Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.03.1953
  • ¦ff&İ&'DufaMWl Bugün şehrimizde havanın umumiyetler yağışlı,rüzgarın kuzeyden kuvvetlice eseceği,hava sıcaklığının biraz yükseleceği tahmin edilmiştir.'Kî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1953
  • Teberru Listesi Son zelzele felâketi karşısında hamiyetli vatandaşlarımız derhal faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar.Gazetemiz bu münasebetle açmış olduğu zelzele felâketzedelerine yardım listesine birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1953
  • Yugoslav Parlâmentosu Üçlü Paktı tasdik etti Edward Kardelj Balkan Paktının tecavüz!gaye taşımadığına va peykiarm endiş.sinin yersiz o.tiuğu.ııı b Idirdî Belgrad 25 A.A.25 Şubat 1953 de Türkiye;Yunani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1953
  • Yabancı sermayeyi teşvik o Bu mevzuda Ticaret Vekâleti iç ticaret dairesine bağlı bir şube kuruldu Ankara;24 Milliyet)Mem lekelimizde yabancı sermayenin yerleşmesini temin etmek üzere Ekonomi ve Ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1953
  • Balçîka orcul rarası şampiyonu oldu Memleketimizde yapılan Dünya Ordnlararası Futbol Müsabakaları dün yapılan ve Belçikanın Yunanistanı 1 0 yenmesiyle neticelenen maçla sona ermiştir Bu suret Belçika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1953
  • Türk Medenî Kanununda tadilât o-Çalışmalarına devam eden İlim Heyeti perşembe günü aylık toplantısını yapacak Ankara,23 TA)Türk Medenî Kanununu bugünün icap ve şartlarına uygun bir şekle sokmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1953
  • Bakaya kalan yedek subaylara iş verilmiyecek Millî Savunma Vekâleti hizmetini yapmamış yedek subaylar hakkında bir tamim yayınladı Ankara,23 TA)Milli Sa-mevzudaki hassasiyetleri bilhasvunma Vekâleti,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1953
  • Mısıra dönen Neriman Faruk ttalyadan da kovuluyor o Sabık kraliçe Neriman dün sabah Kahireye döndü Kahire 23 AP)Mıaır hükümetinin italyaya bir muhtıra verdiği ve sabık Kral Faruk'un îtalyada ikametine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1953
  • Meçisin dünkü toplantısında Başvekil,Kâmil Boranın bir sor usuna cevap verdi Meclis,zelzelede Ölen vatandaşların hatıralarını taziz İçin ihtiram vakfesinde bulundu Ankara,23 Milliyet)Büyük Millet Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1953
  • W &S*M Sovyet Şurasının toplantısında Malenkov nutkunu okurken Moskovanm sulh taarruzu ihtiyatla karşılanıyor Eisenhower müşavirlerini toplantıya çağırdı Moskova radyosu Rusyanm sulh isteğini mütemadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1953
  • FECÎ BİR HAZA Evvelki gün îzmirin Cuma ovası geçidinde feci bir kaza olmuş» içinde iki îngilizin bulunduğu bir otomobil Tireden gelmekte olan bir otorayla çarpışmıştır.Bu çarpışma neticesinde yolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1953
  • Felâket bölgelerine sükûnef avdef ediyor Zelzele dün de hafif şekilde devam etti Yenice ve diğer yerlerde resmi daireler çalışmalarına başladı-Felâketzedelere bol miktarda yardım yapılıyor Ankara,23 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1953
  • ¦y,Dün ahşam Ankaraya hareket eden Bayar,vilâyette izahat alıyor» Celâl Bayar dün akşam a hareket etti Cumhurreisi,felâkete uğrayan vatandaşların bütün ihtiyaçlarının en kısa zamanaa temin edilec ğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.03.1953
  • TAKV9MMN 8& YAPRAK Şaheserler,yaşadığımız asır Her pazar bizimle tattı bir yarenlik yapan Dr.Fahri Celâl bu hafta şaheserlerden yahut şaheserlikleri zaman ölçüsüne vurulan eserlerden bahsediyor.Aziz d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • KISA HABERLER Mill!Eğitim Vekâleti tarafından ilkokul öğretmeni olmak istiyen lise mezunlarına 15 mayıstan itibaren Çapa Eğitim Ens Ütüsünde bir kurs açılacaktır.Son toplanan senatoda Türkiyede ilk de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • P Ö LİSTE •fc Evvelki gece Bentlerden Bü yükdereye gitmekte olan A.E.0481)plâkalı otomobil,Bakır-köyde oturan Fikri adında birine çarparak yaralanmasına sebep olmuştur.Beyoğlımda Bursa sokağında otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • BALO:Demokrat Parti Şehzadebaşı ocağının tertiplediği balo 15 nisan çarşanba akşamı Kervansaray salonlarında yapılacaktır,ÇAY:1c İstanbul Erkek Liaesiı son sınıf talebeleri 24 nisan cuma gü nü Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • Bu.11 Mart 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.57 11.32 öğle 12.20 5.55 tkindi 15.49 9.23 Akşam 18.25 12.00 Yatsı 15.57 1.31 İmsak 4.16 9.52 Hic.8 Recep 1372 24 Mart 1953 Salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • ijvammmm ¦mim.Memleketimizde bir yandan musiki mensupları,öte yandan da musikiyi seven halk bir takım sınıflara aynlıtlar* Bu tasnif,asla yakıştırma değil.tamamiyle realiteye müstenittir-Hakikaten mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • ERENKÖY'de Bir EV Çekilişinin Bugün son günüdür Her|£ğOuracya bir iştirak hissesi TÜRK Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • MRBHÂOAN «¦UtMAffAYA Muaviye ömrünün son demlerine eriştiğini anlamaya başlamıştı Mecliste bulunanlardan bazıları:Ya Ebu S uf yanın oğlu,bu adama yüz bin dirhem çok değil mi?Evet filhakika onun evi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • Eminönü Asman!ti Telefon:21359 29815
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • fitalya ve Yunanîstana balık gönderiliyor So ngünlerda taze balık ihracatı artmıştır.Geçen hafta içinde ttalyaya 12.450;Yunanîstana da 31119 kilo balık satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • Küstah bir yabancı o Karaköyde Türkiye ye America aleyhinde bu.anan İunan tebaan biri yakalandı Dün Karaköyde Arapcamıi civarında halkı sinirlendiren bir hâdise olmuştur.Beyuğlunua oturduğu anlaşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • Şehrimize y«nf bir Ispanyoi heyeti geıdi üır İspanyol ticaret heyeti dün şehrimize gelmiştir.Heyet Ankaraya giderek iki memleket arasındaki mevcut ticaret anlaşması etrafında resmî makamlarla temaslaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • Roket istasyonu tamir elti ildi Rumeli Cankurtaran bölgesinin Karadeniz Boğazına 1,5 mil mesafedeki atlama roket istasyonu tamir ettirilmiştir.Kjsırkaya Cankuraran istasyonu da noksanlarını tamamlamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • Bâr kadın arkadaşını tasla yaraladı Küçükpazarda Azapasker sokağında oturan Halise adında bir kadın,aynı;semtte oturan Sünbül adında başka bir kadınla küçük bir mesele yüzünden kavga etmiştir.Kavgacıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • Kıskançlık yüzünden sevgilisini yaraladı Şişlide oturan Sefer Alan adında bir genç yine aynı semtte Rumeli Caddesinde oturan ve bir ailenin yanında hizmetçilik yapan Fatma Kaplı adındaki sevgilisiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • ftftaçhu!bir taksinin yaptğı kaza Kadıköyde Kuşdili semtinde oturan Hidayet Şirin adında biı genç;Kayışdağ asfaltı köprü sünden gederken plâkası tesbit edilemiyen bir taksinin sadmesine manız kalmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • «eejew HALKIN SESİ Gecekondulara dair Semtine ve gördüğü aksaklıklara karşı daima uyanık bulunan ve ilgilileri vasıtamızla ikaz ederek hemşehritök vazifesini yapan okuyucumuz Ziya Kabakçı bu.defa şöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • Bebekte bîr atbedeo!du o-Bir gazinoda hesap yüzünden çıkan kavga sobanda ıkı kişi bıçakıa yaralandı Evvelki gece Bebekte semti korku ve heyecana düşüren kanlı bir arbede olmuştur.Hasrı;Ibo;Hüseyin;Eth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • Münir Nuretfdin Selçuk bir kons3r vsc cek Kıymetli ses sanatkârlarımızdan Münir Nuıeddin Selçuk mevsim sonu münasebetiyle 3 ni san cuma günü akşamı saat 21.15 de Melek Sinemasında bir konser verecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • başlanıyor Şshirda bilhassa sayfiye mahaiıerindeki k^r js'.n^k mücadelesine de hız verilecek Sıtma Savaşı Teşkilâtı İstanbul kioigesi Başitaniıgı yaz mev simi fevkalâde faaliyetine 1 nisanda başlayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • Karisin atculiyenin merdi venînaen attı Dun öğleden sonra Adliyede ortalığı heyecana düşüren ve genç Dır kadının ağır surette yaraianmasiylo neticelenen bir hâdise olmuştur.Bir müddet evvel karısı Züh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 24.03.1953
  • Türk Ocaklarının 41kuruluş yaScSönümü Tüılc Ocaklarının 41.kuruluş yıldönümü münasebetiyle bugün saat 17.30 da Türk Ocağı Merkezinde bir tören yapılacaktır.Törende,Türk Ocakları Merkez Heyeti Reisi Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • Siyası İcmal Arnavutluk haberleri &elgrad*dan verilet;malûmata göre Arnavutluk pek ziyade kaynaşmakta,komünizme düşman kabile şeflerinden birinin etrafında toplanan elli bin kişilik bir kuvvet anı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • Bir heykelin sebep olduğu protesto Amerikalı heykeltraslar «Meçhul siyasi mahkûm» heykelinin non-figüratif bir eserden seçilmesine itiraz ediyorlar New-York 23 AP)Bundan bir müddet evvel Londrada mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • Truman siypsî hayata dönmiyecek San Francisco 23 A.A.Din lenmek üzere eşi ve kızı ile Ha wai'ye giden eski Başkan Truman,hareketinden az önce gazetecilere siyasî hayata faal olarak bir daha dönmiyeceg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • Fransa ile ticarî temaslarımız geJş yor Alâkalılar tarafından belirtildiğine göre 1952 yılında Fran sa ile ticari mübadelemiz en yüksek seviyeye çiKmıştır.Bu hususta Paris Ticaret Müşavirliğimizden al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • taya ve Prusya aşgosm Buradaki Sovyet bîrJüc eri takviye edîliyor ve tedhiş hareketi f^ztaiaşıyor Bonn,23 AP)Sovyetler Birliği tarafından ilhak edilen Doğu Prusya ile Litvanya Cumhuriyetinde gittikçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • zm°rde İki müoss'?keza o-Avdan otomobille dönen milyonerlerden Wihittal otorayla çarpıştı ve öldü İzmir 23 A.A.Dün akşam şehrimizde iki müessif kaza olmuştur Bunlar,tzmirin tanınmış tüccarlarından H.W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • ¦Morveç Kral' Sîoclıoimda o-Kral Kaokonun İsveçi ziyaret iki memleket arasındaki mev cut gerginliği azaltacağı sanılıyor Stokholm,23 A.A.Nor veç Kralı bu sabah özel bir trer le Stolrholm'a gelmiş ve I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • m n tna OLUM Guraba Hastahanesi ikinci Hekimi Miralay Hacı Mustafa Beyin oğlu,İttihat ve Terakki Cemiyeti kâtibi mes'ullerinden ve esin Kütahya mebuslarından Hürriyet Mücahidi Dol torzade merhum Nail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • Ycnibahçeli ŞÜKRÜ OĞUZ Hakkın rahmetine intikal etmiştir-Cenrzesi bugün İkindi namazını müteakip Teşvikiye Camiinden alınarak ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • Doktor Abravaya vefat etti 1880 de tzmirde doğan ve uzun müddet Atatürkün hususî doktorluğunu yapan eski Niğde Milletvekili Prof.Dr.Samuel Abravaya Marmaralı midesi delindiği için kurtarılamıyarak cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • p—UNUTMAYINIZ 1 YARIN AKŞAMA KADARB Yatıracağınız her 100 URA ÎLE DOGUBANK'm 3 0 0 CAV CELİ EV YERİNİM İlk çekiliş p'ânına İŞTİRAK EDEBÎ ÜJRSİ Mİ2 Eminönü Asmaaltı-Telefon:21359 29815
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • FIKRA Propaganda üzerine Bir yabancı profesörün propaganda hakkında konuşurken şu teşbihi kullandığını hatırlarım:«Yüz metre karelik bir saha çalı çırpı île örtüldü-Bu çalı çırpmın arasından» ve ayni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • Küçük kız nerey?Gazetelerde gördük.Genç kız ata bir kaç parça eşya yüklemiş,bunların üstüne de sarıp sarmaladığı küçük kar deşini oturtmuş,hayvanı ye-değine almış gidiyor.O vaziyette resimlerini aim ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • Tavuk etinden 490 kişi z"h;rle™4i Roma,23 A.Â.Bir merasim münasebetiyle Medernede tertip olunan büyük bir ziyafette verilen bayat tavuk eti yüzün den 400 kişide zehirlenme alâmeti görülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • İKTİBAS a KJ konuşan isteri Kerametler gösteren Natuzza Italy anın Calalira mmtakasında oturuyor Natuzza b ıhassa cuma glineeri cazbeye tutu.unca uzaktaki hastalarına ş fa ver ci kerametler gösteriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1953
  • Beride ise senin seviyen ve münasebetlerine eremıyeck o-Jan;giyinmesini,oturup kalkmasını;konuşmasını;hattâ bir hizmetçi gibi kahve ikram etmesini bile bilmiyen bir kadın.Bu kadın sana eş olamaz tabii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.03.1953
  • BEIİGIN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Ebü Süfyan Hz.Muhammedi öldürtmek istedi Amru Kâ'batullhta tavaf ed.rke:Süf yanın oğ!u Itfuavlye onu gördü ve Kureyşı haber vsrdî.M3rrJskstj b heyecan ve korku kapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1953
  • Brooklyn'li Rita Goldwell adlı güzel kadın,M.G.M.şirketi tarafından üç film çevirmek üzere bir anlaşma imzalamıştır.Bu filmlerden biri renklidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1953
  • 1 f Yenice ve Gönen havali-sinde vuku bulan zelzele yurdun her tarafında teessürle karşılanmıştır.Bu mıntakalarda askerî birlikler enkazın kaldırılmasına süratle devam etmektedir.Can kurbanı ise ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.03.1953
  • i Futbol otoritesi olsaydınız 119 Nisanda Madrıtte fspanyoHaria karşılaşacak olan j MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZI NASIL TERTİP EDERDİNİZ?A Yani Grigoryadİs Turgay Naci Müjdat Eşref A İhsan Akgün Fkiret;Şevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.03.1953
  • Â.millî takımı namzetleri ile juniorlar tesbit edildi 1a kadar kampa alınacak olan A antrenör Pu ppo Sandro çartıracJk 30 marttan 15 nisa takımı na sız ati irini 19 nisanda Madrid'de yapılacak Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.03.1953
  • 1953 Dünya ordulararası futbol şampiyonası,sona erdi Son neticelere göre ordu takımımız ikinciliği temin etti.Yunan ordu takımı da üçüncülüğü aldı 7 devletin iştirakiyle memleketimizde yapılan Dünya O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.03.1953
  • îFakülteler arasıî futbol maçları i o-i Hukuk Eczacıya,îk-tfsat Orman Fakül-iesine galip gaidî İstanbul Üniversitesi Ta-J lebe Birliğinin tertiplediği fakülteler arası futbol maç-hırına dün Vefa stadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.03.1953
  • Dünya Greko Romen Şampiyonasına katılacak memleketler Napoli,23 T.H.A.17-18 nisan tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Greko Romen şampiyonasına iştirak edecek olan 23 millet şunlardır:Türkiye,Belç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.03.1953
  • Fakültelerarası voleybol maçları Hukuk Fakültesi Voleybol Kızlar Takımı Edebiyatı 15—10/15—7 yendi Fencilerle Dişçiler arasındaki karşılaşmayı da 15—2 15—12 Dişçiler kazandı Fakülteıerarası voleybol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.03.1953
  • Pazar günü oynanan Beşiktaş Galatasaray maçında Siyah Beyazlıların Bülendi geçtikten sonra kaleye şut çekerkensantrfora Kâmil,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.03.1953
  • Deprem fe yararına bir futbo maçı tertip edilmelidir Ordulararası futbol şampiyonasının kârını da zelzele kurbanlarına teberru etmek yerinde bir hareket olur Hepimiiz büyük teessüre gark eden zelzele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.03.1953
  • Mason,genç kızın göğsünde inhinalar teşKil eden dantel yakalı,mavi ipek geceliğe tebessümle baktı:Ne güzel gecelik!dedi Peki çilekler nereden geliyor?Şimdi getirdiler,bilmiyorum.Noel babanın ismi her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1953
  • RÖPORTAJ iyi hemşehri olmak için Bir mektep talebesinin bir sefire c&vâbı istanbul sokaklarına tiîkürüjür mü,tOkürülmez mi İstanbul Hemşehriler Cemiyetine Vali Gökay neden aza olmuyormuş?Sessiz sedası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1953
  • CÖR KUNÇ 7İI od Makîeisn:AZİZ ÖZ BAY Jildöre,ccaba zaman kazanmak için pîân mı?hazırlıyordu 7 Hepsinin içinde acaba bir tuzağa mı düşüyoruz?Düşüncesi hâkimchVFakat Re senyörü Jil döre)o^ladar samimiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1953
  • MNA Damat Mustafa Paşa ilerde duran adamlara emretti:Bütün cariyeler hazırlansın,bu akşam lâle saf ası var 6 Nerelerdesin ayol?Ekâbir hakikaten meclise gec gelirmiş!Aferin İbrahim şanabeni böyle dağ b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1953
  • Kambiyo ve emtiam Kapanış Açılış Kapan'i Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi lOskoudes 791.50 281.00 O.ÜU 64.03 c.cO 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.870 9.73.90 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Krtugrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1953
  • İSTANBUL BELEÜİYESl ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 d« DRAM KISMI L t L t O M Yazan:Vranz Muhıar Türkçîarxsude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42167
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1953
  • Hazıriıyaa Sadi BORAK t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3İ 4ğ 5 6 7 i a 91 w£m^ 10 ît 12 So dan sağa:1—Rey;Kanun;Ateş.2—Dertlinin ağzından çıkar;Bir nota;Lef.3—Pehlivan vücudunda çoktur;Hıcabet.4—Kaşındı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.03.1953
  • TIMARHANEDE YIL Doktorum beni çapkınlık ederim diye sokağa çıkarmıyordu 96 Bugün heyecanlı olduğumu saklayamam.Zira Adanalıya her şeyi olduğu gibi anlatmaya karar vermiş bulunuyorum.Hüseyin ağanın dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • e ilânı Etibank Şark Kromları işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden Maden ulaman 1 işletmemizin muhtelif ocaklarından maden ve murat veya gülüşkür istasyonlarına kamyonla krom cevheri naklettirilecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Siir'at Film Filmcilik ve Sinemacılık Ticaret T.A.ğ.den:Şirketimizin 20/mart/1953 cuma günü saat 11 de yapılması mukarrer senelik âdi genel kurul topla»tısı ekseriyet temin edilemediğinden yapılamamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Türk medenî kanunu [Bastarafı 1 nei sayfada!mas» geciken boşanma davalarının daha kısa bir zamanda karara bağlanmasını temin edecek hükümleri yeni tasarıya koy maktadır.Yeni hükümlere göre,duruşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Bakaya kalan Yedek subaylar t.Bas hıra fi 1 nci savfadal tır.Bunlar arasında doktor,mühendis gibi yüksek tahsil görmüş fertlere tesadüf edildiği gibi,bilhassa müesses kanunlarla kendilerine mülkî idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Yabancı sermayeyi teşvik [Bas tarafı birincide] Bu arada Ticart Vekâleti yabancı sermayeyi teşvik için yeni bir kanun tasarısı hazırlamaya başlamıştır.Ayrıca kanunlarımızdan;bilhassa Ticaret Kanunumuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Yugoslav Parlamentosu [Bastaraiı 1 ııci «aylada)Vladimir Dedijer;anlaşmanın manıy eline işaret euu.a ve Yugoslavyanın NATO'ya nıçın daiııl olamayacağını izan etmiştir.Hılahare söz alan Başvekil Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Zelzele riü [Bas tarafı birincide!Evvelce bildirilen 50 bin dolarlık tahsisten Amerikan yardımı olmak üzere üç tayyare ile îs tanbula 10 bin battaniye,Kanada Kızılhaçının bağışı olmak üzere 30 sandık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Başvekil yarın bir hitabede bulunacak Ankara.23 Milliyet)Türkiye ve Ortaşark Amme Hukuku Enstitüsünün açılışı münasebetiyle Başvekil Adnan Menderes yarın saat 11 de Siyasal Bilgiler Fakültesinde bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tdare Meclisi.Hissedarlar Genel Kurulunu 30 nisan 1953 perşembe günü saat 14.30 da Ankara'da Bankanın Merkez binasında alelade o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Dünya bankası heyeti Ankaraya gitti Dün öğleden sonra altı Bankerden müteşekkil bankacılar he yeti başlarında Dünya Kalkınma Bankası Umum Müdürü Eugienne Black olduğu halde uçakla şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Başvekil Kâmil Boran'ın bir sorusuna cevap verdi OBaştarafı 1 nci sayfadal deki soruların,müzakeresine geçildi-Gündemde bulunan 31 sözlü sorudan 25 tanesi alâkalı vekli veya soru sahibi hazır bulunmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Moskovanın sulh taarruzu ihtiyatla karşılanıyor [Bas tarafı birincide 1 leri komisyonunun gizli toplantısında söz alan Dışişleri Vekili John Foster Dulles,Rusların,yüksek şahsiyetler arasında sulh gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Girit çıkartması tehir edildi Manevraların son safhasını teşkil eden çıkartma hava muhalefeti yüzündan geri kaldı Atina,23 AA.Hüküm süren fena hava şartlarında bir değişiklik olmadığından,bugün Girid'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Faruk kalyadan da kovuluyor [Bas taralı birincide!kili bir kaynaktan öğrenilmiştir.Aynı kaynağa göre italyan hü kûmeti Mısırın bu konudaki görüsünü kabul etmiş ve Kanığa,ltalyada yaşamasının «şayanı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 24.03.1953
  • Celâl Bayar Ankaraya hareket etti [Bastarafı 1 nci sayfada)le getirdiği hasar ve insan kaybı bazı gazetelerin yazdığı kadar değüdir.Bazı gazetelerde insan kaybı 15 bine kadar vardırılmış;bazılarında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler tPl» 13.30 Dana müziği «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Ne bahat Yerdibaş ve» Göçmez kardeşler.Çalanlar:Ali Demir,Şerif îçli,Ercüment Batana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Dizel elektrojen grubu satın alınacak İiler Bankasından 1 Samsun iline bağlı Alaçam kasabası için 1 adet 80-90 beygirlik dizel-alternatör grubu satın alınacak ve mevcut santrale monte ettirilecektir-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Murotlı Belediye Reisliğinden 1 Belediye şahviyetine ait Ofer marka çift haşpaylı 110 luk isler halde bir harman makinesi ile çok az kullanılmış 55 K Massey-Harris marka bir traktör 2490 sayılı kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Ankara iii Daimî Komisyonundan Vilâyet dahilinde köylerde yapılacak su tesisatının projeleri ve inşaatlarının kontrolü ücretli yüksek mühendislerle veya götürü olarak aşağıdaki şartlarla yaptırılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Muhtelif Tâli Hasılat Ve Hurda Eşya Satılacak Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii Müessesesinden 1—Aşağıda cins ve miktarı yazılı tâli hasılat 14 Nisan 953 tarihine rastliyan.sali günü saat 15 de Malaty
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Hacte karan Kendisine ihtar edildiği halde kıt'asına iltihtak etmeyen Gönen'in Alaca Oluk köyünden 319 doğumlu Hasan oğlu Hamdi Bakırlı'nın Türkiye dahilinde bulunan mallarının As-YU-Knun 21Ö maddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Gaibe ihtar Buçu Firar.Suçlu Nusret ŞendiL Canip oğlu 930 doğumlu-Fener Atik Mustafapaşa hamam sokak-Yukarıda suçu ve kimliği yazılı şahis yapılan soruşturmalara rağmen ele geçmediği gibi gösterdiği m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Gaibe ihtar Suçu Firar-Suçlu Nusret Büyüksözer Süleyman oğlu 930-Eyüp Ortakçılar Namazgah sokak No-53-Yukarıda suçu ve kimliği yazılı şahis yapılan soruşturmalara rağmen ele geçmediği gibi gösterdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Gaibe ihtar Yapılan araştırmalara rağmen ele geçmeyen Düzce'nin Yongalık köyünden Mustafa oğlu 925 doğumlu Mehmet Yılmaz Tohul)kıt'asma iltihak etmediği veya adresini bildirmediği takdirde As YUK-nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • IştanbuB Levazım Amirliğinden vsrle.n Askerî Kıtaat ilânları Müteahhit nam ve-hesabına açık eksiltme ile sekiz ton Sadeyağı satın alınacaktır-Kilosu 650 kuruştan tutarı 52.000 Lira geçici teminatı 385
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Türkiye demir ve çelik fabrikalan müessesesi Müdürlüğünden Müessesemizce beş âdet lojman yaptırılacaktır* Taliplerini kapalı tekliflerini 3 nisan 953 cuma günü akşamına kadar müessesemizde bulundurulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Açık Asistanlıklar I.T.Ü.inşaat Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz tasarı geometri ve teknik resim,zemin mekaniği ve temel inşaatı,yapı sitatiği,yapı malzemesi,betonarmâ ve yüksek mukavemet,ahşap ve ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Hidro E'ektrilc Tesisatı Yaptırılacak Eller Barkasından 1 Erzurum iline bağlı İspir kasabası için 1 adet Tüj&in Generator grubu satın alınacak,yüksek ve alçak tevettür şebekesi yaptırılacaktır-2 İsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Taksi G îiel Müdür Uqli ilâıları Sıtınal-na Konisyoıu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre sekiz adet elektrik motörü pazarlık suretile satın alınacaktır-2 Pazarlığı 1/4/953 çarşamba günü saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • İnşaat ilânı Sümerbank Genel Müdürlüğünden:1 Defterdar Yünlü Fabrikamız alanında yaptırılacak demir fiktif ambarı inşaatı birim fiatı esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur-2 Yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Adana Belediye Başkanlığından 1 Adana Belediyesi ve itfaiye motorlu vasıtaların 953 yılı akaryakıt fhtiyacı olan cem'an 83800 litre benzin 2750 kilo birinci vakom,1850 kilo valvalin» 975 kilo fras» 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaas*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Takriben 1.5 Milyon Adet Kese Kâğıdı Satın Alınacaktır.Etibank İstanbul Şubesinden:Bu husustaki tekliflerin en geç 28/3/953 tarihine kadar verilmesi-Şartnamesi her gün satınalma servisinden temin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Dikilmiş Komple Portatif Çadır Alınacaktır.Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 1.No.lu Satm Alma Komisyonu Reisliğinden 1 Mühürlü numune ve şartnamesine göre asgari 1500 adet dikilmiş komple)portatif ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • Tarım Vekâleti Teftiş Heyetine Alınacak İki Müfettiş Muavinliği îçin Müsabaka İmtihanı V^ Tanm Vekâletinden:1—40)lira maaşlı Tarım Vekâleti Müfettiş Muavinliği için müsabaka imtihanı yapılacaktır* 2—T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.03.1953
  • i Foto Ofset Usulü İle Tab Ve Teksir Yaptırılacak Karayolları 1.Bö'ge Müdürlüğünden:19500.00 lira muhammen bedelli,fofco ofset usulü İle proje tab ve teksiri igi açık eksiltmeye konulmuş olup geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8