Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.09.1951
  • Isriçreain manevî silâhlanma enstitüsü mümessilleri dUn Gazeteci,ler Cemiyetinde bir basın toplan tısı yapmışlardır.Resimde rrramessiller gazetecilerle bir arada görülmektedirler Foto:Milliyet Sami Ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1951
  • Madalya alan Kore gazileri Ankara,10 A.A.Koredc Birlenmiş Milletler safların da dünya tarihine şehamet des tanları yazan kahraman Türk subay ve erlerinden yurda dön müş bulunan subay,er ve şehitlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1951
  • Yarın Kurban Bayramıdır Yarın mübarek Kurban Bayramıdır.Şehrimizdeki kurban satışlan dün birdenbire artmıştır.Resimde hararetli geçen kurban satıslanndan bir manzara görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1951
  • Seçimi hangi parti kazanacak izim Babıâlinin çocukları,seçim münasebetiyle «halkın nabzını yokhya-1 cağız» diyerek kalktılar.An a dolunun kasaba ve köylerine dağıldılar.Her biri,gittikleri yerlerden,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1951
  • Ulaştırma Bakanı S Kurtbek İstanbul telefonları Ulaştırma Bakanı dün geniş izahat verdi Şehrimizde bulunan Ulaştırma Bakanı dün şehrin telefonları hakkında basın mensuplarına fccniş izahat vermiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1951
  • 24 Ey I ü I P aza r t e s i 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyacaktır En zengin mündericatla ve mükemmel bir şekilde çıkmak için hazırlanan MİLLİYET 6 ve 8 sahife olmasına rağmen Fiat i 10 kuruştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1951
  • İrana karşı malî baskı o-İngiltere İranın dolar temin edebilmesini güçleştirecek bir karar almayı tasarlıyor Vaşington,10 AP.Dünya Bankası bugün petrol endüstrisi,nin devletleştirilmesinden doğan ingi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1951
  • Vu.»o nisanda ıf surtmlare î«*îr*k eden partilerden üçünün lideri:Venizelos,Papagos,Plastıras Papagos kazanıyor Mareşalin partisinin seçimi kazanacağı belli oldu.Fakat yeni bir hükümet kuracak kadar ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1951
  • Korede Müttefik taarruzu o-Yangu'nun kuzey batısında Müttefikler yeniden taarruza geçtiler Kore cephesi,10 VAJ TCörrfürilst birlı^eririîn-'geçen h&İ ta bazı Birleşmiş Milletler mevzilerine karşı yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1951
  • m 15 Eylülde şehrimizde toplanacak olan Müsteşrikler kongresinin hazırlıkları tamamlanmıştır.Resimde kongreye katılmak üzere dün şehrimize gelen bir kıs im delegeler görülmektedir Üçler konferansı fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1951
  • Lalahana dikilen Âfatürkün İlli ill yeni busfu Bu münasebetle Tarım Bakanı veciz bir nutuk söyledi Ankara,10 A.A.Tiftik derneğine ait Lalahan çiftliğinde bir müddet evvel Ticaniler tarafından kırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1951
  • Seçim kampanyası yarın kapanıyor t fWWW S.Ağaoğlu,bugün Ay d muhalefete cevap İşletmeler Bakanı dün Zonguldakta mühim bir nutuk söyliyerek iktidarın faaliyetlerini izah etti Ankara 10 Milliyet)Seçim k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.09.1951
  • Beden Terbiyesi İsîanbn!Bölge Başkanlığından:1 Doltnabahçe Mithat Paşa Stadyomu duhuliye kısmında yapılacak beton kademe işleri vahidi fiat esasma göre ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Turhal Kazova [nek harası Müdürlüğünden Kurumumuz damızlıklarından elde edilen inek sütünden yapılma tara yağlı Edirne tipi heyaz peynirlerden 680Q)te*neke 5.9.1951 gününden 25.9.1951 gününe kadar* 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • İzmir Yolları 2 rci fö'ge IKüdUrirğUnden 1 Denizli Muğla yolunun 67 450—73 7Q0 kmJeci arasında bulunaa 10 adet menfez inşaası olup keşif bedeli 58304.55 liradır.2 Eksiltme 28/9/1951 cuma güuü saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Muhtelif 19 sokakta yaptırılacak olan adî kaldırım inşası 4.9.1951 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle ihaleye konulmuştur.2 Yaptırılacak kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Bilecik ili Daimi Komisyon Başkanlığından Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konan iş:Köy içme Su işleri için demir boru alınacaktır.Borunun evsafı:1 Parmak kutrunda:9250 m.tul muhammen bedeli 275 kuruşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • DENİZ GEZİNTİSİ Türkiye eski muharipler bir.lifi 15 eylülde bir deniz gezintisi tertip etmiştir.BALO Vilâyet göçmen komitesi kadınlar kolu 12 Eylül çarşamba gecesi Suadiye plaj gazinosunda,hasılaâtı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • 7 28 Açılış ve program 7.3C M.S.Ayarı 7.31 Müzik Pl)7.45 Haberler 8.00 Müzik;Köçekçeler Pl)8.25 Günün prog ramı 8.30 Müzik:Çeşitli müzik Pl)9.00 Hava raporu ve kapanış 12.15 13.15 Asker saati 12.15 Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Meraklı bahisler Milletlerarası polis kaçakçılar peşinde Ham maddeler darlığı,radyo iSe ders,ParBamenfo sergisi-Güney manevralarıkadm subaylar koleji Hava yolu nakliyatında hırsız lığı önlemeğo ve uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Sovyetler islâmiyet saldırmakta berdevam hMMM0«MO60 Komünistlerin Rusya içinde din tesirinin bliyümesi bir tarafa,yaşamasına bile müsaade etmek niyetinde olmadığı gün gibi aşikârdır Haziran basında Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • HALKI Asayişten mahrum Veznecilerds oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta şöyle denilmektedir:Yaşları 15 ilâ 20 arasındaki işsiz güçsüz gençlerden bir grup mahallemizin sü kûn ve asayişini tehdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Bayram münasebetiyle piyasa hararetlendi Talebin fazlalığa ve murakabe organlarının kifayetsizliği karşısında satıcılar sattıkları malların fiatına zam yaptılar Yarın mübarek Kurban bayramıdır_Bu müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Bir goIÖE kazaen kardeşini v çiğnedi Şoför Nuri Türkmenin idaresindeki 3T.25 plâkalı kamyon,Kabataş vapur iskelesinden hızlan çıkarken Burhan Görk mene adında bir şahsa çarpmış hr.Ağır surette yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Kumar yüzünden Mecıdijeköy Bıldlrcın sokağında oturan Nuri Mutlu,ile Ömer Dürüstkan evvelki akşam kumar oynarken kavgaya tutulmuş ve Ömer çakı ile Na riyi yaralamıştır.Yaralı Beyoğlu Belediye Has taha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Bir Itomii-nint taslağı yakalattık Erenköytte Kozya taamda oturan Mustafa Gök adındaki üir gencin komünizm lehinde propaganda yaptığı,polise bildirilmifetir.Yakalanan sanık,dün Savcılığa teslim edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Salf)felcinden öldü Rizeli yetmiş üç yaşında.KaiflK I-Iüseyin isminde birisi.çvvPei!ki gün Taksimde Eskiçei me amkağ undan geçerken birderaıbiirt?fienalaşmış yere düşmüş vre kaldırıldığı Beyoğlu hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Telefon ücretleri Abone tahsilatı badema tahsildarlar tarafından yapılacak P.T.T.Genel Müdürlüğü îstanbulda telefon abonelerinden yapılacak tahsilatın,tahsildarlar eliyle yapılmasına karar vermiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Mânevi silâhlanma enstitüsünün mümessilleri îsviçrenin Ko şehrinde bulunan Mânevi Silâhlanma Ens titüsüs;mümessilleri dün Vali ve Belediye Reisini ziyaretle enstitünün milletlerarası çalış ması ve mor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Suriyeli öğretmenler dün Valiyi ziyaret ettiler Suriyeli muallimler grupu Vali ve Belediye Reisini maka mında ziyaret etmişlerdir.Heyet başkanı iki kardeş,milletin yakınlığını tebarüz ettirmiş,bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Yeni Sahaflar Çarşısının temeli bugün atılacak Üniversitemiz civarının güzelleştirilmesi ve Beyazıt camii ile etrafının açılarak Türk-îslâm eserlerinden kıymetli mabedimizin meydana çıkarılması için d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Vapurlarda,biletsiz seyahat edenler »£chir hatlı vapurlarında ve iskele çıkış yerlerinde yapılan koviı u tieesınde bazı yol culann biletsiz,seyahat ettikleri ve sahte paco kullandıkları aalaşjlimstıiî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • ılipfciniı u,3«tu dün B?ti Aktienfc.wftiWM «RMS Denizyolları idaresinin Ankara vapuru dtfı saat 14 de 51^ yolcu ile Patı Akdeniz seterinden dönmüştür.Gelen yolcular arasında 15 şehrimizde toplanacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • KoîÜTtieB eşya çalarları y&kalanch Lirw.'nciA duran Ahmet Gültene ait,Beykoz motoruna evvelki £S£g 3abıkalı hırsızlardan Nurettin Yılmaz girmiş ve ct;Id:£ı eşyalarla kaçarken yakjJanm.'ştır.Sanık dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Bîr motosiklet kazası Fenerde oturan Mehmet Ka-1 ya adanda biri evvelki gün mo-tosik'etle Fatihten geçerken karşısına çıkan Hüseyin Saim Kardeşi Semih ve ismail adında dört kişiye çarpmıştır.Bu sadme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Evlenme ve boşanmalar Son günlerde şehrimizde evlenenler ve boşananlar mütemadiden artmaktadır.1928 yılında bütün İstanbul ilinde 5764 çift evlendiği 455 çift boşandığı halde 1951 yılının ilk 7 ayında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Kessamlar Derneğinin toplantısı Ressamlar Derneği evvelki gün 14 de Topkapı Sarayında yılhk toplantılarını yapmağa karar vermişlerdi.Ekseriyet gelmediğinden toplantı Önü müzdeki hafta cumartesi günü a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Ka.vga.yi ayırmak isteyenler yaralandı CJalatada Murakip sokağında 24 sayılı kahveyi işleten Agâh ile ameîe çavuşu Osman üsömuez,dün 330 liralık bir alacak meselesinden kavgaya tu ttuşna uslardır.Cema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Arka arkaya gelen kaza Kasımpaşada Kulaksızda oturan Mustafa Şener isminde biri,Anadoluhisarında Mehme din birahanesinde tamir işiyle meşgul olurken ayağı kayarak Jüşmüş,bu sırada.bir kolu,yanında bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Çirkin şaka Osman.Müfit,ve Hüseyin ddlaiinda 4 arkadaş evvelki rün Fatihte şaka yaparlarken Osman tabancasını çekmiş bir el' ateş etmiştir.Çıkan kurşun gençlerden Hasanı yaralamıştır Osman Adliyeye v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Üzüm bayramı Yeşilay Cemiyeti an'anevî yıllık üzüm bayramını bu sc-ne de Topkapı dışında spor sahası karşısında İncirli Numune Bajfiuda 23 eylül pazar £ünü yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • M.P.den bîr istifa Millet Partisinden bazı istifalar olduğu söylenmektedir.Bu arada M.P.nin Beyoğlu jilçesi İdare Kurulu üyesi bulunan tüccar terzi Jak Buton dün vazifesinden ve partiden istifa ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Bîr randevu evi basıldı Taksimde Gümüşsüyü cadde sinde Fatihli Nimetin randevu evi evvelki gece ahlâk zabıtası tarafından basılmıştır.İki çift uygunsuz bir vaziyet te 3'akalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Üe amele yaralandı Ortaköyde Palanga sokağın dr,oturan ve dülgerlik y^nan Münir,canında kalfası,Ibrahim Güzel ve Ali Arat olduğu Laîde Kazancı yokuşunda 56 Bavdı inşaatta çalışırlarken iskele cökmüs h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Bu^ün Eminönü Haütevinde bir ihtifal yapılacak Pakistan devletinin kurucusu,rahmetli Kaidi Azam Mehmet Ali Cinnahın ölümünün üçüncü yıldönümü mün^^Vlivlo,TBiT'İH FrtilİKH Kültür Cemiyeti İstanbul şube
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • "üniversitede kayıtlar istanbul Üniversitesinin muhteliî fakülte ve okullarına bu yıl öğrenci kayıtları 17 eylül l! 51 pazartesi grünü başlıya en ktır.Üniversite Rektörlüğü kayıt bürosu bu yıl bîr yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Ergani madeni Iîakır madenlerinin geliştirilmesi için çalışmalara başlandı Ergani bakır madenlerinin geliştirilmesi için çalışılmaktadır,Bu hususta Marshall plânından hem makine olarak hem de teknik y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Bayındırlık Bakanının teşekkürü Bayındırlık Bakanı Kemal £eytincğlu I cumartesi günü yapılan Elmalı bendi temel atma tereni dolayısiyle Vali Gökaya bir teşekkür telgrafı çek mistir.Talebe velilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.09.1951
  • Dün Kasımpaşada bir eroinci şebekesi yakalandı Kasımpaşa polis karakoluna mensup memurlar dün sababerken saatlerde semtte devriye gezdikleri sırada Kalyopi ismindeki bir kadını Lâz Hüseyin adında biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.09.1951
  • Lig maçları fikstürü 1951-52 senesi lig maçlarının programı,dün kulüb murahhaslarının bölgede yaptıkları bir toplantı sonunda tesbit edilmiştir.Bu seı/lki maçların programı gu şekildedir;I inci Hafta:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Streptomisin sarfiyata Ankara,10 A.A.Sağlık ve' Sosyal Yardım Bakanlığın dan tebliğ edilmiştir:Veremin ancak bazı şekillerinde faydalı olduğu tesbit ediîen Streptomisin'in,hiç fayda görmeyecek durumla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Garip bir yanlışlık Londra.10 Nafen)Deri aşı sı sayesinde bir anne,doğum kliniğinde kaybettiği çocuğunu tam yedi sene sonra bul muştur.Bu vak'a Birmingham üniversitesi profesörü Dr.R.E.Biliingham tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Tito tamamen Garba dönüyor Belgrad.10 AP.Bildirildiğine-göre Mareşal Tito bu hafta zarfında Yugoslavyada,Splitte ingiliz Akdeniz donanması başkomutanı ar.ral Sir John Edelsten'le görüşecektir/Bu müı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • İktidar hırsı Memleketin malî bünyesini delik deşik edenler,devlet borçlarını 2,5 milyara çıkaranlar ve devlet bütçesini daima I gayrî samimî rakamlarla Mee lise sunanlar bütçe açığını emisyonlarla ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Hakkı Gediği Zoguİdaktaki konuşması Zonguldak 10 A.A.İşletimler Bakanı Hakkı Gedik bugün saat 18 de Demokrat Parti binasında binanın içini ve önündeki meydanı tamamen dolduran bir halk kütlesine hitab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Japon polisi Hâlen 75 bin kişi olan polis kuvveti iki misline çıkarılıyor Londra,10 Nafen)Daily Telegraph gazetesinin bildirdiğine göre,Japonyanın yeniden silâhlanması başlamıştır.75.000 kişilik bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • S.Ağaoğlu ve F.L.Karaosmanoğlu İzmîrde izmir,10 Miliyet)Devr let Bakam ve Başbakan yardımcısı Samet Ağaoğlu ile Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Ka raosmanoğlu dün saat 18 de jçakia İstanbuldan şehrimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Mülî Eğitim Bakanı Bursada Bursa 10 AA.Bugün Toplıane meydanında Demok rat Parti bir açık hava toplan tısı ^yapmış ve havanın çok iyhğmurlu 'olmasına rağmen şemşiyeleriyle meydanda bek leyen yüzlerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • hi bust u [Baştarai'ı Birincide] Atatürkün mânasını değiştirmek istiyenler oldu,hüsranla karşılaştılar ve susturucu cevabı onun güvendiği ve inandığı milletten aldılar.Resminin paralardan ve pullardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ N A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • ağıda cins ve mıkdarı ya saat.ve mahallerdeki As.Sa.Alnunî vesikalarile teklif mektupl komisyonlara vermelerizıh n»e\adın kapalı zarfla eksi İtmeleri luzalarında yazılı gün,Ko.da yapılacaktır,Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mikdarı yazılı mevadırı kapalı zarfla eksil tmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As,Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Baştaraf 11 inci şayiada)2 a)İstanbul cihetinde Hal ve civarıb)Beyoğlu cihetinde,Bankalar caddesi,Tünel ve civarı,Pangaltı,Harbiyec)Kadıköy cihetinde,Altıyol İskele semtlerinde d)Büyükadada tamamen,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Çavdar satılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 20.000 bin ton çavdar satışı hakkında gazetelerde neşredilmekte olan ilânda gösterilen teklir verme müddeti araya bayram tatilinin girmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Kâğıt buhranı Avrupa gazeteleri sahife adedini mütemadiyen indiriyorlar Londra,10 Nafen)Dünyada hüküm sürmekte olan kâğıt buhranına bir çare bulmak ve gazete kağıdının âdilâne bir şekilde tevzüni sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Sovyetlerin,Japonyayı Amerikadan ayırmak üzere teşebbüse geçeceği anBaşıloyor San Francisco,10 AP.Rus yanın Uzak Doğudaki müstakbel adımı,Japonyayı Birleşik AmerL ka ve Batılı müttefiklerinden ayırmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Kerede müttefik taarruzu Başlar afi 1 inci sayfada)in mesajı bu sabah Tan Mun Jom mevkiinde,saat 8 de bir ko munist subayı vasıtasiyle Birleşmiş Milletler irtibat subayına tevdi edilmiştir.Mesaj İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Çekoslovaklctr Irandan petrol istiyor Tahran.10 AP.Tahran radyosunun bugünkü bir yayınına göre-Çekoslovakya.Iran tarafından devletleştirilen ingiliz petrol işletmelerinde derhal satın almayı teklif et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • İrana yapılan,mall yardımlar Londra.10 A.A.Buradaki yetkili çevrelere atfen bildirildi,ğine £Öre,İngiltere Iranın dolar temin L-iebilmesini güçleştirecek bir karar almağı tasarlanmakta dır.İran petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • İrana karsa malî baskı [Baştarafı Birincide] meşini beklemektedir.Dünya Bankasiyle îran arasın,daki müzakereler mayıs 1950 de başlamış olup,muhtelif projeler le ilgilidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • D.P.nön faaliyeti Görüyorsunuz ki.her sahaya şâmil ve sâri faaliyetlerimizden bazılarını da rakamlara,hakikat,lere dayanarak huzurunuzda açık lamış bulunuyorum.Hüsnü niyet sahibi insanlar Demokrat Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • C.H.P.iktidarı zamanında işçi Bu memleketin istihsal gücünde,hacminde,potansiyelin de büyük bir hizmeti ve ehem miyeti bulunan isçi kütlesini eski iktidar köle gibi,esir gibi kullanmıştır.1946 dan evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • 'Bastarafi Birincide!yosunda bir konuşma yapmış ve ara seçimleri hakkında mu lıalefetin görüşünü açıklaya rak iktidarın iç politikasını tenkit etmiştiryürütüyor diyemezler.Gelir vergisinin memurlara,ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:948/136 Kadıköy Mühürdar Cad Riza paşa sokak 31 No da ikon hâlen nerde olduğu bilinmiyen Zekiye Oşar'a;Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul belge müdürlüğü tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Çatalca Asliye Hukuk Yargıçlığından:951/208 Davacı Çatalcanm Terkos köyünden ismail Güngörmez tarafından Çatalca Asliye Hukuk yargıçlığına dâvâlı Çatalca nüfus memurluğu aleyhine açılan soyadı tashihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Eminönü 4.üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/458 Ticaret O/isi tasfiye memurla,n tarafım.an Kâmil Bayramoğlu aleyhine açılan alacak dâvasının yapılmakta olan yargılamasında;Ankara Çerkeş sokak 38 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • I.S.B.Dz.kuvvatldri K.lığından 1 Dz.Harp Okulu ve Kolleji sitim laboratuarı için 20 ila 60 K\v.arasındaki takatlerde bir adet komple 220/330 volt 50 peryot mütenavip cereyan turbo-ceneratör gurubuna i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • urdu ili Defterdarlığından 1 Ordu ili Hükümet Konağının ön bahçesinin tanzimi,parke duvar,gap ve sair işlerin yapılması işi 11.9.1951 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkartmıştır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 11.09.1951
  • Çorlu Beladiys Başkanlığından 1 184000 lira bedeli keşifli kadınlar havuzu suyunun tasdikli projesi gereğince kasabaya getirilmesinin fennî konturolu için bu işlerden anlar tecrübeli bir su mühendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.09.1951
  • Kasaba içme Su tesisatı Yaptırılacaktır İller Bankasından 1 22.342 20 lira keşif bedelli Selçuk içme su tesisatı şebekesi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.2 Geçici teminat 1.117,11 liradır.3 Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1951
  • Ankara Jandarma Satınalma komisyonundan Ankara J.Subay Tatbikat ve As Subay Okulları senelik ihtiyacı için kılosihıa 185 kuruş fiat tahmin edilen 20 ton koyun ve 110 kuruş fiat tahmin edilen 5 ton sığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1951
  • Bolu Valiliği den 1 67352 lira 89 kuruş keşif bedelli Düzce ilçe merkezinde yapılacak olan ilkokul inşaatı kapalı zari usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltme 27.9.951 çarşamba günü saat on beşte Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1951
  • Akümülâtör Plâk ve Separatörü Alınacak İzmir Eshot Umum Müdürlüğünden idaremizde mevcut şartnamesi gereğince;tnce plâk Kalın plâk 2.2 2.6 mm kalınlık 3-3.5 mm kalınjk Pozitif plâk 1600 adet Pozitif pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1951
  • izmit Belediyesi dan Keşif bedeli 19000 liradan ibaret olan istanbul caddesindeki paç meydanı dört yol kavuşağımn tanzimi ve parke tefrişi arttırma eksiltme ve ihale kanunu gereğince kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1951
  • Bursa Valiliğinden:1 Havadan fotoğrafla harita alınması için lüzumlu olan ve kesif bedeli 39845 lira olan yedi kalem çeşitli fotoğraf malzemesi Batın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1951
  • Kara yolları 1.Sİ.»fil 1 v I h udurıu^u den Eksiltmeye konulan iş:Bursa Yalova yolu onarımı için 17 150—70 800 Kmarasına 5669.500 m' stablize malzemesi nakli işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1951
  • Betonarme Köprü yapını Kar ayoUarı Genel Müdürlüğünden s 1 Eksiltmeye konulan iş:Elâzığ Çemişkezek yolunda Murat nehri üzerinde betonarme Avşan köprüsü yapımı olup keşif bedeli 476.843.50)dört yüz yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1951
  • Kocaeli ili Daimî Komisyonu Başkanlığından 1 3.9.951 pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 23122 lira 15 kuruş keşif bedelli izmit Ishakçılar Köyü yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1951
  • KonyadaEt Kombinası ve Soğuk Hava Depoları İnşaatile Tesisat İsleri Eksiltme İlânı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Konya'da yaptırılacak et kombinası et kesim ve işleme binassile soğuk h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1951
  • Yol Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Turgutlu Salihli yolunun 0 000 41 047 kilometreleri arası tesviyesi,San'at yapıları,bakım evi inşaatı taban takviyesi ve temel tabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Açık eksiltme ile muhtelif yerlerde baraka kurdurulacaktır,ihalesi 25.9.951 Salı günü saat 10,30 da Ankara M.S B,4 No,lı Sa,Al;Ko.da yapılacaktır.Keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1951
  • Osmanlı Bankası İLÂN T)smanlı Bankasının Galata Merkeziyle,Yenicami,Beyoğlu,Şişli,Kadıköy ve Yemiş Şubeleri KURBAN BAYRA-MI münasebetiyle 12,13,14,15 Kylül 3951 günleri kapalı bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4