Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • IliJtr Himalaya,vapuru ile 1100 turist geldi ingiliz bandıralı «Himalaya» gemisiyle dün öğleden sonra şehrimize 116G turist gelmiştir Turistlerin tetkiklerine dair yazı ikinci sayfadadır.Resimde turis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • Yeni italyan Kabinesi De Gasperri Barışı temin yolunda her teşebbüsü büsnüsuretle karşılamağa ha zır iz» dedi.Roma,8 A.A.Afp)Bugün Ayan Meclisinde,yeni kabinenin siyaseti hakkında demeçte bulunan ayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • Dün Ankaradan tskenderuna hareket eden değiştirm?birliğimizden bir er annesiyle Tedalaşırken Değiştirme Birliğimiz dün İskenderun'a hareket etti ilk kafile Ankara garında halkın candan ve coşkun tezah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • Atlantik Paktı Türkiye pakta alındıktan sonra,Orta Doğu komutanlığııun tesisi kabil olabilecek Vaşington,8 A.A.Yetkili kaynakların United Press ajansına bildirdiğine göre,Atlantik Paktının ileri gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • Papa 12 nci Pius'un Efes'de Panaya Kapulu'daki Meryem Ana evine yapılacak ziyaret ve dinî âyinlere müsa ade edilmesi,Hristiyanlık âlenıinde geniş bir me mnuniyel uyandırdı İzmir,8 A.A.İzmir katolik ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • Fransada buhran sona erdi Rene Pleven dün Millî Meclisten itimad oyu aldı Paris,8 AP)10 temmuzdan beri Fransada devam eden hükümet buhranı bugün Rene Plarç-en'in Başbakan olarak Millî Meclisten itimad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • Beyoğlu ilkyardım hastahanesi dün saat 18.30 do yapılan bir törenle açılmıştır Yukarıdaki resimde Sağlık Bakanı Ekrem Hayrı Üstündağ törende konuşurken görülmektedir Buna ait haberler 2 nci say famızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • Ticarilerin duruşması 130 sanıktan 18 inin daılışmasına dün başlandı Ankara,8 T.H.A)Bu sabah 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde tarikatçılıktan sanık 130 ticdiüden 18 inin duruşmasına başlanmış ve bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • Demokrat Parti il Başkanı Dr.MUkerrem Sarol D.Parti,dün seçim kampanyasını açtı D.P.i İdare Kurulu Başkanı Dr.Mükerrem Sarol,C.H.P,adayjlartnı şarjli ve faullü oyunları îjle hajlkîn protestosunu kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • B.M.Meclisinin dün yerdiği tarihi karar Halkevleri Kanunu 362 oyla kabul edildi Üç gün devam eden müzakereler sonunda kabul edilen kanuna göre,halkevleri bir ay içinde tahliye edilecek Dün kabul edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • Yamyamların yediği adam Paris,8 A-A.Ayan Meclisine mensup bir şahsi,yetin bildirdiğine göre,geçen sene Afrikada Fransız Fildişi sahilinde kaybolan Fransız Ayan üyesi Pierre Biaka'yı yamyamlar yemiş,le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • Başbakanın nutku münasebetiyle aşbakan siyasi partilerin haksız mal iktisap edemıyeceklerine ait xanunun müzakeresi esnasında muhalefet sözcülerinin Meclis kürsüsünden ileri sürdükleri görüş ve düşünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • Petrol müzakeresi Dün fevkalâde bir toplantı yapan İran kabinesi.İngiliz muhtırasına cevap hazırladı.Tahran,8 A A.İran Ayan Meclisi Abad.ında s-ıkı yönetimi iki ay daha vzrtmağı kabul etmiştir.Başbaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1951
  • Ücretli hafta tatili Meclis,işçilere hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret verilmesi hakkın,daki kanun tasarısının müzakeresine başladı Ankara.8 MİLLİYET)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Şehrimize gelen turistler Londrı.il meclisi üyelerinden Sir llovard Roberts te geldi ingiliz bandıralı ve 29 600 tonluk «Himalaya» taransat lantiği dün saat 15 de İl00 yolcu ile limanımıza gelmiş,tir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Şehirden notlar Bir turist gözü ile İstanbul şehri «Ben;Japonya,Arjantin,Peru ve Kanada'dan başka bütün dünya memleketlerini dolaştım,istanbul kadar sebhar bir şehre rastlamadım.Pariste intişar eden I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Achlardaki itfaiye teşkilâtı takviye edildi Adalar kazasında inşa edil mekte olan 9 sokağın yapımı bitmiş ve bu sokaklar seyrüsefere açılmıştır.Bundan başka herhangi bir yangin neticesinde büyük bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Türkiye gümrük komisyoncuları cemiyeti senelik balosu 11 Ağustos gecesi Taksim Belediye gazinosunda yapılacaktır.Balonun neş'eli b(r hava içinde geçmesi için tertip heyeti şimdiden çalışmalarına başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü yardım ekibi faaliyete geçti Bcyoğlunda açılan ilk yardım hastahanesine muvazi olarak,Emniyet G ncı Şube Müdürlüğünde bir ilk yardım ekibi teşkil efmiştir.Seyrüsefer kazal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Çeşmeler çoğaltılıyor Kalabalık semtlerde halk çeş melezinin çoğaltılmasına çalışılmaktadır.1951 yılı zarfında şehrin muh tehf semtlerinde mevcut 366 çeşmeye ilâveten Fatihte 3,Nuruosmaniyede 3,Topkap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Bilinmez ki Corinne!Araş lara bu adamdan başla bir fikir.Ne çıkar?Mektup yanınızda mı?Genç.kız mektubu mantosunun cebinden çıkardı,uzattı,rtiı okuduktan sonra portföyüne koydu.İlk yapılacak şey,Marden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Devlet Ü man işletmesi Kızılcahamam müdürlüğün 'en 1 işletmemiz Çamkoru bölgesinin XXVII ci havza Bozalan Kanhpmar ormanından mevcut damgcüı ve numaralı 73 adede denk 236 metreküp kabuklu gövde karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Tekel Diyarbakır Baş Müdürlüğünden 1 Başmüdürlük binası inşaatında noksan müteferrik işlerin ikmali açık eksiltmeye konmuştur.2 Muhammen bedeli 8607 Ura 34 kuıuş olup muvakkat teminat 645.55 liradır.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • D.Parti dün seçim kampanyasını açtı fBastaraîı Birincide!l/r diktatöre böyle bir son nasip olmamıştır.Atatürk icraatı esnasında maneviyata kıymet ver mistir.Halbuki hakikî diktatör olan İnönü ise kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • İlk yardım hastahanesi dün merasimle açıldı Sağlık ve sosyal yardım Bakanı mühim bir konuşma yaparûk hâstahanenin ife edeceği hizmetleri belirtti Beyoğlu İlkyardım Hastanesi dün saat 18-30 da yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • 195 noksan vezinli ekmek müsadere edildi Belediye murakıpları,fırınları kontrola devam etmekte dirler.Bu arada dün yapılan kontrollarda noksan vezinli ve düşük evsafta görülen 195 ekmek müsadere edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • MareşsI Zaim'in karısı geldi Bir hükümet darbesi ile Suriye hükümetinin idaresini ele alan ve bir müddet sonra en yakın arkadaşı Hinnavi tarafın dan öldürülen Mareşal Zaim'in eşi Nuran Zaim dün şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Döıt eroinci mahkûm oldu Bundan bir müddet evvel Kızıltopıakta Hakkı Manço'nun tarlasında bulunan Fevzi'nin evindc eroin imal ederken yakalanan Balatlı Ahmet Soysal,ye geni İrfan Ayta,yengesi Saniye B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • iki otomobil kazası oldu Şoför Duygucan idaresindeki 2339 plâka sayılı taksi,dün Silâhhane caddesinde 35 yaşların,da halen hüviyeti tesbit edileıciycn bİT şahsa çarparak öldürmüştür.Bundan başka şoför
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Sokakta öpüşürken yakalandılar Büyükadada Sakarya sokağında dolaşan bekçi İsmail,Ulrştırma Bakanlığı müfettişlerinden Medeni İnce'nin genç ve güzel bir kızla öpüştüklerini görmüş ve her ikisini gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • iki randevu evi basıldı Şişlide,PangaHı Bilezikçi so kak 75/2 apartman dairesinde randevuculuk yapan Eleni'nin evine dün yapılan baskın neticesinle uygunsuz vaziyette 3 çift suç üstü yakalanmıştır.Ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Kıyıiamayan nikâh işi Avrııpaya gitmek isleyen damada pasaport verilmedi Nişantaşı,Güzelbahça sokak 25.3 sayılı apartmanda oturan mensucat mühendisi Mehmet Üren,bundan bir hafta önce Emniyete bir dile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Kapalı zar usoliyle e' silt ne ilânı Aydın İlî Bayindîrük Müd ürîüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:33464 lira 42 kuruş keşif bedelli Aydın ili Ceza evinde yaptırılacak septik ve sızdırma tesisatı ile bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • KtCi&li il Komisvoî undan 1 izmit Kandıra yolunun 12x00ü 29x000 kilometreleri arasının kumlanması işi ağustosun 27 nci pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere açı* eksiltmeye konmuştur.2 Keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Eskiehırâeletfiyabaşkanlığından 1 31.7.951 tarihinde kafalı zarf usuliyle ihale edilecek olan 49,232,50 lira keşif bedelli muhtelif 20 sokak âdi kaldırım inşasına talipli çıkmadığ:ndan 2490 sayılı kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • İng I izce vaya Fransızca bilen memur adayı alınacak Ziracri Bankası Genel Müdürlüğünden:ihtiyaç olan bankalarımızda çalıştırılmak üzere İngilizce veys Fransızcayı tam ve iyi bilenler arasında lüzumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Topkapı Sarayı Müzesi F/Licitirlü undan Topkapı Sarayı Müzesinde yangın söndürme tesisatı işinde kullanılmak üzere mevcut projesine uygun olarak ve 5061.19)Jira keşif bedelli,sarnıç bakiyesi tamir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • h» t HALKIN Yeni tip elbise î E.T.T,İdaresinde çalışan ve otobüs şoförlüğü yapan bir okuyucumuz bize gönder diği mektupta şöyle demektedir;idarenin şoförler için kabul ettiği yeni tip elbise,ler dağıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri gemisi ağustos sonlarına doğru tekrar limanımıza gelecektir,Ge mi,İskenderiye ve Beyruta uğradıktan sonra İzmir ve Mudaru yayı da ziyaret edecektir.İş Bankası Genel Müdürü Duruizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdari yazılı mevaa ile tamirat hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da pazarlıkla ihaleleri yapılacaktır.Taliple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • Halkevleri kanunu TBastarafı Birincide!Birlikleri gibi dernekler hatıra gelmektedir ve hakikaten bu dernekler vaktiyle mevcut olup bilâhare mevcut olmamış dernekler meyanındadır.Bu hususta hüküm verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • Amiral Joy Kore'de Tokyo,8 A.A.Birleşmiş Mîlletler Mütareke Heyeti Baş kanı Amiral Turner Joy ile müttefik heyetine mensup 3 Amerikalı Tbu sabah Kcnre'ye dönmüşlerdir.Amiral Joy,Koreye muvasalatında g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • Değiştirme birliğimiz TBastarafı Birincide!Emniyet Müdürü,subaylar ve kadınlı erkekli binlerce Ankaralının sevgi tezahürleri arasın da uğurianmıştır.Garı dolduran kesif kalabalık arasında Amerikan ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • ücre» i haffa tatili rlîastarafı Birincide!Daha sonra gündemin iki defa görüşülecek maddelerinin ikinci görüşmeleri yapıl mıştır.Müteakiben gündemin birinci defa görüşülecek işler bölümünün müzakeresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • İSTANBUL BESİNCİ İCRA MEMURLUĞU 951.3422 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 50 adet sarı ağır cözve,sarı 10 adet gülaldanlık işlemeli top rak lüle 1000 adet ve iki adet sarı kahveci kazanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • Papa 12 nci Pius'un aciWanan tebliği [Baştarafı Birincide] maktayım,şöyle ki;1_Papa,Efes'de Panaya Kapuludaki Meryem Ana evine yapulaoak ziyaretleri sırasında,Meryem Anaya mahsus Miraç du asının bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • Sayın Müşterilerimize ZİFT İHRACI)Türkiye Demîr ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden:Müessesemiz stoklarında bulunan 20%)16,000 ton kadar zift ihraç edilmek üzere kapalı zarf usuliyle satılacaktır,Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • 12,57 Agüiş ve programlar 13,00 Haberler 13.15 öğle konseri Pl)13,45 Şarkılar 14,20 Müzik Pl)14,45 Programlar ve tarihî Türk müziği ko rosundan garkılar Pl)15,00 Kapanış 17,57 Açılış ve programlar 18,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • EMİNÖNÜ İKİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 51.431 Vakıflar vekili avukat Güzin tarafından Şehremininde Uzun Yusuf mahallesinde Lâlezer Cami sokağında 5/1 2 No-da mukim Meryem Süerden 160 lira kiranın mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • Gayrimenkul Satış İlânı 951/3829 İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan:Kabili taksim olmadığından satılmak suretiyle şuyuun izalesine Beşiktaş S.Birinci Hukuk Yargıçlıjjmca 27.3,951 gün ve 951/144-169
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüsh 'a yazı işlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ N.A.A.N K:Gazetecilik Kolektif Ö-taklığı Matbasaı *u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • All mtik Paktı TBaştarafı Birincidel sisi için en müsait jmkânlan tetkik etmektedir,Fakat bu komutanlığın tesisi ancak Türkiye ve Yuncnıstanın pakta alınmalarından sonra mümkün olacak tır.Atlantik Pak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • Üçüncü Hân DOĞAN SAĞLIK VE SİGORTALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNDAN:Ortaklığımız hissedarlarının 9 Mayıs 951 tarihinde yaptıkları olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortaklığın hâlen 500,000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • Oto kamyon vedek parçalan tacirlerine istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından:Bedelleri Marshall Plânından sağlanan yardımdan Ödenmek üzere Amerika Birleşik Devletlerinden oto,kamyon yedek parçaları itha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • Çeftk hangarlar montajîyle beton temel ve döşemeleri inşası eksîlJtme îlâni Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 So-rgun,Yozgat,Himmetdede,Kırşehir,Develi ve Boğazhyan'da kurulacak çelik hang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • Zonguldak Beden Terbiyesi Bölfie Başkanlığından 1 Zonguldak stadyomunda yapılacak 49912.01)kırkdokuz bin dokuz yüz on iki lira bir kuruş keşif bedelli stadyom civarının tesfîyesi sıcak su tesisatı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1951
  • Sovyetlerin yaptığı son sulh teklifi Vaşington,8 AP)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson bugünkü basın konferansında,Sovyet Rusyanın binbiı hareketle gelecek ay San Francisco'da başlaması lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • 4 cwUt 10 000 OOOl&ux&fc 500J İNCİ u r lOACUSTOS AKŞAMINA KADAR T.C ZİRAAT BANKASINA SIZ DE ISO LİRA YATIRINIZ YE 29 EYLÜLE KADAR {EKMEYİNİZ î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Satın Alma Komisyonundan 1 Meclis posta memurları ile hizmetlilerine ait elbise ve paltoların dikiş igçiliği açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir.2 Eksiltme 22 ağusto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Kastamonu Gölköy Enstitüsü müdürlüğünden Cins!Miktarı Muhammen Tutan İlk temifiatı natı Lr.Kr.Lr.Kr,öğrenci İskarpinleri 1600 çift 15.00 24.000,00 1800 00 1 Kastamonu Göl köy enstitüsü öğrencilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Demir sargılı Suplon tel alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 Taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi hesabına olarak 180 metre demir sargılı Suplo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Van Millî Eğilim Müdürlüğünde!Muvakkat Ne suretle Cinsi Miktarı Tahmini fiat Tutarı teminatı yapılacağı Lira Li Kr.Lira Kr.Vidala iskarpin 1150 16,00 18400 00 1380 00 Kapalı zarf 1 Yukarıda cins ve mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Posta nakliyatı eksiltmesi Rize P.T.T.Müdürlüğünden 1 Trabzon Hopa arası posta nakliyatı 4.8.951 gününden itibaren 16 gün müddetle biri haftada üç,diğeri haftada dört seferli birer ve üçer yıllık taah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Kapalı zarf usulile Sivas Tekel Başmüdürlüğünden 1 Fadlum tuzlamızda 406f 2 lira 55 kuruş keşif bedelli 100 metre tulünde bir şedde ve üç adet mahmuzun inşası 3/8/951 gününden itibaren ve kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • İNŞAAT İLANI Devlet Orman İşletmesi Çoruh M durlüğünden 1 Çoruh Devlet Orman işletmesi mıntakasında yaptırılacak iki adet bölge şefliği ve 3 adet bakım memurluğu binaları inşaatı teker teker açık eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Meşe azmanı alınacak Dtvlat Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 50 metre mik'ap meşe azmanı taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır,2 Muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Kocaeli Defterdarlığından Yapılacak i« Kesif bedeli Geçici teminatı Uıa Krş Lira Krs.II hükümet konağı müştemilâtından 16271 58 1220 37 fcel ıdare işgalindeki binanîlı onarımı 1 Yukarıda ismi keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Istanbul Belediyesi ilânları Kadıköy Halinde Kiralık Yazıhane ve Keragümrükde Kiralık Arsa Yıllık muhammen kira bedeli Lira Kuruş ilk teminatı Lira Kuruş 600 00 45 00 Kadıköy halinde 37 numaralı yazıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Teklif isteme ilânı Sümerbank Alım ve Safi m Müessesesinden:Bursa Merinos ve Hereke yünlü ve halı dokuma sanayii müessesesinin ihtiyacı için Trichlorethylen veya benzinle çekilmiş 30 ton Prina yağı al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Pazarlıkla kömür nakil ettirilecektir:İstanbul Defterdarlığından;Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinden alınacak 344)ton maden kömürünün Kuruçeşme deposundan Defterdarlık merkez daire,siyle istanbul,Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Çay Belediyesinden Santralimizde mevcut bir adetilO Hp.lik Turbo-Generatöre ilâve olmak üzere teklif isteme' usüllJe yeniden bir adet direkt akuple 80 Hp.lik Türbin generator grubu satın alınacaktır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Pendik Belediyesinden 1 Belediyemize ait sebze iskelesi krokisine göre açık eksiltme ile tamir ettirilecektir.2 Keşif bedeli 2500)lira ve geçici teminatı 187 lira 50 kuruş olup ihalesi 24.8.951 cuma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • 68 adet madeni dolap satmalı nacak I.E.T.T.İşletmelerinden:1 Muhammen bedeli 13,800 lira tutarında olan 34,adedi tek cepheli 34.adedi gift cepheli 68 adet,madenî dolap müteahhit nam ve hesabına 17.8.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Reklâm tarifesi ve hususî vagon tarifesi hakkinda D.Demiryolları Genel Müdürlüğünden:15,8.1951 tarihinden itibaren 518 sayılı reklâm tarifesinde mühim tenzilât yapılmış ve 218 sayılı hususi vagonlar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 50u lira aylık ücretli Belediye Başkan Muavinliği açıktır.2 Aranılan şartlara)Belediye memur ve hizmetlileri tüzüğünün 3 üncü maddesindeki evsafı haiz bulunmak,b)Yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Topkapı sarayı müzesi Müdürlüğünden 1 Topkapı Sarayı Müzesi için mevcut fennî şartnamesin,deki evsafta,açık eksiltme suretile bir' adet itfaiye motopompu,bir adet yangın merdiveni satın a'unacak ve te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • ist Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Piyade okulu kanalizasyon inşaat ve onartılması işi kapalı zarfla yaptırılacaktır.Keşif bedeli 28374,45 Lira olup geçici teminatı 2128,09 Liradır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1951
  • Yulaf satın alınacaktır Muhammen Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı İlk teminatı Kilo Kuruş Lira Lira Yulaf 320000 20_64000_4800 1 Karacabey Batı Anadolu Aygır deposunun ihtiyacı için 200)ton,Kog Deposunun İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4