Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • RUBA ELÇİSİ ÇANKAYADA Kuba'nm yeni elçisi evvelki gün £ankayaya giderek Beisicumlıur Celâl Bayar'a itimatnameblnl takdim etmiştir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • Senenin en korkunç cinayeti Ankara 26 Milliyet)Dün gece Ankara'nın en yakın ilçelerinden biri olan Ayaş'ta yılın en korkunç cinayeti işlenmiştir.Ayaş'ta rençberlik yapan 23 yaşında Musa Demirci adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • i r Kar ve Bahar Evvelki akşam havanın birdenbire soğumasından sonra dün kar yağmaya başlamıştır-Resim elinde bahar çiçekleri bulunan bir kızı ve karın yağısını göstermektedir.Foto Milliyet:Hikmeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • Subayların terfi kanunu tasarısı son şeklini aldı Yeni tasarı bütçe müzakerelerini müteakip Mecliste görüşülecek Ankara,26 TA)Yüksek Askeri Şûra,geçenlerde Meclisten geri alınarak yeniden tanzim edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • UHill.hhl Meteoroloji İstasyonunun tahminlerine göre,bugün şehrimizde hava sabahleyin deniz üstü puslu,aralıklı kar yağışlı,öğleden sonra da bulutlu olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • m Bir italyan hudut dışı ediliyor Kör Ed wart BeyoÇlu muhitinde Kör Ed-Ward lakabı ile tanılan İtalyan Devamı Sa.7 SU.5 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • Patisteki N.A.T.Otoplantısı General Ridgway:«Sovyetlerin Avrupa memleketlerine hücum etmesi ihtimalini her zaman gözönünde tutmalıyız» dedi» Paris,26 T H-A-Bugün Atlantik Paktı Genel Karargâhında,Lord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • Sakarya yine taştı o Yağan karlar.İstanbul Ankara yolunu kapattı Adapazarı,26 Milliyet)Evvelki günden beri yağan şiddetli yağmurlardan ve dün sabahtan itibaren başlıyan şiddetli bir kar fırtınasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • İstanbul Üniversitesi Rektörü K İsmail Gürkan Rektör Gürkan'ın beyanatı Ord-Prof.K-İsmail Gürkan* İtalya seyahati hakkında geniş izahat verdi Bundan bir müddet evvel Italyan hükümetinin davetlisi olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • Meclis dün 4 Vekâletin bütçesini kabul etti Bayındırlık,Ticaret,Tekel ve Tarım bütçeleri kanunlaştı Meclis geceleri de çalışacak Ankara.26 Millivet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü içtimaında Bayındırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • Yunon ve Yugoslav Hariciye Vekilleri Ankaraya geldi Üçlü Balkan Pakt!bugün imzalanıyor On maddeden ibaret olan pakt metninde,Birleşmiş Milletler prensiplerine sadık kalınacağı ve savunma meselesinin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • F.Dulles:"Rusyadan korkmuyoruz» dedi Hariciye Vekili,esir milletlerin Sovyet diktatörlüğünü yıkacaklarını söyledi Vaşington,26 AP)Hariciye Vekili John Foster Dulles bugün Temsilciler Meclisi Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • Türk-Yugoslav ticaret anlaşması aktedildi Karşılıklı mübadele hacmi 70 milyon dolara kadar yüksaltildi Türk Yugoslav ticaret anlaşması dün imzalanırken çuk aydan beri Ankarada buluçuk aydan beri Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • Stevenson dünya turuna çıktı Chicago,26 AP)Cumhurbaşkanı seçiminde Demokrat Partinin adayı olan Adla i Stel venson bugün Chicago'dan hareketle bir dünya turuna çıkmıştır.Bu gezisi sırasında Japonya,Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • Peyklerde yapılan temizlik Şimdiye kadar yalnız komünistler arasında 25 tasfiye yapıldı Paris,26 Nafen)1948 se nesinden beri,demirperde geri sinde yapılan tasfiye hareketle ri hakkında hazırlanan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • Altı devletin Dışişleri Vekillerinin İştirak ettiği Roma toplantısından bir görünüş Foto:A F*2 Avrupa Ordusu kuruluyor o Altılar konferansında Fransa ve Almanya arasında çıkan ihtilâfın halline çalışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • Haran şilepine haciz kondu Kopenhag.26 AP)10 bin tonilatoluk Türk bandıralı Haran şilepine dün gece Kopenhag serbest limanında Danimarka makamları tarafından ihtiyatî hacız konulduğu bugün resmen bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • İngiliz Dışişleri Vekili Eden Eden bugün Amerikaya gidiyor o Hariciye Vekiline bu seyahatinde Maliye Vekili de refakat ediyor Londra,26 ANKA)Londrada Dışişleri Bakanı Eden ile T Devamı Sa.7 Sü.2 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1953
  • Beş milyon liralık bir yolsuzluk Sekiz ay evvel yapılan bir İhbara rağmen hâdise henüz esrarını muhafaza ediyor Belediyede vuku bulan büyük bir suıısiımal hadisesi,aradan geçen hayli zamana ragmen he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • takvimdin m YAPRAK Acı ilâç şifalıdır ULUNAY Dahilîye Vekili bütçe mueaaebetiyle trad eylediği Butukta memleketin bir tür Hi Inurtulamudığı müzmin bir maraaın üzerine parmağını banla,hastalığı te'vils
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • KISA HA B E R L C R TJr Geçen gubat ayında çıkan-»w jlizde i faizli 1951 istikrazı muvakkat tahvillerin asıllariyle tebdiline 30 ni.san 1953 tarihine fcadar devam ed.lecektir.Dün limanımızdan muhtelit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • »O L 1 S T 6 Evvelki gece Kumkapıda o-Suran Sabahattin Can adında bilinin 1,5 yaşındaki o^u Turhan bir şişe oksijenli au içerek zehir lenmiş ve Haseki Hastahanesiac kaldırılmıştır.¦fr Dün saat 12 aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • XOXGKE:Çiçek sinemasında-toplanacağım bildirdiğimiz D P.Arnamıtköy bucağı kongresinin yeri değiştirilmiştir.Kongre mart yazat günü Akınl ıburmı gazino unun üst salonlarında yapılacaktırjg D.P.Beykoz i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • 27 Şubat 1953 Cuma Ku.4 Şub.I Sos VAKİT VASATİ EZANİ 6.39 12.43 12.27 6.31 15.32 28 17.57 12 00 19.28 1.31 5.00 11.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • Ölümünün yıldönümünde büyük sanatkâr Caıtıat Nadfr'deıt bir Hatıra Dünyanın en kolay ve zan-Ne arsa peşinde koştum;no «Peki amma;diyeceksin,bu Yaptgım şuc Bir zamanlar Bftr de ıra güreyim,her Çîftehav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • Taksilerin saatleri o Şekir Mecusmıu kararı tatbik mevkiine konuldu ve saatlerin ayarlanmasına başlandı Şehir Mecliat geçen hafta lçinde yaptığı toplantılardan bı rinde şoförlerin bu dileğini haklı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • u~zt askeri he etimiz Rama ya gi ti Amiral Refet Arnom "başkan-Iıgınuakı Bnb.Sezai Orkut,Yüz başı Sina özdogancı ve yüzbaşı Faik Orkutta» müteşekkil deniz-heyetimiz,NATO nezdiudeki müzakerelerde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • I*mm* HALKIN SESİ Tüne!otobüsleri için gel^n cevîp Bir müddet önce bu köşede çıkan bir dilekte Tünel ile çeşitli semtler arasında işliyen otobüslerin saatle haroketlerinden doğan mahzur lar belirtilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • Suriyeden istanbu kaçırılan gümüşler Otomobil Jantı ş aklinde yüz bm I ir al] k gümüş getiren bir sarraf yakalandı Emniyet Müdürlüğü İkinci Şu be memurları dün Suriye ite memleketimiz arasında yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • Tüberküloz kongresi o Dünkü toplantıda bazı sfiyt.nülere yol açan verem aşısı hakkında bir karar alındı Son günlerde,B C G.verem aşısının zararlı olduğu hakkında yapılan neşriyat üzerine Birinci Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • Çok sesli Türk musikisi ter şebbüslerinde provaların da fazla olmasa lâzım geliyor-KLt buki önümüze çıkan zorluklar dan biri de provalar için mun tazam surette toplanmak hususudur Çok sesliliğin icapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • C^mal Nadirdin ölüm yıldö^iiırU Bugün merhum karikatürist Cemal Nadirin olum yıldönümü dur liu münasebetle saat 16 de Asri MezarliKta Gazeteciler Cemiyeti taralından b r ihtifal tertip edilmiştir Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • Kad köy ortaoku unuı nezaket haftası Kadıköy Ortaokulu öğrencileri 2:1 şubat pazartesi günü banlamak ve bir hafta sürmek üzere bir «Nezaket Haftası» tertip etmişlerdiröğrenciler nezaket kaidele^ rine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • Röportaj Becerikli bir Türk kızının güzel sergisi Eski Türk kıyafetleri nasıl ntilize ve modernize edilmiş Pa.ri.ste muvaffakiyet kazanan rfuwamiunt Luvr Müzesi Müdürünün beğenip «atın aldığı parça Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • *n-3rikalı eâitfrn möt«*-hissisinin tetkikleri Üç günden ben şehrimizde bal kiklerde bulunun Amerıiıah mütehassıs Ord Prof Dr.Maaslce,dün Galatasaray Lisesinde ilköğretim memurları,müfettişleri ve oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • İki arz düşmanı mahkfîm odu Bir müıidet evvel ki» kanırmağa teşebbüsten Birinci Ağırceza Mahkemesine" verilen Şemsettin.Kaya ite Bıırhanetfiin Tanyeli adında iki kişinin' Buruşması sona ermiştir.Bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1953
  • Fsnerda b3r çocuk Dün sabah Fener sahillerinde yeni doğmuş,çıplak bir çocuk cesedi bulunmuş ve polis hâdiseye eöcoymiiştup»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA:İt Amerikan Savunma Vekâletinden bugün bildirildiğine göre,Amerikanın Korede askeri zayiatı 130 321 kişiye varmıştır.ALMANYA:Dün Berimde Sovyet kesiminden 2500 kişi Batıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • 44 YAP» ve KREDİ BANKA' I Şube ve ajanslarının kırk dördüncüsü AYDIN Şubesi Bugün açıldı.27 ŞUBAT 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • Amerikan Mısır münasebatı Bir beyanatta bulunan Al ba.v Nasır;«Mısır'la Amerika birbirlerine dostça ballanabilirler» dedi-Kahire.26 A.A.General Nerıbın en yakın mesai arkadaş larından Albay Cemal Abdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • Sovyetlerin Almanya siyaseti değişiyor Komünist partisi sonra Rusların çe* Berlin,26 A.A.Doğu Beı linin siyasî mahfilerinden alınan haberlere göre.Doğu Almanya Sosyalist Komünist partisi nisan ayı son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • Gn.Shepard Ankaradc o-Amerikanın veni Askeri Yar dim Grubu Başkanı yakindvawfenine başlıyor Ankara.26 A.A.I Tümgr neral Arnold'un yerine tayın o lunan yeni Yardım Kurulu Bas kan» TUm^eneral Whitfield
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • Madrit'd büyük çapt» tevkifler yapTd Madrit.26 AA.I Oüveni lir kaynaklardan bugün habo verildiğine g-ore.îspanyn emir yol makamları.FYanko alevh tan hareketlerde bulundukla* ıddiasiyle bir takım sosya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • Uzaktan tecavüz o-lîlr zenci,bu esirin iddia İle 6 av hapse mahkûm edildi Kaleigh Kuzey Karolina)26 I A.A.Kuzey Karolina eyaleti yüksek mahkemesi.20 metre mesafede bulunduğu halde beyaz bir kadına «te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • Mısır-Doğu Almanya ticaret anlaşması Kahire,26 A.A.Dün akçam Kahirede bulunan Doğul A!manya heyeti ile Mısır dış tion ret komiRyomı arasında ticari ve ödeme andlaşması metni llze rinde bir anlaşmaya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • Keşif bekliyen hayaı Tarik Ea kolay şey ş'Jk&yet.Ve Wrier üyteniae kolaylık düşkünü yüe ki,şikâyet şikâyet şikâyet derken bayatın taamı,hattâ düpedüz huy atı kaçırdığımızı düşünmek bile istemeyiz* Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • 149 Yahudi fabrikatör tuhaf bir şekilde gülümsedi.Önünde adetli bir servet yığılıydı.Cidden nazik olan bir sesle:Müsaade eder misiniz Ma Jeste!Görebilir miyim?Kralın birden kaşları çatıldı.Önündeki pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • Su!bulunan arkaolcjik eserler Londra.2f THA.TUrtdyede Kultantepe civarında,tngîtiz arkeologları tarafından keşfedilen ve 4000 aene evveline alî olduğu anlaşılan Babil destan» ları îngiliz iJim çevrel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • Bir işçi ağır surette yara'B ıslı Beykozdaki Sokonl Vakum petrol depolarında işçilik yapan Mustafa.9 metre yüksek» ligindeki kazanın üzerinde çalışırken muvazeneaıni kaybederek düşmüştür.iişme netioes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • Eftişt^sın* üs çak la e*i#ıJ~in va/aiadi Kadıköyde Slileyınanpaşa aokagı 4] numarada oıuran Hamdı Yılmaz adında bin evvelki gün bir mesele yüzünden eniştesi Rıfat Çetin ite kavga etmiştir.Kavga esnası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • D_mir fiaiiarı düşmeye başiajtı Viij piyasalardan geıen Haber lere gore,sun gunituue demir fiallai uıua tur düşme görülmektedir tfivvelee lob İlâ doıaroan teklif edilen demirler dün 84 dolara düşmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • MART AYİ İkramiye keşidesine iştirak edebilmem/için e 150 lfra,ık Bir liesap açarak dahil olunuz-Her |50 lira için bîr iştirak hisHesi TÜRK T'caret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • Çuval ve kasta v:ça p«yasasj vurgun Şcunmız çuvai ve Jtanaviçe piyasası rob derece dururun hu lunmaktadır.Fiattarua hafıl bıı gerücnıtî vardır 2,r librelık çu vallar 190-105 kuruştan satılmaktadır 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • İKTİBAS Pariste teşhir edilen kırk hin yıllık san'at mağarası Oı attı san'atkâr tar*.ftnûan ciört ay müddet e fasılasız çalışılarak meydana gatirîlen bu emsalsiz esar Paris «»ergisinde t şhir ettfliik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • V2& Ölüme methiye Kayseride bir vatandaş,Kayserili ikasını kullanarak,ölümü aldatıyor,tekrar hayata donuyor!Sokakta giderken bir baygınlık geçiriyor,kendini kaybederek yere yuvarlanıyor etraftan yetiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1953
  • •Siyasî İcmal A.ti ar kortf aransı Batı Almanya.Fransa.İtalya.Belçika,iiolanda ve Lukseıuburg Dışişleri Vekilleri Koma'da toplanarak Avrupanın nıınlalaasıııa ait meseleleri mü zakere ediyor,ihtilâflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.02.1953
  • IRusyanın Londra Büyükelçisi Andrei Gromyko,İngiltere Başvekili ChurehiH'i ziyaret ederek seylâp felaketzedelerine yardım olmak üzere hükümeti adına 90 bin İngiliz lirası teberru etmiştir Foto:AP)2 Üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1953
  • Antiohus,zaferlerle şahlanırken bir güzele esir oldu Muzaff ariyetinden bir çift göz onu takdim oBurtan Romalılar Suriye)kıtasına göz dikmişlerdi-Bunun için orasını zaptede'cek münasip bir fırsat koll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1953
  • Birkaç gün önce Bill Boltir adlı hlr fotoğrafçı çektiği çıplak kadın resimlerini bir albümde 4 i,toplayarak' Amerikan ordusuna hediye etmiştir.Her güzelin resmi altında da ordu mensuplan-İ mn en çok k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • Junior takımı seçme m ü sa bak ası Ankara,26 Anka)Futbol Federasyonu tarafından evvelce 21-22 şubat tarihleri a* rasında İzmir'de yapılmasına karar verilmişken,teknik sebeplerden dolayı yapdamıvan «Ju
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • Türkiye Mısır Atletizm karşılaşması Ankara.26 Anka)Nisan 1953 ayı iqensinde yapılacak olan Türkiye Mısır atletizm millî karşılaşmasının evvelce Ankarada yapılması kararlaşmıştı-Fakat 19 Mayıs Stadının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • Dinamo takımı Avrupaya dönüyor Rio de Janeiro,26 MRŞ)Yugosîavyanın Dinamo,futbol takımı evvelki gün Brezilyadan Avrupaya müteveccihen hareket edecektir Yugoslav takımı dün Sao Cristavo takımı ile bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • Kopalı salon ctletizm müsabakaları 28/2/1953 cumartesi günü I.T-Ü-salonunda yapılacak olan gençler.İL ve IQ-küme basketbol maçları:13-30 Tünelspor Galatasaray Gençler)14,25 Kurtuluş Vefa Gençler)l 15-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • Avrupa kürek birincilikleri Kopenhag.26 Anka)* 953 Avrupanm muhtelif milletleri yılı Avrupa kürek birinciliği ile geçen yıl Frankfurtta bübu yıl ağustos ayında burada yük başarı gösteren Türk milli ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • tlM.B.Vf XfKF I vr «w w-28 Şubat 1953 Cumartesi Mithatpasa Stadında 15.30 Adalet Emniyet S-Garan,M-Elmen,M-Çakar Şeref Stadında 13.00 Adalet Emniyet(A)M-Afir,K-Özbek,S-Kesim Fenerbahçe Stadında 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • Dünya Greko Romen şampiyonası programı 17-18 ve 19 nisan günleri Napoli de yapılacak olan dünya Greko Romen güreş şampiyonasının programı aşağıdaki ğe* kilde tesbit edilmiştir:1?Nisan 1953:Sabah 7 den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • Ankara lig maçlarının hasılatı Ankara.26 Anka)952-953 futbol sezonu lig maçlarında Ankara bölgesinin elde etmiş olduğu hasılat 61 66890 liradır Bu paranın.6166 89 lirası Belediye hissesi olarak ayrılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • S.McCarthy yine galip Londr,26 lAP)Prof es* yonel olarak şimdiye kadar yaptığı 25 maçta hiç yenilmemiş olan ingiliz boksörü Samy McCarthy dün italyan tüy siklet şampiyonu Amleto Falci* nelli'vi puan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • Frankfurt kürek yarışları Ankara,26 Anka)J952 yılında Helsinki Olimpiyatları dönüsünde Frankfurt'ta yapılan «Milletlerarası Kürek Ya" rışlan» bu yıl ağustos avında tekrarlanacaktır-Bu müsabakalara ita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • tren Boks Takımı Ankara'ya Gelecek Ankara,26 TA)İranın e» kuvvetli boks takımına malik bulunan Paç kulübü Ankara böl gesine müracaat ederek 11 ve 12 nisanda Ankarada iki karşılaşma ynpmak istemiştir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • İkinci lig muhtelitinin son idmanı 2 Martta Lübnan'a gidecek İstanbul karma takımına katılacak isimleri aşağıda yazılı sporcuların bugün Vefa stadında saat 13-30 da yapılacak idmanda hazır bulunmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • Türk ordu takımları 1949 dan beri aşağıdaki müsabakalara katılmışlar ve hizalarındaki dereceleri almışlardır:Şampiyonanın İştirak Tarih Müsabaka yeri cinsi adedi Derece 1949 Fransa Atletizm 8 8 üncü 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • Dünya or şampiyona ararasfl ORDU TAİMIMIZIN Geçen yıl Atina'da yapılan Dünya Ordulararası fntbol şampiyonasına iştirak eden kadrosn Pire rıhtımında kendilerini karşılayanlarla birlikte Ordu takımlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • Dü:ı yapılan Fenerbahçe-Vefa maçını da 3-1 kazanan Surt-Lâcivertlıler son maçlarını yarın Beykoz'la yapıyorlar Türk futbolunda büyük bir varlık olduğunu müteaddit vesilelerle isbat etmiş olan Fe nerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • iJ&Li&'VS,i.rt(BEŞİKTAŞ OftDU TAKIMI 3-2)Maçında Ordu takımı kalecisi,Kemalin ayağından bir golü kurtarıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1953
  • Cumiiurrelsi Rayar,Ordulararas futbol şampiyonasını himayelerine al di Sar Ankara,24 Milliyet)14 martta Ankarada başlayıp 22 martta sona erecek oıan dünya orduJaı arası futbol şampiyonası,haoer aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.02.1953
  • Alarmın nihayet bulduğunu bildiren düdükler öttü Arkasından kilise çanları hep birden No e)dualarına ait notalarla çalınmağa başladılar.Tilkilerin inleri vardı,fakat onun sığınacak oir yeri yoktu.Kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERDİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY iki genç kadının kocaları olup bitenleri müsamaha ile karşıladılar 9 Yıllar biribirini kovaladı,îki genç kız mekteplerini bitirdi.Derken Ogüsta,Bern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1953
  • timarha™eEE i/l/ie&jnve/b YIL Scndolyam da bu zorlu çalışmaya tahammül edemedi.Lokman hekimin otomobiline döndü Telsizci «bu cumaya öleceğim»diyor Çizen:Mehmet Pişdar)72-Yağma maJı g«bl herkes üşüşüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1953
  • Padişah şöyle diyordu:"Bre Kodoş!sözümü yarıda bırakma ne söyleyeceğimi iyi dinle 249 Paşanın «önlü ferahlamış,cömertliği hortlamıştı;pencereden dışarı şöyle bir baktıktan sonra muhataplarına teklif e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1953
  • Hazırlıyan Sadi BO KAK 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 fa Ç*o1c*aw safta:1_Şimdiki Mısırın kurucusununu doğduğu yer 2—Zarif değil;Nida.3-Kuru çayır;Nefı edatı;Bir harfin okunuşu.4—Dertlinin çektiği;Lâhza;Nefied
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • GAYİİÎ lnlENıiUL.SATI£ İLANI 1st.4.icra Memurluğundan:»40/2453 ı Hacizli olup paraya çevrilmesine-Keti ar veiı.uu ve tiuuuijl iaxcu.icUiittauaa CÖ.Oooj lira ı-LjjJiiyC lieyu&uuıuu Mccıuij'luoy Hıanaiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Beş milyon liralık bir yolsuzluk fBas tarafı birincide!En az beş milyon liralık olduğu belirtilen hâdisenin bilinen safahatı şöyledir:Bir buçuk sene kadar evvel İrfan Caniıtürk adında bir vatandaş Beı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Rektör Gürkan'm beyanatı CBasturatı 1 nci sayfada] SİteleillU üı.axel Ibımıuul Üniversitesi rteKtoru ord.rtvi.Dr.ivazını isınau Crur^an,seyatıaıı iıukıunüa dun gazeteeıleıo şunları söylemiştir: l—iNay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Bir İtalyan hudut dışı ediliyor tBas turan on Lucille I tab'alı Edvuuuo Delconte adındaki sabıkalı Dır kunıaroaz,iıeyett Vekile kararıyle bugün hareket edecek olan Samsun vapuru ile hudut dışı edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Senenin en korkunç cinayeti [Bantarafı 1 nci sayfada)ciye isminde bir kızla evlenmişti.Kansiyle bir yıl mesut hayat süren Musa,son «ünlerinde ondan şüphe etmiye başlamıştır-Musa.karısı Nacivenin,Güdül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Peyklerde yapılan temizlik lliua taralı birincide] tabi tutiuii.LLtfi.ur.xttSu^eyo tabı tutıuamarın yüzcio onu tevkif edilmiştir.Aym müddet zarfında,partili olmamakla beraber 150 bin kışının ue yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Ncef KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yar:NTJRÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • içme su tesisatı iciıı dizel alternator satın alınacak İller Bankasından 1—Ayvalık kasabası içme su tesisi için fena!şartnamesinde yazılı evsafta dizel-alternatör satın alınacak ve montajı yaptırılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Afyonkarahisar Belediyesinden Belediye encümeninin 14/2/953 tarih ve 576 sayılı karariyle Belediye,mülhak Elektrik ve Su idaresinin lüzumlu 97 kalem evrakı matbua muhammen 6740 lira bedelle 15 gün müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Seyhan Valiliğinden Adanada Yarımca köyünde yapılmakta olan 50 çifte ilâve" ten 20 çift göçmen evi daha kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-Eksiltme 9/3/953 tarihine rastlıyan pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Istanbul Levazam Amirliğinden v^rien Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 30 ton Yoğurt ile 105 000 adet Yumurta eta tm alınacaktır-İhaleleri Yoğurdun 13/Mart/953 cuma saat 11 de Yumurtanın 14/Mart/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Avrupa ordusu kuruluyor IBaş tarafı birincide)Verilen malûmata göre,Fran aa tarafından ileri sürülen ta dil teklifleri üzerinde anlaşma olmamıştır-Almanya bu tadil tekliflerin» muhalefet etmiştir BIDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Subayların terfi kanunu i Bas tarafı birincide] Tasarının son şekline göre,subayların terfi müddetleri şu şe* kilde tesbit edilmiştir:Asteğmenler 3 ay.Teğmenler 3 sene,Üst teğmenler 8 sene.Yüa basılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • F.Dulles:Rusyadan korkmuyoruz dedi l lias?tarafı birincide] nl dünyaıun taksimine yanaşmamızdan korkmaktadırlar.Bu korku,Du milletler aracında uır Ümitsizlik hissi yaratmakta ve dolay isiyle onları at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Üçlü Balkan paktı [Bas tarafı birincide\Hariciye Vekillerinin maivet erkânı,Yunan ve Yugo&Lıv Büyükelçileri.B M M-Reisi Refik Koraltan.Başvekil Adnan Menderes.Erkânı Harbıyei Umumiye Reisi Orgeneral N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Türk Yugos'av [Kas ta rafı 1 nci say facial Şimdiye kadar bir kaç milyon lirayı geçmiyen karşılıklı mübadele,hacmi yeni anlaşmalar gereğince yetmiş milyon dolara yakın bir meblâğı bulacaktır.Türkiye.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Haran Ş:lebi [Bastarafı 1 nH savfndal «Kılavuzlar,liman idarecileri ve römorkör kumpanyalarından.Harau'a herhangi bir hizmette bulunmamaları istenildi» demiştir-Haran'm evrakına el konulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Meclis dün dört Vekâletin bütçesini kabul etti [Baştarafı 1 nci sayfada] Atıf Topaloğlu.söz almış;ceza ve tevkif evleriyle sağlık işleri için ayrılan ödeneği yerinde,bulduklarını,bina yapımı işlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • ttamöiyo re evnan Kapanı?Sterling Dolar Fr.Frangı ^îaviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr.Florin Liret Drahmi Ifokoudes YtîZÖE 5 1933 îk.Srgani)A.B.C.24.25 ti£& lkramiyeli w 25.00 *LM.Ik.L.24,90 11 Demiryolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Eden bugün Âmerikaya gidiyor [Bas taıtifı birincide 1 Maliye Bakam Butler'in Amerikaya yapacakları seyahat hakkında şu açıklamada bulunulmuştur:tki Bakan «Qoeen Elizabeth» gemisiyle 27 şubat cuma saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1953
  • Sakarya taştı [Bastarafı 1 nci sayfada)sen tekrar yükselmeğe başlamıştır.Bu arada Geyve ilçesine bağlı bazı köyler nehrin istilâsına maruz bulunduklarından bu havalideki bir çok köylü vatandaşlar sula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • 12.57 Açılış ve Programlar 13.00 Haberler 13.15 Müzik «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Mürşide Şener,Gülseren Gu »emli.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli,Burhanettin Okie 14.20 Dans ve caz müziği «Pl 14.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • Yıkıcılara CağalogSunda kârgir bina yıktırılacak.Müracaat Nusret Güreşen,Nuruosmaniye Cad No c2 Tel 21913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • Cfi/tr twv 'rz*.^V es*kV:V% Ml'i î^î36»] DfS TABABETİ ALEMİNE [En Son Model Cihazlarını Sunar Komple ÜNİTLER Sandalyeli RÖNTGENLER Fam Narkoz tipi FOTOYLER |Anfiparazit tertibatlı TURLAR Otomatik kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • DRAıVI KISMI L I L I O N Yazan:Fran/M ulnar Türkçs*ı:Asude Zeybekoğl»!Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:4215?Honied k'smı KADIKÖY İSKELESİ Yazan Cevad Fehmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Cagaloglu eski Hallcevinde)HİSSE-İ ŞAYİA Yazan:İbnirrefik Ahmed urf Pazar günleri saat 15,oiO Ua matine.Cumartesi,pazar ve perşembe akşamlan oa.it 21 do Gişe)er saat 13 de ıigıiır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • İLAN Fatihte Muratpaşa mahallesinin Horhor Cauuesinde eski 29,yeni 3X-36 kapı,ööO aua,58 parsel sayılı ahşap evin lapu kaydı üzerinde dersaadet Ticaret Maııkenıesinin Icıa Dairesi tarafından 4 Nisan 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • Hanmracıoğlu Müesseseleri Ticaret T.A.Şirketinden:Şirketimizin senelik adi Genel KuruJ toplantısı 17 Mart 903 salı günü saat 15 de Beyoğlunda İstiklâl Caddesinde 73/75 numaralı Sekban apartımaninin ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • İleri Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketinden Şirketimizin senelik ad!Genel Kurul toplantısı 17 Mart 953 salı günü saat 10 da Istanbulda Tütün-Gümrük Karakol sokağında 10/12 numaralı şirket me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • Istanbul 8 inci ter» Momnrluğıındaıt:953/146 Hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen Pangaltı Bart*thane Caddesi Tepeüstü No.52 de bulunan telli pika^ radyo,karyola ve taban halısının 10 Mart 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan:Kabili taksim olmamasından ötürü satılarak şuyuunun izalesine karar verilen Fatih Şehriresmî mahallesinin Yediemiıier caddesinde eski 27,yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden:1—16/2/1953 tarihinde eksiltmesi yapılan Gaziantep istasyon bina ve tesisatı inşaatına ait ihalenin yenilenmesine lü-J6um görülmüş ve mezkûr inşaat kapalı zarf usulü ile yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • Ani ara Bozkıırt Ecza ve Baharat Deposu Hikmet Borahan Vat-l'i Unsal ve Ortakları Eshama Münkasem Komandit Şirketi Eshamh Komandit Şirketimizin esas mukavelesi hükümle rine tevfikaü hissedarlar" umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • İstanbul Asliye 1.Hukuk ilâ kimliğinden:952/182 İstanbul Kum İskelesi Gecekondular No.17 de mukim davacı Nazmiye Kurt tarafından Süleymaniye Ismetiye Caddesi Siyavuşpaşa No.6 da muKim dâvâlı Hüseyin K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • DOĞAN SAĞLIK VE SİGORTALARI A-Ş.YÖNETİM KURULU Şirketimiz Ortakları Genel Kurulu,aşağıda yazılı işleri görüşmek ve karara bağlamak üzere adî surette 30 Mart 1953 pazartesi günü saat 15 de Şirket Merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • Kaşerat ö dürücli tfâç alınacak Toprak MahsuISeri Ofisi Genel M"idür!üğîiriLerı 1 Hububat ve bakliyata arız olan zararlılarla mücadele ve hububat depolarımızın dezenfeksiyonunda kullanılmak üzere ilâç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • SAOLiK müesseseleri ta o.yönetim kurulundan Ortaklığımız Hissedarlar Genel Kurulu 1952 adî toplantısı 25 Mart 1953 çarşamba günü saat 15 de Şirket muvakkat merkezinin bulunduğu Aşirefendi caddesinde İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • I ve GRiPiEf ua\di)adale,sinir,romatizma ağrı* lannı teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında bir çoU fenalıkları önler.Süratle hazmolur.derhal tesirini qosterir 4 ıaat ara ilr gündV 3 a.d»t alıhabîÜr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • Denizli C.M.U.liginden Denizli Cezaevinin 1953 yılı ihtiyacı olan beheri 750 gramlık ve hükümetçe kabul edilen buğday unundan mamul 131400 adet ekmeğin kapalı zarf usulü ile alınması 21 gün müddetle e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • Silivri Asliye Hukuk Hâkimliğinden:950/147 Dâvâlı:Çatalcada kahveci İsmail nezdinde iken halen ikametgâhı meçhul Havva Yüne.Kocanız Hamdi Yün tarafından aleyhinize açılan boşanma dâvası sonunda:7/11/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • Hidroelektrik tesisatı su ve yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır Eller Bankası 1 Kütahya iline bağlı Karahalllı kasabası hidroelektrik tesislerine ait su ve yapı kısmı inşaatı kapalı zarf usulü ve vahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • GİRER İHRACAT VE tTHALAT TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN:Ortaklığımız umumî heyetinin adî toplantısı 18 Mart 953 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 10 da İstanbul,Sirkeci,Nemliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1953
  • Otomobil alınacak Ankara Sular idaresi Gene!Müdürlüğünden 1 İdaremiz ihtiyacı için müceddet beş tonluk bir Kamyon ile iki adet kaptı kaçtı otomobili teklif alma usulile satın al»nn çaktır-2 Kaptı kaçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8