Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.11.1953
  • bidl WtfaiMM |ğp Bugün şehrinizde umumiyetle bulutlu geçeceği,ruzg&rlann orta kuvvette eseceği;sühunet derecesinin değiş miyeceği tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1953
  • mi mmiĞK^'^^M m M ^ft m *M ir* v0?^y.İ ef «ıs tk rjî A ^fS ¦H Mil JDL V 4 J5n N XT ^T^n\M ^n 1 İİp^ £md& *1gl&»i ı**J &l*i£ 1 REİSİCUMHUR CELAL BAYAR BÜYÜK MtLLET MECLİSİNİN GEÇEN TOPLANTI DEVRESİNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1953
  • Partilerin siyasî toplantıları Çata İcada D P II ocak ve bucak başkanları bir toplantı yaptı Seçim yılına girilmiş olması dolayısiyle partilerarası faaliyet gür.geçtikçe hararetlenmektedir Bü cümleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1953
  • Akdeniz tatbikatı başlıyor Türk.Yunan.İtalyan Fran sız ve İngiliz hava kuvvetleri bugün tatbikata başlıyorlar Napoli 1 AP)Altı Atlan,tik müttefiki yarın Güney Avru pa hava müdafaası menavralanna bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1953
  • PARİS BELEDİYE REİSİ Bir müddetten beri rocmle ketimizde bulunan Paris Bele diye Reisi M-Frederic Duponr dün do şehrin muhtelif yerle rini ziyaret etmiştir Resimci M.Dupond,Pier Lotti kahve sini ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1953
  • D.P.liter dün İzmİrde bir miting yaph izmir 1 Mlliyet Demokrat Parti tarafında» bugün yap lan Aıtınpark mitingi ekseris kadın olan büyük bir kal ab al.Devamı 8a.7 80.t de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1953
  • iğm^Mt Ş *hremlnin 4e yaplın işçi ev'erî Şehremininde yapılması kararlaştırılan işçi evlerinin te meli dün törenle atılmıştır.Kalabalık bir işçi kütlesinin ha zır bnulnduğu ~endc bir konnşma yapan Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1953
  • İzmrde feci bir otobüs kazası Izmir 1 Milliyet)İzmir Çi mento fabrikası önünde içinde 70 yolcusu bulunan Sa'ihli otobüsü saat 19.30 da fazla sürat yüzünden köprünün babalarına çarparak 15 metre derinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1953
  • üniversitede yeni ders yılına bugün başlanıyor Senato ile talebe arasındaki ihtilâf yüzünden iki ayrı yerdi tören yapılaca.Istanbul Üniversitesi,bugün saat 10 da Fen Fakültesi Konfe rans salonunda yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1953
  • Refik Koraltan yeniden Meclis reisliğine seçildi Ankara 1 AA.Büyük Mil let Meclisinin dokuzuncu döne minin dördüncü toplantısı bu g-Un saat 15 te reis vekili Elâzığ mebusu Şevki Yazmanın re isliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1953
  • Doğu Almanyada kütle halinde tevkifler haşladı Sabık Nazi Mareşallerinden Paulüsün komünist Alman kuvvetlerinin başına getirileceği anlaşılıyor Londra» 1 Nafen)Doğu Almanyada komünistler kütle halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1953
  • 52 kiloda Hasan Gemici A 11 Ofluoğluna tuşa getirirken Millî güreş takımı seçmeleri Ayın 11 ve 12 sinde Stocholm de yap.lacak olan Türkiye îsveç m 'li güreş karşılaşmalarına iştirak edecek olan güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1953
  • Fetı er bahçe Adaleti S 1 meğ ûp etti j Fenerbahçe ile Adalet dün Mithatpaşa Stadyoımr.ıda,büyük b*r seyirci kütlesi karşılaştılar.Süratli bir şekilde cereyan edcu maçın ilk dev:esi 1-1 berabere bitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • K t 9A HABERLER 4-Şişli Şişhane arasında ihdas edilecek dolmuş duraklan hakkında,alakadar hazırlıklara başlamışlardır.•k Bnlgaristanm İstanbul kon sok s muavini Z.Brogotoh dün Sofyaya gitmiştir.Batı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Tanzim satışı barakaları artıyor Belediyenin sebze ve meyva satış yerler nde kışlık kura seb ze ve meyva satış yer'ermle k ş lık kuru sebze ve diğer zarurî yiyecek maddelerinin de satılma sına karar "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Ka Jak ö d ki yangın çıkaran dam aranıfor Kadıköyde Ye'deglrnvmlnde Talimhane sokağınla 7 numaralı iki katlı ahşap evde yangın çıkmş ve yapının tavan ve döşeme kısımları tamamiyJe yan mistir.Yangın,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Ş hırdaki kartallz^syo far tamir «diliyor Beyazıt ile Aksaray arasındaki Lâ'el:ojiiesinin kanalizasyon işi ikmal edilmiştir.Ye ni yapılan kanalizasyon tesislerinin üzer':döşendikten «onra bu yol da as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Elektrikli tren Sirkec Sö^uasu hıttı ikmal edildi.Bu g z "ilâhtaki isia yoniar yükseltildi Elektrikli tren mevzuunda çalışmalara süratle devam e dilmektedir-Sirkeci Soğuk bu hattının,inşaatı haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Kamyon kazasının tahkikatı devam ediyor Pendikte Atabey köyü civarın da vukua ge'en ve dört kişin'n ölümü ile neticelenen krınyon kazasın n tahkikatına •Kartal Müddeiumumiliğ nce devam edirmektedir.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • K hvode içki Içmsk isteyen adem dayak yedi Tahtakalade oturan Ramazan Yı'd rım adında b ri,ayni semtte kahveciler sokağında 9 numaralı kahviîye girmiş içki i;mek istemiştir.Durumu gören,kahveci Abdurr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • 11 yaşındı bir ç cu\arkad'şı ^ı bıçakladı Fenerde otur,an Yalçın adında 11 yaşlarında bir çocuk,dün Fener iskele memuru Seyit Ya mkeria 12 yaşındaki oğlu Abdu lanla,oyun meselesindea kav gaya tutuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • HALKIN Bir sokağın hâli Fatih'te Kocr.iede mahaL leşinden Çarşamba sokağın,da oturan Süheylâ Zentork isimli bir okuyucunu» bize gönderdiği bir mektupta cümle şöyle demekte ve şikâyetinin bir an önce n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Koperatiflerin hukukî durumu tespit edildi Memleketteki büt j/ı kooperatifle yeni bir kanunla veçhî v?rıl-c^k Bir müddettenberi üzerinde çalışılan kooperatfler hakk-iıda ki y,ciü kanun taasrısı son şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Genç bir kadiri ti-kla yaral nJı Evvelki çece Beyogiunda A-i banoz sokağında 31 numaralı ge ne'evde kani:bir hâıüse olmuş ve Mehmet isminde biri,kendisini içeri almak istemeyen Nurten özm?n*i uçakla m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Tüccır ar beyanname bu tam i vorJarrmş Ticaret Odası,ithalâtçılara verilen 1 ve 3 numaralı beyannamelerin kabulüne devam etmektedir.Muamele tarihi İm aym 16 eına kadar ıtneatılımşt.T.Aııcak tüccarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Al manyaya 650 bin tor hububat nakledilecek Alman limanlariyla limanlar mız arasındaki şilep nak'iyat*mn son aylarda devamlı bir artış gösterd fi anlaşılmaktadır.Hâlen Hamburg:ve Bremen ile Türk liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Bizde intizam ömürsüz oluyor ULUNAY AsnWiopra yapıkU,yapılıyor,yapdacak.tki sahili birbirine bağlayacak olan bu demir fe»« bugün bir ihtiyaçta-Yaşad guure aar da zamr.a mefhumu tamamen değışnı'ıştir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • pOLİRT« Samatya'da oturan Nuri Vural adında bir 0~nç,Yedkulecîe Wr kahvede oyun meşe leşinden kavgaya tutuştuğu arkadaşı Erdur Yeşilada'yı jiletle yüzünden yara'amıştır.Rumelihisarda,oturan ve bir dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • İli.2 i *îıı 24 Kotam 20 Sefer 1953 Ekim LS73 s1 1369 VAK İT i1 ^A\t h Guns 9 6.32 1.27 ÖJle 11.58 6.53 îkind 14.46 41 Akşam 17 04 12.65 Yatsı 18.38 133 |l îrr^a İt 4.51 11.47 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Hayat merdivenini rahat çık mak ve mümkün mertebe uzun bir ömüre ulaşmak için İnsanin adi merdivenleri tırman rken olduğu gribi vücutça sağlam,hafif ve çevik olması lâzıma r.Aksi takdirde çabuk yoru'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • TOPLANTI •fr istanbul GaaeteciVer sendi kasının y.llık genel kurul toplantısı.12 kasım perşembe günü saat 14 te gazeteciler cemiyelinde yapılacaktır.KONGRE ir Tütüncüler birligin'n s?ne Uk kongresi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Pastırma,sucuk f:at arı e rttı Mevsim dolayısiy'e pastırma,sucuk ve salam gibi yiyecek maddeler'nm satışları iıaaaretlenmjstir.Ancak fiatlarm har seneden daha pahalı o1dugu müşahede edilmekt&rlir.Vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Ş lirimizden Arrkaray u gidecek heyeti »r İD kasında Atatürk'ün naşı tun muvakkat kabirden Anıt "Kabre nakli t&lninde bulunmak üzere Basın Teknisyenleri sendikası fevkalâde bir toplantı yaparak bu mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • 14 yaşında bir h rsız yska'andı İsmail Şsnay adm.ia.14 yaşın £a bir çocuk,Karas*ümrükte Brycegia;sakağında Mustafa aduuta birin n evine,kapının as ma kilidini kırmak suretiyle gir miş;bir tak m elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi BORAK ismet:"Basılmak ihtimalimiz var,muhabereyi kesiyorum,dedi 28 Uç gölge derhal birleşti.Fi sıltı ııe malarında bir şeyler konuştular-İçlerinden biri ^y rıldı,diğer i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • Balık boüast ama et ucuzam^dı Son günlerde^balıkhaney» bo] miktarda balık gelmektedir BiTıassa kolyoz ve palamut'un Çokluğu nazan dikkati çekmek ted r.Alâkalıların ifadesine göre balık ak.m devanı ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1953
  • İhtida eden film yıldızı Papa'nın kendisim aforoz eti ği haberine karşı gii Lyor e "Böyje şey cmaz,diytr îstanbulda çevrilen bir fil min b-aş rojünü oynamak tize-j re şehrimize gelen genç Ital yan kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • BİNİM OLACA İşte böyle bir anda.elinden birinin tuttuğunu hissetti.Göz lerinin yaşile ıslanmış,renk-Bİz yüzünü çeviru ği vakit.Şerif beyin karşısınd.ı bulunduğunu gördü.Bu.evvelâ hiç bir gey gibi görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • FIKRA Dağıtma ve işittirme Astronomik rakamkir memlekoti Amerikadan süt dağıtan lara dair bir haber gokli.Hani t ilimlerdi;görürüz,ortalık ış rken apartman kapı^ınnrn önune süt şişesi bırakan adam lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • Kısa harici haberler İNGİLTERE if Dün gece kapanan İngiltere motor sergisini 600.000 ziyaretçi gezmiştir.Bundan evvelki ziyaretçi rekoru 1948 yil.nda 563.000 kişi idi.Sergiye dünyanın muhtelif tarafla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • Israile karşı ekonomik abloka Arap Birliği» İsrail etrafındaki ablukayı şiddetlen dinnek için hazırlıklara başladı Kah re,1 Nal'en Arap Birliğinin,Israel etrafındaki ekonomik ablokay,daha da şiddetlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • Carney'in Uzak-Doğu seyahati_Amerika Deniz Kuvvetleri Kurmay baş kanının bu seyahati askerî bütçenin tan zimi için malûmat edinmek gayesini istihdaf edi yor Washington,1 A.A.Amenka deniz 'kuvvetleri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • Süveyş ihtilâfında anlaşmaya varılıyor Observer dergisi müzakereler neticesinde tü/ük terakkiler kaydedildiğini bildiriyor Londra,1 A.A.Observer cen azaltılacaktırdergisi bu sabahki sayısında,iyi habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • Fransada tevkif edilen bir Çek casusu Paris,1 A.A.30 yaşındf Joseph Kubal is mli bir Çek,Fransanın dahili güvenliğini sa:s.cı f'.ıaliyet'erde bulunmak suçundan tevkif edilmiş ve yarg lanmasma başlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • Hindistanda ayaklanma İsyan eden kabileler İptidaî silâhlarla hükümet kuvvetleriyle çarpışıyor Kalkütrı,1 A.A.Assam-Burma Jıududu üzerindi Mishımı kabilesi ile hükümet kuvvetleri arasındaki mücadele b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • İngiltere Jo karne usulü tamamen kalkıyor Londra,1 T İLA)iaşe Bakanlığının yerinde çalışma lan sonucunda,ingiltere'de ge lecek ilkbahardan itibaren kar ne usulü tamamen kaldırılacaktır.Bunların başınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • Elazığ-Bingöl yolu açılıyor 144 kilometre uzunluğundaki yolun inşaatı tamamlandı Ankara,1 T.H.A.Yoüan bulunmaması dolayısiyle nakli,yat ve münakale hususunda bü yük sakıntılara maruz kalmış olan Bingö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • Metropolitan operası açılamıyor New York,1 Nafen)Meşhur Metropolitan operası nin 16 kasımda merakla beklenen açılış töreninin yapılmaması tehlikesi mevcuttur Hattâ bu operanın bütün kıç kapalı kalması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • Romanyada temizlik LondVa,1 A.A.Bükreş radyosunun bildirdiğine göre,13 Romanya'i,Batılı devletler hesabına casusluk sucuyla itham edilerek bugün kurşuna di zümjştir.Radyonun ilâve etti£ ne göre» geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • Türkiye İran Tahrandan ajanslar bildir,diler.İran spor ve gençlik bayramı münasebetile Şenin Şahın huzurunda yapılan resmi geçide Ankara ve Erzurum sporcularının da iştiraki Türkiye lehinde muazzam te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • İngiliz sosyetesinde dedikoduya sebep olan şantöz Londra.1 T.H A.Tanınmış Macar şantözü Eva Bartok.ingiliz yüksek sosyetesinin başlıca mevzuunu teşkil etmektedir-Meşhur şantözün;Kraliçe Elizabeth ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • Sovyet Rusya Japon harp esirlerini iade edecek Moskova,1 A-A.Sovyet.Kızıl haç» idarecileriyle te mas etmek üzere halen Mosko vada bulunan Japon kızılhıç teşkilâtı başkanı Şimatsu'nun dün bildirdiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • S.natra,eski karısına mı dönecek?Los Angeles.î A.A-Frank Sinatra'nm ilk karısı.Sinatra Ava Gardner'den ayrıldıktan sonra kendisine dö neeeği hakkındaki rivayetleri yalanlamıştır-Çocukluklarından beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • Çıplaklar kullibll/ıda hırsız'ık Blaworthy,İngiltere)1 A.A.Polis makamlarının bild rdiklerine göre,hırs.z' ar dün gece buranın belli başlx çıplaklar kulübünden birine girerek tanınmış bazı şahsiyet'er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • Beş seneden beri hıçkıran adam Los Angeles,1 AP)Beş seneden ben gece ve gündüz saniyede bir hıçk.ran Jack O'.Leary 28 yaşını idrak etmiş fa kat bunu bir merasimle tes'io etmemiştir.Yaş gününün yegâne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • taslar tarafından yakalanan Jjpon balıkçısı Sovyet sahil muhafaza bot lan tarafından yakalanan iki Japon balıkçı gemisi,sıkı bcr araştırmadan sonra serbest bırakılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1953
  • İKTİBAS için satılık ada aranıyor Her insana günde 450 gram büftek temin edecdğini söyleyen bu yeni partinin ganel s3kretarl işçilere senede Uç ay izin,talebelere yılda 30 saat ders Vdriimesi lâzım ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.11.1953
  • Dİ S E 1 Wm R Ingîltarede televizyon yayınları Ingilterede televizyon yayınları büyük rağbet görmektedir.BB.C-Radyo İdaresi halkın bu alâkasını kaybetmemek Için programlarını mümkün olduğu kadar canlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1953
  • mtih wa &z MARİLYN MONROE TAHTINI MUHAFAZA EDİYOR Geçenlerde Hollywood'da ja pilan b:r anketle scxapel kraliçeliği tahtını lıâ a Marilyn Monroe tarafından işgal edilmekte olduğu anlaşılmıştır.Anketi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1953
  • HERGİM TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A ispanya Kralı V inci Sarfın Cezayirde uğradığı bozgun Veli dede demir topuzuıu denizin du/g korkunç bir fırtına koptu.Yağmur başladı 1512 de Osmanlılar Avustur yalıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.11.1953
  • Profesyonel küme puvan cetveli O G B M A Y P BEŞİKTAŞ 3 3 10 3 6 ISTANBULSPOR 3 2 1 4 2 5 GALATASARAY 3 2 1 7 14 FENERBAHÇE 2 2 8 3 4 VEFA 3 2 1 4 3 4 BEYKOZ 3 1 0 2 5 5 2 KASİMPAŞA 3 1 0 2 4 7 2 ADAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1953
  • Lâcivertlileı mağlûp ettiler SUv.l:Dolmabahçe Maç:F.Bahço Adalet Netice:Fener 5-1 galip Hakem:Feridun Kılıç Seyirci:21.091 Hasılat:36.745 Goller:B'rinci devre dak» 7 Lef ter F.B.dak 18 Ah met Adalet)İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1953
  • Bir alakasızlık ve tedbirsizlik şaheseri c—3 e 20 Irala!3 e 20 kala hücum edeceğiz!3 e 20 kala taarruz!Bu sözleri 20 bin küsur kisL nin içerden,30 binden fazlas.nın da dışarıdan takip ettikleri Pe ner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1953
  • Drobny prof3syonelligi reiied yor Santiago Şili)1 AP 32 yaşındaki amatör tenis yıl dizi Jarislav Drobny kbitlisine yapılan bir profesoy/ıel tenisçi olma teklifini reddettiğini söylemiş ve «Çünkü artı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1953
  • Dün yapılan amatör küme maçlar Amatör küme maçlarına dün de devam edilmiş ve aşa ğıdaki neticeler alınmıştır:VEFA STADI:Galata Süleymaniye:3-0 Galata.Necati Hikmet.Turan Ali.Şükrü.Nuri Hikmet Selâmi,Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1953
  • Zatopek 10.000 metreyi 22 djifika 1 saniyede kırdı JLondra.1 Nafen)Prag radyosunun verdiği bir habere göre.VAUipttfe IfMJÖÇ mct" re dünya rükörunn kırmıştır Pı ıg radyosu bu rekorun şinı di 22 d ak-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.11.1953
  • isveç Millî Güreş Takımı seçildi Mi iî takımımızla,serbest vı Greko stilinde karşılaşacak olan Lvaç takımındaki yaşlılar t*«flva edilmiştir maçların hemen akabinde güreş Yazan:İsveç Hususi Muhabirimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.11.1953
  • GRİPİN başarı ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago ağrılarını süratle tes* kin eder,derhal hazmolur ve tesirin] gös-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1953
  • beyaz £aoun yerine Kremli PURO Kullanınız Kremli PURO Tuvalet Sabunu cildinizin muhtaç olduğu müstahzarıdıı Bol köpüktU Nefis kokulu ÜlHTl TuvajUf Sabunu 100 U 100 uSfnr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1953
  • Meclis dün Bayarm n [Baş tarafı birincidel,4e 1079)adetten ibaret bulunan mahkeme sayısını 41463)e yükseltmek suretiyle yüzde kırk)n i süetinde attırarak ada let hizmetini vatandaşa yaklaş lırmış ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1953
  • Bu şartlarla nesil oluyor 6u da Trent'a karşı kendisine hiç bir fenalıklar:dolanmayan diğıer erkekler gibi,nazik ve jerboyell davranabiliyordu,Vakıa şimdiye kadar bir şey söy lememiş bir şey hissettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1953
  • î llatır.'ıyan:Frc.mend ÜN VER 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 saîa 1 El etek öpmek;Son entari.2 Azarbeycan Türklerinden olan;Lanetlenmiş olan.3 Babanın k.zkardeşi;Üzün tü.4 Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1953
  • Çelebi Mustcfa:"Kim üç akçesini foplaycr bilirse ondan bir öpücük alcccğım,dedi 116 Olmaz olur mu sultanım!Öyle ise sen ıcabettıği gtbi hareket et.kefereyi hoş tut.ben de münasip bir zaman da kendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.11.1953
  • Refik Koraîtan yeniden Meclis Reisliğine seçildi [Baş tarafı birincide"] leyici locaları tamamen dolmuş tu.Yok'amadan sonra rei9.reisi cumhur Celâl Bayann meclisi a çiş nutkunu söylemek üzere gel inek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1953
  • D.P.liler dan İzffiirde bir miting yaptı [Baş tarafı birincide!fin iştirakiyle saat 14 de yapU di.Part'li'er ellerinde bir çok lev halar taşıyorlardı.Bunlar arasında en ziyade dikkati çeken-«Varlık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1953
  • Partilerin siyasî toplantıları fBaş tarafı birincûlo"| Son zamanların hâdiselerine şöyle bir göz atacak olursak seçimlerin yaklaşmasın dan telâşa düşen muhalefetin her türlü vasıtaya müracaat la.ne ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1953
  • Akdeniz tatbikatı [Baş tarafı birincide] Fransadan Tür ki yenin doğusuna kadar uzanan sahada tatbikat yapacaklardır.Bu manevralr esnasında gil neyji At'antik müttefiklerin radar şebekelerinin ve hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1953
  • İzmirde fecî bir otobüs kazası [Baş tarafı birincide')tır.Ag.r yaralı'ar Imaddı sıhhi ye ile izmir memleket hastalr*nesine kaldırılmışlar diğer hafif yaralı'arın da ayakta tedavileri yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1953
  • Triestede gerginlik Trieste I A A.Trieste polisine yarından itibaren 3 gün müddetle daimi surette j hazır bulunması için emir ve rilecektir Bu arada müttefik r-Trieste A* böl-gesini tahliye edecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1953
  • Üniversitede yeni ders yılma bugün başlanıyor [Baş tarafı birincide!lebe Birliği,gençliğe bir yıl'ik faaliyetleri aksett recek ve müteakiben Kore'den getirilen şehit toprağı,General Sırrı Acar ta rafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1953
  • Rus İran çörüşmsieri Tahran.1 A.A.îran hü kümelinin,Sovyet Rusya ile olan hudut m es e elerini ve mail meseleleri inoalemeTc üzere mü sakerelerin tekrar başlaması i ç n fayda'ı olabilecek her türlü te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1953
  • Paris belediye Reisi bugün gidiyor Ankara Belediye Reisi Auı Beaderıioğlunun ola rak.bir müddetten ben meıa leketinıizae buıunan Paris Ut* ledıye Kutsi M-Frederic Dupoad ile.dün bir görüşme yap Uk.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1953
  • m nutku i Baş tarafı 6 ncı sayfada)nerinin inşasına ait muamele tamamlanarak bir Amerikan firmasına ihale olunmuştur.35 j milyon I İra yo malolacak bu tesisatın senelik istihsalinin kıymeti 27)milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1953
  • Millî güreş takımı seçm ele [Kaş tarafı birincide1] şılaşmalan bugece yap.laca ktır dünkü müsabaka larm neticelen aşağıdadır:52 kilo:Tevfik Yüce Mehmet Yüceye tuşla,Nurettin Zateı Mehmet Çelebiye tuşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1953
  • Doğu Âimanyada tevkifler başladı [Baş taralı birincide] ilân edilmiş ve Sovyet işgal kuvvetleri tarafından destekle nen komünist polis aramalarbaşlamıştır.Kütle halinde ev kiflerin bu sırada yapıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • ®f S*?Türk Malı GENERAL^ELECTRIC ampulü General Electric Sirkelinin 75 senelik tecrübesinin mahsulüdür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • seskbi m^muL i i r#-gp ı kambiyo vü esham 1 Kapan'.ş Açı!ifj Kaj aın«j Sterling 784.784_Dolar 281—28'».3Ü Fr.Franan 0.81 0 80 İsviçre P'r 64.03 01 03 Belçika Fr.5.6(5.63 İsveç Kr.54.12.50 i 54.12.50 F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • M.S.V.I.Nolu.Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 1600 ton yulaf satın alınacaktır.Kapalı zarfla ihalesi 11/11/1953 günü saat 16 dadır.Evsaf ve gartlar her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye Kot.u.an iş:1 Eskişehir Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Kütahya Feler.çayı ıslâhı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • Suitansuyu harası Müdürlüğünden Buğday ve rpa ssfsfacek 1 Müessese ihtiyacından fazla tahminen 170 ton Floran sa ve Akbaşak buğdayı ile 320 ton arpa pazarlıkla satışa çıka nlmıştır.2 Satış 20 kasım 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • Bev'et Orman İş'etmesi Balıkesir Müdürlüğünden:1 İşletmemizin Elma gediği istif yerinde mevcut 7 partide 254.056 metre küp yaş kayın tomruğu 2410.1953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • M.S.V-2.No.lu Sa Al.Kom.Bask.dan Ankara Askerî birlik için Ankarada gösterilen yere teslim 52 kalem elektrik rnotövleri kapalı zarfla satın alınacaktır-Muh m« men bedeli 24000 lira olup geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • Cihanbeyli Belediye Başkanlığından 1 Kasabamızın içme su tesisatının kaptaj,isale.depo ve şebeke kısmının ikmâl inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 inşaatın muhammen keşif bedeli 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • İnşaat ilânı T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş Burdur Şubesi lojmanlı hizmet binası ile Bafra Şubesi deposu yapısıdır* Yeri Keşif Tutarı Geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Kara ordusu ihtiyacı için teknisyen astsubay adayı alına çaktır.Aranacak şartlar şunlardır:Türk vatandaşı olmak,san'at orta okulu mezun olmak» Eihhî muayene raporu sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • İlân Bayındırlık Vekâleti Adana su işleri 6 inci şube Pazarlığa kounan iş 1 Adana Su iğleri 6 ncı Şube Müdürlüğü bölgesinde bu lunan ve birim ıl^-tı ^errnden 29bUÜ üxa keşıı bedelli Tarsus işletme Müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • Istanbul Vakıflar Müdürlüğünden:Satılacak eşyanın cinsi Adet Muhammen bedeli İlk teminat Lira Kr.Ura Kr.Bakır.demir.pik v.shurda eşya 26 kalem 2993 80 224.54 1 Gureba Hastahanesinde bulunan yukarıda c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Bu temsile mah sus olmak üzere saat 20.30 da Dram kısmı.YAVRU KA.HTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand TürKçesi:Sabrt Esat Slyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe gebeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • Lokman Hekta* Dr.HAPIZ CANAL Dahiliye MUtrtaama,Pazardan başka her pür.sabah saat 10.3Ö-11OO öğleden sonra 14.30-17.00 de h&sta kabui eder.İstanbul Divan* yo.u No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • istanbul Levazı n Amir iğinden v?rilen A kerî Kıtaat İH n lan Ab-İhtiyaç için 400 ton odun kapalı zarfla 12/11/1953 gü afi Baat 11 de Ankara M.S-V-1.No.lu Sa.Al,Ko,da satın alınacaktır.Şartnamesi Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • Tapulama ilânı Tapu Ve Kadastro Umum Müdürlüğünden Aydın vilâyetinin merkez kazası ile Kütahya vilâyetinin merkez kazası Belediye sınırları dışında kalan yerlerdeki Bü tün nahiye ve köyler dahil)g'ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • Elektrik inşaat ve tesisatı y&pt.Ti!ocaktır Yavadı Belediyesinden Mesudiye 1 Yavadı kasabası elektrik mevzuu olan santral binası inşaatı» Makina ve elektrik teçhizatı,dizel H»"up elektrojen temin ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • Bayındii &k Vekâletinden Eksiltmeye korcutan is:1 Elâzığ Su İşleri 61 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Tatvan Kotum Bucağı arazisinin sulanması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haber er 13.15 Machito ve Pepe Luiz orkestrasından Jans müziği Pl.13.30 Şar kılar Okuyan:Af fe Ediboğlu 13.50 Küçllk öğle konseri PL)Jules Massenet:«Ptedra» ıver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1953
  • Altın ikramiyeleri 400 Altınlık Adana Şubemiz müdİlerhıe mahsus ikramiye keşidesine iştirak edinfev Bu suretle Bankanın diğer keşidelerinden de istifade edersiniz» 12/Kasım/1953 tarihine kadar Adana Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8