Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.05.1952
  • SAYFA 2 MİLLÎYE T 1 MAYIS 1952.MAKALE Türk mültecilerinin Moskoflara testimi İsmail Hami DANİŞMEND İki ftün evvelki Milliyet)de vukuundan beri bütün milletin Yüreğini yakan müthiş bir vakanın tafsilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.05.1952
  • i üîAHS 1852 milliyet S a İTA:3 Siyasî İcmal Yeni başkumandan Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Truman Avrupadaki Müttefik Orduları Başkumandanlığına Kore kuvvetleri kumandanı general Mathew Kidg wav'ı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.05.1952
  • ut rvAi ı milliyet 1 riAVis kzi IAtinadâ Yunan hükümet eikâniyle müzakerelerde bulunan heyetimiz Atatürkün doğdu,ğu evi ziyaret etmek üzere Selâlıiae hareket etmiştir Resimde Baş bakan Menderesin başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.05.1952
  • Amerikalı atletlerin son dereceleri Bu sene yapılan bir Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasında kaleci Salâhattinle Kâmil,Şevketin bir akınını önlerlerken.Fenerbahçe bugün karşılaşıyor Siyah Beyazlılar ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.05.1952
  • ¦JAYFA:6 milliyet 1 MAYIS 1952.BİİyÜK MİKÜftlDÂRI TKFRIKA No:220 fuaa;S&MANCIOtL Valide her ihtimale karşı yatağına yattı.Uyuyormuş gibi taklit yapıyordu Siz Tunus ve Cezayir korsan larmin tecavüzkâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Rusların top ateşine tuttuğu Fransız uçağı Fransızlar ve Rusls mesuliyeti üzerle r Berlin 30 AP)Ruslar sah gecesi.Doğu Almanya üzerinde Rus uçaklarının hücumuna mâruz kalmış olan Fransız uçağının tabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Atina müzakereleri İBaş tarafı birincide l Türk resmî heyeti akşam saat 21.30 da Selânik'e hareket etmiştir.Yunan Başbakan Vekili Venizelos,Siyasî Daire Umum Müdürü Moatsos ve Türkiye Büyükelçisi Ruşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Rusların boşa çıkan iddiaları Korede mikrop harbi yapıldığına dair iddialar birdenbire kesildi Londra,30 AP)Komünist Pekıng radyosu Birleşik Amerikanın Kore'de mikrop harbir.e başladığı hakkında hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Tavuklar günde iki defa yumurtlatılıyor Tel-Aviv 30 T.H.A.Israilde Ligorin,Rod ve Pilimut cinsli tavukların günde çift yumurta yapabilmeleri temin edilmiştir.Kümeslere,flüoresan lâmbaları konmak suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Paklıktım gidece-k tütün heyeti tesbit ediliyor Ankara 30 T.H.A.önümüzdeki günlerde tütüncüleırden müteşekkil bir heyet Pakistana giderek tütün mevzuu üzerinde tetkiklerde bulunacaktır.Tekel idaresi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • ELLİ LİKA BULAN TRAM-VAY BİLETÇİSİ Mecidiyeköyünden Sirkeciye gelmekte olan tramvayın 806 yaka numaran biletçisi,araba* nm içinde bir elli liralık bulmuştur.Bunun üzerine büetçi yolculara para düşüren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • »ÖRT SABIKALI BİR RAN-DEVU EVİNİ BASTI Evvelki gece Beyoğlunda bir hâdise olmuştur.Maruf rabıka lılardan Küçük Cafer,yanında Tekin,Mustafa ve Fethi adında üç arkadaşı olduğu halde Taksimde tanınmış ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • İŞÇİ HAKKI nm 29 uncu sayısı çıktı Bu işçi gazetesinin bu sayısında tekstil işçilerinin yasak edilen mitingi hakkında Kemal Sülker'in dikkate değer bir makalesi ile Avukat Kemal Karpât'ın mühim bir ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Eisenhoa/er Montgomery ^geliyor Baş tarafı 1 incide)Ankaradaki temaslardan sonra misafir heyet 6 Mayısta şehrimizden ayrılarak Atinaya hare ket edecektir.Ayrıca yetkili çevrelerin bildirdiğine görej M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Ziraat Bankası Baş tarafı 1 incide)Açılış münasebetiyle bir ko-ı nuşma yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü,başında bulunduğu bankanın ziraî sahada oynadığı mühim rolü tebarüz ettirmiştir.Müteakiben Kaym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Cürihn âletleri müzesi açılıyor Ankara 30 T.H.A.Bugüne kadar,muhtelif vilâyetlerde suçlanın işlenmesinde kullanılan,fakat Adliye Emanet Da iresinde hıfzedilen âletlerden bir müze meydana yetiri'ecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • RANDEVUCULARIN TELE-FONU GERİ ALINIYOR Ulaştırma Bakanlığı şehrimiz de randevuculuk yapan kim.filerin evlerindeki telefonların geri alınmasına karar vermiş ve bu hususta İstanbul P.T.T.Başmüdürlüğüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Noter yardımcılarının bir isteği Ankara 30 Milliyet)Noter yânında çalışmakta olan memur lar bugün bir broşür neşrederek milletvekillerine dağıtmışlardır.Yardımcılar Benelerdenberi himaye görmediklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Dilsiz bir Türk kızının Romadaki başarısı Roma,30 T.H.A.komada uzun zamandanberi ikamet etmekte olan bir Türk ailesinin anadan doğma dilsiz ve sağır ki zi Selma «Dilsiz ve Sağırlar Okulu» nda tercüman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Boğazlar aşılmaz bir kaledir o-El Mısrî gazetesi,Türkiye hakkında mühim bir makale yayınladı Kahire,30 T.H.A.Bugün kü El Mısrî gazetesi Türkiyeye giden muhabirlerinden aldı ğı aşağıdaki telgralı yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Dış piyasalarda Türk tuzuna rağbet arttı Ankara,30 T.H.A)Dış piyasalarda son aylar içinde memleketimiz tuzlarına olan rağbet gittikçe artmaktadır.Bu durumu göz önünde tutan Gümrük ve Tekel Bakanlığı,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Adanada bir köy halkı lıidro elektrik santralı için 100.000 liralık hisse senedi satın aldı Adana 30 T.H.A.Seyhan toprak bâ'iajı üzerinde kurulacak olaın hidro-elektrik santralı içm hususî sermayenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • İngrid Bergman Bas tarafı incide)«Gazetelerde karımın ikiz doğuracağı hakkında o kadar çeşitli havadisler çıktı ki sonunda biz de meraka düşün bu işin aslını anlamak için doktorlara baş vurmak zorunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Benderlioğlu Londra dan Nevyorka hareket etti Londra 30 Nafen)Ankara Belediye Reisi Atıf Bemîerlioğiu bu sabah Southaıııpt'Drdan Queen Elizabeth transatlan tiğüie binerek Birleşik Amerikaya hareket et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Türk heyeti Atatürkün doğduğu tarihî evde Baş tarafı 1 incide)Yunan bayraklariyie donatılmıştı.Kazanın bütün halkı istasyona dolmuş,herkesin gözü Menderesi arıyordu.Menderes,bulunduğu vagonun pmceresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Türklere duyulan hayranlık Baş tarafı 1 incide)kahramanlıkları hakkında sitayişkâr bir lisan kullanan mu habir,şunları ilâve etmektedir.«Müthiş Türkler,Kore harbine iştirak ettikten bir iki ay sonra,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Gıı İHSAN ONGUN AMKilİKADAN DÖNÜYOR Vaşington,30 US1S)Türk Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümgeneral İhsan Orgun ve refakatindekiler Vaşiugtondaki görüşmelerini tamamlamış i'ardır.Türk Hava Kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Ei»eııIıower 19 mayısta «eliyor Paris 30 T.H.A.Atlantik Paktı memleketlerin?veda ziyaretlerini yapmakta' olan General Eisenho\ver 19 mayısta Türkiyede bulunmak suretiyle bu ziyaretlerini tamamlamış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Amerilcada grev Baş tarafı 1 incide)nı yasak etmiştir.YARGICIN VERDİĞİ KARAR Vaşington 30 A.A.Çelik fabrikalarına hükümetin ejkoy ma karan aleyhinde karar ver miş bulunan Federal Yargıç bu hususta şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Meclisin dünkü içtima Bas tarafı birincide] Sotu sahibi ise geçen yıl da aynı mevzuda bir soru öenrgesi venmiş olduğunu;o zamam Baka nın vergi hesaplarının C.H.Pden devralındığını söyliyerek revizyona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • iliç Âli anlatıyor Bas tarafı 1 incide)meği tercih etmişti.Beklemeği tercih etmişti.Çünkü onun Celâl Bayar'ı Başbakanlıkta tutmıyacağı,oraya Refik Saydamı getireceği muhakkak bir keyfiyetti.Yıllardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.05.1952
  • Kayıp saray eşyası Baş tarafı 1 incide)Polmabâhçe Saıayı hareket köşk lerinde Büyük Millet Meclisi ve bağladıkları ile saraylar,kasırlar ve köşklerindeki eşya hakkında soîtısturma yapmak üzere vazifey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.05.1952
  • Teklif toplama ilânı Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden Kurumumuzun ihtiyacı olan 55 ton Biçerbağlar Orak Makinesi ipi dahilî piyasadan satın alınacaktırilgililerin Umum Müdürlüğümüzle,İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • 5TJ 5ÎBC es r*L';HAMİYET YÜCESES A X 2552 DEMİR OLSA ÇÜRÜRDÜ DEF DÜMBELEK CELÂL İNCE A X 2551 İNANMAM YETİŞİR ÇEKTİGMİ ZEKİ MÜREN A X 2553 BU AŞKIN IZTIRABI HEM OKUDUM HEM YAZDIM ALİ CAN A X 2550 NE A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • Kiralık depo veya iş yeri Uzun Çarşı caddesi Mercan vergi dairesi yanında,Tesbihçi sokak 80 m2 salon kiralıktır.Müracaat bitişikteki ev ve Uzun Çarşı No.283.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edâr Adres:Beyoğlu istiklal Cad.Parmakkapı Küçük îs Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden:1 Konya iline bağlı Kadınhanı istasyonuna 47 kilometre mesafede bulunan Altınova Devlet Üretme Çiftliğinde yaptırılacak iki adet yatakhane binası inşaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • GAZ YAĞI İLE İ$LER!24 Saatte Yalnız 1 litre gaz "sarfeder i I Tam bir sessizlik ve sükûnet içinde kafiyen M bozulmadan,yıpranmadan,ilelebet işleyen ba-Jj| badan toruna kalacak yegâne buz dolabı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • İstanbul 1 inci İcra Memurluğundan;951/1809 Borcun temini için mahcuz Olup açık arttırma ile satılmasına karar verilen 450 lira kıymetinde Fransız malı «Brood marka» piyano satışa konularak 7 Mayıs 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • İstanbul İkinci latfc Memurluğundan;951/5519 Hacizli olup paraya çevrilmesine karâr v&rieln 400 Ura değerli koltuk ve yazıhaneden iba ret olan menkulâtın bulunduğu İstiklâl Caddesi 45/2 No.dâ 9/5/952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • Üsküdar Sulh Hukuk Yargıçlığından:952/181 Üsküdar Doğancılar İnsaniye Caddesi 23 No.da ikamet etmek te iken 7/3/952 tarihinde ikamet gâhım terkederek hayat v6 mematından haber Slınamıyan-Hasan Tahsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • Devlet Orman işletmesi Bolu Müdürlüğünden:1 işletmemizin Aladağ bölgesi Karacasu istif yerinde mevcut 2713 adede denk 832.83ü M3;Çam Sanayi odunu 20 parti halinde 29.4.1952 tarihinden itibaren 15 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • istanbul Belediyesinden:Bina vergisi 4 taksitte Mart,Mayıs,Ağustos,Ekim Arazi vergisi 2 Mayıs,Ekim Temizleme,aydınlatma resmi:4 Mart,Mayıs,Ağustos,Ekim Kara ta.jıt araçları resmi 2 Mart,Ağustos Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • Soğuk algınlığına karşı GRiPiN başarı ile kullanılır GRİPİN Rutubetli ve soğuk havalarda GRiPiN almayı ihmal etmeyiniz.Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder.Bayanların muayyen zamanlardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • Sahip ve Baomubûrrui AU Naci KARACAN Bu ntUbada Tok İğlerini idare ede* Faruk »cualdıgı yer KUBİ AKÇA re AU Naci KAKACAK OfrMlııllU Kötekti!Ortaklığı Matbaa»,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın açık eke ditmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı olmak üzere Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • 386 adet sac işçi dolabı satın alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden Bu husustaki şartname 12.5.95/tarihine kadar her gün sabnalma servisinden temin edilebilir.6754)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden 20.000 adet 200 litrelik galvanizli bidon ile 10.000 adet 20 litrelik yassı cerikens satın alınacaktır.Fennî ve idarî şartnameler Ankara'da Umum Müdürlük Tesisat Şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • ¦V/V.a'.ıii!traktör tiıır' MTURK TTTI T V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.05.1952
  • İYİ VE KUSURSUZ DİKİŞ SIK VC ZARİF GİYİNMENİN İLK ŞARTIDIR BU DA A N O A K i EL VE AYAK MİNERVA J IkY* VE NAKIŞ MAKİNELERİYLE ELDE ED&ÎR.MUNHASI*'ITHAUtçih MEHMET KAVALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan