Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Tediye muvazenemize dair Emin Kalafatın açıklaması II ıı M|—İl "11 milyon liralık acık,son yedi aylık devrede bütün dünya memleketleriyle olan dış tediyemizin muhasalasıdır,214,3 milyon dolarlık açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Papagos italyada Roma,23 AP)Yunan Başvekili Aleksander Papagos Jtalyaya kısa sürecek bir «iyi niyet» zdyaretinde bulunmak üzere bugün Romanın Cianpino hava alanına varmıştır.Yunan Başvekili hava alanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Büyiikdere ilkokulu dun törenle açıldı Teni inşa edilen Büyiikdere ilkokulu dün törenle açılnugtır.Törende Va» Millî Eğitim Müdürü ve davetliler hazır bulunmuşlardır-Yeni okula kavuşan ilkokul ogrenic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Maliye Vekisi bugün geliyor Washington'da toplanmış o'an Dünya Bankası kongresine katılan Maliye Vekili Hasan lJolatkan,bu sabah saat 9.30 uçate la şehrimize dönmüş olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Bagttn şehrünlzde havanın sabafrieyin az bulutlu sonraları aç* geçeceği,sobuoet derecesinin dtğişmtyrceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Kore'de esir düşmüş olan erlerimizden 10 kıta çavuşa ve bir başgedikli don uçakla şehrimize gelmişlerdir.Hava alanında ordu mensupları» Talebe Birliği temsilcileri ve merasim kıtası tarafından karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Yabancı sermayeyi teşvik kanununda yapılacak tadilât Son şeklini alan tâdil tasarısı Vekiller Heyetinde gözden geçirildikten sonra Meclise sevkedilecek Ankara,23 Milliyet Yabancı sermayeyi teşvik kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Rita Hayworth bugün evleniyor Las Vegas.23 AP)Bundan evvel Ali Han'la evlendiği zaman Avrupada yüzme havuzları ile çevrili lüks bir villâda» seçkin davetlilerin huzurunda büyük bir merasimle yeni haya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Türk basınının büyük teessürü limes gazetesi Necmeddiıı Sar dak'ın ölümünü elemle bildirerek merhum hakkında uzun bir makale neşretti Londra» 23 A-A-Times gazetesi bugünkü nüshasında» üç haftadan beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Dumlupınar dâvasına dün de devam edildi Çelebioğlu ve Lorentzonun avukatları müdafaalarını yaptılar buruşma karar için 3 ekime kaldı Çanakkale,23 Hususi snrette giden arkadaşımız Bcriirhan Çmar bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Bayar,bugün şehrimize geliyor Ankara,23 A.A.Reisicumhur Celâl Bayar,bugün saat 20.50 de eksprese bağlanan huşu sî vagonla İstanbul'a hareket etmiştir.Vekiller,sivil ve askerî erkân tarafından uğurlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Roger Kyes şehrimizde Bir müddetten beri Ankarada tetkiklerde bulunan Amerika Savunma Vekili muavini Roger Kyes dün uçakla şehrimize gelmiştir.Roger Kyesşehrimizdeki temaslarını müteakip bugün Italyay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Beria,Kremline ait bazı sırları açıklamış Sabık Rus polis şefinin İspanyada veya Güney Amerikada olduğu iddia ediliyor Baltimore,23 A.A;Millet leraırası hususi bir istihbarat bürosunun reisi bulunan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygün dün Emniyet Müdürlüğüne giderek şehrin asayiş durumu hakkuıda izahat almıştır-Resimde* Emniyet Genel Müdürü alâkalılarla konu&»rk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Türk Yunan ticaret müzakereleri başladı İki memleket arasında tlcarf miinasebatın artması temin edilecek-Bazı Yunanlı iş adamları şehrimizde sınat tesisler kuracak Ankara,23 AA)İki Dışişleri Vekâletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • i Bazı vergi ve resimlerin i kaldırılması i tatariamyor Tapılan etttdler tamam-i lanmca bu hususlar 954 bütçelinde nazarı itibara alınacak Ankara,28 Milliyet)Haber aldığımıza göre pet-rol istihlâki ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • f f&p Bîr traktör tutuştu Dün Florya yolu üstende gitmekte olan bir traktör tutuşmuş ve kısmen yandıktan sonra itfaiye tarafından söndürülmüştür.Besimde yanan traktör görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Tito,Zagrep manevralarında Londra,23 A.A)Tanjug Yugoslav Ajansının bildirdiğine göre.Yugoslav orduları başkomutanı rütbesini haiz bulunan Mareşal Tito bıı-Dtevanu Sa;7 Su 3 lo)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • İranda yeni sabotajlar Musaddık'm muhakemesine başlandığı ve idama mahkûm olduğa resmen yalanlandı Tahran,23 AP)Gazetelerde bugün çıkan haberlere göre.İran hava kuvvetlerine mensup 4 subayın av uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1953
  • Evvelki gön Beypaaarada büyük sarara sebep olan yaagadaa İki K»riinti# Kars'taki gaz deposunda dün eci bir infilak oldu Gaz tenekelerinin iştialinden çıkan yangın hâlâ söndürülemedi 12 kişi öldü,32 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Kılıçların Ubya Devlet Reisine Mr kılıç tediye edilmiş.Millet ekiHerinden Mr zat Yavuz Suttan Selime aid olduğu bildirilen bu kılıcın nereden alınmış olduğu hakkında Büyük Millet Meclisi Riyasetine bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • POLİS TE if Maksut adında bir sandalcı,Büyükada sahilinde sanda,lında uyurken başı altında bulunan 100 lirası ile bir adet saati,meçhul bür hırsız tarafın dan çalınmıştırif Kasırapaşada Bahriye caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • K II S A HA if Belediye Kadıköydeki araba iskelesi meydanının tamiri,ne karar vermiştir.Bugünlerde faliyete geçilecektirif Mevsim doiayısiyle halka tifo ve tifüs aşısı tatbik edilecektir.Bu husustaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Hie.24 Eylül 1953 Perşembe Rh.15 Midi.1373 11 Eylül 1369 j VAKİT V AS Alt EZANİ Güneş 5.49 11.45 Öğle 12.06 6.01 İkind!15.29 9.26 Akşam 18.04 12.00 Yatsı 19.37 t M îmsak 4.10 10.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Fizik,coğrafya vo tıp gibi klasikleşen üımie* y injsda ün gün Geomedicin'i isim!yeni bir ilim şubesi aa-fnucktadrr-Jt»mevzuu arzın caakiar Üzerine olan tesirle rial incelemekten ibarettir.1951 Nisanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Cemiyet SES MÜSABAKASI it Sontelgraf gazetesinin tertip etmiş olduğu ve muhtelif eğlenceleri ihtiva eden «ses mü sabakasının» finali,26 eylül cumartesi gecesi Spor ve Sergi sarayında yapılacaktır.GECE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • H;îiMAmeı ZİNDANLARINDA 2^ AYİ Yazan:William Oatis Meşhur Pankrac hapisanesine doğru götürüldüğümü tahmin etmiştim 11 Buna pek cesaret edemedim.Po lise doğru cevap vermediğim takdirde bana çok kötü mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • BUyllkdere ve Kozyatağı ilkokulları açıldı înşalan tamamlanmış olan Sarıyer kazasmdaki Büyükdere ilkokulu ile Kadıköy Kozyatağı ilkokulu dün yapılan törenlerle açılmıştır.Törenlerde Vali ve Belediye R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Eski muharipler kongresi dün yapıldı Birlik Başkam Genera!Fahri Belen bir çok dâvaları» halledildiğini belirtti Türkiye Eski Muharipler W*?liginin istanbul II Kongresi dün Harbiyedeki lokalinde yakılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Dâv3t edildiği evden para çalan şoför Şehremininde,Mevlânakapı,da Haoıevüya camii sokağında oturan Hüseyin Gülerap,arkadaşı şoför,Ethem YûatazL emine davet etmiş ve içki ikram etmiştir.Ethem gittikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • HALKIN SESİ Çalar saat mi lâzım?Çembertttas'dv Peykbâae sokağında oturan okuyucumuz Mehmet Emin Yaltırak yazıyor:«Çemberlitaş'daki Mehmetpaşa camiinde ne sabah ezanı okunuyor,ne de kapılar açılıyor.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Yeni silolar yapılıyor Erjzilya hükümeti mukabilinde kahve vermek özere 200 bia ton buğday almak istiyor Hububat mahsulümüzü,bu yılki rekor teşkil eden gelişmeye olarak dapolama işi',ne büyük ehemmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Köy yolları onarılıyor Bayındırlık Vekâleti bu işe sarftidUmek için 500 bin lira ek tahsisat ayırdı Vilâyet Bayındırlık Müdürlüğü 1953 şehir ve köy yalları programını tatbika devam etinektedir.Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Limanda bek I İyen gamiler boşaltıldı Limanımızdan yapılan ihracat miktarı hergün biraz daha art maktadır.Alâkalılar,ihracat mevsiminin fiilen haşladığını ifa de etmektedirler.Bu arada dün limanımızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Üç amele enkaz altı-di kaldı Aksarayda Inebay mahallesin de Teceddüt sokağında İskender Zan'a alt 34 numaralı içkili lokantanın tamir edilmekte olan arka kısmı anide çökmüştür.Kaka sonunda,Cevat Gülte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Tütünlerimiz hariçte re ğ be t görüyor Tabancı memleketlerden tütün lerimize yapılan,talepîer devam etmektedir.Bu arada İngiltere ve Amerikadan birer heyet bugiinlerde şehrimize gelerek" tütün mübayaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Bir kadın intihpra t-şsbbUs etti Kınalıadada Narçiçeği sokağında oturan Fatma Ceylân adında bir kadm,tentürdiyot içmek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.Fatma'nın,bir iş mevzuunda görüştüğü avukatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Tarsus vapuru geldi Tarsus vapuru,kazan borularında vuku bulan arıza yVuün den 14.5 saat bir rötarla dün sabah saat 8 de sekizinci şimalî Akdeniz seferinden dönmüştür.326 yolcu ve 266 ton yük getiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Taşta hasmının baş'nı yaraladı Bakırköyde Osmaniyede Köyaltı sokağında,3 numarada oturan Hüseyin Kaynar ve Emin Durmuş adında iki kişi,eski bir meselenin tazeienmesile kavga,ya tutuşmuşlardır.Bir ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Bir gazeteci beraet etti Bir yıl önce,Sarıyer cinayeti îîe ilgili maznunlardan Murat Tokay tarafından hakkında yazdığı yazıdan ötürü mahkemeye verilen Dünya gazetesi muharri ri Hikmet Çağlayan,dün Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Bir yeraltı suları mütehassısı geliyor Unesco Teknik Yardımlaşma Eksperi ve Teknik Üniversite Hidroloji Profesörü Hugo Fourior Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'a bir mektup göndererek tstanbulun yera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Fuhuş yuvası yapıta» otel kapatı'dı Küçükçekmecedeki Yeşil Köşk' otelinin bir gizli fuhuş yuvası haline getiri'digini ve buraya yapılan basVfada 6 çiftin suçüstü yakalandığını yazmıştık.Bu hâdise üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Oluz Üçüncü üzüm bayramı Yeşilay Kurumu tarafından tertip edilen 33.üzüm bayramı 27 eylül pazar günü Göztepe'de Asma Numune Fidanlığında kutlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Anadolu yakasına veril n su artırıldı Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,sular idaresine giderek lstanbu!un su işi üzerinde durmuş ve ilgililerden gerekli izahat alarak direktifler vermiştir.Diğer tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • Halde bir banka açıldı Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi Çelikbaşın şehrimizde bu Iunduğu sırada Kabzımallar ve müstahsiller,kredi ve.banka muamelelerini kolafcplıkla yapabil,meleri için Haîde bir banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1953
  • İstanbul mebusları tacirlerle görüşecek İstanbul mebusları ticari hayatimizdaki son gelişmeleri göz önünde tutarak Ticaret Odası salonunda 29 eylül salı günü saat 16 da ithalatçı tacirlerle,30 eylül ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Son harbi hiçbir millet kazanamaz Amerika Müdafaa Vekili modern bir harbi her iki tarafın da kaybedeceğini söyledi Vaşington,23 A.A.Müdafaa Vekili Charles Wilson,Başkan Eisenkower'le yaptığı görüşmeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Toprak Ofisi 1,5 milyon ton hububat satın aldı Bu yıl yapılan yıla nazaran Ankara,23 TH-A)1953 yılı hububat mubayaa kampanyası bugüne kadar görülmemiş bir hızla devam etmektedir.Toprak Mahsulleri Ofis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Dükkânında Arapça ders veren bir bakkal yakalandı Dün.dükkânını mahalle mek tebi haline sokan bir bakkal adliyeye verilmiştir-Cihangirde Kadirler yokuşunda 75 numarada bakkallık yapan Salih'in,dükkânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Omar Bradley'in dairesine hırsız girdi New York,23 A.A)General Omar Bradley'in Astoria otelindeki dairesine dün gece hırsız girmiş ve 3-200 do lar kıymetinde mücevher ile bir vizon kap götürmüştür.Hır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Pariste İşçi ücretleri arttırıldı Paris» 23 AA.Asgarî yevmiye haddini tesbit eden Yüksek Komisyon Paris mıntakasındâki işçilerin aylık üc retini 20000 fran'ktan 23000 franga çıkarmıştır.İşçi teşek kül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Tetkik gazisine çıkan gazeteciler döndü Batı Akdeniz seferinden dönen Tarsus yolcu gemisi,dün sabah saat 8 de limanımıza gelmiştir.Gelen yolcular arasında bir müddet önce Batı Âlmanyada tetkiklerde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Siyasî İcmal Komünist memleketler imparatorluğu Ajanslar çok garip bir haber verdiler.Rusya,peyk memleketleri Birleşik Amerika hükümetleri gibi bir idareye tâbi tutmak,bütün bu memleketlerin hariçte t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Çingene konferansı toplanamadı Roma* 23 Nafen)«Bey nelmilel Çingene konferansı;için dünyanın dört bir tarafın dan «esrarengiz» bir şekilde Italyada Gonzala havalisinde gelen çingeneler şimdi memle ket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Avrupa'da soğuk harp Fransa ile küçük Andorre hükümetleri arasında ihtilâf başgösterdi Paris.23 Nafen)Fransa ile ispanya arasndaki hudutta bulunan Avrupanın sözde müstakil en küçük «devleti» Andorre i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Tehditle soygunculuk yapan çocuklar iskenderiye» 23 Nafen)İskenderiye polisi Mısırda teh ditle hırsızlık yapmak suçundan en büyüğü 13 yaşında olan beş çocuğu tevkif etmiştir.Yeni türemiş olan bu çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Hava sürat rekoru denemesi yapılıyor Londra,23 A.A)Dünya hava sürat rekorunu kırmak üzere dün sabah «Swift 4» tipi uçağıyle îngiltereden hareket etmiş olan yüzbaşı Mikelithgopw.dün akşam üze ri Libyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Libya kralı Isviçreya gidiyor Bingazi,23 A.A)Libya Kralı îdris beraberinde Krali çe Fatma olduğu halde tedavi edilmek ve istirahat etmek üzere bu pazar günü Isviçreye hareket edece'ktir-Kral resmen İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Avusturya parası sağlamlaşıyor Viyana.23 A.A)Maliye Vekili Dr.Rednhard Karaite bir gazeteye verdiği beyanatta.Avusturya şilinginin kısa bir zamanda «sağlam pa ra» evsafını iktisap edeceğini söylemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Yeni Irak kabinesi Başvekil Fâzıl Cemali yeni kabinenin Arap devletleriyle tam bir işbirliği yapacağını söyledi Bağdat 23 AA)Irak Başvekili Dr-Muhammed Fâzıl Cemali yeni hükümetin dış siyasetini açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Atom sanayiinde çay grevi Salwick.ingiltere)23 AP)Burada kâin atom enerjisi araştırma merkezinde çalışan 300 bakım işçisi bugün,İngilizlerin pek bağlı bulundukları ikindi çay saati paydos haklarını mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Nurenbergde patlamamış bir bomba bulundu Berlin.23 Nafen)Nuremberg civarında infilâk etmemiş iki tonluk bir bomba bulunmuştur.Şimdi polis alelacele bütün havaliyi «tahliye ettirmektedir.Bomba zararsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • 3 bin senelik bir bilezik bulundu Londra.23 Nafen)Ingil terede Straffordshiie'da Stan* ton köyünde 3000 sene evveline ait bir altın bilezik bulunmuştur.Çiftlik sahibi Mr.Allan Ward» tarlada çalışırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • İKTİBAS in en az insanları Fransızlarmış Fransız temizlik bürosunun yaptığı bir anket temizlik bakımından Tahitililerin başta geldiğini,çok temiz zannedilen İsviçrelilerin İse ancak 6 ncılığı işgal et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Kısa har ci haberler AMERİKA if Havacılık Vekâleti,Kuzey Koreli pilotun müttefik topraklarına getirdiği «mig» uçağının Ohio'daki Dayton havacılık ma!zemesi merkezine nakledilmekte olduğunu bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Kanada altın madeni işçilerinin grevi Toronto,23 AA)Kanadada Ontarionun kuzeyinde Timmdns'de bulunan en ehem miyetli altın madeninin 1500 işçisi greve başlamıştır-işçiler daha iyi hayat şartları ve da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Heyecana sebep olan yanlışlık Bir hava tatbikatında Bas üniformalı bir pilotun görüldüğü haberi ortalığı birbirine hattı Champaign Illinois)23 AP)Dün burada yapılan ve Amerikan hava kuvvetleriyle Illi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • FIKRA Taksim Çarşıkapı Tarık BUS?t Bir tarihte romancı!ann,hikayecilerin derdi âdi,Halic'in iki yakası şiuıei de fıkracılara sermaye oldu.Kısacası sosyal mesele ya çözüldü,yahut bıkkınlık verdi de biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1953
  • Şimdi aklıma Ayferim geldi hemşire dedi' bazan bu saatlerde kalkar,bahçeyi süpürür,duvarın şu alçak nokta smda otururdu.Tesadüfen Re pt bey de kalkmışsa,bir iki satır konuşurlardı-Naciye hanım derin n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.09.1953
  • e İtalyan Hava Ganel Kurmay Başkanı şehrimize geliyor Türk hava kuvvetlerinin davetlisi olarak memleketimizde bulunan İtalyan Hava Genelkurmay Başkanı Korgeneral Aldo Urbani.Cumartesi Künü maiyetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1953
  • mim IKI İTALYAN YILDIZI Italyanm çok sevilen yıldızlarından Edith Stark* elbjseli)ve Nito Dover mayolu)bir filmde birlikte rol almışlardır-«Aşk dünyası» adını taşıyan bu filmde her iki yıldız aynı erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1953
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAH'A ana,Bağdat kapısını açtıran imtihan.Küçük bir çocuk olduğu için ehemmiyet vermiyorlardı.İşte bıyığım!diye tarağı dudağına saplayınca asker içine girdi.«Bağdadin kıpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.09.1953
  • Spor oyunları tertip komitesi dün seçildi Spor Oyunları yeni tertip feo»mitesi dün saat 18 de Bölge binasında yapılan bir seçim neticesinde aşağıdaki şek İde tasbit edilmiştir:Oem Atabeyoglu,Osman Çol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.09.1953
  • İstanbul atletlerinin Dedeağaç seyahatinden notlar istanbul genç atletizm takımı cuaaa sabahı tstanbuldan büyük bir neşe içinde hareket etti.Dedeagaçta yapılacak bu musaba kalar revanş mahiyetinde ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.09.1953
  • i ***0k*.it.Heri bir hamle Ue yeni mevsime lumrffMi Galatalılar başlarında antrenörleri Begat Erte olduğu halde Eyüp sa* hasında koşarlarken Yeni mevsimde kulüplerimiz:12 Galata Kırmızı siyahlıların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.09.1953
  • İsveç-Macaristan millî atletizm karşılaşması Geçen hafta Macaristanın başşehri Budapeştede 50.000 seci önünde yapılan İsveç Ma İstan mili!atletizm karşılaş,masun İsveçliler 110.99 kasanmıya muvaffak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.09.1953
  • Galatasaray bu hafta Vefa ile karşılaşıyor Yeni mevsimin ilk mühim futbol karşılaşması önümüzdeki Pazar günü saat 16 da Mithatpaşa Stadında istanbul profesyonel küme üçüncüsü Galatasaray ile dördüncüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.09.1953
  • Yunan Kral ve Kraliçesi Floransada Floransa,23 AA-Yunan Kralı Paul ve Kraliçe Fre derika Kralın kız kardeşi eski Romanya Kraliçesi Helen'i ziyaret etmek üzere dün gece Napoli'den buraya gelmişlerdir-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1953
  • KOLAY VE PRATİK BİR GÜZELLİK MÜSTAHZARI Krem I i PURO Tuvalet Sabunu Cildinizi besler,korur,yumuşatır,tazel eştir ir ve güzelleştirir.'L r Bol kbpüKlU Nefis kokulu aımı 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ Yuvanoviç ve Mustafa sevinçten Cüneyt Beyin önünde öpüşmekten kendilerini alamadılar 79 Todori!Leontariyüs cenap larını davet edin!Leontariyüs beklemekteymiş,Todori dedikleri adam onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1953
  • RÖPORTAJ Mini mini yavrular tahsil hayatına imtihanla haşlıyor Har yıla nazaran bu yıl Galatasaray Lisesinin ilk kısmına daha fazla rağbet olduğu için yeni alınacak talebeler zekâ imtihanına tâbi tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mesul Müdür:Turhan AYTUL Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1953
  • Haıırlaıaa Sadi URUL 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 1 2 5 6 10 11 IfflM^ T 11 Sodan sağa:1 Biteviye.2 Çoğalma;Vilâyet;Beğen.3 Bir harfin •okunuşu;Bir kereste nevi.4 Ayni soydan gelen kimselerin meydana ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1953
  • Doğu Almanyada işçiler üzerindeki baskı arttı Berlin.23 Nafen)Doğu Almanya hükümeti» işçiler üzerindeki baskıyı birden şiddetlendirmiştir.Ulbright Moskovadan döndükten sonra bu işçi dâvasını yeniden e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ OZBAY Şüpheye düşen bir doktorun Helen'le yaptığı istişare 4 Kurbanının ccjeJı başında ba yasftca bir tavır takınıyor,yanında kim bulunursa bulunsun çekinm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.09.1953
  • Sağda birinci odanın Manderson'a ait olduğunu biliyor du-îçeri girerken kapı tokma ğını.bunun yayını,kilidi dikkatli bir muayeneye tâbi tuttu,hepsi normal bir halde işli yordu-Oda hayret edilecek ka d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Kars'taki gaz deposunda dün feci bir infilâk oldu [Baş tarafı birincide] ramanda her üç binayı da sarmış ve" etrâT toz ve duman için ¦de kalaraS cehennemi Bir manzara almıştır,infilak şehirde Büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • İranda yeni sabotajlar [Baş tarafı birincide] MÜSADDIK'IN DURUMU Diğer taraftan îran hükümetinin resmî bir sözcüsü ile ordu makamlar)bugün sabık Başvekil Musaddık'ın yargılandığı» hüküm giydiği ve ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Türk basınının büyük teessürü [Baş tarafı birincide")anokratik hüviyeti ile şahsı etrafında uyandırdığı büyük sevgi ve hürmetten bahsetmektedir.VALt GÖKAYIN TAZÎYETLERt Necmeddin Sadak'ın vefatı münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Tito,Zagrep manevralarında [Baş taraftı birincide")gün Zagreb bölgesinde yapılmakta olan manevralarda hazır bulunmuştur.Kendisine Türk.Amerikan.İngiliz.Fransız ve Yunan askerî heyetleri refakat etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Papagos İtalyada [Baş tarafı birincide] puloa da refakat etmektedir-Yunan Başvekili hava alanında verdiği demeçte,ezcümie şunları söylemiştir:«Ekselans de Gasperinin geçen Ocakta yaptığı ziyareti bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Rita Hay worth [Baş tarafı birincide] şarkıcı Dick Haymesle gayet basit ve yalnız üç dakika süren bir merasimle yeniden evleneceği anlaşılmıştır.Yarın yapılacak merasimde her iki tarafın avukatları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Dumlupınar dâvasına dünde devam edildi IBaş tarafı birincide*!ı lu,tercüman ve suçluların avu-1 katlan da salona alınmıştır.Dumlupınar süvarisi Sabrı Çe lebioğlu bugün bei renkli bir el bise^giymişti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Türk-Yunan ticaret müzakereleri [Baş tarafı birincide] dleri tarafından takip edilen gaye Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticarî mübadelelerin mümkün mertebe arttırılması ve hâlen mevcut anlaşmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Bazı vergi ve resimlerin kaldırılması [Baş tarafı birincide!Esasen 1953 bütçesinin müzakeresinden önce Maliye Vekaleti bütçesi raportörü de bu temennide bulunmuş ve bu husus bütçe komisyonunda da görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • T.Ü -W £RİPİN BAŞAffl HE KUUMMJR.saat ara ile günde r 3 ad^t alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Atlanti hasara Anide pathyan fırtına yüıündan bir şiı cep battı-frıürettebstı güçlükle kurtarıid Londra,23 A.P.Dün Do gu AtlanUkte ani olarak başhyaa büyük bir futana 12 saat ka4ar şiddetle devam etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • İki kız kardeş anirBerini bıçakladılar Sursa,23 Milliyet)Bugün adliye kor.dorlsnnda acıklı bir küle had şasi cereyan etmiş iki Kız öz anneler.ni bıçaklamışlardır.L«?man ve Fevziye isimlerinde ki bu kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • İtalyada dört milyon işçi grev yapacak Roma 23 A.A.Yarın îtatyada dört milyon sanayi is,çi3i 24 saat sürecek bir greve başlıyacalctır.Bu suretle yarın İta'yaadki ekseri sanayi müesseseleri,gazeteler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Beria,Kremline ait sır açıklamış [Baş tarafı birincide"] nn ilk tomarını 29 temmuz tari hinde Münihbe elde ettik ve derhal Amerikan «resmî makamları tıa tevdi ettik.Diğer vesücaJar memleket dışında ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Nevyorkta bir kimyahane infilfik elti Tonavanda New-York)23 AA.Bugün burada bir kirayahanenin infilâkı neticesinde 10 kişi ölmüştür-1 Polis infilâkların iki hidrojen deposunda vukubulduğunu açıklamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Atorr.tabur* rmg'Jta Avrupaya gidiyor Viim.ngtofl.yd A.A.Iyi habei aia* kaynaklar^ bildirdik leriaıe göre.N.ATO kuvvetlerini takviye edecek olan ilk atomik topçu tflto'wu perşembe günü ûe niz yoliyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Amerikanın kızıllara yeni bir teklifi Kore sulh.konferansının hazırlık müzakerelerine Kızıl Çin ve Kuzey Kore de çağırıldı New-York,23 A-A.Birleşik Amerika hükümeti bugün İsveç hükümeti kanaliyle Komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Mısırda yeni tevkifler Kahire,23 AA.Mısırda yeniden 10 kişinin tevkifiyle,ihtilâl mahkemesine sevkedL lecek şahısların adedi 24 e çıkmıştır.MiOl istikamet Tekili Binbaşı Salimt bu 10 Msaf «memleket me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Yabancı sermaye [Baş tarafı birincide] de tahditler kaldırılacak ve kolaylıklar temin edilecektir.Geçen ay içinde şehrimizegelen ve hükümet erkânı ile temaslar yapan Mr.Randall riyasetindeki heyetle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Avrupadaki Amerikan ordusunun kuvveti Gl.Bolte,bir Rus taarruzunu Avrupadaki Amerikan ordusunun tfurduiabileceğini söyledi Frankfurt.23 A.A-Avrupadaki Amerikan Orduları Başkomutanı General Charles ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.09.1953
  • Tediye muvazenemize dair E.Kalafatın açıklaması [Baş tarafı birincide] aylık tasfiye muameleleri ne-ticesinde memleketimiz aleyhine tekevvün eden kümülatif açık yekûnu 214-3 milyon E-P.U.doları olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.09.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1 Elâzığ su idleri 61 inci şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Tunceli Ovacık ovası haritasının alınması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1953
  • İstanbul Defterdarlığından Makine Ve Lastik Ayakkabı Satışı Maktan CİNSİ 3 adet Pres makinesi yerli yapı 1 adet Hamur makinesi yerli yapı 1 adet Hamur makinesi yerli yapı 27 Hplik motoru ile 20 takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1953
  • İst.Jandarma Satınalma Komisyonu Reisliğinden 1 J.birlikleri ihtiyacı için evsaf Ve şartnamesine göre 150 adet kapaklı bakır bakraç açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır-2 Eksiltmesi 16 Ekim 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen askerî kıtaat Hânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yakacak ile yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayn ayn kapalı zarfla Selimiye As.Sa.Al-Ko.da satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1953
  • R A D Y O Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Oyun havalan Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Necmi Rıza Ahıskan 14.20 Öğle konseri Pl.Cesar Franck:Psyche et Eros poem sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1 İzmir su işleri 3 üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Turgutlu Ahmetli sağ ve sol sahil sulaması 1 inci kısım inşaatı işi olup tahmin edilen keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1953
  • EKONOMİK.DAYANIKLI VE HER ZAMAN RAKİPSİZDİR.BİLUMUM NAKİL VASITALARINDA KULLANILIR MUHTELİF TİPLERİ MEVCUTTUR ORKİTİ MÜMMASIS İTHALATÇISI;MEHMET KAVALA Galata T enir Han a İstanbul Idgnf:ıAMET istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1953
  • IKS fv Jfi 5»?VSp Kambiyo ve esham Kapanış Açılım Kapanış Sterling 784,784_Dolar 281.280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fı\64.03 64.03 Belçika Fr,5.6t 5.60 isveç Kjr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1953
  • A bone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 80 Üç aylık 12 00 Bir ayWt 00 EcneW memleketle»* iki misildirhftfi şartları 2 ve 3 üncü sayfa »ant.4 T.L.7 ve 8 iuci sayfa aant.2,00 T.L.ilanlardan ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ OtM&L Dahiliye MUtahasmm Pazardan başka her gttn sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.80-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyoıu No.104 I IHI I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1953
  • T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Bankamıza müsabaka ile lüzumu kadar müfettiş adayı alınacaktıri-2 Müsabakaya girebilmek için;A)Türk olmak.B)Memurlar yönetmeliğinin tesbit ettiği genel vasıfla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1953
  • â Devlet Meteoroloji İşleri Umura Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlüğümüz merkez meteoroloji istasyonu sahasında tesbit edilecek mahalde iki adet rasat âlet ve malzeme muhafaza barakası kapalı zarf usulü il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8