Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • Adres:Nuruo&raauiye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 SAYI:1056 Posta Kutusu 4 9 t TELEFON:29614 FİATI 15 Kuru»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • 19 Mayıs hazırlıkları 19 Mayıs Gençlik Bayramının hazırlıklarına şimdiden başlanılmış bulunmaktadır.Bu yılkı bayramın her yılkinden daha cazip bir şekilde kutlanması için çalışılmaktadır.Bu meyandan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • İran,kanlı hâdiselerin arefesinde bulunuyor Musaddık,Şah'ı »çime gitmekle tehdit etti-Kraliçe Süreyyanm memleketi terk edeceği zannediliyor seçimlere gideceğini bildirmiş* tir.Tahran,15 A.A.Anka)Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • Başvekil Menderes Mecliste Menderes,kahve ve kulis dedikodularının hiç bir mesnede dayanmadan Meclise getirilmemesini ve basiretle hareket edilmesini istedi Biz böyle bir psikoza düşmemek için dimdik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • Orgl.Nuri Yamut dün Paris'e gitti Erkânı Harbiye!Umumiye Reisi ve beraberindeki heyet,Nato Kurmay Başkanları toplantısına iştirak edecek Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Orgeneral Nuri Yamut,Erkânı Harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • MilBî Tesanüt ı r 11 g ı Dünkü toplantıda Biriiğin hukukî mahiyetinin konfederasyon olması kabul edildi Komünizm» irtica gibi millî fbirliği ve millî varlığı bozan hareketlerle mücadele etmek üzere fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • Boyar,yurt gezisine çıktı Kayseride tezahüratta karşılanan Reisicumhur tugiiı Hatay'a gidecek Kayseri,ı;va.a.Br^ sa« bah saat 8 de Samsun tmıinei bağlanan hususî bir vagonla Ankara'dan ayrılmış olan R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • Millî güreş takımımız antrenmanlarda 1 Yarından itibaren Napoli'de bağlıyacak olan Dünya Greko-romen Şampiyonasına İştirak edecefi millî güreş takımımız iki günden beri antrenmanlara başlamıştır.Besim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • Milliyetçiler Derneğinin emvaline el konuldu Üçüncü SuBh Hukuk Mahkemesinin kararı Savcılık tarafından vilâyetlere teliğ edildi Ankara.15 Milliyet)Nizamnamesi ve faaliyetleri Cemiyetler Kanununa aykır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • ibret Aynası Bîr parmak bal Yeraltı gazlcrinden istifade edilmeğe başlanınca havagazınm metre mikâbını 3 kuruşa yakacakmışız.Bu-nun için de Elektrik-Tramvay Tünel Otobüs Ha vagazı İşletmeleri Umum Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • Amiral Ferrari Ami Ferrari'nin Ahkaradaki temasları İtalyan Deniz Kurmay Başkanı,Millî Savunma Vekili ve Genel Kurmay ikinci Başkanını ziyaret etti Ankara» 15 Anka)İtalyan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • Esirlerin sevkına başlandı Mübadele edilmek üzere Pusan'a getirilen komünist esirler hâdise çıkartmak istedilerse de bastırıldı Tokyo,15 A.A.t—Beşinci Amerikan hava kuvvetleri karargâhından bugün bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • Bulgar şilepi kurtanlami yor Dört £Ün evvel,Karadenizde esen şiddetli poyraz fırtınası yüzünden Boğazın Rumeli sahilinde Kısırkaya mevkiinde karaya oturan Bulgar bandıfDevamı Sa.7 Sii.6 dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • f/âi&^ZHtfoum Bngiin şehrimizde havanın sabahleyin sisli,sonraları bulutlu geçeceği,hava sıcaklığında değişiklik olmıyacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1953
  • Başvekil,Halk Partisini,F.Melenin tarizlerinden tenzih eden bir konuşmada bulundu H «W mm mMMMi M» I" WM Maliye Vekili Mecliste isnatlara susturucu cevap verdi Ferit Melen ile Ulus gazetesinin ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.04.1953
  • K S A HAB ERLER ir Daimi Komisyonun aldığı karar üzerine mevsim kuzuları dünden itibaren 'baş ve sakatatından ayrı olarak satılmağa başlanmıştırir Terbıyevî Rehberlik Kursuna iştirak eden öğretmenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • POLİSTE ¦ff Vilayet karşısında 21 numaralı dükkânda istidacıhk yapan Mehmet Sevilmez,kayınbiraderi Ahmet Muhtar ile borç verme yüzünden kavga etmiştir.Ahmet testi ile Mehmede hüAım elmiş ve başına vur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • Hie.16 Nisan Rıı.2 3 Ş.ıban 1953 Nisan 1372 Perşembe 1369 VAR İT VASATI EZAN!GUne g 5.19 10.30 öğle 12.14 5.28 Ikind 1 15.59 9.10 Aksa m 18-50 12.00 i Yata 20.20 1.37 îmsa.k 3.32 8.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • Konservatuvar 'tcra Heyeti,25 inci konserinde Klâsik Musiki kısmına Hicazkâr faslını koydu Eserler,peşrev müstesna,merhum Zekâyî Deden m bestelediği şaheserlerdir;fasla peşrevle başlandı;tanbûıi Cemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • TOPLANTI gf Türk Nakliyeciler Derneği,kuruluşunun yüdörmmünü kutlamak içi» yann aksanı istanbul vapurunda yemekli toplantı yapmıştır.mbrf TÖ1ÎEN ¦fc-Pakistamn muit şair ve filozofu I r.Muhammet İkbali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • MRKlÂhAN "Ya Mervanın oğlu kumandanınızın bu arzusu doğrumu 29 Mekkenin zaptından sonra Uaccao Mekkenin zaptı haberi bütün Suriyeyi sevinç ve heyecan içincle günlerce,haftalarca işgal etmişti.Şam dona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • İsrarlı bir hâdise İddiaya göre hasta olmayan bir kadın hastan ya kapıtılınış Bundan bir müddet evvel Müd deiumumılige bir ihbar yapılmış ve bir genç kadının Akliye Hastahanesine kapatıldığı bildirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • Beyaz peydir fiat arı kontrol AH|1ec3k Yeni mahsulün çıkmış almasına ragmen peynir Hatlarının çok yüksek olması Belediyeyi yeni tedbirler almağa sevk etmektedir.Daimî Komisyon dünkü toplantısında bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • Takdirname a!an emniyet mamurları Rir eroin fabrikasına yapılan baskında,vakfelerinde gösterdikleri Üstün başarıdan dolayı,Rmniyet TT.Şube 6.Kısım memıırlarınc^an Kamiser Naci 'Tulün,Komiser Muavini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • Nahiye müdürleri arasında nakiller yr4pJdı Vilâyetçe gförülen lüzum ilerine nahiye müdürleri arasında bazı değişi ki ikler yapılmıştır.Bu meyanda Hasköy Nalıiye Müdürü Macit ÇJedikoglu Çmarcı'ka.Çınar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • Devlet gelirleri tahsilatı Şubat ayında devlet gelirleri tahsilâtına ait istatistikler yayınlanmıştır.Tahsilatın seyri 1000 lira olarak şöyledir:Gelir Vergisi 10.658,Kurumlar Vergisi 598,Esnaf Vergisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • Emniyet t-çki âh modern cihaz.ar a takviye edilecek Emniyet Teşkilâtımızın yeni ve modern cihazlarla takviyesi hususunda çalışmalara devam edilmektedir.Bu maksatla aranan şahısların resimlerini bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • iki profesörümüz dün Kâmuran GöVgJn va Fikret Su ar O*t* Doğu g^z arının T Jı kıyadan nakli mesa es^ni gö7ü*ec k er Avrupa İktisadî tşbirligi Teş kilâtı,Yakınşarktaki petrol mm takalarında bulunan yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • HALKIN SESİ V,Levent otobüsü Bir müddet önce bu sütunlarda neşredilen ve Tram vay idaresi işçilerinin çekti ği bir bir sıkıntı için ilgililerin dikkatini rica edeo bir okuyucu mektubuna gelen cevabı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • İlkokul öğretmen lig L'se meznnu o an ar imtihanla ilkokul öğretmeni olabilecekler Millî Eğitim Vekâleti her yıl olduğu gibi bu sene de lise mezunları gençler arasından imtihanla ilkokul öğretmeni ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • takv:mdsn YAPRAK YcDabilmek,isîemaUir Yüz Bra He taemleketdea çıkıp yüz bin lira sarietmek imkânını teinin edea dalavereciliğe» «zoraki yalancılığa hükümet son vermek özeredir.Serbest piyasada döviz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • Ölümle neticelenen bir taksi kazası Şoför Ohannes Kırarozıelma 1daresindeki 2297 plakalı taksi.Dolapdere Caddesinden geçerken Nazını adında birine çarparak ağır surette yaralanmasına sebep olmuştur.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • Bir İhtiyar yanarak fecî şekilde ö'tiil Halıcıoğluncîa 60 yaşlarında bir adam odasında el ve ayaklan yanmış hir halde ölü olarak bulunmuştur.Dün sabah Halıcıoglu iskele yanındaki umumî heladan,'kapı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.04.1953
  • D.P.Bilyükçekm°.ce Bucağımı kongresi yapıldı Bazı anlaşmazı'ki ar yüzünden yarıda kalan Demokrat Parti BNvükçekmece Bucağının yıllık kongresi dün 81 delepnenîn intlrakiyle yanılmıştır.Demokrat Parti t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.04.1953
  • Kedi yüzünden garip bir dâva Paris,15 AA.Köpeklerinin iki kedi yavrusunu sonuna kadar kovalıvarak ölümlerine r^bep olmasından dolayı dava edilen kadın müekkilini müdafaa yolunda bir Fransız avukatı ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • Sigara kans ri arttır yorır:ş Tulsa Oklahama)U AA)Tulsa Üniversitesi Cerrahî Fakültesi Reisi,kanser mütehassısı Alton Oschner bugün burada verdiği beyanatta sigaranın kanseri arttırdığını söylemiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • Türk Alman ticaret görüşmeleri Ankaradan bildirildiğine göre* bir kaç güne kadar Batı Almanya Ticaret Vekil muavininin riyasetinde bir heyet Ankaraya gelecek» Almanyaya ih raç edilecek hububatın mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • Yugoslavya İle Romanfa arasında görüşmeler Belgrad.15 A.A.Yugos Javya ile Romanya arasında «erevan etmekte olan ve normal şekilde farkına bile varılamıyacak teknik bir konferans» buradaki diplomatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • Haliç tersanelerinde yapılan mavnalar Liman İşletmesi hesabına Ha-Bç Tersanelerinde İnşa edilen 250 şer tonluk iki saç mavna dün saat 14 de denize indirilmiştir.Diğer taraftan dördü Camialtı Tersanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • Rahmi artık Remziye bakmıyordu bile.Fazla da kalmadı.Kadınlardan izin istiyerek ayrıldı.Kompartımanları muayene ediyordu.Birincilerden birinin boş,takat kapalı olduğunu gördü.Biletçiyi bularak hatırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • FİKRA Dört şiir kitabı Tarık BUĞRA önce şunu söyliyelim:Kitap deyişimiz söz gelişidir.Zira elimızdeki bu dört şiir kitabının en kabadayısı altmış beş sayfa.Eskiden »unlar için «şiir mecmuası»,«şiir de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • Kahve fiat arı yükseliyor Son günlerde şehrimiz piyasasında kalıve fiatlan hayli yük selmıştir.Perakende fiatlar 13.50 kuruştur.Öğrendiğimize göre halen satıcıların elinde bir haftalık mal kalmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • Mau-M kanlı cinayetlerinden sahneler IngiJzler bu tethL çilerden bir kısmını yakalamağa ve/a tenkiî etmeğe muvaffak olurken öbür yandan tehlike hareket sahası ile birlıkta genişliyor Afrika'da Habeşis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • Dom&tdsin talihi 1843 de Atina civarında bir Fransız «Capucin» rahipleri manastırı varmış.Baş rahibine bir gün Fransadaki arkadaşları bazı sebze tohumları gönderiyor lar.O da bunları manastırın bahçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • Amerikanın Milliyetçi Çine yardımı isteniyor Amerikan Lcj/onu Komutanı,Çine karşı g rişilacek istilâ harekeline yardım edilmesini talep etti New-York,15 A.A.Amerikan Lejyonu Millî Komutanı Lewis K.Gou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • Londra canavarı «Landru» üç kadını daha katletmekle ittiham ediliyor Londra.15 A.A.Londra Landrusu lâkabını almış bulu* nan John Christie bugün daha üc kadını katletmek suçu ile itham edilmiştir.Bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • Yasenvırn nafakası Ali Han ltı/ına senede 48 bin dolar nafaka verecek Reno Nevada)15 A.A.Reno mahkemesi birerim.Prens Ali Han'ın,kızı Yasemin'in bakımına sarfedil^ıek üzere.Rita Hayworth'a senede 48.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • Londra polipi iVI t**hlik°li tavsanın peşinde Londra,15 A.A.Bucrün bütün Londra Dolisi.Sterjhenv de St.Peters hastahanesinden çalman ve son derece tehlikeli olarak vasıflandırılan iki tav* I şanı aram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • General Bradley Paris'e vardı Paris,15 A.A.Amerikan Müşterek Kurmay Heyetleri Başkanı General Omar Bradley,cumartesi srünü baslıyacak olan Nato askerî komitesi toplantılarına iştirak etmek üzere busun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • Almanya yardım bekliyor_Batı Almanya Başvekili* Almanyalım mülteci meselesini halletmek için Amerikan yardımı istediğini bildirdi Şikago» 15 A.A.Dün gece burada" bir konuşma yapan Batı Almanya Bar^kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.04.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA İf Alâkalı makamlardan bildirildiğine göre,Amerika halkı ya kında renkli televizyona sahip olacaktır.İNGİLTERE if Halen Dışişlerine Vekâlet etmekte olan ingiltere Devlet V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.04.1953
  • 19 Mayıs Gençlik Bayramına iştirak edecek öğrenciler İlk provalarını dün Mithatpaşa Stadında yapmışlardır.Kız öğrencilerin çemberle yaptıkları gösterilerin çok bege-j nileceği tahmin edilmektedir.3 Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 16.04.1953
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Avcı Sultan Mehmet ilk defa ava başladı Bir tavşanı serbest bıraktırması,henüz çocuk yaşta olan Padişahın uzun müddet tahtta kalacağına delil sayıldı.Hakîkaten de Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 16.04.1953
  • Her erkek kadına ayrı bir gözle bakar,güzellik hususunda türlü,türlü düşünür.Fakat Jeanne Arnold,resmini gören bütün erkekler ona «Harikulade güzel bir kadın» demekten kendilerini alamamaktadırlar.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.04.1953
  • Bugün yapılacak Greko Romen dünya güreş 1,j-ıj-r_r-ı/i-iıj-u-trınrı ı ı'ı r şampiyonası karşılaşmalarına katılacak ¥W.|jy V y^fy V ur eş dmanlarınct başladılar Napoli,15 A.A.Anadolu Ajansının hususi e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1953
  • Yugoslav Üniversite muhteliti "»ruı—ile cumartesi günü oynayacak M.Talebe Federasyonu fakımı dün tesbit edildi Yugoslav takımının bir çok Müslüman futbolcularla maruf ve mallı oyunculara da yer verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.04.1953
  • Biraz sonra geldi,madamın kabul edeceğin» söyledi ve avukatı içeri aldı.Mason ağır ve masif eşya İle döşenmiş,zeminine kalın işark halıları serilmiş,duvarları gü-«el tablolarla süslü bir salona girdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1953
  • Maliye Vekili isnatlara susturucu cevap verd [Baş taralı birincide!sağlayacak inşaat ve imar işleriyle ilgili her türlü plân ve proje yapma taahhüdünde bulunmak,ekspertiz işleri yapmak ve diğer her tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1953
  • JfamdfûmMMfii HMiL Haydi soyun,şalvarım,yazmanı ver dedi;sepetinide alırsam gece benî kimse tanımaz 28 Paraları fazûasiyle kazanan çingene:Canım feda olsun dedi,emret ki yapalım.Sana bunun için de ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1953
  • Hazırîıyan Sadi BORAH t 2 3 4 5 6 7 8 9 lO II 1 2 3 4 imi"' J i 5 6 7 r-E:a e.9 ıo II VII f 111111 u?UIFUJII r**m*rwı «H:H:Soldan sağa:1 Ağaçlı ve çimenli gezinti mahalli iki kelime)2 Sondaki harfsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.04.1953
  • ili isnatlara susturucu cev Baş tarafı 6 ncısa)kanın ticarî sahaya tahsis ettiği plasmanların vadesi de en Çok bir sene bulunmaktadır.BANKANIN BİLANÇOSU Emlâk Kredi Bankasının iktidarımız-devresinde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1953
  • Başvekil Mecliste bir hitabede bulundu [Baş tarafı birincide] yorum.HALK PARTÎSÎNt TENZİH EDERİM Evvelâ.Ferid Melen arkadaşımızı rencide etmemek için gayret sarf edeceğimden emin olabilirsiniz.Bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1953
  • Meclisin dür [Ba,ş tarafı birineidel I liste görüşülen bir sözlü sorudan neş'et etmekteydi.Ferit Melen bu sorusunda Hasan Polatkan'ın akrabalarına büyük krediler açtırdığını ileri sürerek bazı isimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1953
  • Bavar yurt gezisine çıktı [Baş tarafı birincide] ta raf nidan Tknrsılnnan Bavarı doğruca vali konağına gitmiştir.Halkın devamlı tez"«iıüratı karşıcında vali konağının balkonuna çıkan Reisicumhur kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1953
  • Milîî T^anüt Birliği [Bas tarafı İMrineîdol bu aradg yeni kumlan hükmî şahsiyetin adının «Millî Tesanüt Birliği*,hukukî mahiyetinin de konfederasyon olması kabul riilmistir Tüzüğün tamamı reye konul d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1953
  • Bü'gar şilepi kurtanlamıyor l"Baş tarafı birincide!ralı Eristo Smirnenski gilebinin Sırtarma ameüvesi devam etmektedir.Kurtarma faaliyetine katlim Sk üzere Alemdar tahlisiyesinden sonra tmroz da dün h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1953
  • Esirlerin şevkine baş'andı [Itaş ta raft hirincit!dan Pusan'a getirilmiş olan 700 den fazla Çinli harp esiri kendilerini taşıyan Komiden çıkmak istememî*ler ve hmmn,üzerine 2 Amerikan mangası gaz mask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1953
  • Amiral Ferrari [Baş tarafı birinckî^] Amiral öğleden sonra Millc Savunma Vekili Kurbbek'i.Deniz Kuvvetleri Komutanı-Genelkurmay 2 ncî Başkanını ziyaret etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1953
  • İran kanlı hâdiselerin arefesinde [Bas tarafı birincide I sinde incelenmesi istenmektediriktidar partisine mensun 30 mebus buffün mecliste müşterek bir bevanat vererek,ranor kabul edilmediği takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • Çeto Salak Milyoner filminde Orhan Ercini Alev ve dale Yeni bir Türk filmi:I Çeto salak milyoner Kısa sinema haberleri ¦fr Holliwoodun yeni sangın bombası diye anılan Ma rilyn Monroe hastalanmıştır.Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • Elazığ Yollar 8 inci Bölge Müdürlüğünden 1 Eb'at.miktar ve numaraları dosyasında mevcut liste ve şartnamesinde yazılı 1784 adet hurda dış lâstik kapalı zarf usuliyle satılacaktır.2 Lâstiklerin muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • Balıkesir Belediye Başkanlığından 1 Şehir dahili 18 sokakta yapılacak 16663.000 metrekare rnavut kaldırımı işi on beş gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 29221.49 lira olup geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • İçme su tesisi için Motopomp satın alınacak iller Bankasından 1 Tarsus ve Dikili kasabalarının içme su tesisi için fennî şartnamesinde yazılı evsafta motopomp satın alınacak ve montajı yaptırılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • Bayındırlık Vekâleti İzmir Su İşleri 3.Şube Müdürlüğünden 1 izmir Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğünün B$rga«ıa ilçesi merkezinde bulunan bakım binası noksanlarının tamamlanması inşaatı,fiat birimi esas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • Sandıklı Belediye Başkanlığından Grup Dükkân K.Bedeli G.Teminatı Eksiltmenin No.Adedi Lira Kr.Lira Kr.Tarilıi Günü Saati 1 6 18619.06 1396.43 30/4/953 perşembe 15.00 2 6 18619.06 1396.43 30/4/953 perş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Bitlis Kurtalan» Bitlis Siirt arasında karşılıklı ot saman hariç)1000 ton nakliyat kapalı zarfla ihalesi 30/Nisan/1953 günü saat 11 de Siir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğünden Türkiye'de yangın,nakliyat,hayat ve kaza sigorta IS* riyle iştigal etmek Üzere kanunî hükümler dairesinde tescil J ilân olunarak bugün faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00'Haberler 13.15 Türküler Pl 13.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar.Oku yan Saime Sinan.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif îçili,Şükrü Tımar 14.20 öğle konseri «Pl» 14.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • Kambiyo Kapanış ve e*haın Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin.Lire*.Drahmi*.JCskoudes Açılıp 784.280.50 Q.80 64,03 5.60 54.12.50 73.68.40 0,44.80 0.01,876 9.73.90 £apâflif 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • Abone şartları ir.sn Senelik v 42 00 AKı aylık 22 101.Üç aylık M Jj°!Bir aylık 0° i Ecnebi iki İlân şartları 2 ve 3 üncü aayfa sant.4 Tl* 7 ve 8 inci sayfa aant.2,50 T.I* i Hânlardan mesuliyet kabııj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • KAYIP Güzel Sanatlar Akademisi Mimarî Bölümünden aldığım diplomamı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.1222 Ahmet Coşkun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • Istanbul belediyesi şehir tiyatroları Saat 21 ae DRAM KİSMİ LİLtOM Yazan:Franz Moüıar Tüıkçjai:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe geeesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1953
  • W ALEMİNİ Er Son Model CihazîarmLSunas ÇRÖNTGENLERr«T-8ğ mfl.&DİYATERMİ GALVANOFARADİK •ENFRARUJ AflLTRAVİYOLÎ ^ELEKTROŞOK •METABOLİZMA CİHAZ!&KURU HAVA STEBİLİZATÖRUI» glTÜVLER t NARKOZ CİHAZLARI CAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8