Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • Vic h inskv Gene!Kurulu ithom ediyor Paris,23 AA.Hareketinden önce birkaç gazetecinin sorduğu suallere cevaben Sovyet Dışişleri Bakanı VichynsLi şu beyanatta bulunmuştur Birleşmiş Milletler Gtnıe.l Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • Bugün şehrimizde hara sa_bohleyin Sisli ve çok bulutlu,öğleden sonra bulutlu to hafif yağışlı geçecek,sühunet derecesi düzecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • İstanbullu bir vatandaşımız olan Vartanyan,Amerika'da Carnegie Hall'de bir konser vermiştir.Resimde Vartanyani konserinden sonra evine dönerken tnkdirkârlarmı selâmlarken görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • C.Bayer Erganiye gidiyor Malatya 23 A.A.Erzurum dan Ergani Madene gitmekte olan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,refakatindeki zevatla beraber bu akşam saat 19.55 te posta tre nine bağlanan husus!vagonla Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • Tabiatın tahribine bırakılmış otomobiller Resimde görüldüğü gibi Zeytinburnunda sahil boyunca çamurlara saplanmış,rüzgâr ve yağmurun tesirine bırakılmış ve göz göre göre harap olan yüzlerce yeni otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • Hiç bir kaza hekimsiz kalmıyacak Ankara 23 Milliyet)Yurdun her köşesinde hekim bulundudurulması dâvasını halletmek i Sağlık Bakanlığınca yem bir kanun tasansı hazırlanmıştır Bu tasarıya,göre.Bakanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • Prf.Gökay dün geldi Vali,Ankara temasları hakkında geniş izahat verdi Ankarada hükümetle yaptığı temaslardan sonra şehrimize ge len Vali ve Beediye Reisi Frof.Gökay kendisiye görüşen gazetecilere şu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • Süveyş Kanalının müdafaasına dair Amerika goruşunu açıkladı Bu görüşün esasları Orta Doğu Komutanlığı teklifinde tesbit edilmiştir Vaşington,23 A.A.Dışişleri Bakanı Acheson bugünkü basın toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • ATATÖRKE SUİKAST TEŞEBBÜSÜMÜN İÇYÜZÜ Mahkeme heyetinden Gaziye bir şikâyet hâdisesi Gazinin büyük meziyetlerinden biri de gammazlığa,dedikodulara kıymet ve ehemmiyet vermemesi ve böyle bir harekete mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • Bir Amerikalo aşk uğruna müslüman oklu Ankara,23 Milliyet)Bir ay kadar önce,bir Türk k'zmı apartmanına kaçırmış olan Amerikan askeri yardım heyeti hava gedikli1 erinden Sinuj karısından ayrılmıştır.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • Tunusta nümayişçiler polise hücum ettiler Yeni Fransız' Başbakanı Tunustan çekilmek niyetinde olmadıklarını bildirdi Fransız polisi tarafından üstü e arabası aranan bir Tunuslu Paris 23 AP)Başbakan Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • İz m irde bir motorlu tren d e v r i I d i Kaza tonunda 15 kişi ağır surette yaralandı İzmir 23 Milliyet)Bugün Nazilliden şehrimize gelmekte olan motorlu trenin Develi istasyonuna fki kilometre mesafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • AMERİKAN aşkan Truman dörtte üçünü savunmaya tahsis etliği ve Birleşik Amerikanın sulh tarihinde görülen en yüksek rakamları muhtevi bütçeyi Kongreye verdi.Bütçe tasarısı 85,4 milyar dolarlık gider ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • Kuzey Atlantik Paktına Lizbon içtimaından önce giriyoruz Fransız Pârlemenfosu bugün Pakta davetimize dair protokolü müzakere edecek Amerika Ayan Meclisi Dış Münasebetler Komisyonu da,Ayan Meclisinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1952
  • DÜN MECLİSTE YEDi SÖZLÜ SORU CEVAPLANDIRILDI Savunma mızı açık Tekaüde sevkedilen memurlar vaiüerin seçimle tayini ihale ilânları Devlet tiyatrosu devamsız memurlar hakkında alâkalı Bakanlar geniş iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • MAKALE "^üî-acezenin» m ü e s s i s i İsmail Hami DANIŞ MEND Kimsesiz ihtiyarlarla âeizleri barındırmak için müessesemiz olan Dâr-ül kurulmuş yegâne şefkat aceze)nin elli yedinci yıldönümü bu aym yirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Kimsesiz ço yurtlar j Bakılmaya muhtaç ve kimsesiz çocuklarm sokaklardan 'cuv tamlması ve yetiştirilmesine dair hükümetçe çıkarılan 1949 yıla beşinci ayından itibaren yürürlüğe giren kanunun tatbikatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Eminönü bölgesinde yapılan Belediye kontrolleri Belediye hudutları dahilinde tatbikat kontrollarına devam etmekU'iiı.Tatbikatın bağladığı 15 ocak tarihinden bugüne kadar geçen zaman sarfında yalnız Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • I 24 OCAK 1952 Perşembe Bu 26 H Ah.1&71 11 C.Sa 1367 VAKİT VASATİ EZANt feüneı 7.19 2.05 OKle 12 26 7.11 İkindi 15 00 9.45 Akşam 17.15 12.00 Yatsı 18 49 1.35 imsak 5.35 12.21 m-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • BORSA!Kambiyo ve Esham Sterling Dolar f\Frangı İsviçre Fr.Belçika Er.İsveç Kr.•Florin.Liret j Drahmi ¦tEskoudes Açllıg 7.89 280.50 0.80 64.03 6i6D 514.12:60:73.68.40,0.44.80 01.876 9.73.90 1933 Ergani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • K I S A HABERLER it Moskova Büyükelçiliği ikinci kâtibi Sadi Akaraoğlu dün ucakla Komadan şehrimize geL iniştirit T ürkmedeki İngiliz Ticaret Odası 27 mart 13 nisan tarihleri arasında Harbiyedeki Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Y a r d ı m steyen gem m ı ¦¦IH» Telsizle doktor isteyen gemiye sıhhiye ekibi gönderildi m—ıı" ma^^m**m m mi un Dün sabaha karşı Çanakkaleye gitmekte o.an Panama ban dıralı «Rum Riever» adlı gemi tels
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Kalay satışları Kalay piyasası da canlılığım muhafaza etmektedir.Bilhassa İngilterenin Amerikaya 20 bin ton kalay satmış olması piyasayı büsbütün hareketlendirmiştir.Halen külçe ka'ay 990 9H0 kuruştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Gümrüklerde yapılan müzayedeleri inhisar altına alanlar Alâkadarların söylediğine go re,muhtelif sebeplerle müsadere edil on ve sonra açık arttırır.ile umuma satılan kaçak gümrük eşya'atı,bazı muayyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • * eniaJter&P!fırtma var Birkaç gündenberi denizlerimizde esen fırtına dünden itibaren şiddetini gittikç?artlıra-rak yeniden başlamıştır.İç ve dış seferlerde bir aklama yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Kuru ntev^a ihracatı Dün muhtelif ecnebi memleket ere 1,860.000 'ira tutarında ihraç malı gönderilmiştir.Bu mâlların kısmı küllisi kuru meyve,tütün,deri we Tındık teşkil etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • İngiliz Kr.ilmm hususî doktoru birkaç ghııe »kadar sgeliyor İngiliz Kraliyetinin hususî o-peratörü ve aynı zamanda İngi iz İmparatorluğu Sportif Oyurilar Federasyonu Başkanı Sir Arthur "Porritt İm ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • HALKIN SESİ Hususî otobüs ücretlerinden şikâyet Boyacıköyde oturan Alt Rizeli yazıyor:«Ekseriya hususî otobüslerle îstanbula iniyorum.Bunların ücretleri Belediye otobüslerindeki tarife hilâfına olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Almanya ve Yunanistana ihracatımız gittikçe artıyor Almanya ve Yunanistana kül liyetli miktarda yeşF merciine* ihraç edi1 mistir.Trabzondan da îlamburg'a 270 ton mercimek gönderilmiştir.Ayrıca Yunani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Kîbrîtiü 'hasımî sermayeye üevci meseleni Birkaç ğün evvel.E&e iütünpiyasasını açarak çok iyi intiha asla şehrimize düne n Tekel' Çene!Müdür Vekili Kenan Yal ter,kibrit.n hususî sermayeye,tlevui husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Sunıtil Vğaojühı bURÜn t ctttainiwe RölKvor İ Başbakan Yardımcısı ve JDev!let Bakanı Sıunet Âğaogiu bu sabahki ekspresle şehrimize ge-İstektir.Barbakan Yardımcısı,birkaç gün şehrimizde SkalarriH muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Başıboş köpekler £oğaklı Son günlerde şehrimUdoki başıboş köpekler göze batar îbiı sekide çoğa mış 'bulunmaktadır.Bilhassa şehir 'haricinden gelen köpeklerle mücadeleye verilen ehemmiyetin azaltılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • fiemcıi Aygtin ay sonunda yeni vazifesine uidiyor Emniyet Genel Müdürü olan Kemstl Ay gün 30 Ocak çarşam ba günü Ankaraya hareket ede çektir.Şehrimiz 'Emniyet Müdürlüğü makamına kimin geleceği'henüz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • ÜMnai* &p,stahanesim Koruma ve Yardım Cemiyetinin faaliyeti İstanbul ICsnaf Hastahanesini Koruma ve Yardım Cemiyetinin yıllık muted ^kongresi,bu gün saat 11 de Alemdar Sineması ralonunda ttop'anacakiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Kaybolduğu' bildirilen Ju^nb:k d tu 'Kaıeetccûü bulundu Bundan bir müddet evvöl kaybolduğu şüyu bulan 'İngiliz kadın gazetecisi S;rlvia,evvelki gün Yalovadan şehrimize gelmiştir.Miss Sylvia,dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Sağlık Müdürünün asaleten tayini geldi II Sağdık ve Sosyal Yardım Müdür Vekili Dr.Abdurranim Bayraktar,bu vazifeye asaleten tayin edilmiştir,Bu suretle boşalan Belediye Sağlık Müdürlü güne de İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Garanti Barckassnm ikramiyesi Türkiye Garanti Bankasının toH-în ettiği 10 Wtı liralık rand ikramiyesinin keşidesi dün yapılnvşür.Bankanın muhtelif ajanlarında hesabı olan 5 Kişiye ikişer bin lira isab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Hububat ihracı Toprak Mahsulleri Ofisi 360 bin ton hububat ihraç etti 1951 yılında memleketimizde ki hububat istihsali geçen yıllara nisbetle çok fazla olmuştur.1951 senesine kadar,Toprak Mahsulleri O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Beyazıttaki Sahafiar çarş:sı inşaatı.alâkalıların ifadesine göre iki aya kadar tamamlanacak.Havaların miisît gitme,yişi.şimdiye kadar bitmiş olması icap eden bu inşaatın bir müddet gecikmesine sebep o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Kü^iil bus hayvan öUimü arttî Anadolunun bazı bölgelerinde cirjdetli soğ'iklor yüzünden küçük baş hayvan ölümü geçen seneye nisbet'e arim.ştır.Bilhassa yüksek raKinüı yen-orde telefatın yüzde onu bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • «MM FIKRA Kontrol zarureti İstanbul şehrinin ihtiyacı olan gıda maddelerinin 90 ı Eminönünden Unkapanına kadar uzanan geniş mıntaka içinde depo edilmistir.Bu bölgedeki bütün dükkân ve depolar Bizans d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • KONFERANS •A-1951-52 yılı Üniversitede verilecek konferanslardan üçüncüsü 25 ocak cuma günü saat 16 da Fen Fakültesi konferana salonunda Kurmay Albay Kadri Erkmen tarafından «Yurt iç!savunması» mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • POLİSTE tAt Mehmet Kurtay idaresindeki 2944 plâkalı taksi Orduevi önünde 202 sayılı elektrik direğine çarparak mühim hasara uğramı?tır.Şehremini Nevbahar mahallesinde oturan Zarife tramvayla giderken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1952
  • Jfc3 kaîsvoci ÜkrsspmSal Fenerin Abdükvolpaşa caddesinde kahvecilik yapan Ham-£lı Çaydangel ılo komşusu kah-veci Hüseyin Özdil arasında,kahve fincanlarının karışma:yüzünden kavga çıkmıştır,lîeı iki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • Siyasî icmal '¦dır cd^udıtfK masalı Komünizmin ana idare prensi pl erindendir.Ortadan kaldırılması menfaaterine uygun gelen insanlar,evelce komünist partisinin reislerinden de olsalar derhal akideleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • Çelik eiğerlik bir mühendisin marifetleri Londra,2Ş Nafen)Londra'da Kenneth Evans isminde 36 yaşında bir mühendis beş seneden beri çelik ciğer içinde yaşadığı halde boş durmamış ve bu müddet zarfında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • Mes'ut bir nişanlanma Bay Mehmet Handan Gülgener'in kerimesi Kamu ran Gülgener ile gazeteci arkadaşları mızdan Mehmet Ataker dün nişanlanmışlardır.Kuracakları müstakbel yuvanın genç nişanlılara saadet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • Taribf Pompei şehri meydana ı karılıyor Roma.23 Nafen)Tarihî Pompei şehrinin geri kalan kısımlarının meydana çıkarılmasına başlanmıştır.Pompei şeh ri harabelerini tamamiyle,ortaya çıkarmak maksadiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • Doğu Almanya Başbakanı hasta Berlin.23 A.A.D.P.A.ajansmın bildirdiğine göre.Doğu Almanya Başbakanı Otto Grotawohl.sıhhi sebepler yüzünden vazifesini muvakkaten Başkan Yardımcısı ve Sosyalist Komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • Avrupa savunmasına I A'manyanın yardımı Batı Almanya Başbakanı Icdenaverile üç yüksek komiser arasında bir anlaşma zemini temin edildi Bonn,23 A.A.Üç yüksek komiserle Başbakan Adenauer arasında Bad Go
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • Par iste garip bir tevkif İMiuya vatandaşı Garry Davis ile ishirii^ı yapmak isteyen bir Bos genci tevkif edildi Paris,23 AP)Fransız polisi dün genç bir Rus'u tevkif etmiştir.Bu,genç kendisinin bh pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • Evin damına çarpan uçak Çarpma neticesinde etrafa Ur sürü ev eşyaları dağılmış Elizabeth New Jersey)23 AP)Buffalo'dan Newark'a giden bir yolcu uçağı,kesif «is ve şiddetli yağmur altında in meye çalışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • r 6ÖRE Rüzgâr ekenler I Ajanslar İran hakkında garip haberler vermeğe başladılar.Bir müddetten-beri sesleri işitilmeden Fe-dalyanı İslamcılar yeniden seslerini yükseltmişler ve mevkuf bulunan reisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "M i r a s ^ehir Dram Tiyatrosu'ndâ Miras'ı seyredenler,tiyatronıuı ne.harikulC.de bir büyü olduğunu bir defa daha sezeceklerdir sanıyorum Sadece sezmek mi,diyeceksiniz,belki.fakat Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • Aşı yapmadan evvel bisturiyi dezenfekte edemiyecek kadar âciz.Bana gelince.Şu veya bu sebeple rahiplikten ayrılan bir adam,dinini,imanını muhafaza hususunda nasıl titiz davranırsa,ruh selâmeti ve din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • Rusyadaki harp esirleri Alman ve Japon esirlerinin Korla çahştınld.t.torı iddia ediliyor Cenevre,23 Nafen)Rusya,İkinci Cihan Harbi esna sında almış olduğu harp esirlerinin esir kamplarında çalıştırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • KISA HARİCİ Harpte kocastnı kaybetmiş p lan Frau Reinhold isminde 29 yaşında dul bir kadın Berlimn İngiliz işgal bölgesinde bir hapishanede yatmakta olan bir kaatile âşık i muş ve evlenmeye karar verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • Basyada tren yolculuğu nzuyormuş Londra,23 Nafen)Sovyetler Birliğinde demiryollarında seyahat son zamanlarda,uzamaya başlamıştır.Bir İsveç gazetesinin verdiği malûmata göre,1913 senesinde Leningrad Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • Japonya ile Papalık arasında siyasi münasebetler Tokyo 23 A.A.Japonya ile Papalık arasında siyasi mü nasebetlerin yeniden tesisi hususunda bir anlaşmaya varılmış tır.Japon sulh anlaşması mer'iyete gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • Yalnız iyi haberler getiren postaca Paris,23 Nafen)St.Ge nis Lava!köyünde 20 senedini beri postacılık yapan ve hep i yi haberlerle dolu mektuplar getirdiğinden çok sevilen Al bert Ruchegude adındaki p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1952
  • HAZRETİ MUHAMMEDİ ty^MtSAMİMMATİZ TANSU HAYATI Ebu Lehb ile mücadele Hazreti Muhammedin düşmanları bilhassa bunların başındı Ebu Cehil,Ebu Lehebi sir'atle yeğeni aleyhine çevrilmişlerdi TEFRİKA No.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.01.1952
  • «Sahra Oteli» filmi Yvonne de Carlo'nun şöhretini daha da artırmıştır.Birçok münekkitleı yazılarında Yvonne de Carlo'nun bu filinle sanatının şahikasına ulaştığını yazmaktadırlar.Re simde Yvonne de Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1952
  • 1 Diyanet İşleri eski Başkanı merhum Ahmet Haindi Aksekili'nin ölüın yıldönümü münasebetiyle Ankara'da bir anma töreni tertip edilmiştir.Resimde bu törene iştirak edenlerde?bir kısmı görülmektedir.2 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1952
  • emennKK on HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAX'A Ali Paşanın güzel karısını çarmıha ger *Ali Paşa,İbşir Paşanın karısını Sultan Ibrahime tesSî^m etmedi amma,İbşir Paşa onun baaım aimakta te eddüt gösterme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.01.1952
  • Okulspör haberleri Okullararası yalnız serbest stilde yapılacak güreş müsabakalarına 23 şubatta başla» nacaktır.Kız orta okulları arası yakan top müsabakaları 30 ocakta bağlıyacaktır.İstanbul M.E.M.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1952
  • ı:KIZ LİSESİ metli sgörculor yetiştiren Çamlıca Kız Lisesi eslcİvBîr spor yuvasıdır Geçen çarşamba günü kuvvet,li rakipleri Kandilli.Lisesini fevj kalâde bir oyunla mağlûp ede-rek grup birinciliğini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1952
  • Kız Liseleri maçjarı Beyoğlu Erkek' Terzilik Oku lu spor salonunda hakem Pa vli'nin idaresinde oynanan bum»çta" İstanbul Kız Lisesi takımı bir kişi eksik oynıyan rakiplerihi 15^9 ye15—olmak!üzere iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1952
  • Profesyonel Sulh.GAR AN Futbol Federasyonu,geçenlerde Ankarada yaptığı bir toplantıda birçok mevzuları münakaşa edip kat'î neticeye bağlarken;futbol-cularımızın bugünkü profesyonel durumlarını naza ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1952
  • Pekâlâ,bunu da ben kalkıl ediyorum.Feleksu ertesi gün yine Man mut Celâlettin Paşanın emrinrinde olan kadınlardan biri ile Üsküdara gitti ve iki odalı mütevazı bir evde misafireten oturmakta olan anne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1952
  • Isviçreııin sevilen sporcusu KOBLET Isviçrenin en çok sevilen sporcusu olarak bisiklet şarap!yonıı Hugo Koblet gösterilmektedir.Fransa turunu kazanan Koblet dünyanın en mükemmel 10 sporcusu arasında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 24.01.1952
  • 1 ^g-Stfe «afc1 'MsM w t mm m mw,mmimiSammmmmtatm â 1949 Davis Kupasını kazanan Amerikan takımı:Soldan saga)Talbert,Schroeder,Mullsy ve Gonzales Tenis âlemine Amerikalılar Dünyanın Amerikalı Dünya ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • BimiK^UKtiMnÂR* DbRDÛ,VCÛ*MURAD/J% TEFRİKA No.122 Yazan:SAMANCKJİE Eski Roma ve iran usulü teşrifat istemem;her gelen elini kolunu sallıyarak yanıma pirsin Etrafta hayli haJk toplan-ı mıştı.Ahmet Efen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 MM" 2 t 3 4 5 r—6 BI~S 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Sarayların meşhur siyahisi 2 Dirlik düzenlik;İkinci şeyhül muharririnin ikinci adı.3 Merhmetli;Bulsa 4 Güzel sanat;Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • Menemen Belediye Başkanlığından Elektrik işletmesi ihtiyacı olarak dosyasında mevcut şartlara ve evsafa uygun,Manesman tipi veya muadili muhtelif boyutta 261 adet direk alınacaktır.İşletmemizden bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • Bir talebe kayboldu Vefa Lisesi orta kısım öğrencilerinden Cavit Özdem ait/gün Önce oku a gitmek için evinden çıkmış ve bir daha rü memîşlir.Cavit zabıta tarafından aramalara rağmen bulunamamıştır.Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 9.00 Toros 10.10 Izmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Öğle kon seri Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Programlar ve dans müziği Pl)14.4a Türküler P1J 15.00 Kapanış.17.57 Açılış ve program 18,00 Memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • KÜÇÜK Karakolda SAHNE Piyes 3 perde Yazan:S.Kingsley Çeviren:T Sadulloh Sahneye koyan.M.Ertugrul Çarşambadan başka her akşam saat lain 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17-de Telefon;40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M AK S İ M de Cumartesi,pazar 16 da n.atine ve çarvnba 16 da tenzilât ı matine SOBMAGİB* Şarkılı tuluat oyun Per?wije akşamı iie cumartesi matine talebeye te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Uç ayl.k 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • Hımhım Şadı anlatıyor.Hafifçe genizden konuşur;luş yolları aramağa,beliren bu doğrudur,fakat hvmhım-as»Mırm»*a haşlamışhk kat'iyyen.Hattâ bu geniz-den konuşmada bir tatlılık,bir tesir gücü vardır.Yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • Cekette omuzluk olmayışı 1940 senesini gösteriyor.Omuzluklar 1941 de çıktı.Kollardaki ı överler 1940 dan sonra moda oldu.Geniş eteklik 1942 den evvel modaydı.1942 den sonra etekler daraldı.Saç tuvalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane:Beyoğlu,İstiklâl Cad.HacıbeL köşesi Alyon Sok.No.13/1 T;49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMİ MİRAS Yazan:Rulh ve August of Goetz Türkçesi;Reşlha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KİSMİ Penbe Evin Kaderi Yazan:Turgut özakmafc Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1952
  • Dünkü basın dâvaları Refii Cevat Ulunay,Akın gazetesinde,Kara ruhluların onbaşısı faaliyette)başlığı a-tında çıkan yazıdan do ayı gazete sahibi Cavit Yamaç ile yazı sahibi hakkında br hakaret dâvası a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • Savunma Bakanı kayıplarımızı açıkladı rBa» tarafa birincide] eilmistir.KADRO HARİCİ BIRAKILACAK MEMURLAR Zonguldak milletvekili Muammer Alakant'ın.İçişleri Bakanlığınca kadro harici bırakılacak memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • Hiç bir kazada "Baş tatMfı biıincidel retle devlet hizmetine uhnmıyacaklardır.Zafer K?7.«tesi haktanda tahkikat açıldı Ankara 23 Milliyet)HükO metin manevi şahsiyetine hakaret ettiği iddiasıyle mahkem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • Muhalefet Iran Şahına başvurdu Muhalif mebuslar Rf ıısuddık'ın kanunsuz idaresine son verilmesini talep ettiler Tahran 23 AP)Muhalefete mensup 15 mebus bugün biı açık mektupla Şaha başvurarak.Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • Üç Kore kahramanı taltif edildi Yararlık gösteren Uç suöayıınıza Amerika hükümeti madalya vcıdi Ankara 23 Milliyet)Bugün saat 15 te,Matb Okulunda,Kore kahramanlarımızdan Kurmay Albay Sırrı öktem.Yüzba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • Ankarada enteresan bir münazara Ankara 23 Milliyet)Hukuk Fakültesi öğrencileri bu'jün «Vatandaşın rey vermesi mecburî midir,değil midir?mevzulu bir münaıara tertip etmişlerdir.Rey vermenin bir hak old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • A.Paktına Lizbon içtiöîicö giriyoruz «as tarafı birincide» değil,birer birer ele alınacak meselelerdir.Amerikan Ayan Meclisi halen Türkiye ve Yunanistamn Kuzey Atlantik Paktına alınmaları hakkındaki p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • ingiltere ve Amerik Libyada üsler kuracak Rusyalım itirafına rağmen İngiltere ve Amerikanın Lizyanın Birleşmiş Milletlere girmesini temin edeceği sanılıyor Paris 23 AP)Bugün Türkiyenin Birleşmiş Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • ingilizler Süveyşte iki köyü bastılar Suudi Arabistandan sonra Pakistan da arabuluculuk teklifinde bulundu Süveyş Kanalı Bölgesi,23 AA.İngiliz kıtaları bu sa bah İsmaıliye Tatlisu Kanan füney kıyısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • Cefâl Bayar '3r-ş tarafı birincide 1 trende samimî hasbıhallerde bulunulmuştur.Cumhurbaşkanımızı Malatya istasyonunda vaktin geç ve havanın soğuk olmasına rağmen çok büyük bir kalabalık vatandaş kütle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • Prof Gökay I Baş taralı birincide] için bu yıl şimdiye kadar diğer vilâyetlere yapılan yardım-Har gibi İstanbula da yardım ya pılacaktır.Arkadaşlarıma ek olarak ben de Ankarada temaslar yaptım.Şehrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • Churchill Amerikadan ayrıldı ingiltere Başbakanına hareketinden Önce New-York şeref madalyası verildi New-York,23 A.A.iki haftalık bir Amerikan seyahatinden sonra bugün memleketine dönen M.Churchill,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • CHURCHILL'E VERİLEN ŞEREF MADALYASI New-York.23 A.A.Halen rahatsız bulunan İngiltere Başbakanı Winston ChurchilFe dün Belediye Reisi Vincent impelliterri tarafından şehrin şeref madalyası verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • Vichinskynin ithamı rSaftorafl birincide 1 harbi hazırlamak için ittihaz edilmiş bulunmaktadır.Kanaaünce dünyanın hakiki barışa yakınlaşıp yakınlaşmadı ğı kendisine sorulunca,Vichins ky şöyle cevap ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • Tunusta nümayişçiler i Bastarafı birincide 1 «lldüğü teyit edilmektedir.Tunusta geçen çarşambadan beri devam eden karışıklıklarda ölenlerin sayısı 31 e varmış,yaralananlar da 100 kişiyi asmıştır.Sınır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor TBaş tarafı birincide!yetinin zayıf hareket ettiğini,maznunlara karşı mülayim dav randığını,hattâ ihtilâttan menedilen Kara Vasıfın gazetecilerle görüşmesine müsaade edildiğini söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.01.1952
  • Sahip ve Başmuhaniri:Aii Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden;Faruk DEMİRTAŞ Başıldigı yer:Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.01.1952
  • Katranlı kenevir alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından 1 5000 kilo katranlı kenevir satın alınması kapa'ı z-ırî usulü ile eksiltmeye konulmusutr.2—Malzemenin tahmin edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.01.1952
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacak Bankasından;1 Mardin şehri elektrik şebekesi işi şartnamesinde gos» terilen esaslara uygun olarak yaptırılacaktır.2 İşin keşif bedeli 26'y.508.87 liradır.3 Geçici* temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.01.1952
  • Devlet Orman işletmesi Ayancık Müdürlüğünden işletmemizin fabrika deposunda mevcut 2876.777!metreküp köknar ve fırınlı kayın kerestelerle 3515.52)metrekare meşe Ve kayın parkeler 47)parti halinde 23/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.01.1952
  • Edincik Belediye Başkanlığından Edmcik kasabası içme suyu ceheke projesi tanzirr.J iv açık eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.Bedeli keşfi 3000 üç bin liradır.Muvakkat teminatı 225 liradırihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.01.1952
  • İS*** 7mm X* B,d,PPveÜ vitaminlerini muhafaza ettiği resmi raporla tespit edilen HAZIR SEBZELİ URBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ Balerin rARRİHASi.DOLAPOERC c«d 164 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.01.1952
  • Betonarme köprüler yaptım] Karayolları Genel Müdür üğünden.1 Ekşitmeye konu7ar» iş Balıkesir ve Çanakkale illerinde Gönen Piga Devlet yolunda keşif bedeleri tutarj 715,726.51)lira olan Keçiaeresi,Sand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.01.1952
  • KONTROL A ATİ Sizi Hırsızd Ya an Eminönü 8.Ankara:Vagonli karşısı,izmir:Ankara Palas altında ve bîitün şehirlerimizdeki acentalarımızdan arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.01.1952
  • Elektrik tesisat!yaptırılacak İller Bankasından:1 Niğde iline bağlı Bûr kasabasının hidro-elektrik santraiına,Banknca verilecek türbin grubu ve cebri boru monte ettirilecek,alçak tansiyon şebekesi yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.01.1952
  • GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI NEIMET I mi A GALATA TAHIR KAN Tel.4U430
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.01.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda yazılı baraka inşaatı içi kapah zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Eskişehir As.Sa Al.Ko.da yapılacaktır Şartnameler Ko da ve Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.01.1952
  • ZAYÎ:Edebiyat Fakültesinde" aldığım pasomu kaybettim.Hük mü yoktur 4937 Neriman Ccra:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 24.01.1952
  • Istonlnil 4 lera Memurluğundan 951/325 Birinci derecedeki alacaktan ötürü merhun olup tamamına bilirkişi tarafından 5240)Ura kıymet konan ve icra yargıç»ğınca 7500)lira kıymet üzerinden arttırmaya ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan