Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.02.1952
  • HS Bugtta şehumiıd» hara:çok bulutlu,muhtemelen f&zla ya.ğı&h geçecek,hara sühuneti bi-las düzecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1952
  • SERBEST FIRKAMI» İÇYÜZO SERBEST FIRKANIN FESHİNDEN SONRA 1 ıı ı i—i Pı Serbest Fırkanın feshinden sonra İsmet Paşa yine eski vaziyetini almaya,mütehakkin bir eda takınmaya başladı.Atatürkün günün biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1952
  • Batılı üç devlet Dışişleri Bakanları Londra'da toplanarak Avrupa ordusu meselesini müzakere etmişlerdir.Müzakerelere bilâhare Batı Almanya Şansölyesi Dr.Adenauer de davet edilmişti.Kesimde Adenauer ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1952
  • HlNDİSTANDAKf TÜRK GAZETECİLERİ Hindisfanda bulunan Türk gazetecileri tettaTtfrarİJıe devam etmektedirler.Resimde sahteciler Tacı Mahal mabedi önünde görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1952
  • İl,ı.Alman güreş ekibi dün gece geldi Millî ve temsilî maçlara çıkacak takımımız tesbit I edildi Şehrimizde ikisi MillS ve biri temsilî olmak üzere üç müsabaka yapacak olan Alman Milli Güreş takımı dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1952
  • Mecliste bütçe müzakereleri devam ediyor m.m W* um m ^m *m «n«ıı*» IM^^ıM T—mm* Maliye Bakanı Hasan Polatkan tenkidlere madde,madde cevap verdi Bütçe komisyonu adına Emin Kalafat ve Fethi Çelikbaş tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1952
  • Almanya ve Demokrasi »ı âlerm ir ajans telgrafı Amerika,İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanlariyle Batı Almanya Başbakanı Dr.Adenauer arasında Londra'da yapılan görüşmelerde bütün ihtilaflı meseleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1952
  • Kana!Bölgesindeki tahditler kaldırıldı ingilizlerin bu hareketi Mısırlılara karşı bir jest olarak vasıflandırılıyor Ismailiye,21 A.A.SOveyş Kanal Bölgesi Ûe Mısırın diğer kesimlerindeki kara seyrü sef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1952
  • Dışişleri Bakanımızın Lizbondoki temaslar,öprülü bir basın toplantısı yaptı Dışişleri Bakanımız,Konsey üyelerinin Atlantik teşekkülünü daha kudretli hale getirmeleri lüzumunu belirtti Lizbon,21 JA.A.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1952
  • Tarlabaşı cinayeti Kaatil demirci,metresini öldürmek istemiyormuş Evvelki gün saat 14.sıraların da Tarlabaşmda kanlı bir hâdise olmuş ve Kâzım Karara adında 25 yaşlarında bir demir ci beş sene evvel i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1952
  • Bir Pan Amerikan heyeti geliyor Heyet içinde Panamerikan'm başkanları,Amerikanm mühim bankacıları ve diğer birinci plânda şahsiyetler bilinmiyor Amerikanın bellibaşlı şahsiyetlerinden mürekkep otuz ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1952
  • Lizbonda askeri şefler dün ilk mühim karara vardılar Türk ve Yunan kuvvetleri doğrudan doğruya General Eisenhower'in emrine veriliyor Kuzey Atlantik Paktı Babanlar Konseyinin dokuzuncu toplantısını ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1952
  • Celâl Bayarın Amerika seyahati tekzip edildi Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün bu hususa dair beyanat verdi Vaşingfem;21 AP)Dışiş leri Bakanlığı Basın Dairesi Şefi Michael McDermott bugün bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • *M İM MAKALE Taassubun iki kara yüzü İsmail Hami:DANIŞMENC Bir iki günlük bir fasıla ile iki küfür mektubu aldım.Her ikisi de çok bozuk ve çetrefil bir Türkçe ile yazılmış olan bu mektuplar,kara taass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • İtalya ile ticaret anlaşması imzalandı 24 ocakta Anka t ad a imzalan,mış olan Türk İtalyan ticaıet ve tediye anlaşması yürürlü ğe girmiştir.Anlaşma her iki memleket ar asm da liste O asına müstenit ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • «SİPAHİOC AĞI» SİGARASI.NA ENİ BÎR SEKİL YERİLİYOR Tekel İdaresi fdgara ambalaj nevi ve şekillerini değiştirmeye devam etmektedir.Bu rrreyanda 1 marttan itibaren ¦Sipadıiocaği" sigaraları,uçları yaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • İŞÇİLERİN MUAYENE YE TEDAVİSİ İsçi Sigortaları;işçilerin verem hastalığı bakımından muayene ve tedavileri için Veremle Mücadele Cemiyeti ile iş birliği yapmıştır.Dispansrlerde bü tün işçilerin sıhhî f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • Hic-22 Ru.26 1 ŞUBAT 9 C.E* 1952 Şubat i 1371 i Cuma 1367 VAİ îtT VASATİ EZANİ Güne* Ogle İkindi Ak«an j Yatsı İmsak 6.46 12 28 15.28 17.51 1921 5.07 12.57 6.38 9.38 12.00 1.31 11.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • Başınızın gözünüzün sadakası için.Allah rızası* için bir kaç kuruş!Küçük hanım,Allah seni sevdiğine bağışlasın!Gönlünde ne muradın varsa versin;bir sadaka!Cağâloğlu yokuşu başında,saçı sakalı birbirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eslcoudes 7.89.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 IpJtl 7.88.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • 'W FIKRA Cinayet salgı ı Gün geçmiyor ki,gaze,telerin sayfaları üzerine bir cinayetin kanlı gölgesi düzmesin.Son bir bucuk aylık zaman içinde her gün yeni bir katilin karanlık suratı,yerde yatan maktu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • Bir tekzip Gazetenizin bugünkü sayısında Izmirden aldığınız bir telgrafa atfen ve İslâm Demokrat Par tisi kuruldu başlığı altında bir yazı okunmuştur Bu yaz'nın asağıdaki şekilde aynı sütunda düzeltil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • Itanbul Üniversitesinde muvaffakiyet nisbetl İstanbul Üniversitesinde şubat devresi li an imtihanları sona enniş ve imtihana giren muhtelif makûltelere mensup 1199 öğrenciden 533 i nıuvaffaıc olmuş,6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • PAMUK FİATLAKI DÜŞÜYOR Ege bölgesinden gelen haber lere nazaran pamujç piyasa?durgunluğunu muhafaza etrr.ek tedir.Satıhlar miktar bak-mmdan az olduğu gibi ffünden güne de düşmektedir.Halen akala I.1er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • LOKANTALARDA SERBEST TARtFE USULtf Lokanta,pasuharve ve içkili yerlerde fiatlarm 15 maıttan itibaren serbest bırakılacağı ve bu gibi yerlerde tarife ta 'dünün kaldırılacağı 5ün geçtikçe kat'iyyot kesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • Tütün satışları Şimdiye kadar 1,5 milyon kiloya yakın tütün satıldı Alman ticaret anlaşmasının Ankarada tasdiki Almanyaya satacağımız 14 bin ton tütünü mubayaa etmek üzere gelecek Alman tütüncüleri pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • EMİNÖNÜ UNKAPANT ARASINDA YAPILACAK RIHTIM Eminönü Jnkapanı arasın da rıhtım inşası için bundan bir müddet evvsl Belediyeye müracaat edilmişti.Bu teşebb| îe iiçiM olarak Bradway Sir keti Belediye ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • TEKEL İDARESİ ŞİŞELERE MANTAR YERİNE KAPAK KOYACAK Tekel tdaıresi yapılan müteaddit şikâyetleri nazarı itibara alarak şişelerdeki mantarlar yerine vidalı kapaklar kullanmaya karar vermişlerdir.Bu sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • IîELfcrİYE BANKASI Dün Belediyede,"Belediye Re îs Muavini Suat Kutak ve Şehir Meclisi üyeleri ile imar ko misyonu üyelerinin iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır.Toplan tıda;kurulacak olan Belediye Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • KEMtK VEREMİ HASTAHANESt Kemik veremi hastalığına müptelâ olanlar için açılmış olan Baltalimanmd içi hastahane ntn kifayetsizliği göz önüne alınarak Tekirdağuıda ve Eğridirde kemik verem* hastana nele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • tabanca ile vuruldu Üç kişi arasında çıkan kanlı kavga sonunda bir kadın ağır surette yaralandı yakalanan sanıklar Savcılığa teslim edilmişlerdir.Diğer taraftan bir müddeti Bey oğlunda düa gece Tarlab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • HI» Ttf»ia HALKIN SES Tramvaylara asılanlardan şskâyet Fatihte Kıztaşında Ali Şey daoglu diyor ki:Belediye emir verdi,cezalar aldı.üç gün iş intizama girdi.Klakson yasağı gibi bunun da tutacağını zann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • POLİSTE if Sa'ât 24 de Sjileymaniye tmameci Sokakta oturan Sühey lâ Dinçerle eniştesi Yusuf Kabadayı aralarındaki geçimsizlik yüzünden çıkan münâkaşa neticesi.elinâ geçirdiği gece lâmbasını Süheylânın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • TAŞLIKTA YENt BtR KIR KAHVESİ YAPILACAK Şehrin ötedenoeri büyük bir üıtiyaç duyduğu kır kahvesi için Bck-diyece faaliyete geçMmiştir.Bu maksatla Taşlık altındaki saha kır kahvesi yapılmak üze re dün 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • SİSLİ ÎLE DOLAPDERE ABASINDA TROLEYBÜS İSLETİLECEK Şehrin baza yerlerinde troleybüs işletilmesi için telkika*yapılmaktadır.İlle olarak troleybil hattwiin Şişli ile Dolapdere arasında tesis ounrnası dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • KISA HABERLER ir Kadeş vapuru makinesinde çıkan arızaların giderilmesi için dün havuza alınmıştır Milli Eğitim MüdttrlüğÖ Danışma Kurulu dün bir toplan ti yaparak öğretmen ve öğrenci yardımcı kitaplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • D.P.It BAŞKANLIĞININ BİR AÇIKLAMASI Bazı kimselerJn Demokrat Gazeteciler Cemiyeti diye bir Cemiyet kurdukları ve Stelyo matbaasında 200 500 liralık makbuzlar bastırarak,fabrika ve müe ıseselerden par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • PİPO TÜTÜNÜ SIKINTISI KALKIYOR Son aylarda pipo tütününe karşı gösterilen rağbeti karşıla mak üzere Tekel İdaresi yeni tedbirler almaktadır.Bu günlerde havası alınmış kutular içinde güzel ambalajlarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • Ekmeğe zem yapılmıyor Vali yeni ekınek çeşnisi hakkında izahat verdi ııı—1 mu ı iı rnmiM~if—Halkın başlıca gıda n.addeii olan ekmek çeşnisi üzerinde ve yapnaeak zam haberle ri karşısında Vali ve Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • ÜNİVERSİTEDE YAPILAN İMTİHANLARDA YOLSUZ-LUK GÖRÜLMEDİ İstanbul Üniversitesi test im tihanlanna ait uallerin imtihandan evvel ele geçiv ilerek öğrenildiği yolunda çıkan şayialar üzerine,İstanbul Ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • EAIİİSONÜ MINT AKASINDA YAPILAN BELEDİYE KONTROLLERİ Son bir hafta içerisinde Emi nönü kaymakamlığı çevrecinde jçapılan teftişleri 1274 müessete kontrol edilmiştir.Bun!«r dan 707 ri temİ7.görülmüş,c"9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • Bayburtun kurtuluş yaldönümü Bayburt,21 A.A.3ayburtun kurtuluşunun 34 üncü yıldönümü,bugün;ilçelerle Clear köylerden gelen yüzlerce 'halkuı iştirak-ettiği büyük bir törenle kutlanmıştır.Tören;Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1952
  • Cemiyet TÖREN Darüşşafaka Lisesinde bugün saat 16 da öğrencilere törenle mükâfatları tevzi «dile çektir KONGRE if Kızılay Derneği Beyoğlu şu besinin Genel Kurul toplantısı 8 Mart gününe tehir edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.02.1952
  • ÇIKAN KISMIN HÜLASASI «Aylardan beti Londıa efkârını ilgilendiren ve polis tarafından yakalanamayan Akrep lâkolbiyle mâruf haydut,bir akşam Mister Mont,gomery B rid'in Yuva denilen kabaresine gelir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1952
  • vv-ww»-Sinema âlemimizde mucize sayılan bir hâdise Memleketimizde sinemanın görüldüğü yarım asırdanberi.Sinemacılığa başladığımız 35 uzun yıl boyunca.Hiç bir filme,hiç bir esere şimdiye kadar görülmem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1952
  • Grev yapan avukatlar Beyrut.21 Nafen)Yeni bir kanunu protesto eden Lübnan'ın bütün avukatları bir ay dan beri grev yapmaktadırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1952
  • KISA HARİCİ HAB RLER AMERİKA Salı gecesi dolu bir sinemadi «Yangın» diye çağırılması üzerine halkın kapılara hücumu sırasında 15 kişi yaralanmış ve beş kişi ölmüştür.Hakikatte ise yangın yoktu.İNGİLTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1952
  • Arap Birliği toplantısı ıı.ıjn Ti,Az/a m Paşa temaslarda bulunmak üzere Arap memleketleri başkentlerini ziyaret ediyor llAl»!II M—T1HI m 11 Amman,21 A.A.Arap Birliği Genel Sekreteri Azzam Paşanın haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1952
  • L byada seçimler Dünyanın en genç islâm devleti olan Libya'da seçimleri İstiklâl Partisi kazandı o» t ¦¦¦nıı uıırınM m m Trablus,21 AP)Dünyanın en genç islâm devleti Libya'da ilk defa yapılan Parlâmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1952
  • ETİ MA!fyfyin*SAMfM MATIZ TANSU ffAf Ali trım Hazreti Muhammed,iki atlıyı,müjdelemek için Medineye göndermişti TEFRİKA No.51 Bütün bunlara sebep olan bu muydu Ya Reaulullah,al sana hasmının başını get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1952
  • ingilterede de atom bombası imal edildi Bu yıl İçinde Avu* atom denemeleri y;Londra,21 Nafen)Bu sene içinde mühim atom dene melerinde şahit olunacağı bildirilmektedir.Ingilterenin ilk atom bombası Avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1952
  • Nazi Partisi diriliyor Alman seçimlerine sahte isimle katılmak isteyen sabık Nazilerden bir kaçı tevkif edildi Bonn,21 AP)Yeni Nazi Sosyalist Reich Partisinin liderlerinden biri dün Batı Almanya Parlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1952
  • Lizbon toplantısı Amerikan Dışişleri Bakanı Acheson Lizbon toplantısında «kâğıt üzerindeki ordularımızı harekât sahasındaki ordulara kalbetmemiz şarttır.diyerek Atlantik Paktının en zayıf noktası üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1952
  • Kabplor siirî Bir yazımda kelimeler saltanatından bahsetmiştim;e* vet bizim yerimize çoğu saman,fakat asıl önemli konularda,kelimeler yaşıyor.Bilmem bunu bir izzeti nefis meselesi yapma!mı?Bu iddia bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1952
  • '«AM1 2& Ticaret ahlâkı Gazeteler yazdılar;Mukavva kutu imal eden bir İngiliz fabrikası sene sonunda normal hadlerinin fevkinde bir kazanç temin eylediğini görüyor,bunu ahlâkî bir hareket telâkki etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.02.1952
  • 1 Atlantik Paktı Dışişleri Bakanlar konseyinin,Türk ve Yunan Dışişlerı Bakanlarının da iltihakiyle dokuzuncu içtimaını yaptığı Portekiz hükümet merkezi Lizbon şehrinden bir görünüş.Eski Lizbon.1755 ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1952
  • iş Corinne Truph takvim yapraklarında resmi sık sık fcflrülen yeni bir Amerikan yıldızıdır.Televizyon ve sinema âleminde de kendisinden büyük başarılar be lenen bu Danimarkalı genç kıs her eün sabah a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1952
  • 7â&eme*tv£ft*tfMcŞ AT CİNSİ NİÇİN YA KATILMIŞ?Emevîleri devirip Abbasileri hilâfet makamına çıkarmış olan Ebu Müslim as kertikteki iktidarından başka âlim,şair ve bilhassa pek zar rif bir zat olmakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.02.1952
  • Milî takım Meksika ile karşılaşacak Olimpiyatlardan evvel amatör mili hakimimiz Meksika ile bir temas yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1952
  • rbest güreş seçmelerinin neticeleri Yaşar'daıı başka güreşçilerin derece alamadığı seçmeler nazarı itibara alınmıyor Olimpiyat kampı için tertip,lenen serbest stil güreş musaba ikaları geçen cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1952
  • Elâzığda futbol gelişiyor 1330 tarihindeki Elâzığda es«ki adı Mamur^tüîaziz.bulu* nan Fransız,Amerikan ve Alman kolejlerinin bulunduğu o fa&ıyelü karşılaşmalar yapmış tarihlerde futbol ve dolayısıyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1952
  • Şampiyon Çamlıca Kız Lisesi Camlıca Kız Lisesi basketbol'takını' gruplarının şampiyonu olmuştur.Voleybol ve basketbolde büyük bir varlık gösteren Çaınlıcalılar rakipleri Erenköy'ü basketbolde 40 sayıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1952
  • I FRANSA LİGİNDE NİCE BAŞTA GİDİYOR Fransa lig maçları bütün heyecanı ile devam etmektedir.Halen lig liderliğini 34 puanla Nice muhafaza ediyor.Bordeaux bir maç eksik oynEtrası na rağmen 33 puanlı iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1952
  • İl' I".Futbol maçları FUTBOL 23.Şubat.052 Cumartesi MithatpcLşa Stadında:15.30 DİNAMO VEFA E.Bilgiç I.Uygur L.Artunkal Şeref Stadında:13.00 Demirspor Süleyma-niye N;incili A.Torul B.Apaydın 14 45 Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1952
  • Kısa spor haberleri FUTBOL Galatasaray kulübü futbolcuları bugün Bursaya gidecektir.Sarı kırmızılılar bu seyahati dinlenme maksadiyle yapmaktadırlar.BOKS Deniz kuvvetleri boks şampiyonasına iştirak et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1952
  • Yeni bir olimpiyat rekoru kırıldı Patenle dünya surat sampl yonu Hjalmar Anderson lO.CCO metreyi 16 dakika 48 8/İO da kayarak Olimpiyat ıokorunu yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1952
  • Dünya yarı ağır sıklet boks şampiyonluğu Lüle,21 AP)Avrupa yarı ağır sıklet boks şampiyo nu Charles Humez,dün gece,Kid Gavillon ile 28 martta dün ya şampiyonluğu için bir maç yapacağını açıklamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1952
  • Bursa lig ikincisi Akınsopr takımı on son kadrosuyla Yurttan spor haberleri Bursanın lig ikincisi Akınspor'u tanıtıyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1952
  • Elâzığ vilâyeti dahilinde futbol faaliyeti gün geçtikçe gelişiyor Bursamızm spor hayatında çok derin ve eski bir maziye sahip,çok temiz ve muntazam bir lokal^ malik olan ve 1927 yılında kurulmuş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1952
  • Fenerbahçe Tel-Avive gidiyor Fenerbahçe futbol takımı 9 nisanda uçakla Tel-Avive hare ket edecektir.Sarı Lacivertli leri îsraiiin Hapoel takımı davet etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.02.1952
  • Kış Olimpiyatlarındaki puan durumu 9slo,21 AP)Altıncı Kız Olimpiyatlarındaki puan durumu birinciden altıncıya ka dar 10.5,4,3,2.İpuan hesabı üzerinden)şöyledir:Norveç 101;Avusturya 51;USA 46 1/2;Finla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • bü* hüküMdAri 0&RDUMCÛ* MURADfa'HAXATI TEFRİKA No.İSİ Van.SAMANCKİİL Kenan Paşa sakalını avuçladı;dişlerini sıktı,dudaklarını ısırdı ve gözlerini yumdu.Zorbalar Uzun Hasan camii hakkındaki fikirlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • TIKAN KISMIN HÜLASASI «Bir kaya parçasının gölgeliğine sığınan kalpaklı nöbetçi ilerden bir atlının geldiğini ve altında güzel ve kır renkli bir kısrak olduğunu göıünce durumu reisleri Petri'ye bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • f i 3 234567891 0 ti 12 I M T ı JkL 4 5 6 7_I 8 1 d 1 10' 12 m j 1 SOLDAN SA 5A 1.İzzet Mollanın lâkabı.2 Yasak;İzmir zeybeği.3_Faktör;Nida;Tersi bk zeytin cinsi.4 İnat et;Ufâklı'ın zıd biraderi 5 Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • Irakta hapishaneden kaçan komünistler Bağdat,21 Nafsn)Alman bir habere göre;Ti iriste Kut Al Amam Hapishanesinde r/ev kuf bulanan 13 komünistin kaç tığı bildirilmektedir.Bunlar Irakta gizJi komüni-1 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • Ingilterede pilot eğitimi sistemi ikinci Dünya harbi sırasında I ingiltere,ingiliz Dominyonları j ve müttefik memleketlere mensup 131.000 den fazla havacının pilot veya râsıt olarak Kanada da yetiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 İskenderun 18.20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı Postası 20.05 Ankara Eks.Yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu Eks.Gelecekler 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • CÜK Siyah Piyes 3 Aşağıdan y u ka rı SAHNE Komedi 1 Yazan Vedat Nedim Tor Sahneye koyun:Muhsin Ertagral Çarşambadan başka her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar saat tam 17 de Teleion 40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • İmzasız mektup Neye müteessirsin Şermin?Sorma Şaziye.Kafamın için d£ bir harabe var.Elbet bu karabeyi yapan da bir tesir,bir âmil var?Var.Serininin geniş,beyaz alnında yağmur bulutlarını andırır koyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • Bîr gazete 7,5 milyon dolara satıldı New-York,21 Nafen)Cincinnati'de Times Star gazetesi,şehrin tek sabah gazetesi olan «Cincinnati Enquirers ga zetesini 7 buçuk milyon dolara satın almıştır.Öğleden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • Quartier Latinde yeni talebe sitesi Paris,21 Nafen)100 sene lik mâz'si olan Paristeki Quartier lâtin talebe sitesinin yanı başında;bu ay muazzam bir «talebe bina:inin» inşasına baş lanacaktır.Mimar La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • H o lancf ada y ka a nan S.S.subayları Londra,21 Nafen)Holanda'da Göring'in yanuıda çalışmış eski iki Nazi SS subayı tevkif edilmişlerdir.Bunların evlerinde,günün birinde kullanırız diye üniforma ve n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • Nezleye karşı bulunan çare Londra,21 Nafen)York shire Post gazetesi okuyucularından bir şahıs gazeteye yazmış olduğu bir yazıda nezleye kar.şı mükemmel bir prevantif bulduğunu iddia etmektedir.Nezleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.15 Oyun ha vaları «Pl» 13.30 Kanşık Hafif Müzik «Pl» 1 13.45 Şarkılar 14.15 Programlar Dans ve Caz Müziği «Pl» 14.40 Türküler «Pl» 15.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLAR!Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Tüıkçesi:Reşiha Vâfi ve Lûtfi Ajr Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yaz&n Celâl Mu9ahipo$hı Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.02.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Bcs tarafı birincide)larken İsmet Paşa ile birlikte,ben de,Gazi'nin arkasında duruyorduk.Halkıa içinden biri coştu ve irticalen Gasd'ye hitaben:«Gazi!Memleketimizi düşmandan kurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1952
  • Pan-Amerikan heyeti geliyor JBaştarafı birincide] meşhur Panamerikan hava nak Jij'e şirketinin başkanları,muh telif bankacılar,ticaret ve sanayi adamları vardır.Amerika Büyükelçiliği memleketimizde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1952
  • Kana!bölgesinde Bas tarafı birincide» Böylece sabahtan güneş batana kadar yollar ü/erindeki ma nialar ve kontrol noktaları kaldırılmıştır.Mısırlılar artık gündüzleri gerek kanal bölgesinde veya harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1952
  • Tarlabaşı cinayeti fBoç taraf» birincide] Hâdiseyi müteakip yaksjanan kaatil dün «abaa Adkyeye verilmiş ve 1 inci Sulh Ceza Yargıçlığında yapılan sorgusunu müteakip tevkif edilmiştir.Kaatil Kâzım Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1952
  • Alman güreş ekibi dün geldi I Bai tarafı biıincidel takım şu güreşçilerden müteşek kildir;52 kilo:Weber,57 kllo:Schneidler.62 kilo;Hohenberger,67 kilo:Martus.73 kilo;Mackovicak,79 kilo:Guiges,87 kL lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1952
  • Tunustayem sabotaj hareketleri Trablus,21 AP)Polis bugün şehrin merkezinde kâin Hükümet Konağı üzerine ilerle yen halk topluluklarını durdur mak için göz yaşartıcı gaz bora baları ve silâh kullanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1952
  • Seniha Benice dün toprağa verildi Fani hayata veda ettiğini derin bir teessürle ve elemle bildirdiğimiz Gece Postası gazetesi sahibi ve Son Telgraf gazetesi sahip ve başyazarı Etem İzzet Benicenin ref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1952
  • PoSatkanın verdiği cevap fBaş tarafı birincide,I ammında cümleler bulunan ve yahut sual seklinde bazı noktala ra temas eden arkadaşlarımızkonuşmayı müteakip daha ferah bir zamanda okudukları zaman,bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1952
  • Köprülü bir basm toplantısı yaptı Boç taralı birincide lışmak kararını vermiş bulunmaktadır.Metinler ancak tatbik sure* tiyle değer kazanırlar.Atlantik Paktında yer alan prensiplerin tam mânasiyle tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1952
  • Lizbonda askerî şefler fBas tarafı birincide)bölbesi kara kuvvetleri komutanı bulunan İtalyan Generali Maurizio Castiglione'yc tefrikini ısrarla istemiş ve son halta zarfında göz önünde tutulan komuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1952
  • Bütçe müzakereleri devam ediyor fBactarafı birincide!ğunu kaydederek bu sistemin kusur ve mahzurlarım kaydetmiş ve mali sistemin iktisadi sis temle hemâhenk olması lüzumunu belirtmiştir.Gelir Vergisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • PPveC vitaminlerim muhafaza ettiği resmi raporla tespit_editen BÂLEİİ HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BIK DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ fBALERİN FABRİKASI!DOLAPOEKC Cftd 164 T«l 87554
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Müdürlüğünden:Güreş Federasyonunun davetlisi olarak şehrimize gelen Almari güreşçileri ite yapılacak Millî karşılaşmalar 23.2.1952 tarihinde Greko Komen,24.2.1952 târi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • i/«t O P E H A T ÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumî bas,karın,tenasül uzuvları,kol,bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbası No:13 Tel:Muayene;23678 Jl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer YaSdıran Muayenehane:Beyoğlu,istiklâl Cad Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No:13/1 T:49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Uç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 l.İLAN FİATLARI 2 Te 3 üncü şayianın santimi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • Neşriyat KIRKLAR MECLİSİ öğretmen Kemal Burcuoğlu Mahmut özay tarafından hazır,lanan ve Yunus Emre,Kaygusuz Abdal,Hatayı,Pir Sultan Abdal,Azmî,Şeyhi,Himmet,VI ranî.Ümmî Sinan.Kâtibi,Gaybi.Dertli.Seyra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Hayrı Ömer EĞMEZOĞI.U.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586 %n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edĞr Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük îş Han No.66/1 kn*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • Bu akşam saat 21 de J|V| M A K S î M de p\Cumartesi,pazar 16 la n.atine ve çar-Ş& M-ambu 16 da tenzilâtlı matine HOŞMEDET Perşembe akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gige hergün 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • Hidroelektrik tesisatı su ve yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır iller Bankasından:1 Erzurum Ui hudutları dahilinde bulunan Tortum deresinin Tev Xcprii mevtinde kurulacak hidroelektrik tesislerine ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Enkaz satışı Unkapanında Kasap Demurhun Mahallesinin Unkapanı caddesin de kâin eski 92-94 yeni 102-104 numaralı furun ve dükkân enkazı 2200 lira keşi!bedeli üzerinden 28 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • 1 Holî.y v.tMıd'a gelen Avrupalı yıldızlardan en fazla şöhret kaza nan İngrid Bergman «Uobricorn »filminde görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • Avrupalı artistlerin wood'da neden sönüyor?Hollywood'un yıldız yaratan dan maada bütün Avrupalı yıl bir diyar olduğunu inkâr et-dızların Hollywood'da sönükleş mck ybes olur.Fakat,Avrupa-meleri manidar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • Elizabeth Tayiorun düğünü Hollywood yıldızlarından.Eli zabeth Taylorla İngiliz sinema aktörü Michael Wilding bugün öğleden az evvel Londranın Caxton nikâh dairesinde evlenmişlerdir.Elizahethie Miı.*ı?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • Hollywood'nn yıldr/jnı söndürdü £ü Avrupanin şöh re'.erinden Frederic Marsh Kristof Rolomb filminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • »tiMy»»,Ksther ve Ben yedi sene önce kasımın 25 inde evlenmişlerdir,iki sevgili balayma çıkarlarken Esther Williams ile Ben Gage evlenecekleri zaman birbirlerine birer mavi safir yüzük verdiler.Amma,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • Hollywood haberleri ^Robert Taylor ve Barbara boşanmış olmalarına rağmen pek sıkı fıkı görünüyorlar.Etrafın dedikodusuna inanmak icap ederse,Hollywood'un bu iki şöhreti tekrar nikâh memurunun önüne gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini idare eden Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • MENKUL EŞYA SATIŞI Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/150 Terekesine mahkemece el konulan mütevöffa Adalet Ulmana ait Taksim Kâtip Mustafa Çelebi Mahallesi İpek Sokak 29 sayılı yerde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • İstanbul 8 inci Asliye Hukuk Yargıçlığından:951/360 Hazine tarafından Topkapı Tekke Cami Çeşme Sokak 4 numarada mukim Mehmet Emin Işgören aleyhine dâvâlının Bakırköy kazasına bağlı Safra Köy Sağlık me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • Istanbul 8 inci Asliye Hukuk Yargıçlığından;51/882 Hazine tarafından Asiye Altan ve Mahmut Paşa Surur Mahallesi Necip Efendi Sokak 16 numarada mukim Hasûn Emek aleyhle,rino ikame olunan Güvalılar.ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • AĞRISINA KARŞI Kininli günde 3 adet alıncrt ilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • 1st.Lv.milliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı Müteahhit nam ve hesabına aşağıda cins ve miktan yazılı mevadnı pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Anadolukavağı As,Sa,Al.Kd.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.02.1952
  • I Lokman Hekim Dr.HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gUn sabah saat 10 30-12;öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder Istanbul Divanvolu No-104 tl-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8