Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • Dış politikamız Türkiyenin dış politikası mil letlcrin hukukî müsavatına,kolektif emniyete ve iyi komşuluk münasebetlerine dayanmaktadır,Eu pernsibi realite haline getirmiş olmakla iftihar ederiz.Müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • Dün Parlâmentolar Birliği konferansında d s siyasetimizi izah eden Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü Parlâmentolar Konferansının dünkü mesaisi FUAT KÖPRÜLÜ DÜN D OsşişSeri Bakanımız Atlantik Paktına alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Kö ymen kahraman denizcilerimin diplomaları nı verirken Donanmamıza 92 genç Asteğmen daha katıldı Dün Deniz Harp Okulunda bu münasebetle askerî bir merasim yapıldı Deniz Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • t usların Iranı istila planları Londra,1 Nafen)Dily Express gazetesinin Thran muha biri gönderdiği bir te'grafta îranı işgal için Ruslar tarafından hazırlanmış olan bir plânın ele geçirildiğinden bahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • Japon sulhu ve Amerika Vaşington.1 AP.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı bugün Japon sulh muahedesi müzakerelerine dair yayınladığı bir raporda,«Sovyetler Birliğinin oyalama ve geciktirme gayretleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • W—I'm ıt«i ı İPE y I ü 111 P a z a r t e s i ¥e«i bir;^an kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin iıkralan,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyocckîır En Zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • Dünkü atletizm müsabakaları Dünkü müsabalcalardon evvel İngiliz atletleri Büyük Britanya atletleri ile Türk atletleri arasındaki müsabakalara dün Mithatpaga stadın da başlanmıştır.Dünkü musabakalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • Izmire gelen gaziler 106 yaralı gazimizi 100 bin İzmirli hararetle bağrına bastı izmir,1 A.A.Bir leşmiş Milletler saflarında insanlık ve hür dünya için çarpışırken yaralanmış olan 10C gazimizi getirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • Korede savaşlar Cephenin bütün kesimlerinde şiddetli savaşlar oluyor 8 inci ordu karargâhı,Kore)1 AP Dündenberi harp Kore yarımadasının her tarafında hızlanmıştır.Cephenin merkez ve doğu kesimlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • tçişleri Bakanı Özyörük Seylâbın tahribatı İçişleri Bakanı dün geniş izahıt verdi Ankara,1 Milliyet)Tokat ve Iskilipte vukua gelen sel felâketini yerinde inceledikten son ra şehrimize dönen içişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • Atom bombası kullanılacak Vaşington.1 AP.Senatör Brian McMahon'un bir sualine cevaben kendiisne göndermiş olduğu mektubunda Birleşik Arr.erika Millî Savunma Bakanı General George Marshall.Avrupa müdaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • Dolmabahçenin muayede salonunda DUN Cumhurbaşkanımız Bayar,Parlâmentolar arası üyeleri üzerinde büyük bir hayranlık hissi uyandırdı Şehrimizde bulunan Parlâmentolar Birliği üyeleri şerefine dün gece D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • Dün DP,Eminönü ilçesi tarafından Sirkecide tertip edilen açıkhava toplantısı Seçimlere hazırlık Partilerin radyoda konuşmalarının programı tesbit edildi Ara seçimleri faaliyetleri bütün^ yurtta devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • Şahsın iş üzerindeki tesiri Amerika yardım malzeme,sinin ilk kısmı Uç büyük şileple geldiği zaman Devlet Denizyolları idaresinde bir panik havası esmişti.Amerikalılar limanımızın tahmil ve tahliyedeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1951
  • Dün kaybettiğimiz değerli ilim adamı Ord Prof.Mazhar Osman talebeleriy le bir arada Mazhar Osman dün vefat etti Memleketimizin asabiye ve akıl hastalıkları sahasında tanınmış ve bugünkü asabiye ve akl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Dünya basınından in busünkü ekonomik Türkiye kendisini Avrupa ve Amerikanın bir kalesi olarak saymakta ve Atlantik Paktma girmeyi arzulamaktadır.«İLondrada çıkan The Finan cial Times gazetesindeki bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Hidiv Köşkü Çubukludaki Hidiv köşkünün turistik otele ifrağına Belediyece karar verilmiştir.Bu cümleden olarak köşkün tamirine baglanmıştır.Ayrıca kara yolları da asfalt olarak yeniden yapılaçaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • 12,57 AçıLş ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler 13.45 İki hafif uvertür Pl)14.00 Saz eserleri Oyun havalan 14.20 Dans ve caz müziği Pl)14.45 Şarkılar 15 30 KoJnserto Pl)16.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Feci bir deniz kazası Heybeliadada sandalla denjze açılan üç gençten ikisi boğuldu Evvelki gün Heybeliadada fecî bir deniz kazası olmuştur.Hâdisenin tafsilâtı şudur:Heybeliada sakinlerinden Erol Ercan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Yeni bir şehir mütehassısı getirtilecek Belediye imar Müdürlüğü,îstanbula yeni bir şehircilik mütehassısının getirtilmesini uygun görmektedir.Bu husus hazırlanan teklif yakında Şehir Meclisine verilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Milletlerarası Çalışma Bürosu Semineri Yarın saat 10.30 da Galatasaray lisesi konferans salonunda Milletlerarası çalışma bürosu semineri açılacaktır.Açılış töreninde çalışma Bakam Nuri Özsan bulunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Burhan Güngör Belediye avukatlığına tâyin edildi Genç avukatlarımızdan Burhan Güngör Belediye hukuk iş leri avukatlığına tâyin edileo iştir.Kendisine yeni vazifesinde başarılar diler;tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Toprak dağıtımı devam ediyor Ankara,1,A.A.Toprak komisyonlarınca toprak dağıtımına devam edilmektedir.30.8.951 tarihinde Ankara İlinin Haymana İlçesine bağlı Ki razoğln köyünde 54 çiftçi ailesine 7834
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Yarın açılacak Çalışma Semineri Çalışma Bakanının bîr nutku i'e mesaisine başlıyacak olan Seminer 22 eylüle kadar devam edecek istanbul,3 A.A.Milletlerarası çalışma bürosu Yakın ve Orta Doğu memleketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Kalifiye işçi ve mütehassıs garson kursu Ankara,1 A.A.Otel sanayii için mütehassıs işçi ye tiştirmek ve mevcut komi,gar sen t aşçıların meslek bilgilerini arttırmak maksadiyle,Basın-Yayın ve Turizm Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Türk kromunun büyük ehemmiyeti Uranyumdan sonra,krom b'jf^ün dünyanın en mühim stratejik maddelerinden biridir.Memleketimiz dünyanın en büyük krom istihsal eden memleketlerinden bulunmaktadır.Hususî t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Okullarda yapılacak tamirat 1953 yılına kadar inşası bitirilecek olan 33 ilkokuldan Vi lâyel ve Belediye Başkanlığınca temelleri atılan Küçükpazar Kocamustafapaşa,Kısıklı,Zey tinburnu,Yeşilköy pansiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Memleket haberleri Ulaştırma Bakanı Maraşta incelemeler yaptı Maraş,1 ÎA.A.Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek,tetkiklerde bulunmak üzere beraberinde Devlet Demiryolları işletme genel müdürü olduğu halde,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Ticaret ve Sanayi Odası seçimi bugün yapılıyor Sepimin politika oyunlarından u için kurulan komite bir Ticaret ve Sanayi Odası seçimi bugün yapılacaktır.Seçime saat 8 de 4 üncü Vakıfhandaki Oda salonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • HALKİ Karakolsuz bir semt Davutpaşada oturmakta olan Dilâver Çorbacıoğlu adın da bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen aşam gıda neşrediyoruz:Davutpaşa emniyet ba kımından hemen hemen tamamen terk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Kibar eroinci Sosyete mensuplarına eroin veren sanığın evinde 50 bin liralık eroin bulundu Emniyet ikinci şube memurları aylardanberi yaptıkları takip sonunda sosyetede mühim bir eroin yatağını meydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Tütün piyasası hararetini muhafaza ediyor Son günlerde piyasa dalgalı bir durum arzetmektedir.Muh telif maddelerin Hatlarında gö rülen bu dalgalı hal alıcı pazarların isteksizliğinden ileri geldiği gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Kaçak inşaat îmar Müdürlüğünde yeni ihdas edilen inşaat sahipleri son günlerde şehrin muhtelif bölgelerinde yaptıkları kontroller de Emlâk caddesinde beş,Sarı yerde iki,Kumkapı Lângasm da üc ruhsatsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Bazı değirmenciler bile yapıyor Totırak Mahsulleri Ofisi değirmenlere tevzi ettiği ekmek paçaimdaki buğday nisbetini arttırdığı halde bazı semtlerde ekmeklerin halâ bozuk çıkmakta olduğu görülmüştür.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Seyrüsefere açılan yeni yollar Beşiktaş ilçesi ve civarının Önemi,kültürel turistik durumu göz önünde tutularak bu ilçenin yollarının tanzim ve ıslahı maksadiyle Belediyece hazırlanan yol programının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Halkevlerindeki eşyaların tesbitî Halkevlerindeki eşyalann tesbitiyle meşgul olan komisyon çahs/ıalarına devam etmektedir.Bu arada Kadıköy Halkevindeki eşyanın tadadı tamamlanmıştır.Bina bir iki güne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Askerî bahisler Kaesong müzakereleri ve stratej Harbin Kızıl Çin için kaybedilmesi gözle görülür bir mahiyet alınca Çinin dahili bünyesinde bazı karışıklıklar başgöstermiştir ğ—oao»—I Müşahitlere göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • 4 ı v Kanal sesinin hasretini Çeken yurt köşelerine havacılık çalışmalarını ulaştırabilmek için Türk Hava Kurumuna »ık sık yardım edelim ve kurban derilerimi'zi memleket havacılığına bağlıyalım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Ucuz «vler Şehiün muhtelif semtlerinde Belediyece inşa ettirilmekte o'an ucuz evlerden Üsküdar ve Kadıköyde yapılanlar 29 ekime yetiştirilecektir.Bunların sayısı 120 kadardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Kıklareünde bu sene mahsul bereketli Kırklareli,Milliyet)Bu sene havaların yağışlı ve mutedil gitmesiyle ilimiz ve mülhakatında buğday,arpa,mısır ve ayçiçeği vesaîr hububat mahsulleri bereketli olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Burhaniyede bir cinayet işlendi Burhaniye Milliyet)Şehri,mizde yemek meselesinden çıkan kavga sonunda bir garson bir kumarbaz tarafından bıçakla öldürülmüştür.Burhaniyenirı meşhur kumarbazlarından 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Emniyet kadrosunda terfi ettirilen memurlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü teşkilâtı kadrosundan 88 po lis memuru komiser muavinliğine terfi etmiştir.Dün sabah tebliğ olunan terfi listesi aşağıdadır:Birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • Dış piyasadan bol miktarda demir geliyor Son günlerde piyasamıza,dış memleketlerden muhtelif çeşit lord e demir gelmektedir.Fakat bu demirler,dünya demir piyasasının yükselişinden sonra sipariş edildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1951
  • 125C turist geliyor ingiliz bandıralı Orcaddes vapuru 1250 turistle bugün limanımıza gelecektir.Gemi saat 18 de rıhtıma yanaşmış olacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Garip ilânlara;dair Gazetelerde çıkan ilânları okumak bazan çok enteresan birşeydir.BugUn de iki küçük numune üzerinde dulacağız.Bir ecnebi müessesesi iki odalı bir yazıhane aradığını şu cümle ile bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • eylülde yapılacak toplantının gündemi belli oldu Londra,1 Radyo)10 Eylül öe Washington'da toplanacak oan Amerika,Fransa ve îngilte-*e Dışişleri Bakanları,bu toplan,farında ihtilâfh olan noktaları Sözd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • ^aashar Osman [Baştarafı Birincide] Sunmuştur.Kendisi aynı za~ «Janda Neure Psikiatri Ce-^yotinin kurucusu ve başkanı ll-Mazhar Osman,bugün vüücüyje iftihar ettiğimiz Bakır j°V Akliye ve Asabiye Hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Seyitgazinin Kurtuluş Bayramı «^yitgazi,1 A.A.İlçemi ^kurtuluşunun 29 ncu yıl-^UtıUmÜ coğkun tezahüratla nmığ' bu vcsile ile günün ferw Ve ehemmiyetini belir konuşmalar yapılmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • İngiliz filimleri rağbet buluyor Londra,1 Nafen)ingiliz filmlerine yakın ve Uzak Doğu rağbetin arttığı bildirilmektedir.Bilhassa Pakistan ile Japonyada bu filmler çok tutulmaktadır.Şimdiye kadar ingil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Amerikan yardımının devam edeceği memleketler Vaşington,1 A,A.Birleşik Amerika millî güvenlik konşeyi bugün,Sovyet bloku ile ticarî münasebetler idame eden 5 memlekete Amerikan yardımının devamına müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Bir deniz kazası Nevyork.1 AP.Cinde 50 ilâ 70 kişi bulunan motorlu bir balıkçı gemisinin bugün Long Isl-and burnu açıklarında alabona olduğu Amerikan Sahil Muhafaza teşkilâtından,haber veril mistir.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Pakistanın yeni notası Bir halta içinde Hindlstana ikinci defa olarak şiddetli bir nota verildi Karaşi.1 AP.Pakistan,bir hafta içinde.Hindistan hükümetini ikinci defa olarak şiddetle protesto etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • İngiltere Maliye Nazırı Amerikaya gidiyor Londra,1 A A.Millî meseleler konusunda müzakerelerde bulunmak üzere gelecek ha* ta Birleşik Amerikayı ziyaret edecek olan İngiliz Maliye Bakanı M.Gaitskell dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Tarım Bakanının tetkikleri Bursa,1 A.A.Tarım Ba kam Nedim Ökmen,bu akşam Karacabey Harasındaki tetkiklerini müteakip şehrimize gelmiş ve doğruca Tarım Okuluna gitmiştir.Aksan;yemeğini okulda yiyecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Frank Sinatra intihara teşebbüs etmemiş Bay Lake Tahoe Nevada)1 A.A.Hollywood'un meşhur aktörü Frank Sinatra,Ava Gardner ilp.aralarında geçen şiddetli bir münakaşayı müteakip çarsamba günü çok miktard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Mısır,gemiler için Süveyşte ih das ettiği tahditleri kaldırmaya davet edîldi Nevyork,1 AP.Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi bugün Mısın.Süveyş kanalında ge mi seyrüseferiyle ilgili olarak ihdas ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Âlmaııyadaki Müttefik hava ordusu Londra.1 AP.İngiltere dün.Almanyadaki hava kuvvetlerine resmi bir çeşni vererek,bunların general Eisenhower kuvvetlerine tahsisinde ilk adimi atmıştır.Hava Bakanlığı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Af ri kanın müdalaa konferansı Nairobi,1 AP.Güney Afrika Millî Savunma Bakanı F.C.Erasmus,dün.Doğu Afrika savunma konferansının kapanıg celsesinde yapmış olduğu bir ko nuşmasında,müzakerelerin,«kar gı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKA 'Bakır grevinde dün ilk defa olarak bir anlaşmaya varılmış olduğu bildirilmiştir.Bu,greve son verecek hakikî anlaşmanın ilk adımı telâkki edilmektedir ALMANYA Yunan Kralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • A B 'Bastarafı Birincide] eylül 1951 iurihinde yapılacak ara seçimlerinde siyasî partilerin Ankara,istanbul ve izmir radyolarında yapacakları propagan da konuşmalarının saatleri dün saat 10 da Basın Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Milli Eğitim Bakanının konuşması Sinop.1 A.A.İlimizdeki incelemelerine devam eden Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri dün Karasu ve Gerzedeki tetkikleri sırasında gösterilen umumî arzu üzerine hükümetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Rusların plam.[Baştarafı Birincide] ği vakit bunların üzerinde Rus ça rakamlara rastlanmış olması da nazarı dikkati celbetmiştir.Bu plânda havaya uçu rulaeak bütün yollar,köprüler kaydedilmiş bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Mısırda galeyan Waft Partisi Kulübü İngîHereyi protesto için Mısırlıları bir günlük oruca davet etti Kahire,1 AA.Müstakil Weft partisi kulübünün yarın yapacağı mitingde,1936 Mısır Ingijiz dostluk pakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Celâl Bayarın resmi kabulü [Baştarafı Bîrijıeide] sağında parlâmentolar grupu Türk grupu reisi" ve kırkıncı kon gre başkanı Cihad Baban bulun,makta idi.Delegeler sıra ile Dev let Reisinin önünden geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Seyelâbın tahribatı 'Bastarafı Birincide!mak üzere evvelâ Tokada gitmiştim.Sel felâketi üzerinden henüz iki gün geçmiş olduğu için suların vücuda getirdiği tahribat tamamen görülüyordu.Merkezin on dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • İM vl.HI Ssiyasetimizi izah etti nu böylece anlıyor ve tatbik ediyoruz.Hür dünyanın bütün memJeketleriyle iyi geçinmekten,ekserisi ile samimî münasebetler idâme etmekten ve birçok memleketlerle dostlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Koredesavaşlar 'Basiarafı Birincide!kerelerinin başladığı veya 10 temmuzdanberi en büyük muha rebelerini vermişlerdir.Kuzey batı Koreye akınlar yapan müttefik uçaklarla Rus yapısı tepkili uçakları ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Fenerbahçe Zonguldak ta galip Zonguldak,1 A.A.Fenerbahçe,Zonguldak Gençlik Kulüoü ile yaptığı maçı 3-0 galip olarak bitirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • illi U JLUIUİI JgtiCİİUI [Baş la rafı Birincide] îl Genel Meclisleri üyeleri,Em niyet Müdürü siyasî partiler temsilcileri ve basın mensupları tarafından karşılanmışlar dır.Saat 9,30 da Jutlandia hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Şehit erimiz Yolda gejirken bir ameliyat neticesinde şehitlik mertebesine ulaşmış olan Tarsuslu er Emin Çiçek'in cenazesi de Türk bayrağına sarılı olarak indirilmiştir.Hemen asker has tahaııesme nakle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Tevfik tleri Boyabatta Boyabat,1 A.A.Saat 14 de ilgemizi ziyaret eden Mil lî Eğitim Bakanı Tevfik tleri,halka bir hitabede bulunmuş ve ayrıca öğretmenlerle mesle kî mevzular üzerinde bir hasbıhal apti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • İnatgı bir İrlandalı Chicago,1 AP.San Fran,cisco Janon barış andlaşması im za merasimine katılmak üzere seyahat eden Rus delegasyonu,vagonlarında bulunan inatçı bir irlandalı ile birii.kte seyahat etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • Yakın Doğuya yapılacak Amerikan yardımı Vaşington,1 A.A.Ayan Meclisi dün geç vakit,Yakın Doğuya yapılacak olan iktisadî yardımın 122.500.000 dolardan 160.000.000 dolara çıkarılmaman kabul etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1951
  • îsveç Kralının mirası Stokholm,1 Nafen)Müteveffa İsveç Kralı Güstav'ın Q6 milyon Türk lirası tutan bir miras bıraktığı bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.09.1951
  • Türkiye Brita şmasına Dünkü müsabakalarda üç birincilik temin ettik.400 metrede Doğan;5000 metrede Cahit Önal;110 engellide M.Batman ve üç adımda da Ruhi Sarıalp fevkalade dereceler yaptılar Uzun zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.09.1951
  • Istanbuf Tıp Fakı Itesi Dekanlığından Fakültemiz Psikiyatri kliniği Ord.Profesörü Dr.M«/nar Osman Uzman vefat etmiştir.Onızesi 2 Eylül 1951 pazar günü Cağaloğlundaki evinden saat 11 de kaldırılarak Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.09.1951
  • Maliye Bakanlığından 16 Eylül 1951 tarihinden itibaren kıymetini tamamen kaybedecek olan tırtıllı nikel bir kuruşluklarla bronz 10 paralıklar hakkında ilân:Nikel halitasından mamul beyaz ve kenarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.09.1951
  • Devlet Oman işletmesi Denizli Müdürl günden 1 İşletmemizin Karaman bölgesine bağlı Sofular,Değne,Masıt e Boyalı serileri ormanlarından istihsal ve imal ettirilerek aşağıda yazılı istif yerlerine indir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.09.1951
  • Konya Valiliğinden 1 Aşı ve serum enstitüsü binası onarım ve tâdil işi 13-8-951 gününden 6.9.951 gününe kadar 25 gün müddetle ve fiat birimi esası üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.09.1951
  • Izmir Enternasyonal Fua* rında Türk Ticaret Bankası teşekkülü FÂŞ,paviyonunu ziyaret ederek T Fabrikaları traktör e ziraat âletlerini görünüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.09.1951
  • İst iv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Açık eksiltme ile 4 ton Sika satın alınacaktır.Eksiltmesi 17.9.951 pazartesi günü saat 15 do A Kavağı As.Sa,Al,Ko,da yapılacaktır,Şartnamesi Ko.da gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.09.1951
  • Kavse i valiliğinden 1 Yapılacak iş:Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak olan Sivas yol ayrımı Muncusun Felahiye yo*unun Q f 000 11 182 kilometreleri arasında blokaj şore ve köprü tahkimi işi.2 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.09.1951
  • Teknik O' ulu Müdürlüğünden istanbul Teknik Okulu ile Zonguldak Maden Teknik Okuluna 8-15 Ekim 1951 tarihleri arasında istanbul Teknik Okulunda yapılacak giriş imtihanları ile devlet olgunluk imtihanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.09.1951
  • İskenderun satmalına komisyoıu Başkar lığında Cinsi Mikdarı Muhammen bedel geçici tem.ihale tarihi saat Lira Kr.Lira Kr.A Buğday kırması 3300 ton 165.000 00 9500 00 7 eylül 951 10.00 B Buğday kırması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor