Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle buluttu geçeceği;hava sıcaklığının degigmiyecegi tahmin «dilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • DULLES İZAHAT VERDİ Amerika Hariciye Vekili Joh^f Foster Dulles,Orta Doğu seyahatinden avdet ettikten sonra* Başkan Eisenhower ile görüşmüş ve intibalarıni anlatmıştın» Resim.Eisenhower'!Dulles'dan iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • Teksasiı kadınlar Heyet başkanı» İstanbul'u tahminlerinin çok daha üstünde!bulduğuna söyledi ı Amerikanın Teksas eyaleti Kadınlar Birliği,Milletlerarası sı Münasebetler Komitesini mensup heyet başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • Dnmlupinar süvarisi Sabri Çele bioğlo ve Naboland'nı kaptanı Oscar Lorentam badtseaha yerin» mtlşabJtJere gösteriyorlar.Dumlupınar faciası dün hâdise yerinde canlandırıldı ıı 'i »ı M J| 'i Naboland ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • İşletmeler Vekili kömür tevzii işini izah etti Sıtkı Yırcalı,vatandaşın ihtiyacının rahatça temini İçin yeni tedbirler alındığını söyisdi Ankara,6 A.A.imletme Itr Vekili Sıtkı Yırcalı bugün saat 11.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • Şehrimiz halkı tarafından büyük bir alâka ile takip edilen havai fişek gösterilerinden Mr görünüş.Fethin 500 üncü yıldönümü şenlikleri Mehter takımı ve yeniçeriler bugün MHfaatpaşa stadında gösteriler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • Bir Japon tank n Abadan yokunda Tahran,6 AJ .EJir Japon tankerinin bugün İran kara sularına vardığı ve yarın Abadana gideceği resmî bir kaynak tarafından açıklanmıştır.Dissyu Manı tankeri bundan evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • Ev er esli fethedenler Kraliçe Elizabeth Everestm zirvesine çıkanlara asalet unvanı tevcih etti Londra,6 AP)Kraliçe Elizabeth bu akşam Everest zirvesini fetheden İngiliz seferî he yeti lideri.Albay Jo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • Prenses Margaret bir yüzbaşı ile evleniyor Bir Amerikan gazetesinin^verdiği ha/bere göre,Prensesle sevişen Yüzbaşı Towsend,iki çocuk sahibi bulunmaktadır.New York,6 A.P.«New York Daily News» gazetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • Mahkeme Reisinin beyanatı Çanakkale,8 Huguai surette gönderdgimiz arkadaşımız Mücahit Beşer bildiriyor)Tatbikatın birinci kısmından sonra bilirkişiler ve taraflar avukatlan aralarında yapmış oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • Korede muhasamata son verilmesi bekleniyor Sovyet gazeteleri mütarekenin kır kaç gün içinde İmzalanacağını belirtiyorlar KorecTe savaşan erlerimiz Munsaıı,6 AP)Müttefik ve komünist temsilciler pazar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • Fethin 500 üncü yıldöntimtt merasiminin kapanığı münasebetiyle istanbul Fethi Derneği tarafından dün Dohnabahçe Sarayında bir garden parti verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • Başvekil bugün Londradan avdet ediyor ll görüşme Köprülünün de iştirak ettiği toplantıda,Türk İngiliz münasebetleri ve Orta şark durumu gözden geçirildi Londra» 6 A.A.Londrada bulunan Başvekil Adnan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • Nato Birliğimiz için ayrılan tahsisat Ankara,6 Milliyet-NATO ya verilecek kuvvetlerimizin ve bu kuvvetlerin silâh ve ağırlıklarının masrafını karşılamak 0zere Millî Savunma Vekâleti y€ ni bir ek bütçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1953
  • Türkiyenin askerî kuvveti Bir Amerikan Senatörü:«Türkiye* müttefiklerimiz arasında en büyük ve ea kuvvetli orduya sahip bulunmaktadır» dedi.Washington,6 A.P)Wisconsin senatörü ve Ayan Meclisi Dış Müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.06.1953
  • PASA» r Taç merasimi münasebeti ile Kraliçenin.Eşi Yanlışlıklar faciası Taç merasimi münasebeti il© ı İngiltere,yeni Kraliçelerinin başına Kraliçelik tacını giydirdi.İngilizler günlerce bu sembolik me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • Makbule Atadan amîlîy i oldu Eir müddetten beri Cerrahpaşa hastanesinde tedavi edilmekte bulunan Atatürkün hemşiresi Makbule Atadan dün bir ameliyat geçirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • Hlc 7 Haziran Rtı.25 25 flama 1953 Mayis 1372 Pazar 1369 VAKİT VASATt EZANİ Güneş 4.29 8.51 öğle 12.13 4.34 f İkindi 16.13 8.35 j Akaam 19.38 12.00 I Yatsı 21.3» 2.01 i j ak 2.12 6.34 i 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • Piyasada canlılık Şeker bayramının yaklaşmış olması münasebetiyle satışlar hararetendi Şeker Bayramının yaklaşması dolayısiyle piyasada her tür 1ü satışlar hararetlenmiştir.Bilhassa giyecek eşyası müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • Vali dün Elmalı bendeni gezdi Vali ve Belediye Reisi Prcf.Gökay,dün sabah Elmalı bendi ne giderek,yeni bendin inşaatı nı teftiş etmiştir.Vali bundan sonra eski bcnddeki su seviyesi ve Üsküdar Ka dıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • Afyon fîaÜarı tesbit edildi İstihsal bölgelerinde yeni yıl afyon mubayaa hazırlıkları devam etmektedir.Toprak Ofisi bu husustaki lüzumlu tedbirleri almış bulunmaktadır.Yeni aene mubayaa fiatları da te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • Üniversite Talebe BîrSiğinin beyannamesi Istanbul Üniversitssl Talebe Birliği dün 500 üncü fetih yıldönümü hakkındaki görüşlerini açıklayan ve tatbik edilen prog ramı tatminkâr bulmadıklarını beyan ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • İki tayfa dün tevkif edildi İlgaz isimli şilepte çalışan Se îâmet Kaya ve Dursun Ali Ka iner adında iki tayfa kaçakçılık yapmak suçu ile yakalanmış ve dün Adliyeye verilmişle» cîir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • HALKIN SESİ Çok hoş bir c&vap İstanbul Belediyesi Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğünden aşağıdaki cevabı aldık:«Sayın gazetenizin 8/5/953 tarihli nüshasındaki «Yol tamiri böyle olmaz» başlıklı yazınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • t mahsulü MuhteUf Avrupa memleketleri bizden buy a^ almak için teşebbüste buuııu Hükümetimizle yabancı memleketler arasında hububat mevzuunda yapılan anlaşmalar gereğince dış piyasaya 954.248 ton arpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • Meyva ve bsbze ffatları Dün Hâldeki.toptan meyva ve sebze fiatları şöyledir:Domates 140-200,Bezelye 25-35,Bakla 5-10,araka 7-30,ku ru soğan 15-20,palatcj 35-50sivri biber 150-200,bamya 300-40Ü,taze fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • Çskîrge mücadelesine hız veriliyor Tarım Vekâleti şehrimiz Zira at öğretmenlerinden beşini Gazi anteb'ueki çekirge mücadelesine katılmaları için vazifelendirmiş tir.Mücadeleye katılacak ziraat öğretme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • Bulaşıcı hastalıklar Son bir ay içinde binlerce vatandaşa tifo,tifüs ve çiçek aşısı yapıldı îl hududu dahilinde bulaşıcı hastalıklarla yapılmakta olan mücadeleye devam edilmektedir.Son bir ay içersind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • MiSIî Piyango bugün çekiliyor Milli Piyangonun 7 haziran çe içilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak ve ikramiye kazanan numaralar gece saat 23 te Ankara radycsiyle yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • İhtilas yapan memur mahkûm oldu Fatih P.T.T.şubesinde memurken zimmetine,300 lira geçi ren ve bilâhare yakalanarak ad liyeye verilen Mehmet Oktay adında biri dun 2 nci Ağır Ceza Mahkemesince 3 sene 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • Apartman dairesi Ayrıca ARSA ve PARA İKRAMİYELERİ 16 Hazirana kadar yatırılan Her 100 liraya bir kur'a numarası GARANTİ BANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • KISA HABERLER if Vassil Borrisov ve Eugueny Vovkolûv adında iki Rus kurye si evvelki gece Sofya yoliyIe Moskovadan şehrimize gelmiş* tirif Dün limanımızdan muhtel memleketlere 182.277 liıa değerinde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • Cemiııet OtPLOMA TEVZH ir Rober Kolejinin erkek kısmından mezun olanların diploma tevzi töreni,9 haziran sa'i günü saat 17 de yapılacaktır.G E Z t ir İstanbul Muallimler Birlig1 Batı Akdenizde bir gez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • "Babanızın şöhreti,kudreti ona dokunmaktan herkesi menediyor,81 Abdülaziz o gece uyumamış ve sabaha kadar düşünmüştü.Her halde Halifenin emrine uya ıak Şam yolunu tutmak büyük bir sersemlik olacaktı.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1953
  • B.Amerikanın en tanınmış ve muktedir anti komünist mu harrirlerinden biri olan James Burnham,çak dikkate şayan olan dördüncü kitabını neşıetmiştir.Adı:«Containment or liberation?yani «Alıkoma durdurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • Siyası İçmaf Orta uoğu Savunması Bir Londra telgrafı» Türkiye,Amerika* İngiltere» Fransa,İsrail ve Pakistan hükümetleri arasında Orta Doğunun müdafaası için bir pakt akdi takarrür ettiğini» hatta ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • Türk Hava Kurumuna Fitrelerimizle yapacağımız yardım,cumhuriyet nesillerine u;ma aşkım destekliyccektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • KEŞİDESİ TC BAHÇELİ EV ÇEŞİTLİ PAPA IHUMimm En az 150 lira bakiyeli küçük carî hesaplar çekilişlere hakkını haizdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • İki petrol tankeri çarpıştı Kaza neticesinde iki gemi de tutuşta.4 "kişinin öldüğü biidiriiiyor Wilmington,6 AP)Dün gece geç vakit iki büyük akar yakıt gemisinin Delaware nehrinde,Philadelphiadan takr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • seçimlere bugün haşlanıyor Mücadeleli geçsceği tahmin edilen seçimlere 30 milyon kişinin katılacağı zannediliyor Roma,6 Nafen)italya da yarın genel seçimler yapılacaktır.Bu seçimlere batı âleminde büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • Hindistamn bir köyünde ideal insanlar ysşıvo-Yeni Delhi.6 Nafen)Haydarabad eyaletinin Marathawa bölgesinde Pimpree isminde «ideal bir köy» mevcuttur.3000 nüfusu olan bu köyde takdir edilecek başarılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • 120 Amerikalı çocuk Avrupa memleketlerini ziyaret edecek Washington,6 A.A.Tem muz ve ağustos ayları içinde 120 Amerikalı çocuk on altı Avrupa memleketini ziyaret edecekler,"bu memleketlerden de müsavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • İsviçre bizdsn tütün a ı yor Cehrimizde bulunan İsviçre tütün heyeti mensupları dün-elen itibaren piyasada teınaslara başlamışlardır.İsviçrelileıin memleketimizden!külliyetli miktarda tlitün satın ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • Şaziye iğini tekrar karış tııan kızgınlıktan sonra derin bir iç çekti.Elinden biı* şey gelmezdi.Zaten bu hallere öte-«îenberi alışıktı.Kadın aklını başka şeyle meşgul etm3ğe çalışarak Murada döndü.»Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • Holanda Salyadaki elçi iğini kapaftsyor Belgrad,6 A.AJ Yarı Fs&uû Yugoslav ajansı Yugoapress'm fougün haber verdiğine göre.Holanda hükümeti Sofyadaki elçiliğini kapatmaya karar vesrmiştır.Buna sebep.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • Paha'ılıkla mücadele edilecek Dükkân kiralarına yapılan ve 1 hazirandan itibaren mer'iyete giren zamdan sonra şehrimizde umumî bir pahalılık başlamıştır.Halen fiat yükselmeleri ted ricî bir şekilde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • İKTİBAS I Fransa'nın en maceracı kadını Paulette ve balonu mmm—ı ı w O bir seferinde çöllerde şaşırmış ve balonu ile kumlara düşmüştü.Üstüne üşüşen vahşi erden kurtuluncaya kadar kadın hayli ter'eafi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • îstanbul Trabya'da asfalt üzerinde Denize 100 metre mesafede Lüks köşkün üst katı İÜ Haziran 1953 çarşanbu aksamına kadar Sürser bankta açtıracağız 150 Siralsk bir hesapla sizin •olabilir.Hesap artırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • Kısa harici haberimi AMKİKA JBati 'Almanjsa Siyasî işler Dairesi Reisi Herbert Blankcnhom dün Reisicumhur Eisenhowerle görüştükten sonra bugün «çakla Parise hareket et-l iniştir.İNGİITÜBB fr îngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • Bir haveî f'şek fabrikamda çıka* yanım Hauston Amerika)6 Anka)Bir havai fişek fabrikasında büyük bir yangın çıkmış tır.Havai fişeklerin patlama siyle derhal yayılan yangın 12 saatten beri devam etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • Hakime kızan papazlar,halkı hakem aleyhene kışkırttılar Beyrut,6 Anka)Şehrimize 30 kilometre mesafede bu lunan Cibeyl kazasında bir hâdise cereyan etmiştir-Piyer admda bir papaz,bazı şahsî dâvalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1953
  • İbret Aynası Sürüsün a bereket İstanbul'da türkçe olarak 17 günlük gazete çıkar.Bunlardan hemen yarısı müşterek foto muhabiri kullanırlar.Spor mecmuları da umumiyetle resimlerini gazete fotoğrafçıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.06.1953
  • IDumlupınar faciasının temsilî tatbikatı dün kaza mahallinde yapılmıştır.Tatbikatta Naboland süvarisi Oscar Lorentzon ve Yüzbaşı Sabri Çelebioglu da hazır bulunmuşlardır.2 Kaptan Lorentzon'un karısı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1953
  • Sultan İkinci Abdülhamid tarafından Yıldız Sarayının yanmda 1886 da inşa ettirilmiştir-Muayyen bir mimarî tarzı olmamakla beraber gayet süslü zarif» güzel bir binadır.Sultan ikinci Abdülhamid'in cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Fatih Sultan J1481 yılı mayısının 3 jlerini kapadığı zaman Fatihin son seferinin nereye tevcih edileceği hiç bir zaman tam mânasiyle malûm olamadı.Bir kışım tarihçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.06.1953
  • ATLETİZM MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ BtJBSA'DA YAPILACAK JL Atletizm millî tekımı seçmeleri,Şeker-bl ve ikinci günleri Bulada rtletum amatörlük südi birincilikleri seklinde cereyan edecek vebirmcüer millî S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1953
  • Millî maçta| iki takımın teknik hataları} Dün oynanan Türkiye t4-İ Yugoslavya millî maçında tuttuğumuz istatistikte,bi-zim ve Yugoslavların yap-tıkları korner,faul,ve ent adetlerini aşağıda veriyoruz:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1953
  • Ankara kulüpleri İstanbul ligine iştirak edecekler Ankaranın birinci küme kulüplerinden Ankaragücü,Genç lerbirligi,Demirspor ve Hacettepe kulüpleri,Ankara futbolunun kalkınması için profesyonelliğin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1953
  • açı mu zeteier im er yazı Millî takımımızın bir akını Yugoslavlar tarafından durdurulurken Guma günü oynanan ve 2-2 beraberlikle neticelenen Türkiye Yugoslavya milli futbol karşılaşması için dünkü gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1953
  • R»no Vignal Racinki terk mi o diyor Rene Vignal» senelerdir oynadığı ve Pranganın on poplinler takımı Racinğ'i terkedecek.Herhalde btf transfer 1953 se?nesinin mühim transferlerin den olacak.Vignal.Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1953
  • Austria geliyor 28,29 haziran ve 4,5 temmuzda 4 maç yapmak üzere Avusturyamn Austria takımı şeh rinıize gelecektir.Austria takunı ile birlikte Ocvirk,Melhior,Stojospal gibi beynelmilel kıymetler de ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1953
  • İsraillilerle yapılacak basketbol karşılaşmaları Musevi basketbolcular 1953 Avrupa şampiyonasının en muvaffak olmuş takcmlanndandır Moskovada oynanan son Avrupa basketbol şampiyonasında oldukça muvaff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1953
  • Dünya Pistlerinde;I Randolls adasında Olimpiyat 160 metre şampiyonu Remigino geçirmiş olduğu kazadan sonra ilk defa koşmuş 100 yardayı V' 0-10 ve 220 yardayı 21" 6-10 «Ta almıştır.New Yorkta Olimpiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1953
  • ¦22Z*#® i/sl m:iŞ;Bundan evvel memleketimizde oynanan Mısır.Avusturya bas?ketbol karşılaşmalarından heyecanlı bir an.basketbol maçları 11 ve 12 Haziran tarihlerinde Spor ve Sergi sarayında yapılacak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1953
  • Ankara-Belgrad maçı bugün yapılıyor Ankara Belgrad temsilî altay'ın nezareti altında çalıfütbol maçı bugün 19 Mayıs şan Ankara karma takımı or-^adında yapılacaktır.Bar müd du takımından da takviye ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1953
  • Kısa Spor Haberleri JJSIR YUNANİSTAN ^ETÎZM ^ŞILAŞMASI Temmuzun ilk haftalarında ruhlar,Atinada Yunanistan-J bir millî atletizm teması yağılardır.^^NSA KUPA }***MYONLUGUNB *^LE KAZANCİ mayıs pazar gii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1953
  • Sunderland Kopenhagda ^halandı seyircinin yukalamanaa ingiliz birinci kümesine ftiensı»p Sunderland takımı Da ^arka muhtelitini 2-0 yen-In r*aÇm birinci devresini 1-0 filizler galip bitirmişlerdis pÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1953
  • «ugün oynanacak futbol maçları B.ugün yapılacak üç ve r(iühcü küme Üg maçları:ŞEREF STADINDA Bakırköy Yeşildi s.rek terfih maçı)İS 0° Cihangir Tarabya 0°-Beylerbeyi Kurtu-00 Hasköy Denizgücü j VEFA ST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.06.1953
  • Stadyomda neler görüyor,ere şahit oluyoruz Futbol maçı yerina küfür,kavga vs döğüş seyrettiğimiz yetmiyormuş gibi araş ra hoparlörden "Bay Seyfi Özo/du.bir erkek çocuğunuz olmuştur.Eve dönün„ gibî ins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ OZBAY Kanlı kafile karanlıkta Sen nehrine doğru ilerliyordu 12 O zaman Föneyru korkusu&oa adamın üstünden çekildi;masanın üstünde du*an bastanun içinden in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1953
  • Filipinlerde kasırga yüı ü~dî ıt18 klsî öldtf Manila.6 A.A.Tayfım mevsiminin arifesinde dün Filipin adaları üzerinde saatte 210 kilometre süratle esen şiddetli kasırga neticesinde en ağı 18 kişi ölmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1953
  • I parya1 da kş Madrid,6 A.A.48 saatten beri bütün ispanyada kış geri gelmiştir.Yarımadanın ku zey bölgelerinde yer yer kar yağmıştır Bonaigne boğaz;"bölgesinde termometre sıfırın altında dört dereceye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1953
  • Oltada tebrike değer bir şey yok.Ben teferruatı tcplanwakla iktifa ettim,bundan ne rıkar?Daha ne itiyorsunuz?Her noktada muvaffak oldunuz.Benim öyle bir iddiam yok mösyö Tragg.Eğer netice bir ınııvaff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1953
  • Patrona Halil:"Anla Paşa,anla!Demek ki günahı söylenmiyecek kadar büyükmüş,ded 77.Padişah verdiği karardan pişman olmuş gibi düşünüyordu Nitekim Mehmet paşayı görünce şöyle söylendi:Şu işi düşündüğümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1953
  • u!î,kabi kusmayı kabul etti Bidault:M Memleket tehlikededir.Buhran,kendi kendisini uzatmakla bu tehlikeyi Paris,6 AF)Eski Başvekillerden George Bidault,İkinci Dünya Harbi sonundan beri teşekkül edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1953
  • Gıda maddeli tüzil** tâdil edilecek Bir müddetten beri nieartjj te bulunan gıda maddeleri t**v günün tadiline ait dilek ve ınennileri tesbit etmek gehrimiat Ticaret pdası t5l's^(dan kurulan' komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1953
  • Hazırlıyajı Sadi BOÎtA* f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-So-dan sağa:1 Gezme mahalli iki kelime)2 Nizam dinlemez;İnkı raz bulmuş bir millet;İşaret sıfatı.3 İki harf;Yamyassı;Bunaklık.4 Cilt;Tersi köpek;Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.06.1953
  • muhasamata son verilmesi bekleniyor [Baş tarafı birincide] rina dönmek istemeyen 48 bin 600 kadar kızıl harp esirinin nihaî âkıbeüeriyle ilgilidir.Miit tetikler,bu esirlerin Birleşmiş Milletler Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.06.1953
  • Everesti fethedenler [Baş tarafı birincide] da uygun bir mükâfat verileceği açıklanmıştır.KEŞİ!HEYET* DÖNÜYOK Kalküta,6 AP)Nepal Krallığı başkenti Katmandu'daki İngiliz Elçiliği Everest'i fetheden ing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.06.1953
  • Ttirkiyenin askerî kuvveti [Baş tarafı birincide] •«tisadî vaziyetlerini kuvvetlendirmeye muvaffak oldukları söylemiştir.JDış Münasebetler Komitesi ~ün yaptığı gizli oturumda,lğ memleketlere yardım iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.06.1953
  • Fethin 500 üncü yıldönümü [Baş tarafı birincide] gelecek ve buradan da Ayazpaşa Gümüşsüyü yolu ile Dolznabalıçeye ineceklerdir.Mithatpaşa Stadmdaki gösterilere saat 11 de başlanacaktır.Beçjş yolu üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.06.1953
  • "ür fikirleri Vayma cemiyetinin kongresi Hür Fikirleri Yayma Cemi-^ftinin yılhk kongresi dün sa-t 15 te cemiyetin Çenberlitaş-merkezinde yapılmıştırongre,cemiyetin başkanı Ah r^t Emin Yalman tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.06.1953
  • hâdise yerinde canlandırıldı [Baş tarafı birincide] Bir giin önce de bildirdiğim gibi,tatbikatta Nabolandı temsil edecek olan Vikingland gemisi Çanakkaleye gelmemişti.Bu yüzden Çanakkalede bulunan Ere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.06.1953
  • Prenses Margaret bir yüzbaşı ile evleniyor [Baş tarafı birincide!eski subaylarından yüzbaşı Peter Woolridge Townsend ile sevişmekte 'Olduğunu ve yakında evleneceklerini açıklamaktadır.Prenses Margaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.06.1953
  • İşletmeler Vekili kömür tevzii işini izah etti [Baş tarafı birincide] Iarında birer lira da tenzilât yap tık.Bu yıl ki tevziatta sıraya girebilmek için para yatırma mecburiyetini kaldırmış bulunuyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.06.1953
  • Teksaslı kadınlar fBaş tarafı birincide] Bu seyahatlerimizin mahsulleri çok müsbettir.Dış münasebetlerde iyi dostluk tesisine çalışan teşekkülü müz.her sene dünyanın bir mıntakasım ziyaret etmekte dir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.06.1953
  • Üçlü görüşmeler Belgrad.6 T.H.A.«Politika» Gazetesi Türk.Yunan ve Yugoslav Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki temmuz ayı içerisinde Atinada yapacakları toplantıya müteallik uzun bir makale neşretmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.06.1953
  • K remli cildinizin muhtaç olduğu güzellik müstahzarıdır TEMİZLER,BESLER VE KORUR BOL jko QKLÛ NEFİS {KOKULU Istanbulda perakende satış fiatı 1 lira üvatefc;'Sebunu-'HOO de:1ÖÖ Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.06.1953
  • Balıkesir Valiliğinden 1 Balıkesir ve Çanakkale vilâyetleri dahilindeki yeı sarsıntısı bölgeleri ve belediyelerin teknik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Mimar,Mühendis ve yapı kalfa ve ustalarına ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.06.1953
  • istanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan LU/um gösteren Cinsi Miktarı Muhammen ilk Eksiltme Müessese bedeli teminatı saati Heybeliada Maden kömürü 1500 21.750.00 1631.25 15 de sanato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.06.1953
  • Mahkeme reisinin beyanatı [Baş tarafı birincide] ¦girmek üzere Ağır Ceza Heyeti huzuruna çıkarılmıştır.Ağır Ceza Heyeti Reisi hadi senin mesulünü çırılçıplak ortaya çıkaracak olan bu tatbikatın ilk sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • STANBUL 10.00 Taksim Belediye Gazinosundan Konservatuar Türk Musikisi İcra Heyetinin konserinin naklen yayın] 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havalan 13.30 Orhan Avşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • Bayram Gazetesi Kanunun verdiği haklar dairesinde ve eskiden olduğu gibi İstanbul'da «Gazeteciler Cemiyeti» tarafından çıkarılacaktır."Bayram Gazetesi',Bütün sabah ve akşam gazeteleri yazı ailelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Bütün eski usul ve adetleriyle ORTA OYUNO Bu hafta:7 hazirana kadar KAVUKLUYA HİLE Gişe her gün 10 da m lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • Konya Valiliğinden 1 Konya Vilâyeti Seydişehir kazan ceza evi ve karakol binası inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 115000.00 lira olup geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI.GRiPiN KULLANINIZ!Jfr Baş,diş,adale,sinir ağrılarını keser Jf Grip ve nezle başlangıcında başarı ile kullanılır.Jf Süratle hazmolur ve tesirini gösterir.M» GRİPİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden Muhtelif sebze satınalınacak Beykoz 1 Müessesemizce muhtelif cins ve miktarda sebze kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır,2 Bu işe ait şartname ve mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı nakliyatın ihalesine talip çıkmadiğmdan yeniden hizalarında yazılı gün ve.saatlerde Siirt As.Sa.Al-Ko".da ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • Kambiyo Kapanış ve eaham Açılış Kapanı;Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 784_282—0.80 64.03 5.S9 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 784.2.82.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • BİLÛMUM BEYNELMİLEL YARIŞLARDA DAİMA BAŞTA GELEN CZ ve JAWA MOTOSİKLETLERİ DÜNYANİN HER TARAFINDA OLDUĞU GİBİ.MEMLEKETİMİZDE DE EMSALLERİN?TeRCİH EDİLMEKTEDİR,GÖRÜNÜŞLERİ ZARİFTİR YAPILARI SAĞLAMDIR.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • inşaat ilânı T.C.Ziraat Bankası Genel üğünden:1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Aşağıda isimleri yazılı şube ve ajans lojmanlı hizmet binaları ve tadilât yapısıdır.Yeri Keşif tutarı Geçiei t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Cinsi Miktarı beherinin fiatı tutarı ilk teminat Hasta karyolası 150 adet 155 23.250 1743.75 Yemek tabelâsı 150 adet 140 21.000 1575 Yukarıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • Hemşire ve hastabakıcı alınacak SUmerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizin kreşinde istihdam edilmek üzere Keçiören hemşire okulu mezunu veya çocuk hastahaneierinde ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • İstanbul Devlet Orman İsletmesi 1 işletmemizin Adalar Orman Bölge Şefliği bina*3'11 tamir ve tadilât işi aşağıdaki şartlarla açık eksiltme yoWf eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 17/6/953 tarihine rast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktı?Deniz Harp Oku'u ve Koleji Kumandanlığından:1 Deniz Kolejinin yalnız birinci sınıfına Öğrenci al111 çaktır-2 Kayıtlar l/Haziran/1953 tarihinden lO/Ağuatos/l^ tarihine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.06.1953
  • Pendik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden 5405 Sayılı kanun gereğine* açık eksiltme pazarlık yoliyte aSım ilânı 1 İstanbul Pendik Veteriner Bakteriyoloji enstitüsü i 3** 1953 akça yılında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8