Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan aldığımız malûmata göre;Marmara ve Karadenizde şiddetli bir karayel fırtınası başlıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Balkan Paktının metni yarın parafe ediliyor Yunan Dışişleri Vekili Atinada yapılan müzakereler hakkında dün beyanatta bulundu Yunanistan Dışişleri Vekili Stefanopulos Yugoslav-Dışişleri Vekili Popovic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Ş a r k ta kurulacak üniversite Bütçe Komisyona,dünkü toplantısında hükümetin tasarısını kabol etti Ankara,23 Milliyet)Büt« çe Komisyonu bugünkü toplantı» sında Şark vilâyetlerimizde pir Üniversite ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Yugoslav askerî heyeti gitti Türkiye,Yugoslavya vi Yunanistan arasında.Balkanların müdafaasına alt UçlU anlaşmanın metnini hazırlamak İçin Ankaradaki temaslarını bitiren Yugoslav askeri heyeti dün mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Rusyanı i israil E!çi« •i iskenderuncfa İskenderun,23 T.H.A.Sovyet elçilik mensuplarım almak için Hayf adan bir gün teehhürle hareket eden Kadeş vapuru bu sabah limanımıza gelmiştir.Rus Büyükelçisi Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin fevkalade kongresi dün cemiyet binasında yapılmıştır.Hararetli münakaşaları müteakip yapılan seçim neticesinde açık bulunan idare heyeti aslî âzalırına Necdet Baytok.y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • NACİNİN EU SAKATLANDI Evvelki gün oynanan ve Penerbahçenin 1-0 lık galibiyetiyle neticelenen Fener Ga1 latasaray maçında GalatTsaray oyuncularından Naci elinden sakatlanmıştı-Dün hastahanede muayenesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • ithal mallarındaki fiat yükselişinin sebepleri Antrepolardaki tıkanıklığın önlenmei için dün Ticaret Od sın da bir toplantı yapıldı Ticaret Odasında Ulvi Yeyal'in İştirakiyle yapılan toplantıdar bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Avusturya seçimleri neticelendi o Komünistlerle müfrit sağcılar kati bir hezimete uğradılar Viyana,23 AP)Demirperdenin eşiğinde ve legal altında yaşıyan küçük Avusturyada dün yapılan genel seçimlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Muhalefet nutku tam bir tasviple karşıladı Ankara 23 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü içtimaında Dışişleri Vekâleti bütçesi müzakere edilmiştir.Bütçenin tümü üzerinde ilk sözü Remzi Oğuz Arık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Dün Mecliste Dışişleri Vekâleti bütçesi kabul edileli rı-Fuat Köprülü dün siyasetimizi izah Dışişleri Vekilimiz,Nafâ devletleri ve memleketlerle dostluğumuzun inkişaf ettiğini Amerikan yardımı hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Dün yakalanan iki karmanyo lacı Emniyette Taşralı bir tüccar soyuldu Evvelki gece Gülhane köprüsü civarında cür'etkârane bir karmanyolacılık hâdisesi olmuştur.Evvelki gün Nevşehirden kam yonla şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Beynelmilel çocuk resimleri sergisi o Hindistanda.açılmış olan sergide birinci,ikinci ve üçüncülüğü Türk çocukları kazandılar Hlndistanda açılmış olan 1952 Beynelmilel Çocuk Resimleri Sergisi nihayete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Vergi kaçakçılığı yapan Tanınmış 8 tacir adliyeye verildi Kaçakçılık yapan firmaların yüzleri bulduğu bildiriliyor Muhielif şekillerde vergi ka-1 da açılan tahkikat yuano* »ona çakçüı&ı yaptığı anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Meclis,içişleri Vekâleti bütçesini dün kabul etti Tenkidlere cevap veren Vekil,vatandaş hürriyetlerinin teminat altında bulunduğunu söyledi Ankara,23 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Celâl Yardımcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • NATO'ya gidecek heyetimiz Genelkurmayımızı temsil etmek üzere dött kişilik bir heyet Monatbatten'in karargâhına hareket etti Ankara,23 Milliyet)NATO Akdeniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Mountbat ten'ın'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Kardelj Rusyayı ilham etti Yugoslav devlet adamı Stalin'i şöyle tasvir etti:«Bu adamın metodu korku ve dehşet yaratmaktın» Eduarde Kardelj Belgrad,23 AP)Yugoslavya komünist hükümeti,Birleşik Amerikanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1953
  • Bir randevucu kadın dün tevkif edildi Yüzden fazla sabıkası olan meşhur randevuculardan Naciye Ürer nihayet dün 2 net Asliye Ceza Mahkemesinde tevkif edilmiştir.Naciye,polis tarafından soa defa basıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • TAKVİMDEN S& YAPRAK Hâlâ mahrumiyet bölgesi ULUNAY Maarif Vekâleti tarafından luuurlanau mektep hocalarına,Maarif müfettişlerine ve profesörlere ait kanun tasarısı Büyük Millet HocUstne sevkedilrnij.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • 4)l»8TE jf ©ün Fındıklıda bir kaza olmuş,Ortaköy Aksaray «tramvayının arkaama asılan Haydar tşçi adında bir çocuk,tramvaydan atladığı sırada Çarsanoa 22 »ayı plâkalı kamyonun sadmesine maruz kalmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Hie 24 Şubat Bo.10 1 Ce.E 1953 Şub.1372 Sölı 1 VAKİ IT VASATİ EZANI Otoe ş 44 12^1 Ogle 12.27 36 ı 15.20 936 Akça m 17.53 1200 Yatsı 19.23 1.31 İmsa k 5.05 11.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Memleketimize gele* LütMienla gazet Lübnanlı gazetecilerden bir grup âlla şehrimize gelmiş ve öğleden sonra Taksim Cumhuriyet Abidesine çelenk koymuşlardır.Bilâhare naisaf iv gazeteciler saat 16 da Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Evvelki jyazilanmdan birinde «Türk musikisi artık tek sesli değildir» demiş ve bu sözümün delillerini izah etmiştim Geçenlerde Aksaraydak* Türk Ocağı salonunda,sessii,sadasız bir musiki inkılâbı vukub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • E&nı BALO Kafkas Kültür Derneği 13 mart cuma akşamı sabaha kadar devam etmek üzere Taksim Belediye Ckıamosunda yemekli bir balo tertiplemiştir.KONGRE:Türkiye Tiftik ve Yapağı racatçılar Birliği,yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Ankara da bir İnkılâp kütiipfıanasi aç iı yor Türk Devrim Ocakları şenel merkez!halkın istifadesi için bir inkılâp kütüDhanesi açmağa karar vermiştir-Bu kütüphanede devrimlerimiz ve Atatürk'e ait bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Elmalıdaki su bendi i O-Bazı ma İanelerin arızaya uğ-ı taması yüzünden bendin açılış gönü bir müddet gecikecek Anadolu yakasının su ihtiyacını tamamiyle karşılayacak olan Elmalı Bendinin iKinei kısım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Camal Nadir'în öiâm yıldönümü Merhum büj'ük karikatürist Cemal Nadirin kabri için Gazeteciler Cemiyeti tarafından açılan müsabakayı ikazanan yük sek mimar Belkis Çetinor'un projesine göre yapılan inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Avusturya tacirlerimize kelaylak gösterecek Avusuryadan ilgililere gelen haberlere göre;Avusturya Hükümeti ihracatı kolaylaştırmak yolunda bazı kararlar almıştır.Maden ve telefon direği ile kereste ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • K2yj emniyeti takvsya ecSJîyor Denizcilik Bankası Kıyı Emniyet Işletmesince Doğan Arslan mevkiindeki fenerin yerine 3caim olmak üzere Şarköye kuvvetli bir fener koyacaktır.Fener 3 ay sonra faaliyete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Bir ir ani i stâmkaU hudut dışı edildi Ali Menteş adında îran teb'alı biri Bakanlar Kurulu k«raarına uyularak dün "hudut dışı edilmiştir.Şüpheli hareTcetleri görülen Ali,defalarca polis takibatına rug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • HALKIN SESİ Bir de takdir Maçkada,Nişantaşı Rumeli caddesinde oturan ve adiyle ev numarasının neşrini istemiyen bir okuyucumuz yazıyor:«Umumiyetle Belediyeden ve bu arada da Altıncı Sobeden şikâyet «d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • yarın 9 da açılıyor Kongrede bu anmak ve tetkikler yapmak üzere S«ğ*ık Vekii şehrimize g aleti Dr.Ekrem Hayri Üstündağ bilhassa yem verem pavyonu ile alâkadar olmuştur.Birinci Türk Tüberküloz Kon gres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Gaziantep köylerindeki içme suyu faaliyeti Dün» Gaziantep'in merkeze bağlı Mazmahor köyünün içine suyuna kavuşması münaaebe tiyle bir tören yapılmıştır-Törende.Vali.Bayındırlık Müdürü ve köy halkı haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Bakırköy cinayetinin faili tevkif Evvelki akşam Bakırlcöyde Osmaniye semtinde "bir cinayet imlenmiş,Faik Sakar adında trîr dokuma işçisi,arkadaşı Mustafa Karakurdu bıçaklıyarak öldürmüştü.Cinayeti nrU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Köylünün ihtiyacı olan koyundan vergi atanmayacak Ankara.23 Anka)Bir kasım köylerde kendi günlük ihtiyaçları için la^ımus oMtflcları bir iki koyundan da vergi alındığı yapılan şikâyeVerden anlaşılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Çamskksfta haf tesı t râîb e ^fîl lyor Millî Türk Talebe Birliği 16 mart pazartesi günü başlayıp 23 mart cumartesi günü sona ermek üzere bir Çanakkale haftası tertip etmiştir.Bu hafta zarfında muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • KISA HA BEBLER Denizcilik Bankası Fen Müşavirlerinden Yüksek İnşaiye Mühendisi Farük'Erer,Oemi Kur tarma İşletmesi Müdürülüğüne tayin edilmiştir.Diğer tarahtan,Denizcilik Denizcilik Bankası kısmı merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Türkiye Etibba Odaları fcongresi Ankara,23 Milliyet)Türkiye Etibba Odaları büyük kon gresi 28 şubat cumartesi günü şehrimiade yapılacaktır-Toplantıya her bölgeden yirmi delege iştirak edecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Orduda tköy yolları inşaatı Ordu ilinin merkez koy yollan inşaatına hararetle devam edilmektedir-Bir ubçuk aydan beri yedi köyde 30 kilometrelik yol yapılmıştır-Köylümüz yol çalışmalarına büyük bir il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Röportaj mağaza sah:aBayan» kelimesi perede Bağyan» olur?Mahmutpaşa ile Beyoğlu malının farkı ne imiş?d Dur yolcu!»Bulunma'/fırsat!«Korkunç ucuzluk!levhaları ne zaman mey ıhma çıkar?Kimsenin cevaoını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Japonya ile ticaret m z o Yakında Memleketimize gelecek olan Japon ticaret heyeti tacirlerimizle anlaşma yapıcak Türk Japon ticaretinin gelişmesi için,biri resmî,diğeri yan resmi iki Japon ticaret hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Üniversiteye giriş imtihanları istanbul Üniversitesine giriğ imtihanları dün saat 9/da' test u:uJüne göre yapılmıştır.Du devre tap,dişçi,eczaca,jeoloji ve 'kimya mühendisine aday kaydı yaptırmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Üniversiteliler Çanakkale absJ^si inşaatın» da çalışacak îstantaıkUki üniverssto gençliginden f kişilik Wr taflebe grupu 18 raarl günü Çanakkale âbidesi inşaatçıda çalışmak üzere Çanakkaleye gidecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Millî Eğitim Vekâfâtindski toplantı Mm E£i;%ı Vekâleti l ü telsinin son hazırlıklarını srözdegeçirmek üzere bupfüiı saat V da MilE Eğitim Vekili Tevff Heri'ııin başkanlığında Vekü lette bir toplantı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1953
  • Halı fiaif arı yükssliyo Dıs taleplerin artması üzerine hah fiatîan yükselmece baş flamıştır-Halen İsparta halılarının metre karesi 60.Demirci 40.Gördes ûe 30Jiradan «atılmaktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • Tanınım* bir kompozitö-ödü Londra,23 AP)tngllterenin tanınmış hafif şarkılar kom pozitörü FYed Godfrey 72 yaşında olduğu halde dUn burada ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • 146 Yine bir kahkaha salıverdi.Nihayet küçük otomobile bindiler.Faruk nedense Jeep ile gezmesini çok severdi.Kahireliler onu ekseri zamanlar çöl yollarında kadınları doldurduğu küçük arabası ile zevk-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • İstanbul Beşinci lora Men lugundan:C2/3008 Bir borçtan dolayı mahcu:lup satılmasına karar verfl olan YUHANÎSBERK jws baskı matbaaı makinesini* çık arttırması 6/8/953 tarü rastlayan Cuma günü Cagak Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • Kenyada tedhiş Nairobi,23 A.A.Bu son günlerde yeni tedhiş hareketleri görülmüştür.Ford Hall'de Kikuyus'da bir Afrikalı polis öldürülmüştür.Polisler 300 Afrika hîîın topluluğuna baskın vapmış ve teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • OÖRt Nj tükenmez hazine bu?Dün bir işportacının;evi ve deposu aranmış.615 büyük,DL8 küçük cep çakmağı,LU büyük masa çakmağı,8 kilo çakmak layı.834 düğ me,L200 inci gerdanlık,IbüO kolye,yüzlerce naylon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA:İf Amerikalı Kari Robinson'un meydana getirdiği,Türkiyeden bir 8ahneS Aa Bir Sahne,ismini taşıyan resim li bir mevzuu canlandıran film son günlerde burada gösterilmiştir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • Hollanda Kraliçesi İna'lt rey * gid cek Lahey,23 A.A.Hollanda Kraliçesi Juliana ve Prens Bernhard 28 şubatta Ingiltereye gideceklerdir.Londrada biı gün kalacak olan Kraliçe ve Prens,Kraliçe Elizabeth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • Adenauer İta t yada o-Alman Başvekili» Avrupa birli ği meselesi üzerinde temasla ı da bulunacak Bonn,23 'A.A.Başvekı Dr.Adenauer.Avrupa Birlig Hariciye Vekilleri Konferansın;iştirak etmek üzere dÜH Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • Siyasî İcmal Bulgarların nümayişleri Bulgarlar yeniden aşka gelmişler.Memleketin her tarafında Türkiye aleyhinde nümayişler tertip «diyor,sokaklarda hur riyet ve istiklâl neşideleri söylüyor,«Maş,naş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • ispanya'da kurulacak Amerikan hava üsleri Bu hususta İspanyoj hükümeti tarafından iteri sürüıen bazı şartlar açıktandı Nevyork,23 T.H.A.«E-tesislerin bakımıyle iştigal edevenin Post» gazetesi,Amerika-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • •MP Devlefin malı.Gene bu kösede ormanlarımıza ve ağaç sevgimize dair,pek de iyimser oimıyan bir yazı çıkmıştı.Yazımız öyle olmağa mahkûmda,zira Türkiye ağaçlanma batanımdan olabileceği/kadar üzücü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • IK NBAS I Bir Fransız kızı uğruna 3 eşine yol veren Faslı Beni tvıai ai adlı büyük Barbarı âşi etinin gsnç raisi Ahmet Paşa babasının izinden giderek Fransızlarla elairîiği yapmış,fiştik âl mücahidi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • Bulgar ordusu o-Bulgar ordusu,halen» İkisi zırhlı olmak üzere dokuz tümenden müteşekkildir Bern Z3 ıT.H.A.«öt.Galler Tagblatt» gazetesi,Bulgar lara gu nımumatı vermek tedir:«Bulgar ordusu,halen,ikisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • İsveç Danimarka arasında til nal acıtıyor Kopenhag,23 iNafen)İsveç ile Danimarka arasındaki boğazın aliıncian dır tünel geçirmek için planlar hazırlanmış ve bunlar etrafında müzakerelere başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • Mısırda bir şirket aske rf mahkeme ya ver i.d i Kahire,z'd T.H.A.Mısır hükümeti,yıllardan beri Mısır-da icrayı faaliyet eden «Şark tla-ııoüuv ^iciuw ne eiüoyınutf ve sahiplerim mahkemeye sevk etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • Sariye İsrail hududunda çarpışmalar Hayfa,23 A.A.Dün Suriye hududu tarafından tarlalarda çalışan ve Suriye İsrail hududu üzerinde Dardara köyü civarındaki Huleh Gölünde balık tutmakta olan israilliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • Komünist polisini kurnazca atiatan kadın Berim,23 A.A.Berlinin Sovyet kesiminde bulunan genç bir kadın,hudut kapısını kontrol eden polislere ragmen 15 cins köpekle beraber Batı Berline geçmeye muvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1953
  • Amerikada fecî bir kaza oldu Tıklım tıklım dola iki otobüsün çarpışması »onundu 47 kişi öldü Mexico City,23 lAP)Dun akşam şehirde tıklım tıklım dolu iki otobüsün çarpışması neticesi vukua gelen kazada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.02.1953
  • İsviçre Alplerinde kış spor-lanna devam edilmektedir.Burada milletler arası müsabakalar dışında,amatör kayakçılar da gruplar halinde kış.sporları yapmaktadırtn Bir İsveç heyeti Himalaya dağına çıkmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1953
  • Yahudilerin Medineden temizlenişi bir garez işi değildi Yahudiler Peygamberi güler yüz!e karşıladılar.Fakat sonra gizlice müzakere ederek öldürmek istediler.Eğar o büyük taş mübareğin üstüne düşseydi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1953
  • m VH mim JğSA f-i» i Hü^ IK2 ÖA*U BM Sarı saçlı ve mavi gözlü güzel yıldız Arlene Dahl'in Fernando Lamas ile arasındaki aşk Holü-wood dedikodularının merkezini teşkil etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.02.1953
  • İngilizlerin yeni futbol topu İngiliz Futbol Federasyonu bu sıralarda veni bir futbol to punun tecrübesini yapmakta" dır Plâstik maddelerden yapılan bu top-normal ve nizamî bir top büyüklüsünde ve ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1953
  • m m w l Japonları 71 gibi açık bir farkla yenen serbest güreş milli takımımız Türkiye Yugoslavya Milli Maçı 5 Haziranda oynanacak Yugoslav Futbol Federasyonu bu maça fazla önem veriyor Uzun zamandan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1953
  • 1953-54 yılı içinde yapilaca güreş karşılaşmalarının fam programı hazırlandı Bu seneki program geçen seneki ne nisbetle daha çok müsabakayı ihtiva etmektedir Güreş Federasyonu 1953 Ore ko romen ve 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1953
  • ET T takımı Kümeden kümeye terfi usulü hakkında benden de birkaç satır Yazan:Ziya Ateş Üç dört gmı kadar evveldi-Yine bu sütunlarda «Sulhi Garan» tarafından bir yazı neşredildi ve onu «Yeni Gazete» de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1953
  • Basketbol liginde 13 üncü hafta Maçlar zamanında Kurtuluş haftanın sayı krallığ İstanbul basketbol liglerinin 13 üncü haftası da cumartesi ve pazar günü yapılan karşılaş malarla nihayetlenmiş bulunuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1953
  • i S İ I V İ î î î İ i «Kilini s|iuı HABERLER!İSVİÇRE İLE 24 MAYISTA KARŞILAŞACAĞIZ FutboJ Federasyonu Federasyonumuza yazdığı bir mektupta Türkiye İsviçre milli futbol maçının yortu günlerine tesadüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1953
  • Milliyetin büyük spor anketi O-Yugoslaviara çıkacak millî kadrom u z S Haziran 1953 de Istanbulda oynanacak olan Türkiye Yugoslavya milli futbol nıacmda takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.02.1953
  • Kaleci Turgay gazeteci Turgay Millî futbol takımımızın ve Galatasaray takımının kalecisi Turgay Seren,dünden itibaren neşretmeğe başladığı «Sinespor» isimli haftalık mecmua ile gazetecilik hayatına fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.02.1953
  • TIMARHANEDE VftgAitf t/tytJmuüb9föC%ctak YIL Son günlerde isyan edip yanımdakileri dağıtacak kadar bunalmıştım Koc AH dört sigara için.namazı bozuyor* Çizen:Mehmet Pişdar)69 Telâca dört bir tarafıma b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1953
  • «TAC» SANAYİ VE TİCARET T-A-Şirketinden Şirkctircizin senelik adi umumî heyet toplantısı 30/3^953 pazartesi günü saat «ONBEŞTE» Aşirefendi caddesi Küçük Ticaret Han 3 numaralı merkez ikametgâhında yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Naktedsn:AZİZ OZBAY Evet Beyfüzü ben öldürdüm,bana manasız tekliflerde bulundu 6 «Şu salondun sıkınadan sigara tablalarım niçin temizlediniz?Huhner,hemen yanı başındaki küçük mananın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1953
  • Magyars A&m&& Sfrvnanclqic Padişah şöyle bağırıyordu:Dilediğimi evlendirir dilediğimi de öldürürüm 246 Baş üatüne valde miz-Melekî kalfa çıktı» Vakle tuvaletini tamamlayıp,sedirine uzun oturdu.Kafası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1953
  • Sir MarcUs tekerlekli Koltuğuna oturmuştu Dizlerinin üzerinde küçük Dır tepsi vardı.Patronun arkası kapıya dönüktü Fakat yanında duran hizmetçisi Da vıs'ın yüzüne gaz maskesi takmış bir tıb talebesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1953
  • Bazı;lıyan Sadi BOKAK 1 2 3 4 5 6 7 8 O 10 11 12 1 2 3 4 5 6 lifli 7 e 9 r w ıoHffi| 11 ıTB 12 Soldan sağa:1—Başı lebalep iki Kelime)2—İçi tez;Oske.3—Demir gibi şutu.olan eski bir futbolcumuz;Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • Balkan Paktının metni yarın parafe ediliyor [Bas tarafı birincide] mı şiddetle arzu etmektedirler.Koça Popoviç'in ziyareti,istiklâl ve hürriyetlerini müdafaa hususunda vermiş oldukları kararı resmî bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • İthal mallarındaki fiat yükselişi Bas tarafı birincide!tinde zamlı bir ücret alınmaktadır.İthalâtın güçlüğe uğradığı ve gelen malların haftalar,hattâ aylarca mecburen gümrükte kal clığı bugünlerde emt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • Şarkta kurulacak üniversite [Baştarafı 1 net sayfada] ne iki milyon liralık bir tahsisat konmuştur.Tasarının esaslarını tesbit eden îiim Komisyonunun raporunda üniversitenin yeri Van veya Elâzığ olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • Belçika K-a'ı Parafe Paris,23 A.A.Belçikaya "dönmekte olan Kral Baudoin irenle Parise gelmiştir,Lyou garına getirilmiş olan çok sayıda polis memuru gazetecilerin ve Kralı garda karşılamıya gelen Belçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • Avusturya seçim'eri [Bastarufı 1 nci sayfada 1 temsilciyle çoğunlukta bulunan Halkçılar bir yer kaybetmişlerse de gine çoğunluktadırlar.Buna mukabil Sosyalist parti 73 mebus septirmiştir.Bundan evvelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • Taşralı bir tüccar soyuldu [Bas tarafı birincide!det konuştuktan sonra Yaşar,Şevket'e kendisini tstanbulu gez «örmeyi teklif etmiştir.Şevketin bu teklifi kabul etmesi üzerine beraberce sokağa çıkmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • Tanınmış 8 tacir fBastarafı 1 nci sayfaclal makamlara tevdi edilecektir' Bunlar arasında İstanbul piyasasının bazı maruf simaları da bulunmaktadır.Diğer taraftan piyasanın tanın mış tacirlerinden Serg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • DRAM KISMI Lt Lİ ON Yazan:Franz Mulnar Türkçssi:isude Zeybekcğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 Horned!ksrni KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • Tütün piyasası bugün açıldı Gümüşhacıköy,23 A.A.İlçemiz basma tütün piyasası bugün saat 9 da kalabalık müstahsil huzurunda törenle açılmıştır.Mahsul 400-425,görmez 80-100 ve karışık olarak 300-365 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • [Bas tarafı birincide] Hukuk mezunları arasından seçilmesini temenni etmişlerdir.Müteakiben reis.kifayeti müzakere takriri verildiğini bildir miş ve oya konan takrir reddedilmiştir.Bu arada söz alan D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • Fuat Köprülü dün dış siyasetimizi izah etti [Bas tarafı birincide] de.işi muğlaklaştıracağı gibi Birleşmiş Milletlerin hukukî bakımdan salâhiyetlerini aşması şeklinde tehlikeli bir emsal de doğurabile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • Kardelj Rusyayı itham etti [Bastarafı 1 nei sayfada J ileri sürülmüştür.İ5ç gün süren kongrede Kardelj'in verdiği 32 bin kelimelik nutukta Yugoslavyanın takip 2t mesi gereken siyasetin ana natlan şu ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • Beynelmi'el çocuk resimleri sergisi [Iîîistarafı 1 nci sayfada!eseriyle birinciliği,13 yaşındaki Mefharet Yaman,Yağmur isimli eseriyle ikinciliği,12 yaşındaki Oğuz Kayhan Yangpın isimli emriyle üçüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.02.1953
  • Muhalefet nutku tam bir tasviple karşıladı [Bas tarafı birincide] azimle idare edildiğini bildirmiştir.Partiler adına yapılan konuş malar ve Dışişleri Vekilinin izahati sırasında Mecliste yükselen alk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.02.1953
  • Yıkıcılara Cagaloglunda kârgîr bina t ir ilaca k.Müracaat:Nusret Güreşen,Nuruosmaniye Cad No 62 Tel 21913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat i ânları 45 ton sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır-Kilosu 138 kuruş geçici teminatı 4660 Liradır-ihalesi 28/2/953 cumartesi saat 11 de Bornov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ—Basıldığı yer:NURt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1953
  • istanbul Belediyesi ilânları Mükellefin adı ve soyadı Adresi Kapı No-Nev'i Madam Zabel Kireçburnu Hekim S-No-7 Harcamalar İştirak P Hacer Büyük Türkeş 11 a Kavameddin Bereket 13 t fi Bercuhi Sunari Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1953
  • ZAYİ İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin vermiş olduğu 233 numaralı Gazeteci Rozetimi kay bettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ümit Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1953
  • 12.57 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «PI» 13.30 Dans müziği «PI» 13.45 14.20 Şarkılar.Okuyan:Göçmez kardeşler ve Nebahat Yedibaş.Çalanlar:Ali Demir,Şerif içli,Ercüment Batanay 14.20 ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1953
  • î î t Son olarak Avucumda ki Dünya,adlı bir film hazırhyan Ann Blyth 26 yaşında kumral,mavi gözlü harika-İade güzel genç bir yıldızdır.Mt Kisco şehrinde doğan Ann Blyth St.Patrick Ko'ejinden mezon old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1953
  • 4000—2500—u 1000—ı.ooo—1000—İmar plânı müsabakası İller Bankasından 1 Malatya imar plânı avan projesi iller Bankası tarafından mimarlık ve şehircilik müsabakalanna ait yönetmelik hü« kümlerine göre.Y-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1953
  • nambıyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı tsviçre Fr.Belçika Fr.isyeç Kr.Florin Liret.Drahmi ICskoudes ve esnam Acılıs 790.50 280.50 0.80 64.0-3 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 790.50 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.02.1953
  • KAYIP Samatya Nüfus me murlugundan aldığım hüviyet cüzdanımı ile 23319 numaralı şoför ehliyetnamemi kaybettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Hüsnü oğlu Doğan Kartaltepe 1927)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8