Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • YAPRAK Nedameti ULUNAV İr varmış,bir yokmuş.ı bu Ida «Kör Etîvatt» nda bir kumarbaz var.Bu adam körlüğüne ten 22 «3ne Istanbul pe işgal etmiş,nihayet 1in yakalanmış,ecne.baas;olduğu için He I vekile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • a a a a UNUN MESELELERİ Üdü Balkan Paktının önemi a a a a UNUN MESELEL1 alkan Paktının «Co memleketler fair taarruza maraz ka'dıklan takdirde muhakkak ki,çok iyi döğüşeceklerdiro* Londrala intişar edo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • KONGUEYE DAVET if Demeğimizin 27/11/1*53 cuma grlinu nisap doidurulamadı Çından tehir «dilen kongresi 1 aralık çarşamba günü saat 15 de mevcut azanın huzuru 41e ya palacaktır.İstanbullu Gazeteciler Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • Kadıköy Ha^evi Mîllî Eğitim Müdürlüğüne verildi Halen Beden Terbiyesi Oğ retı nenler Birliğinin tasarru funda bulunan Kadıköy Hal kevinin,Halk Eğitim Merkezi)olmak üzere Millî Eğitim Müdürlüğü emrine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • Fen Müdürlüğü Atölyeleri takviye ediliyor Belediye Fen işleri Mü dürlüğü için 5 tonluk c adet kamyon satın alınmasına ka rar verilmiştir.Bu arada Fen işleri Balat atölyesi için demir plânya tezgahı,ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • ¦«¦*rı HALKIN Taksim hs'âan Beyoğlunda,Mi» Holuığında oturan okuyucularımız»!dan Necdet Uınidsel yazi,yor:«Beyoğlu,İstiklal caddesi,Taıksım meydanı.bu Uç ke lime değil İstanbul'un,bütün Türkiye'nin öv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • L*e koz Kundura Fabrikası istihsalini arttırıyor Süınerbank Umum Müdür üğd,Beykoz Deri ve Kuu duı*.Fabrikasının istihsalini aıarmak maksadiyle bir tevzi projesi hazırlamıştır I rojenin tatbiki ne'ices
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • Gazeteciler Cemîyofi Kongresi tehir edildi Gazeteciler Cemiyetinden:Dün toplanması mukarrer olan senelik normal kongre mizin,ekseriyet hasıl olma ması dolayısiyle ayni gün demle 7 Aralık MSS pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • Yeni dolmuş tarifesi Hazırlanmakta olan tarife şoföre müşteri arasındaki anlaşmazlıkları hallddecdk Altıncı Şube tarafından ha zırlanan ve bir müddet önce Belediye Daimî Encümenine sevkedilmiş bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • Meyva ve Sebzenin toptan satış Katlan Dün Halde toptan sebze ve meyva satış fiatları vasati S"c\yle Ijır seyir takip etmiştir:Muzun kilosu 30°,Amasya elması Kilosu Ankara armudu kilosu Narin kilosu *0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • Kahve Hatlarının yükselmesi önleniyor DUn ticaret odasında yapılan bir toplantıda bazı muhlin kararlar alındı Kahve Batlarım daha da ucuzlatmak maksadile yeniden bazı tedbirler alınmıştır» Bu münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • Altı kişilik bir heyetimiz Yugoslavyaya gitti Millî Emlâk Umum Müdü rii Rifat Karseçenin riyasetinde,6 kışi'lik bir heyetimiz dün sabah uçakla.Belgrata gitmiştir* Yugoslavyada bulunan em lâkımız mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • Kocasına kızarak kendirini denize nth Sarıyerde Çayırbaşında Tepe mahallesinde 44/25 nu marada oturan Cahide adın da bir kadın,kocasına sinir lenmiş ve intihar maksadiyle kendisini Çayırbaşından deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • ihracat piyasasındaki canlılık devam ediyor ihracat piyasasındaki canlılık devam etmektedirlngiltereden kuru yemişlerinıize vuku bulan geniş cap takı taleplerden sonra Çekos lovakva da memleketimizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • Şoförlere yapılan lâstik tevziatına baştandı istanbul Esnaf ve Sanat kârlar Dernekleri Birüğnin yaptığı otomobil lâstiği tevziatına dün sabahtan itibaren başlanmıştır.Şîföıler ilk önce ellerinde ki re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • motif tamponunun yüzü carpmasiyle yaralandı ıkırköyde Asma Yaiı so ıda 37 numarada oturan med adında biri,YeşU Durak mahallinde bek odası olarak kullanılan ndan çıkarken,lokomotemponunun yüzüne nasile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • 1 Aralık 1953 Soil VASATt »CZAXI 7.05 2.21 12.02 T21 1641 12.00 14.28 9.40 18.10 1.37 5.21 12 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • P o l İ S T ir BU yük adada Clceklıyalı so kağnıda 14 numarada oturan Hasan SuyaJbatmaz admda bîriarkadaşı Hüseyin özkanı,bir şa kal aşma esnasında b t akla muh telif yerlerinden yaralamıştır.İt Moız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • KISA HABERLER Piyasada toptan karabiber j Türk Ocakları salonunda bir top i şimdiye kadar görülme.lanu tertiplemiştir I ir şekilde yükselerek 25 li kadar çıkmıştır omun mal azlığından ileri i belirtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • Şakalaşırken arkadaşmı ağır surette yaraladı Kazlıçeşme lâstik fabrikasında çalışan Süleyman Can baz adında bir işçi,aynı yer de çalışan Cevat Türkân adında diğer bir işçi ile şaka laşırken lâstik kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • ingiliz Verem Mütabnssın bugün gazetecilerle konuşacak ingiliz Kültür Heyeti ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ve knietmin müşterek daveti üzerine istanbul ve Ankar^da verem)mevzuunda konfe ranslar vermek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • Belediye bol miktarda nem elma getirtiyor Belediyenin teşebbüsü ile istihsal bökelerinden iyi evsafta ve ucuz elma gelmeğe başlamıştır-Dün köprüaltı,Mısırcarşısa,Aksaray,Taksim,Fatih,Feriköy ve Beşikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • izciliğe karşı rağbet artıyor] Millî Eğitim Vekâletince yapılan tetkiklere göre son üç sene içinde okullarda izciliğe karşı büyük bir rağbet gösterilmekledir.Bilhassa kız ve erkek yav ruknrlîarda büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • Her hakla mahfuzdur)Yazan:Sadi BOıiAIv 1339 da gizli telgraf merkezinin tarihî mesaisi sona ermişti 57 Anadolu i*e telgraf muha beresi çok sıkı bu:koniıole tab-dı-Büyük Postahanede i* karne edJen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1953
  • Okullarda gr p salgını Bu husustaki haberler sağlık ve mil!eğ tim müiüriüıderinca tekzip edildi Son günlerde,okullarda' grip salcını olduğu hususun da çıkan haberler Sağlık ve Millî Eğitim Müdürlükler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • İKTİBAS Doktor Hoxsey ve Evan kanseri yenebilecekler mi Doktor M.Haxsa/va R es Evjniın kati oiara if jde ettiklerine gör ö lümjzdaki bir kaç yıl içinde kaı sare karşı müessir bir çare du unacaktır.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • A ıs a haricî h jbeKer İTALYA ir Hülyanın Ticaret Filosu ha len İkinci Cihan Harbinden evvelki loroajııni geçmiş bulmak.JacJr.Son-tataUstıklrr İtarya n n elmüe 4 mrlyon tonluk lira ret gemisimn bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Christian Dior'un modelleri Tokyo yolunda Paaris.30 A.A.Tan-iums.Fransız terzilerraıdi2t» Cüristiar.Dior'un 9 güzel modeli beraber lerinde 500 kilo ağırlığında yen moda İmdin eH t seferi olduğu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • New-York klişeciler grevi devam ediyor Nfew York,30 AJM New Yarkta altı büyük gazetenir ika gündentoeri intişarma man olan klişeciler grevini sona erdirmek üzere işveren msilcileri İle klişeciler semd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Balıkhaneye bol miktarda uşkunun ge'di Balıkhaneye evvelki gün 50 ton uskumru gelmiş ve toptan fiatı 200 den 50 kuruşa düşmüştür.Uskumru perakende 100 ilâ 125 kuruş ara sında satılmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Şam'da talebelerin grevi önleadi Şam.30 AA)Iskenderun sancağının Türkiye'ye ilhakının yıldönümü münasebetiyle talebeler düfl greve girişmişler,fakat polis kuvvetleri her türlü nümayişi önlenrştır Hiçb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Basyadan tngiltereye 17 ton altın geldi Londra,30 AA)Sovyp Rupya bu gün uçakla İngiltere'ye 15 OOÖüDO dolar Kıy metinde 17 ton altm göndermiştir Prag yolu ile Mojkovadan altın getirmiş olan üç uçağı L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Teklif edilen yeni takvim Hhıdistan temsMeisi tarafın* dan Birleşmiş Milletlere yapılan teklifin bütün güçlükleri kaldıracağı iddia ediliyor Cenevre,53 T.H.A)Birleşmiş Milletlerdeki Hin dıştan temsilc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Bir otobüs kazasında 28 kişi öldü Mexico City,30 A.A.Dün gece Mexico City câv-ann da frenleri patlayan bir otobüs 30 metre dcirüni.glnde toir uçuruma» yuvarlanmıştır,En az 28 kişinaı öldüğü veya ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • M_s:üman Kardeşler Kahireden alınan haberlerden» Mısırın uıeşnur Müslüman K^ıüojicr İmt.aı Cemiyetinin büyük bir buhran geçirmekte ouıugu anloşiımaataurr* Memleketi ecnebi istilâsından kurtarmak ınans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Dünya piyano çalma rekoru Berlin.30 AA)54 ya şında Heintz Arntz isimli bir Alman 275 saat durmadan piyano çalmak suretile yeni bir dünya rekoru tesis etmiştir.Batı Berlinin ufak bir lokan tasında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Sabibin'n eline 31 senede varan mektup Cenova,30 AA)1922 senesinde postaya verilen bir mektubun yüz kilometrelik bir yolu kat ederek sahibinin eline varması 31 senede mümkün olmuştur.Bahis mevzuu mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Alt* n İA bir çocuk awmgala düşerek yandı Arap Camiinde Kalyon so kağında 5 numarada oturan Nevin dında yedi yaşlarında bir kız çocuğu,6 aylık karde şim kucağından mangala dü şürmüs-ve başından yanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Kral Faruk'un para Koleksiyonu satılıyor Paris,30 Nafen)Eski Mısır Kralı Faruk'un «para ko leksiyonu» nun burada 1954 senesiıım ilk ayında «tezaddı sattlaeağı bildirilmektedİT* Bu koleksiyonda 8590 al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Hostes Merih özyfire öğretmenliğe tayin edilecek Ankara,30 T.H.A.Bundan bir müddet önce,Etimesut bava alanı civarında vukua ge Jen uçak kazasında birçok yolcunun bayat m kurtararak D:let Havayolları U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Amerikanın askerî uçak imalatı Amerika Havacılık Enst.tüsiı Sendika Odası Baş~ kan* uya-i imalâtı aın-ıruıuadıgı takdiı\le millî gü veuliğ n tehlikeye düşeceğini iddia ediyor Vashinton:30-A.A-Amenka H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Asya'da,komünizme karşı kurulacak cephe Milliyetçi Çin'in bilhassa Japonyayı kendi safında £o/meyi arzu etti ji bildiriliyor Taipeh Formoza)30 dahil olacağı hususunda bir AA Mareşal Tchang Kai Shek ue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Ac a i p b r balık Londra'da 12 yaşında bir kız çocuğu 15 k'Io ağırlığında beş parmaklı iki ayağı olan bir balık yakaladı Londra,80 AA.dün 12 yaşınûa bir kız çocuğu Tamise nehri ağzındaki Can vey adas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Ankara civarında kuduz vakaları görüldü Ankara,30 T.H.A.Anfc ra vili&yetiflK bağlı Zirkayı aöyü havalisinde kuduz vakalarieebıt edil İtmiştir.Kuduz köpeğin bir mandayı «arması ile hastalığın hayvanfcr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • Bak» işimi yanda korsan,paranın alt tarafını alamazsın-Sonra yolda çocuğa mızık çıl'k edersen,yine külahları değişiriz-Sen merak etme efendi afa.Aferin oğlum,atla bakalım» Reşid ve şoför yanyana otard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • İngilterede bir kızıl komplosu meydana çıktı Sendikalar Birliği liderinin açıkladığına göre komünist ler bütün sanayi cephesini çökertmeye hazırlanmışlar Londra,30 Nafen îngilteredeki en büyük sendi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1953
  • TÜRK TİCARET BANKASINDAN 30 Kasım 1953 Pazartesi günü İstanbul 2.nci Noteri hımmıı yapılan İkramiye Çekilişi İstanbul Şubesinden 2507 lleaap 16979 sıra numaralı Bay Kevork Coğramacıyan'a 250 ALTIN Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.12.1953
  • Yaman FgeSj için ihtîfrf en sene fecî bir otomobil kazasında ölen,Profesör Ekrem if Egelinin oğla.Tıp Fakültesi talebesi Yaman Egeli için Marmara Öğrenci LokaHnde bir ihtifal yapılmıştır» Rede ihtifal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1953
  • BERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAKA Dârâ ele geçince yudum su için yalvarmıştı Muharabe korkunç bir ş^kilda davıtı etki.N)yazık kî şanssızlık burada da Dârâ'nın yakasını b rakmadı İsüs vak'asından sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1953
  • Bu ytl Amerikada en çok tutulan rev'i:"Hans a a?iarı„ Bu yıl New-York'ta en çok alâka toplıyan revü «Paris apaşlan* olmuştur.Bu piyesi sahneye koyan tiyatro son temsiline kadar tıklım tıklım dolmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.12.1953
  • A-I.K.Israilde yenildi Tel—Aviv »O TEA.isveç liginin AIJK.futbol ta kimi muhtelif karşılaşmalar yapmak üzere buraya gelmiş bulunmaktadır A.I.K ilk karşılaşmasını Hapoel ve Maccabi oyunculanndam.müteşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1953
  • Müjde iyi ammo Pazar günü.stadyomda Sayın Valimiz hepimizi sevindiren bir haber verdi' «Bu yıl temeli atılmış olan Gazhanenin seneye ta mamlanacağı ve bilâhare yıkıllacak olan şimdiki gaz hanenin yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1953
  • l* J şş F "V5 V* Gecen mevsim oynanma bir Beşiktaş Fenerbahçe maçında Beşiktaş kalesine tehÜkeV bir aka Fener Beşiktaş maçında 22 oyuncunun tahlili Günün en muvaffak oyuncusu,kendisine iş düşmemiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1953
  • Dünya OrduTar arası eskrim şampiyonasını Fransa kazandı Kopenhag,30 THA.Bir müddetten beri devam etmekte olan Dünya-Ordu-ıar arası Eskrini Şampiyonası üç silâh üzeninde yapılmış ve umumî klasmanda Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1953
  • Teniste Norveç Yugoslavya'yı yendi Oslo 30 THA.Kral Kupası tenis karşılanmaların da Norveç,Yugoslavyayı M mağlûp etmiştir.Yugoslavların yegâne gali biyetini tekler maçında Paı» yotovic kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1953
  • Dünya şampiyonası maçları devam ediyor 1.gurupta Almanya,2.Grupta Belçika,ve 1 gurupta ingiltere başta Paris 30 AA.r Kasım ayı milletlerarası futbol karşuaşmaları bakımmdan faal bîr ay olmuştur* Buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1953
  • 1953 sezonu Türkiye tenis klasmanı Şehrimizde toplanan Tenis Federasyonu heyeti l953 sezonu tenis klasmanını şu şekilde yapmıştır:1 Nazmi Bari 1st)2 Suzan Gürel 1st)3.J-Beh but Cevansir 1st* Feh mi Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1953
  • 1956.Olimpiyat hazırlıktan ilerliyor ^MefruMi,T.ILA.1956 Olimpiyat oyunları organizasyon komitesi,iki atletizm pisti tie bîr' yüzme havuzu ve bisiklet pistinin planlarının bitirildi grimi resmen bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1953
  • Halter müsabaka!an Halter Teşvik MusabakaCan reg)205 kiloevvelki gün Fâtih Güneş kulübü Müsabakalarda decree alan salonunda yapılmıştır.Bu mü-lıaltercilerlaı mükafatlan Güreş eafoakailara.4 kulübe men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1953
  • Italyanb ra katşı çıkacak gareşoîlertaıte hazırlanırlarken Yurda dönen güreşçilerimizin İsviçredeki son maçları Memleketimize gelecek olan İtalyan takımına karşı çıkacak güreşçilerimiz isveç ve Finlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1953
  • Garip bir anlaşmazlığın sebep olduğu hâdise Napoli.30 A.A-Dün burada garip bir anlaşmazlık bir cenaze alayını takip vden kalabalık bir halk ile bir maç seyrinden avdet eden spor meraklısı bir kafile a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.12.1953
  • u İ 4 t*L V*ia»^ C.ik V ffi£ 4ŞiTgC i.^fehiHM V^^Hp^uf ^S^*^i3 vSa',V i5 1 1 BzeH dert;G:şe önünde bilet almak' tşte resimde de görüldüğü gibi bir fatbol meraklısı itişip kakışmayı göze almaktadır Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.12.1953
  • Ekonomi vs T.caret Va.â.&ti İç Ticırat Unun Müdürlüğünden Türkiyede yangın» nakliyat,kaza ve hayat sigorta işleri ile iştigal etmek uzerc kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Anadolu Anoni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1953
  • Akhisar Hava Alanı işletmeye açılıyor Ankara,30 THA-Dev let Hava Yolları tarafından ye ni ve modern bir tarzda inşa j edilen Akhisar Hava alanı önümüzdeki hafta içinde işletmeye açılacaktır-Bn münaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1953
  • RÖPORTAJ Kumar alışkanlığı artık çocuklara da sirayet e diyor "opor at.ş yerler adiye şehri i şu veya bu Si-ntn.e açılan eğlence yerleri maalesef ki yavru arımızı ku nar fe âketine sürüklüyor.Aşağıdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1953
  • Marlove bu iltifata ha fif bir tebessümle mukabele elti:Başka izah edecek nok* ta kalmadı,zannediyorum.Marlstone'a avdet ettim ve sizin dostunuz polis komiseri!e karşılaştım-Onun suallerini cesaret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1953
  • dünya radyoları demir perdeyi yırtıyor Bir müddet evvel Çehoctlovakyadan kaçmağa muvaffak olan Jan Bartak bu pazısında,Hür dünya radyolarının kıyıl idareciler üzerinde nasıl bir panik yarattığını anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1953
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı KİNİNLİ GRiPi KULLANINIZ 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir»^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1953
  • Orta Şarkın petrol istihsali artıyor Londra» 30 Nafen)Lond ra'da faaliyette bulunan Petrol EJnformasyon Bürosunun resmen açıkladığına göre bu senenin ilk on ayında Orta Şark memleketlerinde tet'hsal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1953
  • Sir Benegal Rao dün Isviçrede öldü Zürih,30 AP)Birleşmiş Milletleraeki eski Hint baş delegesi Sir Benegal Rau bu sabah hayata gözlerini kapamış tar-66 yaşında olan Sir Benegal bir müddetten ben burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1953
  • t 2 Dazırıyan:Erc.mend ÜNVElt 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 r J I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan fcağî 1 Afrikanm Maroken imâl} «den bir şehri;Hazer denizine dökülen bi» nehir;Zafer süsü.2 Bir renk;Tedirg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1953
  • Çelebi kuvvetleri bir müddet sapanları va okları ilâ hücumu önlemeye gayret etHler 144 Harp Sabah,ilk ışıklarla* bera' bfcr Çelebi Muotafuııın çapul' cu as^enerı,Muradın asKer-j lerıne Karşı toplanıp,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Kore Görüşmelerinde yeni ümitler belirdi [Baş tarafı birincide] dört.bitaraf Asya devletinin ya »i Hindistan,Pakistan.Birman ya v.e Endonezya'nın da konfeıiuınsa katılmaları hakkindakfi taleplerimi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Tütün piyasası [Baş tarafı birine"de| dış piyasalarda gittikçe artan bir rağbet gördüğünü ve bunun neticesi olarak da iyi fiat la müşteri bulunduğunu belirtmektedirler» Gerek bu hususlar ve gerekse Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Üsküdar tkinci Asliye Hukuk 948/932^ istanbul Belediyesi taratın-i dan Beykoz Onçeşme sokak 19 i No da iken ikâmetgâhı terk,ederek bulunamıyan Mahmut] Günaydın aleyhine açılan 1410 Lir» S3 kuruşun man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Bursa Yalova yolunda fecî bir kaza oldu [Baş tarafı birincide-bulunan Yalova 73 plâkalı otobüs şehre 16 kilometre ka la devrilmiştir-Bu devrilme neticesinde otobüs yolcularından bir kişi ölmüş 5 kışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Eczacılar kanunu Meclis dün tasarının 19 maddesini kabul etti Ankara 30 AA-Bu yük Millet Meclisi bugün sa at lö de Reis vekillerinden Fikri Apaydın'ın reisliğimde toplandı,birleşim açıldığı za man Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Kızıl liderin teklifi heyecajuıyandırdı Hd S3 Min'în teklif^ bi.hjssa Milliyetçi çevrelerde bir bomba tesiri yaptı Saygon.30 AA)Hindicim ueki komünist httkûmetle müzakerelere girişmek imkânından bahse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Trenlerin ıslahı Sirkeci banliyösünden sonra kesafet sırasıyle diğer hatlarda da elektrikli tren isletilecek Ankara 3ö Milüyet)Ulaştırma Vekâleti işletme,emniyeti,sürat ve tasarruf bakımlarından çok m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Amme Enstitüsünde yeni ders yılı [Ba$ tarafı Mrmc?de1 «Enstitü geçen nisanda B 'ş vekil tarafmdaa açılarak Caaliyeıe geçmiş ve bir sömestir hazırlık tedrisatında bulunmuştur Yarından itibaren bu yılın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Lodos fırtınası fHa« f»rafı T« müsait olduğu için Zongul öaktan gelen Bel geminin getirdiği kömürlerden bir miktarı Ka dıköy deposuna verilmişse de in tiyaç umumiyetle karşılanamamıştır.Halk kömürsüzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Churchill 79 yaşında Baş tarafı birincide] emin başında geçirerek eldeki devlet işlerini çıkarmaya uğraşmıştır-Zira Uç büyükler top lantısına gitmek üzere Churchill yarın gece uçakla JLondradan ayrıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Musaddık orucu bozdu [Baş tarafı birinc'dc] de,bunu müdafaasını yaparken iz:ih edeceğini bildirmiştir.Dün akşam 4 u celseye Mıtsad dik ilk defa olarak koluna kim se girmeden gelmiştir,MUSADDIK AYLAK*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Bir köylü tipide donarak ö'dü [Baş tarafı blrinrldel Uzun bir intizardan sonra evine dönmediğim gören aile efradı Mustaiayı aramaya ko yutmuşlar ve neticede zaval lıyı koy civarındaki bir hen değin iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Babasını dilendiren hayırsız [Baş tarafı birincMel nın önünde bayıltıncaya k.ndar dövmüş ve yetişen komşu'.ar İhtiyarı güçlükle kurtarmışlardır.Hayırsız evlât yakalan* rak Adi!makamlara tadim e-i dilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Orta-dogo savur ması ve Süveyş ihtilâfı Baş tarafı bîrinc'del memleketler meyanına ithalm de İsrar etmektedir-Bu konuda ısrara sebep ve mahal yoktıu Süveyş üssüne dair bir anlaşmada Türkiyeden ismen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Avrupa birliği semineri Ankara 30 AA.Genç ligin Avrupa kampanyası Fa ris merkez bürosunun Türk,italyan ve Yunan gençleri içln biri Yunanistanda öteki Italyada olmak üzere tertip,lediği öğretici ve gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Nato İzmir hava üssü [Baş tarttt% WHnc?de" Diğer taraftan.Millî Savun ma Vekâleti tarafından satın alınarak Nato karargâhı emline tahsis edilen Şehir Otelinin tâdil işler!bitmek üzeredir.Bütün işler i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • İzmirde muhtar seç mini D.P.kazandı Izmir 80 Milliyet)Dün akşam şehrimizin Kahraman lar semtinde yapılan Muhtar seçiminin neticesi bu gün bel li olmuş ve Demokrat Parti adayı büyük bir ekseriyetle kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Adapazarı Venicami D.P.kongresi Adapazarı.30 Milliyet)ilçemiz Yenicami Demokrat Parti Bucağının yıllık kongresi bu gün Sakarya Kıraathanesi salonunda yapılmıştır-Ka labahk muhalif ve muvafık partili v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • C.H.P.nin mallan [Baş tarafı bîrfnc'fle"!sun* çıkabilecek borca karşılık haczedilmesi ve elde edilecek miktarla iktifa olunarak müteakip yıllara borç çıkarılma* ması.esası üzerine hazırlanmıştır-Mamaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Bir hırs» saç Üstü yakalandı Muhtelif hırsızlık hâdisele rinin fa«lâ olduğu anlaşılan Yılmaz Nazım adında bir sabıkan,dün Beyoğlunda bir evden çaldığı eşyayı götürür ken suçüstü yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • üç genç motosikletle dünya toruna çıktı Roma,i$0 AA)Paris Milli Ziraat Enstitüsü talebe leriadeu CorbelUni.Pounıera ve Voicuditclı isimli üç enç.Dünya kıraat ve oıda Maddelerı TesKİlâtı ve Fransız Zir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Harice satılan buğdaylar Ankara SO A.A)Baa gazeteler,Almanyaya satılan bağdaylarm alıcı firmalar ta rafından kabul edilmediğini ve ispanyaya satılan buğday ların ise ispanya limanların» da beklemekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Mcc Carthy iç in hczirlaniyor Washington.30 A-A.Cumhuriyetçi Paı ti maniulerin de hukum süren kanaate göre Senator Mac Carthy,bütün hizile 1956 senesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazuanıaya hazırianm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Dörtler konferansı Baş *arafı birino'de] Diğer taraftan Birleşik Ame rlka ve Fransa ile yapılan görüş teatileri de süratle ve m em aunıiyet verici şeıkıîde gelişmek tedir.Bu cihet İngiltere hükû meti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Eroincilerin muhakemesi Eroin İmali için kaçakçılık yapan üç ki?inin duruşmasına dun başlandı Eroin imalinde kullanıla?3* damacana asit asetik a-nhid riti kaçak olarak yurda sok tukları ıddiasryle mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Gulam Muhammet bugün Kahireye gidiyor [Baş tarafı blrinc'de] nammed.yana burada beklen,enektedir.Pakistan Genel Valisi,Mısır'ı ziyaretinde General Ncclpie ner iki memleketi alâkadar eden mühim müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Nabolantl'iR bir tayfası mahkemede [Baş tarafı birincide!Gümrük memuru İsmet Kısmet,bunların ellerinde bu lunan vesikaları tatmin edici bulmamış ve kendilerine,gemiyi gezmek için Emniyet Müdürlüğünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • 1954 yılı bütçesi Meclise verildi fBaş tarafı birincide!Koimsyonunda müzakeresine önümüzdeki günlerde başlanacak ve Maliye Vekili Hasan Polatkan yann 1954 bütçesi hakkında basma izahat vereeektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Bir po'is fecî şekilde öldü [Baş tarafı birlno.Mel yaka sayılı bir polis memuru iskelenin verılmesuü bekle meden atlamak istemiştir.Fakat ayağı kayarak düşen ve vapur ile duba arasında sıkışan Osman M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Ruslar binlerce Alman esirini icde etmemiş Alman dış işi ri müsteşarı 102.958 esirin hââ Rusya'da olduğunu sö'ledf New-York,30 AA.Bir leşmış Milletleri bugünkü toplantısında.Batı Almanya.Ikinci Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1953
  • Guzenko ifade vermiyecek Toronto Kanada)3° AP)Burada çıkan Telegramm.gazetesinin Oir haberuj.e gorej i£or Uuzenko,Birleşik Ame;rıka Ayan ivıecasıamı Jen**eTj Komisyonuna ifâde vermeme yi kaıariaşurmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • Süperfosfat Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden İdare ihtiyacı için beher tonu 200 lira Pob muhammen bedelli ve 27.750 lira geçici teminatlı 3000 3500 ton arasında Süperfosfat açık e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fHlen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAg Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • T.C.Emekli Sandığı Genel udurluğune İ Ankarada Ulus Meydanında yanan Maarif Vekâleti arsası üzerinde yaptırılacak îş Hamna ait tesviye kazısı birim esası üzerinden teklif alma yolu vs kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Civate,somun,pîk,boru vesair malzeme ile çeşitli hurda Madenî,lâstik,çuval ve emsali)malzeme satılacaktır Ofisin Akköprü malzeme parkında bulunan 114 kalem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden:Röntgen cihazı satın alınacaktır 1 Vekâletimiz Devlet hastahaneleri ihtiyacı için 5 takım 200 miliamperiik komple röntgen cihazı kapalı zarf usulüile satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • Satış ilânı İstanbul Altmcı İcra Memurluğundan 951/1536 Bîr •borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar yerilen 500 lira değerinde 20 çuval ekmeklik unun ilk arttırması 9/12/953 çarşaml a gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • A&OI18 şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memreRetlere iki mislidir.[lan şarlar» 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayi'a sunt.2,50 T.L.Hanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • Lokman Hekim Dr.HA F I Z O E M A L Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 ökeden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul Divan yolu No.104 'II 1 I «I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • Kandilli Rasathanesi Müdürlüğünden Yangın söndürmeye mahsus olmak üzere müessesemiz için 28-30 beygirlik takatta iki silindirli ve iki zamanlı tam teferruatile bir itfaiye motopompu alınacaktır.Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Muhammen Geçici Cinsi M&tAtı Bedeli Teminatı thale sekil Kuru ot 175000 Kg.28000—210000 Kapalı zarf Yukarıda müfredatı yazılı 175000 kilo kuru o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Ilfinaları A$tk eksiltme ile 20 ton Yeşil Mercimek 7/Arahk/953 pazartesi saat 10 da Topkapı Maltepe As-Sa* Al.Ko-da satin alınacaktır-Bedeli kilosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • Sağırlar Okulu Yetiştirme Yurdu 1 Yıldız Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu için 66 kat erkek,24 kot kız elbisesi yaptırılacaktır-2 Muhammen bedel 5000 liradır.3 Açık eksiltme Beşiktaş Millî Eğitim Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ «RHÎR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kıamı BU AKŞAM SEMERKATTA Yazan:Jaques Devai Türkçosi:Fehmi Baldâş H*n ^«*^cimba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • Beyoğlu 3* Sulh Hukuk Mahkemesinden 953/827 Davalılar:1 Abdullah kızı Fatma» Beyoğlu Hammalbaşı Kordela sokak No-4» Yeni Dünya apar tımarımda 2 Emine kızı Hatice Feride;ayni adreste 3 Mehmet Hayrettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebruro Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • Konya As.Sat.Âi.Ko.Bask.lığından As.ihtiyaç için aşağıda yazılı bir adet ^»riaşık yıkama makinası ile iki adet çamaşır yıkama makinaları kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırb)İhale 9/Aralık/953 çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • 1st-4-cü İcra memurluğundan 952/G529 Bir borçdun dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen bir adet nikelâj karyola» 4 lam balı bagaüt radyo bulunduğu Arnavutköy Birinci caddesi 142 No-lu evde 14/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • Fevziye Mektep-leri Cemiyeti Başkanlığından:Cemiyetimizin yıllık Kongresi 6/Aralık/1953 pazar saat 10-30 da Nişantaşmda Işık Lieesi salonunda yapılacaktır-Ekseriyet olmadığı takdirde Kongre 20/Aralık/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • mpw»pı»' Kambiyo ye esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling:784.784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsvigre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kx.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 33.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Okuyan:Melâhat Pars 14.00 Küçük öğle konseri PI.Claud Debussü. Prelude a L'&pres midi dun Faun» Çalanlar:Al ceo Gali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.12.1953
  • KİRALIK MAĞAZA Sirkecide.Ebussuut caddesinde.Meserret Oteli yanında.Basım hanı altındaki 75 numaralı mağaza kiralıktır» Kapıcıya müracaat» Telefon 29790
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8