Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • Bugfbı şehrimizde havanın sa.j bahleyin hafif sisli,müteakiben bulutlu geçeceği,snhunet derecesinm değîişmJyeceğ-i tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • i^HHS^H WsF?JjH| s MANEVRALARDAN İKİ GÖRÜNÜŞ Tank birlikleriyle destenlenmiş olan mavi piyadenin taarruzu solda?Bu taarruzları defetmek İçin harekete gecen kırmızı taraf kuvvetlerinden mevzilenmiş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • Laniel ve G.Bidault dün memleketimize geldiler Fransız Başvekili ile Dışişleri Vekili şehrimizde kısa bir tevakkuftan sonra Ankaraya hareket etti Türk Fransız resmî görüşmeleri bu gün başlıyor Hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • D.P.Şehir Meclisi Parti Grupu toplantısı Dünkü toplantıda reis vekilleri,divan üyeliği ve daimî encümen azalık adayları teshil edildi Dün saat 17 de D.P-şehir meclisi parti grupu yaptığı toplantı neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • N.Sadak'ın cenazesi bu gün getiriliyor Nevyorkta tedavi edilmek mekte olduğu hastahanede ve fat eden AKŞAM refikimizin başmuharriri ve eski Dışişleri Bakanı Necmettin Sadakm cenazesi bugün ingiliz Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • OKUL ÇAĞINA GELEN KİMSESİZ ÇOCUKLAR Ankara'da Keçiören çocuk yuvası nda bulunan ve okul çağma gelen 26 yavru dün Afyon'a gönderilmiştir.Bu kimsesiz çocuklar Afyon çocuk yuvası tarafından okula gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • Bir adam karısını boğdu îzmir 30 Milliyet)Bu sabah bir kıskanç koca genç kansınm boğazını gıkmak su reliyle feei şekilde öldürmüş Devamı Sa.7 8fe.4 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • "Moda,vapuru büyük bir tehlike atlattı Bir Amerikan şllepl İla hafif surette çarpışan vapurun kaptanına İşten el çektirildi Dün sabah Haydarpaşa önlerinde bir deniz kazası olmuştur.Şehir hatları işlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • Dört senatör şehrimizde Orta Doğu memleketlerinde bir tetkik gezisi yapan,Amerikan Temsilciler Meclisine mensup dört senatör,dün akşam uçakla şehrimize gelmişlerdir-Kısa bir müddet şehrimizde kalacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • i Kızıl uşağı bir radyo sayıklıyor Sofya radyosu dün de saç-rm *ı neşriyatına de-Tam etti Sofya radyosu bir kaç günden beri memleketimiz aleyhinde yeni bir propaganda kampanyasına girişmiştir.Moskova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • Malatya suikasdi dâvasına devam edildi Dünkü duruşmada Necip Fazıl ve diğer sanıklar tahliyelerini istediler.Talepleri reddedildi Malatya suikasdi sanıkları dünkü duruşmada Ankara,30 Milliyet)Ma-Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • General Zahidi Türk iran dostluğu «nl Zahidî'nhı askeri bir anlaşma için temaslara geçtiği bildiriliyor Londra.30 Nafen)Scotsman gazetesinin verdiği bir habere göre.Saadabad paktı temel ittihaz olunar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • Maarif Müdürü Amerikaya gidemedi Dün yola çıkması icabeden müdür» Vekâletten aldığı bir telgraf üzerine seyahatini tehir etti Birleşik Amerika hükümeti ııin vâki daveti üzerine tetkik lerde bulunmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • Esnafın öğle tatili Bugünde» itibaren dükkânlar 12.30 ila kapanarak 13.30 da açılacak Bir müddet evvel esnafın öğle tatili yapmasına karar ve rilmişti.Bu kararın tatbikine bugünden başlanacaktır-Dük k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • Dörtler konferansı akim kaldı On bir sayfa tutan nota,batılılar tarafından iyi karşılanmadı Londra,30 AA)Sovyet Rusya,batılılara tevdi ettiği son notada» Almanya ve dünya mesele' lerinin halli içm yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • Balkan Paktı sekreterliğ Türk,Yunan ve Yugoslaş Dış işleri Vekilleri gelecek toplantılarını Belgrat'ta yapacaklaı Belgrad,30 A.A.Ret men bildirildiğine göre,An kara anlaşması çerçevesi dahi linde üç B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1953
  • Başvekil Ankarada Ankara 30 Milliyet)Bü yük Millet Meclisi Reisi Re fik Koraltan ve Başvekil Ad nan Menderes,bugün saat 16.40 3a bir yolcu uçağı ile Is tanbuldan Ankaraya gelmiş ve Hava alanında.Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • KISA HABERLER Dün limanımızdan muhtefif memleketlere 315.170 lira değerinde çeşitli mal ihraç edilmiştiric E.T.T.İdaresi Eminönü Rami arasında işlemekte olan otobüsleri arttırmaya kararlaş tırmıştır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • a a a a UNUN MESELELERİ Kötü âdetlerimiz ı a a a J NUN MESELELE tü âdetlerin Şark I.ü I türünden ayrılıp,yarım bir şekilde garba dönüşümü/bir takım kötü âdetlerin doğmasına,sebep olmuştur Dr.Öner Faru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • ¦HîBffllEM •fa Feriköy camiini Güzelleri t irme ve yasatmu Derneğinin yjîfîik kongresi,4 ekim pazar günü fiaat 10 da.'Fer-itoŞy Genç Kk Kulübü lokalinde yapılacak tır.•ğf İstanbul gaset.eeiler sendika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Kocasına kızarak intihara kalkıştı Kadıköyde Rıhtım caddesin de garajlı apartmanda oturan Safîye Onan adında bir ka din,kocasına kızarak bir mik tar tentürdiyot içmiş ve bilâhare kendisini Kadıköy rıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Bir avukatın evinde yangın çıktı Suadiyede Kuzu sokağın da 20 numaralı evde kiracı olarak oturan avukat Abdür rahman Şeref Lâçın odasında yangın çıkmış ve odadaki eşyalar tamamile yanmıştır-Yangının e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Öğretmensiz sınıfl ar Millî Eğitim Müdürlüğü bu hususta okullara bir tamim gönderdi MiuTEğitim Müdürlüğü,ilk ve orta okullarla liselerde halen vazifesi başında bulunma yan öğretmenlerin bir listesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Fındık ihracatına dsvam ediliyor Şehrimizde yapılan fındık ih racatı devam etmektedir.Bu arada bazı fındık ihra catcılarının gayrı meşru yolla ra başvurarak milyonlarca li ra kazanç temin ettiği iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Mısırca rşısı tevsi edilecek Eminönü Unkapanı yolu açılırken bu civardaki bine yakın dükkân ve yazıhane yi kılacaktır,ilgililer yıktırıla cak dükkânların sahiplerine yeni bir iş yeri temini işini düşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Bir muhabbet t»Î3âlı suçüstü yabalandı Şehreminın&e Börekçi Veli sokağında 7 «numarada oturan Sadettin Biricik adında biri,Yenişehir meydanında,Şaki adında bir randevucuya ait kadınları satmağa çalışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Ormanların yangınlardan Jcoruamasj Ormanları koruma ve or man yangınlarına karşı müca dele mâksadiyle 'Orman Umum Müdürlüğü tarafından çeşitli tedbirler alınmaktadır-Son defa kuvvetli hir arazi a raba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • DÜNYÂ BASININDAN Mahafma Gandi 2 Ekim Cuma günü Hindistanın kurucusu Muhatına Gandi'nin ölüm yıldönümüdür.Bu yazıda bu büyük adamın hakikat uğrunda giriştiği mücadele anlatılıyor Hakkat tarafjndajj ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Esnafın kontrolü Mahrukat satanlarla diğer esnafın kontrolü işine hız verildi Alâkalılar esnafın kontrolü işine ehemmiyet vermekte ve murakabe vaziyetini hızlan dırmış bulunmaktadırlar.Bu mevzudaki me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Dış ticaret rejimi mevzuundaki dilekler İhracat tacirleri yeni rejimde bazı değişikliğin yapılmasını istiyorlar ledjlmiş olurdu;Istanbul meoıislar!dün saat 16 de ticaret odasında tertip ed len biı top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Uç kişi kalp sektesinden ödü Son yirmi dört saat içinde şehrimizde,biri şüpheli üç ölüm hâdisesi olmuştur.Beyoğlunda Abanoz soka ğında 26 numaralı genelevi iş leten Araksi adında,şeker hastalığına müp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Bir açıklama Taksimde Farabi sokağında bir kumarhane ibasddığtnı bil dirmiştflç-Bize gönderilen On nik Çûlngiryan imzalı "bir mektupta şöyle denilmekte dir:Mezkûr mahal,kumar hane olmayıp flwr arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Gelir vb esnaf vergisini ölemeyenEer fazla Gelir ve esnaf vergilerinin ikinci taksitlerini ödeme müd deti dün aksam sona ermiş tir.Vergilerini ödemeyen mükelleflerin sayısı çok olduğu için dün vergi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Olgunluk ULUNAY Yaşlıca ve Iıasta bir tanıdığım Evinden çık maz,hiç bir meşguliyeti olmadığı için işi gücü gazete okuyup siyasî mü I ahular beyan eylemektir.Ev halkı bundan bizar olmuştur ama ne yapsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Piyasada karesta buhranı başgösturdi Piyasada kereste buhranı yeniden baş göstermiştir.Alâkalıların beyanına göre kereste ithali yeni dış ticaret rejiminde tahsisli listeye alın dığından ithalât ıgkçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Kayalıbay dâvasının duruşmasına devam edildi Muzaffer Kayalıbay dava sında yalan şahadette bulun inaktan sanık Olga Kayalıbay ve diğer altı sanığın duruşma sına dün saat 14yo da ikinci Ağır Ceza Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • OJUmle neticelenen kamyon kazası Evvelki gece Kartalda feci bir taşıt kazası olmuş ve bir kişi ölmüştür.Adem Safkan adında bu*i,idaresinde bulunan 1267 plâka lı kamyonla,Bursaya gider ken,Cevizli ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • HALKİN SESİ Beyazı d meydanı Beyazıd'da Cumhuriyet caddesinde oturan bir okuyucumuz yazı* yor:cBeyazıd meydanını güzelleştirmek için atılan her adım kaderin garip bir cilvesi olarak bu meydanm sefalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • MiMî Tesanüt Birliğinin gayeleri Millî Tesanüt Birliğinin rad i yo konuşmalarından 6 ncısiı dün M.T-T.B,başkanı Kamu.ran Evliyaoğlu tarafından ve rilmiştir.Kâınuran Evliyaoğlu bu konuşmada,Birliğin ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • 11 r 1 Ekim Rtı.22 18 Aluh.1953 Eylül 1373 Perşembe 1369 VAKİ [T VASATİ K/A M Gün«f 5.57 12.02 Ogle 12.04 6.11 İkindi 15.22 9.29 Aksa YatSı m 17.52 12.00 19.25 1.31 îmsal c 4.17 10.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • Çocuk Koruma Genel Danışma KuruJu çalışmaları Millî Eğitim Vekâletinde Vekil Rıfkı Salim Burçağın başkanlığında toplantılarına devam eden çocuk koçaıma ge nel danışma kurulu dün çalış malarını tamamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • İzmir!e istanbul arasında çalıştırılacak vapurlar istanbul izmir arasında çalışmakta olan Etrüsk,Tır üan ve Aksu vapurları ahnan yeni bir âcararfa seferden kal daralmışlardır.Bu karara göre 13 ekimden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1953
  • POLİSTE İr KacUköyde Kuşdili caddesinde 137 numarada oturan Ze ki Seyhan adında bir şoför dün anide çaldırmış ve güçlükle yakalanarak Bakırköy Akıl Hastahanesine sevkerfilmiştir.İr Bayram Çelikkan adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • İran Hükümetinin bir tebliği İran hükümetinin petrol sanjatandaki teatiler ve bunlaran işletilmesi hakkında,umumî efkârı aydınlatmak maksadiyle kir tebliğ neşretti* fcü ajanslar bildirdiler.Mevzuubahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • Evine dönen kedi yorgunluktan öldü Paris,30 T.H.A.Giron eort-sur-vraine adlı kasabada posta memuru olan Duttilene adında bir şahjS,başka bir yere nakledilince,tanışırken «A-«ap» adlı kedisini de berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • Bir bombardıman uçağı parçalandı Hanoi,30 AA.«B26 tipi bir bombardıman uçağı bugün.Hanoi'nm bir kaç kilometre güneyinde Gialam hava «lanı yakınında yere düşerek parçalanmıştır-Dört kişilik mürettebat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • Evet!Düzcede,Cumhuriyet otelinde garsonluk yapan Şükrandı bu kıvrak sesli kadın.O derece şık,o kadar şuh görünüyordu ki,geçmişinde garsonluk mesleğine intisap ettiğine kimse inanamazdı.Bu hali,ona,gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • FIKRA Turizm Danışma Kurulu Tarık BU&?III-Turizm Danışma Kurulu'nım 28 Eylül Pazartesi günü Ankara'da yaptığı toplantı gazetelerimizde hiç bir alâka görmedi.Halbuki fıkra yazarlarımızın ve mesele muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • İKTİBAS Tam 160 yıllık bir Hamlet afişinden öğrendiklerimiz Kral ve kraliçe rolleri piyesten çıkarılıyor Mum,ya j ve sabun bilet ücreti olarak kubul edilir Yalın ayak gelenler localara kabul edilmez.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • Avrupa Ordusu anlaşması Fransada 200 mebusun iştirakiyle kurulan bir komite bu hususta yapı lacak anlaşmayı önleme ye çalışıyor Paris,30 A.A.Çeşitli te mayOlde 200 kadar parlamento mensubunun iştiraki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • r Pek yakında açılacak olan Balkanların en lüks ve modern sineması;AND)namı ile maruf ŞAN)Sineması Bir kaç hususiyeti I* Türkiyenin en büyük balkonsuz sineması» 2-22 metre genişliğinde» 16 metre derin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • Goering'in tayyare hocası öldü Johannesburg,30 Nafen)Eski nazi liderlerinden Goering'e nasıl tayyare kullanıldığı-I m öğreten eski havacılardan ya.hudi Walter Gunzenhauser bu-1 radaki evinde ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • Amerika Fransaya 385 milyon dolar veriyor Paris,30 A.A.Fransız ve Amerikan hükümetleri arasında akdolunan bir anlaşma gereğince Amerikan hükümeti 18 Aralık 1954 tarihine kadar,Vietminh'e karşı girişil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • Türkiye ile Almanya arasında vize mecburiyeti kalktı Bonn.30 AA.Türk ve Alman hükümetlerinin vize mecburiyetinin kaldırılmasına mütedair notaları,bu sabah Türkiyenin Bonn Büyük Elçisi Suat Hayri Ürgüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • Rusya Kızıl Çine atom sırrı vermek istemiyor Atom mevzuunda i istlyen Çin teklifi Londra,30 Nafen)Hong Kong'a gelen raporlara göre,atom mevzuunda işbirliği yapıl masına dair bir komünist Çin teklifi S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • Uçan daireler seyyarelerden geliyormuş Amerikalı eski bir kumandan uçan dairelerin diğer seyyarelerden gelen silâhlar olduğunu iddida ediyor Washington,30 A.A.Emekli kamandan Donald Koyhoe,bu hafta in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1953
  • Xisa harici haberler AMERİKA if Amerikadaki katolik kilisesinin kardinal,piskopos ve başpiskoposları adına,patrik Oboyle bir beyanname neşrede rek kardinal Stephan Wyszynski'nin komünist Polonya hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.10.1953
  • IIERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Haris bin Kâab kabilesinin bütün kızları güzeldi Birisine buse verdiğini gören kız?nasıl kabul ettin de a iyorsun?Birisi dediğim babası iiî ya mirimin Arap dehaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1953
  • RESİMLE HADİSELER rt .üÂiK «u- 'ı»mow İli 'ı Trakya manevralar!dün sabaha karşı başladı Türk,İngiliz.Amerikan ve Yunan birlikleri dün Akdenizde büyük bir manevraya başlamışlardır-Bu manevralarda mütt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1953
  • isveçli güzel Aslen İsveçli olan Anita Ek* berg,şimdi New-York'ta fotomodellik yapmaktadır.Uzun boylu ve çok güzel gözlere sahip olan Anita,aynı zamanda çok cana yakın bir kadındır.Bir çok filmlerde,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.10.1953
  • Fransız Millî takımının kadrosu tesbit edildi 1954 de Brükselde yapılacak o!uı «Dünya,kupası» futbol şanı p'yonaS|.eleme karşılaşmaları,mu ilkinde Fransa Lüksembur-Kiı 6-1 gibi açık bir farkla yen ini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1953
  • Mîllî basketbol takımı na seçilen namzetler Ankara 30 A.A)Mil îetlerarası 4 üncü İstanbul basketbol karşılaşmalarına iş tirak edecek ve ayrıca Yugos lav millî takımına karşı oyna yacak millî basketbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1953
  • Ankarada atıcılık kursu açılıyor Ankara 3ü A.A)ilgili lerden aldığımız malûmata gö re,3 ekim cumartesi günü An kara bölgesinde atıcılık öğret men ve hakem kursu açılacak tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1953
  • Beşiktaş futbol takımı Ankaraya gidiyor Ankara 30 A.A)Ik' maç yapmak için Ankaraya gelecek olan istanbul profes yonel Beşfktaş takımı ilk kar şılaşmasını 3 ekim cumartesi günü Ankaragücü ile,ikinci ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1953
  • Ordu eskrim müsabakaları Ankara 30 A.A-Türk silâhlı kuvvetleri î»53 yılı et krim şampiyonası *6,18 ekim 953 tarihinde Ankara eskrim kulübünde yapılacaktır-Bu müsabakalarda kul lanı lacak silâhlar epe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1953
  • Atıcılık Federasyonu faaliyeti Ankara 30 AA.isviçre den ithal edilmiş olan atıcılık malzemeleri Atıcılık Federas yonu tarafından bölgelere tev zi edilmiştir.Bir müddetten beri ara ve rilmiş olan atıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1953
  • Fransa:6 LUksenburg:1 Fransa Lüksemburg maçında Kargu.Fransanıa beşinci golünü atarkea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1953
  • Bizde atletizmin olduğu yerde saymasının sebepleri Atletizmde,propagandaya ehemmiyet vermek ve yabancı temasları artırmak lâzımdır m Memleketimizdeki atletizm faaliyetinin merkezi olarak kabul edebile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1953
  • Bu ne şımar iyi futbolcuaur.aedikmethettik.pohpohladiK.Italyada şöyle oynadı-Fransada şu kadar gol attı diyerek göklere çıkardık ve nihayet tabiî şımardı Hem öylesine şımardı ki» geçen mevsim sonu uda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1953
  • Fcnerbahçenin hu mevsim Laton Town İIo yaptığı maçtan heyecanlı bir an Fenerbahçe cumartesi günü Londra Sarı lacivertliler 7-21 ekim arasında birinci,ikinci ve üçüncü kümelerden 5 İngiliz takımı ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.10.1953
  • Kısa Spor ATLETİM antbenorO GİDİYOR Atletizm millî takımımızı çalıştırmak üzere 6 aydır memleketimizde bulunan Isveçli antrenör,mukavele sü resi dolduğu için bugün meni leketiınizden ayrılacaktırisveç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.10.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen,idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMiRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1953
  • j^N DERSÇE IDEItSON VAICAS 61 Murcek bir müddet daha köşkte kalacağını söyledi-Brunner.Trent'a dönerek:O halde siz bana yardım ediniz de arabayı garajdan çı karayım.Şoförden bu günler Ue bayır yok.ner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1953
  • BAŞ AGRIURINA KARŞI âffiPilf basan ile kullanılır.GRİPİN 4 saat ara ie günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1953
  • H^pmoJt 0a^ı^(imcA/"İmparator Manuel,Düzmece Mustafayı serbest bıraktıktan başka sultan ilân etmiş,86 Sultanım dedi bu köyde b raz dinlenci'm.Çelebiden evvel üslerinde el bağlamış duran ihaıogıunun ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1953
  • Pkcard 3150 metre daldı Yağmur altında yapılan denize dalma ameliyesi saat 15 dakika devam etti.Napoli,30 A.A.Prof.Piccard'm bugün 3.150 metrelik bir derjüîge inmesiyle neticelenen dalma ameliyesi 2 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1953
  • Ko!saati ufaklığında radyo yapıldı New-York,30 AA)Bugün burada açıkla ndığına göre pek kısa bir zaman zarfında kol saati büyüklüğünde radyo imalâtına başlanacaktır.Bu hususta araştırmalarda bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1953
  • Hazma*™ Sadi BORAK t 2 3 4 8 6 7 8 9 10 Tl 12 1 I aW I^Hİ 2 W 3 4 m 6 I B 7 8 9 10 1t t2f Sofaan sağa:1 Aşkı memnu müellifi;îşa ret sifatx.2 Bir Türk kolu;Güzel sanat.3 Bir renk;Cezire.4 Güzel sanatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1953
  • RÖPORTAJ Boğaziçinde bir gece dört kişi ruhlarla konuştu Hanımlardan biri heyecanla "Aman yarabbi,diyor "Mithiş bir şay„ Merakla yanına koşuyor ve soruyoruz:"Ne var?Ne oldu?Yine aynî heyecanla cevap v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1953
  • TARİHTİK!KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakledan:SK£\OZBAY Dişi canavar kendi dili ile kendini ele veriyor 10 ROZALİ'NİN VÜCUDU US-TÜNDE CANAVARLA DOK.TORLARIN Gİlil.STlGI AMANSIZ SAVAŞ Bu tefe'ül hiç şüphe yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • ingiliz Ticaret Ataşesinin sebep olduğu kaza Ankara 3° Milliyet)ingilterenin Türkiye Ticaret ataşesi J.Valifh dün akşam vÇankayada sefarete ait bir oto mobille şehre inerken cadde den geçen sekiz yaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • June Haver hastalandı Los Angeles,30 AP)Evvelce sinema artistiğinden haftada 3.500 dolar kazanan June Haver'in mesleği terkederek ra» hibe olduğu bildirilmişti.Bir müddetten beri Kansas City civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Kızıl uşağı [Baş tarafı birincide] •ki bir taktiği yani 'Türk mat-buatmda yapılan tenkidlcri koz olarak kullanmak yolunu tutmuştur-Bu suretle koyun!postuna bürünmüş bir kurt haline gelen uşak radyo A-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • İki İngiliz harp gemisi çarpışh Londra,30 A.A-Atlantikte yapilmakta olan «Mariner» tatbikatı sırasında,Swif tsure isimli İngiliz kruvazörü ile Daring sınıfına dahil bulunan Diamond destroyeri çarpışmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Rusyanın yeni bir teklifi New-York.30 A.A)Sovyetler Birliği Güvenlik Konseyinden,Birleşmiş Milletlere 14 devletin daha alınması meselesini yeniden tetkik etmesini istiyeceğini bugün bildirmiştir.Bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Malatya suikast!dâvası Baş tarafı birincide} Bu arada tevkif edildikten sonra Şerif Dursunun bir mektubunu Musa Çağıl'a götürüp götürmediği sorulunca:«Evet götürdüm-Fakat mektupta neler yazılı olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Türk-Iran dostluğu [Baş tarafı birincide*)da yapılan gayrı resmi temaslum General Zahidi müsbet bir' gekilde cevap vermiştir* Scotsman gazetesine göre.General Zahidi,diplomatik kanallarla Türk hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • R.Sadaka CeESlZ€fSİ [Beş tarafı birincide!saat ^0,20 Ja Taksim Bahçesi karşımdaki 'Cumhırr;et)apartmanından alınarak Şişli camine götürülecek ve öRieyi müteakip cenaze namazı kılı •narak Asrı mezarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • m MENDİLLERİNİZİ ÇORAPLARINIZI YIKADIĞINIZ BEYAZ SABUN ÇAMAŞIR SABUNUDUR 'Kremi I PURO cildinizin sabunudur.3&ES PURO Tuvalet Sabunlan 100 de 100 aaffcrit ı w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • D.P.şehir mec-1!si toplantısı [Baş taraf ı birincide)Divan üyeliği:Murat Gü den,Ferdi Oner,Bülent Ege ihsan Purdoğlu.Daimî encümen azalık aday lıklar:Niyazi Tügkay,Hecep Bilginer,Muzaffer Şahinpğlu,Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Şilede işlenen bk cingyef £S yaşında bir çokaa atacak yiminden arkadaşını öldürdü Şilenin Karaca köyünde er vclki gün bir cinayet işlenmiştir.Karaca köyde oturan Sabri Firkan adında 30 yaşlarında biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Dörtler fonfcransı akim kaldı [Bas tarafı birincide] Vaşington makamları,notanın kaçamaklı ve oyalayıcı bir mahiyet taşıdığını bildirmektedirler-Pariate ise.son Sovyet notası ie vkalâde olarak vasıf l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • BA"A YİĞİT Kom »(li S Pt-rde Yazan:John MUlinfTton Singe Çeviren:Saffet Korkut Sahneye koyan:Muhsin Erttığrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telsfon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • RÖPORTAJ ı Bo gaz i cinde lir geeedörikîşi rıhlarla konuştu CBaştaratı 6 ıuı sayfada)mında adı.Taa,eh olabilir öyleyse.Öteki hanım Osman)diye Tmt başka isim yazmış ki ne hayatta ne de mematta olanîar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Karayolları I.Bölge Müdürlüğünden:İstanbul "Bölgemizin telefon santralına bağlı 52466 numaraya 131165 ve 51166 numaralar da ilâve edilmiştir.Bu numaralardan nör iıangi birinin meşgul bulunması halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Teklif İlânı Gölcük Deniz İkmal Merkezi Müdürlüğünden 1 Fennî şartnamelerine göre hidrometre takımı silgi makinesi Varityper,tersim lâmbası,aynca protraktor satın alınacaktır-2 Fennî şartnameleri her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Laniel ve J.Bidault dün memleketimize geldiler [Baş tarafı birincide])lu» Merkez Komutan vekiü Tuğgeneral Rüştü Erkmen,Fransız Büyük Elçisi.Fransız Konsolosluk erkânı ile Fransız kolonisi tarafından k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Fiat farkı verilen ihraç malları Ankara 30 AA.Ekono mi ve Ticaret Vekâletinden' tebliğ olunmuştur:I ihraç mevzuu t e ş k i 1' eden bazı mahsullerimize prim veya Ttevzin fonu)ndan fiat farkı verileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Lübnan güzellik kraliçesi öldürüldü Beyrut,30 Nafen)Uö* nan Güzellik kraliçesi Mary Bisgallah,kendisine aşjk bulunan kuzeni tarafından tabanca ile katledilmiştir.Bu adam,müteaddit defalar güzellik kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Moda Vapuru bir tehlike atlattı j [Baş tarafı birincide] Soğukkanlılığını kaybetnüyen Amerikan gemisinin kaptanı,derhal tornistan yaparak' muhakkak sayılan bir faciayı' öıilemiş.ve kaza Modanm hafif s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Bir aim karısın;feoğdü DBağ tarafı birincidej tür.Kesterli caddesinde oturan karı koca sabahleyin'yemeklerini yedikten sonra karısı 'Ne dime işsiz kocasını geçindir mek üzere tütün mağazasına güneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Balkan Paktı Sekreterliği [Bsş tarafı birincidel hazırlanmış bulunmaktadır-Bu metin,Yugoslavya tarafın dan teklif edilen esaslar dahi finde ve Türkiye ile Yunanis tan hükümetleri tarafından ileri sürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Karadeniz bölgesindeki sular üstünde yapılan rasatlar miisbat netçe verdi Ankara» 30 A.A)Rize.de îyidere ve diğer sular.Gi-Giresun ve Ordu bölgesinin gün geçtikçe artmakta olan enerji ihtiyacını bol v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Mavi kuvvetler taarruza geçti [Baş tarafı birincide] Tunanistana mensup kahraman birliklerin bu manevralarda aynı bölgede birleşmeleri,iki çelik levhan^ perçinlenmesine benzi,yor.Türk ve Yunan kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Anfcaramn seyrüsefer İşi Orhan Eyüpo'lu ve 5 seyrüsefer memuru Ankaradaki trafik aksaklıklarını düzeltiyor Ankara.30 Milliyet)Şehrimizde trafik aksaklıklarını ıslah etmek ve seyrüsefer işlerini düzene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1953
  • Maarif müdürü [Bas tarafı birincide] bu seyahatini tehir etmiştir.Vekâletçe gönderilen İraemrin mahiyeti henüz açıklanmamıştır.Muhittin Akdik'in,son günlerde başka bir vazifeye nakli bahis mevzuu oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.10.1953
  • Kambiyo ve «sham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784 784_Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr# 64.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • ZAYİ İstanbul Yeşilköy giriş gümrüğünden almış olduğum 75401 numaralı ve 3/11/1950 tarihli gümrük makbuzu ile tasdikli faturamı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Adil Baydıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden San diklik tahta satın alınacak 1 Müessesemize 10-000 on bin—adet kıındnsa ambalaj sandığı için gerekli tahta veya şartnamesi esasları dairesinde 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • Bir ekmek ustası alınacak İstanbul Deniz İkmal Grup Amirliğinden İşçi idaresine muktedir,ilk veya orta tahsilli,modern ekmek fabrikalarındı çalışmış,yaşı 45 ten aşağı ehliyetli bir ekmek ustası alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • Satılmak üzere Mçzat Müdürlüğü eşya şubesine Ohannes Patuzyan,Feridun Çiğdem.Abdülhamid Özer,Alâeddin Portakal.Ayhan Yıırtsev ve Natali Deleön taraflarından getirl* lip kaydettirilen ve arttırma netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı Tekirdağ Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Eksiltmeye konulan iş:Hayrabolu Alpullu yolunun 2 700 üncü kilometresinde 9+600 metre açıklı&ıııdaki kagir ayaklar üzerine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • 117 Gmr.Mh.Alayı Satmalına Ko.Bş Komutanlığından Nardin Miktarı Fiatı Muhammen tutarı Cinsi liilo Krş-Sa.Lira Krs.Meşe odunu «Cizre rb-için» 300000 575 17250 00 1 Cins ve miktarı yakanda yazılı 300 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • Açık eksiltme ilânı 1st.Bayındırlık Müdürlüğünden:1 İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü binası onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır* Keşif bedeli 15000)liradır-Eksiltme 15/10/1953 tarihinde Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • İşçi elbisesi diktirilecek Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden BEYKOZ 1 Müessesemiz işçileri için şartnamesi esasları dahilinde 2.500 3000 adet elbise diktirilecektir.2 Bu işe ait şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • ilan Trabzon' Valiliğinden Trabzon Vilâyetinin Çifte Çamlık mevkiinde 300 000 00 r» ra kesif bedelli Verem Hasta hanesi ikinci blok birinci kısım inşaatı 24/9/953 ten itibaren 30 gün müddetle ve kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ «viıtîî TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı YAVRU KARTAL LAİGLON)Yazan:Edmonü Rostand Türkçesi:Sabri Esat Siyavuşgil Fıeı ar&amba akşamı talebe gecesiOır.Pazartesi akşamları temsil yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11-00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyoıu Nö.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Oyun ha valan Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Arif Sami Toker 14.20 öğle konseri Pl.Jan Sibelius:Poholanm kısa,senfonik fanta »i,Çalan:Ser Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh 1 İşletmemizin Borçka kereste fabrikası sahasında mevcut emval yedi parti halinde açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır-2 Part aşağıda müfredatı yazılı No-44 45 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı iki kalem yiyecek maddesi ayrı ayrı kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bursa As.Sa-Al-Ko-da satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Gene)Müdürlüğünden Almanyaya 150.000 ton yumuşak buğday satışı hakkında Almanyaya Ekim» Kasım ve Aralık 1953 aylarında teslim edilmek üzere 150000 ton yumuşak buğdayın Cl.F.85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.10.1953
  • Zile Belediye Riyasetinden 1 Belediyenin hal binasının A-BC bloklarındaki kısımlarının ikmal inşaatı kapah zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 16298 lira 19 kuruş olan işin geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan