Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.09.1953
  • 1 Eylül 19 53 Salı Adres:Nuruosmasıiye Türbedar Sokak No:18 I S T A N iJ ti L.Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL SAYI:1189 Fosta Kutusu 4 9 2 TELKFÖN:29614 FİATI 15 Kuru» Bugün şehrimizde havanın sabahleyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.09.1953
  • 1 EYLÜL 1953 Eğrileri minare ULUNAY Gazetelerin çafn Venicaı d inin eğilen minaresi hakkındaki havadisi şu şekilde yazdılar:«Yenicamiıün bir ini—n «i yıkılıyor.Bunu uluyunca caminin iki minaresinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • I FIKRA Sabah oldu,|Seksen evlik bîr köyde on yedi tane radyo var.Pille çalışıyorlaı* tabu.Geçenlerde ko.P nuşıüuyordu:On dört liralık i bir batarya otuz liraya zo/bu N lunuyormuş.liVM-aborsa lâfıaın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Bütünleme imtihanlarına dün sabah baştandı îlk,orta ve liseler ile bütün bütünleme" imtihanlarına dün sa bahtan itibaren başlanmıştır.Orta okulların devlet bütünle me imtihanları 19 eylülde,lise olgun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Bayan ilhan Aytaç/m eşi,Fatma ve Hakanın babaları,Hüsniye Meriç ve Hatice Maldöken'in kardeş leri.Devlet Demiryolları memurlarından ibrahim Tûr'ün ve bayan Kevser'in yeğenleri,P.T-T-Baş Müfettişi Hayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • 12 lise,200 ortaokul açıiıyor Ankara,31 T.A.1953 1954 ders senesinde yurdumuzun muhtelif şehir ve kasabalarında yeniden 12 lise ve 200 or iaokul açılacaktır.Bu faaliyeti tamamlamak üzere Millî Eğilim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Senenin en güzel filmi «a-Venedik film festivalinde tenkidçüer film beğenmek te çok müşkülpesent davranıyorlar Venedik.31 AA,Venedik film festivalinin ikinci ve son haftası başlamıştır' Miinekkidler e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Kısa haricî haberler AMERİKA if 18 eylülde Amerikada Princ ton üniversitesinde bir «İslâm kültür konferansı» yapılması muhtemeldir.Bu hususta temas lar olduğu haber alınmıştır.İNGİLTERE if İki numaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Everest mücadelesi Bir İsviçre dağcılık heyeti Evereste çıkmak için teşebbüse geçti Kathmandu.31 A.A-Bir isviçre dağcı heyeti Everest tepesini ikinci defa fethet mek için Nepal hükümetinden izin istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Eski Keşmir başvek li mahkemeye veriliyor Yeni Delhi,31 A.A.Hint haberler ajansının bildirdiğine göre,eski Keşmir Başvekili Şeyh Abdullah mahkemeye verilecektir.Ajansın ilâve ettiğine göre Şeyh Abdull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Fran şada et fiyatları ucuzluyor Paris,31 A.A.Fransız hükümeti 8 eylülden itibaren et Matlarında yüzde on tenzilât ya pılacağım açıklamıştır.Dün gece yayınlanan bir teb Hğe göre,Ekonomi Vekili Ber« na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Kahirede haydutluk Bir ban soymak isteyen üç haydut bir kişiyi öldürdü dört kişiyi de yaraladı Kahire.31 AP)Kahire nin dış mahallelerinde bir bara baskın yapan üç kişilik bir haydut çetesi içeri girer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • ııx m* iw Isveçte traşı uzamış adamı kahveye hile sokmuyorlar Meşhur İsveç film yıldızı OJaf Thomsen rol icabı sakal uzatmaya koyulduğu İçin uzun glln yiyecek tek bir sandviç bile elde edemedi.Medeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Onbaşı Rjgd n mahkemeye verildi Londra,31 A.A.Süveyş te kaybolması İngiliz Mısır mil nasebtlerinin gerginleşmesine se bep olan ve iki gün evvel Paris te yakalanarak tngiltereye getirilen hava onbaşı R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Tunusta suikasller davam ediyor Sus,31 A.A.Dün gece üç kişi öldürülmüş,diğer basa Şahıslar t!a yaralanmıştır.Evlerine dönmekte olan sivil elbiseli İki polis memuru üzerine bir kaç el ateş edilmiştir B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Anthony Edsn Yunanistanda Atina,31 A.A.Ingiltere Dışişleri Vekili Anthony fiden bu sabah «Surprise» korvetiyle Pire'ye gelmiştir.Zevcesi ve olgu Nikola,ken dişiyle beraber gelmişlerdir.Anthony Eden,İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Siyasî İcmal Doğu A!many ad a adalet Doğu Almanya Adliye Vekili Zaisser bu zat Rus tabandır tevkifinden bir müddet evvel,komünist hakimlerden madara Benjaminin «hayal ve hissiyata kapılmadan» karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Milletlerarası radyo kongresi Londra,31 A.A.Milletlerarası yedinci radyo istişare kongresi 50 millete mensup 300 delegenin iştirakiyle gelecek perşembe günü burada toplanaçaktır.Kongre,çeşitli teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Japonyada bîr günlük grev Tokyo,31 A.A.Mltsu kö müı işletmesi şirketinin 48 bi-»c yakın işçisi bugün 4563 işçinin çıkarılmasını protesto maksa öyle 24 saatlik bir grev yapacaklarıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • İçki âleminde kadın erkeği bıçakladı İzmir,31 T.HA.Şehrimizin Namazgah semtinde kunduracılık yapan Hilmi Yönet,ge ce yarısından sonra bir arkadaşı ile birlikte temin ettikleri iki kadını dükkâna getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Von Paulus kızıl ajan yetiştiriyor Berlin,31 Nafen)Doğu Al manyadan gelen raporlara göre,harp sonunda Sovyetlere geçmiş olan Nazi Mareşallarmdan Von Paulus halen Sovyet ordusunda vazife görmektedir.Vo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Bulgarların yaptığı mezalim Filibe civarında yaşıyım Türklere işkence gönden güne fazlalaşıyor Belgrad,31 T.HA.Bul garistanda yaşamakta olan Türklere yapılan mezalimin yeniden şiddetlendirildiğine da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Churchill Kabinesinde değişiklik yapılacak Churchill dün hükümetin en mühim eiemanlariyle müzakerelere başladı Wendovor,31 AP.İngiliz kabinesinde esaslı değişiklikler yapılacağı rivayetleri bir taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1953
  • Şükran bu olsa gerek diye söylendi,hakikaten üzel kadın mişl Kafasındaki Şükran)istif lıamı biraz daha büyüdü.Adeta rahatsız ediyordu onu.Kendini bu tesirden zorla kurtarabildi,ıpasas mm bağına geçti:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER Vrslfiftky bîr defa daha mağfûb oldu Kore sulh konferansına İştirak edecek devletler Birleşmiş MU* teflerde seçilmiştir-Seçim sırasında Rus delegesi baltalayıcı gayretler sarfetmlş f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1953
  • HEIİGtJN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A Halife Memunun doğuşu,garip iddia ileydi?Seyyide Zübeyde kocası Harunurreşidi satrançta yenince emratii:Şimdi gidiniz,dediğim siyahı kadına misafir o unuz!Tarihler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.09.1953
  • Tenis karşıloşması East Hampton New-York)SI AP)Burada her sene yapılan İngiltere Amerika tenis karşılaşmalarında dün karma çift serisinde Ameri'cah JulU Sampson ve Maureen Connoll İngiliz Jean Rinkel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.09.1953
  • Fenerbahçe Karagücü ile hususî bir maç yapacak önümüzdeki perşembe grünü saat 16.30 da Fenerbahçe profesyonal takımı ile İstanbul Karaçücü,Fenerbahçe stadında hu busî bir karşılaşma yapacaklardır.Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.09.1953
  • İngiltere lig maçları Bu hafta oynanan maçlar çok heyecanlı geçti,Aston Villa Arsenali 2-1 yendi Bu hafta oynanan İngiltere lig maçları çok heyecanlı ve gol 1U geçmiştir.Bu arada elde edilen neticeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.09.1953
  • Dünya halter kaldırma şarap Stok ho!m de yapılmakta olan baiter müsabakası Rusya 25 puvanla birinci,Amerika 14 puvanla ikinci odular Stokholmde yapılmakta,olan milletlerarası halter müsabakalarında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.09.1953
  • enerbahçe ekim ayında ingiltereye gidiyor Sarı Lacivertliler muhtelif şehirlerde beş maç yapacak ve belki de dönüşlerinde İsviçreli bir takımla da karşılaşacaktır Ekim ayının ilk haftasında ingilterey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.09.1953
  • Italy aya giderek Napoli kulübünde oynaması muhtemel F.Bahçeli M-Ali Has Fenerbahçeli M.Alinin ilalyoya transferi Mdhmet Alî:"Kulübü n,Italyaya mukabil bir teklif yaptı,aralarında an.aşabilirldrsa gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.09.1953
  • İngiltereye karşı oynayacak dünya futbol onbirinin seçimi İspanya lig şampiyonu ile yapılacak bu maçta Fîfa takımı oyuncuları belii olacak 21 ekimde İngiltereye karşı oynanacak olan Dünya futbol takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.09.1953
  • #îsö Spor FRANNADA FUTBOL MAÇLARI Paris,31 A.A.Dün oyna nan birinci küme lig maçlarında eşogıcTaki neticeler alınmıştır:Nİmes:5 Sele:2 Nice:3 Roubalx:1 Lns:1 Toulouse:1 Saintetienne:1 Monaco:1 Lille:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.09.1953
  • urnuası sona erdi Tek kadınlar finali sürprizli bir şekilde nihayet fendi ve Bn.Lazzarino Avusturyalı rakibesi Bn.Bros'u tahminler hilaf ma yenerek şampiyon oldu İstanbul 8.Enternasyonal Te nis Tıımua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.09.1953
  • İnönü Istanhulda istirahat edecek C.H,P,Genel Bassam İsmet İnönü bu sabah ekriprea»e Anka radan gelirimize gelecektir CHP.Genel Baekanj şehri mizde bir ay kalacak ve iştira hat edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.09.1953
  • faiUiuet r MWB5E58 Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 ğ0 Üç aylık 12 00 1 Bir aylık 4 öO Ecnebi memleketlere iki misildir.İlân şartları 2 ve 3 Uncu sayfa aant.4 T.L.7 ve 8 fcıoi sayfa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.09.1953
  • Maktulün soyulmamış olması,bence mühim ve üzerinde durul,ması icabeden bir noKtadjr.Maamafih bahçede r;*tge!diğ ve ağır sözlerle kovmaya kalkıstığı bir serseri de bu işi yapmış olabilir.Ben Manderson'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdrtr:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.09.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ VA7AN-Huzurumda hile yoluna sapmak cesaretini nasıl gösteriyorsunuz?Çabuk söyleyin 57 inler gibi konuşan He1 en:Onu da yaparız,fakat gün di Kostantiniyeye kadar gitmeyi düşünüyorum.Ooo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.09.1953
  • Ali Yücel hakkındaki takibat durduruldu Eski millî güreşçilerden Ali Yücelin Edirnenin Karaağaç ka zasmdan otomobille şeh imize gelirken Samiye isminde bir genjç kızı kaçırdığım bil i]rmiş tikaltesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.09.1953
  • Millî Eğitim Müdürünün tetkikleri Mili!Eğitim Müdürü Muhit tin A&dik dün beraberinde ilk öğretim müfettişleri okluğu hal de Yalovaya giderek,Uk okullar daki yeni ders yılı hsuiri-kUrmj gözden geçirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.09.1953
  • iHTEKi KOI in AY ETİ Nakleden:AZİZ OZBAY Kadın şehrin dışına çıkarıldığı halde tehlikeyi sezmemişti 3 Talya ağn' adımlarla denizin az yukarısında Kalakava adı verilen yola vardı.Gazinoya otuz metre ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.09.1953
  • Hazırlayan Kağut lıVittAl" 1 1 2 3 4 5 6 u 7 8 9 1C 11 12 2 Y 3 4 pT I 5 6 H mL 7 |HS 6 9 YY1 12 J JHK—Soldan saqa:1 Bayan öğretmen;Verme.2 ynı senede doğmuş,bir birine derece,sınıf bakımından benzeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.09.1953
  • ı\V/ı V/IM nj\1953 Avrupa güzellik kraliçesi kim olacak?Kraliçe namzetleri İstanbula hayran italyan ve Alman güzellerini görmeden kimse birşey söylemiyor Şimdilik Fransız,Montekarlo ve İngiliz güzelle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Bülün ağrılara karşı GRiPiN başarı ile kullanılır 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Ürdün Kralı dön şehrimize geldi [Baş tarafı birincide)ntaşemiliteri ve Kralın dayısı olan Şerif Nasırı mezunen îs** tanbulda bulunan Ürdün Başbakanı Yardımcısı Sait Paşa Müfti ve refikası.Suriye.LÜtH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Piccard'ın 1500 metre derinliğine rndfği yalanlanıyor Roma 31 A.A.Bir yaban cı ajans tarafından Prof.Piccar din batiskaf adı verilen özel tip te bir denizaltı ile 1500 metre derinliğe indiği hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Süveste bir İngiliz öltfü üldii iskenderiye 31 A.A.ingiliz askerî makamları tarafın-IngUiz hava kuvvetlerine mensup dan bu gece bildirildiğine göre,sivil bfr ingiliz memur tüfekk* öldürülmüş ve arabas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Millet Partisi ı tahkikatı neticelendi Ankara,31 T-EA.Yetkili kaynaklardan öğrenildiğine göre.Mîllet Partisi hakkında yaprlmakta olan tahkikat tamamen bitmiştir-Bir iki güne kadar bu hususta bir açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Buca yolunda bir tren kazası c|du İzmir,31 T.H.A.Bu sabah Buca tren yolu üzerinde fe cî Wr tr«n kazası olmuştur.Henüz isimleri tesbit edileraiyen,biri kadın ve ikisi erkek olmak üzere,üç işçi Ermeni M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • PORTA!1953 Avrupa güzellik kraliçesi kim olacak Baştorfı 6 ncı da)Beğdeş)O her zamanki cana yakın Vğ sakin gülüşü ile:Vallahi bilmem ki,diyoft Siz de takdir edersiniz ki,bu ig daha şimdiden «estirilip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • i "¦er ^r;W2UN&1 MENDİLLERİNİZİ ÇORAPLARINIZI YIKADIĞINIZ BEYAZ SABUN ÇAMAŞIR SABUNUDUR Kremi i PURO cildinizin sabunudurssft PURO Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Amerikada bunaltıcı sıcaklar [Baş tarafı birincide] dereceye çıkmıştır ki bu.ağus tos ayı için yeni bir rekor teş kil etmektedir.Hararet iki gün daha 32 dereceyi aşmaya devam ederse 1944 deki sekiz gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Bostancı açıklarında bir deniz faciası oldu [Baş tarafı birincide] pan arkadaşımızın intibaları şöy ledir:Yedi kişiydiler.Heysi de bir ailenin fertleriydi.Dün Öğle vakti içlerinden biri,havanın sı cak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Kızıl Çin ile Rusya arasında soğukluk Londra,31 Nafen)Stokholm'e gelen raporlara göre,Ma lenkov,Mao Tsc Lsung tarafın dan yapılan ve "komünist Çine Rus tipi ağır bombardıman uçagı Tug 75lerden verilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Fikret Kırcan [Baş tarafı birincide'] beraet'ıni istemiştir.Bundan sonra Fikret Kırcaaf4 in avukatlar müdafaalarını y«n mış ve hâdisede sanığın bir suçu olmadığını,dolarların Reşat Er» te tarafından d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Adenauer'in seçim nutku Hanovr:31 A.A.A)Başvekil Adenauer,Kuzey Almanya'da Sapmakta olduğu şeşim turnesini,dün gece Hanor'da 6.000 kişilik bir dinleyici kütlesi huzurunda söylediği bir nutukla tamamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Eski Yugoslav elçisinin beyanatı [Baş tarafı birincide] kıymetli mefhuma gösterdiği ya kın ve sıcak ı'fadeden dolayı teşekkürlerimi ifade etmek isterim.Türk matbuatı,daima Türkiye nin dostu olarak kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • îtayla Birlikleri Yugoslav hududuna tecavüz etti [Baş tarafı birincide] derhal tahkikata bağlıyacaktır-Yugoslav askerlerinin su kûneti yüzünden ciddî bir hâ diseye meydan verilmemiştir.Tanjug ajansına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Ami.Fechteler Amerikada Atina 31 A.A.Güney Avrupa NATO kuvvetleri başkuman dam amiral Fechteler bugün Atinaya gelmiştir.Erkânı harbiye reisi general Bayers ve Güney-Dogu Avrupa hava kuvvetleri T&n man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Berianin muhakemesi Zalsser'in Moskovada yapılacak muhakemede Beria hakkında açıklamalarda bulunacağı zannedilyior Berlin,31 A.A.Doğu Almanya eski x^^"«nlik ^Vekili Wilhelm Zaisser ortalıktan kaybolmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Arap liderleri Musaddık için şefaat diliyorlar [Baş tarafı birincide] rika*run Tahran "Büyükelçisi Loyd Henderson arasında bugün vukubulan mülakat iki saat sür müştür.Görüşmenin ilk bir saat lik kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Vekiller Heyeti toplantısı [Baş tarafı birincide] Parti Genel idare Kurulu da bu akşam saat 17 de Parti Umumî Başkanı A.dnan Menderesin riya setinde toplanmıştır.Genel idare Kurulunun bu top 1 antısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Atlantik Paktı [Baş tarafı birincide] tının en zayıf tarafı olan hava kju vvetlerinin bir' Sovyet iâanuzunu karalayacak dereceye getirilmesi icap ettiğini söyleniştir.General Gruenther Rusyanm 175 tüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Bir kadın tabanca ite kızını vurdu [Baş tarafı birincide} sarfetmiglercfhr.Kocasının sözlerine sinirlenen Fatma,bir ara,masanın üzerinde duran tabancayı eline alarak birkaç el ateş etmiştir.Çıkan kurş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.09.1953
  • Korede esir mtiba delasi sona eriyor [Baş tarafı birincide] öaşka bf.T komünist esir de ev velden hazırladığı uzun bir pro testo mektubunu okumaya teşeb büs etmiş fakat muhafızlar buna fırsat vermemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.09.1953
  • Burdur V.daimi Ko Başkanlığından 1 Tefenni Hüyük Antalya yolunun 0 000 30 000 kim.arasında yapılacak 300000 lira bedeli keşifli ikinci kısım inşaatı 15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • Etibank Genel Müdürlüğünden İnşaat işleri yaptırılacaktır Bankamızca İskenderun'da yaptırılacak şube binası inşaatı kapalı teklif alma usulü ile ve sabit birim fiatı esası üzerinden eksiltmeye konmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • İSTANBUL AVCİLAR VE ATICILAR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN:KuHibümüzün 29 gustos 1953 cumartesi günü toplanan yıllık kongresi,ekseriyet temin edilemediğinden.5 eylül cumartesi günü saat 14-30 a bırakılmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • Odun Alınacak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 1953-1954 kış mevsimi için üniversitemiz ihtiyacını karşı* lamak üzere,650 ilâ 700 çeki yarı yarıya meşe ve gürgon odununun kapalı zarf eksiltmesi,17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • Bayan daktilo alınacak istanbul Sanayi Odası Başkanlığından Odamız için imtihanla 250 liraya kadar ücretli Mr dak tilo alınacaktır.Yabancı dil bilenlere ayrıca bu dildeki bil gısi nisbetinde munzam bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • Cağaloğlu Kız Enstitüsü Müdürlüğünden Açık eksiltme ilânı 1 Cağaloğlu Kız Enstitüsünde yapılaeak eiaü «arım açık usulle eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli «5000» lira 00 kuruştur.Eksiltme 3/9/1953 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • Gölcük Deniz İkmal Merkezi Müdürlüğünden 1 Fenni şartnamelerine göre 3 adet aspiratör ile 2 adet deniz tipi benzin nıotörü alınacaktır-2 Fenni şartnameleri her gün İstanbul Kasımpası Dz.İkmal Grp-Amir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • İ LAN Bayındırlık Vekâleti İzmir Su İşleri 3.Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş 1 İzmir Su İşleri 3 üncü Şube Müdürlüğü Bölgesinde bu lunan Menemen Sulu Ziraat Deneme istasyonları tesisleri inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • Açık eksiltme usulile onarım yaptırılacak İstanbul Defterdarlığından Keşif bedeli Teminatı Lira K-Ura K.7184 12 538 81 Süleymaniyedeki istanbul Müf tülüğü binasının tamiri işi-516—5121)Yukarıda yazılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden 1 40 kalem evrakımatbua kapalı zarf usulü ile bastırılacaktır.2 İhale 3/9/1953 perşembe günü saat 15 de Umum Mü dürlük Satmalına Komisyonunda yapılacaktır.3 Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • Edirne Defterdarlığından 1 213.311 lira keşif bedelli Edirne Hükümet konağının tamiratına kapalı zarf usulü ile yapılan eksiltmeye talip çıkmadığından iş 2490 sayılı kanunun 40 inci maddesine göre haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • STANBUL 12.57 Açılış ve program 13^00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Dans müziği Pl.i.13.45 Şarkılar.Okuyan:Arif Sami Toker 14.20 öğle kons«ri PI.Otto Nicolai:Windsör'un sen kadınlar uvertürü Çalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784_Dolar 280.00 280.30 Pr.Frangı ü.8t &80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika r.5.61 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve mikdarı yazılı yiyecek ile yem maddesi hizalarında yazılı gün ve saaUerde kapalı zarfla Yassı viran As.Sa.Al.Ko-da satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Samsun Su îşleri 8 inci Şube Müdürlüğünden 1 Çorum MecitözU îkipmar bataklığı kurutulması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Tahmin edilen keşif bedeli birim fiat es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.09.1953
  • İçme su tesisi için filtre ve klorlama tesisi satın alınacak İller Bankasından:1 Karadeniz Ereğlisi şehrinin içme su tesisatı için fen" nî şartnamesinde yazılı evsafta filtre ve klorlama tesisi satm a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan