Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.07.1951
  • Atatürk Kanununun müzakeresine başlandı ı/V^M /W\Meclis,komisyonun raporunu kabul etti F.H.Demirelli,tasarının Anayasaya mugayir olmayıp bilâkis Anayasanın esaslarını koruduğunu söyledi Dün Atatürk ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1951
  • Iran-ingiliz ihtilâfı hal yoluna giriyor Bir habere göre:Iran,Harrimanın İngiltere ile müzakere teklifini k a bu I etti Harriman tran Başbak Tahran 23 A.A.Umumi,yetle iyi haber alan İran kaymaklarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1951
  • Esrarengiz Rus motörtt Rize sahillerini projektörle tarayan Rus motörüne ateş açıldı Rize,23 T.H.A)Sahillerimizde son günlerde yine izah edüemiyen hâdiseler cereyan et mektedir.Birkaç gün aralıkla kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1951
  • Merhum ÜrdnU Meliki Abdullah Şi«li camiinde namaz kılarken Ürdün Meliki Abdullah defnedildi Şimdi bütün Arap âlemini,Amman tahtına kimin geçeceği alâkadar ediyor Amman,23 A.A.Ürdün Meliki merhum Abdul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1951
  • Yeni şeker fabrikalarının tesisi için adımlar atıldı Hükümet,demokratik ekonomi prensiplerin s istinat ettirdiği yeni fabrika kuru" luşlarının,halk sermayesi tarafından tahakkuk ettirilmesini en başta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1951
  • Dün hayata gözlerini yuman Mareşal Petnitı Ml.Peten l I S dun oldu İhtiyar Mareşal için milli cenaze merasimi yapılmıyacak Yeu acıası Fransa)23 AP)Bi:zamanlar Verdun kahramanı sıfatiyle tebcil edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1951
  • İSKENDERUN HADİSESİ Bskenderunda bir cinayetin tevlid ettiği asabiyet neticesinde çok çirkin bir hâdise vukubuldu Bir Alevî gencinin öldürülmesinden müteessir olan mezhebdaşlarından bazıları toplu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1951
  • Malatya seçimleri Yolsuzluk iddiaları hakkında yakında Meclise bir sözlü soru önergesi verilecek Ankara,23 T.H;A)Malatyada Belediye seçimlerine fesat karıştırılması meselesi etrafında alâkalılar ehemm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1951
  • Sulh için Amerikan gayretleri Truman,Hür dünyanın askerî ve iktisadî kalkınması için 8.500.000.000 dolar ayrıldığını söyledi Vaşington,23 A.A.1951 senesi ilk yarısının iktisadî gelişmelerinin bir hülâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1951
  • Göçmenlere yardım birliğinin faaliyeti ¦wA-iWNA^ Birliğin,hükümet faaliyetlerine karşı cephe aldığı yolundaki haberler tamamen yanlıştır.Ankara.23 AA.Göçmen ve Mültecilere Yardım Birliği L dare heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1951
  • Altıncı Amerikan filosu komutanı ziyaretlerinden sonra gemisin* çıkarken.6 ncı Amerikan filosu dün limanımıza Visamiral M.B.Gardner kendisiyle görüşen gazetecjere:«tekrar geldiğim Türkiye de kendimi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • 00 0» özün KISASI.Toprak Ofisin yeni bir ticarî muvaffakiyeti!Günlerdir her rast geldiğimiz ahbabımızdan aynı şekilde şikâyeti dinliyoruz.Hepsi müthiş bir kaşıntıya uğradıklarını,vücutlarında yüzlerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Göçmenlere yapılan yardımlar Şehrimizdeki hayırsever mütssese ve eşhasın Bulgaristandan 'mayında göçeden muhacir lere yapmakta oldukları nakdî ve aynî yardımlar devam et mektedir.Bu arada geçen hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • SERGÎ iç Otuz beşinci Galatasaray resim sergisi için hazırlıklar başlamıştır.Galatasaray lisesi salonlarında açılacak olan bu sergiye,memleketimizdeki tanınmış bütün sanatkârlar iştirak edeceklerdir Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Sadeyağ fiatları düşüyor Bu yıl sadeyağ istihsalinin geçen seneye nisbetle bir misli faz la idrâk edildiği bildirilmektedir.Urfa havalisi yağlarının yüzde 75 i İstihlâk edilmiştir.Bu sebep le hâlen Ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Garip bir istifa Bir müddet evvel talebesi tarafından dövülen İstanbul Erkek Lisesi Müdürü istifa etti Bundan bir müddet evvel Istan buL Erkek lisesinde müessif biır hâdise vukua gelmiş;sınıfta bırakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Sel felaketinde İstanbulun uğradığı zararların tamiri İstanbulun geçirmiş olduğu büyük sei felâketi dolayısiyle şehrin uğradığı zaarrların tesbi ti işi sona ermiştir.Şenir yollarında,su kanalla*,rında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Temmuz ayı içinde limanımıza gelen ithal eşyası Temmuzun bidayetinden 20 sine kadar muhtelif memleketlerden limanımıza 29 bin ton muhtelif ithal malı gelmiştir.Bu arada,1106 ton manifatura,900 ton pam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Tehdit mektubu ile para isteyen birisi yakalandı Aslen İnegöllü olan-Haindi Eken admda biri,Sirkecide Özipek palas otelinde kalan ve Geyve şeker şirketinde ziraat âmiri olan Hakkı Eder'e bir tehdit me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Piyasada çimeni;sıkıntısı başladı Yerii çimento fabrikalarının memleketimizin intiy açlarına tekabül edecek miktarda olmaması yüzündeni çimenlo;faftniikalanının yeni teklifleri kabul etmemesi ve 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • HALKIN SESİ Garip bir tahsildar Fatihle oturan ve adresi bizde mahfuz bulunan bir okuyucumuz gazetemize kadar gelerek şunları anlatmıştır;Hâlen asker olan oğlumun hususî,idareye 9 lira yol parası borc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • dövüşen mevkuflar Eroin satmak suçundan sanık bulunan bir karı koca otomobilde birbirine girdiler Dün acüiye binası önünde halki heyecana düşüren bir hâdise olmuş ve sabıkalı iki eroinci Cezaevi otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • VaSidebağı dinlenme yurdu tadilatına başlandı Darülaceze komisyonu tarafından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına,bir çocuk prevantoryumu haline getirilmek üzere satılması karar altına alınan Vaîideba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Taşralı bir tüccar otobüste soyuldu Kırşehirden mal almak üzere İstanbula gelen Yusuf Koksal admda bir tacir evvelki gün akşam üzeri Sirkecide bir otobüs içinde bayılmış ve Beyoğlu Belediye Hastahanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Hayvan vergisi kaldırılması Hayvan vergisinin 952 yılından itibaren yürürlükten kaldı rılması hususunda Meclis Başkanlığına verilen önerge umumî heyetçe bütçe komisyonuna gönderilmişti.Aldığımız malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • 19 ton çay geldi Tekel iaaresi memleketimizin çay ihtiyacını karşılayabilmek için dış piyasalardan mubayaalar?devam etmektedir.Bunlara ait 19 tonluk bir parti çay J i manı miza gelmiştir.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Dünkü yaralama hâdiseleri Kısımpaşada oturan Halim Cambaz adında biri Galatada oturan Şükrü Güvenle bir kadir,meselesinden dolayı kavgaya tutuşmuş ve hasmını bıçakla tehlikeli surette yaralamıştır.Hnl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Telefon şebekesinin tamiratı Geçen gün şehrimizde geniş tahribat yapan yağmur,muhtelif bölgelerdeki telefon şebekelerini de bozmuştur.Dün hâlâ bir çok yerlerle telefon görüşmesi yapılamamakta idi.Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Dün istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü binasının alt kısmiada bir yangın başlangıcı olmuştur Yangın,vaktinde yetişen rıhtım itfaiyesi tarafından genişlemeden söndürülmüştür.Tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Şilep seferlerinde tenzilât başladı Evvelce Karadeniz limanla Şimalî Avrupaya yapılacak şilep seferlerinin tenzilâtlı tarifeye tâbi tutulacağını bildirmiştik.Yeni tarifenin tat bikma başlanmıştır.Buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • 12,5?Açılı* ve programlar 1300 Haberler 13,15 öğle kon seri Pl)13,45 Şarkılar 14,20 Konuşma 14,30 Mefharet Yıldırım ve Muallâ Mukadder Atakan'dan şarkı ve türküler Pl)14.45 Programlar ve Dinah Shore'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Yeni şeker fabrikalarının tesisi için adımlar atıldı Hükümet,demokratik ekonomi prensiplerine istinat ettirdiği yeni ıabrika kuruluşlarının,halk sermayesi tarafından tahakkuk ettirilmesini en başta tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • No:30 Siz;izah edeceğim.Herhalde işi açıkça bilmeniz en iyisicîi'.SaiUns bana üvey babanızın öldüğünü haber verdiği zaman cesede bir göz atmak üzere pavyona kadar gittim.Siilb orada,cesedin biraz ötes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Kâğıthanede bir kaza teinde on askerin bulunduğu bir askerî kamyon devrildi.Yaralılar hastahaneyc kaldırıldı Dün Kâğıthanede bir otomobil kazası olmuştur.İçinde on er bulunan şoför İbrahim Ünlünün ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1951
  • Eski muharipler şeref günü dün kutlandı Eski Muhripler Birliğinin şeref günü dün törenle kutlan mıştır.Saat 15 de Orduevinde toplanan eski muhripler üçerle kol halinde Taksim âbidesine kadar yürümüşle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • Hatay'ın kurtuluş Bayramı İskenderun 23 A.A.Bu gün Hatay'ın kurtuluş yıldö nümüdür.19 senelik uzun esaret hayatından sonra Hatay,23 temmuz 93b'da anayurda kavuşmuştur.Baştanbaşa süslenen Hatay şehir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • Eiseohower'in yeni karargahı Marly Leroy(Fransa)23 AP)Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtının Paristen takriben 18 kilometre mesafede,Marly Leroy da kurulan yeni genel karargâhı bugün törenle açılmıştır.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • istanbul I.icra Memurluğundan 950/431 Borçtan mahcuz açık arttırma ile salacak 2500 lira kıymetinde birisi bir diğeri üç ton ağırlığında iki adet vapur için çapa demiri satışa konularsuc 2.8.951 nerşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • 6 ncı Amerikan filosu geldi TBastarafı 1 incidel daha çok yaklaştıracağını belirt mistir.Prof.Gökay,sözlerine devam ia 30 sene evvel memleketimizde bulunan Amiral Mark Bastonun Türk Amerikan dostluğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • Malatya seçimi fBastarafı 1 ineMfol telgraf çekilerek seçimin yenilenmesi istenmektedir Diğer taraftan C.H.P,çevreleri seçimlerin muvaffakiyetle neticelenmesinden dolayı memnundur.Bu çevreler,seçime f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • Amman tahtına kim geçecek?Beyrut,23 A.A.Amman tahtına kim geçecek?İşte Amman resmî makamlariyle Haşimî hanedanını meşgul eden günün püıüzlü meselesi budur.Cenevrede nekahat devresini geçirmekte dîan E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • Fındık satışı Bakanlar Kurulu Karadeniz halkını ilgilendiren mühim bir karar aldı Ankara 23 A-A.Öğren diğimize göre,Karadeniz hal kını yakından alâkadar eden çok mühim bir karar alınmış tır-Bugün yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • Ateş kesmüzakereieri yarın yeniden başlıyor Müttefik Baş delegesi Tokyoda Gl.Ridgwayle görüştükten sonra dün Koreye döndü Tokyo 23 AP.Müttefiki mütareke heyetinin Başkanı Amiral C.Turner Joy,bugün Müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • Kömür fiatları işletmeler Bakanı Hakkı Gedik,fiatlarm artış sebebini izah etti Ankara 23 A.A.İslet meler Bakanı Hakkı Gedik kömür fiatları hakkında şu beyanatta bulunmuştur:Kömür ve pamuklu mensu cat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • Göçmenere yârdım birliği TBastaıafı 1 incide"!kûmete vardımcı olmaktır.Bu itibarla birliğin faaliyeti göçmenlere yardım mevzuunun her safhasında,üzerine aldığı ve alacağı vazifelerde daima hükümetin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • türdün Metili Abdullah defnedildi TBastarafı 1 incide"!Cenaze alayının başında suikast akabinde Nâ*ib üniformasını giyen Emir Naif ile merhum Melik'in yeğeni İrak Naibi Abdülilâh bulunmuşlardır.Cenaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • Mareşal Petain dün ölldü TBastarad 1 incidp"!Küçük mezarlığında gömülecek tir.Bi:taş duvarla çevrili bu küçük mezarlık Mareşalin öldüğü villâdan birkaç yüz metre mesafede,Port Joinville'dedir.Tören ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • Yeni Tekel genel müdürü Tekel Genel Müdürü Hadi Hüsnıan,Etibank malî müşavirliğine tâyin edilmiştir.Tekel Genel Müdür Vekilliğine Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Pertev tâyin edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • İstanbul il seçim kurutu Başkanlığından 1 5545 sayılı Milletvekilleri seçimi kanunu hükümlerine tevfikan münhal bulunan iki milletvekilliği için 16/3/951 tarihiradle itimizde yapılacak ara seçiminde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • Adapazarı Belediye Başkanlığından 1 49880 lira keşif bedeli 17200 metre kare Arnavut kaldırımının inşası,bütün malzeme ve işçiliği müteahhidine ait olmak şartiyle eksiltmeye konulmuştur.2 Talipler bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • Sulh için Amerikan Truman,hür dünyanın askerî ve iktisadî kalkınması için 8.500.000.000 'dolar ayrıldığını söyledi TBastarafı 1 incide!Bu memleketlerin maddî ve insan kaynaklan düşma,nifi hakimiyeti a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • AtÂtürk Kanununun Müzakeresine başlandı fBastaraft 1 incidel mistir.Bursa Milletvekili Selim Ragıp Emeç,raporun kabulü lehinde konuşmuş,neticede,raporun reddini tazammun eyleyen önerge kabul olunmamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1951
  • İran Ingili2 ihtilafı TBastarafı 1 incide*!makamlarının şimdiye kadar müzakerelerin yeniden başla ması için Londraya resmî veya yan resmî hiç bir müracaatta bulunmadıklarını ilâve etmiştir.Umumiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.07.1951
  • ist.lv Amirliğinden verilen A s k e r i K»t o d t i iahiati Izmirde Hacılar kırında bir Uçak Hangarı yaptırılacaktır.Keşif bedeli 21672,91 Lira olup geçici teminatı 1625 Lira 47 kuruştur.Kapalı zarfla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1951
  • HU.24 TEMMU l Ru.19 11 Şevva 1 9 S 1 Tem 1370 Sah 1367 ¡Al ÖT VASATI ISAM Güneş 5.35 8.52 Öğle 12,20 4,36 İkindi Aksan Yatsı İmsak 17.20 80,48 22,50 3.2İ 8.36 1.00 2.03 6.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1951
  • Milliye t ABONE FtATLARI Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 8 9 1 S İLAN FtATLARI Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlan sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1951
  • İstanbul posta telgraf bölge Başmüdürlüğünden Fennî şartnamesine göre satın alınacak 7700 kilo 6930 lira muhammen bedelli nışadır için açık-n eksiltmede talip zuhur etmediğinden bir ay içinde pazarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1951
  • 65 senelik bir terakki devresi geçiren Dünya yüksek atlama şampiyonluğunun tarihi Dünya atletleri,bütün gayretlerine rağmen,Amerikalı Les Steers'in 1941 de yaptığı rekoru yeniliyemiyorlar Yaz mevsimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1951
  • İKİNCİ MAÇINDA JUVENTUS İLE 2—2 BERABERE KALAN Palmiras,Rio kupasını kazanmaya muvaffak oldu 86 bin kişi önünde cereyan eden maçta,Brezilya takımı,iki kere mağlûb vaziyetten kurtularak beraberliği sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Kumaş Kırpıntısı satılacak Devlet Demiryolları Hay darpaşa Satınalma Komisyonundan 1 idaremizin Dikim evinde mevcut kastor,şayak ve karışık olmak üzere 3000 kito kumaş kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1951
  • Tapu V8 Kadastro Okulu Müdürlüğünden Tapu ve Kadastro Okuluna 1951.1952 ders yılı için Erkek Öğrenci kabul edilecektir.Okul,Lise derecesinde,parasız yatılıdır.Mezunlarının yedek subay hakkı tanınmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1951
  • Devle)Deniz Yolları ve limanları işletme Genel İUdUrlüğU Malzeme işleri Müdürlüğünden idaremiz için ceman 33 ton saman alınacaktıristekliler,bu işe ait teslim ve diğer bilgiyi Tophane Malzeme Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1951
  • İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden Açık Ekşilime i'ânı 1 15 ad.mahruti çadır açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Muhammen bedel 4500)Lira olup geçici teminatı 338)Liradır.2 Eksiltme 4/8/951 cumartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1951
  • Manisa defterdarlığından 1 36314 lira keşif bedelli Manisa merkez hükümet konağı kalorifer onarımı ile binanın umumî rasba ve badana vesair onarımı kapalı zarf usuliyle ve 20 gün müddetle eksiltmeye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4