Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • siyası faaliyetler arttı Dün Başbakanlıkta İngiliz Büyük Elçisinin de iştirakiyle mühim bir toplantı yapıldı Bu resim,toplantıya iştirak eden İngiltere büyük elçisi Sir Noel Charles ve Bayan Charles'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • "Cephede yeni bir şey yok!eşhur Alman muharriri Erich Maria Remarque,m Birinci Dünya Harbin,den sonra yazdığı ve harbde,siperlerde gecen hayatı anlatan kitabı,bilhassa ismi ile Şöhret kazanmıştır:Garp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • Bursa yolunda bir arbede Bursa 28 Milliyet)Dün Uludağ yolunda Aşağıdeğirmen mevkiinde sarhoşluk yüzünden kanlı bir hâdise olmuştur.İstanbulda Yıldızda jandar ma onbaşısı bulunan Ali Ka rabıyık adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • Von Papen artık siyasete dönmiyor Eski Alman diplomatı dedi ki:"Türk siyaseti büyük terakkiler kaydetmiştir,Von Papenin evvelki gece Evvelki gece bir İskandinav uçağıyla şehrimize gelen Almanyanın esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • ingiltere seçimleri Ghurchiİl,Muhafazakâr Partinin siyasetini izah etti Londra 28 A.A.Reuter)Muhafazakâr Parti lideri Winston Churchill bugün partisi ge lecek ay iktidara geldiği tak dirde İngiltereni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • Müsteşrikler İstanbuldan ayrıldılar Şehrimizde açılan Müsteşrik eler,yavaş yavaş îstanbuldan İler,yavaş yavaş İstanbuldan ayrılmaktadırlar.Resimde dün giden grupa mensup müsteşrikler görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • BUGÜNKÜ SAYIMIZDA 2 nci sayfamızda:İsmail Hami Danişmendin makalesi,fıkralar,bir şehir röportajı.3 üncü «Karanhktaki Kadın» adlı millî roman,meraklı iktibaslar,siyasî icmal,san'at harereketieri.4 üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • Zeytinyağı ihracına müsaade edildi Ankara.28 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından tebliğ edilmiştir;Zeytinyağının,mer.î ihracat re jimi hükümleri dahilinde ve lisansı ilgili birliklerce verilmek sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • Memleketinde bir ihtilâl çıktığı bildirilen Peron ve karısı Suni benzin imal edildi Kolonya 28 AP)İki Alman kimyageri dün,islim ve karbon oksidinden sentetik ben 2 in yapmıya muvaffak olduklarını açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • Ârjantinde dahili bir harp başladı o-Cumhurbaşkanı Peron isyana katılacak,Subay ve askerlerin idam edileceğini bildirdi Buenos Ay res 28 AP)Ar jantande bir dahilî harp patlak verdiği bugün devlet rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • iTTiTww—p—ı^—O—W—Mı ıı ¦irrra» İlİîTutboİ Takımımız Milli tokım oyuncuları dün tesbit edildi Beden Terbiyesi Genel Müdür,lüğy futbol federasyonundan:1 14 ve 21 kasım 1951 ta* rihlerinde Istanbulda oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • 20 yıl Atatürk'ün politika arkadaşı olarak yanında bulunan ve 12 senedenberi susan İsmet İnönü'nün çehresi "Yavaş yavaş iktidar hırsı içinde kendisini kaybederek bir halk önderi olmaktan çıktı,önünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • t* m İçişleri Bakanı Halil Özyörük dün Vilâyette bir basın toplantısı yaparak,seçim faaliyetleri ve neticeleriyle memleketteki asayiş mevzularında demeçte bulunmuştur Resimde Halil özyörük gazeteci.le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • Petrol ihtilâfı Amerika uzlaştırıcı imkânlar arıyor Londra 28 AP)İngiliz nü kûmeti liderleri bugün,bir haf ta zarfında üçüncü defa olarak İngiliz İran petrol buhranını görüşmek üzere toplanmışlar» dır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • Mektep kitapları Millî Eğitim Bakanı bir açıklama neşretti l#— *Aı;ı«w^ ı ff»nı««ını» Ankara,28 A.A.Millî Eğitim Bakanlığından tebüğ edilmiştir:İstanbulda çıkan bazı ga zetelerde,1 Bir kısım okul kita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1951
  • i*um İKİ saat otomobille dolan bfc hemşire.Floryaya mı gittiniz?Hayır,Taksimden Tepeı basına.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.09.1951
  • MAKALE YANLIŞ HESAP I İsmail Hami DANIŞMENDI 2J Kylitl Perşenbe günü IsiiittLal.İzmit ve Gölcük,de hararetli nutuklar İra d edildi geçit resimleri yapıldı,Beşiktaş önlerine harp gemilerimiz geldi,san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Cemiuet TÖHEM it 950-51 ders yılında Harb Akademisini bitiren Kurmay Yardımcısı subaylarımızın diplomaları bugün törenle verilecektir.SEBGİ if Ressam Nuri İyem.Ferruh Başağa.Kemal Artera.Eagıp Gökcan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • B;genç iki taksi arasında kaldı Kadıköyde garip bir vesait kazası olmuştur.ğahap adın da biri,birbirini müteakip şo,för Eroi Akıncı ve Orhan Bay rağın idaresindeki taksilerin sacıine.ine mâruz kalmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Hıc 29 Bu.27 EYLÜL 16 Zilin 195 1 Eylül 1370 Cumartesi 136 VAKİT VASATI EZANI Güne-G.52 11.54 Öğle 13.05 6.06 İkindi 16.25 9.27 MtfMi 1 19 55 12.00 Yatsı 2Ü.27 1.31 5.15 10.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • 6&t wwk ER JuCU Çifji-vi siyah artık kışlık gazinolara göç etti.Tepebaşı bahçesi perişan;fakat Tepebaşı 5*eni bir devre hazırlanıyor.Saat sabahın,onu;Komedi kısmırun,Şişhane asfaltı tarafındaki kapısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • BORSA Kambiyo ve esham Açılış 7.85.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.57 73.68.40 0.44.80 0.01.876 1 9.73,90 ılapan 7.84.8?280 30 Ft Frangı isviçre Fr,Belçika Fr.80 64.0i 5.60 54.12.50 73.68.40 Liret.0 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Gelir vergisi İkinci taksit müddeti pazartesi akşamına kadar uzatıidı Gelir vergisinin 1951 yılı ikinci taksit müddeti aym son günü pazara rastladığından önü müzdeki pazartesi akşamına kadar uzatılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Bomonlî fabrikası kantinind görülen yolsuzluk Bomonti Bira Fabrikasının senelik hesaplarını tetkik eden murakıplar,bazı yolsuzluklara tesadüf etmişlerdir.Öğrendi ğimize göre,kantinin 5 bin liradan faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Bir Lumps mağazası soyuld Bir müddet evvel Yüksek kaldırımda bir hırsızlık hadi sesi olmuğ ve tüccar terzi Ha yim Bünyaminin dükkânından binlerce lira değerinde kumaş elbise ve bir miktar para ça lmmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Savarona yatının devir muamelesi bitti Deniz Harp Okuluna mek tep gemisi olmak üzere veri len Savarona yatının devit protokolünü imzalamak üzere dün bir heyet,Heybeli adaya giderek teslim muamelesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • İstanbul Spor Kulübü Başkanlığından Profesyonellik talimatnamesinin tatbik mevkiine konulma sı dolayısiyle 3.10.951 çarşamba günü saat 18 de kulübümüz lo kalinde fevkalâde olarak kon gre akdedilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • FIKRA Yasak mı,ı ~aı Nakil vasıtalarında,parklarda,caddelerde,hulâsa he men her yerde «yasak» tabelâları ile karşılaşırız Fakat ne garipti,ki bu ta belâlar bir çoklarımızı hiç ilgilendirmez Aksine ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Karı koca arasında çıkan bir kavga Sütücede oturan şoför Ali Kırbaş karısı Arusyakla mahke medeki islerini gördükten sonra otomobille evlerine dönerler ken yolda kavgaya tutuşmuş,lardır.Fena halde âsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • FırnncBİar dün yine vilâyete başvurdular Bozuk ekmek davası,günün meselesi olmakta devam etmektedir.Fırıncılar Cemiyeti mümes sillerinden müteşekkil üç kişilik bir hey'et dün yine vilâyete başvurarak;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Ankara vapuru dim gitti Ankara vapuru,dün saat 12 de 470 yolcu ile Batı Avrupa seferine çıkmıştır.Gidenler arasında,şehrimizde toplanmış olan müsteşrikler kongresine iştirak etmiş delegelerle turne ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Demokrat Parti ti Başkanlığından Demokrat Parti Fatih ilçesi kurucu üyelerimizden kıymetli arkadaşımız FERİT AKSOY'u kayıb etmig bulunuyuyoruz Cenaze törenine 30.9.951 pazar gü-nü saat ^3 de Beyoğlu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • i yaptıkları tetkiklerin neticelerini bir raporla tesbit ettiler İstanbul Millet Vekillerinin seçimlerinden evvel yapmış oduKları geziler hakkında hazırladık,lan rapor son şeklini almıştır öğrendiğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Ticaret Odası eski Umumî i t i bin iıı vazifesi sona erdi Ticaret ve Sanayi Odası İda re Heyeti dün yaptığı toplantıda,eski umumî kâtip Muhsin Nairn Seram'm vazifesine son verilmesini kararlaştırmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Bir çiftçimin temennileri Bismilden Hüseyin Açık diyor ki:«Ben koyun yetiştiririm.Fakat bundan edindiğim kâr çok mahduttur.Asıl istifa,deyi mutavassıtlar yapıyor,isin kaymağım onlar yiyorlar.Bir kaç d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • KISA HABERLER ir Zeytinburnu Gecekondu ev» lerinin elektrikle tenviratı tamamlanmaktadır.Bu arada Telsiz mahallesine de 3 lâmba konulmasına karar verilmiştir,ir Yalova'da inşa edilmekte olan ilk okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Albert Yanke hâcSisesî mahkemeye intikâl etti Birkaç ay evvel Boğazda bir kaza olmuş ve Aimanyanın sa bık hariciye nazırı Von Rib bentrop'un memleketimizde bu lunan eniştemi Alber Yanke bir motor kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Sayın Doktor ve Eczacılara T| CRYSTALLINE erramycm HYÜİIOCHLORIDE Piyasaya BÜTÜN TÜRKİYEDE SATİŞ,ECZANELER VASITASİLE «e SERBEST OLARAK YAPILMAKTADIR CHAS.PFIZER CO.Inc.Türkiye Umumi Mümessili ORTAŞAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • S a hte pasolar Bir şebeke tarafından piyasaya sahte pasolar sürülüyor Son günlerde tramvay,otobüs ve vapurlarda sahte paso kullanarak seyahat etmek istiyenler çoğalmıya başlamıştır.İlgililerce yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Bir çoban kaza ile arkadaşır vurdu Halkalı köyünde müessif bir kaza olmuştur.17 yaşlarında Hüseyinle 13 yaşlarındaki Yaşar Cerrahpaşa hastahanesine yeni aldığı bir tabanca ile oy namıya başlamıştır.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Bir isim benzerliği İki gün evvel Ertuğrui Tan su adında bir şahsın,komünizm propagandası yaparken yaka landığrnı yazmıştık.Ticaretle iştigal ettiğini bi] diren Ertuğrui Tansu isminde bir okuyucumuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.09.1951
  • Dün de bir çocuk otomobil altında kaldı Şoför Aristo idares-ndeki taksi Beşiktaşa giderken Akaretlerde tramvayın ters taralına asılarak seyahat eden ve he-nüz hüviyeti tesbit olunamı yan 15 yaşlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • Siyasi icmal Petrol parlayabiiir İngüterenin haricî meseleler,de çok yavaş,çok ihtiyatlı ve temkinli hareket ettiği malûm,dur.Kolay kolay karar vermemekle beraber bir defa tutacağı yolu katiyetle tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • Avustralyada pamuk fiatları V yükseliyor Bir aydanberi Avustralya piya salarında ilk defa olarak pamuk fiatları yükselmeye bağlamıştır.Bu yükselme "yüzde beş ile yüzde on nisbetinde olmuştur.Alıcıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Suudî Arabistan Kralı îbnissuud'un oğulları 27 yaşındaki prens Sultan el Suud ile kardeşi 25 yağındaki prens Abdülrahman,bir Nevyork hastahanesinde umumî bir sıhhî muayene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • Yeni Japon yıldızı Bir profesörün km hiç beklemediği anda sinema yıldızı oldu Tokyo,28 Nafen)22 yasında Eeiko Sumi isminde genç bir Japon kızı tanınmış bir film artisti olmuştur.Tokyoda sinema merakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • Dünya hükümeti Anayasası hazır Konf eranss deSeg oy hğı Londra 28 AA,Reuter)22 memleketi temsil eden delegeler bir dünya hükümetinin prensip ve kuvvetlerini ortaya koyan bir anayasa hazırlamışlardır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • Amerikan yardı mı o-Ayan ve Mümessiller Meclisi tahsisat hakkında anüaştı Washington,28 AP.Ayan ve Mümessiller meclisleri,nin temsilcileri dün,yabancı devletlere yardım işini Beyaz Sarayda temerküz et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • İngilizler kankac usulünden şikâyetçi Londra,28 AP)ingiliz iaşe Nazırı Richard Stokes dün,Batının silâhlanma gayretlerinin ieab ettiği şekilde gelişmemesi ve semere verme,meşinin sebebini,dünya emtia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • Büyük hava manevraları Son model tepkili uçak Sar manevralara büyük sayıda iştirak ediyor Londra,28,NafenJ 1000 uçağın iştiraki ile Avrupa semalarında büyük hava manevraları bağlamıştır.İngiliz,A" mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • Fındıklarımıza karşı talep artıyor Fındık piyasası gittikçe hara retleniyor.Bu duruma göre son haftalar içinde dış piyasalardan fındıklarımıza yeniden talepler gelmektedir.Geçen ağustos ayı içinde muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • «Vili» Baler salonu kapatılmadı Belediye nizamlarına riayet etmediğinden Beyoğlundaki «Vili» berber salonunun cezalandırıldığını dün yazmıştık.Müessese sahibinden aşağıdaki tavzihi aldık:Dükkânımın be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • KWM;MM 6ÖRE Kralı evlendirelim Gaston Doumergue Fransa Cumhurreisligine intihap edildigi zaman bekârdı.Yaşlı bir sevgilisi olduğunu ve arasıra Saraydan kaçarak oonun evine gittiğini bütün Paris bilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • İngüteredc seçim kampanyası hızlandı Londra;28 Nafen)tngilterede seçim kampanyası hızlanmıştır.Siyasî partiler seçim beyannamelerini hazırla,mışlardır.Bu beyannamelerin önümüzdeki günler içinde açık l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • Cokey mesleğinin acı ve tehlikeli taraflar,zannedildiğinden de çoktur Cokey P Yaz ayında,üstüste 8 kazak giyerek kilo düşürmek için nasıl çalıştığımızı size anlatamam Ne tuhaf bir tecellidir ki,babam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • SANAT HAREKETLERİ ü\l şenliği Nuıullah Ataç'ı tanır mısınız?Tanımamışsanız bile işitmiş olaiaksınız sanırım;Çünki bu yazarımız,yenilikleri savunuyorum,diye diye kendine hoş bir şöhret yapmasını bildi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1951
  • MİLLİ KOMAN TEFRİKA No:6 KARANLIKTAKİ âiM BAY&Ü&TLt/ûĞLV MİLLİ KOMAN TEFRİKA No:6 KARANLIKTAKİ ÇIKAN KISMIN HULASASI «Muharrir Halit,tanınmış bir kadın terzisi olan kız kardeşi Necibenin evine gelir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.09.1951
  • İsveç hususî muhabirimiz Orhan Türel,Stokh^lm'da çıkan haftalık Folketi Bild,in memleketimiz hakkında resimli ve uzun bir yazı neş rettiğini bildirmektedir.Gazete bu yazıda memleketimizin en kötü yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1951
  • 21 inci yasma basmak her genç kız için büyük bir hâdisedir.Hele Jean Simmons gibi güzel ve meşhur bir artist bu büyük günü idrak edince iste böyle telefon,mektup ve telgrafla aranır,tebrik edilir,gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ürriyetin ilk kadın kurbanı Madam Roland,giyotine çıkarken şöyie bağırdı:Ah,ey hürriyet!Namına işlenen cinayetleri görüyormusun?8 Kasım 1951,Madam Roland'm hürriyet u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.09.1951
  • Yukarıdaki resimde,boksu unutup birbirleriyle tekmele,şen iki boksör görülüyor.Yanında,yine Siam boksörünün garip sahnelerinden birini gör inektesiniz.Aşağıda ise,galip geldikten sonra,ringde duasini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.09.1951
  • 1952 Olimpiyat ümitleri:4 Meşhur Ingiliza ileti Roger Bannister Halihazırda,dünyanın en iyi dömİ-fond koşucularından birisi olan Roger Bannister,İngilizlerin 1952 olimpiyatlarindaki ümididir in&iUxler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.09.1951
  • Hayatı Güreşleri ve Aşk TEFRİKA No:6 Maceraları Bedirhan ÇINAR Kara îbo ile Kaplan EVfavro yağlanmış ortaya çıkmıştı.Davul?zurna ortalığı inletiyordu.ÇIKAN KISMIN HÜLÂSASI Halkının dörtte üçü Bulgar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.09.1951
  • r/i HI' 1.jQ H 7% İ y Amerikanın tanınmış boks otori telerinden ve New.York boks Icomisyoneri Edward Eddie Eagan,geçenlerde yaptığı foir dünya turunda,137,5 saatle bîr Holandalı gazeteciye ait plan re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.09.1951
  • Siam'da boks nasıl yapılır Siam'da,bir boks maçı esnasında,boksla birlikte her çeşit müsabakayı da seyretmek mümkündür.Her memleketin,sporun muhtelif kollarında,kendilerine mahsus örf ve ân'aneleri va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.09.1951
  • sa spor haberleri »Uf.ti IİTIIH 4* ı.HHI.iu I llıft'ı ı,I I1 10 I lı*H 'I ll|lı ijı II m TAKİ GARBİS ARASINDAKİ REVANŞ KARŞILAŞMASI Geçenlerde,değeri-boksörlerimizden Takı ile Garbis arasında yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.09.1951
  • Dün şehrimize gelen Ordu Karması Bugünkü karşılaşma,"Gazeteciler Cemiyeti kupası,maçlarından sonra,yeni futbol mevsiminin ilk karşılaşması olacaktır Maçlardan uzak kaldığı devre zarfında,titiz bir iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • BimiK'flU İt DDR&ÜA/CÛ* MUfcADfoi*HAW\TI TEFRfKA No:6 KEMAL SAMANCIGİL Şeyhülislâm fetvayı verdi;idam edileceklerin listesini yapalım;Sultana gönderelim.Bir Çalıcı Mehter takımı Nevbet v ürürken ÇIKAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • ÇIKAN KISMIN HULASASI «Ilık bir mayıs akşamıdır.Temiz elbiseli,güzel çehreli bir genç,raddelerden birinde ağır ağrr yürümekted*'r Birden durur ve sonra üzerinde «Ageline Bar» yazılı yere gi„ rip oturd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • 12 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 1SS Soldan sağa 1 Zengin köşkü;Bazı tatlı larm başında oturur,2 Sükûn içinde olan;Zekânın kardeşi.3—Bir Jnida;yalan dolan düzmesi;Bir nota.4 Kist;Paralıya parasız olarak eklenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • İçel İli Daimî Komisyon BaMMan 1 Tarsus Namrım yolunun 13+900—15+900 cü kilometreleri arasında yaptırılacak olan yirmi dokuz bin dokuz yüz dok san dört lira muhammen keşif bedelli âdi kaldırım inşası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • Bayındırlık Bakanlığı Âdâna Su işleri 6.cı Şube Müdürlüğünden EKSİLTMEYE KONULAN ÎŞ 1 Seyhan yan dereleri işi dir.2 Bu işin keşif tutan fiat birimleri esası üzerinden 310,123 lira 97 kuruş olup muvakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • Betonarme köprü yapımı Yollar 10 uncu Bölge Müdürlüğünden Trabzon 1 Eksiltmeye konuisn iş:Erzurum İlinde Elâzığ Erzurum yolundaki Ilıca)köprüsünün betonarme olarak yapımı olup keşif bedeli 76145,35)li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • Muş Valiliğinden 1 Yaptırılacak iş:Malazgirt Bulanık yolu üzerindeki 3 metre açıklığında bulunan 11884 lira 17 kuruş keşif bedelle menfez inşaatı:i.Şartname sözleşme plânı ve diğer evrak tatil günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • Tali hasılat satılacak Müessesesinden 1 Aşağıda cins ve miktarları yazılı tâli hâsılat 15 Skim 951 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 te Malatyada müessesemiz binasında pazarlık]?satılacaktır,Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • 1 0 Ekim YARİŞ KOMEDİ Çarşambarian başka her akşam saat tam 21 de Cuma,Pazar matine saat tam 17 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • Bakır şilebi ile gelen kaçak yolcu Bakır şilebi Cezayirde yolcu alırken,amele kılıklı birisi de bu arada gemiye girmiş ve şch ¦rimize kadar gelmiştir.Vapur kaptanı,kaçağı İstan bulda ilgili makamlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • Telefon şebekesi geııişletiîiyo İstanbul telefon ihtiyacını karşılamak maksadiyle,idare şebeke tesisleri üzerinde mühim tetkikatta bulunmakta ve 35 bin müracaata cevap verebilmek gayesiyle şebekenin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • Denizyolları iç hatlar seferlerinden zarar etmiyor Devlet Deniz Yolları dış hatlarının zararla kapandığı yolunda bazı şayialaır dolaşmakta ise de,ilgililer,iç hatlar seferinin daimi surette kârla kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 haberler 13.15 Duke Ellington orkestrasından caz muziği Pl)13.S0 Radyo salon orkestrası konseri 14.00 şarkılar 14.45 George Wfircht ve Reginald Dixon'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1951
  • FAYDALI BİLGİLER 8.30 Ankara ekspresi 9,20 Ankara ekspresi 13.40 İskenderun postası 18,25 Konya postası 20,35 Adapazarı postası Pazar ve Cumartesi günleri 10.10 Motorlu vardır_Nöbetçi Eczaneler 30 PAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.09.1951
  • rBastcrofı Birincide] hayet galebe çaldılar.Hâdise,ler onu harekete geçmeğe zor layıp duruyordu.Bu suretle dir ki nihayet Anadoluya geç jniye karar verdiği zaman ken dinden evvel Anadoluya geçerek Müc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.09.1951
  • Ankaradaki siyasî faaliyet Baştarafı 1 incide)lerek Başbakan Adnan Menderesi ziyaret etmiş;bu görüşme es-Hasında Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu ile Dışişleri Balkanı Fuat Köprülü de hazır bu_'lunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.09.1951
  • To.iUıi luk hububat taşıttırılacak Malya Devlet üretme Çiftliği Müdürlüğünden YERKÖY 1-Çiftliğimizde mevcut 5001)ton tohumluk toıbubat şartnamesine göre 3/'lD/ÖSl çargamba günü saat 15 fle çiftlik me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.09.1951
  • Bursa yolunda Bagtaraii 1 incide)yünden gelen kalabalık bir köy lü grupu işe müdahale ettiğin,den durum bir arbede halini i almış,bu arada kamyonu ida re eden şoför Ahmet ve jan darmanın arkadaşı Hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.09.1951
  • Istanbul Defterdarlığından Nev'i ve NUta Adresi Kıymeti Teminat İpotek Li.Kr.li.Xr.7070 M.2 50 desimetre kare mik Fatih eski Takyesi 55200.4140.1.inci derecede 250.000 darında evvelce bir simdi iki en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.09.1951
  • Ârjantinde uast.aio.ii 1 incide)Peron hükümetinin bel kemi ği mesabes-nde olan işçi sendikaları umumî îederasyonu soz cüsü,devlet radyosunda verdiği bir demeçte,bazı ordu mensuplarının Peron hükümetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.09.1951
  • Millî futbol takımımız Baştarafı 1 incide)trenör Rebü Efkal'm nezaretinde çalışmaya başlıyataklardır.1 Seçilen futbolculaın 3 ekim 1951 çarşamba günü futbol levazımları ile birlikte saat 11 de Dolmaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.09.1951
  • Von Papen Baştarafı 1 incide)lerini şu şekilde cevaplandırmıştır:Türkiyede ne kadar zaman kalmayı düşünüyorsu nuz?Takriben 15 gün kadar kalmak niyetindeyim.Diplomatik vazifenizi tek rar z-evkle ifa ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.09.1951
  • PETROL İHTİLÂFI Baştarafı 1 incide)neydeki Dünya Mahkemesi taraflara dostane bir hal çaresi aramalarını tavsiye etmişti.İngilterenin kararına belli başlı iki faktörün tesir etmiş olması melhuzdur:Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.09.1951
  • mgHtere seçimleri Baştarufı X incide)hayret uyandırmıştır.Muhafazakâr lider aynı zamanda iş başına geldiği takdir de partisinin takip edeceği siyasetin ana hatlarını da belirt,mektedir:1 Muhafazakâr p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.09.1951
  • Baştarcfı 1 incide)Bütün lise kitaplariyle or j ta okulun matematik,ta-biat bilgisi,fizik,kimya,tarih,coğrafya kitapları ve ilk okulların 4 ve be.şinci sınıf tabiat bilgisi ve matematik kitapları ser-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.09.1951
  • SWSaı|iSı5ffig^ İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları 110 ton sığır eti açık eksiltme ile 3.10.051 çarşamba günü saat 15 te Kartal Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kilosu 109 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.09.1951
  • İşine su tesisatSarı yaptırılacak İller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminatla gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Kasaba adı Keşif bedeli Geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.09.1951
  • İçişleri Bakanının basın toplantısı "Diyebilirim ki milletimiz siyasî bünye değişikliğini sarsıntısız atlatmıştır^ Bir müddettenberi şehrimizde bulunan İçişleri Bakanı Halil özyörük.dün iiaat 15 de Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • 1111111 ZiASTin n£l£U&,dtfvtiesliMvıveli,7t mlufı VOLV DIESEL VOLVO Türkiye Münhasır İthalâtçım MEHMET KAVAL «salata Tahlr Man Telefon 42673 40430 Telgraf LAMET istanDu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden Lüleburgaz 1 Çiftliğimiz Kıvırcık sürüsünden Koç,almış 250 baş koyun 9.10.951 «alı günü saat 16 da açık arttırma suretile satılacaktır.2 Geçici teminat 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • Türkiye İMAR BANKASİ Kuruluşu 1928 Yeni Postane arkası,Aşirefendi caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • BRAŞA FİÎLD israil Faciasının Büyük Kahramanı 1 Ekim Pazartesiden itibaren,19 yaşındaki bu genç kızın fevkalâde macerasını Yeni Günlük Akşam Gazetenizde okuyacaksınız İSTANBUL EKSPRES.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • »UNYADA RAKİPSİZ »OUT TİP MOTOSİKLET DAİMA •ı f25 m^ 200 m m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • Foiwn İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından;951^435 Davacı Apostol Denizopulo vekjli avukat Prod Franko tarafından Fatihte eski Mimar Sinan yeni Vatan caddesi eski 57,57/1 yeni 78,3.taj 35 No.lı bahçıvan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Muhtelif 15 sokakta yaptırılacak olan adî kaldırım inşaası 18.9.951 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Yapılacak işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden Sanatkârlar ihtiyacı için Cibali deposunda yaptığımız pik satışlarına bundan böyle Kuruçesmedeki depomuzdan devam edileceğin^ evvelki ılânlanmjza ek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • Ham Kauçuk alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Kom.Başkanlığından 1 20.000 kilo ham kauçuğun satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,2 Malzemenin tahminî bedeli 80.000 ve ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • Yapı işleri ilânı Tokat Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 10.9.9ü 1 tarihinde eksiltmesi yapılan Tokat Kapalı Spor salonu 1 inci kısım inşaatı taliplerinin teklifleri haddi lâyık görülmediğinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ N.A A.N K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • MBintafrEiflflBEflMW Dr.Necdet SIrmen Esnaf Hastahanesi İç Hastalıkları Mütehassısı Saat 15,30 dan sonra muayene yapılır.Lâleli Cad No.1 Çelikpalas Ap.D.1 Tel:22702
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • Bir baş makinist aranıyor Muğla ili Bayındırlık Müdürlüğünden Dizel ve buhar makinelerinden anlar şoförlük bilir ve bu makinelerin tamirlerini yapabilecek durumda bulunan bir başmakiniste ihtiyaç vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • İhraç olunmak üzere beşbin ton Mısır satılacaktır Toprak Mahsulleri OHsâ Ganel MUdiirlUğUnden Derince'de silomuzda mevcut beş bin ton yüzde 10 eksik veya fazla teslim ve tesellüm edilmek kaydile)mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • Darülaceze imalâthaneleri İsletmesinden 9 İşletmemiz ambarlarında me vcut takriben 5 ton kösele ve 5 ton vaketa kırpıntısının,«işbu takribi miktarlardan iazlası da dahil:1.10.951 pazartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • Ezmir Şubesi İnşaato Eksiltme İlanı'" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 1 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Izmir şube bina.31 inşaat* kapalı zarf usulü ile ve birim fiyat esası üzerinden eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • Askerî Veteriner Okuluna öğrenci alınacak 1 Türk vatandaşı ve T,C,bağlısı olmak,2 Tam dönemli liseyi Pt iyi veya iyi derecede bitivmîş olmak,3 Yaşı 13-21 olmak.4 Vücudunun gelişmesi ve sağlık durumu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • İhraç olunmak üzere 20 bin ton Anadolu beyaz arpası satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Beşer bin tonluk partiler halinde on bin İskenderundan.on bin İzmiden^ Anadolu beyaz arpa H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • İstanbul İkinci İcra Memurlu-Sundan 51/3679 Hacizli bulunan.Masa.büfe ve kristal vazonun paraya gevrilmesine karar verildiğinden birinci açık arttırması 15.10.951 pazartesi günü saat 12-13 de Nişantaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • Beyoğlu 5.inci Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/371 •Akıl hastalığına müptelâ olma sındaıru ötürü halen Şişlide Fransız Lape hastahanesinde tedavi edilmekte olan Ratibe Hatice Kayadelen'in hacredilerek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.09.1951
  • MyJf J&SfaİN r F 8L u-**0yYi 17 25 33 BEYGİRLİK ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRLERİ 1 I 5a Türkiye münhasır ithclüiç^ı Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8