Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • Uşakta bugün belediye seçimleri yapılıyor Seçimlerin netccesinden her iki taraf da ümitli.Dün akşam iki C.H.P.i yaralandı Uşak i* Milliyet)Yeni vilâyet olan Uşakta ilk,il ge nel meclisi seçimleri yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • Galatasaray Adaleti 4-3 yendi İstanbul Profesyonel TJg maçlarına dün de devan eti imiştir-Dünkü karşılaşmalarda Galatasaray Adaleti 4-3* Beykoz da Kasımpaşayı 21 mağlûp etmiştir-Profesyonel ve Amatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • Tevkif edilen Muvaffak Aynen Hâdiseye adı karışan Luna New-York'ta tevkif edilen Türk Muvaffak Aynen adında 23 yaşında İstanbullu bir genç New-Yorkta tevkif edi'miştir.Hâdise şudur:İstanbullu gencin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • I Yeni Sabah j ve Moskova radyosu J Kızıl Radyoya göre;Safa Kılıçlıoğiu'nun mevcut ııi-zamı bozmaya niyeti yok-"muş ve Rusyadabü hâdise-leri objektif bir şekilde an** latmak istiyormuş Moskova radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • Rusyadaki Japon esirleri Moskova,14 A.A.Japon kızılhaçı dış münasebetler müdü rü Tadao bugün verdiği bir be yanatta Sovyet hükümetinin Ja pon heyetine yakında Sovyetleı deki Japon harp esirleri kampı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • aşvekili dün An karadan ayn Yayınlanan resmî tebliğde,görüşmelerin tam bir anlayış ve dostluk havası içinde cereyan ettiği belirtildi İtalya Başvekili,iki memleket arasındaki ticaret münasebetinin gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • Âvrupada Amerikan Yeni atom siâıları lerin bir kısm Washington.14 AA.A-merika Ordu Vekili Robert Stevens bu:«vda yaptığı bir ba sın toplantısında,geçen ilkbahardan beri Âvrupada bulunan Amerikan asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • İnçi.teredeki skandal Lord Montagu'nun danışması,na dün başlandı Lymington,14 AP)14 ya şında bir izr,i,Lord Montagu of Beaulieu'nün kendisine tecavüzde bulunduğunu sonra da para verdiğini söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • Truman gazetecilere pa sta ikram ediyor Truman radyoda konuşacak Nev York U AP)Eski başkan Truman bugün burada' verdiği beyanatta pazarte si gecesi Kansas Cityderi Dekster VHe hâdisesi hakkan da bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • Bir kamyon kazası Tavas 81 plâkalı bir kamyon dün tzmirde Varyant yolundan geçerken frenleri patlamıştır.Yoldan 20 metre aşağıya düşen kamyonun şoförü ile muıvini kendilerini atarak kurtulmuşlardır-Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • C.H.P.dün Beyazıtta siyasî bir toplantı yaptı Inönlinün plaja elman mesajı yayınlandıktan sonra N hat Erim bir konuşma yaptı C.H.P.Beyazıt ilçesine bağU bir toplantı yapılmıştır,olarak kurulan Malatya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • Bir bahrîye askeri yediği dayaktan öldü Mehmet Kasatapa Savcı ığa müracaat dayaktan öldüğ Mehmet Karatepe adında bir vatandaş,Müddeiumumi lığe mamyeti itibariyle hazin bir ihbarda bulunmuştur-Çarşı'ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • SÜR'AT YÜZÜNDEN Evvel ki gece Maslak yolunda «azl sürat yüzünden bir kişHıin ölümü ve üç kişinin de yaralanma sıyla neticelenen feci bir otomobil kazası olmuştur.Resimdi parçalanan otomobil ve kazanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • Üçlü askerî görüşmeler Belgrat'ta cereyan edenmüukerelerin muvaffakiyetli bir sonuca bağlanması bekleniyor Belgrat,14 AA)Resmî Yugoslav ajansı Tanjug'un bu gün bildirdiğine göre.Türkiye.Yunanistan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • İranda bir grev kazma ve kürekle önlendi Musaddık'ı destdkllyen tüccar dükkânları yık ır.C3 grev yap maktan v*z g"»çtî Tahran U AP)Kazma lı ve kürekli ekipler bugün Tahranın büyük Sebzemehtan pazarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • Güreşçilerimiz 6 2 galip geldi Dört güreşçimizin iştirak ettiği müsabakada CenVI Sar bacak.Osman Kambor ve ismet Atlı rakiplerini mağlûp etti er Eskilatuna,14 AJk.Huşu el muhabirimizden')İsveçli,lerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • Amer ikada kasırga Kaliforniya,14 A.A.Ka liforniya'nın kuzeyinde şiddetli bir kasırga hüküm,sürmektedir.Tufanasa yağmurlar ve saatte 130 kilometre hızla esen rüagar,bilhassa denizin çok dal gah olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1953
  • 4/ **4ı 'thfiMmu.£ğp Bugün şehrimizde havanın o» mumiyetle bulutlu geçeceği,ha va sicakl ğmtn biraz yüksele,ceği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Hie 15 Kasım Ru.7 2 IteMttl ewel 1953 Kasa i 1S78 Pazar 1369 MM" VAKtT VASATt K/A M GQnea 6.47 1.56 ögto 11.59 7.07 tkindl 14.35 9.44 i Akşam 16 51 12.00 i Yatsı 18.26 1.35 İmsak 5.05 12.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Trenle yapılın yük na fiyatı Trenle yapılan yük nakli yatı Ö5Ö ve 951 yıllarına nazaran yüzde yirmi beş ile otuz beş nisbetinde azalmış ve bunun da halkın kamyonla nakliyatı tercih etmiş olmasın dan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Esnafın öjle tatili değişti Belediye tarafından,alınan son karara göre,esnafın öğle tatili saatleri yeniden değiştirilmiş bulunmaktadır.Yeni şekil yarından itibaren tatbik edilmeğe başlanacaktır.Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • ÖJdîirmeye teşebbüsten ûtî oliu Öldürmeye teşebbüs suçu ile Üçüncü Ağır Ceza Ma hke meşinde yargılanmakta olan Mehmet Ulaş adında biri,dün 6 yıl s ay hapis cezasına ve 600 lira tazminat ödemeye mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Maslakta fecî bir otomobil kazası oldu Kaza sonunda bir kişi öiiü,üç kişi de ağır surette yara andı Evvelki gece Maslak yolunda yine fazla sürat yüzün den bir kişinin ölümü ve üç kişinin de yaralanmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Elektrik g:c3 kursları başlıyor Elektrik teknisyenlerine mahsus meslekî tekâmül gece kursları yarın aksamdan itibaren Teknik Üniversitede faaliyete geçecektir-Elektrik teknisyenleri der neği,bu münase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Kediyi kurtarayım derken ku'uva dü ti Kandilirde Küçüksu cad desinde bir kulübede oturan Vahit Baysal adında biri,balı çedeki kuyuya düşen bir ke diyi kurtarmağa çalışırken muvazenesini kaybederek ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Karma aşı tatbikine d3vam edif:c3k istanbul vilâyeti Belediye hudutları dahilindeki ilkoku larda 2-ll,953 tarihinde baş lanan tifo,difteri,tatanoz kaı ma asısının birinci kısmı ikmal edilmiş 65164 ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Fatihle bir bakkal dük' âı;nı soydular Fatihte Hüsrev sokağmda 4 numarada oturan Ahmet Yurttaş'm aynı sokaktaki bakkal dükkânına,kepengin kilidini kırmak suretiyle giren meçhul bir hırsız,15 kilo muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • KOSiitiSi •fr Bursa tütün müstansilleri cemiyetinin yıllık kongresi,26 kasım perşembe günü Bursadaki cemiyet merkezinde yapUacaktır.ÇAY İç Türk Nakliyecüer Birliği,nin tertip ettiği çay 5 aral.k cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • p o t f S T Kızıl toprakta ZİAhtüpaşa cami arkası sokağınla 2/1 numarada oturan Lâtife adında bir kadın,Bcyoğlunda bir mağaza da alı «veriş yaparken çantasju da bulunan 250 lirasını meşhul bir yankesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • KISA HABERLER fa Yunanistan ve Yugoslavya memleketimizden kasapl.k hayvan satın almaktadır.Fiatların fazla görülmesi yüzünden Yuna nistana yapılan sevkıyat son gün lerde azalmıştır.Fransa memleketimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • İki eroinci birer yıl h p's yatacak Küçükköyde bir eroin fab rikasında imal ettikleri be yaz zehirleri Kilyosta satarken yakalanan Süleyman Ba şak ve Mustafa Kurtul adın da iki kişinin ikinci Ağır Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Aud3&t aJj;v:en p.r.2rı ı çildirdj Şişlide Bozkurt caddesinde Şahap sokağında 13 numa rada oturan Hüsamettin Eru çar adında birinin,Şişli camiinde abdest almak üzere çiviye astığı ceketinin cebinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • "Dsvrim Tarihî,ders fe-b sf^nıvor istanbul Üniversitesi Hu kuk Fakültesinde verilecek olan devrim tarihi dersleri'ne aralık salı gününden itibaren başlanacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Apartman Das* resî içi» sccle ediniz Yarın akşama kadar Garanti Bankasına 100 lira yatırtrsanız 28 kasımda büyük bir apartmanm bir dairesini kazanabilirsiniz-Ayni zamanda bu keşidede Bahçeli Evler mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • PAIA9 SOMBmEwfe Bir şark masalı 6 kiloluk yakut Bir şark masalı Meşhur Halife Harûn-ur Reşid,veziri Yaıhya Benmegiye dünyada,en lezzetli şeyin ne olduğunu sormuş.Vezir büemejniş.Harun,masal bu ya Vezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Ticari f.lomuz takviye e^iEiyor Denizcilik Bankası ticarî filomuzu takviye için vermiş olduğu bir kararı kuvveden fiile çıkarmak maksadile harekete geçmiştir-ilk olarak dört yeni gemi satın alacak" tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Traktör fabrikası Alman teknisyelerinden müteşekkil bir heyet bu ay içinde şehrimize ge'scek Bu ay içinde Alman teknisyenlerinden müteşekkil beş kişilik bir heyetin şehrimize gelmesi beklenmektedir-ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • HALKIN SESİ KöpEk va kadU Bere car Başıboş kedi ve köpekler den şikâyet eden bir mektup neşretmiştik-Gelen cevabı aşağıya koyuyoruz:«Sayın gazetenizin 26/9/953 tarihli nüshasındıiri «Başı boş kedi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Yeni zeytin re koltesi Bu seneki istihsalin geçen seaekiierdcn çak üs.ün o ucağı Li diriliyor Yeni zeytin mahsulüne ait ilk tahminler yapıımış ve bu yıl rekoltenin geçen senelere nazaran çok üstün old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Yeni temiz'ik vasıtaları ah-di Belediye Temizlik işleri Müdürlüğü,çalışmalarına da ha fazla sürat ve intizam temin etmek üzere yemden mo törlü cöp vasıtaları almış bu Ilınmaktadır;Alman 6 adet motorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • Batı Almanya Başvekili Dr Adenauer'in Avrupa Birliği hakkında bir Alman gazetesinde intişar eden,beyanatını,ehemmiyetine binaen nak lediyoruz-Dünya içerde ve dışarda sulh istiyor-1914 tenberi her biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • MJ.î piyango bt gün çekiliyor Millî Pivangonun 15 kasım çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gc ce saat 2^ te Ankara radyosiyîe yayınlanacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1953
  • ITer hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi BORAK Patron:"hizmetçiyi gece yarısına kadar uykusuz bırakamaır,dedi 41 Kitabı aldı,tekrar koltuğa oturdu,sahifelerini karıştırmaya ve Iııkâyelerin baş lıklarına bakmıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.11.1953
  • Vekil efendinin eli.ayağı kesilmişti:Gelemiyecek demek,dedi,fakat bize söz vermişti.Şaşkınlığından hilekârlığı da meydana çıkınca,karşı taraf telefonu kapadı-Salih bey sabırsızlanıyordu-Vekil onaaldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1953
  • II" II» I Ml T HI III I II—l«—II FIKRA Pazar yeri Tarfı BUĞRA Çocukluğumuzda bizim kasabanın gumeri buş«*a tiu«ü sayıurdı-JTaz.ar» pazartesi,halı,çarşamba vesaire seklinde do&u ue» ilan pazarı» Şemr p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1953
  • Gary Cooper karısı İle barışıyor Hollywood,14 T-H-AO Avrupa'da uzun bir müddet kaldıktan sonra tanınmış sinema aktörü Gary Cooper tek rar Hollywood'a dönmüş bulunmaktadır.Artisti tanıyan çevrelerden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1953
  • Bu'gar ordusunda memnuniyetsizlik artıyor Viyana,14 Nafen)Sofyadan gelen raporlara göre Bulgar ordusu dahilinde men:nuniyetsizlik genişlemektedir Sofya gazetelerinin» her alaydaki «siyasî komiserlere»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1953
  • Gl.De Gaulle tekrar siyasî sahneye çıkıyor Generalin son basın konferansı ve Avrupa Ordusu aleyhindeki beyanatı bir çok tefsire sebep oldu Paris.14 Nafen)General De Gaulle'un siyasî sahneye yeniden çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1953
  • Kısa hariç!haberîer AMERİKA ir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kaJroda tensikat yap mak suretiyle Birl-şmiş Milletler bütçesinde 1 milyon dolarlık indirme yapmanın mümkün olduğunu bildirmiştir,İTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1953
  • Atomla işleyecek uçaklar Reaktör adı verilen atom motörü sayesinde en küçük uçaklar dahi yakıt almadan uzun mesafe katedebilecekler Londra» 14 Nafen)ingiltere'de atom araştırma ve inkişafı yeni bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1953
  • ingiltere,Uzak Doğuda bir pakt hazırlıyor Singapur a topjanzcak olan İngiliz askerî iiderSeri bu rneseüeyi görüşecekler Londraf 14 AP)Dışişleri Vekâleti tarafından dün gece a-I çıkland.gına göre Uzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1953
  • HIR AY BİR ÇEKİLİŞ Kasım ayında 100 TALİHLİ Bu çekilişte hesabındaki kadar para kazanan 100 talihlinin isimlerini gösterir liste bütün Şube ve Ajanslarımızda müşterilerimizin emrindedir.Kazananlara ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1953
  • Bir İtalyan hayati Karabil ru ı d ğ arına ti ~man ^cak Karasi 1* A.A)Pakistan hükümeti,Prof-Arditto Desio başkanlığındaki Ital yan heyetine,Keşmir hududu kuzeyinde Karaburum dağlarının henüz fetholunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1953
  • İKTİBAS Dünya Güzellik Kraliçesi Penise Perrier'in hayatı Dinişe çok sade giyinen,berbere ve sürünmekten hoşlanmayan bir kızdı.Buna rağmen ve belki de bunun için Londradaki jüri hayeti onu bütün diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1953
  • Bir kadın yüzünden g^cik°n uçak Londra 14 Nafen)Lon dra hava alanından Nev York a müteveccihen harekete hazırlanan bir yolcu uçağı,pa ramı kaybettim)diyen bir yolcu kadın yüzünden yarım saat geç kalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1953
  • Siyasî İcmal Eski bir plâk tekrar çai.ndi {Sovyet Dış İşleri Vekili Mös yo Molotof evvelki gün Moskovada batılı ve peyk memleketler gazetecilerinin de bulunuuğu bir basın toplantısında konuşmuş ve Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.11.1953
  • Jl RESİMLE HADİSELER Yardımsev^nlPr Omfyetî faaliyetini programlatmıyor Yardımseverler Oemiyetl idare heyeti dim bayan Bayar'm riyasetinde bir toplantı yapmıştır.Bu toplantıda cemiyetin şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1953
  • m K,Sr,V#"V AYNADAKİ KİZ Broodway m tanınmış revü yıldızlarından Antta Rose,yeni Mr ivvfi Wn hazırlanmaktadır* «Aynadaki Kız» adını taşıyan bu revünün çok zengin dekorları havi older ğu ve bu yıl sahn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1953
  • u Takdir,denilen şeyi hiç bilmiyen ressam Vincent bıkıp usanmadan daima çalıştı,fakat yaptığı resi Tilerin h]ç birisini beğenmiyordu Vincent Van Gogh 1853)de Hollandada doğdu-Papaz olan babası onun 4a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.11.1953
  • Günün Spor Hareketleri DOLMABAHÇE STADI 14.30 Fenerbahçe Vefa P ŞEREF STADI 10 00 Beşiktaş Adalet A)12 00 lstanbulspor Beyoğltıspor P)1400 lstanbulspor Beykoz A VEFA STADI 10 00 Vefa Karagümrük A)12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.11.1953
  • Galatasaray dün Adaleti yenmesini bildi Bir ara 3-1 galip vaziyete geçen Rırmızı-Beyazlılar maçın üzerine yatmasını beceremediler Stad:Dolmabahoe Maç:O.Saracy:4 Adalet:S Seyirci:8262 Hasılat:12.887,50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.11.1953
  • beykcz dün kuvveti rakibi Kcsımpcşayı 2-1 mağlûp etti istanbul profesyonel lig maçları beşinci hafta karşılaş nıaıarn^ı dun saat 14.30 da Şe ref stadında da devam edilmaş ve bu mevs-m büyük sürprizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.11.1953
  • Geçen yıl yapılan ve 1-1 beraberlikle nihayete eren F.Bahçe Vefa maçında Garbls Feridun çekişmedi Haftanın en mühim müsabakasında F.Bahçe bugün Vefa ile oynuyor Normal şartlar allında maçın neticesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.11.1953
  • Yazan:Ç.A.ÖZKIRIM ti ariste bîr Amerikalı,nihayet oynuyor kadınların hayatı.Fakat çok za yıf bir şekilde ele alın.yor.Senaryoyu dört kişi hazırlamış ga litoa_Bununla beraber hiçte ba şanlı denemez.Rej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1953
  • Fakat nice Amerikalıları tanırım ki,Manderson çapın da plânlar yapacak kabiliyet te olsaydılar,onlar da hemcinslerine verecekleri zararı hiç düşünmeden,aynı şekilde hareket ederdiler-Amerikalıların ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1953
  • RÖPORTAJ Üfürükçü "Cinci Hoca,yakayı nasıl ele verdi Bu £Ün içimizde üfürükçülük ve falcıhk yapmak» maska yazmak suretiyle maişetini temin değil de,müreffeh bir hayat yaşıyan bazı açıkgözler vardır-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1953
  • Hazırlıyan:Ercîmend İÎNVER 6 7 e 9 fO ıı 2 3 4 5 6 7 e 9 IO II i:i p:u:lUli-llil üH illlllnil u:IIİI1II1II i:ii:Lal Soldan S?ğ:i 1 Üsküdar mezarlığı.2 Bir memleket şehir veya semtte oturanların topu;Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1953
  • Eaşkurtlar için kurs açılıyor Millî Eğitim Müdürlüğü,ilk okullardaki yavru kurt teşkilâtını düzenlemeye ve bu arada başkurtların tekâmülü için kurslar açmaya ka rar vermiştir.Bu kursların ilki dün Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1953
  • Milletlerarası Talebe koordinasyonu Hür ve Bağımsız dünymilletleri taleibe federasyonlarının birleşerek teşiLT ettik leri,Milletlerarası Talebe Koordinasyonu Sekreterliği)nin tertiplediği umumî kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1953
  • Peynir piyasası biraz camlandı Bir müddetten beri sakin geçmekte olan peynir piyasa sı son hafta içinde biraz can" lanmıştır-Halen gerek müstahsilin ve gerek toptancıla rın elinde fazla miktarda tu* l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1953
  • VAZA.V e I1STÂFÂ "Çelebi Mustafa,Uiubat nehrinin alt tarafındaki geçitten üstümüze bir kol geçirmek üzere imiş,129 Mehmet beyin seslenerek iyi naberlerle döndüğü gecenin sabahı idi,II-Sukan İVıurad ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Güreşçilerimiz 6-2 ga'ip geldi [Baş tarafı birincMe] yaptılar ve neticede 6-2 galip geldiler.Teknik neticeler aşağıda gösterilmiştir:62 kilo:Cemil Sanbaeak ilk güreştiği Jakobssonu 5 dakika 52 saniyed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • C.H.P.dün Beyazıfta siyasi bir toplantı yaptı [Baş tarafı birincide*] nünün plâğa alınan aşağıdaki mesajı yayınlanmıştır.«Cumhuriyet Halk Partisinin Istantoulda Malatya ocağını açiyoruz.İstanbullu hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • B.Çekmecede yapılan rsler Büyükçekmece bucağına bag lı 18 köyün muhtarları,Kay makam ve Nahiye Müdürünün iştirakile bir toplantı yapmu?ve köy kalkınması için bucak köylerine yapılan 52500 Ura yardımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Alman Fransız ihtilâfı Bonn,14 AP)Alman res mî şahsiyetlerinin bugün söyle diklerine göre Batı Almanyanm Amerika ve tngiltereden Saar ih tilâfımn dallı içm harekete geç melerini istemesi muhtemeldir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Menderesin İtalya milletine mesajı [Baş tarafı birincide] ekselans Pella'ya refakat etmek te olan İtalyan radyoları temsilcisi vasıtasiyle İtalyan mille tine bir mesaj yollamıştır.İtalyan radyolarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • italya Başv Ankaradan ayrı [Baş tarafı birinolde] pı üzerinde durmuşlar ve bu mevzuda aralarında tam bir görüş birliği bulunduğunu memnuniyetle müşahede etmişlerdir-Bugünkü ahvalin,sulh ve emniyetin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Yunan hükümdarı artistlerle h«rar»-*a Los Angeles 14 A.A.Yunan kralı ve kraliçesi bugün burada Amerikan film sanayiinin 200 kadar mümtaz şahsiyeti ve artistiyle görüş* müş ve bazılarım faaliyetleri es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Bir Bahriye askeri dövülerek öldü [Baş tarafı birincide')emretti,onun emrinden dışarı çıkamıyacağım.O gece subay,Gazanferi çağırtmış ve bayıltıncaya ka d.ır zincirle dövmüştür Bitk n b hale gelen den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Molotofun beyanatının akisleri Londra 1* Nafen)Batılı siyasî çevrelerde belirtil" diğine göre,Molotofun basın konferansı yapmasında ve es ki iddiaları bir defa dana tek rarlamasındaki esas sebep,Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Trieste ihtilâfının halline çalışılıyor Müttefik temsilcilerini rı Roma ve Beîgraddaki siyasî temasları devam ediyor Roma,14 AP)Dün üç büyük müttefik devletin temcil çileri Roma'da Dışişleri Vekâletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Nevyorkta tevkif edilen Türk [Baş taTafı birîno'de"| retine maruz kalmıştır-Bunun üzerine bir taksiye atlıya rak,otomobilde bulunan kadını takip eden Muvaffak kısa bir zaman sonra kadını yakalıyarak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • RÖPORTAJ Üfürükçü "Cinci Hoca,yakayı nasıl eîe verdi Baştarafı 6 noı sayfada)Baskın için diğer arkadaşlarına haber-verecek-Bana ye ni bir vazife daha terettüp ediyor-Hocayı kuşkulandırmadan» cürmümeşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Tına 'stünd^ki köpril İr "•»ti «via*' v^s^^cildi Bükreş,M TEA)Jorjiu ve Rusçuk arasında,Tuna üzermde yapılmağa başlanan köprünün inşaasının durması üzerine,resmî çevrelerden başka sebepler gösterilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Üçlü asken görüşmeler fB%ş tarafı üç memleket arasında mevcut işbirliğine daha kati ve daha tatmin edici bir veçhe vermesinin beklendiğini söylemekte ve demektedir ki:«Mevcut işbirliği sayesindedir ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • İranda grev TBaş tarafı birincide")larına gore çarşj esnafı Lider leri teslim oluyoruz)derken ellerini havaya "kaldırma1-dır Çarşı esnafının temsilcile rinin başkanı başbakana bir daha böyle bir şpy y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Avrupada bulunan Amerikan kuvvetleri tarafı bîrinckl^T Bugünkü basın toplantısındn Robert Stevens,Avrupada bulunan a ;1"vr1orin ne kadirinin geri çekildiğini açıklamamış fakat bir r\zetecinin ileri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Uşakta belediye geçimleri yapılıvor [Baş tarafı birinc'del rin tam bir sükûn içinde cereyan etmesi için gerekli ted birler almıştır.İKİ HALK PARTİLİ VURULDU Uşak.14 Milliyet)Gece geç vakit Eşme'den ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Rıısyadaki Japon esVeri [Baş tarafı birinc!dcl lerde bulunan Tadao Kudo,ayni zamanda Japon harp esirleri nin memlekete iade işinin en pee bir aralıkta bağlıyacağı ümidini izhar etmiş,Sovyet kizılhaç m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • Yeni Sabah ve Moskova fBaş tarafı bîrînc:de1 İstanbul gazeteleri kıyameti kopardılar ve polisi harekete geçirdilerîlk günler bu ilânların önlerinde birkaç sivil toplandı ve not defterlerine bir şeyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1953
  • İngilteredeki skandal [Baş tarafı birincide'] da ileri sürüien ithamları sükûnetle dinlemiştir.Sarışın bir genç ve Londrada bir neşriyat firmasının esku müdürü olan zengin Lord müteakiben masum olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Bu temsile mah 3us olmak üzere saat 20.30 da Dram kısmıtfAVRU KARTAL L'AİGLON)Tazan:Edmond Rostand Türkçesl:Sabri Esat Siyavuşgi)Her çarşamba akşamı talebe jreeesid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebrure Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telsfon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • milliyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 2i 60 Üç aylık VJ 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirff?n şartlar* 2 ve 3 UncU sayfa «ani.4 T.L.7 ve 8 inci sayla sfint.2,50 T.L.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış A.£tfi9 Kapanış Sterling 784.784_Dolar '2&0.50 280.30 Fr.Frangı l.8l 080 İsviçre Fr 64.03 64 03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.6840 7308.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • Lokman Hekhr.Dr.HAFIZ CKMAL Dahiliye MQtî*ıawnm Pazardan başka her gür.sabah saat 10.30-n.nO öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta ftabuJ eder.İstanbul Divan» yom No.104 m0*m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdürlüsünden Bnkamıza ait kadro harici bırakılan Karedeniz.Cumhuriyet ve Ege gemilerinin satışları son defa teklif edilen fiatlar kâfi görülmediğinden yeniden tekrarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtta [anaları Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada teslim 57 kalem Waukesha dizel yedek parçası kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 38639 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • Tekel Umum Müdürlüğünden Tekel Umum Müdürlüğü nakliyat şubesinde mevcut ör neklerine uygun olarak 202 takım elbise,7 aded palto ve 258 iş tulumu eksiltme suretiyle diktirilecektir.Hepsinin muhammen di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • M.S.V.2.No.lu Sa AL Kom.Basic,dan Ankara Askerî birlik için Ankarada gösterilen yere teslim 52 ka« lem elektrik motörleri kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 24000 lîra olup geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • Sultansuyu harası Müdürlüpnden Buğday ve arpa satılacak 1 Müessese ihtiyacından fazla tahminen 170 ton Floran sa ve Akbaşak buğdayı ile 320 ton arpa pazarlıkla satışa çıka rümıştır.2 Satış 20 kasım 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden 1 Karadeniz Ereğlisi kömür istasyonuna 3+600 ünctt kilometredeki euyun geçirilmesi iği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Tahmin edilen bedeli 145000 lira olup geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • İlân Bayındılık Vekâleti Adana su işleri 6 inci şube Müdürlüğünden Pazarlığa kounlan iş 1 Adana Su İşleri 6 ncı Şube Müdürlüğü bölgesinde bu lunan ve birim fiatı esası üzeri nüen 29 900 Ura keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • İst.Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından:Fakültemiz zooloji enstitüsüne asistan alınacaktır-İsteklilerin:1 Memurlar Kanununun 4-üncü maddesinin A-E,C.H V» Z.fıkralarında yazıh santiardan başka:a)G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.11.1953
  • ISTANBUL 10.57 Açılış ve program 11;00 Belediye Gazinosundan nak len İstanbul Belediye Konserya tuarı konserinin yayını 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri 13.30 Os Cariocos orkestra,sından dans müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8