Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.08.1951
  • T i canilerin duruşması Dün mahkemeye gelen sanıkhırın hemen hepsi kınalı sakallı,acaip kılıklı insanlardı Ankara,23 Milliyet)Ticanîlikten sanık olarak muhakeme edilmekte olan 12 kişinin duruşmasına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1951
  • Bilecikte dağıtılan beyanname hâdisesi BİLMMdİSE^ASKERÎ i NTİKAL ETTİ Asliye mahkemesi hâdisenin mahiyetini Seçim Kanunu hükümlerinden hariç,Türk Ceza Kanununun 161 inci maddesine girer mahiyette göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1951
  • Komiteciliğe düşmiy elim Başbakan Yardımcısı Halk Partisinin gizlice Ulus matbaasında gizlice:Çünkü beyannamelerin altında kanuni icaba aykırı olarak matbaa adı yazılmamıştır)bastırdı,ğı ve Kars Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1951
  • IJUttittet 7 Eylül-Pazartesi 'A^VWVWS/WV^ Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyacaktır En zengin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1951
  • izmir Fuarındaki propaganda afişleri İzmir,2S A.A.20 nci iziniz Enternasyonal Fuarındaki Çekoslovak pavyonunda bütün teşhiri men edilen afişler hakkında alâkalı makamlardan şu izahat alınmıştır:Mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1951
  • Japonyada bulunan gazilerimiz Ankara,23 A.A.Millî Sa„ vunma Bakanlığı temsil bürosundan bildirilmiştir:Japonyadaki hastahane ve kamplarda bulunan hasta ve ya„ ralıların adları aşağıdadır:Tokyo Army ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1951
  • Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra dün Ankaraya hareket eden M S.Bakanı Hulusi Koymen Ordu terfi listesi yüksek tasdika eyledi Kore savaş birliğimize mensup subay,askerî memur ve ast subayların terfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1951
  • İngiliz Kabinesi bugün bir top lantı yapacak.Abadan'daki İngiliz personeli de İran'dan ayrılıyor Tahran,23 AP)İngiliz İran petrol müzakerelerinin kesilmesi üzerine İngiliz heyeti başkanı Mührühas Lord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1951
  • Amiral Carney,Montgomery ile görüştü Udine italya)23 AP.Atlantik Paktı kuvvetlerinin)Güney Avrupa Komutanı Amiral Carney,dün Napoliden buraya gelerek Mareşal Montgomery ile görüşmüştür.Atlantik Paktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1951
  • S d m e t Ağaoğlu'nun bir tavzihi Ankara.23 AA,Başbakan Yardımcısının dünkü toplantısında yapılan ve tarafımızdan aynen neşredilen beyanatının «Ulus» ta çıkan metne uymamnsı üzerine kendisine vâki mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1951
  • Atlantik Paktı ve Amerika Amerikanın ısrarı üzerine Ballık devletleri muhalefetten vazgeçiyor Nevyork,23 A.A)Bu sabahki Nevy'ork Times gazetesinde çıkan Londra menşeli bir haberde memleketimizin Atlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.08.1951
  • Kore Savaş Birliğimizin Komutanı General Tahsin Yazıcı ve Birleşmiş Milletler kuvvetleri Komuta-m General Ridgway Ateş kes müzakeresi dün kesildi Amerikalıların kanaatine göre,Çinliler,Moskova'nın emr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Güllün mevzuları Demir perde gerisinde işçilik bir esarettir Milyonlarca bahtsızın ölmekte olduğu esir işçi kampları bulunduğu müddetçe işçi hürriy eti asla emniyette değildir 1947 senesi kongresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Moloz ve çamurların kaldırıl,masına devam ediliyor Son yağan yağmurlardan mütevellit sellerin sokaklar,da yaptığı tahribatın temiz,lenmesine devam olunmakta dır.İki gün zarfında gece ve gündüz çalışıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Dün bir şantajcı yakalandı Taksimde oturan Yorgo admda biri Beyazlımda ticarethanesi olan Bernar Gütümental adında bir tacire mek tup yazarak şantaj yapmış ve 500 lira para istemiştir.Bernar vaziyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Tekel işçilerine zaın yapıldı Likör sanayii va Tekel işçileri yevmiyelerin arttırılması için Vilâyete müracaat ta bulunmuşlardır.Vilâyet bu işçilerin müracaatını incu lemis ve yevmiyelerine yüzde 30 z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müzeler ve Eski Eserler Urnum Müdürü Hayrullah Öz;Topkapı Sarayındaki kıymetli eşya ve mücevheratın sayımı işi ilo alâkadar olmak üzere şehri,mize gelmiştir.Topkapı Sarayı Müzesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Kalay Hatları Birleşik Amerikanın kalay fi ntl^rını düşürmesi piyasamıza da tesir etmiş ve kalay fiatlarında bir tenezzül kaydedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Parmakları koptu Pcüdiktc oturan ve marangoz luk yapan Hikmet Kartal,çalışırken elini planya makinesine kaptırmış ve dört parmağı kesilmiştir.Yaralı tedavi altına alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • ISTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Karışık hafif müzik ve sevilmiş şarkılar Pî)13.45 Şarkılar 14(20 Dans müziği Pl)14,45 Programlar ve türküler Pl)150ü Kapanış 7,57 Açılış ve pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Vülel hep öyle şöminenin önünde boylu boyunca yatıyordu Doncily ise elleri iki tarafır ı aç.imiş yere boylu boyunca serilmişti.George kendine gelmeye başlıyor,kıpırdıyordu.Caîiagnan boynunu yokladı.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Dün bir ceset bulundu Dün sabah saat 8 de Sarayburnu açıklarında,henüz hüviyeti tesbil edilemiyen bir erkek cesedi bulunmuştur.Ceset morga kaldırılmış ve Savcılık tahkikata başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Kuru raeyva piyasası Baz Avrupa memleketleriyle Orta Şark memleketleri ve bu arada Filistin memleketimizden külliyttl;miktarda kuru meyva talep etmektedir.Fakat geçen seneki stoklar tükenmiş olduğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Bir otomobil denize Uçtu Büyükderede bir otomobil ka zası olmuş ve Nihat Tandıranın idaresindeki otomobil Kireçbur tıu virajım dönerken denize uçmuştur.İnsanca zayiat olma mış ve dün otomobil denizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Tekel mamulleri Beş Avrupa memleketi Teke] fdaresine müracaat ederek sigara,Lkör ve tütün almak istediklerini bildirmişlerdir.Bu ara da Fransa bol miktarda şarap almak arzusundadır.Müracaatlar incelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Türk garsonları için yetiştir,me kursları açılıyor Türk garsonlarının Fransız mütehassıslar tarafından idare edilecek kurslarda yetişmesi için ilgililerce tetkikler yapılmaktaydı.Bu hususta Fransız mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Jandarma Genel Komutanı Şehrimizde bulunan Jandarma Genel Komutam Korgeneral Kemal Yaşmkılmç bugün Vali ve Belediye Reisini ziyaret ederek şehrimiz Jandarma teşkilâtı ve teşkil olunacak motorlu ekiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Paris mektupları Turisti hiç eksik olmayan bir şehir 1,5 milyon Parisli tatillerini g eçirmek üzere şehri terketmiş oldukları halde şehirde canlılık kaybolmuyor Kiralık şehir derken sakın ni temin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • İlk Yardım Hastahanesinin durumu Ankara,23 A.A)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan lığından tebliğ edilmiştir:21 ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesinde Bu tören meraımızm sonu nereye varacak)başlıklı bir ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • ispanya,memleketimiz tacir,lcriyle iş yapmak istiyor ispanya,memleketimizden bol miktarda yumurta ve bu arada kuru meyva istemektedir,ispanyanın talebi istanbul piyasasında müsait karşılanmış ve yumur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Sahte kesme şeker imali Toz şekerden kesme şeker yapım sahttitlaş^ıihayet ele geçti Zabita memleketimizde bu g;ine kadar eşine tesadüf edilmeyen biı sahtekârlık hâdisesine el koymuş ve Ali Taner adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • İlkokul kadrosuna 35 öjjreL men daha verildi Millî Eğitim Bakanlığı;şehrimİ2deki ilk öğretmen kadrosu na 35 yeni öğretmen daha ver-mistir.Bu yeni kadroya müdürlük,sırada bekleyen öğretmenleri alacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Süt meselesi Şehrimizde yapılacak olan süt fabrikası için inceleme,lerde bulunan Fransız müte hassısı ile Osmanlı Bankası arasında yapılan projeler Vali ve Belediye Reisine verilmiştir.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Kısa Şehir jr Emniyet memurları tarafından dün yapılan kontrol sonunda 7 kişide bıçak ve 2 kişide tabanca bulunarak müsadere edilmistir.Kartalın Şıklı köyü halkından olan îsmail Işık adında biri' aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Savcılığa yapılan ihbar İstanbul Savcılığına bir ihbar yapılmış ve Kasımpaşada oturan Ay ten adında 16 yaşında bir kum hastahanelerden birinde yabalan yanlış bir ameliyat sonunda öldüğü bildirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Hidiv köşkü Eelediye Çubukludaki Hidiv köşkünü tamir ettirmeye ve burasını Istanbulu ziyaret eden turistlere mahsus bir otel haline getirmeye karar vermiştir.Bu kararın tatbiki için hazırlıklara başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Kumar yüzünden yaralama Eerikoyde oturan Hasan Devocioğiu adında biri kumar yüzünden çikan kavga sonunda ay nı gemi Bakirlerinden Mustafa Karakütük'ü bıçakla ağır surette yaralamıştır.Yaralı Cerrahpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Eczanelerde sat seromiar bozuk mu?Bakaalik müfettişleri ve Sağ lık Müdürlüğü bu hususta ileri sürülen iddiaların tahkikine başladılar Şehrimizin eczanelerinde satılmakta olan bazı seromların bozuk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • HALKO Tebrik kartlara Dün bir vatandasın P.T.Tidaresinden şikâyetini yazmıştık.Başka bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta yine aynı idarenin başka bir kısmından ş.kâyet edilmek,te ve şöyle denilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • Halıcılık ihya ediliyor Avrupadan yapılan talep üzerine halı piyasası canlandı Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı dönmekte olan halıcılık sanayiinin ihyası için çalışmaktadır.Bu münasebetle imal bölgelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.08.1951
  • JÜBİLE •jc I Galip Arcan'ın sahneye in tisabının 40 ncı yıldönümü münasebetiyle 25 Ağustos Cumartesi günü Açıkhava tiyatrosunda bir jübile tertiplenmiştir,SUWHET Kızılay istiklâl şubesi 28 ağustosta B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Japonyada bulunan gazilerimiz rBastarafı Birincide] cak incilmiş;8 Er;Ahmet Demir 5705 9.Bl.Sol kulakta kurşun yarası;Tokyo Annex hastahanesinde bulunanlar 4 Üs çvş,Hilmi öıaydın 6.Bl',Sol gözde iltih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • 21 Zilkct' 1370 24 Ağustos 1 95 i Cuma Ru.11 Afust 1367 VAS İT VASATİ EZANİ Güneş Ogle ikindi Akşam Yatsı İmsak 6.06 13.19 17.09 20.11 21.53 4.14 9.55 5.07 8,57 12.00 1.43 8.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı iğlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ N.A.A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • İki randevu evi basıldı Emniyet Müdürlüğü ahlâk kısmı memurları evvelki gece Beyoğlunda Sofiya ve Suzan adındaki kadınların randevu evlerini basmışlardır.Baskın so-i nunda beş çift çirkin bir vaziyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • İngiliz petrol heyeti dün Irandan ayrıldı 'Bastarafı Birincide!açıklamıştır.Stokes hareketinden evvel Başbakan Musaddık'ı v° müteakiben Şahı ziyaret etmiş ve kendileriyle vedalaşmıştır,İngiliz devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Amerikanın Orta Doğu siyaseti Nevyork,23 AP)Mısır'ın Biricini' Milletler delegesi Mahmut Feyzi Bey bugün «Rotary» kulübü tarafından tertiplenen öğle yemeğinde verdiği demeçte,Birleşik Amerikanın Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • İngiliz hava kuvvetlerinin yeni manevraları Londra,23 Nafen)Ren avalijindeki İngiliz işgal kuvvetlerine mensup hava birlikle"!14 eylülden 24 eylüle kadar sürecek olan sonbahar ma nevralarma başlayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Ordu terfi listesi tBastarafı Birincide] Koıc birliğimize mensup subayların terfi vaziyeti Ankara,23 A.A.Millî Savurma Bakanlığı temsil bürosundan tebliğ edilmiştir:Haklarında kanunlarımızda mevcut ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Plaj hırsızı Floryada Küçük plaja giden Abdurrahman Gürcan admda biri muhtelif kabinelerden eşya çalarken yakalanmış ve dün sabwh adîiyeye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Atlantik Paktı ve Amerika TBastarafı Birincidel Türk ve Yunan hükümetlerine,Atlantik Paktına katılmaları hususunda resmî dci ve tın Atlantik Konseyinin eylül ortalarında Ottava'da yapacağı toplantıyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • D.P.Milletvekillerinin dünkü tetkikleri D.P.İstanbul milletvekillerinden Senihi Yürüten,İhsan Altıncr,Ahmet Topçu ve Dr.Sani Yaver dün Kartal ve Kartala bağlı bulunan Kurt,Kurtdoğmuş,Balıcı,Emirli,Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Efes hacılarına aaır Efeste Hazteti Meryemin evinde ve yakınındaki Sen Jan kilisesinde ilk dini merasim yapıldı.Papanın emriyle izmir katolik Arsöveki Monsenyör Descufi'nin riyasetin,de dualar okundu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Tayfunun tahribatı Korkunç kasırga Tampico şehrini de harap etti Meksiko.23 A-A.Pazar gününden beri Karaip ve Meksika körfezini altüst eden tufanâsa yağmurlar ve şiddetli rüzgârlar bu sabah Rio Panuco
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Amerikada yüksek makine ve tayyare mühendisliğini ikmal,ettik,ten sonra yurda dönmüş olan Deniz Yedek Subay Okulu öğrencilor inden Siret Kandel.evvelki gün hakkın rahmetine kavuşmuş,tur.Merhumun cenaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Ilarriman Tito ile görüşecek Tahran,23 AP)Cumhurbaşkanı Truman'in" İngiliz İran petrol ihtilâfında arabulucu oiarak Tahran'a gönderdiği Avereli Harriman bu hafta sonunda Vaşingtona dönerken Mareşal Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Süreyya İlmenin bağışladığı arazi Pendikte oturan bir şahıs,bağışlanan arazinin kendi,sine ait olduğunu iddia ediyor.Bundan bir müddet evvel Süreyya îlmen Paşa)Kartal civarında bulunan ve 30 milyon li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • ispanyol ordusu Franco,İspanyol ordusunun savaşa hazır olduğunu söyledi Nevyork.23 AP.News-Week mecmuası tarafından bildirildiğine göre,General Franco.Avrupanm.iç anlaşamamazlıklar dolayısiyle.komüniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Ateş kes müzakeresi TBastarafı Birincide!kullarında petrol ve infilâk bombalarının atıldığı yolunda,ki iddianın dermeyanmdan bir kâç saat sonra,gece yarısından hemen sonra açıklanmıştır.General Ridgwa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • İzmir Fuarı •Bastarafı Birincide] durum karşısında Sulh Hâkimliğinden istihsal edilen bir kararla pavyon ziyaretçilere kapatılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins me ıaiktarı yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa,Al,Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Yaş Meyva Alınacak istanbul birleşik mahallî idaresine bağ'ı hastahane ne pansiyonlu ilkokul ve diğer müesseseleıine lüzumu olan kavun,karpuz,taze üzüm,armut ve incir 1850
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Elâzığ Bel e diye Başkanlığından 1 Elâzığ şehri içme suyu şebekesinde kullanılmak üzere 70 mm.lik 27 adet yangın musluğu 70 mm.lik 12 adet yangın vanası,80 mm.lik hat vanası 100 mm.iik 6 adet yine hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Eyüp İcra Me m urluğundan:951.1311)Mehmet Kayalı ile Traska Hasanın şayian mutasarrıf oldukları Eyüp Kemerburgazda Bakkal meydanında Kasaphane sokağında 234 No.lu ev ile iki kemer £iasındaki mevkide 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Parlâmentolararası Birliğinin toplantısı Konferans 31 ağustos sabahı açılacak.Cumhurbaşkanı Bayar 1 eylül cumartesi günü delegeleri kabul edecek Milletlerarası parlâmentolar birliği Türk heyeti başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Kral Faruk'u öldürmek isteyenler Cannes,23 AP)İki Mısırlının Kral Faruk'u öldürmek için Camıes'a gitmekte olduklarına dair şayialar üzerine Fran sız polisi bugün Riviera bölgesini en sıkı bir kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Şehir Meclisi DJ*.grupu Şehir Meclisi Demokrat Parti grupu bugün saat 16 da bir toplantı yapacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.08.1951
  • Ticaniler n duruşması [Bastarafı Birincide] atlerinden itibaren Adliye bina sini kınalı uzun sakallı ve acaip giyinişii kimseler kaplamış bulunuyordu.Sanıkların ilk ifadeleriyle son ra vermiş olduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • Atletizmimiz için çetin bir imtihan Büyük Britanya millî atletizm karşılaşması Büyük Britanya millî atletizm takımı 30 Ağustos cuma günü şehrimize geliyor oood» ı»o Atletizm tarihimizin en mühim karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Kıtaat ilanları 180 ton sığır eli pazarlıkla satın nunacaütır.ihalesi 4.9.95 salı günü saat 15 de Ankara M.S.B,1 No.h Sa,Al,Ko dayapıla çaktır.Tutarı 136,300 lira olup kesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • Antalya Bayındırlık Bakanlığı su işleri 10.Şubs lüîlOrlügüiidsn 1 Eksiltmeye konulan iş:Antalya su işleri 10 uncu şube müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Finike ovası sulama eksiklerinin tamamlanması iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • Kara Yolları Birinci Bölge Müdürlüğünden i4.Şube tesisleri için yirmi kalem malzeme açık eksiltme feliyle satın alınacaktır,ihalesi 29 8.1951 tarihine rastlayan Çar-|amba günü saat 14.30 da Küçükyahda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • Ankara Eelediye Başkanlığından 1 Belediye zabıtası için alınacak beş adet sepetli motosiklet kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 25600)liradır.3 Teminatı 1920)liradır.4 Temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından Bakanlığımızın ihtiyacı için bir adet Ukeometre satın alinacakt:Takeometrenin markasının Zeiss,Wilol,Otofenel veya Kerl marka olması lâzımdır,isteklilerin teklif mektuplariyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • 521 sayılı Yeşilhisar Tarım Kredi Kooperatifinden Kooperatıfimizce Yeşilhisar ilçe Merkezinde yaptırılacak 31440 lira 34 kuruş keşif bedelli kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usuliyle ve birim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • Aydın Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Aydında Vakıf Hal binası inşaatına ait olup keşif bedeli 369395.25)lira ve geçici teminatı 18525.81)liradır.2 Eksiltme 8 Eylül 1951 cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • HARP OKULU KOMUTANLIĞINDAN 1 1951 1952 öğretim yılı için sivil lise mezunlarından ve diğer sivil yüksek okul öğrencilerinden Harp Okulu birinci sınıfına öğrenci alınacaktır.Bunun için isteklilerden An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş:1 Adana Su işleri 0 ncı Şube Müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Silifke ovası ve yan dereleri is^hı inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • Bir adet parke makinası satın alınacaktır Devlet Orman İşletmesi Ayancık MüdürLğ nden 1 Teklif alma suretiyle bir adet parke makinesi satın alınacaktır.2 Teklif edilecek en uygun fiat şart ve evsafı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • Köprü Yapımı Trabzon Karayolları 10 Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Hasanksle Hınıs yolunda Kim,10 civarında ahşap kuru dere köpıüsü inşaatı işi olup,keşif bedeli 31999.44)liradır.2 Eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi istanbul Mağazası Müdürlüğünden Mağazamızda mevcut muhtelif bayraklar 3 eylül 951 pazartesi günü saat 14 de açık arttırma suretiyle satılacaktır,isteklilerin malı gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • izmir belediye başkanlığından Karşıyanada Bostanlıda 1700 sayılı sokakta 480 metre kareden ibaret 2589 ada 126 parseldeki arsa kapalı zarflı arttırma sureüle satılacaktır.Muhammen bedeli 19200 lira ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • Istanbul VI net enternasyonal Tenis turnuvasında dün alınan neticeler İstanbul Enternasyonal Te nis Turnuvası maçlarına dün Bat 11.30 dan itibaren,Teni.Eskrim Dağcı hk Kulübü kortlarında devam edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.08.1951
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Ceyhan Ayaş yolu kilometre 0+000—32-j-150 arası sanat yapıları tesviye işi 44864 lira 48 kuruştur.2 Eksiltme 3/9/951 pazartesi günü saat 13 te il daimî komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4