Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.08.1951
  • 14 Ağustos İl 9 5 I »alı Adres:Nuruosmaniye TUrbedar Sokak No;18 I S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:2 SAYI:455 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON 29614 MİLLİYET FİYATI 10 Kurug MÜSTAKİL SİYASI GAZE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 öğie kon seri Pl)13,45 Şarkılar 14,20 Konuşma 14,30 Münir Nurettin Selçuktan şarki ve tür küler Pl)14,45 Programlar ve Jacqueline François'dan şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Yük nakliyatı Şimdiye kadar merkezden idarc edilmekte olan yük nakliyatı işleri Denizyolları idaresi tarafından gösterilen lüzum üzerine acentalıklara devredil '¦niştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Alibey çiftliği cinayeti Bir kaç gün evvel Âlibey çift lifinde başı ezilmek suretiyle öldürülen Saliha Taylan'm katili iddiasiyle gelini Hayriye ve ter uru Süzen dün adliyeye verilmişlerdir.Nöbetçi ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Devlet istatistik bürosu tarım şubesinin çalışmaları Uzun zamandan beri memleketimizde çalışan Amerikalı istatistik eksperleri yerlerine dönüyorlar.Tarım ile ilgili istatistik çalışmalarının genişleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Sağlık bahisleri JL Ateşli romatizmadan mütevellit kalb kapağı hastalıklarında yeni cerrahî usuller tatbik edilmektedir.Dünyanın her tarafında çocuk ların müptelâ oldukları ve ateşli romatizmadan müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • İstanbul Ankara kara yohı Ankara,13 T.H.A)Türkiyenin en büyük kara yollarından İstanbul Ankara asfaltı inşasına hızla devam edilmektedir.Karasekmez Kizılviran ve Gerede Yeniçav arasındaki kısımlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Aiîkarada eczahane adedi Ankara,13 T.H.A)Sağlık Bakımlığı,Ankaıada eczahane adedinin arttırılmasını uygun görmüş,3'apılan müracaatları göz önünde tutarak bir çok semtlerde eczahane açılmasına müsaade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Zagreb Beynelmilel Festivali Belgrat,13 T.H.A)"Zagreb «Opotija» şehrinde 8 eylülde başlayıp 14 eylüle kadar devam etmek üzere beynelmilel bir mü zik ve millî oyunar festival oyunları tertip edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • İncir rekoltesi İzmir,13 T.H.A)Önümüz deki günlerde piyasaya arzedilecek olan yeni mahsul kuru incir kalite itibariyle iyi olduğu vo rekoltenin de 25 ilâ 27 bin tonu bulacağı belirtilmektedir.Dış piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • İthal malları listesi değiştirilmiyecek Ankara,13 T.H.A)Ticaret Bakanlığı tarafından alınan bir kararla son tanzim edilen ithal malları listesi bir sene müddetle değişthilmeyecektir.Bu karara varılmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Adapazarı istasyonuna «Mithatpaşa» adı verildi Adapazarı,13 T.H.A)Adapazarı Belediye Meclisi vagon fabrikası önünde inşa edilen istasyona merhum Mithat Paşamı isminin verilmesine dair takriri ittifakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Biletsiz seyahat etmek istemiş Mehmet Ali adında biri bindiği Ortaköy Aksaray tramvayında bilet almadan seyahat etmek istemiştir.Bu yüzden çıkan münakaşa sonunda biletçi ve vatmanı döven sanık adliyey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Camii yakmak istemiş Çankırı'nın Tosya kazası halkından Kemal Çolak adında biri «miadı doldu» diyerek kasabanın camiini yakmaya kalkışmıştır.Delirdiği sanılan Kemal dün şehrimize getirilmiş ve mü şahe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Turizm konferansı 2P eylülde Danimarkanın Halde şehrinde toplanacak olan" milletlerarası talebe turizm kon feransına Türkiye de davet edil mistir.Muhtelif memleketlerin dış seyahat tertip eden talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Limana gelecek yük navlunları artacak Denizyolları idaresi Levand konferansında yük navlunkırına yapılan zamma itiraz etti Nevyork Ticaret Ataşeliğimiz den gelen bir raporda limandaki tahmil ve tahliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Fecî bir kaza Pazar günü akşam üzeri Zineirlikuyuda fecî bir kaza olmuştur.Sami Birten idaresindeki bir kaptıkaçtı Levent Çiftliği civarında bir ağaca çarpmıştır.Kaza sonunda arabada bulunan Veteriner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Ankara vapuru geldi Ankara vapuru dün saat 14 te Batı Akdeniz seferinden 431 yocu vo 161 ton yükle dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • İki körfez vapuru geliyor Denizyollarının Almanyada Atlas Warke firmasına inşa ettirdiği İzmir körfez vapurlarından Bergama ve Selçuk'un inğa?tı biterek Denizyolları mümessillerine teslim edilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Doktorları döven yaralı Bir kavgada eli kesilen Salâhattin,götürüldüğü Cerrahpaşa haitahanesindc elini dikmek isteyen asistan Dr.Suleymanı ve baş asistan Dr.Mecit'i dövmüştür.Adliyeye teslim edilen sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Kızılay İstiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek helediye bahçe,sinde sabaha kadar devam etmek üzere bir sünnet,düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının bilâ bed/l sünnet edileceği bu geceye fahriyen iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • D.P.il merkezinde dün mühim bir toplantı yapıldı İstanbul Demokrat Parti miL letvekilleri ve D.P.il idare kurulu üyeleri dün saat 16.30 da port' merkezinde bir toplantı yapmışlardır.Geç vakte kadar de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Dünya basınından Türk Ordusunun gücü ve Âkdenizîn durumu i Antikomünist olan Türkiye,Ruslara karşı kendisini müdafaaya karar vermiştir ve kuvvet!bir orduya maliktir Türkiye şüphesizdir ki Amerikanın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Rorede şehit olanlarla yaralananların listesi Millî Savunma Bakanlığından bildirildiğine göre,20 hazirandan ü ağustosa katlar 24 şehit ve 32 yaralı verdik Ankara,13 fA.A M.S B JÎrân 9al tarihinden 6 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Telefon şebekesi Istanbul telefon şebekesinin tevsii yolundaki çalışmalar ilerlemektedir.Bebekte 300 bin lira sarfiyle otomatik bir santral kuruiniası için faaliyete geçilîrrştir.Şehirdeki aboneman ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Vilâyetteki toplantı Düı:sabah vilâyette Vali Mua vini B.Fazil'm başkanlığında Emniyet Müdürü Kemal Aygün Defterdar B.Esat ve Millî Emtoplant;japılmıştır.Bu toplantıda hazineye intikali gereken Halkev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Müzelere telsiz telefon konacak H?Jen Amerika ve Avrupadaki büyük müzelerde tatbik edilen bir sistemin memleketimize do teşmiline ve büyük müzelere telsiz telefon teçhizatı konuL masına karar verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Türk İtalyan ticareti İtalya ile memleketimiz arasmdaki ticarî münasebetlerin gelinmesi için çalışılmaktadır.L taiyaya yapılmakta olan pamuk ve yağlı tohumlar ihracı son günlerde hararetlenmiştir.Buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • i HALKI Çsavuşzesde sokdğı Davutpaşada oturan bir okuyucumuz bize gönderdiği mektu])ta çöpçülerden şikâyet etmekte ve ezcümle şun Lan yazmaktadır:Davutpagadct.Kasap llyas mahallesinde Çavuşzade sokağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Yani senin anlayacağın nı vaziyet bence gayet sade.•çhul biri ortadan bazı delili yok ttmis.Bu meçhul biri Miss Wymering'den başkası |Ua Mademki siz değilsiniz,ljttı başkası olamaz zaten!unla konuşurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Şoför îzzet Altıorağın idaresindeki taksi Dolapderede Resul Vanlı adında birine çarpmıştır.Yaralanan Reaul hastahaneye kaldırılmış şoför yakalanmıştır.Mehmet Kandemir adında bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Atiikaya giden atletler Atina'da yapılacak beynel milel atletizm yarışmalarına davet edilen altı atletimiz,bu sabah uçakla Atina'ya hareket edecektir.Atletizm Federasyonu Başkanı Nailî Moran'ın başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Yine üç vapur bozuldu Birinin pervanesi kırıldı,ikisiij'j* kazanı arıza yaptı Denizyolları idaresine ait şehir hatlarında çalışan vapurların halkın emniyetini ve hayatlarını tehlikeye düşüren durumlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1951
  • Eli bıçaklı sahte polis Memurlara hücum eden itfaiyeci tevkif edildi Dün Beyoğlunda ortalığı heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.İtfaiye teşkilâtında çalıştığı anlaşılan Hayrettin adında biri dün Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • s?Cadddlerde izdiham İstanbul caddeleri günün bazı saatlerinde geçilmez bir hale geldi.Muhtelif yerlerde vesait birbirine karışıyor,kilifleniyor,çözülmesi müşkül bir «gordiyom» düğümü mey dana geliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Chevjaüer hâdisesi Müsteşarın karısı kocasını kıskançlık yüzünden vurmuş Orleans 13 AA.Karısı tarafından öldürüİen Eğitim Bakanlığı müsteşarı Chevalier'nin büyük oğlu.tatil için dağlara git tiğinden,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Huşlar Japon barış andlaşmasına iştirak edecekler Vaşington,13 A.A_Sovyet Rusya Japonya ile yapılacak barış andlaşnıası için toplanacak San Francisco konferansına iştirake karar verdiği bildiriL bekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Kızıl cehennemden kaçan gemiciler Stockholm,13 AP)Bir Colony a mayn tarayıcı gemisin ^e çıkan isyan sonunda demir Perdeden kaçmayı tasarlıyan Gemicilerin zabitlerini hapsedecek gemiyi 2 ağustosta bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • İçtimaî Sigortalar Konferansı Cenevre,13 A.A.Aralarında Türkiye,Mısır,İran,Irak,İsrail Lübnan Suriye ve Yunanistanın bulunduğu Yakın Doğu hükümetlerine mensup 40 resmî şahsın üç eylülden 22 eylüle kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Bükreşte idamlar Bükreş,13 A.A)Bir eski Rumen hava generali ile diğer 3 yükaek şahsiyeti Birleşik Ame rika ile İngiltere hesabına casus hıkla itham edildikten sonra idama mahkûm olmuşlardır.Diğer sanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Yeraltına inme rekoru Oloron Aşapı Preneler)13 A.A)Pierre Saint Martin isımli yeraltı mağarasının dibine dün Fransız Belçika heyetinden Speleolog Lepineux ulaş nııştıf.Bu şekilde yer altında en derine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Borçka Belediye seçimini D.P.kazandı Borçka,13 A.A)Demokrat Parti kazandığı halde C.H.Partisinin itirazı üzerine bozulan Borçka Belediye seçimi dün yenilenmiş ve Demokrat Partinin yüzde yetmiş çoğunlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Bulbar hududunda bir orman yangını Ankara,13 A.A.Millî Savunma Bakanlığı temsil bürosundan bildirilmiştir:12 Ağustos 1951 günü Bul'garistan Jsınırımızda «Gaipler» den «Malkoçlar» istikametinde,saat 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Sir Stafford Cıipps iyileşti Ziirih.13 AP.îsviçrede bir tüberküloz iltihaptan tedavi edilmekte olan eski İngiliz Maliye Nazun Sir Stafford Gripps'in şimdi iyileştiği ve hâlen nekahat devrinde bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Paul Hofman Hindistanda Yeni Delhi.13 A.A.Ford tP^isi müdürü rJaul honiiiii uun akşam Karavidem Yoni Delhiye gelmiştir Hofman Japonyaya git meden evvel buruda Hindistanın iktisadî durumunu tetkik edeç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Kayıp uçak üssüne dönmedi Kodika,Alaska.Î3 AP.Birleşik Amerika deniz kuvvetlerinden bugün bildirildiğine göre,pazar gü.ıü içindeki 12 mürettebatla kaybolduğu bildirilen 4 motorlu bir keşif uçağı el'an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Kastamonu D.P.kongresi Dün saat 10 da açılan kongre müsbct bir çalışma' ile 24 de mesaisini tamamladı Kastamonu,13 A.A)D.Pil kongresi delegelerin ekeeriyetinia,Kastamonu ve bazı misafir milletvekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen As k eri Ki t o d t i I on I art 400 ton Odun kapalı zarfla satın alınacaktır.Tutarı 14,800 Lira olup geçici teminatı 1110 Liradır.ihalesi 28/8/951 salı günü saat 16,30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüsh a yazı işlerini idare eden;Faruk DEMÎRTAŞ N.A.A.N K:Gazetecilik Kolektif O-takhğı Matbasaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Van İilıî Eğilim iüdürlüğünde ı Muvakkat Ne suretle Cinsi Miktarı Tahmini fiat Tutarı teminatı yapılacağı Lira Li.Kr.Lira Kr.Vidala iskarpin 1150 16.00 18400 00 1380 00 Kapalı zarf 1 Yukarıda cins ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Eskişehir Anbar Şefliğinden Anbanmizda mevcut 6267 adot tamire muhtaç bez un çuvalı 30/8/951 perşembe günü saat 15 de açık arttırma ile satışa çıkarılacaktıristeklilerin arttırma saatinden bir saat ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • arîci kısa haberler FRANSA Hükümetin açıkladığına göre,bu senenin ilk yedi ayı sonunda Fransanın ticaret bilançosunda 56 milyar frank 160 milyon dolar)açığı bulunmaktadır İTALYA Zelzeleler dün akşam y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Şap hastalığı Edirne,13 T.H.A)Trakya da hayvanlar arasında şap hastalığı görülmüş ve telefat kaydediîmigtir.Bu sene sonbahar hayvan payanırlan hastalığın önlenmesine kadar tehir edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Rusyada iki milyon gizli polis var Londra,13 Nafen)Sovyet Rusya ile bağlarını koparmış olan Irandaki Sovyet ticaret heyetinin eski üyelerinden Ley Vassiliev,Sovyet gizli polisinin iki milyon memur çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Ameri kada seçim için hazırlıklar Nevyork,13 Nafen)Belli başlı iki siyasî parti 1952 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar.Qemokratlar olsun,cumhuriyet,çiler olsun seçim ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • islâm âleminin bu kutsal yerlerinin devletleştirilmesi için bir cereyan başladı Kahire,13 AP)Bugün buradan bildirildiğine göre,Mekke ve Medine gibi islâm âleminin kutsal yerlerini devletleştirmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • İngil+erenîn Irana teklifi Baştarafı 1 incide)tir.Bu akşam bir buçuk saat süren toplantıda ingiliz tekliflerini alan İran müzakerecileri hiçbir şey söylemeden vaziyetten Başbakanı haberdar etmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Bîr suikast ihbarı TBastarafı Birincide\lunulmuştur Henüz ismi açıklanmıyan ve kısa bir zaman evvel Cezaevinden çıkan muhbirin iddiasına gö re kendisi Cezaevinde iken kayınpederinin ihbarı üzerine tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Fuat Köprülü dün geldi TBastarafı Birincide!Maslahatgüzarı M.Rousso,vijâyet ve basın mensupları tarafından karşılanmıştır.Dışişleri Bakanı vapurda ken dişiyle görüşen gazetecilere şun lan söyiemiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Âteş kes ümidi fBastarafı Birincide!Birlegmiç Milletlerden nazarı itibara almasını talep etmiştir.Buna karşılık bugün konuşan bir Birleşmiş Milletler sözcüsü müttefiklerin 38 inci arz firesi üzerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Suveş] meselesi Baştarcrft 1 incide)rulmaksizin halli yoluna gidilip gidileınıyeceğini belirtecek Mısır cevabını bugün geç vakit alabileceğinı ümit etmekteydi.Hatırlarda olduğu gibi Güvenlik Konseyi,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Un Çankırıdaki zelzele FBastarafı Birincide!n yıkılmıştır.Halkevi sinemasının duvarları çatlamış,tavan kısmı hokkabaz seyredenlerin üzerine dökülmüş,tur.Fakat zayiat yoktur.Şehirde sadecp iki hafif ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Haydar Rüştü TBastarafı Birincide!bir arkadaşımızdı Ayrıca uzun müddet milletvekili olarak Büyük Millet Meclisinde teşrii vazife de ifa etmiştir.Rahmetli Haydar Rüşdü öktemin cenazesi yarın Çarşamba g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Cejlâl Bayar Başt etrafı 1 incide)sonra Ümraniye yolu üzerinden İstanbuîa hareket etmiştir.Ceıâ* Bayar ve beraberindekiler yolda Çamlıcaya uğrayarak burada yeni inşa edilen turistik jolu görmüşler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Arap-Israi münasebatı A/zam Paşa Arap dünyası ile Yahudilerin aynı müzakere masasına oturamıyacağını söyledi İskenderiye.13 AP.Arap Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Azzam Paşa dün akşam,Arap Birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Atlantik Paktı ve Türkiye TBastarafı Birincide!Cain'in tfemeci Vaşington,13 AA.Te levizyon basın saati yayınında konuşan cumhuriyetçi âyan üyesi ve ayan silâhlı kuvvetler komisyonu âzası Harry Cain ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • Kore gazilerimiz TBastarafı Birincidel ro bankalar,üniversite birlikleri,cemiyetler,siyasî partiler,basın mensupları;askerî kıtalar ve halk tarafından karşılanacaktır.Gaziler rıhtıma çıkarken orada ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1951
  • istanbul Vali vs Belediye Başkanlığından 14/8/951 sabahı gelecek olan Kov?gazilerimizi karşılamak üzere Istanbulda bulunan sayın milletvekilleri ile Genel Meclis üyelerinin hüviyet Şartlar ile Gaiatn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • Zırhlı Birlikler Ast Subay Okuluna öğrenci abına ŞARTLARI 1951-1952 öğretim yılı için:Ankarada bulunan Zırhlı Birlikler Ast Subay Okuluna aşağıda nitelikleri haiz öğrenci alınacaktır.Kayıt ve kabul mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • Kayseri Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Kapalı zarf usulü ile eksiltir esi yapılacak olan Kayseri Talaş Tomarza yolunun 0+000 20_220 kilometreleri arasında şose tesviye ve blokaj işi.2 inşaatın keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • Gemlik Belediye Başkanlığından Belediyemiz otomatik boşaltma tertibatlı iki buçuk tonluk bir çöp kamyoneti alacaktır.Bu işle alâkalı firma,lar otonun evsaf ve fiatı ile teslim yer ve müddetinin ve öde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • Deniz Harp Okulu ve Kolej i Komutanlığından 1 951 952 öğretim dönemi için okulumuz Kolej I,nci sınıfına alınarak kayıt ve kabul öğrencilerin seçme sınavları aşağıdaki tarihlerde Heybeliadada Deniz Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • Kapalı zarf usuiiyle eksiltme ilânı Doğu Bölgesi Yapı işleri Müdürlüğünden 1 iş;Bitlis ili merkezinde yapılacak memleket hastahanesi inşaatıdır,2 Keşif bedeli 600,000 liradır.Altı yüz bin liradır,3 Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • Erzurum Valiliğinden 1 Pasinler ilçe merkezindeki ibrahim Hakkı ilk okulunun onarılması işinin 29.7.951 gününden itibaren 22 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Bu okulun onar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • Ekonomi veTicareı Bakanlığından Gaziantep ilinin islahiye ilçesine bağlı Yaylacık Nogaylar ve Kırışkal köyleri civarında,Kuzeyi ve batısı:Yaylacık köyü çeşmesinden Kırışkal köyü çeşmesine doğru hat,Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • DUYURMA Ordu Valiliğinden 1 Ordu Kabadüz Çamnaşı yohınun.muhtelif kilometrelerinde yaptırılacak sınaî imalât işi açık eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 27.104)lira 49 kuruştur.3 Geçici teminatı 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • Elâzığ Beljdiye Başkanlığından Şehir içme suyu isale inşaatından arta kalan sekiz yüz adet 3200 metreden ibaret 150 mm,lik fon borunun şehir dahilindeki şebekenin lüzumlu yerlerinde kullanılması işi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • Madenî Yağ Alınacak.Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 25000 kilo Standrat 1060)veya emsali madenî yağ kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 18750 lira olup muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • Ankara Birinci Erkek Sanat Estitüsü Müdürlüğünden Orta öğretim okulları ihtiyacı için mevcut şartname ve numunelerine göre 66 kalemden ve 102 takımdan ibaret bulunan muhtelif cinste el takımları 24818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • İzmir ili Bayındırlık Komisyonundan Dikili ilçe merkezinde yapılacak cezaevi inşaatına ait keşif tâdil edilerek 29794 Ura 96 kuruş)üzerinden 10.8.1951 gününden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • İstanbul altıncı tenis turnuvası üfloonnnooooononıırırınfinrnıiîir İstanbul altıncı •nternasyonal tenis turnuvası 18 ağustosta başlayıp 27 ağustosta sona erecek İstanbul VI cı Enternasyonal Tenis turn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • Eskişehir Valiliğinden 1.Eskişehir hükümet konağının 3.8.951 günkü ihalesinde talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi hüküm erine göre tekrar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Bölge Müdürlüğünden:1 Aşağıda adları yazılı İş yerlerimizde mevcut ve mubayaa edilmekte olan hububat ve diğer maddelerin nakil işi açık eksiltmeye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • HARP OKULU KOMUTANLIĞINDAN 1 1951 1952 öğretim yılı için sivil lise mezunlarından ve diğer sivil yüksek okul öğrencilerinden Harp Okulu birinci sınıfına öğrenci alınacaktır.Bunun için isteklilerden An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1951
  • Yapı işleri ilânı Tokat İli Daimî Komisyonundan 1 Eksiltmeye konulan iş;Tokat il merkezinin eski Samanpazarı yerinde beş sınıflı ahşap karkas ilk okul inşaatı olup kesil bedeli 48947:57)liradır.2 Eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4