Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • SJsa kirşi aman yani b r ta br Kesif sis dalgası tngilterfden sonra şimdi de.Amerikayı istMa etmektedir.Bnnn göz önümle tutan Amerikalılar,sis dalgasını zararsız hale getirmek için sis örtüleri kullan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • Dünya turuna çıfcaa tugilterı Kraliçesi KBaaketb Elizabeth'in dünya turu ingiltere Kraliçesi dfin »İti ay sürerek seyahatine başladı Londra* 23 AP)İngilia camiası memleketlerimde uzun bit seyahate çta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • İrıgiiz-İron münasebetleri Eden görüşmelere taçlanması ifin Gl-Zahidiye mesaj gönderdi Londra 23 A^-l Yetkili kaynakların bildirdikleri ne göre,İngiltere Dışişleri Vekili Anthony Eden,Iran Bişvekili G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • 'İtHtitMlH Bugün şehrimizde havan n umu.miyetle bulutlu ve muhtemelen!yağışlı geçeceği,sühunet derecesinin artacağı tabmin edilmiş.tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • Avmpadaki İngiliz birlikleri Nato emrinde kalaeı'ı-Bermnda konferansı için Rusyaya teminat verildi Londra.23 AA)İngiltere Dışişleri Vekâleti,kıtadaki İngiliz kuvvetlerinin bir harp Halinde veyabud her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • fr mmm KLAKSON YASAĞI PAVYONU DÜN AÇILDI TIasfltl Hastahastesmde yeni inşa edilen Klakson Yasağı pavyonu dün saat 1630 da törenle açılmıştır.Devamı Sa.7 Sil i da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • Pakistan gene!valisi şehrimize geliyor Cuma günü ş~hrimîzd g^ cek olan Gulam Muhammed bir güı sonra Ankaraya gldacek Ankara.23 A.A.Htlkûme i timizin misafiri olarak memle-1 ketimizi ziyaret edecek ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • Hariciye Vekâleti me murları Meclîs dön 1948 senesinde tasfiye edilen memurların tekrar vazifeye alınmaları meselesin:görüştü Ankara 23 A.A-Büyük Millet Meclisi bugün sa at lö te Reis Vekiller.nde» Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • Muğlada tifüs Muğla.23 T.H.A.tlgUJJer Yorkeeık ve Çırpı köyünde tifüs hasUüjg.ieahis etmişlerdir.Hastalığın genişlemesini inv lemek için gerekli tedbirler aim Şiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • Güreşçilerimiz Finlandiyada 6-2 mağlup Hîefeinki 23 AA.Bugün seyirci önünde yapı lan greko-ıomen güreşleri v»-Türk takımının aleyhine neticelenmiş ıir-Akbaş Vittala'a ittifaîkJa Dağıstanlı Nordlen'e i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • şvekil Trabzonda bede bulundu Menderes,teessüfe şayan duruma muhalefeti idare eden küçük bir zümrenin sebep olduğunu söyledi Halk PartHi.erden bugünkü gidfşi durdurmalarını isteyen Başvekil;"gerekirse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • Başvekil'in Samsun nutku Somsun Ordu vapuru)23 A.A.Başvekil Adnan Menderes,Samsun kongresinde söyledği nutukta Demokrat Parti iktidarının,uzun yıllar ihmale Uğramış olan me;ııleketin binbir dordine de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • ELEN HÜKÜMDARLARI Amerikada bulunan Kral Paul ve Kraliçe Frederikaya kovboy elbiseleri hediye edildiğini bildirmiştik.Resim,hükümdarları kovboy elbiseltriyle Texaata ğe-™flerine verilen bir sü yaietu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • Yeni Orman Kanunu tasarısı hazırlandı Tasarı Meclis gündemine alındı.Ağaç kesenler 3 aya kadar hapis yatacik Ankara,23 Anka)Tatbika gaççık toplulukları orman sayılımda güçlükler]* karşılaşılan Or tmkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • Dünya güzeli evleniyor Amerikalı Mr tüccarın oğfo Ve evlenen Christine Martcl'e muhteşem bir düğün yapılacak Stockton California)23 AA)Parisli dünya gü zeli Christine Martel,bura zan tanuunış mağazala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • Ziraî sahada kal kır mamız Ankara,23 Milliyet)Zirai g-edişmemizri bir icw'^i bltrak Tanra Vekâletine bagl.olmak Ü zere bir EtUd ve İstişare heyeti kurulması kararlaştırılmıştır.Bu hususta hazırlanan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • ERtC JOHNSTON Başkan FisenhowerYn ö/el temsilcisi olarak Orta Doğu memleketlerini ziyaret edecek olan Krio Johnston dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ila görüşmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • Denizlerde fırtına yeniden başladı_Dig hatlarda çalışan Taparların programlan aksadı Yeniden başlayan fırtına ve şddeıtli yağmur yüzün den Karadeniz sürat postasını yapan Giresun vapuru dün Istanbula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • Musaddık mahkemeden iki defa kaçmak istedi Savcının münkir demesi üzerine sabık başve* kil her perşembe mevlut okuttu unu söyledi Tahran AP)Sabık konuşursa,burada durmam)başvekil Dr-Musaddık bugün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • Rusyada 30 milyon insan kamplarda çalıştırılıyor Birleşmiş Milletlerde Po'onya di leges» iken g çen ay ist fi eden Doktor Koroviç tazı açılamalarda bu undu Birleşmiş Milletler New ı dilmiştîr.Yonc)23.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1953
  • 1954 yılı bütçesi hazırlandı 2.5 milyar lirayı lu'an ve d ıık o an bütçe 1 Meclise v rilccek Ankara 23 ANKA)Ma liye Vekâleti lü{ 4 malî yılı devlet bütçesi üzerindeki son hazırlıklarını tamamJanıaık ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • K I A HA BERLER Samsun vapuru,dün saat 17.30 da Mr gün rötarla Batı Akdeniz seferinden limanımıza dönmüştür.Parisin L'yse de H'onner o kulu talebelerinden 30 kişilik bir grup,aralık ayında-şehrimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Kömürde*!zehirlenen bir Icapıcı öldü Çengelköyde îftar sokağında 14/16 numaralı apartmanın kapıcılığını yapan Nıısrettin özkaynak adında biri,odnsmda ölü olarak bulunmuştur-Tahkikat sonunda» Nusrettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Kimsesiz Çocuklar Hız çocuk arı için Kadıköyde yeni bir barındırma yurdu açılacak Kimsesiz çocukları islâh maksacLyle Ağaçlı,Yakacık ve Mevıânakapıda kurulmuş olan barındırma yurtlarını tevsie ve bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Biaik Dershaneleri büyük rağbet gördü Halk DarshanslariAiit sayısı çok kısa b zaran içinde yüz 3 ib âj edilecek kişi iştirak etmektedir» Diğer ikitanesi de Atatürk ilk okulunda,sonuncusu Vatandaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Esrar satıcılarına göz açtırılmıyor Yenisehirde oturan sabıkalı eroin satıcılarından Dinvtri admda biri bu semtte Kar kurum sokağında Teofîl adında başka bir satıcıya esrar verir,ken suçüstü yakalanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Afyon satarken suçüstü yakalandı Tophanede,Kıhçaü hamamında yatıp kalkmakta olar Selâhattin Göçmez adında bir sabıkalı.Galatada Gecekuşu sokağında Hasan Gûncebay adında birine afyon satarken suçüstü y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Yalovada yeni yollar açılıyor Yalovada yeni yollar açılmasına devam edilmektedir-Buldozer makinesile açılmasına başlanan iki metre genişliğindeki,Lâ!e dere Kılınç yolunun açılması işi tamamlanmış.Lâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Peynir fiatlan bir miktar düştü Peynir fiatlannda bir düşü' lük müşahede olunmaktadır Halen tam yağlı beyaz peynir lerin tenekesi 35 36 liradar muamele görmektedir.Yağsı;mallar ise 13 liradan satılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Altın fîatlan düşmeye başladı Altın fiatları nihayet geri lemejre başlamış ve piyass normal duruma girmiştir.Anadoludan vuku bubn taleplerin azalması ve Sovyet Rusya'nın Avrupa memleket leri ile Arapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Belediye Ta'limatnamesi ULUNAY Pazar münasebetiyle mim dereeâtım zenginleştiren ga zetelerden birinin ilâvesinde Belediye talimatnamesinin tatbiki mevzuu üzerinde uzun bir röportaj okudum.Röportör,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • P o L f S T s-Taksimde Kılburnu sokagında 38 numarada oturan A- gavni âdında birinin İki yaşında ki kızı Maryam,demlikteki kay nam s suyun üzerine dökülmesi le muhtelif yerlerinden haşlanmış ve kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • file 24 Kasım Ru.16 11 riebilU evvel 1953 Kasır 1373 Safı 1369 VAK T VASATt KZANt Güne 6.58 2.11 ögla 12.00 7.16 Ikınd 1 14.30 9.45 Aksa m 16.44 12.00 Yatsı 18.21 1.36 îmsa k 5.14 12.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Bir taraftan milletlerarası sa hacla Rusya ile Birleşik Ameri ka Devletlerinin mücadelesi art makta devam ederken diğer taraftan komünist sızıntısına kar şı Kuzey Amerikan demokrasi* sinin giriştiği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Şehremininde bir ahır yandı Şehremininde Ereğli ma-j hailesinde Günaydın sokağın,da 30 numaralı evin bahçesin de bulunan ahırda yangın çıkmış ve etrafa sirayetine meydan verilmeden söndürülmüştür.Yang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • GI-Yazıcı'nın ev'nl soyan hırsız yakalandı General Tahsin Yazıcı'mn madalya,eşya ve paralarını çalan 'hırsızın.Yakup Çelen adında biri olduğu tesbit edilmiştir.Yakalanarak sorguya çekilen Yakup.çaldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Zeytinburnunda işlenen cinayet Bir müddet önce Zeytinburnunda bir cinayet işlenmiş ve Tirebolulu bir genç parasına tamaen öldürülerek boş bir ku yuya atılmıştı-Bu cinayeti işlemekten suçlu Halil ibrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi BORAK Cooperin hayretten gözleri büyülü ve dikkatle Erolun yüzüne baktı 50 ikisi de,gelenleri ateş yağ muruna tuttular.Çinliler um madıkları bu yaylım ateş kar şısında n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • KONGRELER Kongreye D&vet istanbullu Gazeteciler Federatif Derneğinin kongresi 27 Kasım 1953 cuma günü saat 15 ta merkez binasında yanılacaktır.GÜNDEM:1 Mesai raporu 2 Hesapların tetkiki 3 tdare heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Kömür satışları Bayilerin adres esi kaymakamlık ve nahiye müuürlükieri binalarının onuna asıldı Şehrin 19 mahallinde Belediyece yapılan kömür tanzim satışlarına devam edilmektedir-Bu tanzim satış yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Bol nı'ktarda çimento geldi Son hafta zarfında limanımıza 16 yabancı gemi gelmiş ve çoğu çimento olmak üzere 24-480 ton mal getirmişlerdir-Limandaki fırtına dolayısiy le gelen mallar karaya çıkanlamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Kaçak et satışı devam ediyor ı Son günlerde et fiatlannm j devamlı olarak arttığı görül-j mektedir-Bilhassa semtler a-rasmdaki fiat farkından şikâyet edilmektedir-Mısır çarşısında 240 kuruşa satılan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • Bir sarhoş annesini çakı ile yaraladı Kbcamustafa Paşa caddesir de Marmara sokağında 34 numarada oturan Eyüp Saygın adında bir-genç.sarhoş bir vaziyette eve gelmiş ve annesi Sultan ile kavgaya tutuşmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1953
  • HALKIN SESİ I k tramvaylar Bir okuyucumuz Aksaray'dan kaldırılan 4 30 tramvayının köprüde yarım saat bekletildiğinden şikâyet etmişti,gelen cevabı neşrediyoruz:«¦Gazetenizin 5/11/953 ta rihli saygında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Adopazarında kadın yüzünden bir cinayet işlendi Adapassan 23 THA.Bugün kazamızın Karaağaç semtinde kadın yüzünden feci bir cinayet işlenmiştir.Em lâk Komisyonculuğu yapan Ömer Kâhyalı kahvede otururke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Evet ama,bu sefer tahmin ettiğiniz gibi değil-B^şta Kaymakam bey olduğu bal de.hepimiz üzgünüz» Kalben inanmıyoruz* lâkin kanuna da aksine inandırmak kaabil olamadı.Regid irküdi,hattâ heyecanlandı:Kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Kuzey-Kore Kızıl Çin görüşmeleri İki komünist memleket arasında iktisadi ve siyasi bir anlaşma imza edildi Tokyo,23 A.A.Komünist Çin üe Kuzey Kore arasnda on günden beri devam etnukte olan müzakereler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • June Haver eğleniyor Bir müddet önce manastıra kapanmış olan artist tekrar llollywood'a ve eğlence hayatına döndü Hollyvood AA)Ra hibe olmaktan vazgeçerek ma nastırı terkeden June Haver,llollyvoodda v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Paristc bir ail© faciası oldu Paris,23 4AN&A)Pari;sin en meşhur otellerinden bı rinde vukua gelen 2 cinayet ve bir intihar vak'ası bütün şehri heyecanlandırmıştır-Şehrin merkezinde Kiefoer caudesindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Ingilterede grev Londra 23 AA)Midktnddaki demir sanayiinde ça lışaıı ioö.Oöo işçiyi temsil e* den 17 sendikanın murahhas1 lan dün akşam Birminghamda toplanarak 24 saatlik bir grevin ilânına oy birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Amer ika da toz fırtınası Altı günden beri devam eden fırtına uçak seterlerinin aksamasına sebep oldu Nev York 23 AA)Nevi Yorku v e Banliyösünün büyük bir kısmını guntu-n beri kaplayan toz ve duman-la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Ann Cheridan borçlarını ödedi NevYork,*3 AP)Sinema yıldızı Ann Sheridan 40.0uü dolar tutan bir borcunu 15.000 dolar ödemek suretiyle temizliyerek yalnız beyaz perde de değil para işlerinde de talihli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Şarlonun mukallidi hâdise çıkardı Johannesburg,23 ANKA)t—Geçenlerde sarhoş bir durumda yakalanan Charly Cha plin isminde bir Amerikalı mahkemeye verilmiştir.Hakim,bu şahsı^ meşhur sinema yıldızı zanne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Harika bir piyanist Londra 23 Nafen)Lon dramn kuzeyinde Tottenham da oturan Salamon isminde dört yaşında bir ha.rika kızın piyanoda klâsik eserleri muvaffakiyetle çaldı ğı bildirilmektedir-Danieiıt ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Şehir ortasında adam soyan üç şahıs yakalandı izmir *3 TriA.Şehri mizde gayet cüretkârane bir soygunculuk hâdisesi vuku bulmuştur.Arif Hayta,İsmail Iron ve Alâadcün adlarında Cç şahıs Gazi Osmanpitf.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • General Necib'in son beyanatı Güney Mısırda bir seyahat yapan ikiısır CunüıurreuJ tie-neral Necip» İngiliz Mısır nmnasebut.eıinden ve Kanal meselesinde bansederken veyş ihtiıâluıın uzaması Batı sistem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Kocası diye başka bir erkekle yaşamış Dusseldrof 23 A-A)DüsselcUtrfta bir kadın,mahallî polis makamlarına müracaat ederek,4 aya yakın bir zamandan beri kocası zan nıyle beraberce yaşamakta ol duğu şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Yunanıstanda tesis A nen kan Komutanlığı üslerin sayısı V3 yeri hakkında açık amada bu unmuyor Atina,23 AP)Avrupa başlamak üzere gelmiş buludaki Amerikan hava kuvvetleri komutanı general V nu am H.Tun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Azılı to Fransız komünisti tevkif «dildi Halk arasına nifak sokan kızıl sabotör heyecanlı bir takipten sonra yakalandı Pris,23 A.A.Aylar dan beri gizli t4r şekilde Fransa'daki grevleri nazır,layan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Hitler filmi Alman sinemalarında gösternecek Bonn 23 r4afen)Alman diktatörü üıtlerm bayatı hak kmda çevrilmiş olan doku manter inmın ülman sinemalarında gösterileceği bJdırıimeKfcedır Bu ülm evvelâ A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Kısa harcı haberler AMERİKA if Dört demir perde memleketi Birleşik:Amerikanın Noel hediyesi olarak teklif ettiği yı-yecek paketlerini reddetmiştir.İNGİLTERE ¦İf.İngiltere'de «Mucitlere mü kafat» veren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • 1 İKTİBAS I insan kalbinin bu kadar sürate tahammülü var mı Ses süratini iki misi aşarak saatte 2500 kiiometra ma* safa kata Jen uçaktır icat va edilirken bundan 50 sena evvel bir filimin ileri sürmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Köpek başb bir deniz cana van Port Bolster Ontario)2 A.A-Benjamin Dicke isminde bir çiftçi Simcol gc lünde büyük bir deniz cana varı yakalayarak iki saat m töründe alakoyduğımu söyle miş,fakat canavar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1953
  • Yıkılsın ya!Myle anılan Mr bay HalU var* m»ş,mesleği tellâklık İmiş.Gün lerdea Mr gün Mr ayaklanmaya elebaşı olmuş,sonra 4a boğdu,rulmuş.Toliâki k,isyan çıkarma,boğdurulma tarihi Mr şahsiyeti ve şöhre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.11.1953
  • mm GARİP RİR İLAN Marilyn Monroe'nin Mac Carthy'nin casusu olduğu nakkında ortay» atılan iddia bir saman alevi gibi yanıp söndü-Meğer mesele şuymuş:Film şirketleri Marilyn'e çevirtecekleri yeni bir l.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1953
  • Cemiyetleri Milli Türk Talebe Birliği İdare Heyeti dünden iti* baren olağan üstü toplan tılanna bağlıyarak.Türkiye Millî Talebe Federasyonu ile birleşme mevzuunda çalışmıştır.Bilindiği gi bi aynı gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1953
  • HERGİJN TARİHTEN MERAKLI BlPı VAK'A aza Mehmet Paşanın cellât önündeki sözleri "Csna&hskka hamd va şükrederim,dünyaJa hiç bir muradım kalmadı,em-Uf man padîşah:mındır„ Aslen Kafkasyanın Abaza kabJeıer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.11.1953
  • ikinci Küme A grubu lideri Galat» on blrt İye 4maçların sonu ne Bu yıl gayrimuntazam devam etmekte olan küçük kümelerin lig maçları acaba tamamlanabilecek mi Maşallah nazar değmesin profesyonel kümemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.11.1953
  • Butun dünyonın heyecanla beklediği maç karşılaşıyorlar Macaristan,şimdiye kadar Britanya Adalarında yenilmemiş olan meşhur İngiliz Millî takımım mağ'ûp etmek şerefini elde edebilecek mi?Londra 23 SHA)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.11.1953
  • TUNELSPORUN YILLIK KONGRESİ Istanbul Tünelspor kulübünün yıllrk kongresi 6 aralık' 953 pa arar günü saat 10 da Kutedibınde 55 No.lu C.H.P.lokalinde yapı taeaktır.TAHKİYENİN EN GENÇ BASKETBOLCUSU Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.11.1953
  • âmerikada yapılan otomobil yarışlarında* müsabıklardan seyircilerin bulunduğa tribüne çarparken Pan Amerikan otomobil yarışları devam ediyor Duranga'da yapılmakta plan Pan Amerikan otomobil yarışları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.11.1953
  • Darüşşaf aka şampiyon oldu iki haftadan beri devam etmekte olan Yıldızlar basket fcol turmıası final maçı dün Galatasaray lokalinde oynanmış ve Galatasarayı 45 26 yenen Darüşşafaka takımı şampiyon olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.11.1953
  • Basketbol Teşvik Turnuası maçları istanbul,22 SHA)Teknik Üniversitesi salonunda opnanan basketbol Teşvik turnuasında »Jinan neticeler şunlar,dır:Rumelihisarı 61 Yeldegirmeni 22 Tepebaşı 46 Gedlkpaşa 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.11.1953
  • 2.ve 3.küme lig maçları puan durumu Bu hafta yapılan maçlar sonunda Amatör ikinci ve Üçüncü küme maçlarının puan cetvelleri şu şekli almış bwunmaktodur:İKİNCİ KÜME A)GilUPÜ M G B M A T P Galata 6 5 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.11.1953
  • Hazır.'ıyan:Erc'iraend ÜNVER 2 9 4 3 6 7 9 fO if mm ili!H:H:Mi:HK:HH t:u:H!Hlijljjij i:1 V V* I 2 3 4 5 6 7 e 9 o i Soldan Sağa 1 Gök kuşağı,2 Aşağılık;Gerçekleştirilmesi zaman' mütevakkıf olan büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1953
  • Çantayı salnamama bir sebep yoktu-Söykd ğim güA kilidi yerinden söktüm,otomobil projektörlerinden birinin önünde açtım.Iık gördüğüm şeyin burada olmasına intizar etmeli idim-fakat itiraf ediyorum bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1953
  • RÖPORTAJ Bir Lodos fırtınasında Kadıköy yolculuğu Vapuru ı içi ana baba gününü andırıyor,istifra eden edene.KamorotSar ve nane şekercileri bu duruma hiç şaşirmıyorlar.Çünkü onlar nelerini görmüşiar.Ds
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1953
  • Dün gece büyük Mr arama tarama yapıldı Dün gece şehirde umumî bi arama yapılmıştır-Emniyet Müdür Vekili Meh met Ali Alpsar'm idare ettiği aramaya iştirak eden motorlu ekipler,geç vakte kadar şehrin mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1953
  • Bir yolsuzluk hâdisesmhu duruşmasına başlandı Sahil Sıhhiye deposunda bulunan benzin,kükürt ve alkol leri zimmetlerine geçirdikleri iddiasile mahkemeye ver'Vı mutemet Nurettin Omay,ambar memuru lisan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1953
  • Romada hayat korkunç denecek kadar pahalıdır Roma ile istanbul arası üç saat uçakla tabu!Bir insanın üç saat içinde bambaşka bir âıemde,göze,kulağa,zevke hıtab eden değişik bir muhit te bulunmasını ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1953
  • Almanyada feci bir cinayet Nümberg 23 AP)Bav yera devlet polisinin dûn gece büdırdığine göre Avustur ya hükümeti Stefan Matisok adında 29 yaşında bir Yugoslav mültee^smi geçeen hatta içinde Öldürülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1953
  • Bir köy muhtarının zahireleri yandı Evvelki gece Polenez köyü muhtarı Yara Navekinin ahır ve samanlığında yangın çıkmış,3000 lira kıymetinde zsbire,80 tavuk,bir domuz ve bir kısım eşya yanmıştır.Yangı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1953
  • Düzmece MUSTAFA VA?AN=Sultan Murad,Lâpsekideki icraatını bitirdikten sonra inzivaya çekilmişti 138 Lâtifeleştiler;şuradan,bura dan konuştular.Adorno bir az da Düzmece Mustafadan açtı;yaver ona izahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1953
  • Çekirge felâketine karşı fedbir alınıyor Ankara,23 A.A.6-7 ekini I müzakere edilmiş ve plânlaştL tarihler arasnda Şam'da topla-1 nlnuştırnan Milletlerarası Çekirge Maca dele toplantısına iştirak etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1953
  • Ifirmet dışı edilen gemiler Ankara 23 AA.Aldığımız malûmata göre,evvelce devlet işlerinde kullanılmış bulunan Ertuğrul yatı uc ^2 met dışı edilmiş eski barp ge nülerinden Kocacepe,Adatepe;Berk,Orfıani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Hariciye Vekâleti memurları [Baş tarafı birinc'de] Müteakiben,gündemdeki kanun lâyiha ve tekliflerinin sözlü sorulardan önce görüşülmesi,verilen bir önerge nin kabulü üzerine,karark** tırıldı ve Gires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Klakson Yasağı Pavyonu açıldı [Baş tarafı birincide] Törende Vali.İstanbul Komutanı.Şehir Meclisi âzalan.Üniversite profesörleri,ve basm mensupları hazır bulunmuşlardır* İstiklâl Marşile başlanan töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Pakistan Genel Vaüsi [Baş tarafı birînc'de] veMli mak'-mlarinda ziyaret edecek ve bu ziyaretler saat 18 de Büyük Millet Meclisi reisi,saat 18.30 da da Başvakil tara fından iade edilecektir.Ayni gün ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Koprıuıımn beyanatı Ankara 23 A.A)VeeJj ly Recorder adlı haftalık ingiliz gazetesinin hususi muha biri Alfred E-Morgdun Hartciye Vekili Prof-Fuat Köprü lü ile Aııkarada vâki müiâka tına dair London Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Yunan Amerikadalrî ziyaretleri VilKamsburg ö A-A Hâlen Birleşik Amerikaaa se yaihat etmekte bulunan 7unan kral ve kraliçesi pazar günü VUliams&nrga gelmelerdir Burada iki gün bura hat edecek olan kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Baş ve Samsun [Baş tarafı birincide] partimizin siyasî,içtimai ve iktisadî istikrarının temelini teşkil eden bir kuvvet haline gelmiş olduğunu göstermekle kalmıyor,fakat aynı zamanda Turk milletine ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Musaddık mahkemeden iki defa kaçmak istedi [Baş tarafı birino;dc] yan olduğunu ve islâm dini* ne taarruz eden bir tez ybjouğuu uer;sunauştur.Bu iddia iar karşısında köpüren Mus&d dik,yerinden fıramış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • İngiltere,Avrupa ordusuna katılmıyor [Bag tarafı birinc'de] muhtemelen Mareşal Alphone Juin'in olması muhtemel Avrupa Müdafaa camiası emrine vermeğe hazır olduğu bildirilmişti-Sözcü sözlerine şöyle de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Trieste konferansı için hazırlık başladı ftalyanın son kararından sonra Yugosiav/anın da harekete geçmesi bekleniyor Roma.23 AA.italya bugün.Trieste hakkında Yugosıavyaya mevcut ihtilâfı halletmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • îngiliz 1 an münasebetleri [Baş tarafı birino'd&l Dışişleri Vekâleti,böyle bir mesajın isviçre Büyük Eçiliği kanaliyle gönderildiğin teyid etmiştir» isviçre,iki memleket ara smdaki d'plomatik münasebc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Ejzabc-th'in dünya tarn [Baş tarafı birincMe" terrier.TJ çak,ilk molayı Bsrmu da da verecekıUr.Dev uçak Türkiye saatiyle 2S de,programda tesbit edilen saatten 15 dakika geç hareket et mistir.Buckingha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Z.raî sahada kalkınmamız FBaş tarafı birbıo'dVl letln Ziraat,Ormea ve Veteriner mevzuunda etQdler yapacak,yaptıracak ve her Uç konuda kendisine havale edilen M-r üzerln.de mütala-ve tavsiyelerde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • fırtına yeniden başladı ffta$ tarafı Mrhıcide"J zar günü Samsundan dönmesi beKlenen iftrüsk vapuru da gidişte Ereğüde iki gün" kay beti ği için gecikmiş bulun,maktadır* Yne verilen malumata go re son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Bütün ağrılara karşı KİNİNLİ GRiPi başarı die kullanılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Artıi.Wright p:rş3mbe günü A "ik ıraya geliyor Ankara 23 A-A)Millî Savunma temsil bürosundan bildirilmiştin Vis amiral jerauld Vright başkanlığındaki 9 kişilik bir den;z b »i Ankara,izmir ve Iskendenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Ankarada bir intihar hâdisssi Ankara 23 Milliyet)Bugün şehrimizde feci bir in tihar hâdisesi olmuş genç bir kız kendisini oturdukları evin üçüncü katından aşağıya atmıştır-Bahçeli evlerde oturan Ke ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Dünya Güzeli evleniyor [Baş tarafı Mrincidul söylenmektedir-Müstakbel d-mat gazetecilere ezcümle şöyle demiştir:Fransızcadan başka dil bilmeyen müstakbel eşimle ilk tanıştığım zaman ortaya lisan mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Başvekil bir hitabede bulundu [Baş tarafı birinc/del te ve hüsnü kabule mazhar olabilir-Fakat iktidarda millet çe makbul ve itibarda olmak pek kolay olmaz Hususiyle üç buçuk senelik bir vazife devresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.11.1953
  • Yeni orman kanunu LBaş tarafı bîrinc'de"!ü araaide yetişmiş ağaçlar funda ve makiler de keza ormandan sayılmamaktadır.Orman içinde veya kenarında oturulan köyler bcşka yerlere naklolunacaklar ve bu iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.11.1953
  • Elâzığ Yollar 8.Eölga Müdürlüğünden:1 Evsafı fenni şartnamesinde yazılı bir adet jeep STATION v agon kapalı zari usuiiy^e satın alınacaktır.2 Jeep STATION Wagonun muhammen bedeli 16.000 on altı bin İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1953
  • üahiy ve Bagmuharriıi;Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Panik DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açıl ş ve program 23.00 Haberler 13.15 Dans mil *igi PL)13.30 Şarkılar Oku yanla*:Nadir Hilkat Çulha,Ni ¦oet Ergüder 14.00 Küçük öf le konseri Pl.Franz Lisevt:Pi yano konçertosu,No 2-«l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1953
  • Lokmnn Hekijj»,Dr.II A FIZ ÇKMAL Dahiliye Md*?h. uunn» Pazardan başka her g-ilr.sabah saat 10.30-11 no öğleden sonra 14.30-17.00 de hast* KabuJ eder.İstanbul Divan* otu No.104 m w iM-rı ıı—ıuıı imi u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1953
  • SAH ZlAYFET Komedi-3 Perde Yazan;M.Gilbert Satıvajon Çeviren:Mebrure AJevok Sahneye koyan:Muhsin Krtıığrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar mati.ne saat tam 17 de Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1953
  • Hububat satılacaktır rojrrak Mahsulleri Ctisi Umum Müdürlüğünden Muhtelif aubarlarımızm tasfiyesi neticesinde yığın.tüplerinden çiKan 93 ton Oufc«ay,148 ion arpa ve 1277 ton çavdar ki cem'an 1488 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1953
  • ¦m inşaat müteahhitlerine mühim ilân Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden 1« Müessesemİzce Karabttk'de yaptırılacak:15(14887-60 lira muhammen bedel*» 200 adet îyçi evi 1206,38182 Ura muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU ~Uı temsile malt •s olmak Üzere at 20.30 da ram kısmı.AVRU KARTAL L'AtGLON)Yazan:Edmond Rostand abri Esat Siyavuşgll Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1953
  • Kapa1!zarf i!e eksiltme ilânı İsparta Daimî Encümeninden Eksiltmeye konulan iş:1 Eğridir Konya yolunun 49 00 60+000 kilometreleri arasındaki toprak tesviyesi hafriyatıdır-183124.27 lira keşif bedelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1953
  • ıı,smm,a—j m*\hauiuiyj a csaa.a Rnpanig Açılın Kapanış Sterling 784 784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr 64.03 64.03 Belçika Fr 5.61 5.60 İsveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Mânaları Kapalı zarfla 520 adet yemek sıran ile 260 adet yemek masası 8/Aralık/953 salı saat 16 da Ezine As-Sa-Al.Ko-da satın alınacantır-Bedeli 184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1953
  • M.5.V.1 No.lu Sa.A!Ko.Bask.dan An kıra Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cinfr ve mikdarları yazılı yiyecek maddeleri kapalı »arf usulü ile ihale edilecektir.İhaleleri hizalarında gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.11.1953
  • Merzifon Gar.As.Sa.At.Ko.Bşk.dan Askeriye ihtiyacı için 45 ton koyun eti kapalı zarf sureti ile satın alınacaktır-Tahmin bedeli 135.000 lira olup geçici teminatı 8000 liradır.Eksiltmesi 30/11/953 paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8