Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Avrupa güzelleri İzmir'de Bir mttddetteıı beri Ankarada bulanan 1952 Avrupa suzeilcrl dün tzmlre gitmişlerdir.İzmir de bir hafta kalacak olan ettzeller Tüccar Kulübünde Paris modalarını teshir edecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Sahte damga pulları 04-Emniyet Müdürlüğü bir şebeke tarafradan piyasaya sürülen sahte nallar hakkında tahkikata başladı İstanbul Emniyet İkinci Şube Müdürlüğü kaçakçılık maf Devamı Sa.7 Sü.6 daj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • İngilterede sis yüzünden ölenler Kesif sis sebebiyle son haftalar zarfında 6 bin kişinin ö!dii£ü bildiriliyor Londra 23 A.A.İngiltere hükümeti,son haftalar zarfında 6000 kişinin ölümüne sebep olan rPr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Geri cereyanlara Icorşı boşlayan hareket Milliyetçiler Demeline ait tahkikat derinleştiriliyor na|M_Merkez ve şubelerinin kapatılması bütün yurtta memnuniyet uyandıran Milliyetçiler Derneğinin evrakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • 5*f ^r Amerikan film şirketlerinden birinin vaki daveti ii zerine bir askeri hemşiremiz dün uçakla Amerikaya hareket etmiştir-Hemşire Münevver Büker bu aym 25 İnde Ne\v-Vork t;ı muhtelif memleketler h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Malatya hadisesiyle ilgili ni tevkifler yapılıyor Haklarında tevkif müzekkeresi kesilenler arasında İslâm D.P.nden Cevat Rıfat Atllhan,Süper Mürşit Nacip Fazıl ve B'Jyük Cihat gazetasi sahibi Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Van Fieet tekaüt ediliyor Kore Komutanının yerine General Maxwel Taylor tayin edilecek Washington 23 AP)Koredeki 8 inci Amerikan Ordusu Komutanı James Van Fleet'in 31 martta emekliye sevkedileceği bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Mecliste dün kabul edilen kanunlar Adalet Komisyonuna geçici bir komisyon ilâvaside kararlaştırıldı Ankara 23 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün reis vekillerinden Kayseri Mebusu Fikri Apaydının başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Paçavra satışından doğan 5 milyonluk dâva Üç devleti birden alâkadar eden dâvanın duruşmasına dlin başlandı Bir milyon liralık paçavra dâvasının dünkü duruşması Foto.Milliyet Hikmet)[Yazısı 7 neidel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Mareşal Tito İle iki gün mtizake relerde bnlunaa Fuat ntto Belgrad'dakl temasların* dan bir görünüş-Foto:Millivet İFA)Köprülü,Tito ile tam bir anlaşmaya vardı Görüşmeler sonunda resmî bir müdafaa pakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Po'is Okulu Müdürünün evi soyuldu O-Hırsız Hüseyin parmak izlerinden yakalandı Bir hafta kadar evvel şehrimizde enteresan bir hırsızlık vak'ası olmuş-Polis Mektebi Müdürü Kemal Savarh'nın Ka dıköydeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Celâl Bayar dün Başvekille görüştü i Menderesi makamında liyaret eden Reisicnmhnran son hâdiseler etrafında izahat aldığı tahmin ediliyor Ankara,23 Milliyet)Rei-Millet Meclisi müzakerelerini sicumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • İbret Aynası Ne mümkün!Gazetemizin spor sayfasında bir müsabaka ilân ediiiyor-Mükâfatların arasında radyo var kol saati var.daha başkaları da var* İnsan hemen hevesleniveriyor Fakat sual pek müşkül:«T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Amerikanın Savunma Vekili Vilson C.Wilson meselesi halledildi o-Amerikan Kongresi Wİİ9on'nn Savunma Vekâletine tayinini dün tasvip etti Washington 23 A.A.Cumhurreısi Elsenhower,dün gece verdiği beyana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Mahkemelerde yapılan yemin o-Adalet Komisyonunda kabul edilen bir takrire «öre.mah kemelerde bütün mukaddes kitaplar üzerine de yemin edilebilecek Ankara 23 TA)Hukukta Yargılama Kanunu tasansmın B.M.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Fgede şiddetli bir fırtına hüküm sürüyor Şiddetli yağmurlar yüzünden Seyhan nehri iki metre vüksekli îzmir 23 T.H.A.Birkaç günden beri Ege ve Akdenizde devam eden fırtına halen bütün şiddetiyle hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1953
  • Mısırda tek partili rejim tesis edildi Gİ.Necibin iktidara gelişinin Mısır bayram yapıyor.Necip Kahire 23 Radyo)General Mehmed Necibin iktidara gelişinin altıncı ayını kutlamak üzere hazırlanan Kahire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • 6% YAPRAK Süt işi deha fena olacak Evvelki gün Valinin riyasetinde bir toplantı yapıla» rak sat mevzuu üzerinde konuşulmuş-Nüfusu yaz binden fazla olan şehirlerde 22 şubattan itibaren sütlerin pastöri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • KONUKELEK Demokrat Parti Taksim Bucağının yıllık genel kurul toplantısı bugün saat 20 de Şişli Ermeni Cemaati lokalinde yapılacaktır.D.P.Fatih Üçe kongresi yarın saat 10 da Fatih Gürea Kulübünde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • Hic.24 Ocak 1953 Cumartesi Hu.8 Ce.B 1872 11 Ocak 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.19 2.05 öğle 12.26 7.11 İkindi 15.00 9.45 Akşam 17.15 12.00 Yats* 18.49 1.36 İmsak 535 12.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • ran MMa Sovyetler Birlisinde son Yahudi düşmanlığı an'anevî Rus antisemitizminin hortladığı kanaati uyanmaktadır Carlar Rusyasında zaman zaman tertip edilen maruf «Yahudi pogrom» larmı hatırlatan bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • Hiç yüzîlndsn arkadaşını vurdu Zeytinburnunda oturan Mehmet Geriden adında biri dün gece aynı semtte oturan arkadaşı Kâmil iülver ile bir mesele yüzünden münakaşaya tııtuşsıtış-Bardır.Münakaşa sununda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • Mfes'ut bir nikâh Merhum hakimlerden Şevki Bvren'in tazı İsmet Evren üe gazeteci arkadaşımız Sonpoata Yazıişleri Müdürlerinden Gedikpaşa Ortaokul ve İngiliz Türkçe öğretmeni Mustafa Yücel'in nikâh tör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • Belediye teftişlerini sıklaştırdı Belediye merkez murakıpları şehrin dahilindeki kontronerine devanı etmektedirler.Sa*»ahın erken saatlerinde fırınlarda yapılan kontrollerde yüzlerce eksik vezinli ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • Donanmamıza katılan yeni tamir gemimiz Donanmamıza katılan «Başaran» imır gemisi 30 ocak cuma günü limanımıza gelecektir.Başaran gemisini iki muhrip,iki arama ve tarama gemisi ile iki denizaltıdan müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • Bazı maddelerden Ayrıca gümrük tarifeleri de değiştirilerek sıklet esası yerine kıymet esası kabul ettt?ec?k Gümrük ve Tekel Vekâletinin,Iktiadî Devlet Teşekkülü haline getirilecek işletmelerinin,müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • Zeytinyağı ucuzlayacak o-Bu yılki zeytin rekoltesinin fazlalığı müstahsili çok memnun bıraatı istihsal bölgelerinden gelen haoerieruen öğrenildiğine göre yeni yıjm zeylin rekoltesi taüatahMii memnun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • HALKIN SESİ Gazhane tramvayiarına dair esvap Bu köşede Gazhane tramvayları hakkında bir dilek neşredilmişti.Buna karşılık Üsküdar Kadıköy Halk Tramvayları Umum Müdürlüğünden,durumu ve idarenin iyini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • Çocukların sağlığı ı.O-Unesco Sağık Teşkiâtı organizatörlerinden biri $ehrimiz de Unesco'da Dünya Sağlık Teşkilâtı organizatörü bulunan Mis:Vivian Drcncklıahıı Ankarayaı gitmek üzere dün Cenevreden şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • Röportaj Karaköyde s televizyon neşriy TeknSk Üniversitede bir profesör ve Ur doçent tarafından idare edilen televizyon tesisatı eski Taşkışlanın en üst katında dört odayı İşgal ediyor Ümii DENİZ Dünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • KISA HABERLER Cumhurbaşkanlığı eski başyaverlerinden Resuhi Savaşkan Atatürk tarafından kendisine hediye edilen markalı^ ipek bir mendili İnkılap Müzesine teberru etmiştir.Kendisine teşekkür edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • P Ö LİSTE •jtf Sabıkalı randevuculardan Behice Giderin Beyoğlundaki evinde,Remzi Aykoç,Alp Otsar adında iki arkadaş bir kadın meselesi yüzünden Arap Cafer ve Arap Tevfik adanda iki sabıkalı üe kavışra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • Meşhur bir İngiliz iktisatçısı geldi Bundan evvel memleketim'zi ziyaret eden tanınmış İngiliz ı c-I isaflarından Somerville Smith dlin uçakla şehrimize gelmişti Somerville Smith İstanbul ve Ankarada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • Kıza lâf etti,kardeşini da vurdu E/velki gün Kazlıçcşme yolunda kanlı bir hadise olmuştur.Davutpaşada oturun Ahmet Kumarı ı adında bir genç kız kardeşine laf atan Kazhçeşme mensucat fabrikası işçileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1953
  • idarî İlimler Kongresi Şehrimizde toplanması kararlaştırılan Milletlerarası tdari İlinıler Kongresi hazırlık komıto si dün öğleden sonra Vilayette bir toniaüU yapmıştır.Van Gökay'm riyasetindeki komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • MUHAMMEDİN HAYATI Değerli tarihçilerimizden SAMİH NAFİZ TANSU-NUN fevkalâde sürükleyici bir üslûpla kaleme aldığı Garbın ve Şarkın bütün kaynaklarına başvurarak hazırladığı,beş ay devamlı bir surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • Böbrek aşılanan çocuk iyileşiyor Paris 23 A.A.Dün öğleden sonra Marius Renard'ın barsaklarının yıkanmasını müteakip hastanın durumu İyileşmiş gibi görünmektedir.Şimdi Renard'ın ateşi 37.8 e düşmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • Siyasî İcmal Pakistan ve Yakın Doğu müdafaası Amerikanın Akdeniz ve Doğu Atlantik filoları Baskuman «tam Amiral Wright'in bir kaç güne kadar Pakistana gideceğini ajanslar haber veriyorlar» Amiral Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • Fransada bir Türk sergisi Türk sanatının şahsiyet ve orijinalitesini gösteren sergide 30ü den fazla şaheser teşhir ediliyor Paris 23 A.A.Türkiyenin Paris Büyükelçisi Numan Menemencıoglu ve güzel sanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • Tramvay,Tünel ve otobüs pasoları E'ektrik,Tramvay,Tünel işletmeleri Umum Mudi rliiğünden 3645 sayılı kanunun 6 nci maddesi gereğince idaremiz nakil vasıtalarında ücretsiz seyahat edeceklere verilmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • İKTİBAS iki yüz yedi kazazedeyi kurtaran Baltacı kardeşler Şampoyon adıı Fransız gemisinin nenize döküjen yoJĞtı ve tayfaları,kıyıdaki mazot tabakasına saplanarak can çekişmeğe başlayınca bj kahraman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • Ziyafst listesi Pazar günü bir ahbabımızı ziyaret için Büyükadaya gidiyorduk.İşi gücü emlakini idare eden vekilinin hesaplarını kontrolden İbaret olduğu için kışın da şehre inme^ meği tercih ediyor,or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER BELÇİKA İT Bir Belçika arkeoloji heyeti,bundan altı sene evvel kadîm dinî vesikaların bulunduğu mağaralarda kazılarda bulunmak üzere salı günü Filistine hareket edecektir.Bu dine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • İsyan eden mahkûmlar teslim oldular Bellefonte PensDvanya—23 A.A.Dün gece bildirildiği-duklan 6 gardiyanın hepsini de ne göre Rockview hapishanesin-serbest bırakmış ve kayıtsız şart deki 330 mahkûm es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • Nazi komplosuna ait yapılan müh m iddia Albay Skor* *aı9 niJisjnln i gTiz manevrası olduğumu ıdûia ediyor Kanıre,23 A.A.İkine» Dünya Jaaroınde Mussolıniyı kuzem,haıeıı ivamreUe Ouıuıu ıaJvta ve buıuua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • FIKRA "Fuzulî dersler,Tarık BUĞRA «İlkokullarda okutulan fuzu-1 II dersler» başlıklı bir haber I çıktı.Belki gözünüze çarpma-I mıstar,diye kısaca tekrarlayo-rum:«Bir müddetten beri memleketimizde tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • 115—Sonra da,halen gryaben muhakemesi görülmekte olan Faruk,eğer bu mahkeme tarafından mahkûm olursa,âdi tur suçlu gibi İtalya hükümetinden tekrar istenecektir ki,işte o zaman,kanaatimce ttalyanın esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • Sunî benzin yapıldı O-Bir İspanyol mahkûmunun imal ettiği benzinle otomobil çalıştırıldı Lizbon 23 AP)Vincente Maestre Y.Amat isimli bir İspanyol mahkûmu hapishanede bulunduğu sırada suni benzin imali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1953
  • Brezilyalı komü ıî stîer o-Kanım dışı edilen Komünist Partisi mensupları çete harbine hazırlanıyorlar Rio de Janeiro 13 A.A.Tribuna'da İmprenaa gazetesinin dün haber verdiğine göre kanun dışı edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.01.1953
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Eski Yunanlılar hatiften nasıl haber alırlardı Bu,rahiplerin bir dalaveresi idî.Bir kadını manyetizma ederler ve haberi ondan aljyormu* gibi davranırlardı «Hatif» diye bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1953
  • Mt*-M(K.Şubat ayının ilk haftasında New Yorkta yapılacak «Kış yüzme müsabakalarında» İngiltere ekibin-de üç tane de kadın yüzücü bulunacaktır.Bunların içinde bilhassa Betty Pappsy vücut güzelliği ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1953
  • ¦mm mmm ^fm\mar 1 Reisicumhur Celftl Bayar «Rüzgâr gibi geçti» filminin Ankaradaki gala gecesinde bulunmuştur.Foto;Basın)2 Elâzığ Lisesinden Yetişenler Cemiyeti her sene olduğu gibi bu sene de 27 ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.01.1953
  • Yeni bir stadyom Langa bostanında bir spor sahası yapılacak İstanbul üniversitesi Talebe Birliği idare heyeti âzalannın Üniversite Rektörü ile vgptıkları toplantıda Langa bostanları civarında bir spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1953
  • rı uunun programı Futbol PROFESYONEL MtTHATPAŞA STADINDA 14.30 Beşiktaş Beykoz ŞEREF STADINDA 14.30 Emniyet K Paşa AMATÖR LİG ŞEREF STADINDA 12.30 Emniyet Defterdar F.BAHÇE STADINDA 12.45 Sarıyer Hilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1953
  • Şubat bidayetinde fstanbuîa gelerek millî takımımızüa serbest stilde güreş tutacak olan Japonlar 12 kişilik bir ekiple 31 ocakta Tokyo'dan hareket edeceklerdir-Kuvvetli bir serbest güreş takımına mali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1953
  • Hâdiselî futbol maçları ve lig tertip komitesi Son zamanlarda sahalarımızda vukua gelen muhtelif üzücü hâdiseler kargısında birinci derecede alâkalı ve şiddeli önleyici tedbirleri alarak maçların norm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1953
  • Basketbol liglerinde dokuzuncu hafta F.Bahçe Beyoğlusporu yenebilecek mi?İstanbul birinci künıe basketbol liglerinin 2.devre 2.hafta karşılanmalarına bu nalla xexiiik üniversite spor salonunda cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1953
  • Adalet Fenerbahçe maçının hakemi Ankaradan gelecek Salı günü Mithatpaşa stadında yapılacak olan Fenerbahçe Adalet maçını Ankara bölgesine mensup Faik Gökav ida re edecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1953
  • j Amerikada catch güreşleri büyük rağbet topluyor i Öteden beri Amerikada revaçta olan Catch güreşleri son zamanlarda büyük rağbet ve alâka toplamaktadır' yukarda Kanı Kaynamışlâkabı ile anılan Hagger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1953
  • Beşiktaşla Beykozun evvelce yaptığı müsabakalardan birinde Şevketle Levon'un bir mücadelesi» Aşağıdat bugün Emniyetle karşılaşacak olan Kasınmasalı futbolculardan bazıları görülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1953
  • "Milliyet,in büyük spor anketi Yugoslavlara çıkacak millî kadromuz î M(î î l îl inciye s 2 inciye |3 üncüye:14 üncüye:15 inciye ı t i Radyo Kol saati I D.Kalem Portföy Çakmak Kat'i tarihi yakında bell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1953
  • Bugün profesyonel kümenin 14 üncü haftası müsabakalarında BEŞIKTAŞLA BEYKOZ,EMNİYET İLE KASIMPAŞA KARŞILAŞACAKLAR Profesyonel lig maçlarının 14 üncü hafta müsabakalarına bugün Şeref ye Mithatpaşa stad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1953
  • ECNEBİ DİYARLARDAN FUTBOLCULARIMIZ İyi futbol oynadıkları devirlerde,bilindiği gibi İtalyuya transfer olan ŞukrU,iki Buientler ve Lef ter,aradan iki seneden fazla bir zaman geçtikten sonra artık forml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.01.1953
  • Tokat C.Müddeiumumiligiırien Tokat ceza evinin l/Mart/953 tarihinden 28/Şubat/954 tarihine kadar ekmek ihtiyacı palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-1 Ekmeğin beheri 750 gram olacaktır-Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1953
  • İzmir İl Daimî Komisyonundan:1 İzmir Sağlık Müdürlüğü için bir adet hasta can kurtaran otomobili satın alınacaktır» 2 Bu otomobil Fort veya Penel tipi Şevroleı Plymut.De* soto» Doç ve muadili markalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1953
  • Uazıriıyan:bauı h-lMAıi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 Bn_P" 3 4 1 m J 5 1 r gB 3 9 HB 10 11 12)So dan saja:1_Tazmin;Tutuşturma vasıtası 2 Cüz'l;İçi dolu olursa »enginlik alametidir 3 Çingenenin sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1953
  • I TARİHTEKİ KORKUNÇ TdNAYETLER/Kakleddn:A£;OZBAY Harman'ın ikinci kurbanının ycptığı korkunç itiraflar 36 Bir netice alamadı.Bunun Üzerine bizzat araştırmaca Koyuldu.Oğlunun ustasından başlayarak bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1953
  • istanbul İkinci İcra Memurluğundan:952/734(Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Fransr malı piyano ile iki adet buz dolabının mahcuz bulunduğu istik 'âl Caddesi üzerinde I »ulunan Turkuaz tı\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1953
  • TIMARHANEDE Doktor baba cezveye iki kaşık kahve ekledikten sonra yerine oturdu Doktor baba gazocağmda misafirlerine kahve hazırlıyor-Çizen:Mehmet Pişdar)39 Kaptan,oparlörû alıcı-veric;bir telsi* gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1953
  • İhraç olunmak üzere 10 bin ton mısır satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:İstanbul ve Tekirdağ depolarımızda mevcut 1951-1952 mahsulü 10 bin ton mısır «bulundukları mahallerde görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1953
  • Odadan ayrılmak Üzere iken garip bir hissin tesiriyle durdu Ona öyle geldi ki burada bir şeyler olmuş,birisi korkmuştu.Bu tesirden bir türlü kurtulamıyoi'hı Belki kapının kilitlenmiş Olması ons bu his
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1953
  • tmm mı wnmm Salih Paşa/ma Padişaha bol kamını muhafaza etmek için hediye tedarik ediyordu 225 O da müteşekkir kalarak,şikâyetçilerin arda kalan bütün Hamurlarını müsadere etti rir!Aman mirimi-Olacak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Hâşimin sözü aklıma geldi ve hemen onu tatbik ettim 118 Evet,ya siz?Ben de Türküm.Zevcimle Tahrana gezmeğe geldik.Bu aaam kim?Bilmiyorum ki.Kocam bir moktu yazmak için içeriye kadar gitti.Bunlar derha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Umanda tıkanıklık kalmadı Bir kaç yıldanberi istanbul limanının sıkışık durumu dolayı siyle ecnebi kumpanya vapurla rı,yüklerim vaktinde boşaltama mak yüzünden büyük güçlüklere maıuz kalmakta idiler D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Verem aşısı tatbikatı o Edirnede bir haftada 12000 kişi aşılandı Trakya bölgesinde açılmış bulunan B-C-G.ası kampanyası şefi Dr-Niyazi Erzin,Ankara'ya gitmek üzere t\o Edirneden şehrimize gelnu^ür-Kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Pasif korunma teşkilâtı Millî Savunmaya bağlanıyor Ankara 23 ANKA)Halen İçişleri Bakanlığına bağlı müstakil bir müdürlük halinde vazife görmekte olan Pasif Korunma Teşkilâtından iyi bir netice alınama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • C.Wilson meselesi [Bastarafı 1 nci sayfada] keyfiyetini Ayan silâhlı kuvvetler komisyonuna arzetmiştir.WUson*un tâyinini en fazla tenkid edenlerden biri olan Ayandan Demokrat Harry Byrd,«Wilson çok va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Mahkemelerde yapılan yemin [Bastarafı 1 nci sayfada] lerde yemin etmek icap ederse,tarafların talebi üzerine hâkim yemin edecek adamın dini inan* cına göre,mukaddes kitaba el basması suretiyle yemin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Polis Okulu Müdürünün evi soyuldu [Bastarafı 1 nci sayfada!bir cok esva* bu meyanda da Müdür Kemal Sayarlmm tabancası ile bir miktar figeği çalarak kaçmıştı-Emniyet Müdürlüğü tarafından büvük bir ketu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • BAŞVEKİLE ÇEKİLEN TELGRAF Milliyetçiler Derneğinin kapanması münasebetiyle Teknik Üniversite Talebe Birliği,Başvekil Adnan Menderes'e su tel eraf tarafımızdan çekilmiştir Sayın Adnan Menderes Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Milliyetçiler Derneği tahkikatı derinleşiyor [Baştarafı 1 nci sayfada] kilde kabineden ayrılması bir gün meselesidir-ANKARA MÜDDEİUMUMİSİNİN BEYANATI Diğer taraftan «Milliyetçiler Derneği» hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Celâl Bayar [Baştarafı 1 nci sayfada!Reisicumhur saat 19 da Başvekil Adnan Menderes'i makamında ziyaret etmiş ve bu mülakat bir saat devam etmiştir-Bu srörüsme esnesmda Reisi cumhurun son hâdiseler v»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Mısırda tek partili rejim [Biujtarafı 1 nci sayfada] yını tesit maksadiyle kurtuluş meydanında yapılan merasimde 100 bin kişiye hitaben vermiş olduğu demeçte lağvedilen siyasî partilerin yerine kaim o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • İNGİLTERE YE HÜCUM iktidara gelişinden beri belki de en heyecanlı konuşmamın yapan Necip,evvelâ 1882 den beri ingiliz işgalinin tarihçesini gözden geçirmiş,İngiliz siyaseti gayesinin Mısırlılar ve siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • TEK PARTİNİN PROGRAMI Bugün kurulduğu resmen ilân edilen «Kurtuluş Topluluğu Partisi» Mısırı idare edecek tek parti olacaktır.Partinin programına göre üyelerinin başlıca gayeleri şunlar olacaktır:«Nil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Sahte damga pullan [Baştarafl 1 ncî «ayfadal sası memurlarının ve Maliye müfettişlerinin elbirliği ile yan tıkları,büyük bir sahtekârlık hâdisesinin tahkikatı son safhaya gelmiş bulanmaktadır-Uzun zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • İngilterede sis yüzünden ölenler [Baştarafı 1 nci sayfada] sis meselesini müstaceliyetle tetkik etmektedir.Avam Kamarasında bunu açıklıyan Sağlık Vekili tan-Macleod Vekâletin bu meseleyi tetkik etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Van Fleet tekaüt ediliyor TBastarafı 1 nci sayfada)Cumhurbaşkanı Trumanın General Douglas Mac Arthur'ü Uzak Doğu Başkomutanlığından azletmesini müteakip komutanlar arasında vukua gelen değişmelerde 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Eğede şiddetli bir fırtına IBaştarafı 1 nci sayfada] feti dolayısiyie.müsbet bir netice alamamışlardır.İçinde 6500 ton yükü bulunan gemi gün geç tikçe oturduğu yere iyice batmakta ve kurtarma işi de g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • ZAYİ Nişantaşı Kız Enstitüsünden almış olduğum tramvay pasomu kaybettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.264 Gülten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Köprülü Tito ile tam bir anlaşmaya vardı l Baytara fi 1 aci sayfada] varıltugmı bildirmiştir.KÖPRÜLÜ TİTO MÜLAKATI Belgrad 23 IAP)Türkiye,Yugoslavya ve Yunanistan ara* smda bir Rus tecavüzüne karşı kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından:İstanbul Genel Meclisi Sayın Üyelerine istanbul Gonel Meclisi 6 ncı Seçim Devresinin 3 üncü yılı Şubat devresi toplantılarına 2/2/953 tarihine rastlayan pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Paçavra satışlarından doğan dâva Dün Üçüncü Ticaret Mahkemesinde,paçavra satışından doğan ve üç devleti birden alâkadar eden 5 milyon liralık bir tazminat dâvasına başlanmıştır.Hâdisenin bugüne kadark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1953
  • Mecliste kabul edilen kanunlar [Baştarafı 1 nci sayfada)izin istiyen mebusların bu istekleri kabul edildi.Adalet komisyonuna geçici bir komisyon ilâvesiyle çok yüklü olan bu komisyon işlerinden bir kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.01.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi S perde Yazan:Marsel Achard »Çeviren:Tevfik Badullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul İngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve camadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1953
  • R A D Y istanbul 12.57 Açıhg ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli,Şükrü Tunar 14.00 Büyük orkestralardan hafif müzik PL)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 23 adet demirden mamul iner ve biner atış hedefi yaptırılmak suretiyle satın alınacaktır-Beher adet hedefe 500 lira kıymet takdir edilmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1953
  • II Gramofonlu i SIEMENS Tip SH 816 İçin r Perihan A.Sözeri ne diyor.Siemens tip SH 816,fazla' yer işgal etmez,pahalı değildir.büyük bir cihazın sağladığı aynı zevki dinleyicilerine temin eden harika b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1953
  • üm «esi a Vîhişflahş makineleri •Eh prafilj i £n Saâlariı Enkullanışlı Eh lüks ¦Ü»Uv I»hal6l .ı.MEHMET KAVALA Galata.Tahir han istanbuj 7«t 44767—447fl» Tatar.Lamvt İstanbu BB£¥ a.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1953
  • namesi komisyonda ve öğleden evvel Ankara,ist Lv.A-ilân kısmında görülür* Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saal evveline kadar komisyona verilmesi-Cinsi Mıkdarı Tonfiatı Tutarı Teminatı Mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1953
  • BEYAZ SABUN YERİNE PURO Tuvalet Sabunu kullanınız Beyaz sabun çamaşır,ve bulaşığa yarar Bol köpüklü Puro,temizlik ve güzellik sabunudur.PURO TUVALET SABUNU,MECİDİYEKÖYÜNDEKI YE-Nİ PURO SABUN FABRİ-KAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1953
  • ALİ MUHİDDİN HÂCIBEKİR BAHÇEKAPI,BEYOĞLU,KADIKÖY,KARAKÖY MISIR ELKAHİRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NUKt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1953
  • Neşriyat TUTüNAMTT ANLAR Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamakta olduğu modern tiyatro eserleri serisinin 60 nçı kitabı olarak H.R.Denormand'ın «Tutunamıyanlar» adlı eseri çıkmıştır.Hafit Fahri Ozansoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1953
  • MUUhjet Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 yÇ aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere ikt »talidir.İlân şartları 2 ve 3 Uncu aayf a sant 4 T.L.7 ve 8 mel sayfa setnt.2,60 T.L.il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1953
  • Dru,n kısmı Saat 21 da KOCA BEBEK Yazan;Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 Ho.Tiedi ksmi R Al J KESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Güntokin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.01.1953
  • Kambiyo ve esnanı Kapanış oterling Dolar Fr.Pranga isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8