Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.09.1951
  • İslâm memleketler A rap olmıyan islâm memleketlerinin de Arap Birliğine iştiraklerine Mısır ve Suriyenin taraftar olduklarını ajans telgraflarından öğrendik.Eu düşünce tahakkuk ederse Faştan Hindistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1951
  • Sağlık Bakanının dünkü beyanatı Dün,beyanatta bulunan Sağhk Bakanı yenj mezun hemşirelerden birine dininm ıSIm veriyor Yazısı 3 nctt sayfada}
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1951
  • İzmir Fuarı dün kapandı o-Belediye Başkanı Rauf Onursal,gelecek seneki fuarın hazırlıklarına hemen başlanılacağını söyledi izmir,20 Milliyet)32 gün denberi açık bulunan 20 inci İzmir enternasyonal fua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1951
  • Yakında duruşmasına başlanacak olan Kasım Gülek Bilecik hâdisesi Kasım Gülek ve Naşit Hakkı Uluğ'un duruşmalarına yakında başlanacak Ankara,2Q Milliyet)Bilecik'te seçim propagandaları sırasında yayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1951
  • Ottawada alınan tarihi karar Atlantik Paktına k abul edil d i k Patta alınmamız hakkındaki karar,Konsey toplantısının son dakikalarında ittifakla verildi Ottawa,20 AP)Kuzey Atlantik Konseyi bugün Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1951
  • Medenî Kanunda ta di laf Medenî Kanunumuz günün şartlarına uygun bir hale getiriliyor Ankara,20 Milliyet)Medenî kanunumuzda günün şartlarına uygun ve memleketimizin sosyal bünyesine tam mânasiyle uyab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1951
  • Korede mütareke ümidi dün yeniden belirdi Komünistler yeniden müzakerelerin başlaması için Ridgway,a nota gönderdiler Tokyo,20 AP.Komünist askeri şefler bugün Kaesong mü tareke müzakerelerine derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1951
  • İm ı ¦mııııı ıı ¦mı Bay ar Yalovada Dün şehrimize dönen Cumhurbaşkanı geç vakit Yaîovaya gitti Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,beraberinde Genelkurmay Başkam Orgeneral Nuri Yamut,Tekirdağ ve Çanakkale mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1951
  • Halk Partisinden istifa edecekleri ısrarla söylenen eski Bakanlardan bir kısmı Genel Başkan İnönü ile birlikte görüşmektedir Halk Partisinde tasfiye başlıyor Müfrit partililerin biran evvel tasfiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1951
  • 38ggf^!3^ jf jijjjji Dün toplanan D,P.Genel tdare kuruluna riyaset eden Başbakan Adnan Menderes toplantılardan birisinde D.P.Genel İdare Kurulu toplantısı Başbakan Adnan Menderes' in başkanlığında yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1951
  • Seçimlerini kati neti ces Ankara,20 Milliyet 16 eylül 1951 ara seçiminin kat*i neticeleri dün belli olmuştur.Umumî seçimlerle mukayeseli rakamlara dayanan cetvel,üçün cü sayfanızdadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1951
  • vJs IttİiiTük i.ii.a^ii^fî 24 Eylül Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin eri tanınmış edip ve muharrirlerininiıkraları,makaleleri,romanlarîyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyacakür En zengi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.09.1951
  • Son harbin gizli tarafları liçin anlaşmıştı?Almanya ile Rusya arasında 1939 da imzalanan pakt,ikinci dünya harbine sebep oldu Kre.nlin'in giriştiği sulh kam 4ayasının sahteliğini açı ğa vuran bu makal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • KONGRE Karagümrük Gençlik kulübü fevkalâde kongresini 23 eylül pazar günü saat 9 da Aysu sineması bahçesinde yapacaktır.SERGİ ir Maya sanat galerisinde senenin sergisi açılmıştır.FESTİVAL •fr Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • Ruslar bizden tütün alıyor îzmir,20 A.A.Bir müd dettcn beri gelirimizdeki tütün ihracatçıları ile temaslarda bu lunan Rus mubayaa heyeti dün yapılan bir anlaşma ile memleketimizden 1.800.000 kilo tüıü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • Bir deniz kazası Florya açıklarında imdat istiyen bir motor,"Tırhan,tarafından kurtarıldı Ra,'Jii Jâiâ;2sS3^^2s^3;âîS',^3î3' g!aâ'j2,i3s3 ¦Bandırmaya müteveccihen limanımızdan kalkan Tırhan vapuru evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • Unkapam yolu tamir ediliyor Valİ ve Belediye Reisi Haliç kıyılarında Fener,'Unkapam,Keresteciler yolu ü-^rinde ve civarında tetkiklerde bulunmuştur.Esasen dar olan,ticaret ve sanayi bakımından d °büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • Şilenin imarı Şehir Medhince Tstanbu lun önemli ilçelerinden Şilenin imarı için hazırlanmış programın tahakkukuna Bele diyecd devam olunmaktadır.Bu maksatla teşekkül eden ko misyon çalışmalarını bitir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • KİSA HABERLER Hâlen Ciddede olan Denizyolları idaresinin İzmir vapuru taşımakta olduğu hacları 26 ey lülde Lâzkiyeye götürecektir,izmir ordan limanımıza dönecektir.Tekel Genel Müdürlüğü tütün eksperle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • Bir randevu evi daha basıldı Taksimde Dolapdere mevtinde oturan sabıkalı randevuculardan,meşhur Fatihli Nimetin evinde randevuculuk yaptığı ahlâk zabıtası memurları tarafından tesbit edilmiştir.Memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • İzmir Radyosunun yeni programı İzrnir,20 A.A.İzmir radyosu programı bugünden itibaren değiştirilmektedir.Fuarın kapanışından sonra devamlı olarak neşriyat yapması kararlaştırılan radyo,kış sezonuna ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • «Bakır» Şimalî Avrupaya bir sefer yapacak İhracat malları toplamak üzere Karadenize hareket eden Denizyollarının Bakır şilebi dün gece Trabzona varmıştır.Vapur dönüşte fındık mahsulü bulunan iskeleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • Millî Oyunlar Festivali Türkiye Talebe Turizm Teş-kilfıtmm tertiplemiş olduğu «Millî Oyunlar ve Türküler Festivali» bugün saat 21 de acık hava tiyatrosunda Vali ve Belediye Başkanı Dr.Prof.Fahrettin K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • Denizyollarının yeni sipariş ettiği gemiler Denizyolları idaresinin şehir hatları işletmesi önümüzdeki senenin yaz ve kış aylarında şehir içi nakliyatında bazı ye.nilikler yapacaktır Mevcut hatları sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • İcra amirlerine aî yüksek t~*s*likc Giresun Vali Muavini Adil Baysal'ın Balıkesir Vali Muavinliğine,Afyon Vali Muavini Sakip Özil'in,Tekirdağ Vali Muavinliğine,Tekirdağ Vali Muavini Sabri Sözer'in,Zon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • Birleşik Amerikada kurs gören Türkler Marshall plânı Türkiyede tatbik mevkiine konduğu gün den beri 200 kadar genç Türkün Birleşik Amerikaya giderek takip ettikleri bildirilmektedir.Bunlar ziraat,sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • HALKI v-v^^öSfo Bir sokağsn heaSi Nişan taşında oturan okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektupta göy le denilmektedir:Nişantaşı birinci ayazma İlhan sokağın n bugünkü iğrenç manzarasını s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • ISTANBUL 12.50 Açılış ve programlar 13i00 Haberler 13.15 Karışık hafif müzik Pl)13.45 Şarkılar 14.00 Dans müziiğ fl?P)14.45 Programlar ve türküler Pl)18.20 Konuşma 18.30 Fasıl heyeti Nihavent faslı)ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • İspanyol mektep gemisi l\ir gemi kamu-tanı,Valiyi komutandın ziyaret etti İspanyol bahriyesine men-sup Yuan Sebastian Deelcano yelkenli mektep gemisi dün şehrimize gelmiştir.İspanyol mektep gemisi Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • Millî Savunma Bakanlığının bir tavzihi Millî Savunma Bakanlığı temsil bürosundan bildirilmiş,tir:1 12 eylül 951 gün ve 9740 saydı Cumhuriyet gazetesinde çıkan Çanakkale denizaltımızm geçirdiği kaza)ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • Parlâmentolar Birliği Genel,Sekreterinin mektubu Milletlerarası Parlâmentolar Birlimi Genel Sekreteri Leo pold BoiBsier,Türk GrupuGenel Sekreteri Adato'ya aşağıdaki mektubu göndermiştir:ixGiizei bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • İsveç'e şarap sattık ij Bundan bir müddet evvel şa?rap ithali için müracaat eden İsveç tacirlerine 50,000 litre beyaz şarap gönderilmişti^* Türk şarapları İsveç'te beğe| ni İd iği takdirde yeni partil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.09.1951
  • Yakın Doğuda siyasî vaziyet âtından nacakmı ««es Bugünkü anlaşmamazlık giderilmediği takdirde,İranın Rusyaya kapılarını açmasından endişe ediliyor îngiiterenin Yakın Doğu'da devamlı surette azalmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.09.1951
  • Basketbol maçları o-ÎKin gece Yugoslavlar İranlıları 55 37,Fransızlar Avusturyalıları 67-30 yendiler Milletlerarası 2 nci İstanbul Basketbol turnuvasına dün geee de Spor ve Sergi Sarayında devam edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • ı İki tepkili uçak çarpıştı i Singapur,20 AP)İngiliz **ava kuvvetlerine ait iki tepkili Vampire uçağı bugün Ma-^Va'.nın sahil kesiminde havaca,çarpışarak infilâk etmiştir.Paraşütle atlamağa muvaffak °
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Morrison ve Schumann Fariste görüşecek Londra,20 AP.Büyük Bri tanya ve Fransa Dışbakanlarımn kasım ayı zarfında Parista bir görüşme yapacakları bugün iresmen bildirilmiştir Bu toplntıda iki memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Yeni bir yaralı kafilesi yolda Ankara,20 A.A.Millî Sa_^tima Bakanlığı temsil bürosun *an bildirilmiştir:i 30 ağustos 1951 tarihinde Mc.^a yapuçu ile Japonyadaki Sa-Sebu limanından hareket eden karalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Bayar yaSovada [Baştcrrafı Birincide Marmara adasını ziyaret etmişlerdir.Cumhurbaşkanı,ziyaret ettiği bütün yerlerde olduğu gibi burada da büyük tezahüratla karşılanmışlardır.Sahilde kısa bir istiraha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Mısırdan ayrılan krallar Kahire,20 A.A.Memleketlerini terkederek Mısır'a gelmiş oian kral ve kraliçeler teker teker Mısır'ı terketmektedirler.İkinci Cihan Harbi esnasında ve harbi müteakip Avrupalı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Büyük bir su "baskını Otuz bin kişi evsiz kaldı.Ölenlerin sayısı tesbit edilemiyor Kalküta,20 Nafen)Dünya tarihinin en dehşetli su baskınları Assam eyaletinde başlamış bulunmaktadır.Birmanya ile Tibet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • w?*m.Bir kahramanlık hikâyesi İngilterede iki askerî tayyare havada çarpışıyor ve parçalanarak düşüyorlar.Ka zadan yalnız on altı yağında Coates isminde^ bir çocuk kurtuluyor.Delikanlı,vak'ayı anlatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Alman seçimleri Berlin,20 AAJ Doğu Almanya Başbakanı M.Grotewohl,Batı Berlin'belediye reisi Reutrin doğu ve batı Berlinde seçim yapılmasını ileri süren teklifini reddetmiştir.Reuter Grotewohlun bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Sahipsiz adalar Londra,20 Nafen)Manş denizinde bulunan Minquier ve Herchous adalarının 600 seneden beri kime ait oldv/u bir türlü tâyin edilememiştir.Fransız sahiline hâkim olan bu adalarda ikamet ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Yosunlardan elde edilecek maddeler Londra,20 Nnafen)Berkshire'da Jealote Milî araş tırma istasyonunda ilim adam larmdan müteşekkil bir heyet durgun suların dibinde yetişen yosun nevinden yeşil nebatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Güneş çarpmasından ölen hacılar Bağdat,20 AA)îyi malûmat alan kaynaklardan bugün bildirildiğin g" re İslâm dünyasının her kösesinden gelen Mekke hacılarından 3.000 kişi güneş çarpmasından Ölmüştür.Ira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • IH arid kısa haberler İKAN Tahran askeri mahkemesi casuslukla ittiham edilen Abdullah Uzbek simli bir Sovyet vatandaşını ölüme mahkûm etmiştir.ÇİN Güney Çin komünist makamla n son,10 ay zarfında,yalnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • j Baştarafı Birincide] eden Nihat Grim ve Cemil Sai' Baıias'm partiden kendi istekleriyle çekilecekleri ve Gavit Oral'm da hemen istifa edeceği hakkında kuvvetli şayjaia* dolaşmaktaysa da henüz bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Güney Kore Cumhurbaşkanının demeci Pusan,20 AP.Güney Ko re Cumhurbaşkanı Syngman Rhee bugün verdiği bir demeçte hükümetinin bazı şartlarla,hâlen kesilmiş bulunan mütareke müzakerelerinin yeniden başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Korerfe mütareke ümidi [Baştarafı Birincide!zusunu göstermişlerdir.I Fakat kızıllar,müzakerelerin yine birçok hâdiselere sahne cilan Kaesong'da yapılmasında ısrar etmişlerdir Müttefik irtibat subaylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Z# Gökalp'in ölüm tarihî yanlış mı?Dün,Çenberlitaşta Muallimler Birisi lokalinde,şehrimizde bulunan müsteşrikler kongresi üyelerini Türk muallimleriyle tail şürmak nıaksadiyle bir toplantı yapılmışür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • 0 Iran petrolü Sovyetler İrandan petrol almak için müracaatta bulundular Tahran,20 A.A.Iran Maliye Bakanlığına yakın çevrelerden bildirildiğine göre,Rusya,Iran petrollerini satın almak L çin teklifte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • £S3 o B 3 P W W P O en ST W H Ö o W S m S 3 H p t/l w V w td ta p P 5-F IB(OtDra©©tOtD OiB(DtD!OtO(C«0 0 DOtOtOtûCÛCD CDCOCOCOCOCOCO110 OiüıtnUıCJiüıüıuı tnüıüiüiüıenüı01 I—'Oj-'Ol—'O I—'01-*OI—'Ol—'O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • TBaştarafı Birincide!Beyannamede:«Kuzey Atlantik camiası milletlerini ayirmak için yapılan İsrarlı teşebbüsler neticesiz kalacaktır» denilmiş,Rusya tarafından ortaya atılan sözde sulh teşebbüslerine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Sağlık Bakanı Şehrimizde bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Ustündağ dün akşam saat 17 de yapılan Haydarpaşa hastabakıcı hemşire ve laborant okulundaki diploma tevzi töreninde hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • İzmir fuarı [Bctştarafı Birincide")sini bulmaya başladığını,önü,nıüzdeki yıllar içinde bu sayede zirai,iktisadî ve ticarî sahalarda birçok ileri hamMer yapılabileceğini ümit ettiğini,enternasyonal fua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • D.P.Genel İdare Kurulu toplandı fBaştarafı Birincide] seçimi kazanması münasebetiyle parti başkanı Adnan Menderesin radyoda yapacağı konuşma ile seçmenlere neşredilecek teşekkür beyannamesi de okunara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Askerî harekat 8inci ordu katargâhı Kore)20 AP Tepkili Amerikan uçakları bugün Kuzey Batı Kore de cereyan eden hava savaşların da us yapısı 3 tepkili MlG-15 i ağır hasara uğratmışlardır.Bu savaşlara h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 21.09.1951
  • Yeni genel seçimlerde ftZciiîiir Attüee'fiân karara,&o*sa ç&Mr&l&çîa&e aşikâr bir memnuniyette karşılan dU keyfiyeti,bazı müşahitler tarafından,İngiliz hükümeti murahhaslarının Vaşington ve Ottawadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.09.1951
  • Akdeniz girecek millî güreş takımı Akdeniz olimpiyat müsabakalarına katılacak B millî güreş takımımız,Emirgân kampında idmanlarına muntazam ve programlı bir şekilde devam etmektedir.Millî takım namzet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • Ham Kauçuk Alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Kom.Başkanlığından 1 20.000 kilo ham kauçuğun satın,alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Malzemenin tahminî bedeli 80.000 ve ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • Ankara Jandarma Satınalma komisyonundan Ankara J.Subay Tatbikat ve As Subay Okulları senelik ihtiyacı için kilosuna 185 kuruş fiat tahmin edilen 20 ton koyun ve 110 kuruş fiat tahmin edilen 5 ton sığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMlRTAŞ N A a,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • OPERATOR Di CAVİT GÖNCER "BİRÎNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbas:No:13 Tel:Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • t Lokman Hekim Dr,HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün saoah saat 10,30-12;öğleden sonra,14.30-17 de hasta kabul eder istanbul Divanyolu No;104 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • Avrupa turuna çıkan bisikletçilerimiz Belgrattan aldığımız bir mek tupta;Avrupa turuna çıkan Mehmet Hasbek,Ahmet Kızılkaya,Celâsin Asena ve Ekrem Özügeldi isimli 4 bisikletçimiz 7 eylülde Belgrada var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • millî takımı kampa giriyor 1 kasımda Paris'te yapılacak Türkiye B Fransa B millî maçına seçilen futbolcular Rebiî Erkal'm nezaretinde çalışmaya bağlamışlardır.B mini takımına şu futbolcular çağrılmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • Meşhur bir Arjantinli futbolcu İtalya'da Buenos Aires,United Press)Arjantinin «Atletko Larus» futbol kulübü meşhur merkez muhacimi Jose Flor'to nihayet İtalyanın Torino futbol kulübü tarafından bir mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • İstanbul 3 üncü icra Memurluğundan:951/3398 Merhun olup paraya çevrilmesine karar verilen ve hâlen Küçükçekmece civarında Enver Soyerin şantiyesinde bulunan otuz bin lira değeri İtalyan florantini exk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • YENİ NEŞRİYAT:tŞÇÎ HAKKI 'Gazetesinin 12 nci sayısı bu gün işçileri alâkadar eden zengin münderecatla intişar etmiştir.Okuyucularımıza hararetle tavsiye ederiz Lokmanhekim çıktı.N.129.Sporcu 'kızlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • Fatih 3 üncü Sulh Yargıçlığından:951/518 Kadriye Alpar tarafından Huriye,Numan Güreli,Bedia/Tulgıaır,İsmail Akyavaş ve Bedri kızı Şerife aleyhlerine Fatih Sarıgüzel eski Doğramacı yeni Şemsettin Sami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • ingiltere nın kulübü İngiliz Milli Takımına değerli futbolcular veren Tottenham,bilhassa Medley,Bailey gibi oyunculariyle iftihar etmektedir İngiltere birinci kümesine mensup Tottenham Hotspur futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları 5x8x44 eb'admda ve 4x6x400 15 M3.ızgaralık çam kerestesi açık eksiltme ile 23.9.951 günü saat 15,30 da Kırıkkale As,Sa,Al,Ko,da satın alınacaktır,Tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 21.09.1951
  • asaba içme Su tesisatı Yaptırılacaktır İller Bankasandan 1 22.342 20 lira keşif bedelli Selçuk içme su tesisatı şebekesi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.2 Geçici teminat 1.117,11 liradır.3 Keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor