Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • kız tevkif Aysel Kaynak ve Nermin Nev Orloansta rahibeler nezaretine verildiler New Orleans 24 AP)İstan buldan gelen bir vapurda sak lı olan İki gönç Türk bale dansözü ile onların gizilce gemiye binme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • Bayarın küçük yavrulara iltifatı 23 Nisan Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanı Celâl Bayarm kü çük yavruları kabul ederek Uti fatta bulunduğunu dün bildirmiş tik.Resimde Etayar iki yavruyu severken gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • Gemlik vapuru geliyor Denizbank tarafından HoUandaya ısmarlanmış olan Gemlik vapurunun inşatı tamamlanmıştır.Marmara Denizinde sefer yapacak olan Gemlik vapuru 200 birinci 200 de ikinci mevki yolcu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • Faik Ahmet Barutçunun İkinci teklifte ise radyolardan bütün partilerin istifade etmesini istiyor Ankara.24 Milliye;C.H.P.Meclis Grupu Başkan Ve ki-lCrinden Faik Ahmet Barutçu bu sabah bir basın toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • Bugün şehrimizde hora;genel olmak açık geçecek hava sıcaklığı devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • Fevzi Paşanın radığı ağır muamele ismet Paşa,Reisxumhur olduktan sonra kendisine rakîp telâkki ettiği Fevzi Paşayı artık bertaraf etmesi lâzımdı.Çok geçmedi,bunun da vesilesini bulmakta gecikmedi 193
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • İngiliz Mısır görüşmeleri Eden Mısır BüyükelçiIİRİnde yemeğe davet edildi Londra 24 AP)Dışişleri Bakanı Anthony Eden bu akşam Büyükelçi Abdülfettah Amr Paşa tarafından Mısır elçiliğinde yemeğĞ davet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • Suriye Devlet Reisi Fevzi Sel o'nun Ankarayı ziyareti katile şti Şam,24 T.H.A.Suriye Devlet Reisi General Seio ve maiyetindeki aı kerî ve siyasi heyetin mayıs ayının ilk hafta smda Türkiyeye gelmesi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • R.Dorr Parise gidiyor Orta Elçi dün Bayar'o veda ziyafetinde bulundu Ankara,24 Milliyet)Uzun bir zamandanberi Marshall Yardımı Türkiye,Misyonu Başkanlığını yapmış olan Ortaelçi Russel Dorr bugünlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • Ankarada temaslara başladı Atlantik Orduları Hava Kuvvetleri Komutanı dün Milli Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı ile görüştü Atlantik Pnktı Hava Kuvvetleri Başkomutanı,Millî Savunma Bakanı ile b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • D.P.Meclis Gurupu dün toolanamadı Ankara,24 Milliyet)Demokrat Parti Mecli»-Grupu bu gün saat 15 de toplantıya çağırılmıştır.Grupun gündeminde yeni Orman Kanunu tasarısı bulun maktaydı.Ancak ekseriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • Iranda örfi idare uzatıldı o-Musaddık sıkıyönetimin 30 hazirana kadar uzatıldığını bildirdi Tahran.24 AP)r-Dr.Muşaddık «hükümetinin Tahranda sıkıyönetimi iki ay daha veya [Devamı Sa.7.Su.3 de|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • Güreşçilerimiz gene galip Kolonya,24 AP)Türkiye den gelmiş olan güreş takımı,dün borada yapmış olduğu müsabakaiarda;Kolonya muhtelit güreş takımını 5 3 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • Başbakan dün uçakla Ankaradan şehrimize geldi t ediyor Başbakana,Fuat Köprülü,Şükrü Kanatlı,4 milletvekili ve 12 gazeteci refakat ediyor Pre ve Atinada istikbal hazırlıkları devam ediyor.Heyetimiz Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1952
  • İslâm ittihadı Tanınmış Suriyeli bir siyasi muharrir,Al Ayyam gazetesinde çıkan bir yazısında Pakistanın kurmaya çalıştığı İslâm Birliğinden bahsetmiş,böyle bir birliğin nıüslüman memleketlerinin olgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • mİllî KGiTiM müdürü ANKARAYA GİTTİ Şehrimiz Millî Eğitim Müdü rü Mhittin Akdik;dün akşam Ankaraya gitmiştir.Bakanl'kla kim.esiz çocuklar içm inşa edi lecek yurt hakkında temaslarda bulunacak olan müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • Beşinci çocuk kütüphanesi dün törenle açıldı Beyazıt Genel Kitap]ıŞına bi tişik binada kurulan beşinci ço cuk kütüphanesi dür saat 18 de merasimce açılmıştır.Türen de Vali ve Belediye Reı i Fah rettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • ŞOFÖRLERİN KONGRESİ DÜN YAPILAMADI istanbul şoförleri dün cabah saat onda Eminönü Halkevinde bir toplantı yapacaklardı.Fakat ekseriyet nisabı hâsıl ol madiği için kongrenin başka bir güne bırakılmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • MU.30 FUcep 171 VAKİT VASATİ EZAJfl Güneş 5.07 10.08 öğlo 12.12 5.14 İkindi 16.00 903 Akeom 18.59 12.00 Yatsı 20.39 1.41 İmsak 3.14 8.16 25 NtSAN 1952 Cuma 12 Niacin 1348
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • İyisin hoşsun velâkin kıymetini bilen yok,yüzüne gülerler,ayağının altından,toprak alırlar,Esmer bir kız düşünürsün,uryalanna girer ama hayır yok.Ver bir yirmi beş kuruşu kulağına söyliyeceğim,ne olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • SADEYAĞI FÎATLARINDA YJKSELME BAŞLADI Son günlerde radeyağı fiat.Verinde yeniden kilo başına 20 30 kuruşluk bir yükselme kay dedi'mistir.Yeni mahsul-idrak sezonu başladığı halde fiatlerin yükselmesi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • MİLLETLERARASI KRİMO-IsOLOJİ CEMİYETİ BİR I4LRS AÇIYOR Milletlerarası Kriminoloji Cemiyeti 15 eylül ile 1 ka im tarihleri arasında Pariste bir buçuk ay sürecek olan bir kri minoleji kursu tertip edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • 19 MAYIS BAYRAMI IÇlN YAPILAN HAZIRLIKLAR 19 May».Gençlik Bayramı,nın yaklaşması münasebetiyle;okullardaki çalışmalara hız ve rilmiştir.Gösterilerin intizam içinde geçmesi için bu yılın di ğer yıllard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • MİKROBİYOLOJİ CEMİYE-TİNÜS AYLIK TOPLANTISI Türk Mikrobioloji Cemiyeti dün itaat 18.30 da Etıbba Odası konferans salonunda toplana rak ayhk çalışmalarına başla,mistir.Dünkü,toplantıyı Baş kan Dr.Zekâi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • Ağır.bir yaralama Bir genç,hasmım bıçakla dört gerinden yaraladı Mecidiyeköyünde ortalığı be yecana düşüren kanlı bir hadi se olmuştur.Tafsilâtı şöyledir:Fu ya Bayırı denilen mevkideki gecekondulardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • HALKIN SESİ Denizcilik Bankasından bir rica Kalamışta Ali Tektaş yazıyor;«Yaz kış Kalamıştaki evim de oturduğum için Allahın günü vapurla gidip geliyorum.Doğrusunu söylemek lâzım gelirse vapurlardan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • ARMATÖR VE TACİRLER ARASINDA MEMNUNLUK Pendik sahillerinin muvakkat bir liman olarak kullanıla cağı hakkında çık-m haberleı tüccar ve armatörler arasında büyük bir memnuniyet uyandirmıştır.TüccarınSil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • ATİNA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ DÜN VALİ GÖKAVI ZİYARE TETTİ Paskalya tatillerim geçirmek üzere şehrimize geien Atina Üniversitesi Rektörü Prof.Ma utsufin ile İlahiyat Dekanı;Üniversite Prof.ve öğrencileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Avil'S 7 86.00 280.30 0.80 64.03 5.60 [54 12.50 73.68.40 0.44.80 İ0.01.876 9.73.90 apcm.7 90.50 280.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • KONFERANS Avrupa ve Dünya Federasyonu Fikrini Yayma Cemiyetinin tertiplediği seri konferanslardan dördüncüsü bugün saat 18 de Eminönü öûrenci lokalimde;Fran sa Parlâmento üyelerinden M.Maurice Faure t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • ŞEHRİMİZE 33 İNGİLİZ İZCİSİ GELİYOR Yakında 33 İngiliz izcisi memleketimizde on beş gün kakmak üzere uçakla şehrimize geleceklerdir.Müteakiben 33 Türk izcisi de Londraya giderek bir ay kalacak ve bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • cereyan en esrarı Gazla yanarak ölen kadının hüviyeti ve kendisinin bir akıl hastası olduğu tesbit e ildi On gün evvel Ortaköyde fecî ve esrarlı bir hâdise olmuş ve hüviyeti tesbit edtfemıyen bir kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • POLİSTE Beyazıtta oturan ve terlikçilik yapan Ahmet adında bhi Kur tuluşta bir gazinoda sarhoşluk saikasiyle rezalet çıkarmış ve ta bancasını çekerek havaya ateş etmiştir Hâdiseye el konulmuştur.^r To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • Kibrit satışları Buz* firmalar dış piyasaya kibrit siparişi verdiler Kibritin Tekelden ayrılıp hu susî sermayeye devrcdilişmi derpiş* eden kanun 5 mayısta yürürlüğe girecektir.Şehrimizin tanınmış firm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • I V Jgl.MAKALE Oruç ve Turgut Reisler İsmail Hami DANIŞ MEND Akdeniz tarihinin en büyük kahramanları Türk ir* kındandır.Tarih sırasiyle b.mların en şanlıları Burak Reis,Oruç Reis,lîarbaıos,Turgud ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • KISA HABERLER ir Yunanistan memleketimizden külliyetli miktarda yumurta istemekte ve bu hususta tegebbüse geçmiş bulunmaktadır,j Diğer taraftan îtalyaya dondurulmuş yumurta" ihracına devam1 edilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • YUNANLI İZCİLER Memleketimizde bir haftadan beri mi)ûfir bulunan ve şehrin muhtelif yerlerini ee„ zen 100 Yunanlı izci.dün saat 12 de memleketlerine dönmüş lerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1952
  • Dedikodu uyandıran bir dâva Bir mecmua sahibi iki müzisyeni dâva etti «Senfoni» mecuasınm sa lıibi Müfit İmşir,bugün Is tanbül Cumhuriyet Savcılı gına müracaat ederek,istanbul Şehir Orkestrası Başkema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • Siyasî İcmal Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan siyasî ve askerî görüşmeleri Belgrad hükümetinin büyük bir dikkatle takip ettiği malûmdur.Balkanlarda sulh e sükûn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • MİLLETLERARASI MEKA-NİK VE SOSYOLOJİ KONGRELERİ Milletlerarası 8 inci mekanik kongre,i ile sosyoloii kongresi yaz 'ayları içinde şohrintıiyde toplanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • FRENLERİ PATLAYAN KAMYON DEVRİLDİ Maltepede Süreyyabey Hastahanesi civarında 125 p'âkalı kamyonun frenleri patlamış ve 3 metrelik hendeğe uçmuştur.Kaza sonunda kamyonda bulu nan amelelerden Abdullah P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • Cevabım da mutad şekilde olacak.Pineapple haklı idi.Dünyanın her tarafında müşterilerimiz vardır ve hepsi de maruf ve zengin kimselerdir.Elmas ticareti çok tehlikeli bir işdir.Bir kuyumcunun şöhreti d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • Tarabyadaki KÖŞK Açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir SÜMERBANK 5154
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • BİK GENÇ KIZIN BACAK-LAKI KIRILDI Şoför Talât Öngelin idaresin deki 11694 plâka sayıh araba dün Meşelik sokağından İstik,lâl Caddesine çıkmaktı olan Olga Kocabaş adında bir kıza çarparak iki bacağının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • GENÇLER SİGARA İÇMELİ Mİ İÇMEMELİ Mİ?İstanbul Muallimler Cemiye tinin tertip ettiği terbiye konfe ran;darının 15 incisi bugün saat 17.30 da Birlik salonunda veri-ecektir.Konusu:Gençıik terbiyesi ve ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • Belçika Kralına aşk mekbutu yazan genç kız Brüksel 24 Nafen)Jacqueline Beizer isminde bir Belçikalı genç kız her hafta beheri on sayfa tutan aşk mektuplarını Belçika Kralı Bedouine yazmaktadır Mektupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • Atom infilâkından husule gelen bulut Atom bulutunun bir kaç defa arz etrafında döneceği sanılıyor Washington 24 A.A.Sah günü Nevadada Yjucca Fiat gölü üzerinde infilâk ettirilen atom bombasından husul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • Almanya meselesi 1 I Suıh anlaşmasından sonra Alman içletmeciliği tamamen serbest bırakılacak Bonn 24 AP)Almanya bir sulh andlaşması imzalayıp Avrupa ordusuna katıldıktan sonra Batılı devletlerin,güve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • ŞEHRİMİZDE BULUNAN MISIRLI GAZETECİLER Mısır gazetelerini temsil eden 9 gazeteci dün sabah Vilâ yette Vali ve Be-ediye Rei ini ziyaret ederek yarım saatten fazla görüşmüşlerdir.İst2nbulun güzelliğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Beş kavgadan biri kabul etitrilen örneklere benzemiyen,onlann dışında kalan,böylece de alışkanlıklarımızın yedemiyeceği bir şiir,tam bir şiir getirsinler,değil mi ki öyle değl bize n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • Demokrasi buna elerler Amerika çelik sanayii isçi ve patronları arasında ücretlerin arttırılması yüzünden büyük "bir ihtilâf çıktığı,grev ilân edilmesine mâni olmak için Cumhurıeisi Truman'ın bütün fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • Beşiktaş Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/576 1 Torna;Gâlatada Hacı Mimi mahallesi Hurma sokağında 14 sayıda:2 Yani kızı Kadinko;Bebek Meyhane sokağında-2 No.da.3 Yani oğlu Torna;Bebek Meyhane sokağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • Eyüp Sulh İcra Memurluğundan 952/510 Kâzım,Emine Ahmet Salim,Cahit,Celâl,Cevat.Sedat ve Cemalin şayian mutasarrıf oldukları Eyüp Abdurrahman Şeref Bey Caddesi 6 No.lı gayrimenkul mahkemenin izalei suy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • HAZRETİ BİUHAİÜMESİN fyymtSAMfo KATIZ TAH$V HAYAT I "Muhammed büyük bir ordu ile geliyor.Ey Mekkeliler hepiniz hazır olunuz,TEFRİKA NO:114 Yfı Ümmü Habibe demişti Kesulullah seni nikâhla zev ce olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • Komünist Sanatçılar Fransız Komünist Partisi bazı ressamları takbih etti Paris,24 Nafen)Fransız Komünist Partisi merkezinde bir toplantı yapılmış ve komü nint lessamlardan Matisse,Picasso ve daha bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • ABDÜLHAK IIAMİDİ ANMA TÖRENİ^ Büyük şair Abdüttıâk Hâmil İçin buggün saat 14 de Eminö nü Halkevinde.Türk Milliyetçiler Derneği taraündan bir anma töreni yapılacaktır.Şairin eşi ve kıymetli hatipler şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1952
  • Tancanın idaresi İspanya hükümeti bu bölgenin idari rejiminde değişiklik yapılmasını istiyor Madrid,23 AP)Bugün bildirildiğine göre İspanya Tan ca rejiminin,stratejik polis kuvvetinin idaresini tamame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.04.1952
  • p fanet Bret adında genç bir Fransız kızı Queen Elısalbeth transatlantiği ile Amerikaya yaptığı seyahat sırasında M,G M.Şirketi artist ajanalnndan Walter George'un dikkatini çekmiştir.Bilâhare Janet B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1952
  • 1 Başbakan Adnan Menderes Yunanistan seyahatine çıkmak üzere dün Ankaradan uçakla şehrimize gelmiştir Yeşilköy Havdı Meydanında istanbul mülki ve askeri erkânı tarafından karşı,lanan Başbakan bugün «A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Şair Ahmet Efendi de o ıssız yerde kaldı Garip bir tesadüf Şair Ahmet Efendiyi de yol üst'J mezarlığında bırakmış,büyük sözünü öJetmlşil Kıhç Ali Paşa 1099 da Trabzon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.04.1952
  • Olimpiyat favorilerinden Avusturya 1952 Helsinki olimpiyatlarında futbol maçlarının en büyük favorisi Avusturya milli ekibidir.Henüz amatör olan şöhretli Avusturya futbolcularının olimpiyat şampiyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1952
  • Ezzard Charles,Walcottu yenebilecek mi?t şampiyonluğu ba kime nasip olacak?5 haziranda yapılacak maçı büyük bir merakla Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu maçı 5 haziranda Filadelfiyada yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1952
  • Ümit edilmedik bir şekilde Corinthiansa 6 1 yenildikten sonra Fenerbahçe rövanş yapmalıdır Çarşamba günü tahminler hilâfına Brezilyaya beş farklı bir şeırilde mağlûp olan Fener bahçe takımı hakikî oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1952
  • m0^ yfc»Es$* V* ~T wX agp» İKİ' 'jfi0*%w SK^x?3*''* Kr&l Kupası finalinin oynandığı Wembley Stadının üstten görünüş ü t j Binlercefutboln^ kupa finalini bekliyor ingilterenin en açı 3 mayısta oynanıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1952
  • Eski Fenerbahçeli Niyazi Sel Seleksiyon Komitesine seçildi Fenerbahçenin eski sağâçığı ve tanınmıg futbolculanmızdan Niyazi Se"l milli takım seleksiyon komitesine seçilmiştir.Bu suretle komite 4 kişid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1952
  • îsrailin Macabi takımı Ankara da yaptığı ilk maçında Hâcettepeyi 1 O yenmiştir.Gol oyunun son dakikalarında millî.santr for Gluzer tarafından yapılmıştır.Resimde Macabi kalecisinin bir kurtarışı görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1952
  • Fenerbahçe Beşiktaş 1 Mayısta karşılaşacak Fenerbahçe Beşiktaş lig kaı şılaşması 1 mayıs perşembe günü oynanacaktır Aynı gün bu maçtan evvel Galatasaraylâ Beykoz karşılaşacaktır Yarın Galatasaray Cori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1952
  • 'Millî maçlar arefesinde1 PERDE ARKASI Doğu Akdeniz Kupası Futbol Maçları serisinden olan son maçımıza,21 gün kalmış olmasına ve rakibimin Yunanlıların harıl,harıl çalışmalarına mukabilge;ıç millî tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1952
  • Mairano kupası programı «Trefeo Mairano» kupasının programı şu şekildedir:24 Nisan perşembe Dün)Türkiye Yugoslavya Fransa İsviçre Yunanistan İtalya 25 Nisan cuma:Türkiye İrviçre Fransa Yunanistan İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1952
  • Millî takım kampa alınıyor Millî takım namzetleri pazar tesi günü uçakla Bursaya hara ket edecekler vt orada kampa gireceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1952
  • Bursa lig maçlarında Acar başta gidiyor Bursa lig maçlarının ikinci dev resinin 3 üncü haftası da geçmiş bulunmaktadır.Takımlaıın şampiyonadaki vaziyetleri kısmen belli olmaya başlamıştır Acar İdman Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.04.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler—13.15 Türküler Pİ.13.30 Karışık hafif müzik Pl 13.45 Şarkılar 14.15 Dans ve caz müziği Pl 14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1952
  • 1 23456789 10 11 12 Hazırlayan Sadi Borak •OLDAN SAâA 1 Şemsiyesi elinden,eksik «İm azdı 2 Borcunu söndür:Tersi niyaz eden eski terim)Bir renk 3 Bir edat;Bayağıca 4 Üç harf;Refikası:Güzel «inat 5 Yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1952
  • Birçok kimsenin Aliye bu şekilde iltifat etmesi ve ona aşinalık göstermesi karşısında pek az konuşan Mitka genç pehlivana şöyle dedi:Ne oluyoruz delikanlı?Ne gibi usta,anlayamadım.Birdenbire gözümde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtali ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı me vadin ayrı ayrı eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Hoşdere 87 No.lı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapaazn 20.05 Ankara ekspresi yataklı 20 50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Tor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1952
  • Bir evimiz vardı.«Ne güzel bir g^ce d ğil mi?Bunu,arkamızı yasladığımız yayladaki küme sazuu.n dibin de otururken fi.ıltı i-e söylemiştin.Başını,yasladığın acık gogjumden kaldırmadan:gece karanlığının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1952
  • BÜMİK'JMKÜNlDÂR] TEFBİKA NO:214 SAMANC1GİL "Zatı şahanenin huzuruna varmak bizlere pek ırak gelir padişahım Sultan Murad valdesinin ken dine bir çocuk'muamelesi edişine hafifçe gülümsedi,sonra Mirgün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1952
  • Istanbul beledîyesî şehîr tiyatroları Saat 21 de Dram Kısmı SÜVEYŞ ÖTELERİNDE ı'ûzan W.Somerest Maugham Türkçesi:V.Turhan Telefon 42157 Komedi Kısmı KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andre" BirabĞâu Türkçesi:Reşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1952
  • F A fi E L E VE İNSANLAR Piyes 3 perde 6 Tablo Yazan J.Steinbeck Sahneye koyan:Muhsin ErtuÇra.Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma tale,be)Pazar matinesi saat 17-de.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 10.000 ton nakliyat yaptırılacaktır.İhalesi 1 Ma yıs 952 perşembe günü saat 15 te Anadolu'kavağı As Sa Al Koda yapılacaktır T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 952-268 Fatihte Sarıgüzelde Vatandaş sokağı 26/1 No# da mukim Meh-met Rızi" kızı 302-304 doğumlu Sıdıka GültepSnin hacri ile kendisine FıatUı Sinanağa mahallesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından Şehrimizde misafir olarak bulunan Brezilyanın «Corinthians t akimi ile Milli Takım namzetleri arasında 27 nisan 952 pazar gütıU lig maçını müteakip yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • lsküçya Kupasını ModeHvell kazandı îskoçya kupa finalinde Modelwool meşh«T Dundee'yi 4 2 ye inerek kupa şampiyonu olmuştur.Bu maçı 135.000 seyirci takip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Adalet Bdyruta cMiyor Adalet kulübü Beyrut kulüp ISrinin daveti üzerine yakında Beynıta gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Iranda örfi idare Bas tarafı 1 incide)30 hazirana kadar uzatmayı ka rarlaştırdığinı bugün bir Kabi ne sözcüsünden öğrenilmiştir.Başkentte sıkıyönetim,kızaklarla komünist aleyhtarları ara sında patlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Mareşal ı Sunders l&as tarafı birincide] yarbay hazır bulunmuştur.Millî Savunma Bakanı ile 20 dakikalık bir görülmeyi müte?'kıp Mareşal Saunders beraberinde kâtibesi o'du.^u hajdf saat 11 de Genelkurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • ingiliz-Mısır Baş tarafı 1 incide)Kahire Büyükelçisi Sir Ralph Stevenson'la Sudan,umumî valisi Sir Robert Howe'yi Londraj'a davet etmiş oıup kendileriyle istişarelerde bulunmaktadır.SUDAN ANAYASASI Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • il Gene!Meclisinde ekseriyet bulunamıyor Dün saatlerce toplantı yapılamadı ve ekseriyet olmadığı i ?in celse talik edildi Şehir Meclisi,fevkalâde toplantılarından üçüncüsünü dün Ferzan Aras'ın başkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Rusyada atom tesisleri Bir İngiliz gazetesi bu tesislerin Kızıl Çine nakledildiğini bildiriyor.Londra 24 AP)DemiT perde gerisinde istihbarat kaynaklarına sahip olduğunu ötedenberi ileri süren «Intelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Gl.Eisenhower veda ziyaretlerine çıkıyor Yeni-Başkomutanı tâyin edecek olan 14 devlet temsilcisi görüşmelere başladı Paris 24 A.A.General Eisenhower Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı memleket ve komutası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Islam ittihadı Başmakaleden devan»)nistan,İran hep Halifenin emri altında toplanmıya kalkışacaklar,isyan edcekler,ihtilâller tertip eyliyecekler,sabotaj lar yaparak bilhassa Rusya ve Ingilterenin kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Devlet Orman işletmesi istanbul Müdurlugunden T işletmelerimiz ihtiyacı için 15000 adet yağlı k!my£vi tebeşir ile 3000 adet âdi tebeşir pazarlıkla ve teklif isteme suretiylfl satın alınacaktır,2 Tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • C.Merkez Bankasının Genel Kuru!toplantısı Banka 1951 de 9,821,161,08 li ra safi kâr temin etti.Her hisseye 11,90 Üra temettü tevzi edilecek Ankara.24 A.A.Cumhuriyet Merkez Bankasının î)51 yıla 20 nci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Adnan Menderes bugün Atinaya hareket ediyor Bas tarafı birincide)başmuharriri Mümtaz Faik Fe nik,Vatan başmuharriri Ahmet Emin Yalman,Akın başmuharriri Recep Bilginer,istanbul Ekspres başmuharriri Mit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Koreyc gidecek uçaksavar bataryası Sstaribul.24 T.H.A.Birinci Ordu Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Kore Değiştirme BirHğine iltihak edecek uçaksavar bataryasinın bir kısmı cumartesi günü saat 11 de G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Pakıstaada Dacca Adasının güneyi sulara gömüldü Karaşi.24 T.H.A.Verilen bir habere göre,Pakistanın güneyinde bulunan Dacca adası güney tarafından sulara gömülmüştür.Adada oturan 45 hin kişi büyü kbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Kılıç Ali nlatıyor Bas tarafı l incide)İrinmcdcn,birçok defalar,söylerdi.Fakat Fevzi Paşa,mert bir »asker,büyük bir kumandan,Atatürke çok bağlı,temiz;kâmil bir insan olduğu için Atatürkün tuttuğu müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Barutçunun iki kanun teklifi Bas tarafı 1 imcide)konuşma adedi son umumi seçimlerde aklıkları oy nisbeti nazara alınarak yukartki fıkrada yazılı siyasî partiler arasında taksim edilir.Konuşma mevzuunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Yuaanishiiida Paskalya yortusu maçları Yu««ni8tanda yapılan paskalya yortusu maçlarında su neticeler alınmıştır:Panatinaikos 2 Olimpiyakos 1 Olimpiyakos 0 Enosis 2 Panatinaikos 2 Enosie 0 Kupayı Panat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Başkan Trumanm ifşaatı Balkan Truman 1946 yılın da Staline bir ültimatom verdiğini arıkladı Vaşington,24 AP)Cumhurbaşkanı Truman bugün gazetecilerle yaptığı haftaük konuşmada,Başbakan Staline 1946 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Hiç yüzünden bir cinayet Bir genç,hiç sebep yokken arkjuî ı.şıııı bıçaklayıp öldürdü Evvelki gece saat 24 ten sonra Beşiktaşta henüz mahiyeti anlaşüamıyan hir sebep yüzün den bir cinayet işlenmiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1952
  • Güzellik Kraliçesi seyahate çı kıy or Aydın.24 T.H.A.Şehrimizde bulunan Türkiye Güzeltok Kraliçesi Günceli Başar,önümüzdeki mayıs ayı içinde Doğu Güney Akdeniz memleketlerine bir seyahate çıkacak tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.04.1952
  • Plâk meraklılarını fam mânasiyle tatmin eden.SIEMENS 816 W,radyo ve plak amatörlerinin arzularını tam mânasiyle tatmin eden bir cihazdır fazla yer işgal etmez.pahalı değildir.ve büyük cihazların sağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1952
  • Istanbul lev azim am jrliginden askerî kıtaat ilânlakı 4000 M3.taş Karmcadere taş ocağından Gölcük Tersanesi onarım limanına kapalı zarf usü-iyle nakil ettirilecektir.Ke şif bedeli 18000 lira olup geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1952
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Şehrimizde misafir bulunan Atina Üniversitesi Rektörü P:oiesör Moutoufis 28 nisan 1952 pazartesi günü saat 11 de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi konferans salo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1952
  • I* Hiu$ v^ I ]uk algınlığına karşı Baş,diş,adale,sinir,Lumbago,romatizma ağrılarını teskin eder.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına kar* şı son derece faydalıdır O Süratle hazmolur ve derhal t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1952
  • Millî Eğitim Basım e/î Müdürlüğünden Basımevimiz için 1000 kilo demet ipi satın alınacaktır.Demet ipinin 1 kilosunun muhammen bedeli 300 kuruş 7,5 muvakkat pey akçesi 225 liradır.Açık Eksiltme 28/4/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1952
  • Sivas Numune Hastahanesi Baş Tabibüğinden Geçici teminat Cinsi Miktarı Fiatı Muhammen bedeli akçası Lira Ki.Lira lir.Lira Kr.Has ekmek 40000 kilo 43 17200 00 1290 00 Numune Hastahanesinin 952 yıh ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins,mıkdar ve ihale şekli yazılı maddelerin eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı olmak üzere Hoşdere 87 No.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1952
  • MİLLİYET NfUhaa 15 kuruttur Afcon* aeraltl TitıKiyo Hariç Lr Kr.Lr Ki.Senelik 42.00 Sİ 00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4 50 0 00 İLAN FÎATLARZ 2 ve 3 Uncll sayfmıo santimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1952
  • KAYİP İranın-Hoy Nüfus Memurluğundan aldığım s)cilinrıi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yok tur.1325 doğumlu Hâşim oğlu Mehmet Hüseyin Hagimi Pur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1952
  • İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Jandarma Dikimevi ihtiyacı için tahminen beher kiloları 14 liradan 574 kilo 8 katlı ve 191 kilo 6 katlı ve yine 14 Ura 50 kuruştan 55i kilo 3 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Nad KAHACAN Bu nlUhada Tan Ulerinı idare »den Faruk DIMÎRTAf Bauldt£ı yor MUBt AKÇA Ali Nad MJlRACAH OajoUcüik Kotoktif Ortakhfr Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1952
  • Z?a Zsa re kocası Georoe Sanders bu yılkj Akademi Mükâlatını kazanmıştır Besimde Hallywoodun mesut Çilesi görülmektedir ir Tam on yıl ev ve i beyaz per* deyi terk etmiş olan Fay Wray yeniden film çevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8