Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • iiugiin şehrimizde havanın çok bulutlu ve yajışh geçeceğe rüzgarların tcuzeyden kuvvetli eseceği,sühunet derecesinin de.şmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • name* im^if^m-YÜKSEK ASKERÎ ŞÛRA DÜN TOPLANDI.Ankara,10 Milliyet)Yüksek Askeri Şûra bu sabah saat 10 da Millî Savunma Vekili Kenan Yılmaz'ın başkanlığında toplanmıştır-Şûranın bu toplantısında askeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • Dörtler konferansında yapılan talebin doğrudan doğruya Nato'yu hedef tuttuğu anlaşılıyor Berlin,10 AP)Sovyet Rusya bugün komünist doğu Al «manya ve Bonn öumhuriyeti dahil,bütün Avrupa devletleri arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • Millet Meclisini sirke benzeten Başvekil.Japon Başvekilinin mebuslara maymun demesi gürültüler* sebep oldu Tokyo 10 Nafen)Japonya Başvekili Yoşidanın,bazı mebusları maymuna benzetmesi üzerine yni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • C.H.P.Meclis grupunda bulunan mallar almıyor Maliye Vekâleti,30 parça eşya ile 280.665 liranın hazineye intikali gerektiğini biJdirdi Ankara,10 Milliyet)Halk I çıkması Üzerine Halk Partisi Partisi mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • En iyi ev kadım müsabakası 21 seneden fazla evli olanlar arasında yapılacak müsabakayı kazanana 15 bin dolar verilecek New-York,10 ANKA)21 seneden fazla bir zaman* dan beri evli bulunan Ameri» kan kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • Jj« or Ur cim Karagacu i e karşı aştı Junior ımlfî takuu namzetleri dün Kâğıthanede 1 inci Ordu Kara^rüett takımıyla bir an,trenuman maçi yalımlardır.Antrenman maçı üç devre ve yartıuşar saat üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • TAVUK HIRSIZI Muhtelif semtlerde kümeslere dada-nan Mehmet isminde bir tavukhırsızı nihayet dün.yakayı ele vermiştir.Resimde Mehmet.çaldığı tavuklarla birlikte görülmekte dir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • Yeni bütçe i meclise verildi 17 Şubatta müzakeresine başlanacak olan 1954 büt-çesi 2.288475000 lira ola-rak tesbit edildi Ankara,10 Milliyet)Bilt çe Komisyonu 1954 bütçesi üzerindeki müzakeresini biti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • Abdurrahman Boyacigiller ye nl partinin kuruluşuna ait dilekçeyi Ankara Valisine verirken Cumhuriyetçi Millet Partisi dün kuruldu Yapılan resmî müracaatı müteakip yeni partinin programı basına varildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • Türk-Gökü manevrası başarı ile sona erdi Rus gazeteleri tatbikatı ele alarak bir takım garip iddialar ortaya attılar ikinci Amerikan deniz piyade-Adana,10 A-A.Millî Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • Abidin Daveri düo toprağa verdik Türk basın âleminin kıymetli v& kıdemli uzvu,Cumhuriyet ga eetesi yazı ailesinden Abidin Da ver dün ebedî istirahatgâhına tevai edilmiştir.Abidin Daver'in cenazesi saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • GL Hitler yakalandı Nairobi 10 AA.Bugün bildirildiğine göre,gene rai Hitler lâkabını alan bir Mau-Mau çete reisi yaralı o larak ele geçirilmiştir.Kenya dağlarında harekâtta bulunan ordu devriyeleri çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • Köyler için elektrik şebekeleri kuruluyor Hükümetimizin emrinde çalışacak olan Birleşmiş Milletler mühendisleri şebeke tesisatının projesini ha^ırlıyacaklar Nev York 10 AP)Birleşmiş Milletler Teknik Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • DANS KRALİÇESİ isveç Prensesi Sibilia'nm kızı Prenses Margaretha «dans kraliçesi» olarak tanınmaktadır Resim prensesi geçen hafta sonunda Karlsbergs sarayında verilen baloda dansederken göstermektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • mm m:Bayar.Indiana şehrinin a nan ta nm ahrken ayar dün gece Las egasa hareket etti Long Beach'deki petrol tesislerini gezen Devlet Reisimiz yeni petrol kanunu hakkında Amerikalılara geniş izahat verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • Gelir vergisi kanununda yapılan bir değişiklikle de sakat veya 60 yaşını dolduran emekli ve dullara vergi muafiyeti tanındı Bugünden itibaren Meclis haftada dört defa sabah ve öğleden sonra toplanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • Başvekil Gökay ile görüştü Adnan Menderes İstanbul Va-Msinden şehir işleri hakkında izahat aldı Ankara-10 A-A.Öğrendiğimize göre,Başvekil Adnan Menderes bugün şehrimize gelen İstanbul Vali ve Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • Rusyanın yeni silahı Atom topundan sonra Sovyet tarin buz bombasını da imal ettikleri bildiriliyor Londra,10 AP)Sovyet kr Birliği ve Rus peyk] memjfekotlerde ajanları bulunduğunu *Wla eden «Inteligenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • Seçimlere hazırlık Seçmen kütükleri ve kartları vilâyetlere gönderilmeye başlandı Ankara,10 Milliyet)1954 seçimleri için partHerarası siyasî faaliyetlerin yanıbaşinda seçimlerin teknik" çalışmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1954
  • t-VOKSÜL tflMlVERStTElJLERE YARDIM Kızılay Is-Jg^V1 Temsilciliği tarafından,dün saat 13 te;Fatih medre-otlıran SO yoksul Üniversiteliye giyim eşyası dagıtılbu Palto,elbise,ayakkabı vs iş çamaşırlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.02.1954
  • TAKVİMMN 8& YAPRABİ müessesesi elzem.ULUNAY Matbuatımızda daha doğ rusu günlük gazetecilikte tekâmüle doğru büyük ham leler görülüyor.Bundan yar«m asır evvelki gazetecilik arasında büyük fark var.Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • K SA HA B F„ R L r.R Bir müddet evvel Aydınlı ve Tuzla köyleri Kartal kazası na bağlanmıştı,tik iş olarak Ay dink köy yolu ile Tuzlanın isfcasyona olan iltisak yolunun ya pıkruısı sihrimiz Nafıa Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • p M.1 S T w I Fatihte İtfaiye caddesinde 17 numarada oturan Nevzat öz delli adında 13 yaşınd^ bir çocuk,Saraçhane'de tramvaydan Atlarken aya& kayarak dOşmüş ve «ol bacağı kırılmıştır.Tara h Cerrahpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • n\t-Cemâhır 1373 11 Şubat 1954 Pc-ç-mbff 29 Ocak I MI 1 VAKİT VAS KVTA."N Güneş öğle İkindi Akşam Y*t* İmsak Bi 701 12 i» 15.18 17.37 19.08 5.21 1.25 6 52 9.41 f 12.00 1.33 31.4 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • D DO UNUN M LELER BÂR HÜLYASI o a JNUN M LEL H U L Y Dünya banşı ancak hükümetlerin birbirleriyle tam bir işbirHği yapmaiarıyla kabildir.Bu hali» Türk düşüncesini Devlet Reisimiz Amerikana bir kere da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • KUNGKELER A if Demokrat Parti dar Salami Akal ocajfmin s A lik kongresi 21 şıjüat pa2** nü saat 15 te Ocak lokali***0 pılacaktır.y Demokrat Parti üs «Toptagı Ocağı mn serdik t gresi 21 şubat pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Yük taşıtna yüzümden çik3" kanh kavga Balıkhanede hamaiijk ya' pan Hüsnü Ozergül atlinJ* biri,dün saat 15,30 sıraları11 da.Salih Viranşehir adıno1 bir hamal ile,yük taşıma ntf selesinden kavgaya tutuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Yugoslavya bizden tütün kuru üzüm istiyor Yugoslavya hükûıü^ memleketimizden küiüy^1 miktarda tütün,kuru üzÜ* ve fmdık satın eitank m^ sadiyle alâka ı makamlar» dinde teşebbüse geçmiştir-Bu maksatla s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Po'ttonyaya satılan buğdaya sevk ed iyor Dün limanumzdan vndf.r lif memleketlere 1.189^,lira tutarında buğday,V^rak tütün,gülyağb ig ve taze bahk ihraç edilmi?*31'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Yeşilay günü yapıidı Dün saat 15 de Üskü^ Paşakapısı Cezaevinde,Yeşilay günü tertiplenmiş*1!Toplantıda.Prof.BebC* Kamay,Gençlik Şubesi B« kanı Cevat Geray ve Gü\I man Güler1 tarafından düşmanlığı,hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Kahvede kumar oynayan kişi yakaÂhndı İbrahim Ayan,Koç,Hasan Karışan,MehnJ Tüzün ve Reşat Er adu1^ beş kişi Çengeiköyde Öa caddesinde Pazarkayığı s°j« ğında 13 numaralı kahv^ kumar oynarken suçüstü kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Kendisine polis süsü bir kadın yakalandı Bostancıda oturan S2^,de Suzan adında bir ka^ tramvayla KadıkÖyüne ge ken,kendisine polis s j sü vererek bedava sey3' etmek islemiş ve yakala^1 tır.Şahende hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Dün Şehremininde bir e yandı Şehremininde KarabaS p^ hailesinde Sabri Ozkesen^ dm da birine ait gecekondu^ dün sabah yangın çıkm*£ bina tamamen yanmıştır.Yangının odadaki im devrilmesinden mey^ geldiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • j Beyaz kadın ticaret Yazan:Dedirlıan ÇIN AM Tefrika No-3 Kesin sesinizi yahu,bırakın bu boş lafları artık Gönüllü ve uydurma akra baların hep bir ağızdan konuşmaları ve gürültünün art ması üzerine "a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Sirkecide bir kürkçü dükkânı soyuldu Sirkecide köprülü handa Nesim Civre ve Yako Civre adında iki kişiye ait deri ve kürkçü dükkânına giren meç hul hırsızlar,1.9 parça muhtelif hayvan derisi çalarak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Yaşlı bir kadının şüpheli görüldü Müddeiumumîlik şüpheli,bir ölüm hâdisesine el koy j muştur.I Mal tada Taşhanda üçüncü katta oturan Fatma Zeybek adında 50 yaşında bir kadın,dün sabah odasında ölü ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Avrupa iktisadî işbirliği Teşküâtının toplantısı Avrupa iktisadî işbirliği teşkilâtına dahil memleketle rin temsilcileri,önümüzdeki hafta içinde Pariste bir toplantı yapacaklardır.Toplantıya memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Şehrin su işi Terkos fabrikasın!takviyeye karar veren Sular idaresi faaliyete geçti Sular İdaresi,tsrkös fabrika sınm takviye edilmesine karar verm.ştır.Bu maksatla yen;bir transformatör ve kontrol ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • G gara yasağı İiS Beyoğlu Suterazi&j sokak ta oturan okuyucumuz Şecaattin Tunaboylu'dau aldığımız bir mektupta;sinema salonlarında içilen sigaralar dan şikâyet edilerek,söyle denilmektedir:«Şu son gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Yumurta fîatlarrndaM yük selis devam ediyor Yumurta fiat!arında görü len artış devam etmektedir.Alâkalılar,kış dolayısiyle istihsal bölgelerinden mal gebneyişini pahalılığa sehnp olarak göstermekte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Fırtına bazı vapur sefcrtfcrinl aksattı Karadeniz,Akdeniz ve Marmarada hüküm süren fir tına,dün daha da şiddetlenmiştir.Bu yüzden Ayvalıktan Li manim ıza gelen Mersin vapu ru yoluna devam edemiyerek G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Türk Devrim Ocakları Beyazıt Şubesinin kongresi Türk Devrim Ocakları Be yazıt şubesinin senelik kong resi,dün saat 16 da,Marma ra Lokalinde yapılmıştır.Riyaset divanı seçimini müteakip,çalışmasına baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Konservatuar Konseri Konservatuar tarafından 14 şubat pazar sabahı Taksim Belediye Gazinosunda veri lecek olan konser kıymelti sanatkâr Feyha Talaym Vio lonsel Resitaline tahsis edilmiş bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • ithal mah demir fiatliarı yükseliyor Piyasada itha] mah inşaat demiri fiatlan devamlı olarnk yükslmektedir.Bu arada li-8 milimetrelik demirlerin pera kende fiatı 70 kuruşa kadar çıkmıştır.Bu durum kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Türk-Âmerikan ticarî münasebatı artıyor Fransa île imzalanan ticaret anlaşmasına ait protokol da ilgililere teblsğ dildi Amerika ile olan ticarî müna eebetlerlmizin süratle geliştiği müşahede edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Gençliğe yardı m Banka'ar,yüksek tahsile devam eden fakir gençlere yardım edecek Kızılay İstanbul temsilciliği tarafından dün Fatih medreselerinde oturan 80 yoksul Umver siteli öğrenciya palto,elbise,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.02.1954
  • Şehre bol nektarda odun ve kömür geîlyoı Havaların müsait gitmesi j dolayısiyle mülhak kazalar j dan şehrimiz oduncularına odun gelmeğe başlamıştır.Dün Çatalcadan 9 vagonla j odunculara 1285 hental od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Mau-Maularm Kraliçesi 10 sene hapis yatacak Nairobi 10 ANKA)Kikuyu kabilesine mesnup Vajiri adında genç bir kız,Ingil tere Kraliçesinin taç giyme merasimine rastlayan 2 ma yıs tarihinde kndısıni Mau-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Tr.r.fik polisiniz rica ediyor.Yağ-ışU havalarda vasıtanın ani duruş yapması çok zor oldu fundan daha dikkatli olunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Christian Diorun ilkbahar modellteri.Paris 10 Nafen)'Fran sız terzi liderlerinden Christian Dior geçen mevsim ka din eteklerini 42 santime ka dar yükseltmiş ve bu hal ihtilâl yaratmıştı.Şimdi Christia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Samsun tütün piyasası açılıyor Samsun,10 T.H-A-Sam sun havalisi tütün piyasası beş gün sonra açılacaktır-Verilen malûmata göre,Eğede tütün rekoltesi bu yıl iki misline çıkarken Samsun ve havalisindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Kaşmirin yeni kararı Keşmir kurucu meclisinin» memleketin malî ve adlî bakımdan Hind Birliğine iltihakına karar verdiği Yeni Deliliden bildirildi-Evvelce Hindistan Keşmirin yainfc haricî münasebetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Rusyada tayin ve aziller ¦II ıı—tki yeni vekâlet ihdas edildi-Eski vekillerden birinin akıbeti meçhul Paris,10 A.A.Sovyet radyosu,Yüksek Şûra Başkan lık Divanının Ski f/ekâlebe tâ yin yaptığın!bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • iîk tedrisat müfettiş kadrosu genişletiliyor İBkoktıUarda başarıl retmenlerirt müfatti Ankara.10 T.HA-Denizli mebusu Fikret Başaran ile Burdur mebusu Mehmet Öz bey tarafından Büyük Millet Meclisine ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Hocaların açhk grevi Japonyada dört yüz bin öğretmen hükümetin bir kararını açlık grevi ile protesto etti Tokyo,10 A.A.Japonya da Öğretmenlerin siyasî faaliye tini tahdide matuf bir kanun lâ yihasinm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • İı gilferede soygunculuk Bir hafta İçinde vuku bulan üç hâdisenin sonuncusu Vikontes Yortmanın elmaslarına isabet etti Londra,10 A.A.15 gün zari'mcla üçüncü defa olarak A ristokta İngiliz aileleri öne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • «Comet» uçağının enkazı bulundu Roma.10 A-A.Geçen Oca'k ayinin sonunda Elbe adası açıklarında 35 yolcunun hayatına mal olan bir infilâk neticesinde parçalanıp düsen îngihz hava şirketine ait «Comet* y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Cenovadaki B.I.T.toplantısına iştirak ediyoruz Cenovada toplanacak B.I.T.toplantısına,Türkiye dele gesi olarak üç kişilik bir he yet iştirak edecektir.Bu heyette hükümet temsilcisi ola rak Kara Yollar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Dünyanın en büyük tankeri Quincy,10 APJ Dünyanın en büyük tankeri World Glory dün burada denize indirilmiş ve böylece Yunan armatörü Stavros Niarchos'un ft1 osuna bir gemi daha katılmıştır-221 metre b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Kiss ftariea haberler AMERİKA ¦fc Müthiş bir sıcak dalgası karşısında serinlemek için deni ze koş anlardan son 48 saat için de en az 15 kişi boğulmuştur.İNGİLTERE Londra belediyesi tarafından "kırmızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Deniz Yollaması suiistimali dâvası Ankara-}0 THA.Askeri Yargıtay tarafından bundan bir müddet önce bozulan Deniz Yollaması suiistimal dâvasına bugün saat 10 da Ankara Harp Okulu Mahkemesinde devam olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Amerika ve Rusyada atom stoku Amerikanın bin atomuna kargb Itusyanuı elinde yüz atom bulunuyor Stakfoolm,10 AP)Bu sabahki S tok holm gazeteleri İsveç genel kurmay başkanı general Richard Akkerman' in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Yımanistanda memurlara zam yapıldı Atina.10 AP Yunan hükümeti buıgün bütün devlet memur ve müstahdemlerinin maaşlanma %20 ilâ 25 msbetiade zam yapıldığını ilân etmiştir-Bu'zam kararı 1 Şubattan itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • FIKRA Kadın mmmı hakları TAKIK BUGtiA düşünce adamları yetişı^'şti-Bunları söyîiyenler gibi «kadının ufku dardır,koca w«:n evi ve çocukları bu ufkun hududunu teşki.öder» diyen insan da kuru biı kanaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Ankaıada başıboş kopekTer toplanıyor Ankara T.H.A.An kara Belediyesi,bilhassa son günlerde,şehrin ana caddele riyie mahalle aralarında başıboş bırakılan köpeklerin it lâfı maksadiyle mücadeleyi hızlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • Anne.öyle söylemeyin,deyince Madame Waddington bu hitaba fena halde alındı ve ürpererek:Anne diye bana mı hitap «diyorsunuz?diye çıkıştı-Öyle ya.Artık her şey halledildiğine göre size annem nazariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1954
  • İKTİBAS zeli maceraperest Ernest Hemingvayın son macerası wm ı Hemingway Paristeki Bohem hayatmdaıı bıkıp A narîkaya dönmüş,hararetli ve maceralı hayatına yeniden hastamı ti Paris ve Paris'in sanatkâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.02.1954
  • D~vlei reisimize verilen anahtarlar Bayıra her yarde tezahürat yepıüyor Celâl Bayar Vm'ur'kanın her yerinde samimî ve içten gelen coşkun tezahürat ile karşılanmaktadır.Devlet Reisimizin uğradığı her ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1954
  • HEKGUN TÂ MERAKLI BİR VAK'A II.Sultan Mahmut'un nıen'i israfata dair fermam Bir zamanlar Canik halkı israfta son derece ileri gît/nişti.Mahmud-u Adlî işe vaziyet etmek zorunda kaıdı Bugün olduğu gibi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1954
  • saçlı Tabiatın kendisine cömertçe bahşettiği güzelliklerini,zekâ ve çalışkanlığı yanında son derece sade ve zarif görünüşüyle bir kat daha arttırmasını bilen altm saçlı Elisia,İ Lal yada mimarî tahsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.02.1954
  • F« Bahçe G# Saray basketbol maçı Cumartesi aksamı oynanıyor İki ezelj raikip Fenerbahçe Galatasaray arasında bu hafta Oynanacak evlan basketbol lig toıaçj tarafların aralarında anlaşması üzerine bu cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1954
  • Yugoslav millî takımının yeni antrenörü Belgrad.10 SHA)Indonesia 'millî takımına teknik iflareci olan Yugoslav millî futbol takımı antrenörü Toni **ogacndk'in yerine Bane Seküliç millî takım antrenörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1954
  • İngilterede yeni bir transfer Londra,10 Nafen)Malî Vaziyeti çok bozuk olan üçüncü küme futbol kulüplerinden Northampton 26 yazındaki Baerkez muhacimi olan Jack Eross'u 12-000 sterline birinci ligin so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1954
  • Güney Afr ka muhtelit bin a Capetovn 10 Nafen)Büney Afrika Cumhuriyeti Futbol Birliği Ing.ltereden tam takım halinde 12 seçme oyuncu getirtmeye karar ver mistir.Güney Afrikalılar bü tün bir ingiliz ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1954
  • Junior millî takım namzetleri Karagücü takımıyla Dii* kü tıazirl k msçm?a kuvvetli Karagücü karşısında Genç millî takım namzetleri gözdolduran bir oyun çıkardı lYaremşar saatlik üç devre üzerinden oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1954
  • Kısa Spor İTALYA POLONYA BOKS MAÇI Roma SHA)İtalya Po İonya millî boks karşılaşmasının 8 haziran günü Italy anın Peru gia şehrinde yapılmasına karar verilmiştir İNGİLTERE VE İRLANDA LİG MUHTELİTLERİ Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1954
  • Şili ve Brezilya millî takımları dünya futbol kupasına or Her iki takım da eleme maçlarım atlatarak İsviçredeki nihaî şampiyonaya iştirak hakkını kazanabilmek için lâzım gelen her şeyi yapıyor Santiag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1954
  • Bu hafta yapılacak basketbol lig maçları Birinci,ikinci ve yıldızlar kümesi basketboÇİig maçlarına tm hafta cumartesi ve pazar gün leri üç salonda *ırüen devam edtlecektir.Bu haftaki maçların programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1954
  • X 1500 metre dünya rekorunu kıran Alman dömî-ftrtnd'çusu Lueg sağda)ve Almanyalım en meşhur atletlerinden Sclıade 1952 ve 1953 seneleri içinde kırılan ve_tastık edilen Dünya atletizm rekorları İki yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.02.1954
  • RÖPORTAJ Yurda gelen göçmenlere bağrını açan ilk yuva Sirkeci misafirhanesr geniş bir bahçe içinde tek katlı iki büyük kagir binadan ibarettir.Burada anavatana ayak basan ırkdaşlarımız sıcak bir muhab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1954
  • Amerika Mektupları Boyarın Newyorkfaki Türklerle hasbıhali New-York'ta dolaşırken birdenbire gözlerinize bir şey takılıyor-Yüreğiniz hopla yarak karşınızdaki binanın dördüncü katında ayyıldızh bayrağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1954
  • faal beyaz sabun çamaşır rem PURO cildiniz içindir PURO sizi güzellsştirir Bol Köpüklü Nefis Kokulu PURO Tuvalet "Sabunu 100W100 Sâftif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1954
  • Bu işin sonu iyi olmıyabi lirdi Başkomiser Daniel vazi fe şeref ve haysiyetini her şeyin fevkinde sayan dürüst bir memurdu.Bir masumu kurtarmak için dahiliye Ve' kâleti ve ingiltere Sefareti Ue mücade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1954
  • 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 ğc*ldan sağa 1 Bakmayın aşıklara,her şey bi aşkın da s:fatı budur;Asâkh'ın fTürkçeye uymıyan Türkçcsi.2 Çeşitleri olar bir renk;Sâdece has isim olarak mâna ifade eder duygu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1954
  • Müzeden çalınan saat 2,5 liraya satıldı Bursa 10 T.H.A.On gün evvel.Bursa Müzesin" dn çalınan ve TepedelenLi Ali Paşaya ait olan tarihî saat,polisin sıkı araştırmaları ne ticesinde nihayet bulunmuş tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1954
  • Meksika da bir günde yedi j zelzele oJdu Meksika City 10 A.A.Tukstla Gutierrezden bu sabah alınan haberlere göre.dün Chapas eyaletinde yeni-1 den yedj zelzele olmuştur.Bunlardan ikisi son dört i gün i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1954
  • Bakırköy seçimlerini DP.İÎIer kazandı Manisa 10 Milliyet)Pazar günü Kırkağac'ın Bakırköyünde yapılan Belediye seçimlerini D.P.H adaylar ye j dekleriyle birlikte kazanmışlardır.Seçim esnasında hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1954
  • EIİZLERİN KIZI Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGÎL Sırp Ali:"Haydi "Olur,de de Resul gelmeden şu kahpenin kızından intikamımı alayım dedi 44 O namussuz kadın da" rılmasaydı bu iş şimdiye ka dar bitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.02.1954
  • ayar dün gece Las egasa hareket etti Baştarafı birincide)rekli izahatı vermiştir.Ba yar,ve resmî heyet mensup!îarından bazıları bü görüşme den sonra Los Angelesm güneyindeki petrol işletmeleri ve tasf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Molotov 50 yıllık bir pakt imzalanmasını teklif etti Baştarafı birincide)ptllemek için girişilen nihai ve en teferruatlı gayret olarak va Bulandırmışlardır.Molotov,bütün Avrupa Devletleri aras-ndıa 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Yeni Bütçe Meclise verildi lîaştarafı birincide)Bal böyle olunca Bütçe muza Jcereltarine 17 şubatta başlanma 6ı kuvvetle muhtemeldir.Bazı gazetelerde Büt^e muza kerelerinin komisyonda dün bit irmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Millet Meclisini sirke benzeten başvekil Baştarafı birincide)Bu ihtilâfın henüz halle-«TıImdİği ve beîki de b"r buh ran a yol açacağı söylenmektedir.Geçen sene de Başvekil bir mebus içjn "ebleh-demiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Yüksek Askerî I Şûra dün top'andı Baştarafı birincide)rimizin kıyafetlerine Bcmboller ilâve edilecektir-Bu meyarıda her birliğe bir işaret verilecek,sınıflar da bımdau sonra renkîerîe değil sembollerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • En iyi ev kadını müsabakası Baştarafı bîrinciöo)«Müsabakaya iştirak edenlerin birer Marilyn Monroe veya Betty Grabîe olmalarına ihtiyaç yoktur-Mrs.Amerika!müsabakası bir güzel baoak müsabakası değildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Abidin Daveri dün toprağa verdik Baştarafı birincide)tesi önüne getirilen cenaze bura da çaî:şma odasının Önüne konu lan bir masa üzerinde bir müd dot bırakılmıştır.Bu arada mer hum hakScmda bir konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • ingiliz filosu Cebelitankta Cebelitarık,10 A-A-İngiltere ana donanmasından on beş gemi bugün Cebelitank'a gelmiştir.Hafta sonuna doğru daha başka gemiler de gelecektir.Yeni donanma Başkumandanı Sir Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • İtalyan Kabinesi kuruldu Roma 10 AP)italyan Kızıllarının amansız düşma* nı Sicilyalı devirt adamı Ma rio Scelba bu gece Cumhurbaşkanı Luîgi Einaudi'ye bir Koalisyon kabinesi kurmaya muvaffak olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Mart ayı başlanma da ı yeni kamy Ottawa,10 AP)Na tonun t Avrupa için karşılıklı yardım anlaşması gereğince Türkiye.Fransa ve Portekize verilecek askerî malzeme Şubat ve Mart aylan içinde Kanadadan sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Başvekil Gökay ile görüştü îîaştaraf)birincide)ran EMiyaoğlunu,ikinci Başkan Abdurrahman Aşkan,Ankara Genel Sekreteri Ünal Yaltırık'ı ve Tıp Derneği Başkam i Oğuz Aygünü makamında ka-1 bul etmiş ve ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Rusyanın yeni silâhı Başmakaleden devam)de Courcy bir gazeteciye,yeni silâh hakkındaki raporu,evvel I ee Sovyet Atom Bombası hak-i kındaki istihbaratı ulaştıran J ayni ajandan aldığını söylemiş!tir.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • C.H.P.Meclis Grupunda bulunan mallar almıyor Baştarafı birincide)Maliya Vekâletinin cevabında Medenî Kanuna göre parti grup larımn ihükmi şahsiyeti hsûz ol madıklan ve siyasî parti gruplarının Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Seçimlere hazırlık Başta rafı birincide!tır.Bu evrak aym 23 üna kadar memlekete dağılmış olacaktır.Şehrimizd2 ise Belediye tara fjndan vazifelendirilmiş olan 50 memur şehrm nunıerotaj işioe devam etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Demiryolu etnekH'ferine tanınan parasız seyahat hakkı Ankara 10 Müfiyet)Ulaştırma Vekâleti Demîryol lan Genel Müdürlüğü teşkilâtındı çalışmış emeklilerle iîgiH bir karar almıştır.Buna göre emekliye ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Yedek Subayların Sömestr taüfı Ankara 10 Milliyet)Yedek Subay Okulu öğrenci leri bu günden itibaren 10 günlük sömestr tatiline gir mişlerd'r.Öğrenciler şimdi-3en tatillerini geçirmek üze re memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Bir köylünün bulduğu i'âç Ankara,10 TJDÎ.A.Sarı kamışlı Ali Usta isminde bir köylü vatandaş bugün Taran Ve kâletüie müracaat ederek,hay vanlarda büyük telef ota sebep olan Şap hastalığına karşı serum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Hekimin evini soyan hırsız Bir müddet önce Kartal da bir hırsızlık hâdisesi ol muş-2 nci Sulh Ceza Hâkimi Abdüikadir Topuzlunun bu sfcmttaki yazlık köşküne gi ren Dursun Ayaz adında bir hırsız,bir mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Cumhuriyetçi Millet Partisi dün kuruldu Baştarafı birincide)Enis Akaygen,Ertuğrul Akça,Sachk Aldoğan,Fuat Arna,Suphi Batur,Lütfü Bornovalı,Abdurrahman Boyac-gilier,Osman BÖlükbaşı,Mehmet Ali Der man,C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Farukım eşyası yarın haraç mezat satılacak Kahire 10 Nalen)Eski Kral Faruğa ait kıymetli eşyanın satışı cuma tûinü başlayacaktır.Hükümet,eski kral tarafından,bunları sa tın alacak olan kimseleri mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Arabistan yardım istemiyor Washington,10 AP)Petrolden yana zengin Suudî Arabistan,silâhlı kuvvetlerini arttırıp modernleştirmesi için Amerikanın kendisine silâh ve askerî malzeme temini hususunda vâıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Mecli w kanununu Baştnnıfi birincide)nun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi kabul edilmiştir-Bugünkü müzakerelerin sala hatı şöyledir;POLATKANIN KONUŞMASI İlk olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Türk Gökü manevrası basarı ite sona erdi Baştarafı birincide)ermiş oldu-Harekât esnasında müşterek harekât merkezinin isteklerine uyularak muhtelif düşman he defleri üzerinde temsili atom silâhlan kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Telefon a ilânı E^k Izmir 10 Milliyet)Son günierde telefonla yapılan İ2 aç hareketleri yine artmış bu Ilınmaktadır.Bu şekildeki bir hâdise bu gün Savcılığa intikal etmiş ve şehrimiz avu katlarından bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Köyler içiii elektrik şebekesi Baştaraf birincide)daşlarından daha kısa bir müddet için Türkiyed'3 kala" çaktır.Diğer mühendisler şunlardır:Fransa ElektrûfVka?r/on idaresi mensuplarmd/n And re Moutur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Suriyede sansür kalktı Şam-10 AP Basın telgraflarına tatbik edilmekte olan sansür bugün knkJUrslmıştır-Sansür-memleketin bazı ımntakalarında I üfzü İsyanının husule getirdiği huzursuzluk sebebiyle,sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.02.1954
  • Suriye "HasnnKeyif,tütünü yetiştirecek izmir 10 ANKA)Hasan Keyif tütünü yetiştirmek üzere Suriye hükümetinin Samda 35 hektarlık bir bölge ayırması şehrimiz piya sasında büyük bir alaka u_yandırm:ştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • I?TANBUL 12,57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği PI)Tex Bsneke orkestrası)13,30 Şarkılar O kuyanlar:tsmet Alparslan,Meh pane Gülen 14.00 Sevilmiş or ke«tra parçaları E.Ohabrier,«Espan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYE»!ŞEHİR TİYATROSU Drain Kısım HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zart)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfik Sadıülah Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi aksamları temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Acılı?Kapanış BUrling 784.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Franga 0.81 0.80 İsviçre Fr.64,03 «4.03 Belçika Fr!5.6t 5.60 lgveç Kf.S4.12.90 54.12.50 Fiorin 78.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • AMMEJfc MAKSİM Bu akşam Saat 21 de OİBALİ KARAKOLU îumartesi,Pazar p a a matineler 15 te K_k.ILA*V Telefon:431S4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:AU Naei KARACAN Tan ialeri» fiilen idare edan l&Wul Utidte:Varak DEMIRTAğ Basıldığı ya*:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • milliyet Abone şartları Lr.Kr.Swı«iik 42 90 Altı aylık 80 Üe aylık İJ J0 EöMOl aMBitekettaM tkl İlân şartları t m 9 ün** ipte BuaL 4 Tl* Ye8ttft*tt»«*Ninfcİ,0 »V£.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertoğrai Çarşambadan başka her akşam aaat tam ti de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer Rejisör:Avni Dilligil Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • ortaköy fhiaraperver cemiyeti idare heyetinden Cemiyetimizin senelik umumî heyeti 14 şubat 1954 tarihine rastlayan Pazar günü saat 10 da Ortaköyde LİDO GAZÎNO SU SALONUNDA yapılaea,ktır Ekseriyet olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Lokman Hekim Dr.HA riZ OKMAZi Dahffiy* MOtshuMii P&ntaâan b&ffra her gün bojb saat lO.OO ÖJledco 1 ieiK» wwo-if.co de h*fU RMjı.'i vJw.tstenfcıd Divan* yotu No.İM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Ankara IV?S* V.2 no lu Sa9 Al,Ko,Bask.dan As.birlik İhtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim edilerek monte edilmek şartiyle bir adet vinç kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 100000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.Al.Kom.Başkanlığından:Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 5212 kilo sülyen ile 5212 kilo mürdesenk kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Ordu.C.Müddeiumumiliğinden Ordu Cezaevi hükümlü ve tutuklularının 954 malî senesine ait ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile 26/1/954 gününden 16/2/954 gününe kadar 21 gün müddetle eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Bandırma Tekel Müdürlüğünden 1 Bandırma şehir içinde bir sene müddetle yapılacak tahminen 8000 ton Tekele tâbi mevat ve eşya ile yaprak tütün,maden kömürü,levazım ve boş kapların nakliyatı 15 gün müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul 2 No.Lu.Satın Alma Komisyon Başkanlığından Cinsi Miktarı Yelken bezi 125 Metre Yelken bezi 375 Metre» Buranda bezi 250 Metre Yelken bezi ince)100 Metre Goble
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Bankamızın Vade I mevduat sahiplerine mahsus İkramiyesinin 30 Ocak 1954 tarihinde yapılan çekilişinde Burs&daı,Çelikpelas civarında,asfaüt üzerindeki 2 Katİı Evi İstanbul,Galata Şubemizde 16760 numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır iler Bankasından s 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi laf yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152,73 uradır.3 Bu işe ait muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi içjn beş.tonluk uaun şaae 150 pus takviyeli ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi,ayakta 10 'kişi ceman 40 kişiyi alabilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden 1 Şehir yollarında kullanılmak üzere alınacak olan 10-000)metre Berdür taşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Muhammen bedeli 65.500)liradır-3 Teminatı 4525'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Akşehir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden •1 Akşehir Oza ve Tevkif evinin 954 yılı bîr senelik ek' inek ihtiyacı olan 750 gramlık azamî 146.000 ve asgarî 127-750 adet bedeli 26 kuruştan hesap edilerek tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden Kimya mühendisi,inşaat mühendis veya fen memuru;ma* kine ve elektrik J'en memuru,konstrüktör ressam-Almanca mütercimi,sıtma savaş doktoru,eczacı,hemşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • Akçaabat Belediye Reisliğinden 1 Kasabamız içme suyu tesisatı ıslah ettirilecektir.Bu iş 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,2 Keşif bedeli 60829
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • GİRER İHRACAT ve İTHALÂT TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN:Ortaklığımız umumî heyetinin âlî toplantısı 9 Mart 954 tarihine rastlayan Salı günü saat 14 te İstanbul,Sirkeci,Nemlizade H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • İzmir Be'ediye Başkanlığından Pen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince İkinci Aziziye ve Kadriye mahallelerinde 703-706.707.708-716.717.723 ve 727,Tepecik mahallesi 1234 ve 1242 sokakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1954
  • İs sm&ul L«vâzı d Â?mr;£ği?ı £€»n verîSara Aakorî Kîtaat İlâları As-ihtiyaç için Polatlı teslimi kapalı zarfla 8400 kilo beyaz peynir 18 Şubat 954 Perşembe saat 14 te Polatlı As-Sa.Al Ko-da satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8