Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • stanbul ve imanı b stiklâl Harbinden üç sene I] sonra idi.Istanbulun nüfusu gittikçe azalıyor,şe-lir yavaş yavaş sönüyo Mu.Bankalara varıncaya kadarf Kurada kalmsında mahzur olnayan,hattâ zaruret bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • Halkın rızkı ile oynayan esnaf adliyeye verildi Belediyenin açtığı tanzim satış yerlerinde domates 15 kuruş Son gömerde meyve ve sebze fiatlarınjn mevsim ile hiç de ka birler almağa sevketmlştir.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • Doğu Almanya'da işçiler tekrar isyana başladı Birçok şehirlerde İşçiler fabrikaları tahrip ederek işlerini ter kettiler Berlin,30 A-A.Rus sün-1 güsünü hakir gören ve komünist vaadelerini hiçe sayan Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • I III.I Kadırgada bîr çocuk parkı açıldı Yıllardan beri metruk bir halde,bnlmıan Kumkapıdaki Kadırga meydanı tanzim edilerek narfe ha!getirilmiştir.Besim,Vali Gökay'.parkur knrdelâsın,keserken SiTetoı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • Afgan KraSının amcazadesi geldi Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimize bir dostluk ziyareti yapan Afgan kınanın amcazadesi S.A.Prens Daud Han evvelki gece uçakla şshıi mize gelmiş ve don akşamki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • Geçenlerde dövülen Güney Sore muhalefet Hdert Pymg Ok Korede mütareke ümidi yine aza Syrcgman Rhee miitar&keye taraftar vekilleri kabinesinden çıkarıyor SeuJ,30 AP)Birleşmtg Milletler başkomutanı gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • ANN BLYTH EVLENDİ Sinema artisti Ann Blyth evvelki gün Doktor James Mc ile evlenmiştir.Kesimde sevimli artisti kendisini tebrik edenleri selâmlarken görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • Halk Partisinin Demokrat Parti Meclis Grupunun dünkü toplantısında bu meselenin Mecliste görüşülmesi kabul edildi Ankara» 30 Milliyet)Demokrat Parti Grupunun bugünkü toplantısında Ahmet Gürkan'm Halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • fj*i& i\Bugün,cehrimizde havanın,sabayJftyin puslu,sonraları az bulutlu geçeceği,sühraıet derecesinin artacağı tuhpn»^ edilmektedir.•İR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • Partisindeki öküntü genişliyor Parfiden istifa eden Hikmef Bayur ve 40 arkadaşı yeni bir parti kurmak üzere hazırlıklara başladı Millet Partisi Genel İdare Kurulu bir beyanname neşrederek inkılâpçılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • Millet Partisinin Beyannamesi Ankara,30 Milliyet)Millet Partisi genel idare kurulu,partiden vâki İstifalar ve neşredilen beyannameler üzerine» partinin inkılâplara sadık olduğunu belirten bir beyannam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • NATO savunma tatbikatına Türk ve Yunan hava» Amerikan deniz» İtalyan hava* kara ve deniz birlikleri iştirak edecek Ankara,30 A.A.j Millî Sa vunma Vekâleti temsil bürosundan bildirildiğine göre,Türk,Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • Adlî tabip öpüşten anlar mı?İlk defa olarak bir öpüşün tesbiti istendi Dün,adalet doktorluğuna bugüne kadar eşine tesadüf cdi)miyen çok garip bir müracaat yapılmış,bir öpüş fiilinin vukubulup bulmadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • Üçlü sulh toplantısı Dolles,Batılı öç dışişleri vekilinin Almanya meselesini görüşeceğini söyledi Vaşington,30 AA.Dışişleri Vekili John Poster Dulles,bugün yaptığı basan konferansında şunları söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • Blillet gazetesi mesoDerl ve mütecavizler mahkemede yargılanırken Müfrit Millet Partililer dün gece "Millet,gazetesini bastı Boyacıgiiler ve üç arkadaşı inkılâpçı grupu destekliyen gazetenin neşriyatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • Amerikan yardımı Süveyş meselesi halledilmeden Mısır'a askerî yardım yapılraıyacak Washington,30 A.A-Hükümet dün Orta Doğu devletleri ve İsrail'e askeri yar* dim için 100.000:000 dolar talep eden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1953
  • Adres;Naruosmaniye Türbedar Sokak No:18 I S T A N B ü L Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1130 Posta Kutusu TELEFON Fİ ATI 4 92 2 9 614 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.07.1953
  • TAKVİMDİN %tk YAPRAK Meslfckdaşların Fransa seyahatleri Fransa devleti,Türk mat buut mı Şimali Afrikaya da-et ederek,demokratik bir rejimle idare edildiğini iddia eylediği Arap âleminde bir seyahat ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Denizcilik Bayramı Deniz yarışları öğ eden sonra saat 15 de Moda koyunda yapılacak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bu sabah aaat 9.30 da Taksim anıtı önünde yapiıacak törenle kutlanacak ve mfirasimt Yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Suna Kan tatilini geçirmek üzere ge'dî Uzun zamandaııberi FVansada keman tahsili yapan tanınmış genç keman virtüözıormdan Suna Kan,üç aylık tatUltü geçirmek üzere dün yurda dönmüştür.Suna Kan,kendisiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Ankara vapuru li w anımıza c2ö ^dü Ankara Vapuru dün saat 18 de Batı Akdeniz belcimden dönmüştür.Gelen yolcular arasında uzun zamandanberi Hoîivutta artist lik yapan Mohaç Türklerinden Emine Medina il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Apartman dairesi,arsa ve para 18 temmuz öğleye kadar Garanti Bankasına 100 lira yatırırsanız 31 temmuzda apartman dairesi kazanabilirsiniz.Aynı zamanda bu keşidede arsa ve para ikramiyeleri de vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • KtSfi HABERLFR fc-Resmî dairelerde yaz mesaisine bu sabah başlanacak ve memurlar saat 8 den 14.30 a kadar çalışacaklardır.Amme hizmetinde olan müesseselerde bu mesai şekli tatbik edilmeyecektir.4 Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • POLİSTE if Cibalide oturan Davut Küçük adında biri,bu semtte Tatfcroğkl sokag/mt!1 numaralı kahvede,Mustafa Ceylân ve Temel Kâmiloğlu adında iki kişiyi btçakla yaralamıştır.İf Kadıköyde,Yeldegirmenind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Bir kadının para ve mücevherleri çalımdı Küçük Bebekte Dere sokağın da fi numarada oturan Muallâ Arslan adında bir kadının 1975 lira değerindeki mücovherali ile 200 lirası gece odasına giren meçhul bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Hir.1 Temmuz 1953 îtu.Haz ir »9 jfferrva 1372 Çarşamba 1369 VAK tT VASATİ EZANİ Güne 9 4.32 8.47 ogle 12.17 4.33 îkınr?1 16.18 8.33 ı Aksa m 19.45 12.00 Yatsı 21.48 2.02 tmsa k 2.12 6.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • 19 Mayısta,Meclisten,güven oyu alamayan Re",emuyer Hükümeti düşmüştü.Ondan sonra geçen beş hafta içinde birbirinin ardından hüküm ih kur mak işiyle vazifelendirilen sekiz devlet adamı,partiler orasmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • HW m0m iWU HALKIN Anadolu Banliyösü hakkında Kartalda oturan Hüsameddüı Semençin isimli okuyucumuz yazıyor:«Anadolu yakasındaki ban liyö katarları bakımsızlık ve pislik numunesi haline gelmiş bulunuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Edirnekapıdaki linç hâtfisssînîn duruşmasına yakında Ağır Caza Mahkemesinde başlanacak Emniyet ikinci Şube Müdürlüğü küçük çocukların peşine düşen ve ellerine fırsat geçtiği takdirde bunlara tecavüze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Zabıta fo kız kaçırma badiresine ekoydu Erenköyde oturan Meryem adında bir kadın,Bakırköye bağlı İkitelli köyünden Nuriye Güler adında 16 yaşında bir kızıoğlu Mustafaya kaç rmgtır.Kızın babası tarafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Bütün orada bulunanlar halifeyi nefretle seyretmiş ve lanet etmişti 80 Sen demek her İnadcı ve her cebharı tehdit mi edersin?îşte ben inadcı ve cebbarım.Mahşerde ne yapacağını merak ediyorum.İstersen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • yeni binasına taşınıyor Yeşilköyde inşa edilmekte o lan yeni meydan müdürlüğü binaaı 1 ağustos cumartesi günü törenle açılacaktır.Bina,halen dağınık vazıyette çalışan bütün suae teri içine alacak ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • SsSadîye piyasaya 50 mîîyortîuk t&hvKât çıkaracak Belediyenin çıaraeagı tahvilât mevzuu Büyük Mı'ic-t Meclisi ta rafından önümüzdeki günlerde karara bağlanacaktır.Bju sebep le alâkahlar şimdiden hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • 1» î V L O M A TEVZİİ Yüksek Denizcilik Okulu 1952 53 ders yılı mezunlarıma diploma tevzi töreni bugün saat 17 de okul binasında yapılacaktır.SERGİ Cagaloglu Kız Enstitüsünün sene sonu sergisi okul sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Gazeteciler Cemiyetinin tertip ettiği Türkiye Güzellik Kraliçesinin Tac Giyme Tören i Yarın akşam Âçıkhava Tiyatrosunda AYNÎ ZAMANDA Safîye Ay â Konseri Paraftan Altsrsdağ Kanseri Sadi Yaver Ataman id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Ulaştırma Vekili istsnbu'a gnidi Ulaştırma Vekili Ytiır.nü Üresin,dün sabah 9.130 de,trenle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Vekil Istanbulda bir kaç gün kalacak ve tetkiler yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Kartal araba vapuru bugün denize indirilecek Memleketimizde ilk defa olarak inşa edilen ve Kartal ismi verilen 970 tonlu*,araba vapuru bugün saat 11.3ü da Haliç tersanesinden denize indirilecek tir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Yeni fiydfro binaları İpek ve Melek sinemalarında yapılacak tadi âtın teshiline başlandı Beyoğlunda Belediyeye ait îpek ve Melek sinemaları hak kında mahkeme t.ıhliye kurarı vermişti.Belediye bu binal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1953
  • Belediye azaları Vüyanadaii döıdîiHr Viyanada toplana.11 «Belediyecilik Kongresine» işt rak eden,Ankara,ve İstanbul Ejelcdiye meclisleri azaları dün Ankara vapuru ile şehrimize dönmüş lerdir.Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.07.1953
  • Siyasî İcmal Suriya Cumhuriyeti Haziranın yirmi birinde Samda büyük merasimle Surive cumhuriyeti ihya edildi.Gene rai Çiçekli hükümet konağma davet edilmiş olan devitjt ricali,siyasî şahsiyetler,ordı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • Rus Çin münasebatı bozuluyor Moskovadan ayrılan bir Batılı temsilci» Kızıl Çin'in pek yakında Sovyet Rusyanın tesirinden kurtulacağını iddia etti Paris,30 ANKA)Uzun zaman memleketini Moskova'da temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • Isvoçrede bir genç kızımızın muvaffakiyeti I^ozan,30 Milliyet)Lozan Konservatuarının bu senekl mezunları arasında bulunan Fezal Üstar,son elemelerde gösterdiği büyük başarıdan dolayı Konservatuar Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • Bursada yıldırım 2 kadının ö'ümüne sebep o'du Bursa,30 T.H.A.Şehrimizde şiddetli ve devamlı surette yağmur yağmaktadır.Uludağm Kirazlı köyünde,tarlada çalışmakta olan iki köylü kadına yıldınm isabet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • Döviz kaçakçılığı yapan İtalyan Sirkecide îpek Faia3 otelinde menajerlik yapan ttalyan uy ruklu arsel Biagino de Cholırr.o adında biri,döviz kaçakçılığın dan sanık olarak dün adliyeye verilmiştir.Mars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • Ve nihayet gözlerini bir saniye için ayırmadığı çift,veranda nm karanlık bir kölesine çekile *ek öpüşmeğe haşladığı anda,genç erkek art* biran için tahammül edilemiyeeeğ m hissederek bahçeye fırladı.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • Xssa harîcl haberler AMERİKA •fif Orta yaşlı bir kadın Nev yorkta,yemek yediği bir lokantanın el yıkama musluğuna cebinden çıkardığı 10 dolarlık kâğıt paralan büküp,doldururken yakalanmıştır.Kadın,mii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • Amiral Robert Carney Ami.Carney Ameri kaya dönüyor General Ridgway,Pairstc yapılan bir merasimde Carncy'i hizmetlerinden dolayı tebrik etti Paris,30 A.A.Bugün öğ leden sonra,Shape teşkilâtında tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • YAPI ve KREDİ BANKASİ 1954 de,Kuruluşunun Onuncu Yıldönümü Künasebctile i Bir Çekilişte Döşenmiş 10 Ev 2.4.100.000 lira değerinde Çaşîtii İkramiyeler 100 i'â-125.000 lira değerinde J.Sanat ve Kiktir M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • Japonyada seylâp tahribata sebep o Sellerin yapt ğı hasa beş seneye ihtiyaç Tokyo,30 AP)Güney Japonyadaki Kyushu Adasını basan seller 400 cana maJ olmuş,1 milyon insanı evsiz,barksız bırakmış ve 280.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • Amerik^da Icatoüklerin görmesi yasak pd hn fî'm Nevyork 30 T.H.A.Kardinal Spellman katolik cemaatine «The moon is blue» adlı filmi seyretmemeleri için bir tebliğ neşretmiştir.Kardinale göre bu filmde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • Beira limanı*-d iki yangında 50 Afrikalı ödü Beira,Portekiz Doğu Afrikası)30 A.A.Cumartesi gecesi limanda çıkan yangından 40-50 Afrikalı liman işçisinin öl düğü anlaşılmıştır.Bilindiği gibi,bu yangınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • Londra Fandrusu Kralfçad&n af talep edecek Londra,30 A.A.Yedi ka dm öldürdüğünü itiraf eden Christie'nin geçen hafta giydiği idam cezası hükmüne karşı itiraz etmiyeceği bildirilmektedir.Bu haberi vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • Bir otomobil kazasında iki kişi yaralan iı Kadri Irmak adında bir şoförün idare ettiği 1196.plakalı otomobil Zincirlikuj'uda Eczacıbaşı mevkiinde,yo\un ker.anr*daki ağaçlardan birine çarpmıştır.Kaza e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • İKTİBAS Korenin başa çıkılmaz tek şahsiyeti:Syngman Rhee Kore İmparatorlar,Kızıl Çin ve Jüponlarla,senelerce uğraştıktan sonra Syngman Rhee son zamanlarda miittefjfleriilade mücadeleye girişmekten çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.07.1953
  • Pisipisine gidenle Ohmyaeak bir kaza bir as-lanı alır gider ve yanar,hat tâ dövünür,«pisipisine gitti.deriz.Kudurmuş bir köpek veya alkolün kudurttuğu bir köpek rastgele saldırır ve bir masum eana kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.07.1953
  • HEIİGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Akdeniz donanmasının tam altı ay süren bir seferi İspanya sahilleri lendi.Görülen Donanma,Piyalc Paşa kumandasında Akdenizdeki mutad senelik seferine çıkmjştı.Bilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 01.07.1953
  • BİR KIZ NASIL MODEL OL-DU 14 yaşında öksüz ve yetim kalan Rickey Ann Gray,mağazalarda mankenlik yapmak suretiyle hayatını kazanmağa başlamıştır.Bu yorucu iff kam beş yıl sürmüş ve bir gün meşhur bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.07.1953
  • 1953 spor mevsimini büyük bir başarı ile kapamış olan Futbol Federasyonu gelecek mevsim için vakit geçirmeden hazırlanmaya başlamalıdır Futbof Federasyonu 1952-53 mevsimini başarı ile kıpamış bu lunıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.07.1953
  • Wimbledon turnuvasında sürprizli neticeler Vimbledon,30 AP)Danimarkalı Kurt Nii.sjiâ'un Ken Ro.sevall'ı ve Amerikalı Vic Sei kasın Levis Hoalı yenmesi ile duîıya,tenisinde en baş mevkii işgal eden Avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.07.1953
  • Atinada yapılan üçlü Balkan yarışmalarında üçüncü geldik 800 metrede Ekrem Koçak,1.500 de Cahit Önal 10.000 de Osman Çoşgül birinciliği elde ettiler çlü Balkan yanşmalannı kazanan Yugoslav mîllî Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.07.1953
  • Sunderland kesenin ağzını açtı İngUterenin her zaman birinci kümesinde mücadele etmiş olan Sunderland takımı,bu yıl hem kupayı kazanmak,hem de lig birincisi olmak niyetindedir.Bu sebeple de kulüp idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.07.1953
  • 1 Temmuz Denizcilik Bayra mı dolayısiyle Bugün Moda'da yapılacak yarışlar Yarışları takip edecek davetliler 12.30 da Galata rıhtımında vapura binecek 1 Temmuz günü öğleden sonra saat 15 de Moda koyund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.07.1953
  • Vefanın favkaiade Kongresi 10 temmuzda yapılacak Vefa kulübü umumî kâtipliğinden tebliğ edilmiştir:Kulüp Başkanının istifası doiayısiyle fevkalâde kongıe temmuzun 10 uncu cunri günü saat 17.00 de kulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.07.1953
  • RÖPORTAJ tedavisin İstanbul Sağlık Müdürünün ku ak arı caddesinde bir adam günde altmış,dişini Uç dakikaca çekiyor ÜMİT DENİZ çınlasın,yetmiş İstikîâ] insanın Dün Beyoğlundan geçenler.Melek sinemasınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.07.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.07.1953
  • Hakikaten salı günü idi.Havlu asılan nikel çubuk yerinden oynamıştı değil mi?Haberim 9ar!Çok tefekkür ede rim.Madam Asiıby.Sizi bu gün çok üzdüm,vaziyetimi taktır etlerek mazur göreceğinize eminim.Yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.07.1953
  • iiiwvi* ı—n Kazirlivan Sadi BOB AX 2 3456789 10 11 12 1 2 3 5 6 r 7 6 9 10 11 ¦LJ*-n p21 Bugünkü bulmacamız hediyelidir foldan faîa:1 Son günlerde esnafın biribirine girdiği yer;Bir teshin vasıtası;Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.07.1953
  • VÂSİ TÂYİNİNİN KAKAlîI İst.Eminönü 3 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden:958/397 Kumkapı Mimar Kemalettin mahallesi Mucelli Çıkmaz sokak No.5 de oturan Recep Ünaîm akıl hastalığjîia müptelâ olduğundan,aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.07.1953
  • YAZAN ce Mü Kızım:Adı Mustafa Çelebi olan bu Türkü güzelliğinin esiri edeceksin 4 ÇIRAN KISIMLARIN HÜLASASI Eflâk Prensi Mirce,bir gün gözdeleriyle zevk ve se-fa âlemi sürüyordu.Bu eğlence âleminin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.07.1953
  • Nakledeni A£U OZBAY Kalp sektesinden boğulan genç kadın ve ona ağlayan talihsiz koca 9 Saat 11,45 Je binanın içi meş'um bir erkeK sesi ile çınlamağa ba}'-u!A Smit,ne yaptığını bilmeyen felâketzede bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerim fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.07.1953
  • İstanbul ve limanı Başmakaleden devamı)farksız olan o Nuhun teknesini methetmekten çekinmemişlerdi.Eski günlerdeki bu hazin denizcilik inhitatımızj yeni vapurlarımızı zevkle seyrederken,gözümüzde canl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • Halkın rszkı iie oynayan esnaf adliyeye verildi [Baş tarafı birincide] da,ihtikâra tevessül eden ma navlara verilen cefalar esnafı J doğru yola sevkedeeeği bekle nirken,bazı tahriklerle netice bunun a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • Müfrit Millet Partililer [Baş tarafı birincide] mek maksadiyle,Millet gazetesi idarehanesini gece saat 2,30 da basmışlardır.Fuat Arna,Ah met Tahtakılıç,Ertugrul Akça,Nurettin Ardıçoglu ve Abdurrahman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • Afgan Kralının Amcazadesi geldi [Baş tarafı birincide!gidiyorum.Türk Afgan dostluğu ebedî ve ezeiîttir.Tekrar îstanbula döneceğim o zaman daha etrafı gcrllşürüz.Prens ile,Afganhstanm Ankara büyükelçis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • A ııerikan yardımı TBaş tarafı birin cîd el sı mucibince askeri yardım,«endi memleketinin müdafaası ve hür dünyanın emniyetiyle alâkalı milletlere yapılabilir.Bu itibarla,salahiyetli hükümet adamları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • Bir Atman ticaret heyeti geliyor Bonn,30 T.H^J Alman Ticaret Vekâleti müsteşarlarından Dr Sonnemann ve Dr.Meyer Bufekhardtla Prof.Dr.Drees ve J.BergiusTtan müteşekkil bir Alman heyeti,Türk hükümetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • Üçlü sulh toplantısı I.Baş tarafı birincide I Dışişleri Vekili,sorulan suallere cevaben,Amerikan hükümetinin görüşünce,bütün Almanyada,hür seçimler yapılmasının Alman birliğine doğru yegâne realist yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • Adlî tabip öpüşten anlar mı fBaş tarafı birincide!şiller adında bir kiZ e.tuğunu sevmek ve fena niyeti a öpmek ten sanık olarak Akbıyık Karakoluna getirilmiştir Cemal,karakolda deponun önünde Bilgülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • Şuhut Kaymakamlığından Şuhut ilçesinin Agzıkara kanalının dolan kısımlarının ayıklanmasına ait o/7/953 tarihide eksiltmeye konulan proje muhteviyatının görülen lüzum üzerine eksiltmeden kaldırıldığı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • Halk Partisinin malları fBaş tarafı birincide] meşinin caiz ve hattâ tabiî olduğunu iddia etmişlerdir.Devlet Vekili Celâl Yardımcı ise.Başvekilin.Grupun geçen toplantılarından birinde yaptığı konuşmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • Korede mütareke ümidi yine azaldı [Baş tarafı birincide] ket hakkında teminat vermediği için kabul edüemıyecsği söylenmiştir.Diğer taraftan Eısenhover'in gahsî temsilcisi Vaitar Robert son bugün Rhee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • Millet Partisinin Beyannamesi [Baş tarafı birincide!«Millet Partisine,siyasî muarızları tarafından öteden beri cumhuriyet inkılâpları aleyhdar ligi ve gerilik taraftarlığı gibi programın metninde ve r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • De^ det Or man hh I "ötesi Kastamonu ^üdünüğiiı iden S.No.Bölgesi tstijfi No.Adet M3.D3.Cinsi Bedeli Teminat 1 Kaşcılar Kaşcılar 62 7.042 Çam tomruk S.ö4 45.00 25,00,2 17 166 85041 Köknar 60.00 38300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • TASHİH BELEDİYESİNDEN Gazetemizin 20 haziran 953 nüshasında İstanbul Belediyesine ait kalerüfer ve elektrik tesisatile havuz tamir ettirilecek,otomobil tamir malzemesi ve dişçi koltuğu alınacağı hak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • İzmir İli daimî encümeninden Gülbahçe Karaburun yolunun 24 000 35+000 ine» kilometreleri arasındaki 27200 lira keşif bedelli toprak tesviyesi,smaî imalât,blokaj ve sair işlerin yapımları 22/6/953 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASI 29/6/1953 Keşidesinde BAHÇELİ EV 24669 No.lu Cüzdan sahibi Bayan LUİSA ŞJEBAY*a çıkmıştır.Para.altın ikramiyeleri kazanan numaralaristanbul Merkezi:2155 3 ikrmiye)2209.2455.2869.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • wm m ı i Puro Sabun Fabrikasının en son imalâtından KREMLI PURO 4c Yakınşarkın en modern Sabun Fabrikasında en mütekâmil makinelerle imal edilmiştir.4t Cildinizi besler,korur ve yumuşatır* Yüzünüze si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • DoğuAlmanyada işçiler tekrar isyana başladı fBaş tarafı birincide] son iki haftadan beri,Doğu Almanyadaki iaşe durumu çok ciddî b\hal almıştır.Geçen hafta,bir Doğu Berlinli'nin günlük istihkakı 125 gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • Taşıtsız malların açık artırma Bozoyük tem Memurluğundan;953/127 Satılacak taşıtsızlar:1 1220 metre murabbaı arsa üzerine kuruşmuş» 50,beygir takatındaki su türbünü j ile çalışır,binası kârgir ve iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.07.1953
  • Millet Partisindeki rBaş tarafı birincide] in bir şekilde partiden çekilmiştir.İNKILAPÇI GRUPUN FAALİYETLERİ Ankara» 30 Anka)Dün Millet Partisinden istifa eden Hikmet Bayur.Vasfi Raşit Sevig ve 40 ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.07.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Percy Faith ve salon konser orkestralarından hafif müzik «Pl» 13.30 Modern operetlerden düetler 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans müziği «Pl» 14.30 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.07.1953
  • iller Bankasından Elektrik tesisatı yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnaemlerlndeki esaslar dairesinde satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.07.1953
  • Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddesi kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Erzurum As.Sa.Al-Koda satın alınacaktır.Şartnamesi komisyonda görülür.Teklif mektuplarının ihale saatin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.07.1953
  • 3QBB DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DenîzyoSSarı İşletmesinden:Seyyar sergi ye Akdeniz turistik seferinden büyük bir rağbetle dönmüş bulunan;"TARSUS n Lüks yolcu vapuru 1 Temmuz Cumartesi gününden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.07.1953
  • Kars İSI Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Kağızman kazası merkezinde yeniden yaptırılacak sağlık merkezi evi inşaatı» sıhhî ve elektrik tesisatı» doktor evi ve garaj yapımı işi Bayındırlık Bakanlığınca tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.07.1953
  • Karacabey Beledîye Başkanlığından 1 260050 lirn.keşif bedelli olup 216720 liraya ihale edil* miş bulunan hal inşaatının kontrol işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Kontrollük işinin tahmini bedeli 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.07.1953
  • Eksiltme İlânı istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:İstanbul Çiçekpazarmda inşa edilmekte olan Vakıf Işhanı tesisat ikmali işleri olup keşif bedeli 19570.00)ve muvakkat teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.07.1953
  • Devlet Orman işletmesi Eiga Müdürlüğünden 1 işletmemizin Bağdatlı bölgesi Eğrikabaağaç serîsî ormanlarından istihsal ile 18 kilometre mesafedeki Derenti ar» istif yerine nakil ve istif ettirilecek 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.07.1953
  • MUAYYEN ZAMANLARDA!SANCILARA KARSI almak faydalıdır.0 Baş,diş,adale ve sinir ağrılarını keser.6 Yorgunluk ve uyku-1 tuzluktan mütevellit vücut kırıklıklarına karşı faydalıdır.Grip ve nezle başf* langı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan