Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbcdar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul Y I L ^3 S A Yi 1053 Posta Kutusu 4 9 3 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Amerikan yerdim programı yeniden tanzim ediliyor m*n m* w—atf—ı mm ¦¦ıa^ wa—mn» yaptığı yardım azalıyor Amerika Haricîye Vekili John Foster Dulles,Amerikanın Batı Avrupadan daha ziyade Orta ve Uzak Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Kraliçe Elizabeth'in Bachingbara Sarayına asılan tablosu Taç giyme töreni hazırlıkları Londra,12 T.H.A.Türk donanmasına mensup cDemirhisar» muhribinin de iştirakiyle,önümüzdeki 15 haziran tarihin-I De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Gökay Amerikada Ameıikafa Belediye Reislerinin daveti üzerine Amerikaya gitmiş olan Vali ve Belediye Reisi Gökay bu akşam «Amerikanın Sesi» radyosundan bir mesai yayın* layacaktir.Resim Vali Gtfkay'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Malenkov S talini itham ediyor Moskova gazetelerinin,S t al inin idare tarzını tenkide bağladıkları,harpten sonra Rusya dahilinde birlik teessüs edememesinin mes'uliyetini ona yükletmek istedikleri,ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Maliye Vekilinin "Ulus,gazetesine mektubu Maliye Vekili isnatlara Mecliste cevap verecek Maliye Vekili Hasan Polatkan Ulus gazetesine yazdığı mektupta büyük bir malî müessesenin itibarını zedelememek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Bus siyasetinin değişmediğini iddia eden Mrl.Montgomery Sovyet dış siyaseti değişmedi o—Molotov dün Moskovaâa İngiliz Büyük Elcisi ile görüştü Paris,12 Radyo)Nato Bas Komutan Muavini Mareşal Montgomer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Orgl.Yamut şehrimizde Genelkurmay Başkanımın Parise giderek Nato toplantısına İştirak edecek önümüzdeki hafta için Pariste toplanacak olan NATO Genelkurmay Başkanları Konferansına iştirak edecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Güreşçilerimiz bugün Napoliye hareket ediyor 17 Nişane!a Napolide yapıla eak Dünjra.Greko Romen Güreş Şampiyonasına iştirak edecek kafilemiz bu sabah saat 9.15 te kalkacak uçakla 1talyaya hareket edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • 138 kuruş için cinayet o-İzm irde Canlı Balık gazinosunun garsonu Hans adında bir Almanın boğazım kesti İzmir,12 Milliyet)Dün gece Canhbalık Gazinosunda fecî,bir cinayet işlenmiştir.Herbert Hans ismin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Kore'de görüşmeleri İrtibat heyetleri bir iki güne kadar hazırlık müzakereleri için toplanacak Honkong,12 A.A.Komünist Çin Ajansının yayınladığı bir habere göre.Birleşmiş Milletler T'.arargâhı,mütarek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Vefa Beşiktaşı 3 2 mağlûp etti Çanakkale Kupası maçlarına dün "Mithatpaşa Stadyomunda devam edilmiş ve VefaUar kuv vetli rakipleri Beşiktaşı 3-2 mağlûp etmişlerdir Besim Beşiktaş muhacim terinin Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • DEVRİM OCAKLARININ 1 İNCt YILDÖNÜMÜ Devrim Ocaklarının kuruluşunun birinci yıl dönümü münasebetiyle dün şehrimizde ve Ankaradaki ocak merkezinde bir toplantıyı müteakip Taksim abidesine bir çelenk koy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Denizaltımıza çarpan fsveç gemisi dün İstanbula geldi.Dumlupınann süvarisi kazanın tafsilâtını anlattı pumlupuıar denizaltısmın uğradığı müessif kaza neticesinde kaybettiğimiz 81 denizcimizin ruhların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • CMk jthiMunu.Saf Bugün şehrimizde havama umumiyetle bulutlu ve yağışlı geçeceği,rüzgârların kuvvetlice eseceği tahmin edilmek tedlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Karadenizde bir Bulgar şilepi karaya oturdu Kilyos tahlisiye ekibi 17 denizciyi kurtardı Gemi parçalanmak üzere Denizlerde fırtına devam ediyor Karadeniz ve Marmarada devam eden poyraz fırtınası dün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1953
  • Mr.Eden hastahaneye giderken Eden,dün Ameliyat oldu İngiltere Dinişleri Vekili altı haftadan evvel vazifesi başına gidemiyccek Londra,12 AP)İngiltere Dışişleri Vekili Athony Eden bugün bir Londra hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.04.1953
  • ULUNAY Nezâket ve terbiye babında İstanbulda bir «Hemşehriler Derneği» varmış ve bu «Hemşehriler Derneği» de diğer dernekler gibi yaptığı bîr hasın toplantısında evvelâ İstanbulda hemşehrilik şuurunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • KISA HABERLER İt İlgililer tarafından verilen bir malûmata göre Şehir Meclisi Demokrat Parti Grupu perşembe günü saat 15 de bir top-iantı yapacaktır.Parti Grupunun bu toplantısına büyük ehem miyet atf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • i da Mustafay I tır.POLİSTE Kasımpaşa Gülhane sokak 12 numarada oturan Cemil Büyükeriş adında bir şahıs intihar f-tmek maksadiyle bilek damarlarım kesmiştir.Aklî muvazenelinin bozuk olmasından şüphe e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • Sû* amr^UB* Daha doğru bir tabirle nakil vasıtaları tutması demek icapeden vapur;otomobil ve uçaklarda hissedilen rahatsız lık hallerini tedavi etmek ve hattâ önlemek maksadile giri şilen çalışmalar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • KONGEE Yardım Sevenler Derneği yıllık kongresi 18 nisan cumarte si günü,İstanbul Beden Terbiyesi,Bölge Dernek Merkezinde yapılacaktır.BALO ^r İstanbul Kız Lisesini Bitirenler Demeği yıllık eSobbet Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • Ya Halife,arzu ve emirleriniz aynen ifa edilecektir 26^ O,Mekkei mükerremenln kudst muhitine sığınmıştır.Zumunca,biz Mekkeye hücum edemeyiz,oraya girmeğe cesaret eyleyenleyiz.Bu suretle o,Melekede kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • Vııjinya tütünü o Dış pazarları yemden elde etmek için Virjinya tütünü yetiştireceğiz Memleketimizde Virjinya tütünleri yetiştirmek makeadiyle alâkalılar tarafından yapılan tetkikler müspet netic-o ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • Komünizm propagandası yapan göçrnan Bulgaristanın Pazarcık kasabasında yasarken son göçmen kafilesiyle memleketimize gelen Faik Necati Bacdar adında bir şahıs,bir kac gün evvel sâri bir hastalığa tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • Genişletilecek y^pıi yollar Sultanahmet Beyazıt yolunun genişletilmesini sağlamak için Çarşıkapıdaki Kara Muşta fapaşa türbesi seriye alınmıştır Fakat türbenin yfiiıındaki dükkânlar henüz tahliye edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • Belediyenin y nî emri,"Sinekleri ö!iürilnüz!Belediye Sağlık Müdürlüsü havaların ısınması dolayısiyle karasineklerin itlafı için devlet tarafından yakılmakta olan mücadeleye halkın da var dim da bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • Ziraî istihsal sahamız her yıl daha genişliyor Bu yüzden geçen yi eline 4 milyar 130 nr Geçen yılın ziraî istihsal du rumuna ait alâkalılar tarafından hazırlanan istatistikler ya yınlanmıştır.Buna gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • Türk Devrim Ocaklarının kuruluşunun yıldönümü Türk Devrim Ocaklarının ku ruluşunun birinci yıî dönümü münasebetiyle Ocak mensupları dün bir toplantı tertip et mislerdir.Toplantıda Derneğin bir yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • Belediyenin kestiği cezalar Beyoğlu Kaymakamlığı murakıpları son bir ay sarfında 615 müessese ve esnaft kontrol etmişlerdir Bunlar arasında durumu şüpheli görülen 166 esnaftan gıda numuneleri alınmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • Esnaf madalyası o-Ankara Belediyesi dürüst esnafa madalya verecek bu busus istanbul için de düşünülüyor I Ankara Belediyesinin mesle ğinde dürüstlükle çalışan ve hiyle yapmadığı tefoeyyün eden esnafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • HALKIN SESİ Bu mübarekler hiç dolmaz mı?Veznecilerde Balabaıuvğa mahallesinde,Vidinli Tevfikpaşa caddesinde oturan I bir okuyucumuz bize bir halk Otobüsü» bileti ile aşağıdaki mektubu gönderdi:«Geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.04.1953
  • Hie.2* 13 Nisan lîu.31 Recep 1953 Mart 1372 Pazartesi 1369 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 5.24 10.38 Öğle 12.15 5.28 f İkindi 15.58 9.12 Aksar Yatsı n 18.47 20.22 12.00 1.36 8.52 i msa K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.04.1953
  • Siyasî icmal rli/ıdîçenide komünist taarruzu KomUnistler Korede bir anlaşma imza etti,mütareke müzakerelerine tekrar başlanmasını da istettiler.Dünyanın umumi efkârı,kıs» ömürlü de olsa;bir kidlıa tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • Bir Tuna konferansı akdediliyor Yugoslavya ile Romanya aramnda yapılacak bu konferansa büyük ehemmiyet veriliyor Belgrad,12 TA)Yugoslav siyasî çevreleri gelecek hafta içinde Yugoslavya ile Romanya ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • Bir Amerikan hapîshadede isyan çıktı Stllwater Minnesota)12,A.A.Merkez hapishanesindeki mahkûmlar dün höcrele rinde yer yer yangın çıkarmaya teşebbüs etmişlerse de büyük hasar yapmaya muvaffak olamamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA ¦jfc Japon Prensi Akihito «Presiden Wilson» gemisiyle dün San Franciscoya gelmiştir.Prens buradan Kanadaya gidecek ve vapurla taç giyme merasiminde hazır bulunmak üzere İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • Sabık S.S-subayı tahliye edildi Viyana,12 A.A.Buradaki Amerikan çevrelerinden bildirildiğine göre,geçenlerde Viyanada Amerikan makamları tarafından tevkif edilen eski Alman «S.S.subaylarından» Wil he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • Erk ak oS maktan bı kan Çinli Hongkong,12 A.A.22 yaşında bir Çinli cîeükanlı,erkek olarak yaşamaya tahammül edemediğini söyliyerek hastana nelerie müracaat etmekte ve ken dişini kadın yapmaları için y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • AJANSIMIZ BUGÜN AÇILIYOR TÜRK BANKASI Bebek Rumelihisarı-Caddesi Manolya sokak No.286/1 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • Kngilterede yeni bir yat denize indiriliyor Glasgow,12 A.A.ünümiizdeki perşembe günü Clydeside'da denize inme merasiminde Kraliçenin de hazır bulunacağı 125 bin sterlinlik Kraliyet yatı harpte hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • Fransız bütçesindeki açık gittikçe artıyor Hükümet bu açığı kapayabilmek için zecrî tedbirler atmaya karar verdi Paris,12 Nafen)Fransız bütçesindeki açığın 1953 yılında 800 milyon sterling!bulacağı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • Acaip bîr otomobil satışı Zabıta enteresan bir otomobil alım satımı tahkikatına el koymuş bulunmaktadır.Hâdisenin aslı şudur:Bundan bir müddet evvel Kevser Jttakan adında bir kadın,bir otomobil satm a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • Bir telefon şakasının nei'casi St.Louis Birleşik Amerika)A.A.Garaj sahibi olan Eugene Smith,bir gece uyurken telefonun çalması üzerine uyanmıştır.Telefonda bir ses:«Şimdi senin garajında bulunuyorua.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • FIKRA Yunus'adair Tane BUĞ3* Varlık Yaymevi'nin Türk Klâ sikleri adı altında çıkardığı seriyi şüphe ile karşılamamak mümkün değil.Bu kitapçıkların ciddi bir tenkide dayanamıyacaklanndan eminim,Fakat b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • esirin 7 7 ile macerası Japon adalarının gözden kaybolduğunu gördüler.Derken başka bir gece kendi ka yıkları da devrildi bu sırada her ikisi de uyanıyorlardı Revera de nize göm&lmâş ve bir daha su» yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • L2& Mollaların yeni marifeti dr i Burtm civarında gizli faaliyette bulunan dört eski yazı mektebine;Türkçe tabiriyle medreseye;baskın yapılmış;bunlardan Ikisindc suçüstü dört yobaz boca yakalanmış.Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • Mau-Mau'lar uslanmıyor o-24 saat içinde biri polis olmak üzere 3 kişi ağır surette yaralandı Nairobi,12 A.A.Şon 24 saat içimle Nairobi Ue diğer bö)gelcrde tethişçiler faaliyetlerine devam etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • Kral Faysal evleniyor o-Irak Kralının Kuwait emiriiüii kr/ı ile evleneceği bildiriliyor Bağdat.12 A.A.Resmî bir hükümet sözcüsünün bugün bildirdiğine göre,Irakın genç Kralı Faysai Kuwait Enıîrinin kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı öîd'i Varşova,12 A.A.1922 aralık ayından Pilsudski ihtilâline kadar Reisicumhurluk yapmış olan Prof.Stanislas Wojciechowski'nin 9 nisanda Varşova banliyösünde Solabki'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.04.1953
  • Yani dostlar seni parlak bir ahs verişte görecekler,hepsi bu kadar.Yoksa bu sarara Hisarh efkârı umumiyesini tenvir için mi katlanacaksın?Ne idealist şeysin öyle.Süleyman tam bir sabırla dinledikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.04.1953
  • SİMLE HADİS ELER i m Mı 1 v 9 w W t m ŞŞ mm Bh i W 1,p:m 1 ÖHBMkİ?KİIğİS?ffî iğ 1 1 i İl r-t j| V ITürk Devrim Ocaklarının kuruluşunun birinci yıldönümü münasebetiyle dün Ankarada bir tören tertip edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 13.04.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Gururun verdi yüze yakın cana mal o yara aidi ibşir Paşa hasımlarına aidırış etmiyordu.Pusuya düşünce aklı başına geldi ama iş işten geçmişti.Sonunda kendisi de aöar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 13.04.1953
  • m Jeannette Mercur ve Odelte Pinay Parisin en çok sevilen iki revü yıldızıdır.Uzun zamandan beri gece kulüplerinde çalışan bu iki artist geçenlerde îngilteredeki bir gece kulübünden dolgun bir teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.04.1953
  • Galatasaray Ankaragücü 2 mağlûp etti Sarıkırmızılılar arasına katılan solaçık Kadri 3 gol atarak takımının galibiyetini sağladı Cumartesi günü oynanan Galatasaray Demfrspor maçında nilmi kaleciye $arj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1953
  • Millî Afletjzm takımı seçme müsabakası Elde edilen teknik neticeler pek memnuniyet verici olmadı Ankara,12 Milliyet)Bu Özcan 16.16-7-10;Nâzım îç gün 19 Mayıs stadında Millî Atletizm takımı seçmelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1953
  • Ü Denizcilik;Bankasının î sportmence I b i r jest İ Bankasının I S ı¥ S {Banka,kendi tezgâh-J larında inşa edilen î 34 tekneyi dün î İ spor külüplerine î î hediye etti "İt' rt Denizcilik Bankasının te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1953
  • I Kısa Spor Haberleri I REŞAT HEPABL KUPASI Darüşşafaknm kıymetli öğret,menlerinden merhum Reşat Heparı adma tertip edilen Yıldızlat Basketbol Turnuasında dün Kadıköyspor Beyoğlusporu temdit ten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1953
  • Boks federasyonu 1953 yılı faaliyet programı Boks Federasyonu yeni bir çalışma devresine girmektedir.Federasyon 1953 yılı çalışmaları söyle programlaştır:Nisan 1953 de B.lgeler teşvik müsabakası» nisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1953
  • nmmnı*mm*mmi*0m* Abide kupası maçlarının son puan durumu TAKIM O GBMAYP FENERBAHÇE 1 10 0 10 2 GALATASARAY 10 15 3 3 BEŞİKTAŞ 2 10 14 4 3 VEFA 8 10 2 4 7 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1953
  • Abide Kupası maçlarının dördüncü haftasında Vefalılar Beşiktaş takımını Bütün maç boyunca hâkim bir oyun çıkardıkları halde Yeşil Beyazlılar beraberlik ve galibiyet gollerini ikinci devrede Garbis vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.04.1953
  • RÖPORTAJ Ticaret filomuza katılan armatör gemileri 3 milyon Türk lirasına satın alınmış o an Rıza Kaptan tankeri,ticaret fi omuzun en büyük akaryakıt gemisidir Türkiye ile İtalya Geçenlerde gazetelerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1953
  • Trabzon Belediye Daimî Komisyonundan A Trabzonda sebze pazarı mevkiinde yeniden tesis edibeek «202362» üra «80» kuruş bedeli keşifli hal binası inşaatı 28 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç ^CİNAYETLERİ liakteden:AZİZ OZBAY ı ı ı ıf ı ı ı »ııı ı ı ı ı ı ı Hayatını spor ve dansla geçiren güzel bir kız kısa zamanda ne olur?2 Adam işlerinin anlaşılmam to»ır sebepten hep ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1953
  • mmm MM1L Yarım saat sonra iki devlet adamı "Besmeleler,çekerek muvaffakiyet temennisiyle odadan çıktılar 25 Emrinizi az sonra alayım,dedi,çünkü kaprda Veziriazam Paşanın kethüdası Mehmet Paşa pür tela
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1953
  • Sadi.BORAK tt 3 4 5 6 7 8 9 IO ti 1 2 İÜ 3 t:'181 IIllHi* 4 i* ı;f:SXr.X 6 6 11 7 6 i:İÜ 11 S i:H:a B ıo 11 j5:j;i!SoSdaıı sağa:1 Feraha ulaş iki kelime)2 Hane ahzeden iki kelime)Yapışıp çek ters)3 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1953
  • Genç krzm koluna girerek ©lünün odasına doğru ilerledi.Oeset karyolanın ürerinde son derin uykusuna dalmıştı.Etrafta dolaşan,bir iz bulmağa çalışan insanların tavırlariyıe ölünün bu vakur sükûtu aıası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.04.1953
  • Adanalı kapının deliğinden bizi gözetliyordu 107 Ne gibi sebepler bu fikri Uham etti sana?Hiçbir sebep bulamıyorum.Pakat bugünlerde bu his beni berbat ediyor.Kaçamaklı yollara sapmaya lüzum yok kızım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • SUmbıyo w e ham Kapanış Açılış Kapana telling Oolar FT.Frangı isviçre FT.Belçika Kr.florin.Liret.Urahmi iCskoudea 78L—280.50 0.80 64.03 5.59 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9 73.90 784_280.30 0.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 10 Üç aylık 12 00 Bir ayhk 4 00 Ecnebi memleketle»* iki mtalfclrlifin şartları 2 ve 3 Uacû sayfa aant.4 T.L».7 ve 8 inci sayfa sunt.2,50 T.L.İlânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • 138 kuruş için cinayet Baş tarafı birincide!son Ahmet Yanık ile münakaşaya tutuşmuşlardır.Bir aralık bıçağını çeken garson,Almanın boğazını kesmek suretiyle Öldürmüştür.Zabıta tarafından yakalanan kaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Güreşçilerimiz Napoliye gidiyor [Baş tarafı birincide] 57 Kemal Demirsüren İstanbul)62 Osman Kambur Kocaeli)67 Tevfik Yüce Eskişehir)73 Bekir Büke Ankara)79 tsmet Atlı tzmir)87 Hilmi Tafracı Kastamonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Korede mütareke görüşmeleri [Baş tarafı birîncidel f ından henüz bir cevap verilmemistir.General bu hususta sorulan bir suale cevap olarak:«Vaşingtonla temastayım,alacağım neticeye göre bu mektubu cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Sovyet dış siyaseti değişmedi [Baş tarafı birincide] ile İngiltere ve Sovyet Rusyayı alâkadar eden başlıca meşe leler hakkında 40 dakika görüşmüştür.Sovyet Disigleri Bakanlığın da yapılan bu mülakatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Musaddık stıikasde uğramaktan korkuyor Dün BaşyekiS ve Dışı yapıian merasime Tahran.12 A.A.Bu sa bah Şah Sarayında Miraç mü nasebetiyle tertip edilen mera sime,Başvekil Musaddık.Dış işleri Vekili Fati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Gl.Necsb ingiltere iismeve hazır i'e Başvekilin Yaveri,Generalin Süveyş mesele sine bir ha çaresi bulmak İstediğini söyledi Kahire,12 A.A.Mısır Başvekili General Necip,bugün gazetecilere verdiği bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • "Dümlupınar,şehitlerine dün Mevlit okundu [Baş tarafı birincide] lerine cevap vermemişti.Sabri Çelebioğlu nihayet konuşmuş ve ezcümle şunları söylemiştir:«Manevralardan dönüyorduk,hava çok sisliydi.Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Yakalanan kumarbazlar Çarşıkapıda Kürkçü sokanında 5 numaralı kahvenin üs tünde,Muharrem adında birine ait odada kumar oynandığım haber alan emniyet mensupları tarafından yapılan bas kında şunlar suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Eden dün ameliyat oldu [Baş tarafı birincide] bulunduğu bir soğuk algınlığını tamamen geçirmesini beklemek için daha evvel yapılması karar laştırıimış olan ameliyat birkaç gün tehir edilmişti.Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Malenkov Stalini itham ediyor Başmalcaleden devam)matın kabul etmemesi lüzumunu bildirmiş ve Beria ile münasebetini kestirmiştir.Ancak iki misal vedik.Her gün;üzerinde dikk&île durulacak buna benzer y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • izmirde dün zelzele oldu Bir saat içinde dört defa ha* reket olması halkı heyecan içinde bıraktı izmir,12 Milliyet)Bugün saat 18 ile 19 avcında şehrimizde muhtelif fasılalarla dört defa şiddetli zelze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Gazhane Eyübe naklediliyor Belediye Emlâk İşleri Müdürü Aükaradaki temasları hak kında,izahat verdi Belediyeye ait muhtelif mevzular üzerinde Ankarada baa temaslarda bulunarak dün şehrimize dönen JEml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Yenf Dav'et Vekili dün şehri-niza geldi Devlet Vekili Celâl Yardımcı dün salbahki ekspresle An* karadan şeihrircize trelmistir.Kendisiyle cörüsen gazetecilere,'bazı hususî işlerini halletmek için şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Nehrıınıın kız kardeşi şehrimizden geçiyor Hindistamn eski Amerika Bü yukelcisi Birleşmiş Milletlerde Hind Delegasyonu Başkanı Bayan Pandit,yarın akşam Yeşilköy hava meydanına inerek uçağ-ın tevakkufu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Kalorifer Tesisatı Yaptırılacak Bayındırlık Vekâleti İzmir Su İşleri 3.Şube Müdürlüğünden 1 Sn işleri izmir bölgesi işletme binasına yaptırılacak kalorifer tesisatı işi.fiat birimi esası üzerinden açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Karadenizde bir Bulgar şilebi karaya oturdu [Baş tarafı birincide 1 Kris to Smirinsko olduğu anlaşılmış ve derhal vak'a mahalline Alemdar tahlisiye gemisi gönderilmiştir.Hakanın fırtınalı ve denizin f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Yanarak intihar etmek isteyen kadın Evvelki gece,Ayvansaray hal kını heyecana veren bir hâdise olmuştur.Vak'amn tafsilâtı şöy ledir:Atik Mustafapaşa mahallesi Tatlı sokağında oturan Fehime BatUmıg adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Ankara treninde fecî bir hâdise Bir kadın ölü bir çocuk doğurduktan sonra kiriz geçirerek öldü Ankara,12 Milliyet)Bu sabah Elmadagdan şehrimize ge len banliyö treninde fecî bir hâdise olmuştur.Vak'anı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Amerikanın Avrupaya yardımı azalıyor [Baş tarafı birincide] Amerikanın takdir ettiğini belirtmiş ve elemiştir ki:Hindicini Harbinin yükü Fransa için çok ağırdır.Askeri masraflar meselesi Paristeki Atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Taç giyme töreni [Baş tarafı birincide] de.Kraliçe Elizabethan taç giyme merasimi münasebetiyle yapılacak büyük deniz res mi geçidi hakkında aşağıdaki dikkate değer tafsilât verilmektedir:«Merasime iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Maliye Vekili isnatlara cevap verecek [Baş tarafı birincide] tubuna söyle son vermektedir:«Önümüzdeki günlerde konuşulacak olan bu mevzular hakkında şimdiden büyük bir itibar müessesesinin şeref ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.04.1953
  • Orgl.Nuri Yamut [Baş tarafı birincide!kât Dairesi Reisi Korgeneral Ne cati Tarcan ve General Tekin Anburnu olduğu halde dûn saat 16.30 da askerî bir uçakla Ankaradan şehrimize gelmiştir.Birinci Ordu e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.04.1953
  • Fatma Bilgen,CTİhan "işık,tnci Tamay «Ba kadm benimdir» Ressamların Ifilmi Komedyen Münir Özkul ba dramda baş rolü oynuyor Memleketimizin tanınmış 4 gazeteci ressamı bir film hazırlamağa başlamışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1953
  • RADYOLAR İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Küçük,öğle konseri «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Türkân Dizer,Salih Dizer 14.20 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Şarkıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1953
  • Lolcman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan bagka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1953
  • Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünden İL 1 Tapu ve Kadastro öğrenci ve hizmetlilerinin ytyeC,ej leri şubat 1954 sonuna kadar tatil ayları hariç)kapalt usuliyle eksiltmeye konulmuştur-2 Eksiltme 16/4/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1953
  • 1st.As.Dairesi Bşk.dan:Istanbul ve Ankarada açılacak Yd.Sfb.Okullarını» 3& *J nemi için 4/Mayıstan 7/Mayıs/953 tarihine kadar okulla1"";öğrenci kayıt ve kabul edilecektir.Haagi okullardan m^ buiunanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1953
  • Başbakanlık istatistik Genel Müdürlüğü Artırma Ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığından 1 Açık pazarlıkla ihalesi yapılacak 12 aylık Dış Ticâr* istatistik Hulâsalarının baskısıdır-2 Mecmuu Beher aylık)1.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1953
  • Rutubetli ve soğuk havalarda GRİPİN almayı ihmal etmeyiniz.Baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago ağrılarına karşı son derece faydalıdır Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını tes* kin eder.4 saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1953
  • Mamul Uyuşturucu Maddeler Satın Alınacak Toprak MahsuHari Ofisi Genol Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarları yazılı muhtelif uyuşturucu maddeler mukabilinde Ofisimizden aynı bedele tekabül edecek mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1953
  • Toprak ve Iskan Teşkilâtı İçin 40 Adet Takometre Satın Alınacaktır.Toprak Ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden Takometrelerin muhammen bedeli «86.000» lira seksen altı bin lira olup bu iş için geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1953
  • Milli Savunma Vekâleti K.K.K.İsi D.Başkanlığından 1 Ordu ihtiyacı için VDE 0890 GHCHI tipi)1.5 MMM 2 maktfih mütenavip cereyan 250 volt işletme gerilimine mütehammil ve tahminen 50.000 liralık Blendaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1953
  • Ankara Jandarma Satınalma Komisyonundan Muhammen Miktarı Fiatı M-teminat Kilo Cinsi Kuruş Lira İhalenin gün ve saati 20 000 Vaketa 840 9 650 204-953 pazartesi saat 15 de 45000 Kösele 620 14-910 214-95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1953
  • İstanbul" Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 5500 kilo Mürdesenlc ile 5500 kilo Sülyen kapalı zarfla 30 Nisan 953 perşembe saat 11 de Ankara M.S.V.2 No.lı Sa,Al.Kb.da satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8