Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz!Hicazda kolera salgını İki gün evvel ajans telgrafları Yemende büyük bir kolera salgını hüküm sürdüğünü bildiriyorlardı.Dün de Mısır hükümetinin bu sene Hacca gidilmesini menettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1951
  • Yaşlı bir kadın otob üs altında can verdi Dün Beşiktaşta fecî bir vesait kazası olmuştur.74 numaralı Belediye otobüsü Beşiktaşta Rukiye adında 60 yaşlarında ihtiyar bir kadına çarpmıştır,Rukiye derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1951
  • Garip bir intihar hâdisesi Bir adam kendini üç defa astığı halde ölmedi Evvelk!gece Langada benzeri Şimdiye kadar memleketimizde değil belki de yeryüzünde vukua gelmemiş olan bir intihar hâdisesi cere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1951
  • Denizbank kanunu Tasarı Meclis komsiyoır yonlarının tamamı tarafın' dan tetkik edilecek Ankara 20 A.A,Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Başkanvekillerinden Balıkesir milletvekili Sıtkı Yırcalının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1951
  • İspanya siyasetine yeni bi rveçhe vereceği anlaşılan İspanya diktatörü General Franko ispanyada yeni bir siyasî devir başlıyor General Franko.Amerikan yardımını temin için kabinesinden 10 Bakanı değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1951
  • Ürdün Meliki Kudüste Cuma namazına giderken bir tethişçi tarafından katledildi Kralın ölümü yurdumuzda ve bütün dünyada büyük teessür uyandırdı Telâviv 20 AP)Hâşimî Ürdün kontrolundaki Ramallah radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1951
  • Dün şehrimizde büyük tahribat yapcn müthiş yağmurlar neticesinde çöken ve bir kişinin canına malolan îngilfz Sarayı mutfağıma saat 17 deki hali Foto:Milliyet Sami Önemli)İstanbul dün büyük tehlike atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1951
  • Ateş kes müzakereleri bugün yapılamadı Acheson,Komünistlerin Koreden bütiâı yabancıların çekilmesine dair tek liflerini şiddetle reddetti Seul.20 AP)Kore'de ateş kesilmesini matuf müzakereler bugün,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1951
  • Petrol ihtilâfı İngiltere ile Iran arasında müıakerelerin yeniden başlaması muhtemel Tahran,20 A.A.Başbakan Musaddık'la yaptığı 45 dakikalık görüşmeden soma beyanatta bulunan Averelî Harriman Dr.Musad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1951
  • Atlantik Paktına Köprülünün dünkü demeci S^gaSEg Dışişleri Bakanının Meclisteki beyanatını müteakip Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,İngiltere ve Kanada Büyük Elçilerini kabul ederek uzun müddet görüştü Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1951
  • Efganistcm Başbakanı Mareşal Şah Mahmut Gazi Afganistan Başbakanı Mareşal Şah Mahmut Gazi 28 temmuzda Ankara'yı ziyaret edecek Ankara,20 A.A.Öğrendiğimize göre,Afgan Başbakanı Altes Mareşal Şah Mahmut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Maliye Bakanı geldi Maliye Bakanı Hasan Polat kan dün sabahki ekspresle An-Kaıadan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Bol yumurta geliyor İstihsal bölgelerinden şehri mize yumurta muvaredatı devam etmektedir.Bugün Karaağaç buzhanesine 1200 sandık yumurta stok edilmiştir.Buzhaneleı dolduğu için yeniden gelecek yumurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Küt iikçeknıece plajında bir hâdise Evvelki gece Küçükçekmeeedek'.plajlardan bilinde kanlı bir hâdise olmuştur.Hasan adında bir garson,Sevim adında uygunsuz bir kadın yüzünden kavgaya tutuştuğu AU Şük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Sergide müessif bir ölüm hâdisesi Dün öğleden sonra tstanbul Sergisinde bir kişinin ölümü ve Dİr kişinin de ağır surette yaralanmasiyle neticelenen müesrif bir kaza olmuştur.Tophane Erkek Sanat Enstit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • «iAnkara» Batı Akdeniz seferine çıktı Denizyolları idaresinin Ankara vapuıu dün saat 14 te Batı Akdeniz seferine hareket etmişti Gemi ile 30 kişilik öğretmen ve 30 kişilik talebe grupları Av ıupada se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Rüşvet alan nüfus memurları Nişantaşında oturan Gültek/n admda biri Alemdar nüfus memurluğunda bir işini yaptırırken nüfus memuru Ahmet ve kâtip Basri kendisinden 30 lira rüşvet istemişlerdir.GiHtekin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Toprak Ofisi buğdayları Ofis Bölge Müdürü hâdiseler hakkında izahat verdi Dün on akşam refikimizde çıkan ve ekmek dâvasında en büyük suçlunun ofis olduğunu iddia edeıek değirmenlere verile buğdayların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • ÇâzunKKASl Plajlarda kadın polis Yaparlarsa insafsızlık olacak Delikanlının mutadı veçhile biraz yüzmek ve daha ziyade etrafı kolaçan ederek bir bayan arkadaş bulmak,biraz^konuşmak.eğlenmek;beraber kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • K.Çek me cede bir plaj kapatıldı Son günlerde birer gizli fuhuş yuvası halini alan şehrin muhtelif semtlerindeki bâzı,plaj,otel ve pansiyonlar emniyet müdürlüğü ahlâk zabıtası ekipj tarafından sıkı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Piyasada durgunluk başladı Şehrimiz Ticaret ve Zahire Borsası tarafından geçen aya ait piyasa raporu neşredilmiştir:Bu rapora nazaran geçen ay fiatlar umumiyetle düşük bir durum arzetmiştir.İş bakımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • GEZİ İr Galatasaray Spor kulübü nün tertip ettiği büyük mehtap ve deniz gezintisi Bandırma)vapuru ile yapılacaktır.Çok zengin bir programla tertip edilen bu gezinti akşam sa at 6 dan başlıyarak sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Tedavüldeki paramız Merkez Bankası tarafından neşredilen bültene nazaran te davüldoki paramızın 996.454.452 ]ira olduğu anlaşılmaktadır.Bundan evvelki bültende te davüldcki paramızın 1.012.673,bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Adliye yaz tatiline girdi Adliyenin yaz tatili bugünden itibaren başlamıştır.Ta til,eylülün altısına kadar devam edecektir.Tatil devresi sı rasmda nöbetçi mahkemeler va ziftlerine devam edeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Koleraya karşı memleketimizde de tedbirler alındı Yemende,bir kolera salgınının hüküm sürmesi sebebiyle,Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütün iller Sağlık Müdürlükle ı ine birer telgraf çekerek herh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir Bir hafta evvel Ankaraya gi den Denizyolları Umum Müdür muavini Behçet Osman Agoğlu dün şehrimize dönmüştür.Umum Müdür muavini Marshall yardımından tahsis edile,cek para miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • hâdisesi OOe 0000000OOOOO'0 İtalyan Bankasında çahşan ve çok iyi yüzme bilen Albert'in bir cinayete kurban gitmesinden korkuluyor Heybclıada plajında cereyan eden ve Münevver adında genç bir kadının b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • HALKIM Kanaflizasyonsuz yerler Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aynen neşrediyoruz,alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz:Bizler Nişantaşmda Meşrutiyet caddesinin alt taralında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Louis armstrong orkestrası PD 13.30 Radyo salon orkestrası kon seri 14.00 Şarkılar 14.45 Norman Cİutier orkestrası Pl)15.00 Konuşma 15.10 Hafif müzik Pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Öğrenmen nakilleri Şehrimize verilen 22 öğ retmenin ismini veriyoruz Millî Eğitim Bakanlığı nakil konusyonu yeniden birçok öğretmeni sıraları geldiğinden yurdun muhtelif yerlerindeki okullara nakletmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Denizcilik bahisleri nın deniz gücü ve savaş kudreti Deniz kuvvetlerinin büyüklüğü milletler arası camianın kan tazyiki gibi zaman,zaman değişmelidir Amerika Birleşik Devletleri Bahriyesi kuvvet itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1951
  • Niayet bir de şu Callaghan denilen adam!Hususî detektif,miş!Corinne hususî detektiflenn fazla meraklı,güzü pek,ha yasız insanlar olduklarını pek iyi bilirdi.Kendi kendine onu berabe:çalışmak için kand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • İzmirde sahte bir subay izinli erleri dolandırdı İzmir.20 T.H.A.Şehrimizcle sahte bir subay peyda olmuş ve izinli gelen erleri izinleri uzatmak vaadiyle dolan dırraağa başlamıştır.Uzun zamandan beri f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Garip bir intihar hadisesi TBastaraf' 1 incide!disenin mahiyeti ve tafsilâtı şüy Jecür:Langada annesi,büyük annesi ve iki kızkardeşiyle oturan ve hususi müesseselerden birin de çalışan 24 yaşlarında M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Efganîstan Başbakanı FBastarafı 1 incide^ bulunan Afgan Başbakanı ilk defa 1930 senesinde Harbiye Ba kanı iken de memleketimize gel miş ve Atatürk'ün misafiri olarak Ankarada kalmıştı.Altes Mareşal Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Mısır Kralı Isviçreden do 1 1 un dondu Berne 20 Nafen)Avrupada balayı seyahatine devam eden Mısır Kralı Faruk 10 günlük İsviçreye gelmişti,Trenden indiği sırada fotoğra fim çeken bir muhabirin filmini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Istanbul sergisi uzatılmıyacak İzmir,20 T.H.A)İstanbul Sergisinin uzatılması ihtimali karşısında 7 ağustosta açılacak olan İzmir Fuarının her bakımdan aksaklıklar karşısında kalacağı gözonünde tutular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Havaların bozulması Atlas Okyanusu üzerin-de husule gelen yüksek j tazyik merkezi havaların değişmesine sebep oluyor j Londra 20 Nafen)Atlas Okyanusu üzerinde bir yüksek tazyik merkez:husule gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Denizbank kanunu f Bagtarafı 1 incide!görüşülmesi karar altına alın mıştjr,14 mayıs bayramı Erzurum milletvekili Emrul lalı Nutku ile İzmir milletvekili Necdet Incekaramn.ulusa.l bay ram ve genel tati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • TBastarafc 1 incide"1.Londrdaki İngiliz mahfillerine göre kaatil Mustafa Şakir malûm bir tethişçidir.Halen Kani rede yaşıyan eski Kudüs müftü sü Hacı Emin El Hüseyinî ile te maşları olduğu bilinmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Manâsa yağmurlar geniş tahribat yaptı TBastarafı 1 incide!Bütün gün büyük bir şiddetle I arasız devam eden sağnak yü-j zünden şehrin muhtelif semtle I rini sular basmış ve bu hal bil hassa Kasımpaşa v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Ticaret Odası seçimleri Yeni odalar tüzüğüne* göre Ti caret oaası meclisi tarafındar intihap edilen seçim kurulu od;seçimlerinin tarihini tespit et niştir.Oda seçimleri 26 ağustos p:zar günü pılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Plâka tahdirfî tein Başbakanlığa müracaat edildi Ankara,20 T.H.A.Başbakünl'ga İstanbul Motorlu Kjra Nakil vasıtaları Sahip ve Şoförle.Cemiyeti tarafından I bir müracaat yapıl m ıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Japon sulhu Amerika dün 50 devleti Japonya ile aktedilecek sulh andlaşmasma resmen davet etti Vaşington 20 APJ Birle gik Amerika bugün 50 devleti Japonya ile aktedilecek sulh and laşmasını ikmal edip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Yugoslavya Romanyadan şikay e t ç i Nevyork 20 Nafen)Yugos lavyanm Birleşmiş Milletler nez dindeki delegesi teşkilâtın ge nel sekreterliğine müracaatla Romanyadaki Yugoslav azınlı gına yapılan mezalim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Mucit ve muhteriler teşvik olunacak Ankara,20 T.H.A)Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı,mem leket endüstrisine faydalı olacak buluşlar yapanlara ihtira beratı verilmesi hususunda azamî kolaylığın gösterilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Beynelmilel fiat konfrolu Londra,20 T.H.A)İngiltere hükümeti Avrupa İktisadî İşbirliği idaresi nezdinde teşebbüste bulunarak ham madde fiatlarınm beynelmilel bir kontro la tâbi tutulmasını isteyecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • •N/'V/S^'S/N/N/Harici kısa haberler İNGİLTERE DE İngiliz Muhafazakâr Partisinden altı mebus.Kraldan.Kızıl Papas namı ile mâruf Canter bury piskoposu Dr.Howlett Johnson'un vazifesine nihayet ve rilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Amerikaile İngiltere arasında bir ihtilâf Amerika ile İspanya arasında yapılan son müzakereler Ingilterede tefsirlere yol açtı mine izafe edilmiş bir tugay çar Londra 20 AP)lngilterenin Birleşik Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • pOQQlB 9 î*6OOO00000C!CO flf"3 TBastarafı.1 incide!Kâzım Hasibi:İngilizlerle tekrar oturup müzakereler,de bulunmaya hazırız.Fakat devletleştirme prensibinden caymaya niyetli değiliz,demiştir.Komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Ateşkes r:hakemleri TBastarafı 1 incide!sim kışını yok etmiştir.Havanın durumu helikopterlerin uçmasına da imkân verinemigtir,Toplantı saati olarak 10.00 mahallî saat)tesbit edilmişti.Bugünkü toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Sasaıı KÜsteremiyen eğitmenlerin vazifelerine son veriliyor Ankara 20 T.H.A)Mili] Eğitim Bakanlığı hizmetlerinde bugüne kadar başarı göstereme miş oları eğitmenlerin vazifelerine sun vermeyi karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Mareşal Petain'in sıhhî durumu Paris,20 T.H.A)Exchange ajansının Yeu adasından bildirildiğine göre,95 yaşında bulunan Mareşal Petain'in sıhhati son günlerde gene bozulmuştur.Petain.süratle kuvvetten d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Faşta,1939 senesinde gazetelere konan sansür kaldırılıyor Kazabianka,20 T.H.A)Son neşredilen Fas resmî bülteninde,haberler üzerindeki ko,ntrola 1 ağustostan itibaren son verileceği tebliğ edilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Franko kabhasi rBastarah 1 incide!elinde tutmak niyetindedir Amerikanın ispanyaya yardımj Vaşington 20 AP)Birleşik Amerika bugün Ispanvaya 7.500 000 dolarlık bir kredi aç mıştır.İspanya bu para ile de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1951
  • Atlantik Paktına dair Köprülünün demeci IDastarah 1 incide!bulunmasını huzurunuzda büyük bir memnunlukla kaydetmek isterim.Dış siyasetimizin temel taşlarından bin addettiğimiz iki memleket arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.07.1951
  • Hi*.16 Şevva 1370 21 TEMMUZ 19S:Cumartesi Ru.8 Tem 1367 VAJÖtT VASAT!¦SAMİ Güneş öğle-İkindi Aksar Yatsı Imsfth 5.35 12.20 17.20 a 20.48 22,50 3.21 8,52 4,36 •8.36 1.00 2.03 6.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1951
  • Bandaj alınacak Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden Teklif verme suretiyle ve pazarlıkla takriben 2400 ton ban daj Satın nlınacaktır.Tekliflerin 27/8/1951 pazartesi saat 14 de kadar Ankara'ds Malz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1951
  • Boks dünyasında sürprizler VS^AAA/NA/V Dünya şampiyonlukları üstüste el değiştiriyor!1951 senesi içinde,üç dünya şampiyonluğunun,netice üzerinde ikinci devrede favori olan boksörler tarafından kazanil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1951
  • Dünkü 3.küme müsabakaları tehir edildi "Birinci küme istanbul atletizm şampiyonası Fenerbahçe ve Galatasaray atletleri arasında ciddi bir mücadeleye yer ve recek olan birine?küme atletizm şampiyonasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1951
  • İslanîıul Gü.rırllk Muhafaza Başmüdürlüğü Satınalma Komisyonundan 172 tane Gümrük muhafaza memuru kaputunun dikimi açık eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bedel 1806 lira muvakkat teminatı 135 lira 45 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1951
  • Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 iskenderun ve Derince Limanlarına çıkacak 1687 ton varilli bitüm,bu limanlardan iş mahallerine naklcttirilecektir.2 Bu işin ihalesi 25 temmuz 1951 tarihine tesadüf ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1951
  • Mi M iye t ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 S 9 1 3 İLAN FİATLARI Bağlık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1951
  • Sterlin 7,86,50 7,91.00 100 dolar 280,50 280,30 100 Fransız Fr 0.80,00 0.80,00 100 üret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68,40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1951
  • OPERATÖR KBm I Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî bas,karın,tenasül I u/uvlan,kol.bacak damar I İve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbası No:13 I Tel:Muayene:23676 I ss&*a«3Br
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gUn sabah saat 10.30-12,öğleden sonra.14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapiUcaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1951
  • iznîr Belediye Başkanlığından 1951 yılı izmir Enternasyonal fuarının muhtelif kısımlarında dekoratif ışıklama ve elektrik tesislerinin yaptırılması isi Fuar Müdürlüğündeki fennî ve hususî şartlaşman g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4