Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.08.1951
  • Dünkü yağmurlardan sonra İstanbul sokaklarından biri Dünkü yağmur Stftfaııak halindeki yağmurlar dün de şehrimizde geniş tahribat yaptı Şehrimizde dün saat 11.20 de Dashyavak sağanak halinde devam ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1951
  • Dün tahliye müddeti biten hanın dışardan görünüşü Beyazıttaki büyük hanın tahliye müddeti bitti Hanın içinde bulunan 300 esn af,dün Cumhurbaşkanına,Başbakana kararın tashihi için müracaatta bulundular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1951
  • Bilecikteki hâdise adliyeye intikâl etti Adalet Bakanı dağıtılan beyan namelerin,vatandaşın hükümete olan itimadını sarsacak tarzda ve memlekette anarşi,ııin hüküm sürdüğünü ihsas ed ecek şekilde yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1951
  • Yedek Subay kanunu Yeni hazırlanan tasarıya göre Yedek 'Subaylar 1 yıl kıt'a hizmeti yapacak Ankara.21 A.A.Millî Savunma Bakanlığı temsil bürosundan bildirilmiştir;1 Yedek subayların yetiştirilmesi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1951
  • Bayarın tetkikleri Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Devlet Denizyolları Umum Müdü rü Yusuf Ziya önişi Büyükderedeki evinde ziyaret etmiş ve bir saatten fazla görüşmüştür.Bu hususta Yusuf Ziya öniş şunları sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1951
  • Bir pilotumuz şehit oldu Ankara,21 A.A.Millî Savunma Bakanlığı temsil bürosundan bildirilmiştir:Bugün 21 ağustos 1951)saat 11.15 le teğmen İsmet Uysal ko mutasiiidaki uçak motor arızasından dolayı Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1951
  • Kartalda feci bir cinayet işlendi Arkadaşını bıçakla 8 yerinden yarahyarak öldüren katil yakalandı.Bugün m alıkemeye verilecek Evvelki gün Kartalda küçük bir mesele yüzünden fecî bir cinayet işlenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1951
  • Veba,Suriyeye de sirayet etti Türkiye-Surİye hududu kapandı Cenup hudutlarımızda veba ve kolera salgınım önlemek için çok sıkı sıhhî tedbirler alındı Adana,21 Milliyet)Suudî Arabistanda zuhur eden kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1951
  • Süveyş ihtilâfını halle çalışan Selim Sarper ve delegemiz teşebbüslerinde muvaffak olamadığı takdirde işi müzakere edecek olan Güvertfik Konseyi S.Sarper faaliyette Delegelerimizin gayretiyle Süveyş i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1951
  • GAZETE 17 Eylül Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başhyacaktır En zengin münderecatla ve mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1951
  • Bir cinayetten doğan vaziyet rai Abdullahın katliyle methaldar addedilen,Kudüs Müftüsü Hacı Emin El-Hüseyni'nin amcazadesi doktor Musa El.Hüseyni bu cinayetin Hâşimî ailesinin tasfiyesine matuf bir fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1951
  • Korede kanlı savaşlar devam ediyor Tokyo,21 A.A.Müttefik oasın bürosu şefi general Nuckols,Çinlilerin askerî hakikatler bakımından mütareke için Kuzey Korelilerden daha istekli olduğunu zannetmediğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1951
  • Dün gazetemize beyanatta bulunan Demokrat Parti îl Başkanı Dr.Mükerrem Sarei Mükerrem Sami'mi gazetemize beyanatı fikir ihtilâfı yoktur,Aday gösterilmesi işinde il Başkanı ile arkadaşları arasında iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo sa lon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar 14.20 Dans müziği Pl)14,45 Programlar ve türtküler Pl)15.00 Kapanış 17,57 Atılış ve programlar 18,00 Dans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • f 19 Zilka' 1370 YAÖT VASATİ.EZANİ Güneş 6,06 9.55 öğle 13.19 5.07 İkindi Akşam Yatsı İmsak 9 17.09 20.11 21,53 4,14 8,57 12.00 1.43 8.02 MmratamT 22 1£ Ağustos 9 I ç m Ağust Çarşamba 1367
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Tıbbî bahisler Cerrahide k mucizevî yenilikler Bugün modern şok usulü ile en tehlikeli kemik hastalıkları dahi ameliyat ve tedavi edilmektedir Geçen sene,Pennsylvania'daki bir fabrikanın avlusunda dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Sinirli fırıncı Galatada Necatibey caddesinde Hafız Keçelinin fırınında çalışan Mustafa,kendisini uykudan kaldıran çırağı Hasan Özkurt'a sinirlenerek ekmek bıçağı ile vücudunun muhtelif yerlerinden ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • İzmir vapuru Bir Suriye firması Devlet De nizyollanna müracaat ederek,vapur kııalamak istediğini bildirmiştir.Firma üe idare arasında mutabakat hasıl olmuş ve •İzmir» vapuru bir ay müddetle kiralanara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Öz çocuğunu öldürmüş Emniyet Müdürlüğüne bir ihbar yapıirriış ve bir kadının 1,5 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü bildirilmiştir.İddiaya göre bir müddet evvel Kırklareünden İs tanbula gelen Hatice adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • İşçilerin mitingi Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikasına bağlı 30 bine yakın işçi,perşembe günü Taksimde bir miting yapmaya karar vermiş ve bu hususta alâkalılara müracaatta bulunmuşlardı.Vilâye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Vali mün muhtelif semtleri teftiş etti VsU ve Belediye Reisi dün Nişantaşında Akkerman,Kelek ve Elhan sokaklarını gözden ge çu'miş ve oraya dikilen 6 yeni "iambanm yerlerini gördükten sonra yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Telefon şebekesi Şohrimizdeki telefon santrallarınm genişletilmesi mevzuundaki çalışmalara devam edil mekiedir.Fatihte yeniden 3 bin!abonelik bir santralın ihdasına karar verilmiştir.Bu santralın ihal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Ucuz işçi evleri Çalışma Bakanlıkı İhtiyarlık »Sigortası Müdürü Reşat Akın,Vali ve Belediye Reisini ziyaret ederek şehrimizde yapılacak ucuz işçi evleri üzerinde görüşmüşlerdir.Bu hususta sendikaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Köprüden denize düştü Belediye temizlik amelelerin den Aü Demirci,dün sabah Köp rü üstünde el arabası ile çöp toplarken muvazenesini kaybederek denize düşmüştür.Boğulmak üzere iken kurtarılan Aii hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Hâtıra pulları P.T.TY idaresi 31 ağustosta cehrimizde Yıldızda toplanacak olar Pariâmentolararası Kon feransı münasebetiyle bir seri hâtıra pulu bastırmaktadır.Viyanada bastırılan ve ay sonunda satışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir 951 952 ders yılı için sehîimizdeki Kızılay Hemşire okuluna ve ordu hesabına 30 talebe alınacaktır Namzet kaydına eylül ayı içinde başlanacaktır.İr Şehrimizi ziyaret eden italy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Nişantasmda oturan bir kız intihara teşebbüs etti Dün sabah Nişantaşmda muhiti heyecana düşüren bir intihara teşebbüs hâdisesi olmuş tur.Nışantaşında Haciemin efendi sokağında Teşvikiye apart maninin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Ölümle tehdit etmiş Beyazıtta Gencer handa iş yapan Mustafa,zabıtaya müracaat ederek aynı yerde terzilik yapan Ahmet'in kendisini ölüm le tehdii ettiğini bildirmiştir.İddianın tahkikine başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Müstakil adaylar Ara seçimlerin yaklaşması ha sebiyie müstakülen adaylıkları ni koyanların sayısı gittikçe art maktadır.Dün de Kemal Güjer admda teknisyen bir vatandaş Vilâyete müracaat ederek adaylığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Muallimler Birliğinin Halkevleri hakkındaki teklifi Türkiye Muallimler Birliği icra komitesi reisi M.Sekip Tunc'un teklifi üzerine,Halkevleri ve odaların mıntakalarındaki öğretmen derneklerine verilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Beyaz kadın ticareti Tanınmış bir kadın terzisi randevuculuk suçu ile adliyeye verildi Son zamanlarda şehrimizde beyaz kadın ticareti almış yürümüş ve hatıra hayale gelmiyen kimseler dahi kendilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Bir kadiiı otobüs altında kaldı Şoför İsmail önen idaresindeki otobü* Taksim Mete caddes;nden geçerken Fatma adında bir kadına çarparak ağır surette yaralanmasına sebebiyet ver mistir.Yar ah Beyoğlu H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Bir ahlâksızın sinemadaki marifeti Siirtli Nazmi adında biri dün Şchzadebaşında Ferah sinemasında yanında oturan Nuriye adında bir kadına bazı çirkin hareketlerde bulunarak sarkıntılığa başlamıştır.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Öğretmenler arasında nakil ve tâyinler İzmir Cumhuriyet Kız Enstitüsü coğrafya öğretmeni Nuriye Hekirnoğiu Çamlıca Kız Lisesi Müdürlüğüne ve Kütahya Lisesi Müdürü Himmet Akın Vefa Lisesi Müdürlüğüne t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Dünya basınından ingiltere hükümeti ve iran petrolleri Milletler,üçüncü cihan harbinin Iran petrolleri yüzünden patlak vermesini arzu etmemektedirler «Hindistanda münteşir «The Hindu gazetesi «İran ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • SÜNNET Kızılay İstiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek Belediye bahçe,sinde sabaha kadar devam etmek üzere bir sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının bilâ bedel sünnet edileceği bu geceye fahriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • i No:58 İyi keşfettiniz!Corinne bu parayı size getirmem için değil,fakat Küionele imzasız mektubu kimin yazdığını öğrenmem için verd;Bel.de mektubu kimin yazdığını öğrendim,fakat parayı almaktan da va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Haczedilen Yozgat şilebi Denizyolları idaresi haciz kodurtan firma aleyhine bir dâva açtı Devlet Denizyollarına ait «Yozgat»:şilebinin Amerikan adlî makamları tarafından haczedildiğini bildirmiştik.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Parlâmentolar Konferansı hazırlıkları Parlâmentolar Konferansı ha zırlıkl arına devam edilmekte dir.Dün de Genel Sekreter İstanbul milletvekili Adato ve Bursa milletvekili Halûk Şaman ile Dışişleri Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • *a+HALKIN Gelen cevaplar Gazetemizde çıkan «Yerebatan Semti» başlıklı şikâ yet yazısı Belediye Fen İşleri müdürlüğünce incelenmiş ve aşağıdaki şekilde cevaplan,dırılmıştır:însa ve tamir edilecek yolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1951
  • Limandaki işçilerin istekleri yapslacak Yusul Ziya Oniş,işçilerin 12 maddelik taleplerinin üzerinde hassasiyetle durulacağını söyledi Liman tahmil ve tahliye işçileri sendikası Denizyolları Umum Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Mulayada bir suikast Kuala Lumpur,21 AP)Malaya polis teşkilâtının umum müdür muavini İrlandalı E.S.Rainford bugün Selangor eyaletinde;Kavang'da tethişçaler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Aîmanvadaki Türk askerî heyeti Frankfurt,21 A.A.Albay Fehmi Adalının komutasın rtaki Türk askerî heyeti Batı Al manyade.bulunan Amerika kıta larını ziyarete bugün de devam etmiştir.7 nci Amerikan ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Bilecekte ki hâd re •Bastarafı Birincide] Demokrat Parf,i milletvekillerine mektup)başlığı ile matbu bir beyannamenin Bilecik ve civarında halka dağıtıldığı haber alınmıştır.Bu beyannamenin altında va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • İLÂN Millî bçifim Basımevi Müdürl.günden.Muhammen bedeli Teminatı 8600 lira 120 lira Basımevimiz için 3 3,5 tonlrk bi-kamyon satm alınacaktır.Buna ait eksiltmenin 3.IX.1951 gün ve saat 15 de Basımevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünden Keşif tutarı 46000 lira geçici güvenmesi de 3450 lira olan Galata 21 No.lı ambarda yaptırılacak yük asansörü 29/8/951 çarşamba günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Beyazıttaki büyük han •Bastarafı Birincide] bir ihtilâf mevzuu teşkil etmiş ve hâdise dün şehrimizde bulunan Cumhurbaşkanı Celâl Bayara aksettirilmiştir.Hâdisenin mahiyeti şudur:Şe hir Meclisi üç sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Afrikanın müdafaası Sekiz devletin iştirakiyle tertip edilen konferansta müdafaa esasları tesbit edilecek Nairobi,21 AP.Büyük Bri tanya.Güney Afrika Fransa;Bel çika;Portekiz;Habeşistan ve Gü ney Rodez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Rita Hayworth Ali Handan vakında ayrılıyor Nevyork,21 A.A.Paristen Nevyorka gelen Rita Hayworth'un avukatı Bartley Grun,hava alanında demeçte bulunarak,müekkilesinin Nevadada Peno şehrinde,önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Papa'mn Cindeki vekili tevkif edildi Vatikan,21 AP)Cindeki Papa vekili Monsenyör Antonio Riberi'nin geçen hazirandan beri,Nankın'de,evinde mevkuf bulunduğu bugün Katolik Fides ajansı tarafından bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • İni;il terenin yeni Ankara Büyükelçisi Londra,21 A.A.Yakında emekliye ayrılacak olan Sir Noel Gharles'ın yerine Sir Alexander Knox Helm'in İngilte renin Ankara Büyükelçiliğine r.âyin tdüdiği bildirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Honoluluda zelzele Honolulu,21 A.A.Bugün tlavai adalarında birbirini takip eden şiddetli yer sarsıntıları olmuştur.Havai adasının en batı tarafında bulunan dükkân ve yollar büyük hasara uğramışladır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Korede kanlı savaşlar 'Bastarafı Birincide] gu'nun kuzey bölgesinde ve Kansong'un batısında şiddetli mukabil hücumlarda bulunmak tfldırlar.Topçu ve havan top* lariyle desteklenen ve bir alaydan fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Kartalda fecî bir cinayet 'Bastarafı Birincide] lede bulunmuştur.Kadın domatesi alıp gittikten sonra iki manav arasında şiddetli bir ağız münakaşası başla,mış ve bilâhare iş yumruk ve tekme kavgasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko,da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüsh a vaaı islerini idare eden;Faruk PEMİRTAŞ N.A.A.N.K:Gazetecilik Kolektif Ö-takhğı Matbasaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Türfciy-î Suriye h cudu kapa di rBastarafı Birincide!mükemmeldir.Adana,Mersin,Ceyhan'dan Hatay'a sağlık ekip leri ve bol miktarda aşı gel mistir.Suriye hayvanlarında mavi dil hastalığı da görülmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Eksiltme ilânı Isfanbul C.Savcılığından J istanbul adalet daireleriyle mahkemeleri ihtiyacı olan 122 çeki kesilmiş kuru gürgen odun açık eksiltme suretiyle alınacaktır.2 Tamamının tahmini bedeli 1312
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Taksim-Florya Otobüsleri İ.E.T.T.Umum Müdürlüğünden 5 ağustos 951 pazar gününden itibaren muvakkat ve tecrübe mahiyetinde olmak üzere açılmış o'an Taksim Florya otobüs hattı servisinden cumartesi günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Elâzığ Belediye Başkanlığından 1 Elâzığ şehri içme suyu şebekesinde kullanılmak üzere 70 mm.lik 27 adet yangın musluğu 70 mm.lik 12 adet yangın vanası,80 mm.lik hat vanası 100 mm.lik 6 adet yine hat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • 16 adet branda örtü bezi satın alınacak I.E.T.T.İşletmelerinden 1 8 adedi 10x10 metre ve 8 adedi Gx6 metre ebadında olan örtü bezleri cem'an 7080 liva bedelle 31/8/951 cuma günü saat 10.30 da pazarlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Sovyet mültecilerinin ihtilâl hazırlıkları VV » V» V Dünyadaki,beş mültesi Rus teşkilâtı uRus halkını kurtarma komitesi» adı altında birleşiyor Londra,21 Nafen)Demir l)erde dışındaki Rusların kuvvet,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Dünkü yağmur [Bastarafı Birincide!'biyet vermiştir.Dörl buçuk saat zarfında bazan pek lazla şiddetlenen sağanaklı yağmurun beher metre ka reye bıraktığı yağış miktarı Yeşi)köyde 52 kilogram,Yenikapı,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Bir uçak kazası Bombay,21 AP)Hindistan hava gücüne ait bir uçak dün hava alanı yakınlarında dü sup parçalanmıştır,11 kişinin öldüğü bildirilmektedir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Yeni sayfiye mahalleleri Bir arkadaşımız şehir civarında yapılan grup evlerden bir tane aldı.Anadolu yakasının en güzel bir semtinde olduğu iddia edilen köşklerini görmek ve yeni ikametgâhlarının uğur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Gromyko Pa ri ğî© Sovyet Dışişleri Bakan yar.«famcis*,«Queen Elizabeth» ile Amerikaya gidecek Paris,21 A.A.Sovyet Dış işleri Bakan yardımcısı ve San JTransisko konferansında Sov yet murahhas heyeti ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • İstanbul üçüncü İcra Memur luğundan:950/3636 Hâlen mahcuz olup bu kere paraya çevrilmesine karar verilen bir adet İngiliz kumasından yapılmış paltonun birinci açık artırması 24,8.951 Cuma günü S.aat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Mükerrem Sarol'un beyanatı [Bastarafı Birincide!gün her günden daha mütesanit tir ve hiç bir zaman bu derece birlik manzarası arzetmemiştir.Şimdiye kadar ağırbaşlı tanılan ve çeşitli tahriklerle asıls
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Yedek Subay kanunu rBastarafı Birincide] d)Sınıf okullarını başarı ile bitiren yedek subay adayları,kıtalara tâyin edilecekler ve buralarda bir yıl takım komutanlığı hizmetinde bulunacaklardır.Bu sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Rusların emeli Halen bir harbi göze alamıyan Sovyetler,Ameri,kayı iktisaden çökertmek istiyorlar Vaşinlton 21 A.A.Birlesik Amerika silâhlı kuvvetleri müşterek genel kurmay başkanı General Omar Bradley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • PetroJ ihtilâfı Tahran,21 A.A.İngiliz heyeti başkanı Stokes taralından son dakikada yapılmış olan uzlaşma teşebbüsünün İranlılar tarafından reddedilmesi üzerine İngiltere petrol buhranına bir hal çaıe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Tayfunun tahribatı Tokyo,21 A.A.Kasırga ve tayfun yapılan hesaplara göre yarır.saat 2 de Şanghay'ın 300 kilometre şimalinde Çin sahiline varacaktır.Pekin rasathanesine göre rüzgâr saatte 140 kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • Avusturya'da et sıkıntısı Viyana,21 AP)Avusturya hükümeti,memleketin her tarafında hüküm süren et buhranını hafifletmek için haftada iki gün et satış ve istihlâkini ya fak etıvnştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1951
  • San Fransisko Konferansına iştirak edecek devletler Vaşington,21 A.A.Dışişleri Bakanlığından bildirildiğine güıe,33 devlet,Japon barış andiaşmasının imza edüece:ği San Fransisko konferansına iştirak h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.08.1951
  • Üsküdar Sulh Hukuk Yargıç,lığından:950/690 Nuri Yenil Bakırköy Zeytinbur nu Vcliefendi sokak 20 sayıda Toprak Ofisi tarafından aleyhinize ikame olunan alacak dâvasının duruşmasında namınıza gönderilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • İstanbul Belediyesi •lânlar.i Temizlik malzemesi satın alınacak istanbul birleşik idaresine bağlı hastahanelerle diğer müesseselere 951 malî yılı içinde lüzumlu olan şartnamesine bağlı listede miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • İskenderun satmalına komisyonu başkanlığında!Cinsi Mikdarı Muhammen bedel geçici tem.ihale tarihi saat Lira Kr.Lira Kr.A Buğday kırması 3300 ton 165.000 00 9500 00 7 eylül 951 10.00 B Buğday kırması 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • İst İm;Amirliğinden verilen As k c r i.K it o a t i Ionian Aşağıda miktan ve ihal saatleri yazılı 5 parti sığır eti pazarlıkla 23,8,951 perşembe günü Selimiye As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Talipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Asfalt taşıma ücretleri hakkında Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğünden Batmandan gönderilecek asfalt taşıma ücretlerinde 22/8/951 tarihinden itibaren tenzilât yapılmıştır.Fazla bilgi için is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum Bölge Müdürlüğünden 1 Ağrıdan Erzuruma 5000 ton,iğdi ı dan Erzuruma 2000 ton,Bayburttan Agkaleye 4000 ton,Refahiyedcn Erzincana 1500 ton hububatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Yapılan münakaşasına isteklisi çıkmayan alkollü* şekerli ve tortulu meyva usarelerini süzmeğe mahsus ma teferruat bir adet filitre p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 Şehir dahili yollarda yaptırılacak kaldırım,blokaj,kuru di var.ve mecra işlen kapalı zarf usuliyle ekşitmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 44855)liradır.3 Teminatı 336
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Elektrik malzemesi alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma komisyonundan 1 4 kalemden ibaret muhıeiif elektrik malzemesi her kalem ayrı ayrı ihale edilmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • İz tıir Gümrük Muhafaza Alayı Satınalma Komisyonundan C 1 N S t Muhammen Geçici Eksiltmenin gün ve saati Miktarı f ıaiı teminat Kilo Kr.Lr.Kr.Kuru odun 500İOOO 5 1875İ 00 17 eylül 951 pazartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Refik Seydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden C î N S t Muhammen Geçici Miktarı Bedeli Teminatı Adet Lira Kr Lira Kr thale şekli Distilatör.buhar ile saatte 50 litrelik Distilatör havagazı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Verem Pavyonu inşaat ve tesisatı yaptırılacaktır İzmir ili Bayındırlık Komisyonundan 6.8.1951 tarihinde ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf «tuliyle eksiltmeye konan 2490 sayılı kanunla şartlaşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Bir adet parke makinası satın alınacaktır Devlet Orman İşletmesi Ayancık MüdürLğ nden 1 Teklif alma suretiyle bir adet parke makinesi satın alınacaktır.2 Teklif edilecek en uygun fiat şart ve evsafı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Bezir yağı alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Sâtınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı 2 liste muhteviyatı bezirin satın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Kerpiç tuğlası satın alınacak I.F.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 7500 lira olan 150,000 adet kerpiç tuğlası pazarlık suretüe mubayaa edilecektir.2 Bu işe ait şartnameler levazımdan 50 kuruş bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Ceyhan Ayaş yolu kilometre 0+000—32-f 150 arası sanat yapıları tesviye işi 44864 lira 48 kuruştur.2 Eksiltme 3/9/951 pazartesi günü saat 13 te il daimî komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinden 1 Zonguldaktan müessesemiz namına Istanbula gelecek ve depolarımızdan depolara denizyolu ile nakledilecek olan kok ve maden kömürlerinin Devlet Denizyolları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan:948/2771 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karaT verilen 1 adet tahta yazıhane iki gözlü beş cekmeceli 1 adet radyo dolabı.1 adet Anfilikatör,2 parç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • M.S.B.Dz.kuvvethriK.lığından 1 Dz.Harp Okulu ve Kolleji sitim laboratuarı için 20 ilâ 60 Kw.arasındaki takatlerde bir adet komple 220/380 volt 50 peryot mütenavip cereyan turbo-ceneratör gurubuna ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • izmir belediye başkanlığından Karşıyakada Bostanlıda 1700 sayılı sokakta 480 metre kareden ibaret 2589 ada 126 parseldeki arsa kapalı zarflı arttırma suretile satılacaktır.Muhammen bedeli 19200 lira v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Üsküdar Elektrik ve Gaz Şubesi I.E.T.T-U.Müdürlüğünden idaremiz Üsküdar elektrik ve gaz şubesinin 1/9/951 gününden itibaren Üsküdar Hâkimiyeti Milliye raddesi yeni çeşme 200 No.daki iş Bankasının terk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 22.08.1951
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi istanbul Mağazası Müdürlüğünden ICi-gazamızda mevcut muhtelif bayraklar 3 eylül 951 pazartesi günü saat 14 de açık arttırma suretiyle satılacaktır,isteklilerin malı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan