Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.08.1951
  • Biz nasıl görüyörul?Leş sattıran müessese Dünkü gazetelerde okuduk,Mezbaha idaresinin kendisine gönderdiği kararmış ve kokmuş 86 gövde eti Mısır çarşısında bir kasap hemen bir arabaya doldurarak geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1951
  • Püâvoğhısıuıı marifetleri!Titanı şeyhi ayağını yere vurup su cıkarıyormuş Ankara.31 T.H.A.Tieanî tarikatı hakkında tah kikat ilerledikçe Şe.vk Kc mal Pilâvoğlumın yom i_ni bir takım marifetleri ur tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1951
  • Petrol İhtilâfında azimkar bir tavır takınan tran Başbakanı Musaddık hasta yatağında Amerikanın Tahran büyük elcisi ile görüşürken Petrol ihtilâfı hal yoluna girdi Harrimao bu hafta sonunda ingiliz Ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1951
  • Yunan seçimlerinin 9 »YlU'de yapılacağını İlan eden Yunan Kralı ingiltere veliahtiyle bir arada Mareşal Papagos seçimlere giriyor Mareşalin bu kararı Yuna nistandakî siyasî faaliyetlere yenî bir hüviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1951
  • Kore'den 97 yaralı geliyor Jutlandia gemisi yaralılarımızı 31 ağustosta izmire çıkaracak Tokyo,31 A.A.Birleşmiş Milletler Başkomutanı General Ridgway yarın Danimarka hastabane gemisi Jutlandia ile mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1951
  • Samet Ağaoğlunun dünkü temasları Başbakan Yardımcısının,Halkevleri Kanun Tasarısı hakkında temaslar yaptığı haberi asılsızdırtstanbula gelişi muhalefet laınfında istismara kalkışılan Başbakan Yardımcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1951
  • Adliyede heyecan uyandıran hâdise Katil-suçundan sanık üç ki şi mahkeme koridorunda jandarnıaların tüfek ve kasatur alarmı kapıp birbirine girdiler Dün adliyede ortalığı heyecana düşüren bir hâdise ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1951
  • F.Köprülü C Açıkalınla görüşecek Dışişleri Bakanımız yarın Strasbourga gidecek' Paris,31 AP)Türkiye Dışişleri Bakanı Fuat Köprü lü yanında Kalemi Mahsus Müdürü Sadi Eldem olduğu halde dün akşam hava y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1951
  • Atom bombasının öldürücü kudreti Vaşington,31 A.A.Sivil müdafaa* idarecisi James Wadsworth,bugün Ayan Komisyonunda verdiği izahat sırasında,orta büyüklükte bir Amerikan şehrine atılacak bir atom bom-D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1951
  • nglîere ve Arap âlemi Amerika,Orta Doğudaki İngiliz prestijini takviyeye gayret ediyor Vaşington,31 A.A.Vaşington'da yetkili çevrelerdeki kanaate göre,Averell Harriman'ın Tahrandaki vazifesi,Orta Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1951
  • DUn Strasbourg da konuşan Suat Hayri Ürgüplü Avrupamn mttdafaası Avrupa asamblesinde konuşan Ürgüplü,bu mevzuun Ön plâna alınmasını istedi Strasburg,31 A.A.Özel mu nabirimizden)Avrupa istişarî asamble
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1951
  • Âteş kes müzakerelerinin 15 inci günü Mütareke ümidi gittikçe azalıyor Tampon bölge mevzuunda iki tarafın da ısrar etmesi yüzünden müzakerelerin kesilmesi ihtimali belirdi Bir çıkmaza giren ateş kes m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1951
  • AİL HÜKÜMETTEN ŞİDDETLE KLİYORUZ |CZ)1 ir iki bin Alevinin bir kız iCTZZD kaçırma vak'asını ve kizı kaçıranın sonradan katlolunmasını müteakip bunu vesile ittihaz ederek Iskenderunda çıkardıkları mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Üç işçinin yaralaımıasiyle neticelenen bir kaza Taksimde Kılburun soka guıda bir inşaatın yeni dökü len ikinci ka.betonu cökmüfi ve altwda İsmail Ah met ve Relik abında üç' kişi muhtelif yerierj.%dcn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Evlenme vaadiyle bir kadının parasını dolandırmışlar Aksarayda oturan Melâhat ıdında genç bir kadın Savcıij^a müracaat ederek Üsküfarda oturan Ali adında biı gencin evisnme vaadile 2400 lirasını dolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Sizden hiç bir şey saklamıyacağim,dedi.1939 da tam h:r patlak vermeden evvel bir aylık tatilimi geçirmeğe,Londraya gitmiştim.O zamana kadar daima ailemin içinde kaldı,ğım ve taşrada çok sessiz bir hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Parlâmentolar kongresi hazırlığına hız verildi 30 ağustos ile 6 eylû!arasında şehrimizde toplanacak Milletler Arası Parlâmentolar Kongresi hazırlıklarına devam olunmaktadır-Kont!re hazırlıklarım gözde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Yedikleri etten zehirlenen iki kişi hastahaneye kaldırıldı Kapakçarşıda bîr dükkân da ^hşan Recep Yüce ve Hü sı-yin adında iki kişi yedikiari etken zehir U-nmiş ve Cerrahpaşa has1 ıhrınc-s;ru kaldırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • 12.57 Açıl?ve programlar 13.60 Haberler 13.İ5 Radyo suJorı orkestrası konseri 13,45 Şarkılar 14.2i)Müzik Pl)14.45 Programlar ve şarkılar Pl)15.00 Kapanü 17.57 AçıJış ve programlar 18.00 Dan» müziği Pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Bir genç kendisini,pencere,den atarak intihara kalkıştı Kadıköyünde oturan Niya zi Somaç adında biri asabi bir buhrana kapılarak kendişini evin penceresinden so kağa atmıştı c.Aipr surette yaralanan N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Sözün KISASI.Istanbula eğlenmeye gelenler İstanbul bu sene mutadın fevkinde bir hemşehri akınına uğradı.Her gün taşradan tayyarelerle,vapurlarla,trenlerle yüzlerce yolcu geliyor.Zenginleri tabii husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Bir hırsız şebekesi yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memuilaıı uzun müddetten beri Boğazda mütead dit ev soyan yaman bir hırsız şebekesinin elebaşılarını yakalamaya muvaffak olmuş lardır.Sarıyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Fındık rekoltesi 80 bin ton Bu seneki fındık rekoltesi 30 bin ton olarak tahmin edilmektedir.Bu miktarın 13,250 tonu Trabzonda,1500 to nu Rizede,3230 tonu Çoruh ta.35 bin tonu Giresunda,27 bin tonu is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Yün iplimi ithalât ve imalâtçı,lan bir toplantı yapacak İthalât* arn Ticaret Ba kanlığına müracaa":ederek yün iplimi ithal etmek istedik leri,buna muksbu sanayici,lerin buna itiraz ettikleri yarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Bir hamal arkadaşını bıçakla yaraladı Sirkacid» hamallık ya pan Tevfik adında biri,bir kavga sonunda avnı muhitte bir otobüs yazıhanesinde çalisan Nuri tmrahyı bıçakla yaralamıştır.Sanık yakalanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Kadıköy ünde cereyan eden kanlı bir hâdise eece saat 24 sumlarmda Kadıkdvüııde kanlı bir hâdise olmuştur.Yelde ğirmeııinde oturan Korabet Sevndik adında biri,küçük bir mesele yüzünden çıkan kavna sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Gazocağından eteği tutuşan kadın güçlükle kurtarıldı Beyoğlunda.Kalyoncuda oturan Avşe Akcay ydmda bir kadın ea* ocağını vakar,ken entarisi tutuşmuştur.Bir anda alevler içinde kalan kadın,yardımına ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Sekiz yaşında bir çocuk otomobil altında kaldı Küçükayasofyada oturan 8 yaşlarında Şakir adında bir çocuk Carsıkapıda şoför A-linin idaresindeki taksinin altında kalmıştır.A&ır su rette yaralanan Çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Sağlık Müdürü dün Darül acezeyi teftiş etti Belediye Sağlık Müdürü,son günlerde birçok gazete lerde birden neşrolunan ve Darülacezedeki acezenin fecî durumlarını ifade eden havadisler üzerine Valinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Bir kundakçı tevkii edildi Sigorta parası için dükkânını yakan şekerci,Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak Bir kaç evvel Sehzadebaşında Süleyman Sayarız admda bir şahsın şekerci dükkânında esrarlı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • HALKIN D ki I itasın yolu Dikilitaşta oturan okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz,alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;de ikamet etmekteyiz,Senelerdenberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Millî Piya kazanan numaralar 300 bin liralık büyük ikramiyeyi kazanan 232506 numaralı ve 100 bin lirayı kazanan 013589 numaralı bilet İstanbulda 31 temmuz 1951 Büyük Yaz Piyangosu çekilişinun dün Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • SERGt Otuz beşinci Galatasaray resim sergisi için hazırlıklar başlamıştır Galatasaray lisesi salonlarında açılacak olan bu sergiye,memleketimizdeki tanın,mış bütün sanatkârlar iştirak edeceklerdir.SER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Üç hırsız çaldıkları bağırsak,lan satarken yakalandı Galatada,çöp iskelesinde bir motoru yiikL&nmekte o lan bağırsaklardan 400 ade dini Çalan Hüsnü.Hasan Kıı lak ve Hasan Domaç admda i'ıc 1:İ!i bunl-ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Vergi dairelerinin memur kadroları takviye ediliyor İkinci taksit golir vergisi,nin tahsil zamanının yaklaş makta olduğunu göz önünde tutan Defterdarlık mevcut vergi dairelerini takviye et meye karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Kok kömürü neden arttı Kömür Tevzi Müessesesi Umum Müdürü yapılan zamla bir adaletsizliğin ortadan kalktığını belirtiyor Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesi umum müdürü Eyüp Sabri Ankaradan şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Münireuin kocası dün Savcılığa mühim bir ihbarda bulundu Heybeliada plajında esrar,h bir şekilde Ölen ve cesedi henüz bulunamayan Münire nin kocası Hâdisa Çavuş,dün tahkikatı idare eden Savcıya müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • ltal a.va yumurta ihraç ediyoruz Yumurta ihracı hususunda memleketimizden İtalya ya yapılan tekliîier müsait karşılanmaktadır.Havalann sıcak olmasına İen yumurtalardan memnun olduklarını belirtmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1951
  • Şehirden notlar Otobüs tarifeleri nasıl yapılıyor?On dakika beklersin otobüs gelmez,15 dakika keklersin gelmez.Fakat sonradan arka arkaya sökün eder Tramvay olmayan bir yerde,meselâ Unkapanında hiç Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Sovyet tecavüzü Ordu Bakanı Frank ve Başkan Truman,komünistlerin Yugoslav hududu boyunca kuvvet yığdık.İarmı söylüyorlar Vaşington 31 A.A Ordu Bakanı Frank Pace Ju nior,Senato askeri masrafla rı talî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Gl.Araold'un demeci Vaşington,31 A.A.Türkiyede bir sene geçirdikten sonra üç hafta için burada gelmiş olan,Türkiyedeki Amerikan Askerî Yardım Heyeti Baş kanı General Arnold gazetecilere verdiği beyana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Atom bombasının öldürücü kuvveti TBastarafe 1 incide'i basının 40 bin kişiyi öldürebileceğini ve 80 binden fazla insanı da yaraliyacağını açıklamıştır.Ayan.Silâhlı Kuvvetler Tâli Komisyonunun,sivil mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Harici kısa haberler FRANSADA İktisadî işbirliği idaresi servis 1 erin den bildirildi'" ine göre.ingiltere ve Jrlandayi takiben.Por tekiz ve isveç de Marshall plânının temin ettiği faydalardan vazgeçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • İrak Birleşmiş Milletlere asker vermiyor Nevyork,3)A A.Irak hükümeti Birleşmiş Mil letlere bugür.yolifidiffi bir yazıda.Birlimi.MiHetfer hizmetine silâhlı kuvvetler temin edernivoce^ini,çünkü halihazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Çekoslovak ordusunda temizlik Viyana.31 Nafen)Polonyada olduğu gibi Çekoslovakyada da ordu saflarında şiddetli bir temizlik,hareketinin başlama sına intizar olunmaktadır,Pragda vazifeli bulunan Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Bulgaristanda baltalama hareketi gittikçe artıyor JJulgar köylüsü istihsali azalt mak gayesiyle tarım işlerinde gayet yavaş hareket ediyor Londra,31 A.A.Bulgaristan'dan gelen haberlerden an laşıldığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Büyük döviz kaçakçılığı Üç milyon lirayı aşan kaçakçılık hâdisesine şehrimizden tanınmış kimselerin ismi de karıştı Ankarada meydana çıkarılan ve üç milyon lirayı bulduğu beyan edilen döviz kaçakçılığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Ankaıada eriinde 250 pasaport veriliyor Ankara,31 T H A_Son zamanlarda şehrimizden pasaport almak üzere müracaatların arttığı haber veril,mtktedir Öğrendiğimize göre.son çünlei'ds nıüracatt nisbeti yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Ifolyayo yapıları yordırn Montreal 31 A.A.Kanada üçüncü defa olarak 50 milyon do lar tutarında bir silâh ve teçhizat yardımını bugün Atlantik paktı müttefiklerinden îtalyaya yapacaktır Bugün öğle üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Atlantik Konseyi İngiltere ile Amerika arasındı,bazı noktalarda anlaşnıaya varılamadığı için Konsey geç toplanacak Ottawa,31 A.A.Dip lomatik mahfillerden bugün bildirildiğine göre,İngiltere ile Birleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • İngiltere ve Arap âlemi rBaztarafı 1 incide!Bu suretle,Vaşingtonda sanıldığına göre,Dışişleri Bakanlığı,İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile,Irak Naibi Abdullah'ın Beyrut ziyaretiyle ön plâna geçen büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Kore'den 97 Gazimiz geliyor rBastaraf?1 incide!Jü*' ndia'da Kore'de cereyan eder.Pıuharebelerde yaralanan J7 Tüık,4G İngiliz,49 Yunanlı,6 Fransız,6 Belçikalı,3 Habeş,4 Hollandalı asker bulunmaktadır.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Kızılay Koreye bin cilt kitap gönderdi Ankara,31 T.H.A)Kızılay Genel Müdürlüğü Kore savaş birliğimizde yaralı bulunan ve halen Tokyo hastahanelerinde tedavi edilen gazilerimi-7İn okuma ihtiyacını tatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Avrupanin müdafaası Baştarafı 1 ncide)Ürgüplü Avrupa savunmasına dair meselelerin ön plâna alınması lüzumuna işaret etmiş ve bunun üye devletlerin müşterek gayretleriyle temin edılebileceğini belirtmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Istanbul Sergisinin uzatılması için teşebbüsler Ankara,31 T.H.A)İstanbul sergisinin bir müddet daha uzatılması hususunda Başbakan lan müsaade almak üzere sergi komite üyelerinden birisi şehrimize gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Tasfiye Halinde «Bastaş» Balık sanayii Türk Anonim Şirketi Tasfiye heyetinden Tasfiye memurlarından istifa edenlerin yerine münasip görülecek tasfiye memurlarının tayini için şirket umumî heyetinin fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Adliyede heyecan uyan diran hâdise rBastar-fı 1 incide 1 ni Cemil,cidden büyük bir cesaretle üç şeririn ortasına atılmış ve birer çelme takarak ikisini yere yuvarladıktan sonra hâlâ elindeki mavzerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • 1951 Yılında Hediye Edilecek U evden i/ördün en su İstanbul'da,Göztepe'de,Tanzimat caddesinde 20.000 'üra değerinde 5 odalı ve bahçeli EV Noter ve murakıplar huzurunda çeküen kurada Pangaltı Şubemiz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Meşe azmanı alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 50 metre mik'ap meşe azmanı taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır,2 Muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Gayrimenkul satış ilânı Bakırköy Sulh Mahkemesi Başkâtipliğinden:948/11?Davacı Remzi Dilli varisleri Semiha,Orhan.Kadriye Esin ile dâvâlılar Mehmet Tokgöz,Sakine Esen,Faruk Tunay.Yüksel velisi ismet,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Petrol ihtilâfı hal yolunda rBastarafı 1 incide!ya gitmiş bulunan İngilterenin Tahı»an Büyükelçisi Sir Francis Shepherd,Truman'ın şahsî tem silcisiyle dönmemiştir.Shep herdin İngiliz temsilci heyetiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Mrl.Papagos rBastnralı 1 incide i takip etmeğe söz verdim.«Demokratik rejimimizin çer vevesi dahilinde Kral vt»Kraliçenin kraliyet sembolü altında büyük ve müşterek gayeler için lârlesrsS',Yunan halkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Cephede harekât Tokyo,31 A.A.Salı sabahı neşredilen sekizinci ordu tebliğinde bildirildiğine göre,bstı ve merkez cephesinde düşmanla hafif temas kaydedilmiştir.Buna mukabil,Yangu'nun ku zey doğusunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Ateş kes müzalcere/eri TBastaratı 1 hıcidel laması mümkünse de,bunun ne yaman yayınlanacağı ve mahiyeti bilinmemektedir.Generalin,Kaesong müzakereleri için bir mühlet koyması hususunda talimat aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Afgan Başbakanı dün Basın toplantısı yaptı Şah Mahmut Han Gazi,ziyare tinin siyası bir maksat taşıma,eliğini,mevcut olan dostluğun idamesine çalıştığını söyledi.Ankara:31 A.A.Şeh rimizde bulunan Afgan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Bir gazetenin yanlış haberi İstçnbül,31 A.A.Bugünkü Son Telgraf gazetesinde Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nur.Istanbulda partilerin iktisap edebilecekleri mallar Hakkındaki kanun üzerinde hunusî t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1951
  • Samet Ağacğlunun temaslar:fBastarafr 1 incide?dişiyle görüşen gazetecilere şehrimize hususî mahiyette ziyaretler sapmak üzere geldiğini söylemiştir.Bir iki gün sonra Ankaraya dönecek olan Bakanın bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.08.1951
  • Gayrimenkul satış ilânı Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/18 Terekesine mahkemece el konulan müteveffa Afif Çokçakar uhdesinde bulunan Galata Hacı Mimi mahallesi Lüleciler caddesi eski 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından 17,8.1951 Cuma günü saat 15 de Bayındırlık Bakanlığı Malz=me Eksiltme komisyonunda açık eksiltme usulü Ue üç ton saf külçe kurşun ile 500 kilo katranlı keten salmastra satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1951
  • Edirne Defterdarlığından 1 31362 lina 28 kuruş keşif bedelli hükümet konağının onarımı 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usu* iliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 İhale 10,8,951 C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1951
  • OgOOC+0+OOCOflCCOC C 6 PC 6« 0 0 OC 0 İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem yem kapalı zarfla ektütmesi 10.8.951 günü hizalarında yazılı saatlerde A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1951
  • istanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığından Muhammen bedeli İ»k teminatı Eksiltmenin Cinsi Miktarı Lira Kuruş Lira Kuruş saati B.Ameliyat masası K.Ameliyat masası Jirıekoleji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1951
  • İstanbul İkinci İcra Meınurlugundan 951/1442 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Taksim Şoförler Cemiyeti yanındaki benzin deposu önünde bulunan Stroyen marka 7925 plâka sayılı eski ve halüe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Nad KARACAN Bu nüshada yazı illerini idare eden;Faruk DEMIRTAŞ N.A A.N.K:Gazetecilik Kollektif Ortaklığı Matbaıgı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1951
  • Gayrimenkul satış iiânı istanbul ikinci İcra Mem Hissedarlar arasında taksimi kabil olmadığından mahkeme karariyle paraya çevrilmesine karar verilen Eminönü İshakpaşa mahallesinin Küçük Ayasofya sokağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1951
  • Talebe alınacak İstanbul Selimiye Hayvan Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden 1 Parasız yatılı ve iki yıl tahsil müddetli okulumuza 1950 1951 ders yılında orta okulu pek iyi ve iyi derece ile bitirenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1951
  • Van Milıî Eğilim Müdürlüğünden Muvakkat Ne suretle Cinsi Miktarı Tahmini fiat Tutarı teminatı yapılacağı Lira Li.Kr.Lira Kr.Vidala iskarpin 1150 16.00 18400 00 1380 00 Kapalı zarf 1 Yukarıda cins ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1951
  • Kocaeli Defterdarlığından Yapılacak is Kesif bedeli Geçici teminatı Lira Krç.Lira Krş.II hükümet konağı müştemilâtından 16271 58 1220 37 özel idare işgalindeki binanın onarımı 1 Yukarıda ismi keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1951
  • İstanbul Vakıflar Baş Müdürlüğü ilânları Ortnköy mahallesinin Büyükkuyu sokağında 8 kapı ve 50 ada 6 parsel numaralı Gidiş Müdürü Hacı Mahmut efendi vakfından Hacı Mahmut efendi mescidi ittisalinde kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4