Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • Adres;Nuruosmaniye Turbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul I ı YIL:4-SAYli 1165 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 614 Fİ ATI 15 Hur us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • Muğla Demokrat Parti il kongresinde Başvekil,memleketteki huzurun asla bozulmıyacağmı bildirdi idare âmirleri hakkındaki fenkidlere cevap veren Menderes,memurların hiç bir tesir allında bulunmadıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • Türk Amerikan müşterek tatbikatı nci sayfamızdadır.Dün Ankara'da NATO çerçevesi içinde Türk kara fcavvrfTerî ile Amerikan hava kuvvetleri arasında müşterek bir tatbikat yapılmıştır.Reisicumhur Celâl B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • Korede 28 Türk esiri bugün iade ediliyor Kızıllar bugün öğleye kadar Birleşmiş Milletlere mensup 400 esiri iade edecekler Panmunjom,4 AP.Aralarında 70 Amerikalı» 26 İngiliz ve 23 Türk esirinin bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • Dumlupınar dâvasına bugün devam ediliyor Lorarctzonun avukatının Dumlıpınar Süvarisine ait bazı açıklamalar yapması be eniyor Çanakkale» 4 Hususî surette giden arkadaşımız Mücahit Beşer bildiriyor)Dum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • Babasını uyurken öldüren genç Amerikanın Detroit şehrinde Arthur Gietzen adlı 26 yaşında bir genç babasmı uyurken oSdürdüğvmi itiraf etmiştir.Arthur cinayeti para için işlediğini de söylemgiir.Besim A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • Sovyef Yüksek Şûrası Bugün toplanacak o!an Şurada Beria'nıu durumu görüşülecek Londra,4 Radyo AP A.A.Sovyetler Birliği Yüksek Şûrası yarın saat 13 de fevkalâde bir toplantı yapacaktır.Geçen mart ayınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • Şiddetli yağmurlar İtalya* Cezayir ve Hindistanda yağan şiddetli yağmurlar büyük hasara sebep oldu Roma,4 AA)Italyanın kuzeyine yağan şiddetli yağ mur ve dolular,bilhassa bağ-larda ve yollarda ciddî h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • i manş yüzücüleri Amerikalı kadın yüzücü Florence Chadwick iki gün önce Manş'ı geçmeğe teşebbüs etmiş fakat muvaffak olamamış tır-Halbuki Mr gün önce Chad wick Manş'ı iki defa geçmişti-Resim Chadwick'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • •koiAfb ŞSgfâ Bugün şehrimizde havama sabahleyin deniz üstü puslu sonraları as buluttu geçeceği,rtta-j gurların kuvvetlice eseceği tah-j miıı ediliri wj tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • Malatya" suikastmin faili Hüseyin tfzmez mahkemede konuşurhaa uikastının âvasına devam edildi j,Dfinkü duruşmada dinlenen 7 şahidden Mustafa Şe»tür# bazı itiraflarda bulundu,diğerleri inkâr yoluna sap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • Esrar ve afyon ticareti yapan birisi yakalandı Polis uyuşturucu madde yapan ve satanlara karşı şiddetli bir mücadele açtı.Büyükderede bir esrar tekkesi basıldı Eroin,esrar,jfyoa,kokau gı bi uyuşturucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • Bugün sular kesilecek Tesisata ilave edilecek yeni motopomp yüzünden bugün Istanbul susuz kalacak Şehrin istanbul semtine d' ha fazla su vermek için şebeke ye yeni konacak motopompun ilâvesi için yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • General Necip Kacca gidiyor Kahire.4 A-A.inanılır kaynaklardan bugün bildirildi ğine göre» Reisicumhur General Necip.Hac f arizesini ifa et mek üzere yakında Mekke'ye gidecektir-General Necip,seyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • Tekstil işçileri kongresi Dün başlıyan kongre dört gön devam edecek Türkiye Tekstil ve Örme Sanayii işçileri Sendikaları Fe derasyonunun kongresi dün sa ban saat 9 da Eminönü öğren ci lokali konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • 61 yaşındaki milyoner Çanakkale Boğazını geçti Çanakkale,4 Milliyetî Şehrimizde bulunan 61 yaşındaki Arjantinli milyoner Kar-os Ritter bugün saat 11.05 de Çanakkale'deki askerî plaj iskelesinden deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1953
  • f.Doğu Berlin sokaklarında dolaşan Rus tanklarından biri Komünist polis kuvvetleri Batı Berline hücum etti Doğu Berlinlflere bedava yiyecek dağıtılan merkezlere hücum eden polislerle çarpışmalar oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.08.1953
  • KİSA HABERLER if Tarım Vekaleti Millî Eğitim Vekâleti Ue işbirliği yaparak öğretici film hazırlıklarına hızla devam etmektedirif Tarım Vekaleti,memleketimizde mısır istihsalinin artırılması için İtaly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • if Kasımpaşa'da Bahriye caddesinde 108 numarada oturan Ali Erbeklemez adında biri,gezmek için istediği motosikleti ver memesine kzarak,bisikletçi Kâmran Aktan'ı bıçakla sırtından yaralamıştırif Kasımp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • Hie 5 Ajustos 1953 Çarşamba R»ı 25 Zilka J 372 23 Tem 1369 VAKİT VASATÎ RZA Jl Oüne öğle îkind 1 Aksa yata îmaa ş 5.00 12.20 i 16*14 m 19.21 t 21.Ub k 3.01 9.38 4.57 8.52 12.00 1.47 7.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • Bir kaç gün evvel Vaşingtondan gelen bir habere göre,B.Amerika ile İspanya arasında bazı anlaşmalar imza edilmek üzeredir.Bu anlaşmam^,B.Amerikaya îspanya'itui hava ve deniz üslenenden beş sene müd de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • GEZt ^C Istanbu Kültür Derneğinin tertip ettiği «Suyuk Gezi* 9 ağustos pazar günü yapılacaktır^ KONGRE 1t P.T T.Meslek okullarından Yetişenler Yardım Derneğinin kongTesi 9 ağustos pazar günü eski Emin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • Yatak odasından para çalan cür'eikâr hırsız Btiyükadada Nizam caddesin de 7 numarada otumaktı olan Nesim adında bir tüccarın ya tak odasına giren meçhul bir hır sız,tüccarın 2000 küsü.Hi-asm-pantalonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • Ankara Belediye Rdbsİ dün şehrimize geSdi Ankara Belediye Raisi ve De mokrat Parti Genel İdare Kunı |u üyesi Atıf Beaderliogi't dıin sabah ekspresle Ankaradan şeh rimize gelmiştu'ıBenderlioğlu,Safirim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • İH" rııııiwiMWTiııırwnrııTiwııiıiMiıiıimıi un m 3 gün 3 gece devam en dugunl Yazan 2 Bolu yerlilerinin esV-kıyafetle'1' ok enteresandı* Kadınlar işlemeli şalvar irerine libade ve başlarına da dört tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • TÜRK TİCARET BANKASI 'nın ŞUBESİ 10 Ağustos 1953 tffffnîıuteft Sayın KONYALILARIN Hizmetindedir.HER AY BİR HER ISO LİRAYA ÖİR'KURA NUMARASI I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • Milletlerarası Bedfteı Eğitimi kongresine bugünde devam edilecek Milletlerarası Uçdncü Bedeı' Eğitimi Kongresi,ç uışmalanno dün de «abah saa„ 9 dan itiba ren Galatasaray lisa*;konferans salonunda deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • Casus göçmenler Zeytinbarnunda oturan iki göçmen Buigaristana kaçmak için hazırlık yaparlarken yakalandılar Saraylı Hüseyin Pınar ve Çer kezköylü Recep Demir adanda iki kişinin Buigaristana,kaçmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • ¦mfH—n HALKIN SESİ Bostancı sakinlerinin bîr ricası Bostancıda oturan Ali Anlar adındaki okuyucumuz bize gönderdiği mektupta şöyle diyor:Hemen hemen bütün hemşehrilerimiz gibi biz Bos tancı sakinleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • Yüzme bilmiyan bir kîsî froğuîdu Bakırköy Bez 'Fao«."ixıg(nda ça lişan ve Sakızağacı Tannan cad desinde 2/1 numaı-ada c-turan Mehmet Akıncı adında 18 yaşında bir işçi Bakırköy sahilinde denize girmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • Dün şehrimize 326 turist geldi «Marechai Yo/rer» isimli bit Fransız yolcu gemisiyle,dun d© şehrimize 326 turist gelmiştir.Gemi,bu akşam Dmaumız dan ayrılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • Şehir Meclisinin dünkü fevkalâde toplantısı Tartışmalı geçen müzakerede bir kısım üye beSediyeyi tebrik ederken bir kısmıda kabzımallar lebinde kokuştular Fevkalâde toplantıya çağrılan ti Genel Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • Bahçe kapı ya ngını Denizcilik Bankası deposundaki nalların yüzde doksanının yasmadığı anlaşıldı Sirkecide Denizcıiı«t Bınkasına ait antrepoda vukua gelen yangmm tahkikatıma önemVî devam edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • İstanbu'da hayvanat bahçesi îçîn yzr bulunamsyor Cüllıane Parkında iki mütt şebbis tarafından hayvanıfc bah çesi açılması hakttında ycpılan müracaata miisöat cevao verilmemiştir.Buna sebep 5-t yüz bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • Caddelere yeni çöp kuruları konuluyor ^elediye ş?hrin muhtelif yerlerine yen'den r;op kutular:key mağa başlamıştır.Temizlik tşleri Müdürlüğü A.tölyelerinde.A.merirtada kul'.a nılmakta olan çöp kap»*tj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • Belediys çöpçü kadrosunu takviye ediyor Belediye TemizÜK îş.eri Mü dürlüğü karsounda vazıte gören temizlik ama* elerin Jen büyük bir kısmının Ha3d„ m inasebetiy le memleketleri ua gitmiş olmaları temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.08.1953
  • m YAPRAK Yok olsun böyle terbiye izmir köylüklerinden birindi» avcılar iri bir kaplan yakalamışlar,İzm in» götürerek *Fuar» da teşhir edilmek üzre satmak istemişler.Fuar müdürü kasden veya kazaen kafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • İbret Aynası Belediyeye tavsiye On bin dolar vallahi çok değil?alnı.Tek oluşunun da zararı yok:İlerde bir fırsat daha çıkar ikincisi bulunur.Bulunmasa bile bu tek de emin olun ihtiyacı karşılayacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • m I 10 Ağustos 1953 tarihine kadar Süöierbank'da açtıracağınız 150 liralık bir hesapla Göztepede tramvay asfaltına bir dakika mesafede bulunan bu ikramiye apartmanı dairelerinden bir tanesi sizin olab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • Güzel efendisi arkadaşları masanın altına yuvarlanacak kadaı Bajrhog oldukları haıco o daim;kendine hâkim kalır diğerleri giı tikçe fazla gürültü yaptıkları va Üt osakin durdu Böyle zamanlarda üstüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • FIKRA Yiyecek ve tJmît yokmuş kırk senedir akıllarından bile getirmemişler-Şimdi ne halde bn Umduk larını düşünüyor» durumun gayriin sân iliğin i görerek sa bırsız» isteklerinde inadcrolu yorlar:«Şu ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • Siyasî İcmal Aısırlı bir mesâekta şıtü beyanatı Mısır haberler ajansı müdürü Dr.Hüsnü Kalfa,Türk meslekdAşlarUe konuşurken memleketi-«u iç ve fıs riyasetine ajt gaye ferini izah etti.Mumaileyhe göle «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • İngiliz tcBzları müstakbel kocalarını sigorta ettiriyor Jjonûva.4 Nafen)înçiitjrede sigortacılık sahasmd-i yenilik olmuştur.Şimdi kızla-ileride tanıyıp evlenen îun erkeklerj sigorta tueo lmektedırler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • Talebe Bertiğinin toplantısı İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği son yaptığı ve 6 saat sü ren idare heyeti toplantımda başkan vekilliğine Hüsamettin Canözüirkü,^snel sekreterliğe Müheyyeç Tanıe/'i mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • Ete narh konmasından yine vaz geçildi Daimî Encümen dün sabah yaptı bir toplantıda et meselesini müzakere etmiştir.Azaîaı narh usulünün ıiiç bir zaman fa da vermediğini ileıi süreTek tek rar bu yola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • Türk kuşu filosu yurt seyahatine çıkıyor Ankara,4 AA-6 uçak tan müteşekkil bir Türk kuşu filosu,6 ağustosta Doğu Ana doluda bir seyahate çıkacaktır-Filo,Kastamonu,Somsun,Sivas.Erzincan;Erzurum;Kars;Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • İngiliz ispanyol ihtilâfı General Franco,verdiği bir beyanatta «Cebelüttarık bizim için bota niyetin termometr esidir» dedi Madrid» 4 A-A-General Franco.Falanjist partisinin gazetesi Arriln'e bugün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • Floransa'daki bir kilise üçTİTTclî defa soyuldu Floransa.4 A.A.Bura daki Sainte Maric Novella kili sesinde bu yıl içinde üçüncü hırsızlık vakası vukübulmuştur.[Papazların geceleri kıymetli adak eşyala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • Makine beyin hesap ameliyesi yapıyor Chicago.4 AA)Bugün burada otomatik hesap maki neleri hakkında yapılan «masabası sohbeti» esnasında açık landığına göre-Atom Enerjisi Komisyonunun yeni «elektronik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • Arap devletleri iktisadi anlaşamıyor Bilhassa petrol meşalesinin ihtilâfın esasını teşkil ettiği bildiriliyor Siyasî sine temastan daima kaçıml-Kahire,4 XT.H A.müşahitler.Arap devletiari arasındaki ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • Arjantin Reisicumhuru kaza geçirdi Buenos Aires,4 AA)Umumiyetle iyi haber alan mahfillerden haber verildiğine göre Arjantin Cumhurreisi Pe ron,dün yazlık köşkünün bah çesinde küçük bir motosiklet kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • Talât Artemetin 27 nci san'at yılı kutlanıyor Va'U ve Belediye Re sinin himayesinde sanatkâr Talât Artemel için tertip edilen jübp.e ö nümttzdeki cumartesi geces':a-Çik bava tiyatrosunda yapılacak tır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA b.25 tipi bir bomba uçağı dün akşam Kansas'ta Salina civarında düşmüştür Mürettebatın üç kişi yaralanmıştıriç ALMANYA Alman makamlarından bugün bildirildiğine göre askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • İKTİBAS Durumunuzu olduğu gibi hekiminize izah ediniz Doktora yalan yanJış malûmat vermek,onu kendi teşhisimize sevketmaye çalışmak kendi zararımızadır Allah hekime,hâkime muhtaç etmesin.Amin.Etmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1953
  • Lübnan'da siiâh taşıyanlar ağır cezaya çarptarf Saçak Beyrut.4 Nafen)Lübnan'da silâh taşıyanlar çok da ha ağır cezalara çarptırılacak lardır.Şimdiye kadar silâh ta sırken yakalananlar elli Lübnan lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.08.1953
  • Rusların cfUşürdügü uçağın pilotu ifade verdi Son günlerde Kuşlar tarafından bir Amerikan uçağının düşürülmesi Amerika ile Rusya arasında şiddetli bir nota düellosuna vesile olmuştur.Resim hâdisenin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1953
  • I ws& Boşanıyor mu Sinema yıldızı Zsa Zsa Gabor kocası aktör George Sanders'den ayrılmayı düşündüğü nü fakat işi avukata havale et meden bazı meseleleri halletmesi gerektiğini söylemiştir-Zsa Zsa G&bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1953
  • Eski saray ve konakların ilâcı:Kuvvet macunu Har derde ve bilhassa ihtiyarlığa karşı Jan bu macunlar şimdiki kokteyller Eski Osmanlı sarayları va harem denilince akla kuvvet m a cunu da beraber gelir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.08.1953
  • so Spor Haberleri GÜNEY AFRDXAYA ALINMIYORLAR Johannesburg,4 AP)Tanınmış Ekuador'lu tenisçi Pancho Segura ve porfesyonel tenis maçları organizatörü Jack Kramer'e Güney Afrikaya giriş vizesi verilmediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1953
  • İngiltere rekorunu kıran Ointaway ingiltere Fransa millî atletizm karşılaşması Müsabakalarda iki İngiltere ve bir Fransa rekoru kırıldı Londra-4 T.H.A.Cumartesi ve pazartesi günleri White City atletiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1953
  • Lilie İstanbula geliyor Paris,4 Fransa'nın tanınmış futbol takımlarından Lüle,5 ve 8 eylül tarihlerinde iki maç yapmak üzere İstanbul'a gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1953
  • Bir isveç futbol takımı Moskovada 1-1 berabere kaldı Koskova,4 Moskova'da maçlar yapmakta olan İsveç'in Gurgonden futbol takımı,son maçnda,Spar tak ile 1 1 berabere kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1953
  • Dünya cirit atma rekoru kırıldı Kaliforniya,4 Amerikanın Cirit atma olimpiyat şampiyonu dünya cirit atma rekorunu 78 m.13 cm_ile kırmıştır.Eski rekor Finlandiyalı atlet Hyetannen'e ait bulunmakta idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1953
  • ansı geçme teşebbüsleri hergün biraz daha artıyor Lübnanlı Tevfik Lhik ingiltereden Fransaya doğru Manşı yüzerek geçfi Cap Gris Nez Fra.ua I 4 AP)1875 senesinden beri moda haline gelen Manş denizini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1953
  • TÂBUH^SUtEkMcTT^ İNCELİĞİ İLE Yazanlar;W.Winterbottom L.Gambia Târkçesi:N.Selener Oyun kaidelerini iyi bilen hakemin kararları itirazsız kabul edilir Olabilir.Fakat öy1^ durumlarla da karşılaşabilir,ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1953
  • 3000 ve 5ÖÖ0 metrelerde birinci gelen Osman Coşgül atletizm tahlili h ~0-4 -0-0~0~0* •o-o~o-o-o-o-c-o-o-o-15.000 seyirci önünde yapilon bu yarışmalar,atletizminde iyi ve kaliteli olmak şartiyle para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.08.1953
  • Paris Konservatuarını bitiren hârika violonistimiz Suna Kan istanbul radyosu Mani ak etten 4 buçuk senelik ayrılık Birinciler birincisi En çok sevdiği bestekârlar Edebiyata merakı 250 senelik ve 8 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1953
  • Aocne şartları Lr.Rr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketle»© iki mislidirfGân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sitnt.2,50 T.L».İlanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1953
  • KAYIP 1st.6-ncı Şubeden aldığım şoför ehliyetimi kaybettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-Nuri Tezer 29349 sicil numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1953
  • Tashih îsanbııl As.6 ncı Hukuk Hakim I iğinden:953/193 esjs ve 953/396 "sayılı karan ile Hacı ismimi Sahrtk vVe dinimi islân iken gregory&d olarak tebdil ettim.Snhak Gre?orya« Beşiktaş Yıldız üzengi S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1953
  • Ashby kanunları bilmemekle beraber,resmi bir ekspertizin başka bir yerde yapılması lâzım geleceğini zanndyordu.Meselâ bir hastan nede,hattâ bir muayenehanece,kâtibe de olsa bir genç kız hazı* bulunmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1953
  • Hazır Jıvto Sadi ti OR A'i 2 3456789 10 11 12 ^ol«ics^ *aga:1 Teorik;Sırtında götür.2 Güzel sanat;Ninem dünyayı onun arkasından görürdü,3 Bayramı yakın 4 Bir vilâyetimiz;Bir harfin okunuşu.5 Yol;Akıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1953
  • Erzurum ili daimî Komisyon başkanlığından 1 Merkez ilçesinde yeniden yaptırılacak Aliravı ılkoku# lunun inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işin keşif bedeli «54859» lira 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1953
  • Devlet Konservatuarı Müdürlüğünden.1953 1954 ders yılı için İstanbul'da ve Ankara'da yapıla-cak giriş sınavlarının bölüm ve tarihleri aşağıda gösterilmiştir.Giriş şartları 1949 yılı 548 sayılı Tebliğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1953
  • Büfün ağrılara karşı GRİ PIN w başarı He kullanılır 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir s\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1953
  • GAYRİMENKUL SATIŞI BEYOĞLU DÖRDU.MCÜ SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 953/613 ı Mehmet ve Fatmanın sahip bu lunduklan Camiikebır mahallesi Çaydanlık sokak yeni 11.13,4 j kapı sayılı ev île ayni mahalde yeni 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.08.1953
  • Malatya suikastının dâvasına devam edildi [Baş tarafı tiıiaeidel Celse saat İ4 de asıldı.Hâkimler heyeti ve iddia makamı dünkü şekli ile hazır bulunuyordu.Celse açılınca sanıklardan Mehmet Susmaz'ın v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • Başvekil huzurun hozulmıyacağuij bildirdi [Baş tarafı birincide] bir kaza,nahiye olunun yapıl ması meselesi midir?Ben bu ihtiyacı sizlerde görmek isterim.MEMURLAR MESELESİ Menderes memurlar hakkında d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • Sovyet Yüksek Şûrası [Baş tarafı birincide] Başvekil Malenkov,Stalin'in ölümünden beri ikinci defa olarak 300 mebusun iştirakile yayapılacak yüksek Sovyet komisyonunda Beria hakkında ne gibi bir harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • Tekstil işçileri kongresi [Baş tarafı biriıtcidel soy kısa bir konuşma ile müzakereleri açmıştır.Bunu takiben kürsüye davet edilen Ça lışma Bakanı Hayrettin Erkmen.Türk sendikacılığının bu günkü hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • General Necip [Baş tarafı birincide 1 Generali Mekke'de Suudi Arabistan Kralı Ibııissuud'un kar şılamasının muhtemel olduğunu söylemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • Türk Amerikan müşterek tatbikatı Dün Ankarada ve Amerikan yapılan tatbikata Türk kuvvetleri iştirak etti Ankara.4 AA.NATO çerçevesi-içinde Türk kara kuvvetleri ile Amerikan hava kuvvetleri arasında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • Esrar ve Âfy yopan birisi [Baş tarafı birin cidel Dtin,esrar,tütün ve acyon ka çakçıftğı yapan Ali Gii-uur adında 55 yaşlarında b'"i Adiiye ye verilmiş ve tevkif edilmiştir.Alinin yakalanışı şöyle olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • Şiddedli yağmurlar [Baş tarafı birincide] Bazı ana şoseler dağlardan inen çığlar ve sellerin koparıp getirdiği kayalarla tıkanmıştır-Yatağından taşan nehirler yüzlerce hektarlık araziyi su altında bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • Atom bombasıyla dab i parçalanmayan kasa yapıldı Londra,4 Nafen)İ'ngilto renin tanınmış kasa imalAtcs firmalarından birinin atom boır,basının dahi tahrip edemeyeceği bir kasa hazırladığı bildirilmek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • Komünist po Batı Berlinc [Baş tarafı birincide] kuvvetleri yetişmiş ve komü nistlerle çarpışmağa başlanmıştır-Komünistler durumlarının kötüleştiğini anlayınca komünist hür Alman Gençlik teşkilâtına me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • Satın alma komisyonu başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 482 ton anfealâj otu çav dar sapı pazarlık su re tile satın alınacaktır-2 Pazarlığı 14/8/1953 cuma günü saat 11 de Kabataş da Tekel Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • İLAN Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş;1 Samsun Su İşleri 8-Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Aptal Irıaağı ıslâhı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 2-600
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • Erzak alınacak Devlet Demiryolları 1 inci İşletme Safına ma Komisyonundan İşletmemiz ihtiyacı için 1953 malî yılı zarfında satın alınacak olan 28 kalem muhtelif cins erzak kapalı zarfla eksiltmeye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda miktarı yazılı 2 parti koyun eti hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Karaköse As-Sa-Al Ko-da Ba tın alınacaktır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • Dumluptar darası [Baş tarafı birincide] deniz kazaları hakkında Malı kemeye vesikalar verecektir.Bu bakımdan yarınki mahkemenin hayli enteresan safhalar arzedeceği tahmin olunmaktadır İNGİLİZ FİLOSU «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.08.1953
  • Korede 28 Türk esiri iade ediliyor [Baş tarafı birincideJ Güney Afrikalı 3 ü Japon,biri Yunan ve biri de Belçikalıdır Bu esirlerden bazıları Kore Harbinin 27 ayını Kuzey Koredeki kamplarda geçirmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.08.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.îdare e-Oen:Semih Argeşo 1 Auber:Portiei'nin dilsiz kızı uvertürü)2 Fr Keli:Gurup serenadı,3 E.Ohlsen:Lotus çiçeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.08.1953
  • iller Bankasından Elektrik tesisatı yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnaeralerî&dftki esaslar dairesinde sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.08.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için 4000 M-13 ve 4000 M.19 m/m tamamı 8000 metre çelik tel halat 19/8/1953 günü saat 15 di Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda kapalı zırt usulile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.08.1953
  • Zonguldak Belediyesinden Taahhüdün mevzuu Belediyemizce satın alınan eski Halkevi sinemasında şartnamesine uygun olarak satın alınıp yerine yerleştirilecek sesli sinema projeksiyon makinesi ve teferru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.08.1953
  • Samsun Yollar 7.nci Bölge Müdürlüğünden 1 Samsunda Matasyon mevkiinde Yollar 7 ne!Bölge Müdürlüğü binası kalorifer tesisatı yapımı açık eksiltmeye konulmuştur* 2 Eksiltme 17/8/953 pazratesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.08.1953
  • İller Bankasından:Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır •1 'Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnamelerinde-İli esaslar dairesinde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.08.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve nııkdarı yazdı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Trabzon As.Sa.Al-Ko.da satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8