç" mistir.Bu arada,Levent ve civarının günlük su sarfiyat m tanzim etmek maksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Avusturya bizden 200 bin ton buğday alıyor Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Avusturya'ya yeniden yapılacak olan 200 bin ton buğday satışına ait gö rüşmeler son safhaya gelmiş tir.Anlaşmanın bugünler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Orman afii müsabakası Ankara,20 ANKA)Tarın Vekaleti Orman Umum MU dürlügü şreçen ay tertip ettiği Orman Afiş müsabakasına İşti rak eden sanatîtârlarin derece aian afişlerini bir sergi halinde teşhir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • flic 21 Şubat Ku.17 e Om.âhır 1S7S 1954 Pazar ubat n»4 j VAK tT VASATİ Ei SANÎ 1 j Gilnâ 9 6.43 i Öğle j 12.28 16.28 6.38 9.38 i Akşam 17.51 12.00 Yatsı 19.21 1.31 j İmsak 5.07 1117
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • HALKIN SES Yenîkapı kömür deposu Cerrahpaşa Caddesi Kâ,tip Muslihittin sokak 3 nu,in uda oturan okuyucumuz Faruk Olcaydan aldığımız bir mektupta;günü geçtiği halde kendisine hâlâ kömür verilmediğinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Bağdat radyosundan Türkiyeye yapılacak konuşma Irak Başkonsolosluğundan bildirildiğine göre.Badadı ziyaret etmekte olan Istan bul Edebiyat Fakültesi heyeti mezkûr heyet Ooska nı Prof.Macit bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Tacirlere verilen hüviyet va rokasından harç ahnmıyacak Şehrimiz ticaret odası ida re heyeti oda tarafından tüc cara verUmekte olan hüvivet varakalarından harç alınma masını kabul etmiştir.Karar,perşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Ankara'da gürültü ile mücadâto Ankara,20 ANKA)Anka ra Emniyet Müdürlüğü son giin lerde sokak sat.cilan Be işpor tabıların halkı ve dsvı'et dairele rini izac edecek şekilde faaliyet g-österdiklerini te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Kahve ithali için hazırlanan protokol İthalâtçılar araya ikinci el kan ştır madan kah veyi doğrudan doğruya perakendeciye verecek Ticaret ve Ekonomi Vekâleti tarafından,kahve ithali hak kında yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • PTT-nîn faaliyetleri Ankara 20 ANKA)PT.T.Umum Müdürlüğü tarafından son bir haftada Edim?Virâye tmin Uzun Köprü kasabas-na varan ömerbey nahiyesinde bir posta şubesi açılmış ve Kütah ya Vilâyetine bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Piyasada karpit bulmak güçleşti Piyasadaki karpit stokları çok azalmıştır.Bu yüzden demircilerin ve kaynak işleriyle uğraşan atölyelerin zor durumda kaldığı bildirilmek tedir.Mıntaka Ticaret Müdürlü ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Yazam Bedirhan ÇINAît Tefrika No-12 19 yaşımda olmama rağmen hiç bir erkekle konuşmamıştn Fakat bütün bunlar,sençf kızı yuvarlandığı uçurum-j dan kurtarmaya kâfi geime mistir.Sevim halen başka bir bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • K İS A I nil ı I HABERLER it Bir müddet evvel şehrimizde kurulmuş olan îstantoui Kalkınma Derneği ile,Türk Denizcilik Oomiyeti cUmuani Menfaallere Hadim Camiyetrer» ara sma alınmıştır.Bu husustaki Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • P I S T III I.Eyupte îslâımilaıy cadde sinde Icunduraciı k yapan FaV'ri Başaran admda bîrinin dükkan1* na giren mr-^rûl fc*r hırsız lira değerinde kadın ve erk6* ayakkabıcı çalarak karnrştırif Taksimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • no a a UNUN MESELELERİ Tarihe kavuşan konferan i kavuşan Basya bugünkü mflyonTuk ordulara v© atoma varıncaya kadar her türlü silah vo vasıtaya sahip emperyalist bâr devlet olarak kaldıkça dünya için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Belediyece mubayaa edilen sebzeler şehrimize geliyor Belediye iktisat Müdürlü ğü tarafından,müstahsilden alınan sebzeler peyderpey şehrimize gelmektedir.Bu arada meyva ve sebze kooperatifi idare heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Sigorta Tarife Komiteleri Başkanları seçildi 1149 nolu Sigortalar Ka" nunu geıeğ:nce,sigorta taxi fe komiteleri başkanları dün seçilmiştir.Bu arada kaza si gortaiarı komitesi başkanlığı na şelıraniz T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • MÜSAMEEE İr KasKmpaşa Deniz Hasta,hanesinde tertip ©dilen «Tıbbî Müsaımere»,23 şubat saü ^Unü saat 13.30 da yapılacaktır.KONGRELER İT D.P.Kadıköy merkezine bağlı Osmarmğa-Ocağın n f ev kalâde kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Türk İsveç I ticareti Bir t caret heyetimiz temaslarda bulanmak üzere yakmJa İsveçe gidecek j Memleketimiz ile isveç arasındaki ticarî münasebetleri geliştirmek maksadıyla alâkalılar bazı kararlar alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Bıçak taşıyan İki kişi yakalandı Emniyet ekipleri dün gece* şen* in niuLtelii semilerin de araştırmalar yapıaişlar dır.Memurlar faaliyetleri sı rasında Gmer Bai ıacı ve Men met Körük adında iki kişi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Bali Akdeniz seferlerini im defa iskenderua yapacak Batı Akdeniz hattında ça lisan Denizeüik JBuxkasinaa Ankara vapuru gpr&l&a fe.H zum üzerme *4uevizyttna M ta' bi tutulacaktır,idare seterlerin aksam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Bir sarhoş kaldırıldığı Gureba Uastahauesmde öidü Mehmet Sami odmda biri gece şadaoş bir ha;de Aksaray da Namık Ke mal caddesinde yatarken bu*;lunmus ve görülen lüzum ü-zerine kendisi Gureba Kasta han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • 50 bin liraya sigortalı bir ev yandı Şişlide Kodaman caddesin de oturan Fikret Pehlivanın evinde evvelki gece gaz soba sının parlaması sonunda sangın çıkmış ve etrafa sirayet etmeden itfuiye taralında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.02.1954
  • Basma kalas düşen bir amele yaralandı Gazlıçeşmede Kaledibi mevkiinde Tevfık Kuşçu adında birine ait inşaatta çalışan Necati Tuna adanda bir amele basma bir kalas parça sının düşmesiyle tehlikeli su r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Iran ordusu bir misli arttırılıyor İran hükümeti 75 bin mevcutlu ordusunu 350 bdne» jandarma kuvvetlerini de 10 binden 25 bine çıkarmaya karar verdi Londra.20 Nafen)Tahrandan gelen bir rapordan anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Zsraat V^kâl V;isli.ârun ti har türlü tedbirin alındığını h^rsçtâ karşılanacağını bifttarJi Ankara-20 Milliyet)Son günlerde matbuatta bu yıl yuı dumuzun bir çekirge istilâsına maruz bulunduğu yolundak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Ingiit renin atom stoku Savunma Vekili» tepkili bombardıman uçaldan tarafından taşınacak atom stoklarının mevcut okluğunu söyletU Londra,20 ANICA)İngiltere Savunma Vekili Lord Alexancfer 'burada yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Mac Carîhy faal!i ye?t e Meşhur senatörün başkanlığındaki komisyon bir toplantı ya* parak millî savunma îçine sızan komünistleri tesbite çalıştı Albany New-York)20 A.A.Ayan üyesi McCarthy'nin komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Kâğıt istihsali 50 bin tona çıkarılıyor Anakra 20 T.H.A.Sü mefbank Umum Müdürlüğü piyasadaki kâğıt darlığının önlenmesi için ciddî tedbir ler alınmakta olduğunu bildirmektedir.Halen 27 bin ton olan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Yazılı:imtihanlar için yeni bir nsul Paris,20 Nafen)Mektep,lerde ve üniversitelerde,öğrencilerin imtihan kâğıtlarını gözden geçirecek ve bunlardaki hataları tesbit ederek,buna göre not verecek olan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • İKTİBAS Çocuk ne katlar gürbüz ve sıhhat kaidelerine nygntî olarah tiştiriiirse yetiştirilsin yine de 75 yaşını pek seçme inek taKr zım.gelece/Ş-ni düşiftıerek,nor mal şartlar alt-nda ve tabiatın icap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Meşhur bir muharrir otelde öldü Roma 20 A.A.Amerikan tcvbiyetindeki tanınmış Macar yazarı Geza Hercreg dün gece burada ölmüştür.Romaya pazartesi günü Viya nadan gelmiş olan 66 yasın daki vazar Romanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Sakaryada bir ceset bulundu Adapazarı 20 T.H.A.Kavaklı orman mevkiinde Sakarya nehri kenarında ağaç köklerine takılmış âdeta,iseletleşmiş bir ceset görül müş fakat yapılan tahkikatta bunun kime ait ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Bir tsrail askeri öldürüldü Tblaviv,20 A,A.Bir ta rail orrftı sözcüsünün Bugtto bü'dirdiguıe göre,bir tsrail devriye kolu ile Mı.sır topraklar-nda bir bedevî kabilesi arasın 'nki çarpışmada bir İsrail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • 1200 Yıınanh memleketlerine dönüyor Londra,20 ANKA)Son beş seneden beri Macarist uda tecrit kamplarında bulunan 1200 Yunann vatanların do:mek üzere bugün Avusturyaya vasıl olmuşlardır.Bu Yunanlılar,re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Ankara Zonguldak tren sererıeri normal haie getiriliyor Ankara 20 A.A.U laştırma Vekâletinden aldığı mız malûmata göre,Ankara Zonguldak hattında sefer leri tahdit edilmiş olan yolcu trenleri pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Kurt çocuğun bir eli masajla düzeltildi Yeni Delhi 20 Nafen)Halen Lucknovda bir hastahanede bulunan kurt çocuğu görmeye gelen meraklıların sayısı azalmamaktadır.Ço cuk şimdi yalnız odadan çıka rılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • fössa harici Gabari er İNGİLTERE fa İngiliz Eğitim Bakani.ğı pek yakjnda «uçan dersaneler» in faaliyete geçeceğini açıkla mistir.îlk olarak Birmingham mektebi talebelerinden bir grup tayyare ile tngiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • j AmeriJcada i şiddetli kum f ırtınabrı Taksas'ta fırtına yüzünden görüş şartları azaldı.Kum bulutları saatte 50—100 kın-hızla esiyor Amerillo Teksas)20' A,A.Teksas'ın muhtelif bölgelerinde.Oklahama,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • FIKRA Üç örnek TARIK BUĞRA Dün iş değiştirmelerden balı I setlerken' Amerika'nın ve Anıe.rikıijiiiu-ijı üzerindu fazlaca dur dam Vııtnııt geri kalan,kmrat m dn Türkiye'nin mnumî görü nüsü aîdiv Halbuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Papanın srhhî durumu tekrar bozuldu Roma 20 Nafen)Vati kandan bildirildiğine göre,son zamanlarda gayet fena olan sıhhî durumu düzelmiş bulunan Papa simdi yeniden müşkül bir duruma düşmüş tür.Papa çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Neriman da döviz kaçakçıbğtndan yargılanacak Kahire 20 T.HA.Mı sırın Paris,Bern ve Roma Büyükelçiliklerinden gelen raporlar üzerine sabık Mısır Kraliçesi Neriman hakkında harice döviz kaçırmak sucu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Japon hükümetinin protestosu Tokyo,20 A.A.Japon hükümeti,bir Japon sahil muha faza gemisine Cheju adası açık larmda güney Kore tarafından el Ikonulmasmı bu sabah şiddet le protesto etmiştir Japon D;ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • TÜRKİYE I BANKASİ i 1.500.000 Lira'ık Plânın ilk İki Ç;kieş i_Bahçeli 3 Ev I Çeşitli Para İkramiyelerim 3 MA YES:Bahçeli 3 £v 150 Liralık Bir Küçük j Carf Hesap Açtırınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • %ösrîfnioı ^o^iferansiiii «ikişeri Dörtler Konferansının kararları demokrat memleketlerde sert tenkitlere sebep almaktadır.Ingütercde» Başvekil Sir ChurckiU'in buna pek ziyade taraftar otluğunu unutau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1954
  • Müstakbel zevcesi yirmi dakika önce ne kadar tat~ ü ve cana.yakın idiyse i indi bir o kadar haşindi,aksiydi-Kollarını göğsüne bağlamış,Freddy'sine sert sert bakıyordu.Mutfağın ılık havası da bir kaç d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.02.1954
  • Celâl Bayar Dönüyor.Devlet Reisimiz Celâl Bayana Amerika dahilinde yaptığı seyahat resmen tamamlarını ıstır-Bu suretle dün sabah Neıv-York'a dönmüş olan Devlet Reisimrz burada 27 Şu bata kadar kalacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1954
  • HEKGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAKA Islâmiyetten önce ve sonra Arabistanda kadın Eski devirlerde Arap erkekleri otuza kadar kadın alırlardı,Luna tağftien hiç birisi k'-z çocuğu babası olmak istesin zü Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1954
  • Geçen yılın Hollywood Sex-Appel Kraliçesi seçilen genç yıldız Pat Gale,bugün sinema dünyasının en çok sevilen şahıslarından biridir.Dedikodunun kaynaştığı,herkes hakkında çekinmeden pek çok şeyin söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.02.1954
  • Lig maçlarının 14 marta kadar tehir edilmesi münase "etile profesyonel kulüplerimizden Fenerbahçe ile Be yoğlusDorun futbol takımları arosmda bugün saat 15 te Fenerbahçe stadmda hususi bir maç yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1954
  • r takımımız ilk maçını Belçikaya karşı oynayacak 10 nisandan 19 nisana kadar d$vam edecek olan umumî program maçları dört grup içinde yapılacaktır Kolonya AUnanya)20 Belçikaya karşı yapacaktır,SHA)Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1954
  • Dün yapılan İngiltere "Kral Kupası,maçları Günün en büyük sürprizini Port Vale B»AcKpoo/u 2-0 yenerek yaptı Londra 20 SHA)Kral kimi ingiltere seyyahatinde kupası ve lig maçlarına bu-Sün muhtelif şehiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1954
  • T-Osloda yapılmakta olan dünya buz üzerinde paten rie **tfak müsabakaları nUıayetlenmiş bulunmaktadır.Yukarıda Müsabakalarda derece almış 3 sporcu sürülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1954
  • En jyi futbol romam Paris» 20 SHA)Fransız Futbol Federasyonu tarafından her yıl verilmekte olan «Futbol Edebiyatı» nı bu yıl Lausanne şehrinden bir gazeteci olan Frederic Schlatter kazanmış ve 50ÖO Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1954
  • t Dün Ankarada yapılan maçlar J HACETTEPE 3 GALATASARAY 3 Hakem:Hüsamettin BÖKE TAKIMLAR:II-Tepe Korlnıt İlîuın,Cahit RebiL İlhan,Muzaffer K Oktay.Sami.Nihat.Kâzım.Oktay* G-Saray Metin Tayyar.GUnay Kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1954
  • Penaltı nasıl çekilmelidir?Londra 20 SHA)Bir çok antrenör ve eski oyuncu lar arasında yapılan bir an ketin neticeleri üân edilmiştir.Bu ankette şu sual sorulmuştur:En iyi penaltı nasıl atılır?Ankette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1954
  • İÜ Sarı Lacivertli takım dün Moda karşısuıu» ÂÜzel bir maç çıkardı-Fenerbahçeli basketbolcular Modanın enerjik oyuncusu Turan Tezol'u daima yakından marke ederek muattal bıraktılar.Kesimde Turan Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1954
  • Gii4oAa.io.ray Beyoğluspor 'maçının en muvaffak oyuncusu Yalcın Granit,Krlcü» v« Arditi arasından sıyrılmış ve potaya yükselmiş vaziyette.San Kırmızılı takım Üd sayı «Hha kazanacaklar» Haftanın en idd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1954
  • Ordu M i takımımızın hazırlık turnuvası tu maçlar netice I dö tesbit edhecek namzetler mat ayı ksdayatinds kampa alınacaktır Nisan ayı içinde Belçikanın Brüksel şehiİiiüe yapiiaeak r lan Orduiaıarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1954
  • Avusturya dünya kupasına nasıl haz ream yor Viyana,20 SHA)Avus.burya Futbol Federasyonu,Dün ya Fuıtboi Kupası maçları için millî talkımın hazırı'ık maçları programını tasdik etmiştir.Avusturya milli t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1954
  • Zeman He Stojaspa!cenubî Amerikaya gidiyorlar Viyana 20 SHA)Avus turyanin iki mühim futbol yıldızını kaybetmekte oldu ğu öğrenilmiştir.Rapid kale cisi Zeman ile Austria takı-I minin en meşhur oyuncula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1954
  • müsabakaları Bern 20 SHA)25 Ağustostan 29 ağustosa kadar Bern şehrinde yapiiacak Avrupa atletim müsabakaları için şimdiye kadar 100 bin Türk liralık yer ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.02.1954
  • I-1 H İ K Yarın I Ben onu seviyonmit o da beni seviyor olmalı-Hattâ olmalı değil,muhakkak seviyor-Bakın,anlatayım da nasıl hak vereceksiniz bana.Onunla her karşılaşmamızda bana öyle Candan-ama Öyle ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1954
  • Gösteriş merakından kurulan antenler Londra 2Q ANKA)Ingilterede Maliye Memurları Gal eyaletinde televizyon ver giermi toplamak üzere evleri ziyaret ettiği zaman damlardan sarktığını gördükleri antenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1954
  • Yazan Hasan YILMA'ER Güzel bir revü filmi:''öp beni 99 MELE'A'te ÛP BLM «Kiss Me Kate» liaş rolleri Kutnryn Grayson.Howard Keel.Ann Miller,Keenan Wynn,Bobby Van ve James Whitmore taralından oynanan,pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1954
  • Kızıllar,Güney Koreli bir gazeteciyi idam ettiler Seoul 20 A,A.Kuzey Kore hesabına casusluk yap maktan samk 35 yaşındaki tanınmış gazeteci Chung Kuk un Seoul civarında idam edil mistir.Müdafaa Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1954
  • Çok daha zor olan in ti har şeklini tercih ettim.Sıkgül çitinin arkasında hare ket etmeden durdum.Gray' m yolun bu dar kısmına ka" dar ilerlemesini bekledim.O nüme geldiği zaman yavaşça Gray!diye sesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1954
  • omanyada işçi teşkilâtı ğiştiriliyor A Dört defa değiştirilen tice vermemesi hükû Viyana,20 Nafen)Son üç sene zarfında Romanya ko"münLst idarecileri üçüncü defa olarak «İşçi Teşkilâtı» nda değişiklikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1954
  • Tarihî Roman tfazan:Kemal SAMANCIGtt İstediğim pora ile olmcz bana kalbini ver.Resul yine senin olsun!dec't 54 ağzım falan silip,sükûnetini muhafazaya çalışarak beklemeğe başladı.Bir pencereye koşuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1954
  • I 2 3 4 5 6 7 6 9 tO I HI üililli» E 1 iif'"i.r alfflM 1 "J 2 3 4 5 6 7 6 9 ID El Soldan sağa 1 Sinan'ın kalfalığı ama mimarinin iftiharı.2 Babanın karısı;Koz.3 Bir çeşit mikrop;Baş na U gelince derin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1954
  • Keııyada 9 Mau Mau dalia asıldı Nairobi 20 A.A.M& ru kabilesinden nirlsÜyaHbir kadını öldürmekten san& Mau Mau teşkilâtından Meru kabilesi mensubu bU sabah Nairobide asılarak i* dam edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.02.1954
  • Türk-Pakistan dostluk paktının mahiyeti Başlarafı birincide)Aim hükümetiyle imkânları tuz maksatlarımız ve bu mak.•atlara ulaşmak için takip et nemiz kabil olacak yollar hakkında prensip mutabakatına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.02.1954
  • Ingiltereda cinsî sapıklar tehlikeli şekilde art yer Bnştaraft birincide)nif k üzere bir Devlet KmuJayoşu iu*.u.masını derpiş etav,ve demiştir ki.«Cinsî sapikLk bu nv.mlekatte umumiyeti»» I-nluİ ve it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.02.1954
  • Yugoslav güreşçileri 5-3 mağlûp Başta rafı birincide)Teknik neticeler şöyledir:52 kiloda Vikov,Nizamettin Oğuza ekseriyetle;57 kiloda Niyazi.Melantiç*e 8 dakika 45 saniyede tuşla:62 kiloda Müzakir Sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.02.1954
  • Demiryolları idaresi bir motor fabrikası kuruyor Ankarada 9 mlSyon olan fabrikada seki Ankara,20 A.A.Devı'et Demiryollarında mevcut motor,larm artması ve motorlu müteharrik vasıtaların son yıllarda hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.02.1954
  • Bayar,Âmerikada resmî ziyaretlerini tamamladı Baştarafı birincide)tanda Valdorf Astoria oteline gitmişlerdir.Reisicumhur Celâl Bayar pazartesi gecesi metropoliten operasını şereflendirecekler ı öÛr.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.02.1954
  • Kehaltfitasvoı merkezi açıldı Başta raf?birincide)Gökajr,Verem Savaş Dem:ği Başkanı Ord-Prof-Tevfik Sağlam,ît ve Belediye Sağlık Müdürleri,sağlık müfettişleri,şehrimizin hekimleri,hastahane baş tabipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.02.1954
  • Kahve buhranı yaratanlar cezalandırılıyor Baştarafı birincide)kanunî takibata geçilmiş ve badema ithalât yapmamaları içiu tedbir alınmıştır-Hâlen gümrüklerimizde kâfi miktarda stok mevcut bulunduğunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.02.1954
  • Yeni Meclis binass Baş tarafı birincide)ta olup,icabında teşkili muh temel bir ayan meclisini de içinde barındırabilecektir.Yeni Mecils binasında bilhassa yerli ve yabancı gazete muhabirleri için husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.02.1954
  • Cenevre konferansının hazırlığına başlandı Baştarafı birincide)devlet temsilcileri isa Güney Kore temsilcisi.Amerika.İngiltere ve Fransa Dışişleri Vekillerinin sarfettiği gayretlerin muvaffak bir seme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.02.1954
  • BİR TAVZİİl İS Aral k 953 tarihinde gazetimizde yayınlanan «Bir filmciyi dolandırmak isteyenler.başlıklı yazıya ilgililerce gönderilen tavzih mektubu Eminönü 3 üncü Sulh Ceza Hakimhğınce aşağıdaki şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.02.1954
  • MiSirveRusy;Ba$ tarafı birincide)Mısır» Irakm Türkiye ile Pakistan,arasındaki işbiri-ğı ne süratle kalkmasından son derece korkmaktadır.Böyıc bir hâdise olduğu takdh.de.Mısırın idaresi altında olan Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.02.1954
  • Petrol Kanunu Baştaraft birincide)masının memı'eket menfaati 2ri icabından olduğunu be2irtnv".ştir.Bundan sc-nra tasan hakkında ileri sürülen tenkitlere teker teker cevap vern Vakil,bu kanunun memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.02.1954
  • Tahranın bekâret kameri Başmakaleden devam)Polis roakamlar.na göre hükümet,bu karan asayişi temin maksadiyle ittihaz etpıi^tir.Tahranın Kırmızı Fenerler mıntıkası asrlardan bers cinayet ve soyg^culuk,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.02.1954
  • Beş gangster Tekel satış deposunu soymaya kalktı Baştaraf:birincide)aılat 14 "bin küsur lira.Halbuki Cumartesi günleri hasılat 2Û binden aşağı düşmezdi-Müess-ese Müdürü cevap vermeğe hazırlanırken,kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • i 1 I lp Farr.blyo ve csnam Kapiimj Açılı« Kapanı* Sterling" 734,784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı o.8l 0.81 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr!5.61 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • SlUUhjet Ac one şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 2i 50 Üc aylık 12 00 Bir aylık 4 80 jtk:nebi memleketle** iki mislidirflân şartlar* 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa sfint.2,00 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • Dizel motoru alınacaktır Bursa Belediyesinden Belediyemiz elektrik santrali için bir adet 1500 beygirlik Dizel motörü ile teferruatı kapalı zarfla satın alınacaktır.Bu işe ait şartnameler elektrik İşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası Wı l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • Köprüler Yapımı Karayoları Geaet Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan is:Çoruh vilâyetinde.Çoruh Yusufeli yolunda Sirya»,Çoruh Şavşat yolunda îmerhav)Yusufeli Sarıgöl yolunda Hamrut)ve Borçka Maradit yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • Hububat çuvalı satış ilânı Toprak Mahsulleri Ofisi Mersin Anbar Şefliğinden:Şefliğimizde mevcut 5060 ad^t çeşitli çuval ve 119164 kilo hurda çuval açık arttırmu ile satılacaktır-Arttırma Mersin ambar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır iller Bankasından ı 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152.73 liradır 3 Bu işe ait muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • İSTANBUL 10.57 Açılış ve program 11.00 Belediye Gazinosundan naklen İstanbul Beıediyesi Kon «ervatuan konseri 13.00 Ha betler 13.15 Saz eserteri Nu nar Tekyay ve Feyzi Aralangıl)13.30 Dans müziği Pl)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • İLAN İstanbul Atdtye 10 unca Hukuk hâkimliğinden:»53/562 Dâvâlı;Saliha örsçü Kaz;ıçeşme.Gecekondular 46 ncı sokak No 3 te iken hâlen ikametgâhı meçhul-Davacı eşiniz Ali Örsçü tarafından aleyhinize açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TİYATROSU 21 de Dram Kısmı HER ŞEYE RAGMEN Dişimizin Karı)Piyes 3 Perde Yazan Thornton İlde* Türkçesj Tevfik Sadullalı Her çarşamba akşamı taleb'gecesidir.Pazartesi akşamlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de Ctt» A tft KARAKOLU *ıımartesi,Pazar K ii H AC A matine^e' 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • Lokman Hekin».Dr.HAFIZ CEM AL Dahiliye Mütıhasma» Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-H.oo öğleden aonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.istanbul Divan* voıu No.104 ^9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • Dünkü Çocuk Homedi 3 Perde Yazan Garson KANIN Çeviren:Leylâ RRDURAN Rahneye koyan:Muhsin Ertugrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 2i de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Teİ3fon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Izınlt 1 Müessesemiz idarî servislerinde çalışiırılmak üzere barem içi ve dığı 200 250 ve 300 lira aylıkla ve imtihanla lüzumu kadar memur ve daktilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • E'ektirik şebekesi yaptırılacak liter Bankasından 1 Gaziantep Vilâyetine bağlı Kilis kasabası için 1 adet i50 Ps takatinde Dizel elektrojen grubu satınahnacak ve A-G,elektrik şebekesinin 2 cı kısmı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Hesap İşleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Rabrn* bey mahallesi Şehituevresbey Bulvarında kâin Belediyemi2 ait 1028 ada.16 parsel sayılı 746 metre kareden ibaret ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemizde açılmış olan Elektrik Teknisyenle*» Gece Kurslarının imtihanlarına 22 Şubat 1954 Pazartesi gün** saat 19.30 da her iki kurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • i.E.T.T.İşletmelerinden İdaremizce ihtiyaç görülen mikanit levha ve şerit teklif teme suretiyle hariçten mubayaa edilecektir Şartnameler Metro Han 4 üncü kat Levazım Haricî Satıö' alma Servisinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • İstanbul Ldvâzi vı Amir iğınüdn verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri ayn ayn hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • İstanbul Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 2.Nolu.Satın Alma Komisyon Başkanlığından 10 metre küp çıralı çam tahta 3 metre küp çıralı kalas 10 metre küp Karaağaç-hatılı 3 metre küp yarma gürgen 50 ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • Yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğü iden ı 1 Eksiltmeye konulan ig:Aydın Sarayköy Dej.izli yolunun Kuyucak Sarayköy arasında Km-17 f-000 dan Donizliye kadar olan kısmında,bu arada bulunan Feslek va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1954
  • İstanbul Sular idaresinden:Feriköydeki terfi istasyonuna yeni konulan,metopomplanii şebekeye bağlanması için 23/2/954 Salı günü saat 13 ten-24/2/954 Çarşamba sabahına kadar Mecidiye köVy» ğiş& Kurtulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8