Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • Meteoroloji İstasyonunun,tahminlerine göre bugün cehrimizde hava çok bulutlu olacak,inceleri kar,aonralan yağmur yağacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • Muhalefetin bütçe tenkidlerinden sonra Başvekil Hükümetin iç ve dış politikasını izah etti Bütçe tenkidlerine temasla Menderes:"Partilerarası münasebatın millî tesanüt esaslarını hırpalamiyacak vadiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • Meclisten notlar Meclisin dünkü içtimai partiler arası m us bet münasebetlerin yeni bir delili oldu Ankara,28 Milliyet)953 yılı bütçe kanunu tasarıları Mec lısın bugünkü toplantısında açın reye kondu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • Bütçe müzakereleri dün gece sona erdi 953 bütçesi 48 muhalife karşs 452 oyla kabul edildi Köylü Partisi lehte oy verdi Ankara,28 Milliyet)Bü-1 landı ve 1953 bütçesinin son yük Millet Meclisi bugün.Ref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • Milli Tesanüt Cephesi dünjiilen teşekkül etti Otuza yakın teşekküle mensup temsilcinin katıldığı toplantıda bir konfederasyon kurulması kararlaştırıldı Irkçılık ve irtica gribi milli bütyeyi tehdit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • Kar dünde fasılalı olarak devam etti Akdeniz ve Karadenizde f rtına devam ediyor.İç ve dış uçak seferleri aksadı İki gündür yağan kar dün» bazı yerlerde 7-8 santimi bulde sabahtan itibaren fasılalı mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • Mısır,bir Orta Doğu Paktına girmiyecek Hariciye Vekâlatijıe mensup bir sözcü Mısır'ın bitaraf kalacağına söyledi Kahire,28 AP)Hariciye.Vekilliğine mensup salahiyetli j bir sözcünün bugün bildirdiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • Visinşkl İyi haber veremiyor Sovyet Dışişleri Vekili Vişinski.Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmak üzere New York'a gitmiştir Vişinski burada gazetecilere» «Size iyi haber verecek durumda değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • Üç Hariciye Vekilinin basın konferansı o Balkan Paktında hiç bir gizil madde bulunmadığı bilhassa belirtildi Ankara,28 A.A.Bugün misafir köşkünde Türk,Yunan ve Yugoslav dostluk anlaşmasının İmzalanmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • Erlerin terhisi zamanında yapılacak Ankara,28 A.A.Milli Savunma Bürosundan bildirilmiştir:Bazı istanbul ve Ankara gazetelerinde,halen silâh altında bulunan eratın yirmi ayda terhis olunacağı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • OlBCOtl mza Pakt,Birleşmiş Milletler prensiplerine ve sulh ideallerine bağlı Uç memleket arasındaki mevcut işbirliği zihniyetinin bir ifadesidir Hariciye köşkünde saat 11 de yapılan imza törenini müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • Stefanopulos'un nutku Harücye Vekilimiz Fuat Köpölünün nutkunu müteakip Yunanistan Hariciye Vekili ekaev"is Stefanopulûs şu nutku irad etl*ıiştir:«Sayın Bakan,söylediğiniz ve-Clz sözlerle,imzalamış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • M p0VİÇİ vıçın »utku ^unan Hariciye Vekili Stefa-^°Polos'un nutkunu müteakip Jugoslav Hariciye Vekili Ekse-^8 Koça Popoviç şu nutku irat «tmiştir:«Ekselans Profesör Fuad Köp-V^Ü ve M.Stefanopulos tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • Şah-Musaddık ihtilâfı Iranda kanlı hâdiselere sebep oldu Şahın memleketi terketmek hususunda verdiği karar üzerine halk Başvekilin evine hücum etti Tahran,28 AP-A.A.İranın payitahtı Tahran bugün heyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1953
  • ^safir Hariciye Vekiller] şerefine Ankarapalasta verilen kokteyl partiden bir göriiatia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.03.1953
  • TAKVIMMN 8& YAPRAK Kora kış edebiyatı Bembeyaz örtülere bürünen kışa d kara» demek nereden hatırımıza gelmiş.Bu kara» kelimesinin renk değil şiddet ifade etmek için kullanılması dahi bu tezadı pek maz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • Bir tacir havaqa-zin-fan zehirlenerek öJdU Bir hafta kadar evvel Polatlıdân şehrimize gelerek.Teşvikiye caddesinde 26 numaralı Ediğe apartmanının ikinci katında oturan akrabasına misafir olan 50 yasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • İlk va orta okulların di"lenm * tatili Ilk ve orta öğretim müesseselerinde ikinci dinlenme tatili 16 mart pazartesi günü bağlıyacak ve 21 mart cumartesi çü nü aksamı sona erecektir-Dip-er taraftan tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • Vali Fâtih civarını teftiş etti Vali ye Beledive Reisi Fahrettin Kerim Gökay dün öyleden sonra beraberinde Şehir Meclisi azaları.Fatih Kaymakamı,Fen İsleri ve Yollar Müdürleri olduğu halde istanbul se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • İmtihan harçları o Rektörün harç ara zam yapılacağı yo'undakı bayanı talebe arasında üzücü bir hava yarattı Birkaç gün evvel İtalyadan dönen İstanbul Üniversitesi Rek törü Kâzım ismail Gürkan kendisiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • rufwanirmwingtti m& HALKIN SESİ ^s Meşhur Elmadağı duracı Gerçekten meşhur olan bu durak için bu defa aşağıdaki cevabı aldık:«Gazetenizin 17/2/953 tarihli sayısında Gene Elmadağ)Durağı)başlıklı yazıyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • Yazın Floryada b kamoı kurulacak Bu husustaki taşebb alâkalılar şimdi Jen h Yaz aylarında halkın denizden ve açık havadan istifade edebümelerı için aELkalılar şimdiden nazırlıklara bağlamışlardır Bu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • Sîvil Havacı!ğ;mızm gelişmesine çalışılıyor Evvelki gülü Ankaradan şehrimize gelen Sivil Havacılık Teşkilâtı Reisi M-Bedin dün Parkotelde bir basın toplantısı yapmıştır-Sivil havacılığın memleketler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • Fetih vılı içîn pul bastırılıyor P-TT-idaresi fethin 500 üncü yıldönümü münasebetiyle bir seri hatıra Dulu bastırmaca karar vermiştir Bu hususta Viyana ve Londra'da ki pul bap kışı vanan müesseselerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • Ünîversü&eülerin askerlik du ı?tıu inceleniyor Üniversitede askerlik yaşına girmiş olan talebelerin durum-lan askerlik şubelerince incelenmektedir-Rektörlük 29 yaşına eiren talebeleri askerlik şubeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • Yugoslav Baş konso-8osu valiyi ziyaret etti Yeni Yugoslav Başkonsolosu Vojaı Sobajiç dün Vali ve Belediye Başkanını makamında ziyaret etmiştir-Yeni Başkonsolos bu ziyareti sırasında Türk Yugoslav,dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • Cezaevinde arbede O-iki sabıkalı eroinci ile arkadaşları dün bir miktar eroin yüzünden birbirlerine girdiler Dün sabah Sultanahmet Ceza evinde muhiti heyecana dtişflren bir arbede olmuş ve koğuştaki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • c Ya A A lah kulunian geçmez Galiba halk kömürünü almış olacak ki bu senenin ilk kan yağmağa başladı.Kömürle karın ne münasebeti var?diyeceksiniz.Cenabı Hak'kın bilhassa biz İstanbullu kul larına ihsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • anw—ininin Yugoslavya Yunanistan ve Türkiye arasında,aylarda nberi her cihetle hazırlanmakta olan müdafaa paktı,evvelce yazdığımız gibi.nihayet Ankarada imzalanarak bir emri vaki oldu-Bu kutlu hâdisen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • Üıiversited?yarın derslere başlan yor 31 ocak tarihinden beri sömestr tatilinde bulunan üniversitede yarından itibaren derslere başlanacaktır-Diâer taraftan fakültelere giriş imtihanlarının neticeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • İİ.IlLO if Güzel San'atlar Akademisi Talebe Birliği 3 mart sah gecesi Taksim Belediye Gazinosunda kostümlü bir balo tertiplemiştirif Kafkas Kültür Derneği 13 mart cuma akşamı sabaha kadar devam etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • Hie.1 Mart rtu.15 6 C.A.1953 Şub.1572 Pazar 1368 VAKİT VASATİ EZANI 1 L Güneş 6.35 12.37 Öglo 12.27 6.26 ikindi 1535 9.34 Akşam 18.00 12.00 i Yatsı 19.29 1.31 imsak 5.52 10.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • POLİSTE •jç Beyazıtta Fahrfbey Hanında 2 numarada kunduracılık yapan Nevzat Yenigui ile yine aynı handa kunduracıülk yapan Ah-met Ayol bir mesele yüzünden kavga etmişlerdir.Kavga sorumda Ahmet tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.03.1953
  • KISA HABERLER if Geçen ocak ayı içerisinde Belediye Sağlık Müdürlüğü muayene komisyonu tarafından kara nakil vasıtası kullanan 1627deniz vasıtası kullanan 68 ve me mur ve müstahdem olarak da 47 kişi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • Amerikan Ayanının bir kararı Ayan Meclisi» «Azınlık gruplarına karşı yapılacak işkencelere karşı konulmasını» isteyen Eisenhowerln takririni oybirliğiyle kabul etti Vaşington,28 A.A.Ayan Meclisinin dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • Everest'e çıkmak için yeni bîr teşebbüs Bombay.28 A.A.Everesfe çıkmağa teşebbüs edecek olan İngiliz heyetinin altı üyesi bugün buraya gelmişlerdir.Heyet üyelerinden binbaşı Wylis be yanatta bulunarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • İk isaden geri kalmış memleketlere teknik yardım New-York,Birleşmiş Milletler 28 A.A.Birleşmiş Milletlerin iktisaden geri kalmış memleketlere yapacağı teknik yardım programına 64 millet cem'an 21 000.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • Emalâ hanesini kasten yakan şekerci Evvelki gece saat 2 sıralarında Galatada Kasaplar sokanında.Andriko Dalcinyanis admda birine ait şeker fabrikasında yangın çıkmış ve fabri kanın imalâthane kısmı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • Karaşi nümayişleri Pakistan hükümetinin mollalara karşı müsamahası basma açmaktadır-Bir ajans babeline Köre «Panislamizm cemiyetinin icra konseyi!tarafından Ahmetliye tarikatına kar* fi girişilen kamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • 151 Faruk o gece de tıka basa yedeğini yedikten sonra,mahut Portakal suyunu içerken gazino ftün numaraları da başlamıştı.Margo,iki günlük yorgunluğun ve asap bozukluğunun tesi-1:1 altında çerez kabili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • Çiîfe tabancalı Çifte tabancalı kafiye Bill K-Hot Hollywood'dadir.Bu sinema yıldızını ihtimal siz de tanırsınız.Fakat tanımamış da olsanız ondan bahsedecek delilim.Bu çifte tabancalı zat koskoca bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • rasmda Katliâm sırasında kesilen insan b*aş arının y akü ıu yâr îiî «çiş buluyordu.İki tacir kardeş bunlarda i aıcık 01 boşiıi satın aSsbîI&İsr* Dîj:r başlar,kaz^nı^an zaf^rîtî birer kahramandık âîsms
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • Uçak'a n»akl edilen civcivi r New-York.2R AA.Coy nell Üniversitesinin sanık profesörlerinden birinin nezareti altın da 30 000 civciv perşenbe günü ufakla Mısıra müteveccihen yo'a çıkacaklardır 2 Nisan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • Gözla tecavüz Amerikanın Şimalî Carolina eyaletinde oturan bir bayan,mahkemeye müracaat ederek,yoldan otomobiliyle geçerken bir zencinin yirmi metre kadar mesafeden kendisine şehvetle baktı gına,fena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • rm Tl Türkiye kredj bankasi a.o.27 Şubat 1953 Keşidesinde 1953 senesinin Jjİ£ Bahçeli EV ^ramiy^i Beyoğlu Şubemizin 2 17 9 9 Nohı cüzdan sahibi Bsyan R.Perahya kazanmıştır-Diğer.Altın veya Para kazana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • ingiliz kızlarının garip bir protestosu Üniversiteli gdnçlenLı,Uç Fransız kızını daveti hâdiselere sebep oldu Londra,28 A.A.Dün akşam Pansten Londraya trenle gelen yolcular,Victoria Garında polislerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • Büyük hava yarışı o—İngiltere ile Zelanda arasındaki yarışa uçak katılacak Wellington,28 A.A.10 ekimde yapılacak olan 1963 İngiltere Yem Zcllanda hava yarışına altı millete mensup 19 uçak katılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • R.Ma yerin beyanatı o-Fransız Başvekili.Cezayir ha va alanında «azetecilçrle görüştü Cezayir,28 A.A.Fransı?Başvekili Rene Mayer Cezayn hava meydanına varışında ba sına şu beyanatı vermiştir:«Umumî Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1953
  • Genç kızları ffuhuşa teşvik eden milyoner New-York,28 A.A.Margarin Kralının variai Mickey Je!ke,bir fuhuş şebekesi kurmıv;olmak suçuyla mahkûm edilmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.03.1953
  • RESİMLE 1 Türkiye Yugoslavya ve Yu nanistan arasında karşılıklı dostluk ve işbirliği paktı dün Ankarada Uç Dışişleri Vekili tarafından imzalanmıştır,Foto:Basın)2 Misafir Dışişleri Vekileri şerefine ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1953
  • Bill Bolti Romans' tin tarafından çekilen ve Amerikan ordusuna hediye edilen güzel kadınlar albümünde Ruth s'ın fotoğraflarına bol bol tesadüf edilmektedir.Yukarıdaki resimde Ruth Romans'» posta güver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1953
  • HEIİGİİN TAİİİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Şansım bir kere de isyanda arayan kumandan!Zinası bekçi vs gardiyan3arını sarhoş eierek sokağa çıkan mağ ûp kumamdan,halkı isyana teşvik ett yse de kimseni i aJd'r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.03.1953
  • ©ecen sene memleketimize gelmiş olan Yunan ordu takımı oynncuUrı karşılayıcılarla birlikte Atina lig maçları ibka olunarak Panatinaikos şampiyon ilân edildi Dünya Ordırlararası futbol maçları için haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1953
  • İstanbul futbol lig maçları nihayete erdikten sonra Kertik kalan iki müsabaka Galatasaray Beykoz ve Adalet Emniyet karşılaşmaları)istiane edilirse dokuzardan 18 haf ta güren profesyonel küme maçları n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1953
  • 'iliiliyetin büyiil i;por anketi Yugoslavlara çıkacak millî kadromuz 5 Haziran 1953 de İstanbulda otlanacak olan Türkiye Yugoslavya millî futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1953
  • Kısa spor haberleri Ordu takımının şehrimizde yapacağı maçlar Ordular arası şampiyonasına İştirak edecek olan ordu futbol takımımız,Fenerbahçenin davetlisi olarak önümüzdeki hafta şehrimize gelecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1953
  • Futbol nasıl oynanır?Londra,28 APJ Futbol Birlikleri Milletlerarası Federasyonu FİFA)futbol oyunu nizamlarım ihtiva eden ve gerektiği hallerde bunları tefsir eden bir broşürü ingilizce,Fran aızca,İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1953
  • Izmir lig maçlarına devam edildi îzmir,28 ANKA)B^ugün Alsancak sahasında yapılan 9hafta lig maçlarında Altay İtmorduyu 4-2,îzmirsp^r 01küsporu 6-2 yendiler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1953
  • iki Pakistanlı güreşçi şehrimize geliyorlar Bunlardan Pencap şampiyonu Aslam,bütün dJnya şampiyonlarına meydan okumaktadır Pakistan şampiyonu Bolu ve Pencap gampıyonu Ablanı dünya şampiyonluğu için bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1953
  • Kapalı pist yarışmaları Istanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertip edilen senenin üçüncü kapalı pist yarışmaları dün saat 15 de Fenerbahçe Stadında yapılmıştır.Elde edilen dereceler şunlardır:3 inil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1953
  • hele Tuli toltif edildi Manchester,28 AP)i.Geçenlerde bir maçta ölen Fransız Pratesi'nin ailesine bütün mü* sabakalannm hâsılatım verdiği İçin İngiltere İmparatorluk sinek sıklet boks şampiyonu dün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1953
  • ettepeyi dün 2-0 mağlûp etti Siyah-Beyaz takımda Bülent Esel de oynadı İlk devreyi Coşkunun attığı golle 1-0 galip bitiren Beşiktaşlı ar ikinci gollerini maçın bitmesine 3 dakika kala Kâmil vasıtasiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1953
  • Joe'ye şampiyonluğu kaybettiren yararak.Marciano Walcott boks karşılaşması Dünya ağır sıklet şampiyonluğunun rövanş karşılaşması 10 nâsanda yapılacak Eski dünya ağır sıklet boka şampiyonu Too Walcott
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1953
  • l- fj*-f)fjf)l«-I»-i Futbol otoritesi olsaydınız 19 nisanda Madritte Ispanyollarla karşılaşacak olan Millî futbol takımımızı nasıl tertip ederdiniz?19 Nisanda Madritte Ispanyollarla yapacağımız maçta*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.03.1953
  • z£pç*ı ti VA&M& z/ffefato&fc yfedah Doktorumuz sabah vizitesini bitirdikt3n sonra koğuş onbaşıları hastaları dışarıya çıkardı 74 Okuyabildiniz mı bari yüzbaşım Henüz başladım elendim.Her halde sız de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1953
  • Biraz nazlandıktan sonra kabul edecekti.Bunu bir lütuf yapıyormuş gibi gösterecek,itibarını artıracaktı' Beraber muhteşem bir otomobile binecek,pat ronun çok zarif bir surette döşenmiş garsoniyerine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1953
  • ^RlHTEKitKORKUNÇ Nakle J 3.1:AZl£ CZQAY İfsada da son zamanlarda delirme alametleri başgöstermeye başladı 11 Ne hâkimlerin huzurunda cinayetin he.sabmı vermek,ne çar pılacağı ağır ceza,ne de hapishane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1953
  • KISMİ L 1 L İ O N Yazan:Fran* iMuInar Ysude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı talebe geccaidır.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 KomecH k-s-rn KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Başkut Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1953
  • LOKMANİIEKİM MECMUASI:Lokmanhekim Mecmuasının 150)nci sayısı çıktı.Kışta hastalıklar neden çoğalır.Erkek ve kadınların tabii surette birleşmeleri.Vücudumuz na:nl çalışır.Kızlarımızın çoğunda niçin rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1953
  • Hazırlıyan Sadi BORAK 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bugünkü bulmacamız hediye idir Sodan sağa:1 Dünkü bulmaca.11:1 halli 11 1 ı UMTMİ-i,ın^ıı 1 P""^^ı Em BHiBs rag ¦bmoi 1—Hislerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1953
  • tınımı.WWW—WSJOTM Sultan ibrahimsn emriyle Sadrazam Âhm cşa Babıalide bütün hazırlığı tamamlamıştı 251 Kucaklaşıp vedalâştâar Ali Paşa kuvvetleri getirin dışında konaklamak üzere yola koyuldular,uğurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.03.1953
  • Köprülünün nutku [Bastaraf-1 nol sayfadal neticenin muhtelif safhalarma ait çalışmalar etrafında dünya efkârı umumiyesini itina ile haberdar etmiş bulunmaktadır.Ben yalnız,bu sulh itilaf vasıtasının d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1953
  • Balkan Paktının tam metni İBast&rafı 1 nci sayfada] Ve müşterek menfaatlerine müteallik meselelerle,bilhassa müdafaalarını ilgilendiren meselelerde istişare etmeğe ve işbirliği yapmağa kararlı olarak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1953
  • Popoviç'in nutku FBastarafı 1 nci sayfada)gayretlerini ve kuvvetlerini birleştirmek hususundaki kat'i karai'lan.İmzalamış olduğumuz anlaşma,işbirliğimiz için lüzumlu gö rülecek ve arzu edilecek inkişa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1953
  • Meclisten notlar [Bas tarafı birincide] nsının lehinde rey kullandı.Bugünkü müzakereler ilk günün müzakerelerinden daha heyecanlı geçti ve partiler arasındaki münasebetlerin on Lki günlük müzakereler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1953
  • Bütçe müzakereleri [Bas tarafı birincklel Faik Ahmet Barutçu söz almıştır-Barutçu demokrasi rejimimizin bugünkü durumunu tasvir etti Bugünün icaplarına uvmanın lüzumunu ve bu hususta her şeyden evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1953
  • Bir İran paçavrasının küstahlığı [Baştarafı 1 nci sayfada] sında dostane münasebetlerin devamım arzu eden Türkleri çok mustarip etmektedir.Not.Kızıı aşağı olan bu gazete öteden oerı rürkıye de İranın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1953
  • Kar devam e:lyor [Bas tarafı birincide] Karadenizde büküm süren karayel fırtınası ise şiddetınJ muhafaza etmektedir.Sefer nalind© bulunan bütün vapurlar rötar yapmak mecburiyetinda kalmış ve en yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1953
  • Stefanopulos'un nutku [Baştarafı 1 ncî sayfada] nin,şu anda,tarihe geçecek olan bu merasime sahne olması keyfiyetini de ancak kıvançla karşılamaktayım.Zira,sayın Bakan,şahsan gösterdiğiniz faaliyet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1953
  • YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR.PURO TUVALET SABUNU KULLANINIZ!Puro yüzünüze sihirli bir güzellik ve cazibe?sağlar.Puro cildi kadife gibi yumuşak,çiçek gib?taze yaparjf* Puro bol ve kremli bir köpük temin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1953
  • Millî Tesanüt Cephesi [Baş tarafı birincide] lunmuştur Otuza yakın teşekkülün katıldığı bu toplantıda temsilciler müşterek kanaatlerini ifade etmişler ve neticede tam bir fikir mutabakatına vararak «M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1953
  • Şah Musaddık ihtilâfı t Basta rafı 1 nci sayfada] dır Bir ağır yaralı vardır.Siyasi ve dinî lider Kâşani halka hitaben yayınladığı Sif çağında,halkı sükûnete ve Şahın hareketine mânı olmak üzere birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1953
  • Üç Hariciye Vekilinin basın konferansı [Baş tarafı birincide] «Bu muahede memleketlerimiz arasında inkişaf esası teşkil edecektir.Agence France Presse muhabiri «Bu muahedenin inkişaf için bir esas teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1953
  • Başvekil,hükümetin iç ve dış politikasını izah etti [Bas tarafı birincide!veya bizi takdirleriyle taltif eden arkadaşlarımız,kürsüye fikir hamuleleri ile geldiler-j Teşri ve icra hayatımızda bun-ların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • Kıyametin kopması dediğimiz hâdise nasıl vuku bulacak?Yapılan bütün ilmî araştırmalara rağmen uzak s bir istikbâle matuf olan bu hâdise etrafında bir J tek izah tarzı bulmak kabil olmamıştır İnsanoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • Miizier Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve euma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve ouma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 1S.40-16.SO Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • ARPA AMBARI {Le Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • istanbul Posta,Telgraf B.Başmüdürlüğünden 1 İdaremize ait 2ı 4.5 numaralı deniz motorlerinin tekne kısmı ile makine aksamı makinenin yedek parça ve mefruşatı dahil)motor ve teknelerin sökülmesi alıcıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • İstanbul Jandarma satmalına Komisyonu başkanlığından Cinsi Miktarı T-Bedeli tik Teminatı Kilo Lira Lira Kuruş Sığır eti 40 000 64 000 4450 00 Koyun eti 7 000 17 500 1312 50 1 İstanbul Jandarma Okul er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • Seyhan Valiliğinden Adanada Yarımca köyünde yapılmakta olan 50 çifte ilâveten 20 çift göçmen evi daha kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-Eksiltme 9/3/953 tarihine rastlıyan pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • Kambiyo ve eana;n Kapanış Jterling Dolar Fv.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.Igveç Kr.Klorin.Liret Drahmi föskoudea Açılış Kapan 790.50 280.50 U.8Ü 64.03 S.sO 54.12.5ü 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • NOVARI TİCARET TÜKK ANONİM ORTAKLIĞINDA** Ortaklığımızın yıllık adi genel kurul toplantısı 17 Mart ıy salı günü saat 14 te istanbul Meydancık Ara Hanı 2 No da D fl nan ortaklık merkezinde yapılacağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • Denizli C.M.U.liginden Denizli Cezaevinin 1953 yılı ihtiyacı olan beheri 750 #ra1?lık ve hükümetçe kabul edilen buğday unundan mamul 1314^ adet ekmeğin kapalı zarf usulü ile alınması 21 gün müddet eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • İSTANBUL DEĞİRMENCİLİK VE TİCARET SANAYİ,TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLARINA İLAN Şirketimizin hissedarlar Genel Kurulu âdî toplantısı r' Mart 1953 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10 da.Galata d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Vekâlet ihtiyacı için 60)adet takeometre mirası 16/3/1953 pazartesi günü saat 15 de Malzeme Müdürlüğünde toplamaca* komisyonda açık eksiltme usulü ile satın alınacaktırişin mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • M AT AŞ TİCARET TÜRK ANONİM Şti-den Şirketimizin Genel Kurulu 21 Mart 1953 Cumartesi gün]} saat 14 de Galata,Rıhtım Cad-Tahir Han 4 cü kat No-13/1' de adî olarak toplanacaktır-ADI TOPLANTI RUZNAMESÎ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden ver len Askerî Kıtaat ilânları 90 ton Sığır etinden talip çıkmayan 72 ton Sığır eti yeni den kapalı zarfla 16/Mart/S53 pazartesi saat 11 de Erzurum As-Sa-Al-Koda satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.başa„ «e Kuj.an.ur.dalıdır.GRİ İ 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.Mideyi bozmaz,kalbi böbrekleri yormaı.Efe İt»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.03.1953
  • istans l 10.55 Taksim Belediye Gazinosundan naklen İstanbul Belediye Konservatuarı Türk musikisi icra Heyeti Konserinin yayını 12.57 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri.Oyun havaları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8