Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Adres:Nuruosmaniye TOrtoeaar Sokak No:18 ISTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1361 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 6 14 FİAT1 15 Kurut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Pa kista n dostl u k ması imzalan Ankara ve Karaşide neşredilen müşterek bir resmî tebliğde anlaşmanın siyasî,iktisadî ve kültürel olduğu belirtildi Orta-Doguda sulh ve emniyetin teessüsü için anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • GENERAL COLLINS ŞEHRİMİZDE NATO Askerî Komitesi Amerikan Temsilcisi Orgeneral J-Lowton Collins bu sabah uçakla îzmirden şehrimize gelmiştir-Resimdeı General Collins kendisini hava alanında karşılayanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Petrol kanunu tasarısında tadilât yapılması muhtemel İşetmeler Vekili dün komisyonda izahat vererek muhalefetin endişelerini izale e ecsk tedbîrlerin alınacağını söyledi Ankara,19 ANKA)Petrol Kanunu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Irakda pakta giriyor Bağdat,19 ANKA)Burada süren umumî kanaate göre,Irak hükümeti» Türkiye Pakistan paktına dahil oümak iğin kat'î kararını vermiş bulunmaktadır.Dışişlerine mensup resmî bir iahsiyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Daytonun beyanatı Amerikan Yardım Heyeti Başkanı Yabancı Sermaye Kanununun Türkiyedeki kalkınmayı hızlandıracağını söylüyor Ankara,19 Anka)Memle iketimizdeki Anıeriiklan ilkt,isadî yaraum hayeti başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • KÜFÜR YÜZÜNDEN Dün Kasımpaşada küfür yüzünden kanlı bir hâdise olmuş ve Şükrü Kuloğlu adında bir bakkal» yeğenini döven Ali Kartalı bıçakla ağır surette yaralamıştır-Resim* cârih gükrüyü göstermektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • TEST İMTİHANLARI Istanbul Üniversitesinin muhtelif fakültelerine Şubat dovresİnde kaydolunmak istiyen aday öğrencilerin test imtihanları dünden itibaren baslamistır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Boğazda bir şilep,kayalara çarparak battı &eş bin tonluk Panama şilebinin 27 kişilik mürettebatı kurtarıldı Evvelki gece Boğazda Rumeli Feneri önünde bir deniz *azası olmuştur.Karadendze gitmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Kasım Gülek dün C.H.Pkongresinde konuştu M—tınım ııı.e—C.H.P.nin tekrar İktidara geçeceğini söyleyen genel sekreter İktidarı beceriksizlikle itham etti Cumhuriyet Halk Partisi Is-oturumda bir konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • D.P.mebus adayları D.P-Genel Başkanlığı,adayla* nn 21 Martta yapılacak yoklamada tesbit edileceğini büdirdi Ankara,19 A.A.Demokrat Parti Genel Başkan* lığından tebliğ edilmiştir:Önümüzdeki Mebus seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • VENÜS ORTA DOĞU VA GELİYOR Inıgilterenİn tanınmış 'buz revüsü artistlerinden Josephine Morris önümüzdeki ay içinde Orta Doğu memleketlerini ziyaret edecektir.Miss Jo-Bephine son derece mütenasip bir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • DuîSes dün Adenauer ile görüştü Batılılar dörtlü toplantının neticesinden memnun değil Bonn,19 A.A.AP)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı John Foster Dulles dün gece Batı Almanya Baş bakanı Dr.Adenauer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Anlaşmanın İmzalanması münasebetiyle beyanatta bulunan Pakistan Başvekili Muhammed Âli Hanın beyanatı Karaşi,19 Anka)Pakistan Başvekili Muhammed AU Han,Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluk bağların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Celâl Bayar New York'a dönüyor Devlet Reisrmiz New-York'ta bîr müddet kaldıktan sonra 27 Şubatta Türkiyeye hareket edecek Bayar» Karolma'da trenden indikten sonra Raleigh,19 AP)Birleşik Amerikadaki re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Başvekil ve di£er Vekiller,bütçe müzakerelerini takip ederlerkeo Bütçe müzakereleri hararetli geçiyor Muhalefet partileri adına yapılan tenkitler tamamındı Usulsüz konuşmak isteyen Poyacıgill re ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Çalışma Meclisi sona erdi Ankara,19 Milliyet)Çalış ma Meclisi bugün saat 15 de Çalışma Bakanı Hayrettin Erkmen'in 'bagfHanlığmıda toplan/arak komisyonlarda alman ka* nanarı müzakere etmiştir.BU* hassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Rüşvet alma iddiası adliyeye intikal ediyor Şehir Amelisinden istifa/a mecbur kalan Meh* met Kuran dün di iJ^iasım tevsik edemedi Şehir Meclisinde şubat toplan tıl arma dün de davam edi»miş ve 150 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • AntakyaJa bir otomobil Asi nehrine uçtu Taksinin iğinde bulunan bef yolcudan üçü boğularak öldü Antakya,19 A.A.Şehrimizde fecî bar taşıt ka' zası olmuştur.İstiklâl caddesindeki atölyelerden birinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Bir genç üvey anasını ö dürdü İzmir,19 Milliyet)Dikili kazasının *4 Mayıs mahailesinde oturan Kanber Sağlam adında bir gene öte* denberi arası açık bulunan üvey annesini dün gece il yerinden bıçaklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1954
  • Bugün gelirimizde havanını çok bulutlu ve muhtemelen kar yağışlı geçeceği sühunet derecesiııin düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.02.1954
  • TAKVaMMN S&,YAPRAK Yine o dert ULUNAY Bu soluklarda yeni asal bir dilencilik şekil daha baş ladı:İmalat*»'ık sokaklarda yaya kaldırımına,çamur,ların içine yığlımş gribi otur muş bir insan pıhtısı,baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • K S A HABERUg Şr-hrimizde tetkikler yapmartta olan Amerikalı eğitim mü teihassısı Otto Matnaas,önümüzdeki pazartesi gönü Anka raya gidecek ve orada da incele meler yapacaktır.¦jt Bir İngiliz V2 bir ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • if Yedflculede Iklyüzlüçcçme •okagmda 73 numarada oturan A#.vp Zenceryan adında'biri,ev kirası msaelesmden annesi ve kısflcardeai İle münakaşaya tutuçnuıs ve bu arada sag erini pencere camıma vurarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • file.20 Şubat 16 1 7 Cem.âtur 1373 1954 Cumartesi Şnbat 1369 i VAK ~Güne ti VASATI EZ ANÎ ş 8.48 100 öğe 12.23 6.39 îkme 11 15 27 933 Ak.am 17.4» 12.00 Yat»] 19.20 1.31 îmaa.Ic 5.09 11.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Belediye iktisat Müdürü İsvicreye gitti Belediye İktisat Müdürü Feıruh İlter;dün sabah saat l1 de uçakla îsvicreye git mistir.İktisat Müdürü,şehrimizde kurulması kararlaştırılan "Migro tanzim satışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • D D O O UINİUN M SLEL 11 ı g Kafkasya ve Ki On yıl öne© kuruluş yıldönümünü kutlayan kızılordu üç nıijyonu mütecaviz ha?kı »örerek toptan tehcire tâbi tutro ustur-Ya-ra^t Mirx^i BALA 23 şubat Kafk3eya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • KONGRE if Kadıköy Kızılay Şufcesln^ yıllık kongresi 28 şubat Pa*^ günü saat 10 da «Kadıköy îerume Salonunda» y~ıpılacaKt iç Fatih Kzılay Şubesini" 3^ hk kongresi 28 şubat paaar fP* nü saat 10 da Fatih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Gülhane Parkında hayvana bahçesi kurulacak Şehrimizde bir "Hayvanat Bahçesi kurulması,için.üg1' lüerce teşebbüse geçilmişti' Bu hususta verilen m^1* mata söre,Hayvanat BahCe sinin şimdilik Gülhane l a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Temizlik İşleri on çöp kamyonu satın aldı Belediye Temizlik İs^r» Müdürlüğü,işlerin sü*atlfl görülmesi için tedbirler maktadır.Bu cümleden ol' mak üzere çöp nakli için Ve* niden 5 tonluk 10 kamyon sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Rehabilatosyon merkezi bugün törenîe açılacak Memleketimizde ilk defa meydana getirilen "Rehabila" tosyon,merkezi,bugün saat 11.30 da Vali ve Beied'.ve Reisi tarafından açılacaktır.Yedikule Verem Hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • lîedirhan ÇINAİJ Tefrika No-12 "Ablamın patronu beni geceleri bara gitmem için kandırdı,Beraberce bara gittik.Bir iki garsondan başka kimse yoktu.On dakika kadar ' tur duk.Bana şık bir buluz hediye et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Bir taksi polis noktasına çarptı Seyfettin adında bir şoförün idaresindeki 14168 plâkalı tales:Sarıyer'den İstanbul istikametine gelmekte i" ken,yerlerin ıslak olmasın dan-dolayı kaymış ve Çayırbaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Fatih ve Usküdarda iki okul yapıhyor Şehrimizde yeniden,iki ilk okul yaptırılması için hareke te egçümıştir.Beşer sınıfı olacak bu okullardan biri Fa tjhde G.ülcamünde,diğeri de Usküdarda Hacı Selim A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Etekleri tutuşan yaşlı kadın öldü Bir hafta evvel Pendikte bir vak'a olmuş ve Hatice Başaran adında 70 yaşında bir kadın,5 yaşındaki toru" nu Enderin yaktığı kibritle eteklerinden tutuşarak teh likeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • T)'6rt defined!«SPnJer av Jıanîs j yatacak Adapazarında Mustafa a~ dmda birini definecilik suretile dolandıran Murat,Nesim,Yusuf ve Ahmet adında dört kainin 3 üncü Asliye i Ceza Mahkemesinde varolmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Tünel tamir edilecek Reviz.on ama.iyesinin seferleri aksatmaması için ilgililerce gereken tedbir alındı Eifcictrik İdaresi muata-raman control ve tamir ednen Tüne i Lesisieraıde esaslı bil revizyon ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • HALKIN SES Üç şişe gazoz,5 lira Selimiye asker!fırında,ça Iışan Hüseyin Aydn adında okuyucumuzdan aldığımız bir mektupta şöyle denilmek tedir:«Bir kaç gün evvel,iki arkadaşımla birlikte Tepebaşmdaki K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Kasımpaşa'da Ski kanlı hâdise oldu Polis her iki vak'anın da firar etmiş o an suç^uSarırâ!şiddete aramaktadır Evvelki gece,Kasımpaşa'-1 da iki kaniı hâdise olmuştur.I Dolapderede,Kurdoğlu f yokuşunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Dün şehirde hırsızlık vak'asj1 olmadı Dün şehrimizde ilk defa olarak hırsızlık hâdisesi olmamıştır.Öldürme,yaralama,öldürmeğe teşebbüs gibi ağır suçlar meyamnda hırsız,lık suçlarının da azalışına,ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Dim &ywDt**aâa iki taksi çarpıştı Necdet adındı nir şoförün idaresindeki 1.1177 plâkalı tnksi Avazoaşad»n asağı iner kf*n.kıldan gelmekte olan.5123 nîfikaTı taksivç ve hızn« nînrmvarak voîun T cmar Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Şişlide bir apartınıatım 3 odası yandı Dün Şişlide Kodaman sokağında Mercuhi adında biri ne ait Bereket apar umanında gaz ocağının parlamasın dan dolavı yangın çıkmış ve zemin katta bulunan üc oda esy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Vesikası* olarak çalışan 15 kadın yakalandı Ahlâk Zabıtası memurl:rı,dün gece Bevoglımdaki eğlence yerlerinde yaptıkları kontrol sonunda,15 kadının vesikasız olarak çalıştığı nı tesbit etmişlerdir.Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Şehrimizde üç halıcılık kursu açılıyor Halıcılığımızı geliştirmek maksadıyla muhtelif bölgelerde kurslar açılmasına karar verilmiştir.Halıcılığa ait bütün tekniğin Öğretileceği bu kurslardan üçü yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Ofis,hububat ihracına devam ediyor Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yabancı memi.oketlere vanılan hububat sevkıyatına devam edilmekte dır.Bu arada İspanya'ya yeniden mühim miktarda buŞday ihracı içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Memurlar Kooperatifi pamuklu «atışma hazırlanıyor Memurlar Kooperatifinin yapacağı pamuklu mensucat tanzim satışlarına ait hazır lıklar tamamlanmıştır.Alâkadarların beyanına göre;malların Avrupadan it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • Büyük bir Alman sirki İstanbula geliyor Avrupanın en büyük üç pistli Alman Krone sirki lö mayıstan itibaren temsiller vermek üzere şehrimize gelecek ve ilk gece hasılatını İstanbul Gazeteciler Sendika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.02.1954
  • J e o F i z i k Entsitüsü Yeni ihdas edilen enstitü 1 mart pazartesi gönü tedrisata başhyacak Şehrimizde bir Jeo-Fizik Enstitüsü kurulmasına karar verilmiş ve bu hususta faaliyete geçilmişti.Gereken h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Mısır.Rusya ve Ronıanyadan petrol alacak Kahire,19 AP)Hükümete yakın kaynakların dün gece bildirdiklerine göre» gelecek hafta Mısırın Rusya ve Romanyadan petrol itihal etmesi için bir anlaşma imzala"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Kalkütada polis nümayişçilere ateş açtı Kal'küta.19 A-A.Dün akşam polis kuvvetleri nümayişçilere karşı üç defa ateş açmak zorunda kalmıştır-Bununda beraber ölen ve yaralanan olmamıştır Hâdiseler Kalkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Bir yıldız uyku ilâcından zehirlendi Hollywood,19 AA)Sarışın yıldız Anne Sterling bugün evinde baygın bulu" narak hastahaneye kaldırılmıştır.Artistin fazla uyku ilâcından zehirlendiği sanılmakta dır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Eden'in yeğeni seçimi kazandı Londra,19 Nafen)İngiltere Dışişleri Bakara Anthony Eden'in yeğeni bugün yapılan bir ara seçiminde isçi Partisi adayını yenmeye ye Parlâmento üyeliğine seçilmeye muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Komünist Çin'de Müslüman Türklere yapılan mezalim reae,nıemıei£ei.ıne donıııeK ıstcunyeıı Uır ııaro esiri ı*.m~ iı,gazeıecuere verdiği bir be yaiidtta,vınde musiüman 'lur&ıere karşı yapılan mezu kmı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Siyasî İcmal t »tüt Berlin konferansı yirmi beş gün devam eden nutuk düellosundan» karşılıklı itühamlardan plânlar ve tekliflerin reddinden sonra hiç bir şeye karar vermeden dağıldı.Almanya yine parç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Dörtlü Arap konferansı toplanıyor Arap devletleri arasındaki gerginliği azaltmak için Mısır.Lübnan,Suriye Reisicumhuru ile Irak Başvekili arasında bir konferans tertiplendiği bildinllâyor Beyrut,19 AP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Amerikanın Japonyaya yapacağı askerîyardım Eki devlet arasında naşı yakın Washington,19 A-A.Birleşik Amerika Uzak Doğu Başkomutanı General John HuÜ,bugün burada yaptığı basın toplantısında-önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Amerika'da yol kczaSarı Eisenhower» 50 sene içinde yol kazalarında ölenlerin harpte ölenlerden çok olduğunu söyledi Washington,19 A.A)Beyaz sarayda yol emniyeti mevzuundaki toplantının açılışında Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • En wzun ilmî araştırma Üç İngiliz ilim adamının yelkenli bnr tekneyle Atlantflkte yaptıkları tetkik gezisi 83 gün sürdü Barbagos.19 A-A.3 İngiliz genci Dakardan kalkıp 83 gün Atlantik sulan ile boğuşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • îngilterenin ilk atom pili faaliyete başladı Londra.19 ANKA)îngilterenin «zefir» isimli ilk atom pili Harwell atom enerjisi araştırma enstitüsünde faaliyete geçmiş ıbu!lunmaktadır_İlâve edildiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • İspanyaya açılan kredi Washington.19 AA)Yabancı faaliyetler idaresi.İspanyaya 1.360000000 dolar tutarında inşaat,ulaştırma ve maden malzemesi,traktör ve diğer ziraî malzeme satın alma müsaadesinin ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Körler,baston yerine radar kullanacaklar Boston,19 ANKA)Ufak •bir sepet büyüklüğünde bir radar cihazı pek yakında» körler tarafından kullanılan bastonların yerini alacaktır-Bu hususta yapılan tecrübel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Finlândiyanm yeni Ankara elcisi tayin edildi Helsinki,19 AP)Finlandiya Cumhurbaşkanlığı daire müdürü Bruno Kivihoski bugün Ankara Orta Elçiliğine tâyin edilmiştir.Yeni orta elçi 62 yaşında olup harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Silâh taşımak suçundan idam edilenler Nairobi.19 AA.Dün Nairobi'de sekiz yerfli asılmak suretiyle idam edilmiştir-Bunlardan biri ateşli silâh taşımaktan,diğer yedisi de nizama mugayir silâh taşıyanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Kısa hanci haberîer AMERİKA tpr Chicago civarında liıane askerî hava meydanında yerde bulunan bir av uçağından kurtuian bir füze civardaki bir kız mektebinin duvarında infilâk et nüştir.ölen ve yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Güney Korale Hintliler aleyhinde nümayiş Seul.19 A-A.Güney Koreye tes4im edilen 600 fcadar eski harp esiri,ellerinde Hinristan aleyhtarı levhalarla bugün Seul'de bir nümayiş yap •mışlardır^ Güney Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Ruslar,Ballıktaki durumdan endişe duyuyor Sovyetlerin bu bölgeye askerî birlikler sevketuıesi dikkati çekiyor Berlin,19 Nafen)Bal tık memleketlerindeki tasfi yeler davam etmektedir,Bidavette Beria tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Kızıl Çimle temizlik hareketleri başladı Londra.19 Nafen)Pekin radyosunun bildirdiğini göre Mao Tse' Tung komünist partisi kadrolarında yeni bir temizlik yapılması için emir vermiştir-Mao Tse Tung'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Ermenistan komünist partisinde değişiklik Londra-19 A.A-Erme-¦ni?tandaki komünist Erivan radyosn,bugünkü neşriyatında-Ermenistan komünist partisi kong!erinde yapılan yeni parti tâyinlerini bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • FIKRA İş değiştirmek TA KİK BUĞRA Bir Amerikalı on sekiz yaşında babasının kebesinden,elini çeker,yirmi dört yaşında milyoner olur.otuzunda iflâs eder,otuz beş/nde tekrar milyoner olur.kırkında ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • İKTİBAS rkıoının N ait dedikodusunun rtyüzii Şirkte,F^nt E Atraş kendinden psk emi?görü lüias;rağmen iddiaları tahakkuk etmemiş va Neriman böyle bîr İzdivacı akandan biie geçirmediğini bildirmiştir Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1954
  • Freddy,siz sahiden uslandınız mı?Güneşin ışığı yer yüzünü nasıl aydınlatıyorsa namus da benim ahlakımı öyle düzeltti-Anladım.Freddy,çok kur nazsınız ama anladım-Güneşin ışığı yer yüzünü aydınlatırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.02.1954
  • Bir müddetten beri Amerikada bulunan Reisicumhur Celâl Bayar,her gittiği yerde büyük dostluk tezahüratı yla kurs ı ıı mn aktadır Celâl Bayar,yalnız devlet adamlarının değil,aynı zamanda,Amerikan halkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1954
  • BEUCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Keramet ehli Abdal Murad Baba kimdir Elindeki tahta kılıcı yaradana sığınıp salladığı vakit,kendisiyle alay eden kâfir ikâye bölünmüştü Orhan Gazinin Borsayı fethetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1954
  • i fill jyp:y 1 En içten gelen duygumuz:Denize hasret Sr:Zi^,ar7 1ka,d,r?r1aI' ace,e yürümek değil,kravata gömh$mizi„ bir S siim daha şozerek b.raz daha serinlemeye çalıştığımız günler »imdi başlıca ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.02.1954
  • Posketbol Lig Maçlarında 6.Hafta Saray B.Spor'la oynuyor Şampiyonlukta ıcfrfrrsı o an M.Sporla,G.Saray mağlûbiyetinin cesim çıkarmak içm cyrsyecak olan Sarı Lacivertlilerin karşrfeçması haltın.n en çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1954
  • Yugoslav güreşçilerile yapılacak müsabakalar Yugoslavya şampiyonu Parti zan güreş takımı şehrimizdekı ilk karşılaşmasını bu gece saat 21 de Teknik Üniversite Spor salonunda İstarubu/karmasına karşı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1954
  • Beşiktaş ve Galatasaray Ankaraya gittiler Beşiktaş ve Galatasaray profesyonel futbol takımlan:bu hafta iki karşılaşma yapmak üzere dün sabah ve akşam iki kafile halinde Ankaraya hareket etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1954
  • atthews ne şekilde 3 marke edilebilir?îngilterenîn en teknik futboîoıısıı MnHiews Londra,19 SHA)Ya rın oynanacak olan Blackpool Port Vale futbol maçına Port Vale takımı büyük ehemmiyet vermektedir.Por
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1954
  • Bu haftaki amatör m tzhif edildi Bu hafta yapılması gereken amatör lig maçları bölge tertip komitesi tarafından tehir edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1954
  • Futbol Fee istifa reisi Ankara.19 ANKA)Mevsuk bir kaynaktan öğrenildiğine göre.Futbol Federasyonu Reisi Orhan Şeref Apak.son zamanlarda bütün gazeteler tarafından kendisine yapılan hücumlar neticesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1954
  • Jean Snevers unvanım muhafaza etti Lor.dra,19 SHA)Bu rada Harringajy kapalı salonda yapılan boks müsaıbakasmda Belçikalı Jean Sneyers,Avrupa tüy siklet şam piyonluğu unvanını 22 yaşın daki Britanya İm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1954
  • FRANSA'DA RUGBY TKKRAR CANLANIYOR MU?Neşredilen istatistiklere göre,Fransada bir ara taraftarlarını kaybettiği görülmüş olan rugby karşılaşmaları yemden meraklı kütlesini çekmeye başlamıştır Rugby maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1954
  • istanbul-Eskişehir boks maçları bu gece yapılıyor Türkiye boks şampiyona Vural İnan istanbul ile Eskişehir karma lan arasındaki boks maçları bu gece saat 21 de Galatasaray ku lübü spor salonunda yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1954
  • Vcnancio Lize korşı nerede oynayccok?Madrit SHA)ispanyol beynelmilel oyuncularından Venancio'nun,İstanbulda Türk millî takımına karşı çıkacak İspanyol millî maçında neredeoynayacağı bir mesele olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1954
  • Yu oslav güre şçîl ri valiye ziyaret ettiler Müsabakalar yapmak üzere şehrimize gelen Yugoslav güreş çiı'eıi bu saban beraberlerinde bjcien terbiyesi müdürü,güt eş klübü reisi ve antrenör Nuri Ho ca o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1954
  • KADINLAR ARASİ BASKETBOL TURNU ASI New York,SHa Mayıs ayında Marsilya'da tertip edile c%k Beynelmilel Basketbol turnu asına Amerika da kuvvetli bir kadın takımı ile katılacaktır.DÜNYA ŞAMPİYONASININ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1954
  • Asil zavallı Aksanı gazetelerinin birinde:Evvelki gün «Düşünceler» başlığı altındı* bir tenkit ya zısı o ktı.Muharrir makalesindu futbol federas yoiııınıı ve Beden Terbiyesi Umum Müdürünü tenkit ediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.02.1954
  • RÖPORTAJ stanbul mektup istenir?Ka yo mü&ürü diyor ki:Bze gelen mektupları üç kasımca toplayabiliriz,Birirtcîsî istek erf ikincisi tenkitler,üçüncüsü teklif mektupsarıctr.Bunlar taker teker okunur Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1954
  • Nasıl olur?Pierre'in size bir te|ç bülten verdiğini Böyiermştjüz.Kvet,bir ikinci bültenim yoktu.Fakat bil!tene ihtiyacım da yoktu.Şüpiıesıa bu suretle yarışda diskalifiye edilmeyi göze almış oluyordum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1954
  • Sos'an *l ^a 1 Karasevda*'!2 Hitlere memnu meyveyi yediren ka din;Milletlerarası bir hitap,Bir iıatf.3 Bir nota;Hıçkırıkîj saray 4 Hanımlarımı zın ithal ettiği bir kelime;Beyaa zambak;Asaf Hâlet'in bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1954
  • Kuran'ın Almanca tercümesi Adenauere hediye ec'ilec.k La Haye,19 AP)Kuranın Aknatnca tercümesi yakında İsvliçredeki Ahamedîye tarikatı nın raisi tarafından Batı Almarya Başbakanı Dr.Komrad Adenauer'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1954
  • Rosen berg'Ierin çocukların» dair karar New-York.19 AA-NeW York mahkemesi,atom casusları Rosenberg'lerin çocuklarını,bir kaç aydan beri beraber yaşadıkları Meeropol aile" sinden geri alarak,istikballe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1954
  • DENİZLERİN KİZİ Tarihî Roman Sazan:Kemal SAMANCIGÎL Kadir Ağa:"Oğul!Müjdeyi veren ağzın dert görmesin,Ni!üfer ne kadar sevinecek,dedi 53 Mahmur bakışlarla Kadir ağayı süzen,guzei Nilüfer inler giD:Müj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1954
  • HADİSELER ve İNSANLAR 25 gün devam eden Dörtler Konferansının umumî bir bilançosu 25 ocaktan ben Berılnda top lammakta olan dört hariciye ve kili dünden itibaren müzakerelere so nvermışler ve avdet ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.02.1954
  • Türk-Pak is anlaşması Baştaraft birincide)•eyir.büyük ehemmiyetle mütalâa edilmektedir.Şimdiki haide,siyasî,iktisadi ve kültürel mahiyette olan anlaşmanın ya Kin zamanda askerî bir andîaştna ile takvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Kasım Giilek dün C.H.P kongresinde konuştu lîaştarafr birincide)ûıyorlar-Sözleri bir kıskançlıktan ileri gelmektedir.Türk demokrasisi.4 yıldır gerilemeler kaydetti-înşaallah gün gelecek kaybedilenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Boğazda bir şilep battı Baçtarafr birincide)I duwjma sokmuşsa da» sarfe-1 dilen fedakârane çalışma sonunda roket atılmak sure tiv 1 le geminin 27 kişilik mürelte I bata güçlükle kurtarılabilmis tir.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Daytonun beyanatı Başmakaleden devam)larak tutulan Max Ball ile ofl simiz arasında hiç bir alâka yok tur.Hattâ şunu da ilâvo edebilirim ki,kendisiyle ük def a Tuı kiye'yi terketmeden iki gün evvel ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Dulles Adenauer ile görüştü Baştarafı birincide)Mülakatın sonunda John Foster Dulles basma su be yanatta bulunmuştur:Başvekil Adenauer ile bir buçuk saat görüşmüş olmam dan dolayı fevkalâde bahti yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Muhammet!Ali Hanın beyanatı Baştarafı birincide)laşmaya varıldığını açıklamış tır Pakistan Başvekili,bu anlaş maya var.ldığı keyfiyetin her iki hükümet merkezinde aynı zamanda yayınlandığım büdirmi?ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Irak'ta pakta giriyor ffeştantfı-birinrfdte-ten kuvvet doğar prensibi r.i benimsemiş bulunmaktadır Dolayısıyla-Arüp Birliğinden fay da görülemediğe aşikâr oldugJBadbCB komünizme karş« dünyanın bu kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • remCjuger vefet etti Ankara,19 ANKA)Ankara Radyosunun değerli ses sanatkârlarından Ekrem C iigej bu sabah,ani bir mide kr.naması neticesinde vefat etanişür.KıyraeiH:sanatkâr henüz,32 yasında bulunuvor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • BİT otomobil Asi nehrîr»& uçtu 8;ştars»fı birincide)bi Cemi)üe işçilerden biri yetişenlerin yardımı ile kur tanJmıssa da,diğer üc isçi sulara gömülmüşlerdir.Bütün gece itfaiyenin de yardımı ile arama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Bütçe müzakereleri hararetli geçiyor Başlara fi birincide)bloke edilmesini tenkit etti-Türkiyedt içtimai bünyenin ehranmıı bir kroki halinde şöyle belirtti:«70 bin gelir vergisi mükellefi bulunmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Beşinci Kore değiştirme birliği İzmir,19 T.H.A.Korede hizmet sürelerini tamam larmş olan 4 üncü' De*t$Ur" me birliğimizin.yerine gide cek olan U inci Türk silahlı briiği,Seferihisar'daki kama ta hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Petrol kanana Kaştarafı birincide)ceğinj ifade etmiş ve mulıa-leie'cdn ısrarla üzerinde durduğu konuların nereden ele alınabileceğini ve her haıde bu muhtelif görüşlerin memleket menfaatine en uygun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Başvekilin dünkü kabulü Ankara,19 A.A.Başvekil Adnan Menderes,bugün Başvekâlette.Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisine mensup Adıyamanlılardan müteşekkil 22 kişilik bir heyeti kabul etmiş ve Adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • nüiçınsüe hare nb Harekâtın anîden g varılan kararla Hanoi,19 A.A.Komünist asîler denebilir ki bü tün Hindiçınideki faaliyetlerini dün esrarengiz bir şe kilde gevşelrnişieı'dir.Bazı çevreler bu tezahü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Çalışma Meclisi Iîuştaraf:birincide)lı geçen 2 numaralı komisyonun kararlar;üzerinde Meclisçe de durulmuş ve bu arada komisyon başkanı izahat vermiştir Mecli sin kabul ettiği esaslar arasında bilhasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • RÖPORTAJ Istanbul Radyosun ı gelen mektuplarda neler istenir Baş tarafı 6 ne:da)kitte bulunankuın.tenkitlerini de inceden inceye tetkik ederiz-Peki* fon tenkitlerin,programlarınızda değişiklik yapmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Rüşvet alına iddiası Adliyeye intikal ediyor Baş tarafı birincide)Bu sırada azalardan Selim Erengi!söz istiyerek şu teklifte bulunmuştur:«Şu anda muhterem meclis efkârı umumiye nezdmde ağr bir töhmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Bîr filomuz Ma taya g.tti Gölcük,19 ANKA)Donanmamıza mensup bir filo,Maltadaki İngiliz üssünü ziyaret etmek üzere buradan ayrjlnus ve büyük tezahürat la uğurlamruştır.Filomuzua seyahati 20 gün sürecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.02.1954
  • Celâl Bayar New York'a dönüvor w Baştarafı birincide)bu akşam trenle New-York'a hareket etmeden evvel yine bırbLini takip eden ziyaretlerle dolu bir gün geçirmiştir-Bu sabah Bayar ve refakatindeki-ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.16 Şarkılar Okuyan:Mualla Gökçay 13.45 Dans müziği Pl)14.00 Cu martesi konseri Pi)George Bi ret:«Carmen» süiti Çalan:Tho mas Beecham id.Londra filâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • W-WWB»iifiimfhnilffriffffP lambsy.ve esnam Kapanı» Acılı?Kapanış St f-rung "34 784—Dolar 280.50 280 30 Fr.Frangı 8t 0.80 İsviçre Fr,64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 isveç K*.64.12.50 54.12.50 FU.rin 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Bayındır Devlet Hastahanesinden 1 Bayındır Devlet Hastahanesi ihtiyacı ıçm yağ pompalı ve her istikamete müteharrik müştemilâtıyla birlikte bir adet ameliyat masası RÇtk eksiltme suretiyle satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beş tonluk uzun şase 150 pus takviyeli ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi.ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alabilecek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı islerim fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • istanbul Dördüncü tcra Me Paraya çevrilmesi mukarrer muhtelif kıymetli biblolar ve eşyalan İstanbul Belediyesi mezat mahallinde 24/2/954 târihine rastlayan Çarşamba günü birinci 25/2/954 tarihine rast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • one şartları Lr.K.r.Senelik 42 00 Altı ayklf 22 SO Üç aylık 12 00 Bir aybk 4 00 Ecnebi memleketlere iki misildirl!6n şartlar 3 ve 3 UncU a sant.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa stmt.2,50 T.L.Hânlardan mesuliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Teklif alma ilânı İşçi evleri yaptırılacak Silmerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizce Nazilli fabrikamız sahasında yaptırılacak üç muhtelif tipte 228 adet işçi evi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Köprüler Yapımı Karayol arı Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Çoruh vilâyetinde.Çoruh Yusufeli yolunda Sirya»,Çoruh Şavşat yolunda îmerhav)Yusufeli Sarıgöl yolunda Hamrut)ve Borçka Maradit y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Tekirdağda mevcut 3000 tonluk çelik hangar eksik işlerinin ikmali kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 İşin keşif bedel:20 625 51 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • KÜÇÜK Dünkü Çocuk Komedi 3 Ferde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muitsin Ertuğrul Çargambacfan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Tel af on:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Dizel Generator Gurubu Alınacak Ya.ova Selediye Reisliğinden 1 150 beygir takatında ve en çok 600 devirli akuple çalışır bir vaziyette dizel generator grubu alınacaktır.Az devirliler tercih edilir-2 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Tünel Seferleri i.E.T.T İşletmeleri Umum MiidilrfUğUndenı Tünel tesisatında yapılacak revizyon islerine 20/2/954 Cumartesi günü servisin hitamından sonra başlanacak.Pazar günü servisin başlamasmdan ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden 1 İstanbul geliri Belediye hudutlarıyla Küçükçekmece» Rami,Küçükyalı.Maltepe.Kartail,Pendik ve Yakacık» Anadolu ve Rumelikavağı dahilimde her türlü şişeli içki ve ispir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Havogazı tesisatçılarına:I.E.T.T.işletmeleri Umum Müdürlüğünde»:3,6.9/9/953 tarihli Yeni Sabah,Jurnal,Son Posta,Cumhuriyet,Yeni istanbul gazetelerinde ilân edildiği üzere 24/3/953 tarih ve 8367 sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • İstanbul Çiçekçilik İstihsal ve Satiş Kooperatif Şirketinden:Kooperatif statüsünün 20 nci maddesi gereğince ortaklarımızın aşağıda yazılı gündemdeki işleri görüşmek üzere 9 Mart 1954 Sah günü saat 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • ıw» w— nuıt nm/Mciiuııımwiji» Lokman Hekin» Dr.HAFIZ CEM&f,Dahiliye MütahnsaıiK Pazardan başka her glln sabah saat 10.30-17.00 Öğleden sonra 14.80-17.00 de harta Kabul eder.istanbul Divanyoii:No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • IAMMŞ& maksim Bu akşam Saat 21 de HBALt KARAKOLU ''umartesi,Pazar matineler 15 t« HA RA& m Telefon:431S4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • ISTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU «»at 21 de Dram Kısmı HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton îlder TÜrkçesi Tevfik Sadullalı fatrr ^ar.jamba akşamı talebe ger-esidir.Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Ankara Jandarma Satmalına Komisyonundan Miktarı Fiatı Teminatı Kapalı zarf eksiltnıesinfa Cinsi Metre Krş.Lira Krş.gün ve saati Er kaput kumaşı 80000 1375 46750 00 1 Mart 1954 Pazartesi saat 15 Kışlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul No.Lu.Satın A'ma Komisyon Başkanlığından Cinsi Miktarı Yelken bezi.125 Metro Yelken bezi.375 Metre» Buranda bezi 250 Metre Yelken bezi ince)100 Metre Goblen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • İstanbul Levazım Amirfiğindan verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla Diyarbakır'da yol,su,elektrik ve kanalizatf yon dahil olmak üzere 56 daireyi muhtevi iki blok apartımaS ile 14 adet ikiz ev y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • İzmir Belediye Bcışkanlığ.Fen,îşleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Gazi-Bup varı 973 ada.2 parsel üzerinde îş Hanı birinci kısım inşaat iğin kapalı zarfk eksiltmesine belli edilen gününde talipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Tekel G&rs&E EVîüiiifiiNüğiî ilâhları Safcı sama Korniş/onu Başkanlığımdan 1 Mevcut şartnamesine göre 40000 kilo tutkal pazarla suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 29/3/954 Pazartesi günü saat 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Cins.ve müfredatı şartnamesinde yazılı cema« 433 adet saatçi eğesi müteahhit nam ve hesabına pazarlık su1** tiyle satm.alınacaktır-2 Pazarlığı 8/3/954 Pazartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.02.1954
  • Sümer bank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden x Müessesemizin nakliyat ve gümrükleme işlen kap^ zarfla teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir.2 Tekliflerin 4/3/954 günü akşamına kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8